Forslag til kommuneplantillæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til kommuneplantillæg"

Transkript

1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn Del 1 Forslag til kommuneplantillæg til Aarhus Kommune Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport Del 4 Udkast til Miljøgodkendelse 2. offentlige høring der afholdes i perioden 04. marts 2014 til 22. april 2014

2 Luftfoto at terminalområdet på Aarhus Havn Udgiver: Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Kun internetudgave Baggrundskort: Hvis ikke andet er angiver: Vektor- og rastekort Copyright: KMS DDO Copyright: Cowi Må citeres med kildeangivelse. 2 Forslag til kommuneplantillæg

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Del 1 af 4: Forslag til kommuneplantillæg Hvad er et kommuneplantillæg? Hvad er VVM? Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? Redegørelse for Kommuneplantillæg Baggrund og formål Projektet Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Gennemførte høringer Offentlig høring over forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer VVM-redegørelse og miljøvurdering Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv Regional udviklingsplan Statens vand- og naturplaner Kommuneplan Risikovirksomhed kommende planlægning Lokalplan Øvrige bindinger Natura 2000 og bilag IV-arter Fredninger samt Arkæologi, kulturhistorie og fortidsminder Kystnærhedszonen Strandbeskyttelse Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Naturbeskyttelsesinteresser - 3-områder Kommuneplanretningslinjer for Containerterminal til håndtering af godscontainere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn Retningslinjer Rammer Klagevejledning Del 2 Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse Baggrund Projektet med ændringer Beskrivelse af virksomhedens drift Beskrivelse af procesaktiviteter Beskrivelse af virksomhedens eksisterede og fremtidige aktiviteter Alternativer Sikkerhedsforhold Vurdering af containerterminalens miljøforhold Afværgeforanstaltninger Forslag til kommuneplantillæg 3

4 1. Del 1 af 4: Forslag til kommuneplantillæg 1.1 Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen, blandt andet gennem udstedelse af retningslinjer og rammer. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik, tekniske anlæg og grønne områder. I kommuneplanen fastlægges kommunalbestyrelsens politik for byernes og kommunens øvrige områders udvikling. 1.2 Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/ Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet af bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har et godt grundlag for at træffe de miljømæssigt bedste beslutninger forud for den endelige realisering af projektet. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med tillægget til kommuneplanen - som et bilag med titlen miljøvurdering efter planer og programmer samt VVM-redegørelse Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsernes opgaver og beføjelser, da godkendelseskompetencen efter 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen 2, og fordi det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan etableres inden for rammerne af den gældende lokalplan., jævnfør 11 stk.2 i VVM-bekendtgørelsen. 3. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen varetager således planlægningen for APM Terminals - Cargo Service A/S containerterminale på Aarhus Havn. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. 1 Da anmeldelsen er indgivet før den 1. januar 2014, behandles anmeldelsen efter de hidtil gældende regler i bekendtgørelse nr af 15. december 2010, jf. 16, stk. 2, i bekendtgørelse nr af 27. december 2013 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. 2 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 879 af 26/06/ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, BEK.nr af 15/12/ Forslag til kommuneplantillæg

5 1.3 Hvad er Miljøvurdering med miljørapport? Planlovens VVM-regler er affødt af et EU-direktiv fra 1985 om miljøvurdering af konkrete projekter, der kan påvirke miljøet væsentligt. VVM-reglerne trådte i kraft efter en ændring af planlovgivningen i Herudover findes yderligere et EU-direktiv om miljøvurdering af planer og programmer fra Direktivet er implementeret til dansk lov i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøvurderingsloven), lovbekendtgørelse 936 af den 24/09/2009. I henhold til miljøvurderingsloven skal kommuneplantillæg, som udarbejdes i forbindelse med en VVM-sag, også miljøvurderes, hvis kommuneplantillægget ændrer noget i den eksisterende kommuneplan. Formålet med en miljøvurdering af en plan er at sikre, at miljøhensyn integreres i planen, og at planen hermed bedre fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer et højt miljøbeskyttelsesniveau. Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Der er ikke særlige formkrav til indholdet af miljørapporten, og da der er stor grad af sammenfald med kravene til en VVM-redegørelse, er det valgt at udarbejde en kombineret VVM-redegørelse og miljørapport. De særlige krav, der er indeholdt i loven om miljøvurdering af planer og programmer, men ikke i VVM-reglerne, omhandler væsentligst: En beskrivelse af planens/programmets mere strategiske formål og forbindelser med andre relevante planer. Et program, der fastlægger de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af planens miljømæssige påvirkninger. Krav om direkte høring af de berørte myndigheder, hvis områder kan blive berørt af planen - både i idéfasen (om fokuspunkter og omfang af miljøvurderingen) og inden der træffes endelig afgørelse om planen. Endvidere er der i loven om miljøvurdering af planer og programmer mere direkte henvist til, at vurderingerne skal relateres til internationale beskyttelsesmål og -regler, herunder især EU s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv, der restriktivt beskytter en række naturtyper og planteog dyrearter. Endelig er der lagt større vægt på vurdering af betydningen for befolkningen og menneskers sundhed. Forslag til kommuneplantillæg 5

6 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg 2.1 Baggrund og formål Havnen Havne har en vigtig rolle som knudepunkter for omsætning af gods mellem sø og land. Den globaliserede økonomi har øget behovet for lange godstransporter, hvilket har bragt havnenes rolle som knudepunkter yderligere i fokus. Samtidig medfører den stigende trængsel på landinfrastrukturen, at søtransport ses som et reelt alternativ. Og da brugen af søvejen samtidig på en række områder har en positiv indflydelse på miljøet sammenholdt med landbaseret transport, er det naturligt at søtransport og havne er kommet stærkt i fokus. Aarhus Havn er et vigtigt knudepunkt for havne i Nord-, Syd- og Østeuropa samt for det østlige Middelhav og Fjernøsten, hvortil der er regelmæssig linjeforbindelser. På landsiden er der etableret gode vej og baneforbindelser fra haven Med henblik på at sikre Århus Havn gode udviklingsbetingelser for fortsat at være en konkurrencedygtig international erhvervshavn, påbegyndte Århus Havn og Århus Kommune i 1995 planlægningen af en havneudvidelse. I slutningen af 1997 vedtog Århus Byråd en Masterplan for Århus Havn. Planen muliggør en omfattende udvidelse, som over en ca. 20-årig periode kan medføre en fordobling af havnens godsomsætning. Første etape af Aarhus Havns store udbygningsplan var en ny containerterminal i Østhavnen. Terminalen blev færdig i april og omfatter 500 meter kaj med en vanddybde på 14 m og ca m2 landareal. Anden etape en udvidelse med yderligere 800 meter kaj og mere end m2 landareal blev taget i brug den 1. september APM Terminals Cargo Service A/S betjener containerterminalen i Aarhus Containerterminalen Virksomheden APM Terminals Cargo Service A/S er en eksisterende containervirksomhed beliggende på Aarhus Havn. I 2006 anmelder virksomheden (der den gang hed APM Terminals), at man ønsker at udvide aktiviteten og at ca. 1,3 % af de containere, der håndteres på anlægget, vil indeholde farligt gods. Containerterminaler der ikke håndterer container med farligt gods 4 er ikke omfattet af krav om miljøgodkendelse eller VVM-vurdering. Det er alene det forhold at der håndteres farligt gods, der udløser krav om behandling efter risikobekendtgørelsen 5 og som følge heraf udløser krav om miljøvurdering efter VVM-reglerne og godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens regler. Området ved Østmolen er i Aarhus Kommunes kommuneplan og i lokalplaner for Østmolen udlagt til containerterminal. Projektet med ændringer er en udfyldning af den kommunale planlægning.. Containerterminalen drives indtil årsskiftet 2011 som to terminaler. Herefter drives containeraktiviteterne på Østmolen i Aarhus Havn som en samlet virksomhed. 4 F.eks. fyrværkeri, lighter med gas, chlorholdige rengøringsmidler. 5 BEK. Nr.1666 af 14/12/2006 Bekendtgørelse om kontrol med risiko for større uheld med farlige stoffer 6 Forslag til kommuneplantillæg

7 Figur1: Beliggenheden af containerterminalen i forhold til omgivelserne 2.2 Projektet For det konkrete projekt er det håndtering af farligt gods der har forårsaget behovet for en VVMproces. Dette forhold har været i offentlig høring i forbindelse med idéfasen Under VVM-processen er virksomheden fusioneret med nabovirksomheden således at de to eksisterende containerterminaler er lagt sammen til én terminal. Fusionen har ikke bidraget til ændringer i forhold til håndtering af antal containere med farligt gods samt art og maksimal oplagsmængde af farlige stoffer der håndteres på terminalen Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Ved ændring af risikobekendtgørelsen BEK.1156 af 18. november 2005 blev også arealer på havne, der jævnligt anvendes til midlertidig henstilling af farligt gods, omfattet af denne bekendtgørelse. Det betyder, at APM-Terminals bliver omfattet af både risikobekendtgørelsen og VVMbekendtgørelsen 7 som kolonne 3 virksomhed. Miljøcenter Aarhus meddeleler den 5. juli 2007 at virksomheden er omfattet af bilag 1 i VVM- bekendtgørelsen, og at virksomheden er VVM-pligtig. Da virksomheden ikke er enig i denne afgørelse påklages afgørelsen. Naturklagenævnet stadfæster den 20.juni 2008 Miljøcenter Aarhus afgørelse (j.nr. NKN ). 6 Fusionen er gennemgået i bilag 2 i VVM-redegørelsen, hvor betydningen i forhold til VVM-processen er vurderet 7 BEK nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, med senere ændringer Forslag til kommuneplantillæg 7

8 . Det anmeldte projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 pkt. 26. Virksomheder og anlæg, som er anmeldelsespligtige efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. og er dermed VVM-pligtigt Gennemførte høringer Der har i perioden 21. april 2009 til 2. juni 2009 været gennemført en offentlig idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at gøre bemærkninger og adressere emner, der bør undersøges inden projektet realiseres. Der er indkommet bemærkninger i idéfasen fra Aarhus Kommune. Det tidligere Miljøcenter Aarhus har den 24. august 2009 foretaget høring efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 9. Der er den 5. juli 2012 foretaget en høring af virksomheden og Aarhus Kommune forud for gennemførelse af denne 2. offentlighedsfase. Materialet gav anledning til en række drøftelser med Aarhus Kommune og fornyede vurderinger af støj. Endeligt høringssvar er modtaget den 22. marts Beredskabsstyrelsen har ved høring i debatfasen ikke fremsendt et selvstændigt bidrag men har henvist til den lokale beredskabsmyndighed, Aarhus Brandvæsen. I regi af Beredskabsstyrelsen og Aarhus Brandvæsen er der foretaget brandtekniske vurderinger, og beredskabsmyndighederne har ved møde den 12. november 2013 vurderet, at de brandtekniske vurderinger ikke vil ændre på de udlæg af planzonen samt angivelse af risikozoner der fremgår af nærværende forslag til kommuneplanretningslinjer. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet, er APM Terminals - Cargo Service A/S blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med projektet, både i anlægs- og driftsfasen. De væsentligste miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen, vurderes at være risiko og støj. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan siges i et eller andet omfang at kunne påvirkes af anlægget, ligesom VVM-redegørelsen forholder sig til alternativet til bygherres projekt. Miljøstyrelsen finder, at miljøvurderingen udgør et kvalificeret grundlag for at kunne vurdere, i hvilket omfang projektet påvirker miljøet. 2.5 Offentlig høring over forslag til kommuneplantillæg med VVMredegørelse og miljørapport Udkast til miljøgodkendelse offentliggøres sammen med dette forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse og miljøvurdering. Udkast til miljøgodkendelse er vedlagt som del 4. Det samlede materialer er i offentlig høring fra 4. marts 2014 til 22. april VVM-tilladelse og sammenfattende redegørelse Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil Miljøstyrelsen give APM Terminals Cargo Service A/S en VVM tilladelse i form af miljøgodkendelse til at gennemføre projektet på nærmere angivne vilkår. 8 Virksomhedens ansøgning om miljøgodkendelse fra 2006 sammenholdt med første udkast til VVM-redegørelse dateret marts 2009 og Naturklagenævnets afgørelse fra juni 2008 betragtes som en anmeldelse indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2 og danner grundlag for igangsætning af debatfasen 9 LBK nr.939 af 03. juli 2013, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 8 Forslag til kommuneplantillæg

9 På baggrund af konklusionerne i VVM-redegørelsen jf Del 3 til kommuneplantillægget, og resultatet af den offentlige høring vil Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet vil indeholde en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen, er taget i betragtning. På grundlag heraf og af kommunens udtalelse til den sammenfattende redegørelse, beslutter Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med VVM-tilladelsen i form af en miljøgodkendelse til realisering af anlægget, jf. VVM- bekendtgørelsens 9 stk. 4. Vilkårene skal sikre, at forudsætningerne for projektet som angivet i VVM-redegørelsen overholdes, og at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres. Det endelige kommuneplantillæg, VVM-tilladelsen i form af en miljøgodkendelse samt en sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 2.7 Kommuneplantillægget skal miljøvurderes i medfør af lov om miljøvurdering af planer og programmer Dette kommuneplantillæg indeholder retningslinjer for et projekt, der er omfattet af bilag 4 pkt 10 c 10 jf. 3 stk. 1 pkt.1 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.939 af 03/07/2013) VVM-behandlingen af projektet er derfor gennemført så de miljøvurderinger der skal foretages efter lov om miljøvurdering af planer og programmer imødekommes samtidig. Kommuneplanretningslinjerne for projektet kan rummes indenfor de rammer der er faslagt i Aarhus Kommunes kommuneplan 2009 med senere ændringer jævnfør afsnit om erhverv s.84 f.f. i Kommuneplanens hovedstruktur. Virksomheden er lokaliseret indenfor kommuneplanens rammeområder ER, ER og dele af ER. Planforslaget vil i overensstemmelse med Aarhus Kommunes praksis tilføje følgende fodnote i rammebestemmelserne for de rammeområder, som omfattes af retningslinjen/berøres af den udlagte planlægningszone: For rammeområdet gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Containerterminal til håndtering af godscontainere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan De berørte rammeområder hvor noten tilføjes er ER, ER, ER, ER, ER, ER, ER og ER. 2.8 VVM-redegørelse og miljøvurdering Miljøstyrelsen har besluttet at gennemføre 2. offentlighedsfase for kommuneplantillæg for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn med tilhørende miljøvurdering efter VVM-redegørelsen samt udkast til miljøgodkendelse, som i dette tilfælde erstatter en VVM-tilladelse, jf. 9 stk.4 i VVM Bek. nr af 15 dec Offentlighedsfasen gennemføres fordi Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er så væsentlige miljømæssige påvirkninger ved projektet eller kommuneplantillægget, at planlægningen ikke ville blive videreført. 10 Punktet svare til bilag 2 pkt. 11b i VVM-bekendtgørelsen Forslag til kommuneplantillæg 9

10 3. Forhold til øvrig planlægning 3.1 Landsplandirektiv Det fremgår af Landsplanredegørelse 2010, at der er behov for havne, der giver mulighed for transport via søvejen. Effektive forbindelser til og fra havnene herunder containerterminaler og infrastruktur kan give bedre muligheder for godstransport og dermed bidrage til at styrke grundlaget for vækst i godstransporten til søs. Planforslaget er i overensstemmelse med landsplanredegørelsen samt den tilhørende oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 afsnit 5.6 om havne og havneanlæg 3.2 Regional udviklingsplan Det fremgå af den regionale udviklingsplan 2012, at de 19 kommuner i regionen vil samarbejde med havnene om udviklingsprojekter, som kan være med til at underbygge ogudvikle havnenes betydning for en bæredygtig transport. Det ansøgte projekt der omfatter udvidelse af muligheder for transport af gods med skib og jernebane vurderes at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan. Kommuneplantillægget vurderes derfor at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Statens vand- og naturplaner Vandplaner Før kommunalreformen den 1. januar 2007 var mål for vandforekomster fastlagt som retningslinjer i de daværende amters regionplaner. I forbindelse med strukturreformen har disse målsætninger, jf. Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen), 3 stk. 1, fået retsvirkning som et landsplandirektiv og er gældende indtil der fastsættes nye miljømål i vandplanerne. Til forskel fra regionplanernes retningslinjer indeholder vandplanen bindende tidsfrister for målopfyldelse. Regionplanretningslinjer for anvendelsen og beskyttelsen af vandressourcerne og for kvaliteten af vandløb, søer og kystvande falder bort ved ikrafttrædelsen af vandplanen, jf. Lov nr. 571 af 24. juni 2005 om ændring af lov om planlægning (Udmøntning af kommunalreformen), 3 stk. 5. Projektområdet er omfattet af: Regionplan 2005 for Århus Amt 11 samt Forslag til Vandplan for hovedopland 1.7 Aarhus Bugt, der er i høring til 23. december 2013 kl Forslag til vandplan for Aarhus Bugt Målsætning: Af forslag til vandplan for Aarhus Bugt fremgår, at miljømålet omfatter økologisk og kemisk tilstand. Den økologiske tilstand gælder ud til 1-sømilgrænsen, mens den kemiske tilstand gælder ud til 12-sømilgrænsen. De marine vandområder i Hovedvandopland Aarhus Bugt fastsættes med miljømålet god økologisk og kemisk tilstand. Der er i forslag til vandplan for Aarhus Bugt angivet retningslinjer for udlæg af en blandings og aktivitetszone, hvilket kan være relevant i forhold til aktiviteter ved og i tilknytning til Aarhus Havn Forslag til kommuneplantillæg

11 Dette projekt vurderes i forhold til de retningslinjer, der fremgår af det Landsplandirektiv, der omfatter den tidligere Århus Amts regionplan 2005, og som gælder frem til tidspunkt hvor der foreligger en vedtaget vandplaner Kommuneplantillægget udarbejdes i overensstemmelse med de retningslinjer for vand, der fremgår af det landsplandirektiv, der omfatter Århus Amts regionplan Hensynet til den planlægning der pågår som angivet i forslag til vandplan for Aarhus Bugt, indgår i VVM-redegørelsen for det anmeldte projekt, og er ligeledes iagttaget. Århus Havn er angivet som område med lempet målstætning jævnfør Århus Amts Vandkvalitetsplan 2005, bilag om kystvande: C: Lempet målsætning, der omfatter Havnebassiner og områder i umiddelbar nærhed af moler ved erhvervsog lystbådehavnene i Århus Bugt - Kalø Vig samt Århus Havn. Naturplaner Der findes følgende vedtaget naturplaner af relevans for aktiviteter på og i tilknytning til containerterminalen. Natura 2000-plan Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Natura område nr. 234 Habitatområde H234. Ingen konkrete målsætning og retningslinjer af betydning i forhold til aktiviteter fra og i tilknytning til containerterminalen.natura plan Brabrand Sø med omgivelser Natura 2000-område nr. 233 Natura 2000-plan Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs Natura område nr. 51 For 194 Mejl Flak findes der ikke for nuværende en vedtaget naturplan. En naturplan udarbejdes senest i forbindelse med anden planperiode. Hensynet til de vedtagne naturplaner og de udpegede naturområder indgår i projektets behandling efter habitats bekendtgørelsens regelsæt. Forslag til kommuneplantillæg 11

12 4. Kommuneplan 2009 Den gældende Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for containerterminalen. APM Terminals - Cargo Service A/S er beliggende i Aarhus Kommune og er omfattet af Aarhus Kommuneplan 2009 samt kommuneplantillæg nr. 48 til Aarhus Kommunes kommuneplan Containerterminalen er beliggende på Østhavnen. Hele terminalområdet ligger i byzone og er udlagt som erhvervsområde, der kan rumme virksomheder i virksomhedsklasse 4-7. Forudsætningerne for planlægningen og udbygningen af Aarhus Havn fremgår af VVM-rapport om udvidelse af Århus Havn (1997) og Forslag til regionplantillæg om udvidelse af Århus Havn (1997). Retningslinjerne i regionplantillægget fra 1997 er som et led i strukturreformen som udgangspunkt overført til kommuneplanen. I det omfang, at udvidelsen er realiseret, er retningslinjer revideret og forudsætninger erstattet af ny planlægning. Aarhus Kommune har ved gennemførelse af kommuneplan 2009 indarbejdet regionplanens retningslinjer. Dette Kommuneplantillæg 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus kommune er udarbejdet indenfor rammerne af kommuneplan 2009 og vedrører alene kommuneplanretningslinjer i forhold til gennemførelse af det konkrete projekt ud fra de kriterier og forudsætninger der fremgår af VVMredegørelsen og miljøvurderingen, jf. kommuneplantillæggets del 3. Princippet for planlægningen for Aarhus Havn i Aarhus Kommuneplan 2009 er, at der skal sikres mulighed for byorienteret anvendelse af Inderhavns- og Nordhavnsarealerne under forudsætning af, at der i Østhavnen planlægges for yderligere udbygning af havnearealerne. Der er på den baggrund et fundamentalt ønske om fortsat at drive og udvikle en aktiv erhvervshavn, og at Aarhus Havns funktion som landsdelshavn skal fastholdes, herunder at der sikres mulighed for fortsat udvikling af containerdriften på Østhavnen. Aarhus Kommuneplan 2009 indeholder i kapitlet Erhverv følgende retningslinjer for Aarhus Havn: Aarhus Havn skal fortsat sikres mulighed for at udvide som aktiv erhvervshavn i overensstemmelse med principperne i Masterplanen, godkendt ved årsskiftet 1997/98. Udviklingen af Havnen skal tage udgangspunkt i det såkaldte Byhavnsalternativ, som indgår i VVM-redegørelsen fra Arealerne er forbeholdt virksomheder, der relaterer sig til søtransport. Planlægning og udnyttelse af naboarealerne til Havnen skal ske på en sådan måde, at der ikke skabes ringere vilkår for havnefunktionerne. Der skal fortsat reserveres plads til én eller flere færgeforbindelser mellem Aarhus og Sjælland til såvel gods- som persontransport. Stillingtagen til eventuelle vindmøller i tilknytning til erhvervshavnen afventer planlægningen af det nye havneafsnit. Aarhus Kommune har i august 2013 vedtaget tillæg nr. 48 til kommuneplan 2009 for Aarhus kommune. Kommuneplantillægget omfatter et område af Aarhus Havn, der er beliggende i de eksisterende rammeområder ER, ER, ER, ER, ER og ER. Nærværende kommuneplan tillæg nr. 54 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune omfatter en containerterminal, der er beliggende indenfor rammeområde ER, og hvor dele af containerterminalen ligger indenfor rammeområde ER og ER. Planforslaget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Aarhus Kommuneplan 2009 for Aarhus Havn, og planforslaget er ikke til hinder for en fortsat udvidelse af Østhavnen - Byhavnsalternativet. Kommuneplantillæg nr. 54 ligger indenfor delomårdet: Lokalsamfund 01 Midtbyen i Aarhus Kommunes Kommuneplan Kommuneplantillæg nr. 54 ændrer ikke ved den eksisterende områdeafgrænsning, den fremtidige zonestatus, nuværende retningslinjer eller eksisterende rammebestemmelser i Aarhus Kommuneplan 2009 og tillæg nr. 48. Kommuneplantillægget tilføjer alene de retningslinjer, der fremgår af afsnit 2 i dette kommuneplantillæg. 12 Forslag til kommuneplantillæg

13 Figur 2 Kommuneplanens rammeområder, jævnfør kommuneplantillæg nr. 48 til kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune Aarhus Kommunes kommuneplan 2009 angiver rammerne for lokalplanlægningen og retningslinjer for godkendelse af virksomheder. Virksomheden er lokaliseret indenfor kommuneplanens rammeområder ER, samt i dele af ER og050403er ER, som dækker den eksisterende containerterminals yardområde, er udlagt til containerhavneformål og til virksomheder, som har en naturlig tilknytning til en containertrafikhavn. Den maksimale bygningshøjde er fastlagt til 20 m, og det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m 3 pr. m 2 af delområdets totale landareal. Kraner og losseanlæg er undtaget fra højdebestemmelserne. Opbevaring og håndtering af container herunder containere med farligt gods vil blive ske indenfor dette rammeområde. Området er i lokalplanen angivet til at omfatte virksomhedsklasse 4-6. Containerpladser med mere end 4 container er en klasse 5 virksomhed jf. lokalplan ER er ligeledes udlagt til aktiviteter og virksomheder med relation til godstransport og containertrafik. I rammeområdet kan der kun tillades virksomheder indenfor for virksomhedsklasse 4-6. For rammeområder ER gælder det ligeledes, at de er udlagt til containerhavneformål, havneformål, industri, værksteder, håndværksvirksomheder samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlig tilknytning til massegods-, stykgods-, container- og roro-havnevirksomhed. Der skal forefindes 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. I rammeområdet kan der kun tillades virksomheder inden for virksomhedsklasse 3-4. Rammeområde ER er et nyt havneområde, hvor anvendelsen er fastlagt til depot for oprensningsfyld og landvinding. Der må ikke opføres bebyggelse i området. Der kan kun tillades virksomheder inden for virksomhedsklasse 3-4, jf. lokalplan 934. Rammeområde er et nyt havneområde, hvor der kun kan tillades virksomheder indenfor virksomhedsklasse 3-4, jf. lokalplan 934 Med hensyn til teknik og forsyning gælder det endvidere for rammeområderne på Østhavnen, at sanitært spildevand skal afledes via en eksisterende privat spildevandsledning ved lokalområdet til Forslag til kommuneplantillæg 13

14 Marselisborg Renseanlæg. Det gælder endvidere, at regnvand skal afledes via private regnvandsledninger til Aarhus Havn. Det fremgår af kommuneplanens hovedstruktur, at kommunen har registreret to risikovirksomheder på containerhavnen. Der er ikke i kommuneplanen tage konkret stilling til, hvad der kan håndteres af farligt gods. Det sker i forbindelse med dette kommuneplantillæg Med dette kommuneplantillæg ændres kommuneplanens bestående retningslinjer mens rammerne er uændret. Dog tilføjes der note til ovenævnte rammeområder der omfatter containerterminalen og rammeområder der ligger op til denne af hensyn til nærværende kommuneplanretningslinje Risikovirksomhed kommende planlægning Kommunen skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse/ændring af arealanvendelsen, hvis arealerne ligger inden for 500 meter fra en risikovirksomhed 13. APM Terminals - Cargo Service A/S er omfattet af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om risikovirksomhed og bliver dermed omfattet af dette hensyn, hvor det efter en konkret risikovurdering er nødvendig at udlægge en planzone på 850 meter jævnføre retningslinje Cir. nr. 37 af 20/04/2006 Cirkulære om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomheder link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Forslag til kommuneplantillæg

15 5. Lokalplan APM Terminals - Cargo Service A/S er lokaliseret i et område, der er omfattet af Aarhus Kommunes lokalplan 610 fra juni 2000 og lokalplan nr. 934 fra august I begge lokalplaner er det præciseret, at området er udlagt til containerterminalaktiviteter, samt at der ikke må opføres boliger på området. Lokalplan 610 er udarbejdet for at imødekomme transporterhvervets udviklingsønsker, og sikre at området kan anvendes til havneformål og erhverv. Lokalplanen er opdelt i 10 områder med forskellige bestemmelser med hensyn til anvendelse og byggemuligheder. I område I og II, der ligger i den nordlige del af lokalplanområdet, er der skabt rammer for etablering og drift af containerterminal. Den 4. september 2013 vedtog Aarhus Kommune en ny lokalplan 934, der har som hovedformål at imødekomme nye internationale krav til sikkerhed i havneområder. Endvidere ønskes en planlægning der er tilpasset de markedsforhold og de udviklingsmuligheder, der er aktuelle i Det betyder, at traditionelt tungere erhverv, der ofte placeres i havneområder, prioriteres. Lokalplan 934 medfører, at lokaliseringen af virksomhedsklasse 1 og 2 bortfalder. Den nye lokalplan erstatter de gældende planer for området. Lokalplan 757 aflyses i sin helhed mens lokalplan nr. 610 aflyses indenfor det område der omfattes af lokalplan 934. Containerterminalen er etableret i overensstemmelse med ovenstående lokalplaner, og det forventes ikke, at der skal udarbejdes ny lokalplan i forbindelse med dette kommuneplantillæg med VVM. Forslag til kommuneplantillæg 15

16 6. Øvrige bindinger 6.1 Natura 2000 og bilag IV-arter Virksomheden har i VVM redegørelsens kapitel 6.3 samt i bilag 6 redegjort for hvilke habitatområder, der kan blive berørt af containerterminalens aktiviteter. Der er foretaget en vurdering efter habitatbekendtgørelsen, VVM redegørelsens kapitel 6.3 og bilag 6. Samlet set er der således redegjort for om virksomheden kan påvirke habitatområder. Det er ligeledes vurderet om Bilag IV-arter kan påvirkes af aktiviteten fra virksomheden. Den samlede udredning er foretaget efter habitatbekendtgørelsens krav om en foreløbig væsentlighedsvurdering vedrørende habitatområder og konklusionen er, at der ikke er grundlag for at foretage en fuld habitatkonsekvensvurdering da projektet hverken på kort eller på lang sigt vil hinder målopfyldelse for de relevante habitatområder og dermed ikke udgør en væsentlig påvirkning. Der er ikke Bilag IV arter indenfor projektområdet men i de naturområder, der er vurderet. En opsummering af den foreløbige vurdering efter habitatreglerne af de relevante Natura 2000 områder med bilag IV-arter i forhold til habitatreglerne fremgår nedenfor. Virksomheden ligger i et havneområde i Aarhus By. Der er ikke Natura 2000-områder indenfor virksomhedens areal. I fjernområdet til containerterminalen findes følgende internationale naturområder: Ca. 5 km syd for containerterminalen ligger Natura 2000 område nr. 234 ved Giber Å der er udpeget som EU-Habitatområde Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker Ca. 7 km vest for Containerterminalen ligger Natura2000 område nr. 233, der er udpeget som EU Habitatområde Brabrand Sø Ca. 14 km øst for containerterminalen ligger Natura 2000 område nr. 51, der er udpeget som EU Habitatområde nr.51 Begtrup vig og Kystområdet ved Helgenæs fyr Ca,16 km syd-øst for containerterminalen ligger Natura 2000 område nr. 194, der er udpeget som EU-habitatområde nr. 170 Mejl Flak Udpegning er på søterritoriet og ligger umiddelbart op til sejlruten. Der forekommer ikke produktion på virksomheden, men alene transportarbejde i forbindelse med flytning af containere til og fra skib, tog og lastvogn. De belastninger, der potentiel kan ramme habitatområderne, er emissioner til luften. Uddybning heraf fremgå af bilag 6. Projektet indebærer ikke aktiviteter der kan påvirker habitatområderne fysisk, da afstanden fra containerterminalen til det nærmeste habitatområderne er ca. 5 km (Natura 2000 område nr. 234). Emissionskilder og depositionsberegninger af hensyn til habitatområderne. Deposition af kvælstof til Naturområderne stammer alene fra transportarbejde i forbindelse med håndtering af containere fra skibe ved kaj samt kørsel med Straddle Carriers, Reach Stackers og lastbiler og tog på havnen. Maskinparken opdateres løbende i forhold til reduktion af emissioner til luft. På baggrund af det samlede antal fuldlasttimer af skibe og køretøjer er der foretaget en beregning af den årlige gennemsnitsværdi for kildestyrkerne (for uddybning se bilag 6). I tabel nedenfor er data fra bilag 6 opsummeret. Depositionsberegninger er angivet for henholdsvis nudriften (0-alternativet) og det ansøgte hovedalternativ for de naturområder, der ligger nærmes kilden. Tabel 6.1 : Deposition af kvælstof ved eksisterende drift (0-alternativet) Meter ng/m N-dep. kg/ha/år 1,87 1,30 0,79 0,56 0,42 0,28 Tabel 6.2 Deposition af kvælstof i 2020 (ansøgt drift) Meter ng/m N-dep. kg/ha/år 1,76 1,23 0,74 0,52 0,39 0,26 16 Forslag til kommuneplantillæg

17 Tabel 6.3 : Forskel i N-deposition mellem hovedforslaget og 0-alternativet Meter N-dep. kg/ha/år 1,87 1,30 0,79 0,56 0,42 0,28 i 2011 N-dep. kg/ha/år 1,76 1,23 0,74 0,52 0,39 0,26 i 2020 Forskel i N-dep. kg/ha/år -0,11-0,07-0,05-0,04-0,03-0,02 Det konkrete projekt, der omfatter udvidelse af antallet af containere der håndteres og deraf følgende udvidelse af transportarbejdet for den samlede fremtidige drift, er vurderet i forhold til det eksisterende transportarbejde fra den eksisterende containerhåndtering. Det fremgår af beregningerne, jf tabel 6.1 ovenfor og bilag 6 til VVM-redegørelsen, at den fremtidige ansøgte drift, der består at udvidelsen plus den eksisterende drift, medfører et fald i N-depositionen. Udvidelsen alene (det konkrete projekt - se bilag 6 til VVM-redegørelsen) består af et transportarbejde med emissioner svarende til ca. 20% eller 1/5-del af det emissionsniveau, der ligger til grund for ovenstående depositionsberegninger for niveauet i Dette skal sammenholdes med den udtalelse fra DMU, der ligger til grund for konklusionen i bilag 6 til VVM-redegørelsen, om, at Kvælstofdepositionen i 0-alternativet såvel som i hovedforslaget ligger under DMU s grænseværdi for registrerbar negativ påvirkning på 0,6 kg/n/ha/år. For øvrige Habitatområder der ligger i større afstand, vil depositionen være mindre og derfor også uden mulighed for registrering af påvirkning. Afgørelse om konsekvensvurdering efter habitatreglerne jf. habitatbekendtgørelsens 7 stk. 1 Der forekommer ikke produktion på virksomheden, miljøbelastningen forekommer fra intern transport. Der er derfor foretaget vurdering af den miljøbelastning der hidrører fra den interne transport. Miljøbelastningen herfra er diffuse emissioner fra interne transporter og de nære nødvendige eksterne transporter. Denne emission er beregnet til 256 tons NOx i 2011 og 221 tons i 2020 til luften. Der er foretaget beregninger og vurderinger af emissionen til de nærmeste habitatområder. Habitatområde nr. 233 Brabrand sø Følgende parametre er lagt til grund for vurderingen: Afstand mellem virksomhed og habitatområdet er 5000 meter Der sker et fald i belastningen: Det beregnede N-depositions bidrag fra virksomheden er i 2011beregnet til 0,42kg/ha/år og falder til 0,39 kg/ha/år i Bidraget i 2020 er ca. 3% af baggrundsbelastningen, idet baggrundsbelastningen er på 15 kg/ha/år DMU 14 har vurderet, at et rimeligt skøn for tærskelværdien er ca. 0.6 kg N/ha/år med det nuværende belastningsniveau for en enkelt isoleret kilde, forstået som den merbelastning, hvorunder bidraget beregnet med de nuværende modeller statistisk set er lig nul, og hvor der ikke i 95% af de beregnede tilfælde forventes påviselige effekter. Vurdering: På baggrund af de gennemførte beregninger vurderes, at merbelastningen falder, at belastningen i sig selv og i kumulation er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen, og at påvirkningen af Natura2000 områderne vil blive reduceret som følge af virksomhedens aktiviteter i Det kan således ud fra objektive kriterier afvises at projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt. Der er derfor ikke grundlag for udarbejdelse af en konsekvensvurdering efter habitatreglerne jf 7 i BEK 408 af 01/05/2007, på grundlag af miljøbelastningen fra virksomheden af hensyn til Habitatområde nr.233 Brabrand sø. Habitatområde nr. 234, Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakke Følgende parametre er lagt til grund for vurderingen:. Afstand mellem virksomhed og habitatområdet er 7000 meter Der sker et fald i belastningen: Det beregnede N-depositions bidrag fra virksomheden er i 2011beregnet til 0,28kg/ha/år og falder til 0,26 kg/ha/år i af 22-o fra Ole Hertel Ole Hertel, DSc,PhD, MSc, EBA Head of Section, Principal Scientist Department of Environmental Science samt 26-o fra Ole Hertel med bilag. Forslag til kommuneplantillæg 17

18 Bidraget i 2020 er ca. 2% af baggrundsbelastningen, idet baggrundsbelastningen er på 15 kg/ha/år DMU15 har vurderet, at et rimeligt skøn for tærskelværdien er ca. 0.6 kg N/ha/år med det nuværende belastningsniveau for en enkelt isoleret kilde, forstået som den merbelastning, hvorunder bidraget beregnet med de nuværende modeller statistisk set er lig nul, og hvor der ikke i 95% af de beregnede tilfælde forventes påviselige effekter. Vurdering: På baggrund af de gennemførte beregninger vurderes, at merbelastningen falder, at belastningen i sig selv og i kumulation er ubetydelig i forhold til baggrundsbelastningen, og at påvirkningen af Natura2000 områderne vil blive reduceret som følge af virksomhedens aktiviteter i 2020 Det kan således ud fra objektive kriterier afvises at projektet vil påvirke habitatområdet væsentligt. Der er derfor ikke grundlag for udarbejdelse af en konsekvensvurdering efter habitatreglerne,jf 7 i BEK 408 af 01/05/2007, på grundlag af miljøbelastningen fra virksomheden af hensyn til Habitatområde nr.234 Giber Å. Samlet vurdering Udviklingen i drift af containerterminalen giver mulighed for at gods i et øget omfang flytter fra lastbil til skib og tog. Endvidere vil de internationale krav IMO (skibe) og EU- krav (tog, motorer og lastbiler) til reduktion af miljøbelastningen til luften fra transportarbejde samlet set bidrage til reduktion af miljøfremmede stoffer i luften. Da merdepositionen fra virksomheden falder med 5-10% og habitatområderne ligger langt fra virksomheden, er det meget usandsynligt, at der vil kunne ses en effekt af merdepositionen fra virksomheden i sig selv og i kumulation med andre. Det kan derfor på baggrund af objektive kriterier udelukkes, at projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan have en væsentlig påvirkning på Natura 2000 område nr. 233 og nr.234. Der er derfor ikke grundlag for at udarbejdes en konsekvensvurdering efter habitatreglerne jf. 7.stk 2 i BEK 408 af 01/05/2007. Bilag IV-arter Der er ikke konstateret BILAG IV-arter indenfor virksomhedens areal. Ved transport af containere til og fra terminalen med skib ligger sejlruten tæt på et område hvor der er konstateret marsvin. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit 6.3,1 og samt bilag 6. Det vurderes at det kan afvises, at virksomhedens aktiviteter vil påvirke bilag IV-arter, herunder deres yngle- og rasteområder. 6.2 Fredninger samt Arkæologi, kulturhistorie og fortidsminder Der er ingen fredninger i projektområdet. Undersøgelser vedrørende arkæologi, kulturhistorie og fortidsminder fremgår af VVMredegørelsen afsnit Der er ikke konstateret fund i forbindelse end etablering af det pågældende havneareal. 6.3 Kystnærhedszonen Projektområdet ligger indenfor de kystnære arealer i byzone og er derfor omfattet af planlovens 11f, stk. 4. Anlæggets kystnære placering er funktionelt begrundet. I VVM vurderingen fra 1997 er der foretaget en række visualiseringer af den fremtidige udvikling i Aarhus Havn, som også omfatter containerterminalen. Visualiseringerne er baseret på de 15 af 22-o fra Ole Hertel Ole Hertel, DSc,PhD, MSc, EBA Head of Section, Principal Scientist Department of Environmental Science samt af 26-o fra Ole Hertel med bilag. 18 Forslag til kommuneplantillæg

19 bygningshøjder og indretningsplaner som er optaget i den eksisterende kommuneplan for 2009 og lokalplanerne 610 og 757 samt det seneste lokalplantillæg 80 fra Lokalplan 757 indeholder et kort for indretningen af containerterminalen. Bygningerne bliver holdt under 20 m i højden som krævet i lokalplanen og fyldte containere stables parvis i rækker som vist i figur 1.1. Containere må stables til en højde af 14,5 m i henhold til lokalplanen. Det svarer til højden for en stabel af 5 tomme containere. Visualiseringerne fra 1997 danner udgangspunkt for godkendelse af terminalens visuelle påvirkninger, og er i overensstemmelse med de anlægsmæssige rammer, der er fastlagt i lokalplanerne 610 samt 757 som erstattes af lokalplan 934. APM Terminals - Cargo Service A/S er anlagt og indrettet terminalen i overensstemmelse med de godkendte retningslinjer der er vist i tidligere visualiseringer. Da planforslaget i forhold til den eksisterende planlægning ikke giver mulighed for anlæg og aktiviteter, der vil kunne påvirke kystlandskabet yderligere, er der ikke foretaget yderligere visualiseringer og vurderinger i forhold til anlæggets kystnære placering. 6.4 Strandbeskyttelse Arealet, hvor projektet ønskes placeret, er ikke omfattet af strandbeskyttelse. 6.5 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Arealet, hvor projektet ønskes placeret, er ikke omfattet af beskyttelseslinjer i medfør af naturbeskyttelseslovens Naturbeskyttelsesinteresser - 3-områder Naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser gælder ikke for havneanlæg og landarealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål. Der er i øvrigt ikke inden for det område, projektet berører, registreret naturbeskyttede områder, jf. naturbeskyttelseslovens 3. Forslag til kommuneplantillæg 19

20 7. Kommuneplanretningslinjer for Containerterminal til håndtering af godscontainere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2009 for Aarhus Kommune Fremtidige planforhold fastlægges med baggrund i nedenstående forudsætninger og ud fra nedenstående retningslinjer. 7.0 Forudsætninger Udarbejdelse af kommuneplanretningslinjer og tilhørende miljøgodkendelse af containerterminalen sker under hensyn til væsentlige statslige interesser i forhold til at sikre, at der i Danmark er erhvervshavne af hensyn til virksomheder, der er afhængige af lokalisering på en havn. Det gælder blandt andet containerterminaler, hvortil der kan tilføres gods og farligt gods i stykgodscontainere og tankcontainere. Til afklaring af hvor væsentlige statslige transportinteresser, der er knyttet til Aarhus Havn, er der foretaget høring af Transportministeriet og Kystdirektoratet, som samstemmende udtaler og begrunder de væsentlige statslige interesser, der er for fortsat drift af Aarhus Havn som erhvervshavn, herunder godshavn med containerterminal. Der statslige interesser er ligeledes udtrykt ved trafikaftaler samt ved de betydelige statslige økonomiske investeringer herunder EUstøtte, der er givet til infrastrukturanlæg i tilknytning til Aarhus Havn. Containerterminalens håndteringer af farligt gods medfører, at der er foretaget risikoanalyser og vurderinger af anlæggets aktiviteter. Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen og har i den anledning udarbejdet en sikkerhedsrapport, der angiver, hvilke tiltag virksomheden gør for at reducere risikoen for uheld samt reducere skadens omfang, når uheld opstår. Risikoanalyser og risikovurderinger indgår ligeledes i udarbejdelse af nedenstående retningslinjer. Det har bl.a. medført, at der forudsættes forbud mod håndtering af chlor i tankcontainere, da Miljøstyrelsens kriterier for risikoaccept ellers ikke vil kunne opfyldes. Det er ligeledes forudsat, at det er muligt at håndtere stykgodscontainere, som indeholder beholdere, hvori der er chlor (det er i risikoanalysen for scenariet forudsat, at 4 beholder á 45 kg chlor i stykgodscontainere går i stykker). Det er dette uheldsscenarie der ligger til grund for udlæg af planlægningszonen i retningslinje 2 nedenfor. Der etableres en procedure, der sikrer, af acceptkriterier for samfundsmæssig risiko overholdes. Risikoen for uheld og konsekvensen heraf vil ændres, hvis de forudsætninger, der ligger til grund for de udarbejde risikoanalyser, ændres. Dette gælder også for ændringer af aktiviteter på nabovirksomheder. Det betyder, at retningslinjerne indeholder krav til plan- og miljømyndighederne om, at der ved ændret planlægning eller ved udarbejdelse af tilladelser i relevant omfang skal udarbejdes opdaterede risikoanalyser og vurderinger for at sikre at acceptkriterier for samfundsmæssig risiko overholdes I forbindelse med de byomdannelsesprojekter, som Aarhus Kommune gennemfører i og omkring Aarhus Havn, er der udarbejdet en række lokalplaner og foretaget en række miljøvurderinger. Det har i den sammenhæng vist sig, at støjfølsom arealudlæg i nærheden af en erhvervshavn, kan være vanskeligt at forene med anvendelse af de generelle vejledende støjgrænser. Støjberegninger viser, at der for den fortsatte containerterminaldrift, skal foretages lempelse af de generelle støjgrænser i natperioden. Det er derfor forudsat, at der i vilkår for miljøgodkendelsen gives en lempelse af støjvilkår. Støjlempelsen begrundes i, at der ikke for nuværende findes en teknologi, der gør det muligt at drive containeraktivitet på Aarhus Havn uden denne lempelse. Det forudsættes, at der fastsættes vilkår om, at der ved anvendelse af støjende materiale så vidt muligt søges anvendt markedets mest støjsvage modeller. Lempelsen af støjvilkåret for containerterminalen i forhold til 20 Forslag til kommuneplantillæg

Kommuneplantillæg nr. 24

Kommuneplantillæg nr. 24 Kommuneplantillæg nr. 24 til kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminalen til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn December

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg

Forslag til kommuneplantillæg Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune med retningslinje for containerterminal til håndtering af containere og containere med farligt gods på Østhavnen, Aarhus Havn

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. anbhe/mooes Den 19. december Aarhus Kommune

Virksomheder J.nr. MST Ref. anbhe/mooes Den 19. december Aarhus Kommune Aarhus Kommune Virksomheder J.nr. MST-1274-00027 Ref. anbhe/mooes Den 19. december 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg nr. 24 til Aarhus Kommunes Kommuneplan 2013 med retningslinje for containerterminal

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten d og Omsorg Den 19. juni 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Lokalplan 934, Erhvervsområde på Østhavnen - endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan 934 Erhvervsområde

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse

Indstilling. Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVMredegørelse Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Besvarelse af debatoplæg fra Miljøcenter Århus om udarbejdelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Scanola A/S Tongavej 1, 8000 Aarhus C Virksomheder J.nr. MST-1270-01337 Ref. linha/dossu Den 29. januar 2015 Afgørelse om at produktionsudvidelse ikke er VVM-pligtig Miljøstyrelsen har den 15. september

Læs mere

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Lokalplan nr. 934 - Erhvervsområde på Østhavnen Offentlig fremlæggelse

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Kommuneplantillæg 7 til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Del 1: Kommuneplantillæg Del 2: Ikke-teknisk resumé (Miljøstyrelsen) Del 3: VVM redegørelse (Miljøstyrelsen) Del 4: Sammenfattende

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune.

Projektområdet er omfattet af 2 rammeområder i både Kommuneplan 2009 2021 og Kommuneplan 2013 2025 for Mariagerfjord Kommune. NOTAT Mariagerfjord Kommune Sendt til sikkerpost@mariagerfjord.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00032 Ref. surhe/marip Den 24. januar 2014 Sammenfattende redegørelse for VVM for Rockwool - udvidelse og ændring

Læs mere

Kommuneplantillæg Gødningsterminal på Randers Havn

Kommuneplantillæg Gødningsterminal på Randers Havn Kommuneplantillæg Gødningsterminal på Randers Havn Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 VVM redegørelse og miljørapport inkl. Ikke-teknisk resumé August 2014 Udgiver: Miljøstyrelsen Aarhus Lyseng Allé 1 8270

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 30. oktober 2007 J.nr.: NKN-33-01480 ssc Afgørelse i sagen om Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

VVM-vejledningen. Anne-Marie Madsen, jurist

VVM-vejledningen. Anne-Marie Madsen, jurist VVM-vejledningen Anne-Marie Madsen, jurist Frem til den færdige vejledning Opdatering af vejledningen fra 2001. Ændringer som følge af direktivændring og kommunalreform samt udvikling i retspraksis. EFD

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 1: Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Del 1. Kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn

VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn VVM for A. Henriksen Shipping A/S, Hundested Havn Idéoplæg Forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse Sammenfattende redegørelse Juni 2013 Maj 2015 Oktober 2015 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C J.nr. MST-1274-00068, MST-1270-00512 Ref. rukso og hechr Den 9. december 2015 Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan

Forslag til Kommuneplantillæg nr til Tønder Kommuneplan Forslag til Kommuneplantillæg nr. 02-630 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til teknisk anlæg Industri Syd, Tønder 630.81.4 630.31.2 630.81.2 TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April 2013 Kommuneplantillæg

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia

VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia VVM ens betydning og potentiale i store og komplekse sager DONG/Shell Hejre projekt i Fredericia VVM for begyndere 9. November 2011 Klaus Hougaard Miljøstyrelsen Odense Projektet er affødt af en planlagt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping)

Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) Ønsker til VVM redegørelsen (scoping) rev. 2 Aarhus Kommune lægger vægt på, at VVM redegørelsen bruges til at få en god og let læselig belysning af de miljømæssige konsekvenser af projekter, der er omfattet

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

VVM-redegørelse og miljøvurdering For APM Terminals Cargo Service A/S, Aarhus Havn

VVM-redegørelse og miljøvurdering For APM Terminals Cargo Service A/S, Aarhus Havn VVM-redegørelse og miljøvurdering For APM Terminals Cargo Service A/S, Aarhus Havn Del 1: Forslag til kommuneplantillæg til Aarhus Kommune Del 2: Ikke teknisk resume Del 3: Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B.

Sagens oplysninger Anmeldelsen er indgivet i henhold til 2 i VVM-bekendtgørelsen. Anmeldelsen er vedlagt som bilag B. Danish Crown A/S Langbro 7b, Blans 6400 Sønderborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01892 Ref. metho/hemhe Den 24. februar 2016 Afgørelse om VVM-pligt for etablering af ny betontank til spildevand Miljøstyrelsen

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg

Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af røggaskondenseringsanlæg Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Digital post til CVR-nr 15980907 Virksomheder J.nr. MST-1270-01921 Ref. MSCHU Den 13. maj 2016 Afgørelse om ikke VVM-pligt for etablering og drift af

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse VVM-proces - kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljørapport for gødningsterminal på Randers Havn August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 11 g og 58, stk. 1,nr. 4 i planloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 15. august 2014 J.nr.: NMK-34-00277 og NMK-33-01941 Ref.: KBP AFGØRELSE i sag om Faxe Kommunes VVM-screening af vejprojekt

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej.

Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 010. - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 010 - for et byomdannelsesområde beliggende ved Kochsvej, Lundebjergvej og Falkenborgvej. Offentligt fremlagt i perioden den 11. november 2008 til og med den 6. januar

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg nr. 44 - Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Vejledning Hvad er en sammenfattende redegørelse?

Læs mere

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun

Screening for Miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Screening for Miljøvurdering Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 samt lokalplan 1078 for ejendommen Snaptunvej 11 mellem Glud og Snaptun Juli 2014 Screening for Miljøvurdering Sammenfattende skema JA NEJ

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere