Forslag til kommuneplantillæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til kommuneplantillæg"

Transkript

1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn Del 1 Forslag til kommuneplantillæg til Aarhus Kommune Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport Del 4 Udkast til Miljøgodkendelse 2. offentlige høring der afholdes i perioden 04. marts 2014 til 22. april 2014

2 Luftfoto at terminalområdet på Aarhus Havn Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Kun internetudgave Baggrundskort: Hvis ikke andet er angiver: Vektor- og rastekort Copyright: KMS DDO Copyright: Cowi Må citeres med kildeangivelse. 2 Forslag til kommuneplantillæg

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Del 1 af 4: Forslag til kommuneplantillæg Hvad er et kommuneplantillæg? Hvad er VVM? Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? Redegørelse for Kommuneplantillæg Baggrund og formål Projektet Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Gennemførte høringer Offentlig høring over forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer VVM-redegørelse og miljøvurdering Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv Regional udviklingsplan Statens vand- og naturplaner Kommuneplan Risikovirksomhed kommende planlægning Lokalplan Øvrige bindinger Natura 2000 og bilag IV-arter Fredninger samt Arkæologi, kulturhistorie og fortidsminder Kystnærhedszonen Strandbeskyttelse Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesinteresser - 3-områder Kommuneplanretningslinjer for Containerterminal til håndtering af godscontainere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn Retningslinjer Rammer Klagevejledning Del 2 Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse Baggrund Projektet med ændringer Beskrivelse af virksomhedens drift Beskrivelse af procesaktiviteter Beskrivelse af virksomhedens eksisterede og fremtidige aktiviteter Alternativer Sikkerhedsforhold Vurdering af containerterminalens miljøforhold Afværgeforanstaltninger Forslag til kommuneplantillæg 3

4 1. Del 1 af 4: Forslag til kommuneplantillæg 1.1 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik, tekniske anlæg og grønne områder. I kommuneplanen fastlægges kommunalbestyrelsens politik for byernes og kommunens øvrige områders udvikling. 1.2 Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/ Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet af bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af projektet. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til kommuneplanen - som et bilag med titlen miljøvurdering efter planer og programmer samt VVM-redegørelse Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser, da godkendelseskompetencen efter 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen 2, og fordi det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan etableres inden for rammerne af den gældende lokalplan., jævnfør 11 stk.2 i VVM-bekendtgørelsen. 3. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen varetager således planlægningen for APM Terminals - Cargo Service A/S containerterminale på Aarhus Havn. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. 1 Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr af 15. december 2010, jf. 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26/06/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK.nr af 15/12/ Forslag til kommuneplantillæg

5 1.3 Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? Planlovens VVM-regler er affødt af et EU-direktiv fra 1985 om miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af planlovgivningen i Herudover findes yderligere et EU-direktiv om miljøvurdering af planer og programmer fra Direktivet er implementeret til dansk lov i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 936 af den 24/09/2009. I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan. Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, men ikke i VVM-reglerne, omhandler væsentligst: En beskrivelse af planens/programmets mere strategiske formål og forbindelser med andre relevante planer. Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger. Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen - både i idéfasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderingen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen. Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere direkte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttelsesmål og -regler, herunder især EU s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og planteog dyrearter. Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og menneskers sundhed. Forslag til kommuneplantillæg 5

6 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg 2.1 Baggrund og formål Havnen Havne har en vigtig rolle som knudepunkter for omsætning af gods mellem sø og land. Den globaliserede økonomi har øget behovet for lange godstransporter, hvilket har bragt havnenes rolle som knudepunkter yderligere i fokus. Samtidig medfører den stigende trængsel på landinfrastrukturen, at søtransport ses som et reelt alternativ. Og da brugen af søvejen samtidig på en række områder har en positiv indflydelse på miljøet sammenholdt med landbaseret transport, er det naturligt at søtransport og havne er kommet stærkt i fokus. Aarhus Havn er et vigtigt knudepunkt for havne i Nord-, Syd- og Østeuropa samt for det østlige Middelhav og Fjernøsten, hvortil der er regelmæssig linjeforbindelser. På landsiden er der etableret gode vej og baneforbindelser fra haven Med henblik på at sikre Århus Havn gode udviklingsbetingelser for fortsat at være en konkurrencedygtig international erhvervshavn, påbegyndte Århus Havn og Århus Kommune i 1995 planlægningen af en havneudvidelse. I slutningen af 1997 vedtog Århus Byråd en Masterplan for Århus Havn. Planen muliggør en omfattende udvidelse, som over en ca. 20-årig periode kan medføre en fordobling af havnens godsomsætning. Første etape af Aarhus Havns store udbygningsplan var en ny containerterminal i Østhavnen. Terminalen blev færdig i april og omfatter 500 meter kaj med en vanddybde på 14 m og ca m2 landareal. Anden etape en udvidelse med yderligere 800 meter kaj og mere end m2 landareal blev taget i brug den 1. september APM Terminals Cargo Service A/S betjener containerterminalen i Aarhus Containerterminalen Virksomheden APM Terminals Cargo Service A/S er en eksisterende containervirksomhed beliggende på Aarhus Havn. I 2006 anmelder virksomheden (der den gang hed APM Terminals), at man ønsker at udvide aktiviteten og at ca. 1,3 % af de containere, der håndteres på anlægget, vil indeholde farligt gods. Containerterminaler der ikke håndterer container med farligt gods 4 er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse eller VVM-vurdering. Det er alene det forhold at der håndteres farligt gods, der udløser krav om behandling efter risikobekendtgørelsen 5 og som følge heraf udløser krav om miljøvurdering efter VVM-reglerne og godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens regler. Området ved Østmolen er i Aarhus Kommunes kommuneplan og i lokalplaner for Østmolen udlagt til containerterminal. Projektet med ændringer er en udfyldning af den kommunale planlægning.. Containerterminalen drives indtil årsskiftet 2011 som to terminaler. Herefter drives containeraktiviteterne på Østmolen i Aarhus Havn som en samlet virksomhed. 4 F.eks. fyrværkeri, lighter med gas, chlorholdige rengøringsmidler. 5 BEK. Nr.1666 af 14/12/2006 Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer 6 Forslag til kommuneplantillæg

7 Figur1: Beliggenheden af containerterminalen i forhold til omgivelserne 2.2 Projektet For det konkrete projekt er det håndtering af farligt gods der har forårsaget behovet for en VVMproces. Dette forhold har været i offentlig høring i forbindelse med idéfasen Under VVM-processen er virksomheden fusioneret med nabovirksomheden således at de to eksisterende containerterminaler er lagt sammen til én terminal. Fusionen har ikke bidraget til ændringer i forhold til håndtering af antal containere med farligt gods samt art og maksimal oplagsmængde af farlige stoffer der håndteres på terminalen Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Ved ændring af risikobekendtgørelsen BEK.1156 af 18. november 2005 blev også arealer på havne, der jævnligt anvendes til midlertidig henstilling af farligt gods, omfattet af denne bekendtgørelse. Det betyder, at APM-Terminals bliver omfattet af både risikobekendtgørelsen og VVMbekendtgørelsen 7 som kolonne 3 virksomhed. Miljøcenter Aarhus meddeleler den 5. juli 2007 at virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM- bekendtgørelsen, og at virksomheden er VVM-pligtig. Da virksomheden ikke er enig i denne afgørelse påklages afgørelsen. Naturklagenævnet stadfæster den 20.juni 2008 Miljøcenter Aarhus afgørelse (j.nr. NKN ). 6 Fusionen er gennemgået i bilag 2 i VVM-redegørelsen, hvor betydningen i forhold til VVM-processen er vurderet 7 BEK nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, med senere ændringer Forslag til kommuneplantillæg 7

8 . Det anmeldte projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 26. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. og er dermed VVM-pligtigt Gennemførte høringer Der har i perioden 21. april 2009 til 2. juni 2009 været gennemført en offentlig idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at gøre bemærkninger og adressere emner, der bør undersøges inden projektet realiseres. Der er indkommet bemærkninger i idéfasen fra Aarhus Kommune. Det tidligere Miljøcenter Aarhus har den 24. august 2009 foretaget høring efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 9. Der er den 5. juli 2012 foretaget en høring af virksomheden og Aarhus Kommune forud for gennemførelse af denne 2. offentlighedsfase. Materialet gav anledning til en række drøftelser med Aarhus Kommune og fornyede vurderinger af støj. Endeligt høringssvar er modtaget den 22. marts Beredskabsstyrelsen har ved høring i debatfasen ikke fremsendt et selvstændigt bidrag men har henvist til den lokale beredskabsmyndighed, Aarhus Brandvæsen. I regi af Beredskabsstyrelsen og Aarhus Brandvæsen er der foretaget brandtekniske vurderinger, og beredskabsmyndighederne har ved møde den 12. november 2013 vurderet, at de brandtekniske vurderinger ikke vil ændre på de udlæg af planzonen samt angivelse af risikozoner der fremgår af nærværende forslag til kommuneplanretningslinjer. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet, er APM Terminals - Cargo Service A/S blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs- og driftsfasen. De væsentligste miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen, vurderes at være risiko og støj. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan siges i et eller andet omfang at kunne påvirkes af anlægget, ligesom VVM-redegørelsen forholder sig til alternativet til bygherres projekt. Miljøstyrelsen finder, at miljøvurderingen udgør et kvalificeret grundlag for at kunne vurdere, i hvilket omfang projektet påvirker miljøet. 2.5 Offentlig høring over forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse og miljørapport Udkast til miljøgodkendelse offentliggøres sammen med dette forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse og miljøvurdering. Udkast til miljøgodkendelse er vedlagt som del 4. Det samlede materialer er i offentlig høring fra 4. marts 2014 til 22. april VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Miljøstyrelsen give APM Terminals Cargo Service A/S en VVM tilladelse i form af miljøgodkendelse til at gennemføre projektet på nærmere angivne vilkår. 8 Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fra 2006 sammenholdt med første udkast til VVM-redegørelse dateret marts 2009 og Naturklagenævnets afgørelse fra juni 2008 betragtes som en anmeldelse indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2 og danner grundlag for igangsætning af debatfasen 9 LBK nr.939 af 03. juli 2013, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 8 Forslag til kommuneplantillæg

9 På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsen jf Del 3 til kommuneplantillægget, og resultatet af den offentlige høring vil Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet vil indeholde en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning. På grundlag heraf og af kommunens udtalelse til den sammenfattende redegørelse, beslutter Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med VVM-tilladelsen i form af en miljøgodkendelse til realisering af anlægget, jf. VVM- bekendtgørelsens 9 stk. 4. Vilkårene skal sikre, at forudsætningerne for projektet som angivet i VVM-redegørelsen overholdes, og at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres. Det endelige kommuneplantillæg, VVM-tilladelsen i form af en miljøgodkendelse samt en sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 2.7 Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer Dette kommuneplantillæg indeholder retningslinjer for et projekt, der er omfattet af bilag 4 pkt 10 c 10 jf. 3 stk. 1 pkt.1 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.939 af 03/07/2013) VVM-behandlingen af projektet er derfor gennemført så de miljøvurderinger der skal foretages efter lov om miljøvurdering af planer og programmer imødekommes samtidig. Kommuneplanretningslinjerne for projektet kan rummes indenfor de rammer der er faslagt i Aarhus Kommunes kommuneplan 2009 med senere ændringer jævnfør afsnit om erhverv s.84 f.f. i Kommuneplanens hovedstruktur. Virksomheden er lokaliseret indenfor kommuneplanens rammeområder ER, ER og dele af ER. Planforslaget vil i overensstemmelse med Aarhus Kommunes praksis tilføje følgende fodnote i rammebestemmelserne for de rammeområder, som omfattes af retningslinjen/berøres af den udlagte planlægningszone: For rammeområdet gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Containerterminal til håndtering af godscontainere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan De berørte rammeområder hvor noten tilføjes er ER, ER, ER, ER, ER, ER, ER og ER. 2.8 VVM-redegørelse og miljøvurdering Miljøstyrelsen har besluttet at gennemføre 2. offentlighedsfase for kommuneplantillæg for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn med tilhørende miljøvurdering efter VVM-redegørelsen samt udkast til miljøgodkendelse, som i dette tilfælde erstatter en VVM-tilladelse, jf. 9 stk.4 i VVM Bek. nr af 15 dec Offentlighedsfasen gennemføres fordi Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er så væsentlige miljømæssige påvirkninger ved projektet eller kommuneplantillægget, at planlægningen ikke ville blive videreført. 10 Punktet svare til bilag 2 pkt. 11b i VVM-bekendtgørelsen Forslag til kommuneplantillæg 9

10 3. Forhold til øvrig planlægning 3.1 Landsplandirektiv Det fremgår af Landsplanredegørelse 2010, at der er behov for havne, der giver mulighed for transport via søvejen. Effektive forbindelser til og fra havnene herunder containerterminaler og infrastruktur kan give bedre muligheder for godstransport og dermed bidrage til at styrke grundlaget for vækst i godstransporten til søs. Planforslaget er i overensstemmelse med landsplanredegørelsen samt den tilhørende oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 afsnit 5.6 om havne og havneanlæg 3.2 Regional udviklingsplan Det fremgå af den regionale udviklingsplan 2012, at de 19 kommuner i regionen vil samarbejde med havnene om udviklingsprojekter, som kan være med til at underbygge ogudvikle havnenes betydning for en bæredygtig transport. Det ansøgte projekt der omfatter udvidelse af muligheder for transport af gods med skib og jernebane vurderes at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Kommuneplantillægget vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Statens vand- og naturplaner Vandplaner Før kommunalreformen den 1. januar 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med strukturreformen har disse målsætninger, jf. Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen), 3 stk. 1, fået retsvirkning som et landsplandirektiv og er gældende indtil der fastsættes nye miljømål i vandplanerne. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanen bindende tidsfrister for målopfyldelse. Regionplanretningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne og for kvaliteten af vandløb, søer og kystvande falder bort ved ikrafttrædelsen af vandplanen, jf. Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen), 3 stk. 5. Projektområdet er omfattet af: Regionplan 2005 for Århus Amt 11 samt Forslag til Vandplan for hovedopland 1.7 Aarhus Bugt, der er i høring til 23. december 2013 kl Forslag til vandplan for Aarhus Bugt Målsætning: Af forslag til vandplan for Aarhus Bugt fremgår, at miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen. De marine vandområder i Hovedvandopland Aarhus Bugt fastsættes med miljømålet god økologisk og kemisk tilstand. Der er i forslag til vandplan for Aarhus Bugt angivet retningslinjer for udlæg af en blandings og aktivitetszone, hvilket kan være relevant i forhold til aktiviteter ved og i tilknytning til Aarhus Havn Forslag til kommuneplantillæg

11 Dette projekt vurderes i forhold til de retningslinjer, der fremgår af det Landsplandirektiv, der omfatter den tidligere Århus Amts regionplan 2005, og som gælder frem til tidspunkt hvor der foreligger en vedtaget vandplaner Kommuneplantillægget udarbejdes i overensstemmelse med de retningslinjer for vand, der fremgår af det landsplandirektiv, der omfatter Århus Amts regionplan Hensynet til den planlægning der pågår som angivet i forslag til vandplan for Aarhus Bugt, indgår i VVM-redegørelsen for det anmeldte projekt, og er ligeledes iagttaget. Århus Havn er angivet som område med lempet målstætning jævnfør Århus Amts Vandkvalitetsplan 2005, bilag om kystvande: C: Lempet målsætning, der omfatter Havnebassiner og områder i umiddelbar nærhed af moler ved erhvervsog lystbådehavnene i Århus Bugt - Kalø Vig samt Århus Havn. Naturplaner Der findes følgende vedtaget naturplaner af relevans for aktiviteter på og i tilknytning til containerterminalen. Natura 2000-plan Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Natura område nr. 234 Habitatområde H234. Ingen konkrete målsætning og retningslinjer af betydning i forhold til aktiviteter fra og i tilknytning til containerterminalen.natura plan Brabrand Sø med omgivelser Natura 2000-område nr. 233 Natura 2000-plan Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs Natura område nr. 51 For 194 Mejl Flak findes der ikke for nuværende en vedtaget naturplan. En naturplan udarbejdes senest i forbindelse med anden planperiode. Hensynet til de vedtagne naturplaner og de udpegede naturområder indgår i projektets behandling efter habitats bekendtgørelsens regelsæt. Forslag til kommuneplantillæg 11

12 4. Kommuneplan 2009 Den gældende Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for containerterminalen. APM Terminals - Cargo Service A/S er beliggende i Aarhus Kommune og er omfattet af Aarhus Kommuneplan 2009 samt kommuneplantillæg nr. 48 til Aarhus Kommunes kommuneplan Containerterminalen er beliggende på Østhavnen. Hele terminalområdet ligger i byzone og er udlagt som erhvervsområde, der kan rumme virksomheder i virksomhedsklasse 4-7. Forudsætningerne for planlægningen og udbygningen af Aarhus Havn fremgår af VVM-rapport om udvidelse af Århus Havn (1997) og Forslag til regionplantillæg om udvidelse af Århus Havn (1997). Retningslinjerne i regionplantillægget fra 1997 er som et led i strukturreformen som udgangspunkt overført til kommuneplanen. I det omfang, at udvidelsen er realiseret, er retningslinjer revideret og forudsætninger erstattet af ny planlægning. Aarhus Kommune har ved gennemførelse af kommuneplan 2009 indarbejdet regionplanens retningslinjer. Dette Kommuneplantillæg 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus kommune er udarbejdet indenfor rammerne af kommuneplan 2009 og vedrører alene kommuneplanretningslinjer i forhold til gennemførelse af det konkrete projekt ud fra de kriterier og forudsætninger der fremgår af VVMredegørelsen og miljøvurderingen, jf. kommuneplantillæggets del 3. Princippet for planlægningen for Aarhus Havn i Aarhus Kommuneplan 2009 er, at der skal sikres mulighed for byorienteret anvendelse af Inderhavns- og Nordhavnsarealerne under forudsætning af, at der i Østhavnen planlægges for yderligere udbygning af havnearealerne. Der er på den baggrund et fundamentalt ønske om fortsat at drive og udvikle en aktiv erhvervshavn, og at Aarhus Havns funktion som landsdelshavn skal fastholdes, herunder at der sikres mulighed for fortsat udvikling af containerdriften på Østhavnen. Aarhus Kommuneplan 2009 indeholder i kapitlet Erhverv følgende retningslinjer for Aarhus Havn: Aarhus Havn skal fortsat sikres mulighed for at udvide som aktiv erhvervshavn i overensstemmelse med principperne i Masterplanen, godkendt ved årsskiftet 1997/98. Udviklingen af Havnen skal tage udgangspunkt i det såkaldte Byhavnsalternativ, som indgår i VVM-redegørelsen fra Arealerne er forbeholdt virksomheder, der relaterer sig til søtransport. Planlægning og udnyttelse af naboarealerne til Havnen skal ske på en sådan måde, at der ikke skabes ringere vilkår for havnefunktionerne. Der skal fortsat reserveres plads til én eller flere færgeforbindelser mellem Aarhus og Sjælland til såvel gods- som persontransport. Stillingtagen til eventuelle vindmøller i tilknytning til erhvervshavnen afventer planlægningen af det nye havneafsnit. Aarhus Kommune har i august 2013 vedtaget tillæg nr. 48 til kommuneplan 2009 for Aarhus kommune. Kommuneplantillægget omfatter et område af Aarhus Havn, der er beliggende i de eksisterende rammeområder ER, ER, ER, ER, ER og ER. Nærværende kommuneplan tillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune omfatter en containerterminal, der er beliggende indenfor rammeområde ER, og hvor dele af containerterminalen ligger indenfor rammeområde ER og ER. Planforslaget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Aarhus Kommuneplan 2009 for Aarhus Havn, og planforslaget er ikke til hinder for en fortsat udvidelse af Østhavnen - Byhavnsalternativet. Kommuneplantillæg nr. 54 ligger indenfor delomårdet: Lokalsamfund 01 Midtbyen i Aarhus Kommunes Kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 54 ændrer ikke ved den eksisterende områdeafgrænsning, den fremtidige zonestatus, nuværende retningslinjer eller eksisterende rammebestemmelser i Aarhus Kommuneplan 2009 og tillæg nr. 48. Kommuneplantillægget tilføjer alene de retningslinjer, der fremgår af afsnit 2 i dette kommuneplantillæg. 12 Forslag til kommuneplantillæg

13 Figur 2 Kommuneplanens rammeområder, jævnfør kommuneplantillæg nr. 48 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune Aarhus Kommunes kommuneplan 2009 angiver rammerne for lokalplanlægningen og retningslinjer for godkendelse af virksomheder. Virksomheden er lokaliseret indenfor kommuneplanens rammeområder ER, samt i dele af ER og050403er ER, som dækker den eksisterende containerterminals yardområde, er udlagt til containerhavneformål og til virksomheder, som har en naturlig tilknytning til en containertrafikhavn. Den maksimale bygningshøjde er fastlagt til 20 m, og det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 af delområdets totale landareal. Kraner og losseanlæg er undtaget fra højdebestemmelserne. Opbevaring og håndtering af container herunder containere med farligt gods vil blive ske indenfor dette rammeområde. Området er i lokalplanen angivet til at omfatte virksomhedsklasse 4-6. Containerpladser med mere end 4 container er en klasse 5 virksomhed jf. lokalplan ER er ligeledes udlagt til aktiviteter og virksomheder med relation til godstransport og containertrafik. I rammeområdet kan der kun tillades virksomheder indenfor for virksomhedsklasse 4-6. For rammeområder ER gælder det ligeledes, at de er udlagt til containerhavneformål, havneformål, industri, værksteder, håndværksvirksomheder samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlig tilknytning til massegods-, stykgods-, container- og roro-havnevirksomhed. Der skal forefindes 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. I rammeområdet kan der kun tillades virksomheder inden for virksomhedsklasse 3-4. Rammeområde ER er et nyt havneområde, hvor anvendelsen er fastlagt til depot for oprensningsfyld og landvinding. Der må ikke opføres bebyggelse i området. Der kan kun tillades virksomheder inden for virksomhedsklasse 3-4, jf. lokalplan 934. Rammeområde er et nyt havneområde, hvor der kun kan tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-4, jf. lokalplan 934 Med hensyn til teknik og forsyning gælder det endvidere for rammeområderne på Østhavnen, at sanitært spildevand skal afledes via en eksisterende privat spildevandsledning ved lokalområdet til Forslag til kommuneplantillæg 13

14 Marselisborg Renseanlæg. Det gælder endvidere, at regnvand skal afledes via private regnvandsledninger til Aarhus Havn. Det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur, at kommunen har registreret to risikovirksomheder på containerhavnen. Der er ikke i kommuneplanen tage konkret stilling til, hvad der kan håndteres af farligt gods. Det sker i forbindelse med dette kommuneplantillæg Med dette kommuneplantillæg ændres kommuneplanens bestående retningslinjer mens rammerne er uændret. Dog tilføjes der note til ovenævnte rammeområder der omfatter containerterminalen og rammeområder der ligger op til denne af hensyn til nærværende kommuneplanretningslinje Risikovirksomhed kommende planlægning Kommunen skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse/ændring af arealanvendelsen, hvis arealerne ligger inden for 500 meter fra en risikovirksomhed 13. APM Terminals - Cargo Service A/S er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om risikovirksomhed og bliver dermed omfattet af dette hensyn, hvor det efter en konkret risikovurdering er nødvendig at udlægge en planzone på 850 meter jævnføre retningslinje Cir. nr. 37 af 20/04/2006 Cirkulære om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomheder link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Forslag til kommuneplantillæg

15 5. Lokalplan APM Terminals - Cargo Service A/S er lokaliseret i et område, der er omfattet af Aarhus Kommunes lokalplan 610 fra juni 2000 og lokalplan nr. 934 fra august I begge lokalplaner er det præciseret, at området er udlagt til containerterminalaktiviteter, samt at der ikke må opføres boliger på området. Lokalplan 610 er udarbejdet for at imødekomme transporterhvervets udviklingsønsker, og sikre at området kan anvendes til havneformål og erhverv. Lokalplanen er opdelt i 10 områder med forskellige bestemmelser med hensyn til anvendelse og byggemuligheder. I område I og II, der ligger i den nordlige del af lokalplanområdet, er der skabt rammer for etablering og drift af containerterminal. Den 4. september 2013 vedtog Aarhus Kommune en ny lokalplan 934, der har som hovedformål at imødekomme nye internationale krav til sikkerhed i havneområder. Endvidere ønskes en planlægning der er tilpasset de markedsforhold og de udviklingsmuligheder, der er aktuelle i Det betyder, at traditionelt tungere erhverv, der ofte placeres i havneområder, prioriteres. Lokalplan 934 medfører, at lokaliseringen af virksomhedsklasse 1 og 2 bortfalder. Den nye lokalplan erstatter de gældende planer for området. Lokalplan 757 aflyses i sin helhed mens lokalplan nr. 610 aflyses indenfor det område der omfattes af lokalplan 934. Containerterminalen er etableret i overensstemmelse med ovenstående lokalplaner, og det forventes ikke, at der skal udarbejdes ny lokalplan i forbindelse med dette kommuneplantillæg med VVM. Forslag til kommuneplantillæg 15

16 6. Øvrige bindinger 6.1 Natura 2000 og bilag IV-arter Virksomheden har i VVM redegørelsens kapitel 6.3 samt i bilag 6 redegjort for hvilke habitatområder, der kan blive berørt af containerterminalens aktiviteter. Der er foretaget en vurdering efter habitatbekendtgørelsen, VVM redegørelsens kapitel 6.3 og bilag 6. Samlet set er der således redegjort for om virksomheden kan påvirke habitatområder. Det er ligeledes vurderet om Bilag IV-arter kan påvirkes af aktiviteten fra virksomheden. Den samlede udredning er foretaget efter habitatbekendtgørelsens krav om en foreløbig væsentlighedsvurdering vedrørende habitatområder og konklusionen er, at der ikke er grundlag for at foretage en fuld habitatkonsekvensvurdering da projektet hverken på kort eller på lang sigt vil hinder målopfyldelse for de relevante habitatområder og dermed ikke udgør en væsentlig påvirkning. Der er ikke Bilag IV arter indenfor projektområdet men i de naturområder, der er vurderet. En opsummering af den foreløbige vurdering efter habitatreglerne af de relevante Natura 2000 områder med bilag IV-arter i forhold til habitatreglerne fremgår nedenfor. Virksomheden ligger i et havneområde i Aarhus By. Der er ikke Natura 2000-områder indenfor virksomhedens areal. I fjernområdet til containerterminalen findes følgende internationale naturområder: Ca. 5 km syd for containerterminalen ligger Natura 2000 område nr. 234 ved Giber Å der er udpeget som EU-Habitatområde Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Ca. 7 km vest for Containerterminalen ligger Natura2000 område nr. 233, der er udpeget som EU Habitatområde Brabrand Sø Ca. 14 km øst for containerterminalen ligger Natura 2000 område nr. 51, der er udpeget som EU Habitatområde nr.51 Begtrup vig og Kystområdet ved Helgenæs fyr Ca,16 km syd-øst for containerterminalen ligger Natura 2000 område nr. 194, der er udpeget som EU-habitatområde nr. 170 Mejl Flak Udpegning er på søterritoriet og ligger umiddelbart op til sejlruten. Der forekommer ikke produktion på virksomheden, men alene transportarbejde i forbindelse med flytning af containere til og fra skib, tog og lastvogn. De belastninger, der potentiel kan ramme habitatområderne, er emissioner til luften. Uddybning heraf fremgå af bilag 6. Projektet indebærer ikke aktiviteter der kan påvirker habitatområderne fysisk, da afstanden fra containerterminalen til det nærmeste habitatområderne er ca. 5 km (Natura 2000 område nr. 234). Emissionskilder og depositionsberegninger af hensyn til habitatområderne. Deposition af kvælstof til Naturområderne stammer alene fra transportarbejde i forbindelse med håndtering af containere fra skibe ved kaj samt kørsel med Straddle Carriers, Reach Stackers og lastbiler og tog på havnen. Maskinparken opdateres løbende i forhold til reduktion af emissioner til luft. På baggrund af det samlede antal fuldlasttimer af skibe og køretøjer er der foretaget en beregning af den årlige gennemsnitsværdi for kildestyrkerne (for uddybning se bilag 6). I tabel nedenfor er data fra bilag 6 opsummeret. Depositionsberegninger er angivet for henholdsvis nudriften (0-alternativet) og det ansøgte hovedalternativ for de naturområder, der ligger nærmes kilden. Tabel 6.1 : Deposition af kvælstof ved eksisterende drift (0-alternativet) Meter ng/m N-dep. kg/ha/år 1,87 1,30 0,79 0,56 0,42 0,28 Tabel 6.2 Deposition af kvælstof i 2020 (ansøgt drift) Meter ng/m N-dep. kg/ha/år 1,76 1,23 0,74 0,52 0,39 0,26 16 Forslag til kommuneplantillæg

17 Tabel 6.3 : Forskel i N-deposition mellem hovedforslaget og 0-alternativet Meter N-dep. kg/ha/år 1,87 1,30 0,79 0,56 0,42 0,28 i 2011 N-dep. kg/ha/år 1,76 1,23 0,74 0,52 0,39 0,26 i 2020 Forskel i N-dep. kg/ha/år -0,11-0,07-0,05-0,04-0,03-0,02 Det konkrete projekt, der omfatter udvidelse af antallet af containere der håndteres og deraf følgende udvidelse af transportarbejdet for den samlede fremtidige drift, er vurderet i forhold til det eksisterende transportarbejde fra den eksisterende containerhåndtering. Det fremgår af beregningerne, jf tabel 6.1 ovenfor og bilag 6 til VVM-redegørelsen, at den fremtidige ansøgte drift, der består at udvidelsen plus den eksisterende drift, medfører et fald i N-depositionen. Udvidelsen alene (det konkrete projekt - se bilag 6 til VVM-redegørelsen) består af et transportarbejde med emissioner svarende til ca. 20% eller 1/5-del af det emissionsniveau, der ligger til grund for ovenstående depositionsberegninger for niveauet i Dette skal sammenholdes med den udtalelse fra DMU, der ligger til grund for konklusionen i bilag 6 til VVM-redegørelsen, om, at Kvælstofdepositionen i 0-alternativet såvel som i hovedforslaget ligger under DMU s grænseværdi for registrerbar negativ påvirkning på 0,6 kg/n/ha/år. For øvrige Habitatområder der ligger i større afstand, vil depositionen være mindre og derfor også uden mulighed for registrering af påvirkning. Afgørelse om konsekvensvurdering efter habitatreglerne jf. habitatbekendtgørelsens 7 stk. 1 Der forekommer ikke produktion på virksomheden, miljøbelastningen forekommer fra intern transport. Der er derfor foretaget vurdering af den miljøbelastning der hidrører fra den interne transport. Miljøbelastningen herfra er diffuse emissioner fra interne transporter og de nære nødvendige eksterne transporter. Denne emission er beregnet til 256 tons NOx i 2011 og 221 tons i 2020 til luften. Der er foretaget beregninger og vurderinger af emissionen til de nærmeste habitatområder. Habitatområde nr. 233 Brabrand sø Følgende parametre er lagt til grund for vurderingen: Afstand mellem virksomhed og habitatområdet er 5000 meter Der sker et fald i belastningen: Det beregnede N-depositions bidrag fra virksomheden er i 2011beregnet til 0,42kg/ha/år og falder til 0,39 kg/ha/år i Bidraget i 2020 er ca. 3% af baggrundsbelastningen, idet baggrundsbelastningen er på 15 kg/ha/år DMU 14 har vurderet, at et rimeligt skøn for tærskelværdien er ca. 0.6 kg N/ha/år med det nuværende belastningsniveau for en enkelt isoleret kilde, forstået som den merbelastning, hvorunder bidraget beregnet med de nuværende modeller statistisk set er lig nul, og hvor der ikke i 95% af de beregnede tilfælde forventes påviselige effekter. Vurdering: På baggrund af de gennemførte beregninger vurderes, at merbelastningen falder, at belastningen i sig selv og i kumulation er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen, og at påvirkningen af Natura2000 områderne vil blive reduceret som følge af virksomhedens aktiviteter i Det kan således ud fra objektive kriterier afvises at projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt. Der er derfor ikke grundlag for udarbejdelse af en konsekvensvurdering efter habitatreglerne jf 7 i BEK 408 af 01/05/2007, på grundlag af miljøbelastningen fra virksomheden af hensyn til Habitatområde nr.233 Brabrand sø. Habitatområde nr. 234, Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakke Følgende parametre er lagt til grund for vurderingen:. Afstand mellem virksomhed og habitatområdet er 7000 meter Der sker et fald i belastningen: Det beregnede N-depositions bidrag fra virksomheden er i 2011beregnet til 0,28kg/ha/år og falder til 0,26 kg/ha/år i af 22-o fra Ole Hertel Ole Hertel, DSc,PhD, MSc, EBA Head of Section, Principal Scientist Department of Environmental Science samt 26-o fra Ole Hertel med bilag. Forslag til kommuneplantillæg 17

18 Bidraget i 2020 er ca. 2% af baggrundsbelastningen, idet baggrundsbelastningen er på 15 kg/ha/år DMU15 har vurderet, at et rimeligt skøn for tærskelværdien er ca. 0.6 kg N/ha/år med det nuværende belastningsniveau for en enkelt isoleret kilde, forstået som den merbelastning, hvorunder bidraget beregnet med de nuværende modeller statistisk set er lig nul, og hvor der ikke i 95% af de beregnede tilfælde forventes påviselige effekter. Vurdering: På baggrund af de gennemførte beregninger vurderes, at merbelastningen falder, at belastningen i sig selv og i kumulation er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen, og at påvirkningen af Natura2000 områderne vil blive reduceret som følge af virksomhedens aktiviteter i 2020 Det kan således ud fra objektive kriterier afvises at projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt. Der er derfor ikke grundlag for udarbejdelse af en konsekvensvurdering efter habitatreglerne,jf 7 i BEK 408 af 01/05/2007, på grundlag af miljøbelastningen fra virksomheden af hensyn til Habitatområde nr.234 Giber Å. Samlet vurdering Udviklingen i drift af containerterminalen giver mulighed for at gods i et øget omfang flytter fra lastbil til skib og tog. Endvidere vil de internationale krav IMO (skibe) og EU- krav (tog, motorer og lastbiler) til reduktion af miljøbelastningen til luften fra transportarbejde samlet set bidrage til reduktion af miljøfremmede stoffer i luften. Da merdepositionen fra virksomheden falder med 5-10% og habitatområderne ligger langt fra virksomheden, er det meget usandsynligt, at der vil kunne ses en effekt af merdepositionen fra virksomheden i sig selv og i kumulation med andre. Det kan derfor på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 område nr. 233 og nr.234. Der er derfor ikke grundlag for at udarbejdes en konsekvensvurdering efter habitatreglerne jf. 7.stk 2 i BEK 408 af 01/05/2007. Bilag IV-arter Der er ikke konstateret BILAG IV-arter indenfor virksomhedens areal. Ved transport af containere til og fra terminalen med skib ligger sejlruten tæt på et område hvor der er konstateret marsvin. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit 6.3,1 og samt bilag 6. Det vurderes at det kan afvises, at virksomhedens aktiviteter vil påvirke bilag IV-arter, herunder deres yngle- og rasteområder. 6.2 Fredninger samt Arkæologi, kulturhistorie og fortidsminder Der er ingen fredninger i projektområdet. Undersøgelser vedrørende arkæologi, kulturhistorie og fortidsminder fremgår af VVMredegørelsen afsnit Der er ikke konstateret fund i forbindelse end etablering af det pågældende havneareal. 6.3 Kystnærhedszonen Projektområdet ligger indenfor de kystnære arealer i byzone og er derfor omfattet af planlovens 11f, stk. 4. Anlæggets kystnære placering er funktionelt begrundet. I VVM vurderingen fra 1997 er der foretaget en række visualiseringer af den fremtidige udvikling i Aarhus Havn, som også omfatter containerterminalen. Visualiseringerne er baseret på de 15 af 22-o fra Ole Hertel Ole Hertel, DSc,PhD, MSc, EBA Head of Section, Principal Scientist Department of Environmental Science samt af 26-o fra Ole Hertel med bilag. 18 Forslag til kommuneplantillæg

19 bygningshøjder og indretningsplaner som er optaget i den eksisterende kommuneplan for 2009 og lokalplanerne 610 og 757 samt det seneste lokalplantillæg 80 fra Lokalplan 757 indeholder et kort for indretningen af containerterminalen. Bygningerne bliver holdt under 20 m i højden som krævet i lokalplanen og fyldte containere stables parvis i rækker som vist i figur 1.1. Containere må stables til en højde af 14,5 m i henhold til lokalplanen. Det svarer til højden for en stabel af 5 tomme containere. Visualiseringerne fra 1997 danner udgangspunkt for godkendelse af terminalens visuelle påvirkninger, og er i overensstemmelse med de anlægsmæssige rammer, der er fastlagt i lokalplanerne 610 samt 757 som erstattes af lokalplan 934. APM Terminals - Cargo Service A/S er anlagt og indrettet terminalen i overensstemmelse med de godkendte retningslinjer der er vist i tidligere visualiseringer. Da planforslaget i forhold til den eksisterende planlægning ikke giver mulighed for anlæg og aktiviteter, der vil kunne påvirke kystlandskabet yderligere, er der ikke foretaget yderligere visualiseringer og vurderinger i forhold til anlæggets kystnære placering. 6.4 Strandbeskyttelse Arealet, hvor projektet ønskes placeret, er ikke omfattet af strandbeskyttelse. 6.5 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Arealet, hvor projektet ønskes placeret, er ikke omfattet af beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelseslovens Naturbeskyttelsesinteresser - 3-områder Naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser gælder ikke for havneanlæg og landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. Der er i øvrigt ikke inden for det område, projektet berører, registreret naturbeskyttede områder, jf. naturbeskyttelseslovens 3. Forslag til kommuneplantillæg 19

20 7. Kommuneplanretningslinjer for Containerterminal til håndtering af godscontainere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune Fremtidige planforhold fastlægges med baggrund i nedenstående forudsætninger og ud fra nedenstående retningslinjer. 7.0 Forudsætninger Udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer og tilhørende miljøgodkendelse af containerterminalen sker under hensyn til væsentlige statslige interesser i forhold til at sikre, at der i Danmark er erhvervshavne af hensyn til virksomheder, der er afhængige af lokalisering på en havn. Det gælder blandt andet containerterminaler, hvortil der kan tilføres gods og farligt gods i stykgodscontainere og tankcontainere. Til afklaring af hvor væsentlige statslige transportinteresser, der er knyttet til Aarhus Havn, er der foretaget høring af Transportministeriet og Kystdirektoratet, som samstemmende udtaler og begrunder de væsentlige statslige interesser, der er for fortsat drift af Aarhus Havn som erhvervshavn, herunder godshavn med containerterminal. Der statslige interesser er ligeledes udtrykt ved trafikaftaler samt ved de betydelige statslige økonomiske investeringer herunder EUstøtte, der er givet til infrastrukturanlæg i tilknytning til Aarhus Havn. Containerterminalens håndteringer af farligt gods medfører, at der er foretaget risikoanalyser og vurderinger af anlæggets aktiviteter. Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen og har i den anledning udarbejdet en sikkerhedsrapport, der angiver, hvilke tiltag virksomheden gør for at reducere risikoen for uheld samt reducere skadens omfang, når uheld opstår. Risikoanalyser og risikovurderinger indgår ligeledes i udarbejdelse af nedenstående retningslinjer. Det har bl.a. medført, at der forudsættes forbud mod håndtering af chlor i tankcontainere, da Miljøstyrelsens kriterier for risikoaccept ellers ikke vil kunne opfyldes. Det er ligeledes forudsat, at det er muligt at håndtere stykgodscontainere, som indeholder beholdere, hvori der er chlor (det er i risikoanalysen for scenariet forudsat, at 4 beholder á 45 kg chlor i stykgodscontainere går i stykker). Det er dette uheldsscenarie der ligger til grund for udlæg af planlægningszonen i retningslinje 2 nedenfor. Der etableres en procedure, der sikrer, af acceptkriterier for samfundsmæssig risiko overholdes. Risikoen for uheld og konsekvensen heraf vil ændres, hvis de forudsætninger, der ligger til grund for de udarbejde risikoanalyser, ændres. Dette gælder også for ændringer af aktiviteter på nabovirksomheder. Det betyder, at retningslinjerne indeholder krav til plan- og miljømyndighederne om, at der ved ændret planlægning eller ved udarbejdelse af tilladelser i relevant omfang skal udarbejdes opdaterede risikoanalyser og vurderinger for at sikre at acceptkriterier for samfundsmæssig risiko overholdes I forbindelse med de byomdannelsesprojekter, som Aarhus Kommune gennemfører i og omkring Aarhus Havn, er der udarbejdet en række lokalplaner og foretaget en række miljøvurderinger. Det har i den sammenhæng vist sig, at støjfølsom arealudlæg i nærheden af en erhvervshavn, kan være vanskeligt at forene med anvendelse af de generelle vejledende støjgrænser. Støjberegninger viser, at der for den fortsatte containerterminaldrift, skal foretages lempelse af de generelle støjgrænser i natperioden. Det er derfor forudsat, at der i vilkår for miljøgodkendelsen gives en lempelse af støjvilkår. Støjlempelsen begrundes i, at der ikke for nuværende findes en teknologi, der gør det muligt at drive containeraktivitet på Aarhus Havn uden denne lempelse. Det forudsættes, at der fastsættes vilkår om, at der ved anvendelse af støjende materiale så vidt muligt søges anvendt markedets mest støjsvage modeller. Lempelsen af støjvilkåret for containerterminalen i forhold til 20 Forslag til kommuneplantillæg

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2007 J.nr.: NKN-33-01056 JP Afgørelse i sagen om Viborg Amts Tillæg nr.

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG

ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 147408 ETABLERING AF NYT CENTRALRENSEANLÆG 1. BAGGRUND Gribskov Kommune har på en generalforsamling

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

VVM og mulighederne i digital planlægning

VVM og mulighederne i digital planlægning VVM og mulighederne i digital planlægning Ole Gregor Landinspektør, var tidligere udviklingskonsulent i Viborg amt Arbejder nu med plantilsyn og VVM på Miljøcenter Århus, Miljøministeriet Der er ikke er

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M

Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Fjernvarme Fyn A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M Teknik og Miljø 23. april 2015 Sagsnummer 480-2015-2438 Dokument nr. 480-2015-144963 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. Nordfyns Kommune Østergade 23 5400 Bogense Tlf.

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej

Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Side 1 af 10 Debatoplæg Forbedret vejforbindelse til Århus Havn tunnel under Marselis Boulevard og udvidelse af Åhavevej Indhold: Indledning Baggrund Projektforslag Fravalg af alternativer Påvirkning af

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere