Statens Museum for Kunst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Museum for Kunst"

Transkript

1 Forskningsberetning 2012 Statens Museum for Kunst Indledning s. 2 Overordnede målsætninger s. 2 Beretning Forskningen i 2012 s. 3 Bemanding og dimensionering s. 5 Bevillingsforhold s. 7 Oversigt over forskningsprojekter Afsluttede projekter s. 9 Igangværende projekter s. 19 Bibliografi De enkelte forskeres publikationer s. 50 Forelæsninger, foredrag m.v. s. 54 Bibliografi for SMK-medarbejdere i CATS 2012 s. 63

2 Indledning Statens Museum for Kunst er en statsinstitution på Kulturministeriets område og Danmarks hovedmuseum for billedkunst. SMK drives i henhold til museumsloven og har til opgave - gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - at belyse den danske og udenlandske billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år For den danske kunsts vedkommende skal museet anlægge og opretholde repræsentative samlinger. Museet skal synliggøre og perspektivere samlingerne ved at deltage i internationalt samarbejde. Museets samlinger danner grundlag for forskning og alment oplysende virksomhed. Museets samlinger består af over 9000 malerier og skulpturer, ca kunstværker på papir (tegninger, grafik, fotos, gouacher m.m.) samt mere end gipsafstøbninger af skulpturer fra antikken, middelalderen og renæssancen. SMK har som hovedmuseum og som det eneste kunstmuseum, der er omfattet af lov om forskning ved arkiver, biblioteker, museer m.v., en naturlig og central rolle i den danske kunsthistoriske forskning. Forskningen på SMK kan både vedrøre kunsthistoriske og æstetiske problemstillinger samt bevaringsmæssige og formidlingsmæssige aspekter. I henhold til loven skal museet udarbejde flerårige, som udgangspunkt 4-årige, forskningsplaner inden for rammerne af de forskningsmæssige hovedområder. SMK skal ligeledes afgive en årlig forskningsberetning. Beretningen omfatter institutionens samlede forskningsvirksomhed og dermed ikke alene den del, der er udført af medarbejdere ansat i deciderede forskerstillinger. Ved udarbejdelsen af de 4-årige forskningsplaner er det museets opgave at sikre opfyldelsen af såvel de lovmæssige krav som de målsætninger museet har formuleret dels i sin overordnede vision for museets fremtidige virksomhed, dels mere specifikt i de strategi- og handlingsplaner for forskningen, der er knyttet til den gældende rammeaftale. For at sikre en sammenhæng mellem forskningsplaner og forskningsressourcer tilstræbes det, at de 4-årige forskningsplaner så vidt muligt følger museets rammeaftale. Den aktuelle 4-årige forskningsplan gælder derfor for perioden Overordnede målsætninger Forskningen har en meget central rolle på SMK. Både som grundlag for de mere iøjnefaldende aktiviteter som særudstillinger og som en vigtig del af det daglige museumsarbejde. Ingen af museets kerneopgaver kan således varetages kvalificeret uden en forskningsindsats. Den kunstfaglige forskning har naturligvis høj prioritet på et kunstmuseum og den forsøger til stadighed at producere og tilgængeliggøre ny viden om museets omfattende samlinger og de kunstnere, der findes i samlingerne. Den kunstfaglige forskning søger svar på, hvordan nationens billedkunstneriske kulturarv kan aktualiseres og være vedkommende og relevant for nutiden, viden om hvordan kunstværkerne kan forstås, hvem der har lavet dem og ikke mindst hvorfor. Som den primære ressource til viden om dansk kunst og udenlandsk kunst i Danmark skal museets kunstfaglige forskning være baseret på et opdateret vidensgrundlag og en vilje til kritisk refleksion, der omfatter alle centrale samlingsområder. Kun på den måde kan SMK levere en forskningsbaseret formidling, rådgivning og indsamling, der imødekommer forventningerne til et nationalgalleri i det 21. århundrede.

3 Museets viden om kunsten skal hele tiden gøres synlig, relevant og tilgængelig for brugerne. Nye adfærdsmønstre, ændret befolkningssammensætning, nye teknologier, nye medier og forskydninger i konkurrenceparametre stiller nye krav til museets formidling. Det er derfor vigtigt at museet også på formidlingsområdet baserer sine aktiviteter på et opdateret vidensniveau. SMK vil derfor arbejde på såvel at generere egen viden om publikums brug af og forventninger til museets formidling som indgå forpligtende samarbejde med eksterne læringsmiljøer, der kan hjælpe museet til at optimere sin formidlingsindsats. Forudsætningen for at museets kunsthistoriske forskning og formidling kan aktualisere kunsten er, at den er bevaret og tilgængelig for eftertiden. Forskning i bevaring med afsæt i museets værker og de særlige vilkår som knytter sig til samlingen er derfor områder, som museet ønsker at opprioritere. Det er allerede sket gennem oprettelsen af det kunstteknologiske forskningscenter CATS og på sigt er det ambitionen at opkvalificere museets konservatorer gennem indførelse af den samme videnskabelige stillingsstruktur, som er gældende for museets kunsthistoriske forskere. Forskningen på SMK er kendetegnet ved og skal fortsat være præget af, at den tager udgangspunkt i museets samlinger eller behandler problemstillinger og temaer med relevans for samlingerne og brugernes møde med kunsten. For forskningen i dansk kunst vil det fortsat være blandt de væsentlige målsætninger for valget af forskningsområder, at de enkelte projekter kan medvirke til at sætte dansk kunst i internationalt perspektiv og/eller aktualisere mindre synlige, men væsentlige områder i dansk kunsthistorie. Forskningsprojekter på SMK skal altid, i et eller andet omfang, føre til formidling, synliggørelse, såvel analogt som digitalt. Det kan være i form af udstillinger og udstillingskataloger, ræsonnerede kataloger, antologier, artikler, foredrag, undervisning, en nyophængning eller nyopstilling, en erhvervelse eller andet, der vil være synligt og tilgængeligt for museets brugere. Gennem bemandingen og forskerdimensioneringen er det målsætningen, at museets egne forskere så vidt muligt skal være i stand til at dække de samlingsmæssige hovedområder. For at kunne tilgodese særlige indsatsområder og opfylde de muligheder der kan opstå via ekstern finansiering, vil museet desuden arbejde for dels at knytte eksterne forskere og ph.d.-studerende til specifikke forskningsprojekter og dels frikøbe egne forskere til løsningen af større forskningsopgaver. Museet har i de senere år kunnet finansiere flere forskningsprojekter gennem fondsbevillinger og private sponsormidler. Her er det museets målsætning at kunne fastholde og forhåbentlig øge den aktuelle forskningsvolumen gennem fortsat at tiltrække eksterne ressourcer til finansiering af særlige forskningsmæssige indsatsområder. Beretning Forskningen i 2012 Med forsknings- og udstillingssamarbejdet omkring Matisse med Metropolitan Museum of Art i New York og Centre Pompidou i Paris som det mest højprofilerede eksempel har SMK s forskere i 2012 fortsat bestræbelsen på at etablere og indgå i flere internationale projekter. Den af SMK producerede udstilling Hammershøi og Europa vakte også international opmærksomhed og blev efter visning i København udstillet i München. Et flerårigt restaureringsbaseret samarbejde mellem Kadriorg Art Museum i Tallinn, Glasgow

4 Museums og SMK kulminerede i 2012 med visningen af udstillingen Gennemlyst På Sporet af Bosch og Bruegel på de tre institutioner. Af større internationale manifestationer skal ligeledes nævnes museets organisatoriske og forskningsmæssige bidrag til et af Leeds University genereret forsknings- og udstillingsprojekt omkring nordisk kunst , der i december 2012 åbnede i Groningen og i 2013 vises i München. Foruden at organisere og deltage i danske og internationale samarbejdsprojekter bidrager forskerne i stor udstrækning med seminarindlæg, rådgivning og artikler til internationale og nationale forskningsprojekter og publikationer. Desuden deltager museets forskere i stort omfang i fagfællebedømmelse både i forhold til danske og udenlandske publikationer. Museets forskningscenter for teknologihistoriske studier og bevaring, CATS, der er støttet af Villum Fonden og Velux Fonden, er i 2012 kommet langt i etableringen af faciliteter. CATS er et samarbejde mellem SMK, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole, og der er i 2012 etableret splinternye laboratorier på SMK. Det nødvendige naturvidenskabelige personale er i 2012 blevet ansat, og bevaringsarbejdet og den kunsthistoriske forskning på museet har fået et væsentligt løft samtidigt med, at det signifikant styrker den kritiske masse inden for feltet i Danmark, og muliggør øgede tværfaglige og tværinstitutionelle samarbejder i Danmark og internationalt. Det fremgår af forskernes individuelle rapporter for 2012, at antallet af såvel afsluttede (22) som igangværende (55) forskningsprojekter holder sig på samme høje niveau som de foregående år. Med etableringen af CATS er der en forventning om at centrets aktiviteter i de kommende år vil være med til at stimulere omfanget af den kunstteknologiske forskning. Tilknytningen af flere ph.d.-studerende forventes ligeledes at kunne aflæses i form af øget forskningsvolumen. Såvel etableringen af CATS som tilgangen af stipendiater forventes også at styrke museets tværfaglige forskningsmiljø og den faglige udvikling. Med hensyn til kvaliteten af forskningen er det overordnet vurderingen, at forskerne med afslutningen af det store arbejde med den nye præsentation af museets samlinger (marts 2012) i højere grad end i 2011 har kunnet etablere en god balance mellem forskningstiden og den tid forskerne bruger på de sektorspecifikke museale opgaver, herunder formidling af samlingen og den løbende samlingspleje. Forskning og forskningsformidling med udgangspunkt i museets samlinger er en kerneopgave for SMK og en opgave som flere fagligheder bidrager til. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at det i motiveringen for tildelingen af Bikubenfondens museumspris 2012 netop blev fremhævet, at prisen hovedsagelig blev tildelt SMK på baggrund af den nye præsentation af samlingerne og den opdaterede og forskningsbaserede viden om formidling, kunsthistorie og bevaring, som den nye præsentation repræsenterer. SMK har i de senere år valgt at opprioritere forskningen i formidling og læring med udgangspunkt i museets samlinger. I samarbejde med Skoletjenesten og Unge Pædagoger har SMK i 2012 redigeret den forskningsbaserede publikation Dialogbaseret undervisning, hvis fokus det er at undersøge, perspektivere og kritisk reflektere det dialogiske undervisningsforløb og hvordan disse forløb på kulturinstitutionerne rummer et særligt potentiale for medborgerskab. Afsættet for undersøgelsen er analyser af undervisningsforløb på ARKEN, Nikolaj Kunsthal, KØS, Statens Museum for Kunst, J.F. Willumsens Museum, Designmuseum Danmark, Thorvaldsens Museum og Musikken i Skoletjenesten, som den norske professor i pædagogik Olga Dysthe observerede i foråret i En vigtig pointe er, at uddannelsessteders konkrete faglige målsætninger understøttes og fremmes af elevdeltagelse gennem dialogbaseret undervisning, og at der i tillæg kan opnås en oplevelse af kulturelt medborgerskab. Den danske tilgang til undervisning på kulturinstitutionerne er hermed dokumenteret, analyseret og sat i spil internationalt.

5 I 2012 publicerede SMK endnu et nummer af forskningstidsskriftet SMK Art Journal. Tidsskriftet er fagfællebedømt og medtaget på de aktuelle autoritetslister og det opfylder således en vigtig mission ikke bare for museets forskning men også for dansk forskning i øvrigt. Dels er det et forum, hvor museets forskere kan publicere fagfællebedømte artikler, dels er det en publiceringskanal for andre forskere med emner, der har relevans for museets samlinger. Det sidste er ikke mindst vigtigt, fordi der stilles øgede krav til danske museumsforskere om at publicere i fagfællebedømte fora. Museets tidsskrift imødekommer således både et behov for at kvalificere institutionens forskning og et generelt ønske om at opkvalificere dansk kunstmuseumsforskning. Af sidstnævnte årsag diskuteres det pt., om tidsskriftet skal overgå til at være et fagfællebedømt dansk kunstmuseums tidsskrift med digital publicering. Der er meget som taler for en sådan løsning, hvis ellers de fornødne ressourcer kan tilvejebringes. Arbejdet for at etablere et kunsthistorisk forskningscenter med fokus på dansk kunst og international kunst i DK, og herunder kunne tilbyde danske og internationale forskere mulighed for kortere og længerevarende ophold ved SMK, fortsatte i 2012, hvor museet i foråret afsluttede en ombygning af biblioteksområdet med indretningen af fire forskerkontorer med plads til personer. Det ene kontor benyttes pt. til to nyansatte ph.d.-stipendiater, mens museet har stillet de tre øvrige kontorer til rådighed for medarbejdere fra Den Hirschsprungske Samling, der pga. renovering af DHS er blevet hjemløse. Centrets endelige realisering må således afvente en afklaring af DHS lokaleforhold. Primo 2013 genetableres museets håndbibliotek og processen med at nyopstille det for centret og museets medarbejdere så afgørende præsensbibliotek kan igangsættes. Det omfattende forskningsmæssige samarbejde med danske institutioner blev i 2012 udbygget på flere områder. Fremhæves skal bl.a., at museet qua tre nystartede ph.d.-projekter fik udvidet samarbejdet med Roskilde Universitet, Århus Universitet og Nivaagaards Malerisamling, mens etableringen af CATS har medført en yderligere udvikling at det gode samarbejde med både Konservatorskolen og Nationalmuseet. Bemanding og dimensionering Den forskningsmæssige bemanding på Statens Museum for Kunst i 2012: Seniorforsker Forsker Ph.d. Post.doc. Andet SAFO, KMS Ældre udenlandsk Ældre dansk Modernisme Samtidskunst SAFO, KKS Tegning og grafik SAFO, KAS 1 SAFO, Kunsthistorier 1 2 Forskningscenter for Tegnekunst Bevaring CATS 1 2 Formidling 1 2 I alt Maleri- og Skulptursamlingen

6 Forskernormeringen for Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling indebærer, at der så vidt muligt skal være knyttet en seniorforsker til hvert af de fire hovedområder, ældre europæisk kunst (før 1800), ældre dansk og skandinavisk Kunst (før 1900), dansk og international kunst samt dansk og international kunst efter Herudover er det målsætningen, at der fortsat skal være minimum to forskere i tidsbegrænsede stillinger, primært finansieret af resultatkontraktmidler, knyttet til samlingen. I 2008 blev forskerstillingerne defineret således, at den ene primært skal varetage arbejdet i Afstøbningssamlingen, mens den anden blev konverteret til en forskerstilling inden for kunsten efter 1960 som en konsekvens af det øgede fokus på dette samlingsområde. Prioriteringen er fastholdt i den nye rammeaftale. Kobberstiksamlingen Forskernormeringen for Den Kongelige Kobberstiksamling opererer med tre seniorforskere. Den sidste internationale forskningsevaluering (2008) anbefalede, at medarbejderstaben som minimum fastholdes på dette niveau og meget gerne øges for at tilgodese forskningen inden for Kobberstiksamlingens omfangsrige og materialemæssigt nuancerede samling. Det daglige arbejde med at inventarisere, registrere, revidere og forske i den stadigt voksende samling kræver en specialiseret viden som oparbejdes gennem en kontinuerlig beskæftigelse med kunst på papir. Afstøbningssamlingen For at sikre den fortsatte varetagelse af samlingsplejen og synliggørelsen af Afstøbningssamlingen er der i Rammeaftalen for inkluderet en stilling som museumsinspektør med Afstøbningssamlingen som særligt arbejdsområde. Bevaringsafdelingen I 2011 var der i bevaringsafdelingen tilknyttet tre konservatorer i faste stillinger med forskningsopgaver. Konservatorerne er ansat uden for stillingsstrukturen, men museet har de senere år ønsket at opprioritere den teknisk kunsthistoriske forskning og har derfor lavet individuelle forskningsaftaler med de tre konservatorer. Den aftalte forskningstid svarer til de 25 %, som gælder for forskere ansat inden for stillingsstrukturen. Det er intentionen på sigt at lade såvel museets nuværende som kommende konservatorer forskerbedømme med henblik på at kunne implementere stillingsstrukturen for videnskabeligt personale for Bevaringsafdelingens forskere. Med etableringen af CATS er museets konserveringsrelaterede forskning i 2012 blevet suppleret med en seniorforskerstilling i konserveringsvidenskab, en laborant samt en forskningskoordinator til at varetage koordineringen mellem de involverede institutioner. Formidlingsafdelingen Kunstformidling er en forholdsvis ny disciplin i Danmark, og i manglen på forskningsbaserede undersøgelser af hele dette store felt, har SMK i de senere år valgt både at generere egne undersøgelser bl.a. gennem tilknytningen af ph.d.-projekter og i rekrutteringen af kunstformidlere prioritere forskningsmæssige kompetencer. Det er derfor besluttet, at museets kunstformidlere i deres ansættelse så vidt muligt også skal løse forskningsrelaterede opgaver, der tager udgangspunkt i museets udstillings- og formidlingsvirksomhed, herunder udstillingsdesign, publikums forventninger til kunstoplevelsen og relevante dannelsesbegreber og læringsteorier.

7 Museet er opmærksom på, at områdets tværfaglige karakter nødvendiggør en klar og sektorspecifik prioritering af forskningsindsatsen og en åbenhed og interaktion med andre vidensmiljøer for at sikre tilstrækkelig kritisk masse. Ph.d.-uddannelse og postdoc projekter For Statens Museum for Kunst har det i de senere år været en strategisk prioritet at udvikle museets rolle som værtsinstitution for såvel ph.d.-studerende som postdoc projekter. At have ph.d.-studerende tilknyttet har høj prioritet både af hensyn til den frugtbare faglige udveksling og den forskning, som tilføres, men også fordi museet dermed sikrer et bredere, mere kvalificeret og sektorrelevant rekrutteringsgrundlag. I 2012 lykkedes det at igangsætte hele tre nye ph.d.-projekter. Et projekt om ældre italiensk portrætkunst i samfinansiering mellem SMK, Kulturministeriets ph.d.-pulje og Ny Carlsbergfondet, et projekt om privatsamlinger i Danmark i 1800-tallet finansieret af Novo Nordisk Fonden, begge projekter er tilknyttet Maleri- og skulptursamlingen. Desuden lykkedes det i samarbejde med Roskilde Universitet og støttet af Kulturstyrelsen at finansiere et projekt om medborgerskab og kulturinstitutionernes rolle som dannelsesinstitutioner. Projektet er tilknyttet Formidlingsafdelingen. Ved udgangen af 2012 var der således 6 ph.d.-studerende på museet og 2 postdoc ere. Deres projekter er nærmere beskrevet under igangværende forskningsprojekter. Bevillingsmæssige forhold Museets kerneområder er forskning og indsamling af kunst, registrering, bevaring og formidling af museets samlinger. Nedenstående tabel 2 viser fordelingen af ressourcer på museets hovedområder. Den indtægtsførte bevilling svarer til nettoudgiftsbevillingen på 79,3 mio.kr. samt forbrug af reserveret bevilling og tillægsbevilling tildelt i løbet af 2012 på i alt 2,3 mio.kr. Som det fremgår af tabellen, er der væsentlige forskelle mellem finanslovsbevillingens fordeling på hovedaktiviteter og fordelingen af de realiserede omkostninger på hovedaktiviteter. Dette skyldes primært, at omkostningerne til tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven er forholdsvis større end i indtægtsbevillingen, ligesom andelen af omkostninger til forskning er større, hvilket skyldes dels etablering af forskningscentret CATS samt flere ph.d.-studerende. Dette udlignes af indtægter i form af eksterne tilskud. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver Mio. kr., løbende priser Indtægtsført* bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Generel ledelse og administration -37,6-13,8 55,4 Forskning -4,2-6,0 17,5 Bevaring af kulturarven -14,0-2,4 10,9 Tilgængeliggørelse og formidling af kulturarven -25,8-37,5 57,5 I alt -81,6-59,7 141,3 *Fordelingen er skønsmæssigt fastsat

8 Tabel 3: Nøgletal for centrale aktiviteter Antal besøgende heraf betalende besøgende heraf besøgende med fri entré Erhvervede værker/genstande Elektronisk registrerede værker/genstande¹ Færdigkonserverede værker/genstande Igangværende forskningsprojekter Afsluttede forskningsprojekter Antal åbningstimer Skoletjeneste, antal klasser Antal besøgende børn/unge u/ 18 år (eksklusiv skoletjeneste) Antal særudstillinger (åbnet det pågældende år) heraf særudstillinger rettet mod børn/unge Antal undervisningstilbud heraf nye undervisningstilbud Antal særarrangementer heraf arrangementer rettet mod børn/unge heraf arrangementer rettet mod erhvervslivet Antal udstillinger/aktiviteter med særlig hensyntagen til handicappede brugere Antal besøgende på hjemmeside )Opgørelsen viser antallet af registreringer af enkelt dele i alt og dækker over registrering af unikke værker. 2) Antal besøgende u. 18 kan desværre ikke opgøres idet der kun registreres antal udleverede billetter til museets særudstillinger. Besøgende til museets samlinger registreres ikke separat, men indgår i det samlede kliktal. 3)Fra og med 2011 opgøres museets undervisningstilbud 4) I forbindelse med indgåelse af rammeaftalen har museet besluttet at opgøre antallet af særarrangementer der ligger udover udstillingsvirksomheden alene. Fra og med 2010 opgøres således også arrangementer på scene og hvor museet er aktiv medspiller i arrangementer i Østre Anlæg uden for scenen samt for lukkede arrangementer for virksomheder, organisationer mv. Peter Nørgaard Larsen Samlings- og Forskningschef Statens Museum for Kunst Juni 2013

9 Afsluttede forskningsprojekter 2012 Samlings- og forskningsafdelingen (SAFO) Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen Det moderne gennembrud - nordiske modbilleder til moderniteten Litteraturen om den nordiske kunst er fuld af begrædelser over kunstnere, der ikke fulgte med tiden, dvs. orienterede sig efter de stilistiske nybrud i primært den franske kunst. Men hvis man vælger en mindre formalistisk tilgang til det at være af sin tid og accepterer, at langsommeligheden og modstanden mod det nye også kan opfattes som lige så fuldgyldige og vedkommende udsagn om det moderne liv som naturalismens og impressionismens skildringer af det flygtige og hektiske, kan der skrives andre kapitler om den nordiske kunst, hvor det at befinde sig i periferien af det moderne ikke længere opfattes som et problem og en begrænsning. Der er således mange måder at være moderne på. Som kunstner kan man vælge at forfølge det moderne og gøre sit yderste for at gengælde nyt med nyt. Man kan også vælge det modsatte standpunkt, at vende det moderne ryggen, og bevidst vælge et tilbageskuende billedkunstnerisk udtryk. Og så findes der de mange kunstnere, der i forskellig grad medierer de to yderpunkter ved på den ene side at distancere sig fra moderniteten og på den anden side integrere det modernes billedkunstneriske strategier. Målet med dette projekt har været at undersøge eksempler på den sidste kategori det moderne gennembruds antimoderne ytringer eller: nordiske modbilleder til moderniteten. Afsættet har hovedsagelig været danske kunstnere, men forhåbentlig kan de fungere som eksemplariske typer for undersøgelsens udblik mod beslægtede nordiske bestræbelser for at håndtere de udfordringer det moderne liv byder på. Projektperiode: Øvrige deltagere: David Jackson, professor, Leeds University Finansiering/tidsforbrug: tre måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til bog om det moderne gennembrud, udgivet 2012 i tilknytning til udstilling i Groningen og München. Carl Bloch Med udgangspunkt i en stadig undren over kompleksiteten og alle de mærkværdige modsætninger, som præger Carl Blochs værker, har denne undersøgelse ligget i forlængelse af mit tidligere arbejde med at møde Blochs værker med spørgsmål og kontekstualiseringer, som har et andet udgangspunkt end de kunsthistoriske. Spørgsmålene og svarene vedrører især de kultur- og mentalitetshistoriske forskydninger i konfliktfeltet mellem den gamle verden, senguldalderen og en ny påtrængende virkelighed, det moderne gennembrud. Med afsæt i Blochs genremalerier har det været hensigten at vise hvordan de fungerer som et hjemsted for personlige erfaringer og forestillinger med kroppen, seksualiteten og døden som ledemotiver. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid.

10 Formidling: Artikel til bog om Carl Bloch, udgivet 2012 i tilknytning til udstilling på bl.a. Øregaard Museum. Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling Førsteinspektør, seniorforsker, mag.art. Marianne Torp FOS: One Language Traveller Udstillingen var en større installation bestående diverse arkitektoniske, installatoriske og skulpturelle elementer i Skulpturgaden. Udstillingen blev til i et tæt samarbejde med kunstneren omkring ideen og den konceptuelle relation til museet. FOS arbejder med, hvad han selv benævner, socialt design, dvs. et værk, der folder sig ud i og som et socialt rum og fungerer som ramme for forskellige aktiviteter og udvekslinger, der i sig selv bliver en væsentlig del af værket. Til skulpturgaden udviklede han et komplekst og omfattende projekt, der fortaltes i tre arkitektoniske kapitler gennem skulpturgaden. Generelt undersøgte de tre fortløbende og sammenbundne afsnit former for indsamling og arkivering af information, kulturgenstande og nyttige opfindelser. I forbindelse med projektet gennemførtes et særligt supplerende element, der specifikt var rettet mod børn. Projektperiode: Øvrige deltagere: Udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, teknisk koordinator Bodil Olsson, redaktør Sven Bjerkhof. Børneprojektet: formidlere Marianne Bargemann og Michael Hansen. Finansiering/tidsforbrug: 5 måneder inden for normal arbejdstid. Gennemført formidling: Udstilling, udstillingstekst, børneformidlingsmateriale, undervisningsmateriale, formidling på hjemmeside. Emily Wardill Statens Museum for Kunst inviterede den britiske kunstner Emily Wardill (f. 1977) til at lave et nyt videoprojekt i museets x-rum, hvor hun i form af en kærlighedshistorie undersøgte forskellige typer af intelligens og mulige forbindelser mellem den måde hjernen fungerer og internettet er opbygget på. Emily Wardill arbejder primært med film og video, som hun viser som projektioner i scenograferede rum. Med udgangspunkt i forholdet mellem materialitet og ideer arbejder hun originalt, humoristisk og kritisk i et mix af forskellige genrer. Wardils værker peger på nye og overraskende potentialer for film- og videomediet, og hun gør sig bemærket på den internationale kunstscene lige nu. Projektperiode: Øvrige deltagere: Teknisk koordinator Bodil Olsson, udstillingsproducent Gitte Kikkenberg, redaktør Sven Bjerkhof, av-tekniker Jack Johnsen. Finansiering/tidsforbrug: 3½ måned inden for normal arbejdstid. Planlagt formidling: Udstilling, udstillingsfolder, formidling på hjemmeside. Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Dorthe Aagesen Henri Matisse fordobling og variation

11 En undersøgelse af delaspekter af Henri Matisses værk, der blev grundlag for en monografisk udstilling, som blev vist på Musée national d art moderne, Centre national d Art et de Culture George Pompidou, Paris (7. marts 18. juni 2012), Statens Museum for Kunst (14. juli 28. oktober, samt Metropolitan Museum of Art, New York i Udstillingen var tænkt som et stramt tilrettelagt snit gennem Matisses kunstneriske univers, der stillede skarpt på et fremtrædende og genkommende træk: hans arbejde med gentagelse af samme motiv i to eller flere forskellige udformninger. Et hovedværk i samlingen på Statens Museum for Kunst er den store figurkomposition Le Luxe II fra Førsteversionen af samme motiv, Le Luxe I, der malet samme år i præcis samme format om end i en mere ekspressiv og malerisk udførelse, befinder sig i samlingen på Centre Pompidou. Disse to nært forbundne værker samt en relateret tegning i samme store format blev samlet ved denne lejlighed og var den konceptuelle kerne i udstillingen, der havde som mål at afdække, hvorfor Matisse tilbagevendende arbejdede med sine motiver i forskellige versioner. Med et værkudvalg, der spændte Matisses produktion fra omkring 1900, da den begyndte at tage selvstændig form til slutningen i 1940 erne, da han nåede et sidste højdepunkt med sit maleri, ville udstillingen undersøge, hvad arbejdet med to eller flere versioner fortæller om Matisses kunstneriske projekt. Det var udstillingens tese, at der her er tale om et fundamentalt træk, der kan bidrage afgørende til vores forståelse af, hvad der var hovedanliggendet for Matisse gennem størsteparten af hans livsværk. Projektperiode: Øvrige deltagere: Cécile Debray, Musée national d art moderne, Paris og Rebecca Rabinow, Metropolitan Museum of Art, New York Tidsforbrug: 12 måneders forskning inden for normal arbejdstidsfordeling Gennemført formidling: Resultaterne af projektet blev formidlet i udstillingen og det tilhørende katalog Museumsinspektør, seniorforsker, ph.d. Eva de la Fuente Pedersen Jacob Jordaens. Et maleris receptionshistorie I forlængelse af projektet omkring Jacob Jordaens maleri Tempelskatten. Peter finder mønten i fiskens gab ca. 1616/1623 og ca. 1623/34 og udstillingen Jordaens. Et Mesterværk bliver til er gennemført et studie vedrørende maleriets receptionshistorie. Kildematerialet udgøres af dokumenter og presseomtale i museets arkiv i forbindelse med erhvervelsen til Statens Museum for Kunst. Hidtil upubliceret materiale lægges frem og analyseres fra en receptionshistorisk vinkel. Projektperiode: Øvrige deltagere: ingen Finansiering/tidsforbrug: ½ måned indenfor normal arbejdstid. Gennemført formidling: artikel i tidsskriftet Billedkunst og i SMK ArtJournal Jacob Jordaens. En hidtil ukendt olieskitse Efter afslutningen på projektet omkring Jacob Jordaens maleri Tempelskatten. Peter finder mønten i fiskens gab ca. 1616/1623 og ca. 1623/34 og udstillingen Jordaens. Et Mesterværk bliver til er vi blevet gjort opmærksomme på en hidtil ukendt og upubliceret oliestudie til maleriets komposition. Det nye fund har givet anledning til fornyede overvejelser vedrørende maleriets genese og Jordaens og hans værksteds arbejdsmetode. Kompositionsstudiet giver tillige nye informationer om, hvordan det monumentale maleris komplicerede tilblivelseshistorie dokumenteret i tekniske undersøgelser og røntgenfotografi, kan fortolkes. Projektperiode: Øvrige deltagere: ingen

12 Finansiering/tidsforbrug: 1/2 måned indenfor normal arbejdstid. Gennemført formidling: artikel i international publikation redigeret af Dr. Birgit Ulrike Münch og Zita Ágota Pataki En tidlig nederlandsk Rosenkrans-Madonna I forbindelse med den nye præsentation af museets samling af Europæisk kunst fremfandt vi et tidligt nederlandsk tavlemaleri fra sidste halvdel af 1400-tallet, som ikke tidligere har været udstillet eller undersøgt. Rensningen og restaureringen afslørede en forbløffende høj kunstnerisk kvalitet. Der er tale om et værk af en af periodens fineste malere. Tavlen har tidligere været tilskrevet Albrecht Bouts (før ). I samarbejde med museets konservator Troels Filtenborg, skal tilskrivningen efterprøves og om muligt revideres gennem analyser af undertegning, pigment- og grundering, malemåde og stil. I samarbejde med CATS blev der i 2012 afholdt en international studiedag, hvor specialister fra udlandet var inviteret til at diskutere maleriet med SMK. Projektperiode: Øvrige deltagere: TF, BVA, Finansiering/tidsforbrug: 1 måned indenfor normal arbejdstid Planlagt formidling: artikel i ArtMatters Gennemført formidling: forelæsning på international Study Day (An early Netherlandish painting examined, restored and revisited) An Early Netherlandish Painting Rediscovered. Provenance, Attribution, Iconography, 23 maj 2012, afholdt I forlængelse af konferencen Copying, Replicating and Emulating Paintings in the 15th - 18th Century at the National Gallery of Denmark, maj Museumsinspektør, forsker, ph.d. Henrik Ole Holm gipsmk Afstøbningssamlingen går i byen Kopier, skulpturer og antikken udgør tre døde områder i nutidens kunsthistorie. Man vil se original kunst, ikke efterligninger, skulpturer er der ikke tilnærmelses samme interesse for som for maleriet og antikken er ikke på mode. Det opsummerer, hvad Afstøbningssamlingens problemer består i. Det vilkår kræver radikal nytænkning. At invitere interesserede brugere til at arbejde alvorligt med Afstøbningssamlingens værker i overensstemmelse med den nyeste forskning indenfor museologi og formidling, hvor brugerinddragelse er kodeordet er en løsning vi udnyttede i dette projekt, der blev finansieret af tilskud fra KUAS Formidlingspulje 1, hvor det beskrives som et modelprojekt, idet brugerne selv vælger værker, som de får til låns i en periode, så de kan arbejde videre med dem i eget regi. Vi inviterede 2 grupper dansere, professionelle koreografer af moderne dans og elever, der studerer moderne dans, og to gymnasieklasser med billedkunst som linjefag til at vælge værker. Det skulle give et dybt incitament til at beskæftige sig med kunsten, når man selv får lov til at udse sig og vælge værkerne. Det regnes også for en åbnende og demokratiserende gestus fra museernes side, når de inviterer brugerne helt ind i institutionens hjerte og tager brugerne alvorligt. Så tager de også kunsten og museet alvorligt, og alle de døde værker får chancen for et nyt liv. Projektet havde en social, digital platform, så det kunne følges internationalt. Projektperiode: Øvrige deltagere: Gefion Gymnasium, Skt. Annæ Gymnasium, Dansescenen og Copenhagen Contemporary Dance School, begge i Dansens Hus. Finansiering: KUAS Formidlingspulje 1

13 Tidsforbrug: 50 % af arbejdstiden i første halvår af Gennemført formidling: Opstilling og tilrettelæggelse af formidling vedrørende projektet på Afstøbningssamlingen samt afrapportering til KUAS. Kunsthistoriens videnskabsteori og metode 1, BA-niveau Varetagelsen af undervisningen i efterårssemesteret 2012 for 1.ste-årselever på Institut for Kunsthistorie, blev efter aftale med museet anset for at være en del af det daglige arbejde, idet det kunne styrke samarbejdet mellem institutionerne og anses for at være gældende som anvendt forskning. Undervisningen skal give de studerende indsigt i de væsentligste videnskabsteoretiske og metodiske strømninger i nyere kunsthistorie, således at de efterfølgende kan demonstrere beherskelse af disse på et passende niveau. Projektperiode: efteråret Øvrige deltagere: Inviterede gæsteforelæsere, fx ph.d-stipendiater fra SMK. Finansiering: Københavns Universitet Tidsforbrug: 25 % af arbejdstiden i sidste halvår af Gennemført formidling: 12 forelæsninger á 3 timer samt efterfølgende skriftlig eksamination. Den Kongelige Kobberstiksamling Museumsinspektør, seniorforsker, mag.art. Thomas Lederballe Tyske verdensbilleder På SMK har vi i de senere år været meget opmærksomme på det udbygningspotentiale, der knytter sig til Kobberstiksamlingens bestand af tysk, moderne kunst, og vi har derfor med dette samlingsfelt for øje iværksat flere aktiviteter. Der er således foretaget nyerhvervelser, som skal styrke denne del af samlingen, herunder den schweiziskfødte Paul Klees akvarel Firmaet Zs hus og Ernst Ludwig Kirchners træsnit Væksthus. Jena, og der er foretaget en undersøgelse af bærende principper ved udviklingen af tysk billedkunst (tegning og grafik) i det 20. århundredes første årtier. Resultaterne af sidstnævnte dannede i 2012 baggrunden for såvel en udstilling som en publikation med afsæt i Kobberstiksamlingens værker. Projektperiode: November 2011-april 2012 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid i nævnte periode. Gennemført formidling: Udstillingen Tyske Verdensbilleder , med tilhørende publikation. [detaljer] Blandt tegnekunstens traditionelle genrer optræder det såkaldte detailstudium som en særlig disciplin, hvor kunstneren hengiver sig til arbejdet med en del af et større motiv, han eller hun arbejder med. Kobberstiksamlingen indbefatter da også en stor repræsentation af detailstudier, som ofte har en høj kvalitet og i mange tilfælde vækker nysgerrighed med hensyn til det påtænkte værk. Det har derfor været naturligt at tage udgangspunkt i denne del af samlingen og gennem såvel et forskningsprojekt som en udstilling at stille spørgsmålet om detaljens status og funktion i billedkunsten. Med udgangspunkt i teorier hos Daniel Arasse og

14 Jean-Pierre Mourey er der foretaget en historisk tværgående undersøgelse af detaljens funktion i de grafiske medier. Det har således været ambitionen med projektet at belyse en kunstteoretisk problemstilling, der knytter sig til opdyrkelsen af detaljen i især tegnekunst. Med dette projekt har vi ønsket at demonstrere Kobberstiksamlingens enestående potentiale som kilde til forståelse af billedmediet og principperne bag kunstnernes arbejde. Projektperiode: April-oktober 2012 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: Forskningstid inden for normal arbejdstid i nævnte periode. Gennemført formidling: Udstillingen [detaljer], Forskningscenter for Tegnekunst Centerleder, seniorforsker, mag.art. Chris Fischer Katalogtekst om tegning fra San marcoværkstedet til udst. kat. Capturing the Sublime. Italian Drawings of the Renaissance and Baroque, edited by Suzanne FoldsMcCullagh with the assistance of Kate Tierney Powel, Art Institute of Chicago, Projektperiode: 2012 Tidsforbrug: ca. 5 dage Finansiering: Inden for normal arbejdstid Samarbejdspartnere: Department of Prints and Drawings, Art Institute Chicago Formidling: tekst i udstillingskatalog. Katalogtekster om tegninger af Fra Bartolommeo, Piazzetta, Canaletto og Tiepolo til udst. kat. Master Drawings from the Courtauld Gallery Projektperiode: 2012 Tidsforbrug: ca. 1 mdr. Finansiering: Inden for normal arbejdstid Samarbejdspartnere: Stephanie Buck, Courtauld Institute Art Gallery, London og Colin B. Bailey The Frick Collection, New York. Formidling: tekster i udstillingskatalog Bevaringsafdelingen Bevaringschef & Centerleder i CATS, malerikonservator, prof. ph.d. Jørgen Wadum Solid Flesh in Rubens, Jordaens and contemporary Netherlandish artist's working in Denmark Projektet blev igangsat som forberedelse til en præsentation på konferencen Rubens and the Human Body i

15 York, UK, i Undersøgelse af opbygningen af karnationsfarver (hudfarver) i malerier af Rubens, Jacob Jordaens og samtidige nederlandske malere virksomme i Danmark i begyndelsen af det 17. århundrede, herunder særligt Christian IV s hofmalere. Sammensætningen af pigmenter og antallet af lag undersøges. Opbygningen af hudfarver i tidlige værker af Jordaens vs. senere værker er undersøgt. Det samme er forskelle og ligheder i opbygningen af karnationsfarver hos mænd, kvinder og børn. De tekniske resultater er sammenholdt med informationer fundet i samtidige historiske kilder. Projektperiode: august/september marts/april 2012 Øvrige deltagere: Anne Haack Christensen Finansiering/ tidsforbrug: 6 uger Planlagt formidling: Projektet er allerede præsenteret ved en international konference i York i september I 2012 afleveredes artiklen til udgivelse i konference postprints. Konservator, cand. scient. cons. Anne Haack Christensen Solid Flesh in Rubens, Jordaens and contemporary Netherlandish artist's working in Denmark Projektet blev igangsat som forberedelse til en præsentation på konferencen Rubens and the Human Body i York, UK, i Undersøgelse af opbygningen af karnationsfarver (hudfarver) i malerier af Rubens, Jacob Jordaens og samtidige nederlandske malere virksomme i Danmark i begyndelsen af det 17. århundrede, herunder særligt Christian IV s hofmalere. Sammensætningen af pigmenter og antallet af lag undersøges. Opbygningen af hudfarver i tidlige værker af Jordaens vs. senere værker er undersøgt. Det samme er forskelle og ligheder i opbygningen af karnationsfarver hos mænd, kvinder og børn. De tekniske resultater er sammenholdt med informationer fundet i samtidige historiske kilder. Projektperiode: august/september 2010, marts/april 2012 Øvrige deltagere: Jørgen Wadum Finansiering/ tidsforbrug: 6 uger Planlagt formidling: Projektet er allerede præsenteret ved en international konference i York i september I maj 2012 afleveredes artiklen til udgivelse i konference postprints. Konservator, cand. scient. cons. Anne Haack Christensen Bevaringschef & Centerleder i CATS, malerikonservator, prof. ph.d. Jørgen Wadum Konservator, cand. scient. cons. Hannah Tempest Four Paintings Magnified Tracing Bosch and Bruegel Med udgangspunkt i KMS3924 har et internationalt og interdisciplinært team undersøgt yderligere tre malerier fra 1500-tallet med samme motiv, Kristus driver kræmmerne ud af templet. Som titlen på projektet antyder, peger maleriernes (tidligere) tilskrivninger på malerne Hieronymus Bosch og Pieter Bruegel den Ældre, og/eller værksted. Projektet har forsøgt at besvare disse spørgsmål gennem analyser af maleriernes teknik og materialer, sideløbende og i samspil med kunsthistorisk forskning. I 1500-tallet var det fx almindeligt, at populære og produktive malere havde værksteder med mange assistenter der ofte kopierede de samme motiver. Vi har inddraget røntgenoptagelser, infrarød reflektografi, dendrokronologi til datering af træet, samt XRF, SEM-EDX og farvesnit. Projektperiode:

16 Øvrige deltagere: Konservatorskolen på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Kadriorg Art Museum i Tallinn, Glasgow Museums og University of Glasgow. Finansiering/ tidsforbrug: Halvt finansieret af EU Culture. ca. 5 måneder Gennemført formidling: Udstilling i Tallinn fra september 2011-april 2012 med alle 4 malerier samt formidling af de teknologihistoriske resultater. Dette i anledning af Tallinn s status som europæisk kulturhovedstad i Konference om teknisk kunsthistorie på Kadriorg Art Museum, Tallinn i maj Tre dages Workshop i Teknisk Kunsthistorie på Kadriorg Art Museum, Tallinn, forberedt og præsenteret af J. Wadum, M. Scharff og H. Tempest, november Afholdelse af en international konference Copying, Replicating and Emulating Paintings in the 15th- 18th Century, organiseret af CATS på SMK, maj Tre dages Workshop i Teknisk Kunsthistorie på SMK, forberedt og præsenteret af J. Wadum, A.H. Christensen, M. Scharff, H. Tempest og E. Hermens (Glasgow University), maj Tre dages Workshop i Teknisk Kunsthistorie på The Hunterian Art Gallery, Glasgow, forberedt og præsenteret af E. Hermens (Glasgow University), J. Wadum, M. Scharff og H. Tempest, november Artikeler indleveret til publikationen On the trail of Bosch and Bruegel. Four paintings united under cross-examination, udgivet i maj 2012 af Archetype Publications i samarbejde med SMK/CATS (kun på engelsk), og med bidrag fra Anne Haack Christensen, Aoife Daly (Dendro.dk), Erma Hermens (Glasgow University), Greta Koppel (Kadriorg Art Museum Tallinn), Alar Läänelaid (Tartu University), Alar Nurkse (Kadriorg Art Museum Tallinn), Polly Smith (Glasgow Museums), Hannah Tempest, Paul Vandenbroeck (KMSKA Antwerpen), Bernard Vermet (Foundation for Cultural Inventory, Amsterdam), og Jørgen Wadum om den kunsthistoriske, ikonografiske og teknologihistoriske forskning. Webformidling: samt Udstillingen Gennemlyst På Sporet af Bosch og Bruegel / Illuminated Tracing Bosch & Bruegel blev vist på SMK fra Konservator, cand.scient. Louise Cone PRIMI, Plastics Research and Innovation for Museums and Industry. PRIMI var og er et nytænkende partnerskab mellem plastindustrien, forskere, kunstnere, designere og kunstkonservatorer, der vil åbne nye veje til vækst og innovation i både plastindustrien, kunst- og museumsverdenen. Projektets formål var at udnytte kunstneres og designeres ekstreme anvendelse af plastmaterialer i værker/produkter til innovation i plastindustrien. Med udgangspunkt i kunstbevaring vil PRIMI bidrage med viden og innovation til plastindustrien og bidrage til videnskabelig forskning i bevarelse af vores kulturarv. Projektet sigtede efter at skabe en produktiv form for brugerinnovation med fokus på at udnytte kunstnerens rolle til at skabe vækst i erhvervslivet og ved at fokusere på kunstneren som Extreme user en udvidelse af lead user begrebet. PRIMI anvender kunstnerens evne til at gentænke og bearbejde produkter og råmaterialer (plast) på en radikalt anderledes måde. PRIMI bygger på et oplevelsesøkonomisk begreb, der ikke blot handler om at tillægge produkter oplevelsesegenskaber, men arbejder med utraditionelle forretningsdrevne samarbejder hvor ny viden, vækst og innovation skabes. Projektperiode:

17 Øvrige deltagere: Nationalmuseet, DTU, Papyro-Tex, PlasticsEurope, PVCinformationsråd, kunstnere og designere: Bjørn Poulsen, Claus Carstensen, Søren Dahlgaard, Bodil Jerichau, Christian Flindt. Finansiering: støttet af Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi (CKO) Tidsforbrug: 1 år inden for normal arbejdstid Planlagt formidling: SMK bog udgivelsen PRIMI, Plastics Research and Innovation for Museums and Industry, udkommer februar/marts Desuden Web formidling, blog, guide til udstillede værker i vores nypræsentation af samtidskunst, digital kunsthistorie. Førstekonservator, M.Sc. Troels Filtenborg Maletekniske og materialetekniske undersøgelser af et Madonna med Barnet maleri, ca 1450, Dierick Bouts skole Et nederlandsk maleri fra midten af 1400-tallet har været genstand for en række tekniske undersøgelser med henblik på at belyse dets teknik og materialer i forhold til samtidig flamsk tradition for herigennem evt. at nærme sig en mere præcis tilskrivning. Der indgik sammenlignende studier med en anden version af motivet i privateje. Et minisymposium / studiedag med deltagelse af internationale eksperter på området blev afholdt 23. maj 2012 Projektperiode: Øvrige deltagere: Peter van den Brink, Suermondt-Ludwig-Museum, Aachen. Ole Faurskov Nielsen, Kemisk Institut, Københavns Universitet, Eva de la Fuente Pedersen, SMK Finansiering: Inden for deltagernes normale aflønning Tidsforbrug: Ca. 4 måneder inden for normal arbejdstid Gennemført formidling: artikler, poster mv. (se liste over publikation og foredrag) Formidlingsafdelingen Kunstformidler cand.phil. Annette Rosenvold Hvidt Hammershøi og Europa En undersøgelse af relationer mellem Hammershøis værk og det samtidige maleri i Europa til udstillingen med titlen Hammershøi og Europa (SMK og München). Undersøgelsen havde fokus på strukturelle, maleriske og sanselige fænomener i Hammershøis værk forbundet med tendenser i post-impressionismen og modernismen hos "Intimister" som f.eks. Seurat, Bonnard og Vuillard. Undersøgelsen mundede ud i katalog artiklen: "At bo i maleriet Hammershøi og intimismen". Artiklen fremhæver hvordan Hammershøi arbejder med sanselige registreringer i sine billeder som en form for intimisme. Han omformer et fotografisk blik direkte ind i sit maleriske univers og hans intimisme er blandt andet at finde i den omsorg, der er lagt i hver enkelt billeddels fremtræden i billedet. Hammershøis billeder ses i associative dialoger med kunstnere fra hans samtid, der har fokus på fænomener og fremtoninger frem for traditionelle fortællinger. På baggrund af forskningen blev der produceret en film til udstillingen ved Interaktions designer Louise Springborg, hvori enkelttemaer og baggrund for udstilling blev fremlagt i en samtale mellem kurator og

18 formidler. Til udstillingen blev der også produceret en app til smartphones, hvor de steder Hammershøi har malet blev filmet i dag underbygget med speak fra Hammershøis breve. Projektperiode: marts februar 2012 Øvrige deltagere: Kasper Monrad, Louise Springborg Tidsforbrug: 9 måneder inden for normal arbejdstid. Finansiering: Bikubenfonden, C.L. Davids Fond og Samling, Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond Gennemført formidling: artikel i kataloget Hammershøi og Europa udgivet i 2012 i tilknytning til udstilling på SMK og i Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, München, film og tekst i udstillingen, i mobil app produceret til udstillingen, i foredrag. Vilhelm Hammershøi til Kunsthistorier Beskrivelse: Vilhelm Hammershøi kunstnerprofil, værktekster, historier og film. Projektperiode: december juni Tidsforbrug: 1½ måned Finansiering: Nordea-fonden Gennemført formidling: Publiceret i Kunsthistorier på smk.dk i Carl Bloch Med udgangspunkt i mit tidligere arbejde med analyser af sansedimensioner i fransk salonmaleri fra anden halvdel af 1800-tallet har jeg i en artikel sat fokus på Carl Blochs historiemalerier ud fra denne vinkel. Carl Blochs værker med store, dramatiske figurbilleder skriver sig ind i samme tradition som de samtidige franske salonmalerier. Maleriernes sanselige taktilitet er en form for forskydning af motivets fortællende drama som overgår til spændinger mellem detaljer på maleriets overflade. En appellerende malemåde, der har fået hård kritik igennem det 20. århundrede, men som i de seneste årtiers forskning bliver læst som tegn på en moderne kompleksitet. Projektperiode: december 2011-februar 2012 Tidsforbrug: ca. 1 måned uden for almindelig arbejdstid Formidling: Artikel i bog om Carl Bloch til udstilling på Museet for Religiøs Kunst og Øregaard Museum, 2012 Kunstformidler og ph.d.-stipendiat Mette Houlberg Rung Smartphone applikationer som formidlingsmedie Applikationer til smartphones er et af de nye informationsmedier, som museerne tilbyder deres publikum. Men hvordan bruges dette medie i forbindelse med et museumsbesøg og hvordan kan apps udvide og uddybe museumsoplevelsen? Til udstillingen Toulouse Lautrec - Den Menneskelige Komedie udviklede jeg en smartphone applikation, der indeholder forskelligt formidlingsmateriale herunder lydguide, film, kalender og galleri. App en var den første udviklet til en udstilling på Statens Museum for Kunst og brugen af den skal derfor undersøges. På basis af disse undersøgelser ønsker projektet at finde ud af hvem brugerne af app en er, hvordan app en bruges før, under og efter museumsbesøget og hvordan museet i fremtiden kan arbejde med apps og mobil digital formidling. Projektet udføres i samarbejde med en ekstern forsker. Projektperiode: Samarbejde: Post. doc Ditte Laursen, DREAM, Syddansk Universitet

19 Finansiering: Gennemføres indenfor almindelig arbejdstid Planlagt formidling: Oplæg ved konference: The Transformative Museum. Roskilde Universitet maj 2012 samt efterfølgende publikation.

20 Igangværende forskningsprojekter Samlings- og forskningsafdelingen Samlings- og Forskningschef, ph.d. Peter Nørgaard Larsen L.A. Ring Forår Med afsæt i tidligere forskning, publiceret i 2006 i tilknytning til SMK-udstillingen L.A. Ring På kanten af verden, udvides undersøgelserne til en decideret værkmonografisk analyse af L.A. Rings maleri Forår, 1895, på Den Hirschsprungske Samling. Maleriets kontekst, forarbejder og fortolkning samt placering i en genretradition vil indgå som centrale elementer i projektet. Projektperiode: Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til katalog, udgivet 2013 i tilknytning til udstilling på Den Hirschsprungske Samling. Joakim Skovgaards altertavle Den store nadver, I forlængelse af restaureringen af Joakim Skovgaards store altertavle i Klaksvik på Færøerne er der taget initiativ til at udgive en publikation, der såvel dokumenterer restaureringen som præsenterer en række af de kunst- og kulturhistoriske kontekster, værket kan indskrives i. Nærværende undersøgelse sigter mod at tilvejebringe den nødvendige viden om værkets genese, betydning for Skovgaard og placeringen i hans oeuvre med henblik på at kunne skrive en værkmonografisk artikel. Projektperiode: 2013 Øvrige deltagere: Ingen Finansiering/tidsforbrug: to måneder uden for normal arbejdstid. Formidling: Artikel til publikation, udgivet ultimo Projektforsker mag.art. Merete Sanderhoff, redaktør af Kunsthistorier Kunsthistorier Kunsthistorier (http://www.smk.dk/udforsk-kunsten/kunsthistorier/) er et online univers med forskningsbaseret formidling om kunst. Med udgangspunkt i SMK s kunstsamlinger byder et interaktivt webdesign på relationer og associationer mellem kunstnere og værker. Websitet forbinder sig med andre museer og privatsamlinger i Danmark og udlandet frem for at være et lukket kredsløb. Ambitionen er at matche internettets rhizomatiske flow med kunstens og kunsthistoriens dynamik. Indholdet kan tilgås fra mange forskellige vinkler og historierne fortælles og kommenteres af en mangfoldighed af

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Forskningsstrategi for SMK

Forskningsstrategi for SMK Forskningsstrategi for SMK 2014-17 Om museet Statens Museum for Kunst (SMK) er en statsinstitution på Kulturministeriets område og er Danmarks hovedmuseum for billedkunst. SMK drives i henhold til museumsloven

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Forskningsberetning 2013 Statens Museum for Kunst Indledning 1 Overordnede målsætninger 2 Beretning Forskningen i 2013 3 Målrapportering 5 Bemanding og dimensionering 8 Bevillingsmæssige forhold 10 Forskningsaktiviteter

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Forskningsberetning 2011 Statens Museum for Kunst Indledning s. 2 Overordnede målsætninger s. 2 Beretning Forskningen i 2011 s. 3 Bemanding og dimensionering s. 4 Bevillingsforhold s. 6 Oversigt over forskningsprojekter

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Forskningsberetning 2004 Indhold Indledning s. 1 Beretning s. 1 Målsætninger s. 3 Forventninger s. 4 Oversigt over forskningsprojekter Afsluttede projekter 2004 s. 6 Igangværende

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst

STRATEGI. Digital formidling på Statens Museum for Kunst 22. februar 2010 STRATEGI Digital formidling på Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst satser over en fem-årig periode på at bringe museet helt i front med digital kunstformidling. Satsningen

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet

AFRAPPORTERING: Brugersamarbejde Konklusioner fra brugersamarbejdet AFRAPPORTERING: Thorvaldsens Museum har i perioden september 2011 til marts 2012 gennemført projektet Bruger-talks skal lære museet om formidling af Regin, hvor to nye former for digital formidling af

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED BILLEDKUNSTNERISKE UDTRYKSFORMER? Er du mellem 15 og 25 år, og tæn ker du på at

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Museumspolitiske synspunkter 2014

Museumspolitiske synspunkter 2014 Museumspolitiske synspunkter 2014 Deltagere Fra Kunst på på ODM s byens årsmøde hegn, Marmorkirken på Nyborg Strand et remix i 2010. af C.W. Eckersberg og Cornelis Cornelisz van Haarlem Foto: Thorkild

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST

BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST BILLEDKUNSTNERISK GRUNDKURSUS MIDT VEST & Kulturregion Midt- og Vestsjælland ER DU SERIØST INTERESSERET I AT ARBEJDE MED VISUELLE UDTRYKSFORMER? Kulturregion Midt- og Vestsjælland, som består af 8 kommuner,

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012

Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Rapport om ophold på Det Danske Institut i Athen, Februar 2012 Indledningsvis ønsker jeg at takke de mennesker, som tildelte mig opholdet i gæste-lejligheden i Koukaki, dette var en uforglemmelig oplevelse

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015

Susan Hiller. 14. november 2014-1. marts 2015 En lærerguide Susan Hiller 14. november 2014-1. marts 2015 Susan Hiller, Channels (2013). Installation at Matt s Gallery, London. Photograph by Peter White courtesy the artist, Matt s Gallery and Timothy

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg

Individ og fælleskab. Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg Individ og fælleskab Strategi for Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne og Kunsthal Charlottenborg 2015 2018 1. MISSION OG VISION MISSION Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Målgruppe: mellemtrinnet (eller 2-5. kl.) Undervisningsforløbet er tilrettelagt af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum og HEART/ undervisning. Booking af undervisningsforløbet

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg

Stillings- og personprofil. Direktør. Kunsthal Charlottenborg Stillings- og personprofil Direktør Kunsthal Charlottenborg Oktober 2012 Opdragsgiver Adresse Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborg Nyhavn 2 1051 København K www.kunsthalcharlottenborg.dk

Læs mere

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014

REFERAT. Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie. 13. maj 2014 kl Referat. 20. juni 2014 REFERAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 20. juni 2014 muse@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Møde i Museumsudvalget for Kunsthistorie

Læs mere

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S

Unges brug og ikke-brug af museer. Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Unges brug og ikke-brug af museer Statens Museum for Kunst 2012 Center for Museologi, Aarhus Universitet Damvad A/S Hvorfor er der såmeget fokus i dansk kulturpolitik påden sværeste gruppe af museumsbrugere?

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser

Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Oplæg til Museumskonference den 6. november 2008 på Menstrup Kro for kulturgruppen, kommuner og museernes bestyrelser Om kunstmuseer og den igangværende sammenlægning mellem Vestsjællands Kunstmuseum og

Læs mere

VISION & STRATEGI 2013-2015

VISION & STRATEGI 2013-2015 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10 1435 København Danmark +45 4170 1500 info@kadk.dk www.kadk.dk KADK KADK I TAL PR. 1.10.2012 ARKITEKTUR

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002

Læringsdagene vedr. j.nr. 2009-7.42-06-0002 Afrapportering af projektet Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder. Vedr. journal numrene: 2009-7.42.04-0033, 2009-7.42.05-0006 og 2009-7.42.06-0002. Lige i medborgerskabet på kunstens mange måder

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

KUNST NU! FORÅRET 2012

KUNST NU! FORÅRET 2012 KUNST NU! FORÅRET 2012 Foto: Anders Sune Berg KUNST NU! FORÅRET 2012 Copenhagen Art Festival er din, Københavns og regionens festival for samtidskunst og vil indeholde kunst- og formidlingsprojekter i

Læs mere