Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX"

Transkript

1 PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem A [Status] Side 1 af 15

2 Indhold 1. Indledning Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Teknisk implementering Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Teknisk implementering Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Sikkerhedsmodel Historik Version Ændring Dato Init. 6 Rettet værdier for outputfeltet SKAT i WS n Gaardboe A Side 2 af 15

3 1. Indledning Dette notat indeholder dokumentation for de 3 webservices der skal anvendes til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem. De tre webservicer er dokumenteret i hhv. nedenstående afsnit 2, 3 og 4. Afsnit 5 dokumenterer, hvilken sikkerhedsmodel der anvendes. 2. Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Denne webservice leverer data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem. Der leveres kun data/hændelser på de personer, der geografisk bor i UU-centrets kommuner, som er mellem år på udtrækstidspunktet og ikke tidligere hentet af et UU-center. Når en given hændelse for en person hentes fra Ungebasen af et UU center, registreres det i Ungebasen, at hændelsen er overført til UU, og den vil ikke kunne hentes igen. Webservicen har følgende parametre: Type Felter Datatype Beskrivelse Er feltet altid udfyldt Input Format Output CPR String CPR-nummer på den den unge Format: ddmmååxxxx Null værdi hvis feltet ikke er udfyldt Institutionskode Integer Refererer til UVM's institutionsregisterkode. Optræder der negative koder, er der tale om hændelser fra følgende = SKAT = SU-styrelsen = Forsvaret = AMS Eks: Eks: Startdato Date Startdato på hændelsen Eks: T00:00:00 Nej Slutdato Date Slutdato på uddannelsen/hændelsen. Der kan være tale om en forventet slutdato. Er Såfremt slutdato ikke er Eks: T00:00: A Side 3 af 15

4 der tale om at den unge har afbrudt, vil slutdatoen være afbrudsdatoen.. Afbrudsaarsag Integer Id for årsag til afbrud -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død 29 = Ikke praktikpladssøgende angivet fra systemleverandøren returneres T00:00:00 Se beskrivelsen for gyldige værdier Status Integer 1 = Gennemført (afsluttet) 2 = Afbrudt 3 = I gang Se beskrivelsen for gyldige værdier TilbagemeldingId Integer Nøgle, der identificerer indberetningen Min værdi: 1 Maks værdi: Int32.MaxVal CosaFormal String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaVersion String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaSpeciale String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 2 tegn Aktivitetsgruppekode String Referer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 4 tegn A Side 4 af 15

5 SuUddannelseskode String Referer til SU's uddannelseskode Nej Tom streng ( ) Maks værdi: Int32.MaxVal AmsAktivitet Integer Aktiviteter under Vejledning og opkvalificering iflg. LAB-loven 0 Min. værdi: 0 Maks. værdi: Int32.MaxVal SKAT Integer 1 = Offentlig forsørgelse 0 2 = Deltidsbeskæftigelse 3 = Fuldtidsbeskæftigelse Underaktivitet- Kode String Vil indholde Underktivtetskode niveau 4 fra MBU s aktivitetshierarki for visse hændelser. Nej Tom streng ( ) 10 tegn Registreringstidspunkt Haendelsesdato DateTime Registreringstidspunktet i Ungebasen. Eks: T00:00:00+01: 00 DateTime Dato for, hvorfor hændelsen er indtruffet. Hændelsesdatoen er systembestemt og ikke obligatorisk. Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om institutionen har meddelt, at personen er frafaldstruet. Status vil altid være I gang på disse personer T00:00: T00:00:00 Eks: T00:00:00 Eks: T00:00:00 For en given hændelse er det kun de relevante output felter der er udfyldt, men da der skal være knyttet værdier til alle felter, er felterne ikke tomme. Hvis kaldet går godt, leveres der en liste over relevante hændelser. Går det ikke godt, leveres der en exception med yderligere information om fejlen. Kan serveren ikke kontaktes, kan der ikke leveres en beskrivende fejlbesked. 2.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at hente data fra Ungebasen. Data hentes ved at kalde metoden "HentTilbagemeldingerTilUU". Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL Bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP af hensyn til overførselshastigheden. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. Det er derfor nødvendigt, at brugerens maskine tillader at der oprettes en TCP/IP-forbindelsen til den relevante port A Side 5 af 15

6 3. Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Via denne webservice skal der til ungebasen indberettes oplysninger om kontakt- og tilbudstidspunkt for unge som har afbrudt Webservicen har følgende parametre: Type Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Input: CPR String Angiver den unges CPR-nummer. matet Indberetningstype Integer Angiver om indberetninger er et kontakt eller et tilbudstidspunkt felt Gyldig null Værdi, for ikke tvunge Dato DateTime Eks: felter Validering Skal være et gyldigt CPRnummer i for- ddmmååxxxx. Gyldige værdier: 1 = Kontakttidspunkt 27T00:00:00 Institutionskode Integer Institutionskoden på indberetteren dvs. UU-centret = Tilbudstidspunkt TransaktionsIdent Tilbagemeldingsid Integer Entydig identifikation af transaktionen i det kommunale vejledningssystem String Nøgle der identificerer hvilken indberetning kontakt/tilbud er tilknyttet. Dvs identifikation af en hændelse, som tidligere er modtaget via WS1. Nej Tom streng ( ) Maks. værdi: Int32.MaxVal Hvis der er angivet et Tilbagemelding A Side 6 af 15

7 Output: sid, verificeres det dette findes i Tilbagemelding.dk. Maks. 10 tegn Indberettes samme institutionskode og transaktionsident, overskrives data i ungedatabasen, og det antages, at der er tale om en korrektion. Går kaldet ikke godt, optræder der en exception. 3.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at indberette data fra Ungebasen/datacontaineren. Data indberettes ved at kalde webmetoden IndberetUuOrientering. Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. 4. Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen I forbindelse med opkobling til Ungedatabasen skal vejledningssystemet udstille en webservice, der kan aflevere ønskede uddannelseshændelser på unge. Vejledningssystemet skal som minimum levere følgende oplysninger: Type: Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Gyldig null Validering felt Værdi, for ikke tvunget felter Input CPR String Angiver den unges CPR-nummer Skal være et gyldigt CPRnummer i formatet A Side 7 af 15

8 ddmmååxxxx. Bosiddende i Danmark. Startdato DateTime Angiver startdatoen Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Slutdatoen DateTime Angiver slutdatoen eller den estimerede slutdato Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Status Integer Angiver status for hændelsen I gang = den unge er i gang med aktiviteten Afsluttet = aktiviteten er gennemført Afbrudt = aktiviteten er afbrudt Institutionskode Integer Refererer til 6-cifret institutionskode fra UNI-C's institutionsregister Gyldige værdier er 1=Gennemført(Afsluttet) 2=Afbrudt 3=I gang Det checkes at koden findes i institutionsregistret. Max længde: 6 cifre Underaktivitets- Kode String Kode som klassificerer aktiviteten. Der skal indberettes en gyldig kode fra niveau 4 i MBUs aktivitetshierarki. Max Længde: 10 tegn Det verificeres at den indberettede kode ligger i den delmængde af Underaktivitets niveau 4, som UUerne står for indberetning af. Koden verificeres jf. stamtabel. Registreringsdato DateTime Dato for modtagelse af hændelsen, hvis den stammer fra Ungebasen. Er data født i vejledningssystemet, er datoen Eks: T00:00: A Side 8 af 15

9 oprettelsesdatoen Kildesystem String Navn på vejledningssystem. Maks. 100 tegn. Frafaldsårsagskodbindelse med at vejledningssystemet Integer De aktuelle koder skal fastlægges i for- Gyldige koder: -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær kobles på. 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om personen er frafaldstruet. Status skal altid være I gang på disse personer. Såfremt eleven datoformatet T00:00:00 ikke er frafaldstruet anvendes 29 = Ikke praktikpladssøgende Eks: T00:00:00 Det checkes at status er 3 (= I gang) Output: Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Der skal etableres en sikkerhedsmodel baseret på certifikater svarende til den model, som Ungedatabasen udstiller webservices på jf. afsnit A Side 9 af 15

10 5. Sikkerhedsmodel Kommunikationen med Ungedatabasen sker ved hjælp af SSL-krypterede webservices. Der anvendes OCES-certifikater til at foretage autorisation, idet hvert UU-center skal autoriseres med et certifikat for at få adgang til at hente og indberette data. Der anvendes virksomhedscertifikater A Side 10 af 15

11 Bilag 1: WSDL HentTilbagemeldingerTilUU, IndberetUuOrientering og IndberetUuHaendelse Wsdl.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract" xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetnamespace="http://tempuri.org/" name="vejledning"><wsp:policy wsu:id="nettcpbinding_ivejledning_policy"><wsp:exactlyone><wsp:all><wsrm:rmassertion xmlns:wsrm="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm/policy"><wsrm:inactivitytimeout Milliseconds="600000"/><wsrm:AcknowledgementInterval Milliseconds="200"/></wsrm:RMAssertion><msb:BinaryEncoding xmlns:msb="http://schemas.microsoft.com/ws/06/2004/mspolicy/netbinary1"/><sp:transportbinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:transporttoken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurit y xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:secureconversationtoken sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:bootstrappolicy ><wsp:policy><sp:signedparts><sp:body/><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="From"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="FaultTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="ReplyTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="MessageID"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="RelatesTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="Action"/></sp:SignedParts><sp:EncryptedParts><sp:Body/></sp:EncryptedParts><sp:TransportBinding><wsp:Policy><sp:TransportT oken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurity xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens><wsp:policy><sp:x509token sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:requirethumbp A Side 11 af 15

12 rintreference/><sp:wssx509v3token10/></wsp:policy></sp:x509token><sp:signedparts><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/></sp:SignedParts></wsp:Policy></sp:EndorsingSupportingTokens><sp:Wss11><wsp:Policy><sp:MustSupportRefThumbprint/> </wsp:policy></sp:wss11><sp:trust10><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/><sp:requireserverentropy/ ></wsp:policy></sp:trust10></wsp:policy></sp:bootstrappolicy></wsp:policy></sp:secureconversationtoken></wsp:policy></sp:endorsin gsupportingtokens><sp:wss11 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy/></sp:wss11><sp:trust10 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/> <sp:requireserverentropy/></wsp:policy></sp:trust10><wsaw:usingaddressing/></wsp:all></wsp:exactlyone></wsp:policy><wsdl:types> <xsd:schema targetnamespace="http://tempuri.org/imports"><xsd:import namespace="http://tempuri.org/" schemalocation="xsd0.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" schemalocation="xsd1.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/></xsd:schema></wsdl:types><wsdl:message name="ivejledning_ping_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:ping"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_ping_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:pingresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluu"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorientering"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:message><wsdl:porttype name="ivejledning"><wsdl:operation name="ping"><wsdl:input message="tns:ivejledning_ping_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_ping_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/pingresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><wsdl:input message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:operation></wsdl:porttype><wsdl:binding type="tns:ivejledning" name="nettcpbinding_ivejledning"><wsp:policyreference A Side 12 af 15

13 URI="#NetTcpBinding_IVejledning_policy"/><soap12:binding transport="http://schemas.microsoft.com/soap/tcp"/><wsdl:operation name="ping"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation></wsdl:binding><wsdl:service name="vejledning"><wsdl:port name="nettcpbinding_ivejledning" binding="tns:nettcpbinding_ivejledning"><soap12:address location=endpoint.xml/><wsa10:endpointreference><wsa10:address>endpoint.xml</wsa10:address><identity xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressingidentity"><dns>uvdata.net</dns></identity></wsa10:endpointreference></wsd l:port></wsdl:service></wsdl:definitions> Xsd0.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" targetnamespace="http://tempuri.org/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/><xs:element name="ping"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="pingresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="pingresult" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluu"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluuresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q1:arrayofkommuneindberetning" name="henttilbagemeldingertiluuresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuorientering"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="transactionsid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="indberetningstype" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="tid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="tilbagemeldingsid" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuorienteringresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q2:indberetningsresultat" name="indberetuuorienteringresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuhaendelse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" A Side 13 af 15

14 minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringsdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="kildesystem" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="frafaldsaarsagskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruetdato" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuhaendelseresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q3:indberetningsresultat" name="indberetuuhaendelseresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> </xs:schema> Xsd1.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" target- Namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" element- FormDefault="qualified" attributeformdefault="qualified"><xs:element type="xs:anytype" name="anytype" nillable="true"/><xs:element type="xs:anyuri" name="anyuri" nillable="true"/><xs:element type="xs:base64binary" name="base64binary" nillable="true"/><xs:element type="xs:boolean" name="boolean" nillable="true"/><xs:element type="xs:byte" name="byte" nillable="true"/><xs:element type="xs:datetime" name="datetime" nillable="true"/><xs:element type="xs:decimal" name="decimal" nillable="true"/><xs:element type="xs:double" name="double" nillable="true"/><xs:element type="xs:float" name="float" nillable="true"/><xs:element type="xs:int" name="int" nillable="true"/><xs:element type="xs:long" name="long" nillable="true"/><xs:element type="xs:qname" name="qname" nillable="true"/><xs:element type="xs:short" name="short" nillable="true"/><xs:element type="xs:string" name="string" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedbyte" name="unsignedbyte" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedint" name="unsignedint" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedlong" name="unsignedlong" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedshort" name="unsignedshort" nillable="true"/><xs:element type="tns:char" name="char" nillable="true"/><xs:simpletype name="char"><xs:restriction base="xs:int"/></xs:simpletype><xs:element type="tns:duration" name="duration" nillable="true"/><xs:simpletype name="duration"><xs:restriction base="xs:duration"><xs:pattern value="\-?p(\d*d)?(t(\d*h)?(\d*m)?(\d*(\.\d*)?s)?)?"/><xs:mininclusive value="-p dt2h48m s"/><xs:maxinclusive value="p dt2h48m s"/></xs:restriction></xs:simpletype><xs:element type="tns:guid" name="guid" nillable="true"/><xs:simpletype name="guid"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[\da-fa-f]{8}-[\da-fa-f]{4}-[\da-fa- F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:attribute type="xs:qname" name="factorytype"/><xs:attribute type="xs:id" name="id"/><xs:attribute type="xs:idref" name="ref"/></xs:schema> Xsd2.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" target- Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tilbagemelding.Kommune.WCF.dto" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:complextype name="arrayofkommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true" minoccurs="0" max A Side 14 af 15

15 Occurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:element type="tns:arrayofkommuneindberetning" name="arrayofkommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="kommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="afbrudsaarsag" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="aktivitetsgruppekode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="amsaktivitet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaformal" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaspeciale" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaversion" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="haendelsesdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringstidspunkt" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="skat" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="suuddannelseskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="tilbagemeldingid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetkode" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="indberetningsresultat"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="identifikator" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="meddelelse" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:indberetningsresultat" name="indberetningsresultat" nillable="true"/></xs:schema> Endpoint.xml: Test: net.tcp://wset0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc Produktion: net.tcp://wsep0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc A Side 15 af 15

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Introduktion til Regin XML og Web services

Introduktion til Regin XML og Web services Introduktion til Regin XML og Web services Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering 17. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Dansk Museums Dokumentations Standard... 3 3 Introduktion

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse

Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse Oprettelse, holdplacering og afgangsmelding af GVU-elever, Åben uddannelse 23-12-2013/version 1.2/ Lisbeth Jørgensen, Susanne B. Jørgensen, Jytte Michelsen, Mette Kolmos Indhold Indhold... 1 Generelt...

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune

EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune EU-udbud af Beskæftigelsessystem og ESDH-system Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Kommune Underbilag 3 G del B Snitflader og software grænseflader - LTAS integration fra DFDG mod

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere