Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX"

Transkript

1 PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem A [Status] Side 1 af 15

2 Indhold 1. Indledning Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Teknisk implementering Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Teknisk implementering Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Sikkerhedsmodel Historik Version Ændring Dato Init. 6 Rettet værdier for outputfeltet SKAT i WS n Gaardboe A Side 2 af 15

3 1. Indledning Dette notat indeholder dokumentation for de 3 webservices der skal anvendes til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem. De tre webservicer er dokumenteret i hhv. nedenstående afsnit 2, 3 og 4. Afsnit 5 dokumenterer, hvilken sikkerhedsmodel der anvendes. 2. Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Denne webservice leverer data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem. Der leveres kun data/hændelser på de personer, der geografisk bor i UU-centrets kommuner, som er mellem år på udtrækstidspunktet og ikke tidligere hentet af et UU-center. Når en given hændelse for en person hentes fra Ungebasen af et UU center, registreres det i Ungebasen, at hændelsen er overført til UU, og den vil ikke kunne hentes igen. Webservicen har følgende parametre: Type Felter Datatype Beskrivelse Er feltet altid udfyldt Input Format Output CPR String CPR-nummer på den den unge Format: ddmmååxxxx Null værdi hvis feltet ikke er udfyldt Institutionskode Integer Refererer til UVM's institutionsregisterkode. Optræder der negative koder, er der tale om hændelser fra følgende = SKAT = SU-styrelsen = Forsvaret = AMS Eks: Eks: Startdato Date Startdato på hændelsen Eks: T00:00:00 Nej Slutdato Date Slutdato på uddannelsen/hændelsen. Der kan være tale om en forventet slutdato. Er Såfremt slutdato ikke er Eks: T00:00: A Side 3 af 15

4 der tale om at den unge har afbrudt, vil slutdatoen være afbrudsdatoen.. Afbrudsaarsag Integer Id for årsag til afbrud -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død 29 = Ikke praktikpladssøgende angivet fra systemleverandøren returneres T00:00:00 Se beskrivelsen for gyldige værdier Status Integer 1 = Gennemført (afsluttet) 2 = Afbrudt 3 = I gang Se beskrivelsen for gyldige værdier TilbagemeldingId Integer Nøgle, der identificerer indberetningen Min værdi: 1 Maks værdi: Int32.MaxVal CosaFormal String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaVersion String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaSpeciale String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 2 tegn Aktivitetsgruppekode String Referer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 4 tegn A Side 4 af 15

5 SuUddannelseskode String Referer til SU's uddannelseskode Nej Tom streng ( ) Maks værdi: Int32.MaxVal AmsAktivitet Integer Aktiviteter under Vejledning og opkvalificering iflg. LAB-loven 0 Min. værdi: 0 Maks. værdi: Int32.MaxVal SKAT Integer 1 = Offentlig forsørgelse 0 2 = Deltidsbeskæftigelse 3 = Fuldtidsbeskæftigelse Underaktivitet- Kode String Vil indholde Underktivtetskode niveau 4 fra MBU s aktivitetshierarki for visse hændelser. Nej Tom streng ( ) 10 tegn Registreringstidspunkt Haendelsesdato DateTime Registreringstidspunktet i Ungebasen. Eks: T00:00:00+01: 00 DateTime Dato for, hvorfor hændelsen er indtruffet. Hændelsesdatoen er systembestemt og ikke obligatorisk. Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om institutionen har meddelt, at personen er frafaldstruet. Status vil altid være I gang på disse personer T00:00: T00:00:00 Eks: T00:00:00 Eks: T00:00:00 For en given hændelse er det kun de relevante output felter der er udfyldt, men da der skal være knyttet værdier til alle felter, er felterne ikke tomme. Hvis kaldet går godt, leveres der en liste over relevante hændelser. Går det ikke godt, leveres der en exception med yderligere information om fejlen. Kan serveren ikke kontaktes, kan der ikke leveres en beskrivende fejlbesked. 2.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at hente data fra Ungebasen. Data hentes ved at kalde metoden "HentTilbagemeldingerTilUU". Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL Bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP af hensyn til overførselshastigheden. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. Det er derfor nødvendigt, at brugerens maskine tillader at der oprettes en TCP/IP-forbindelsen til den relevante port A Side 5 af 15

6 3. Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Via denne webservice skal der til ungebasen indberettes oplysninger om kontakt- og tilbudstidspunkt for unge som har afbrudt Webservicen har følgende parametre: Type Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Input: CPR String Angiver den unges CPR-nummer. matet Indberetningstype Integer Angiver om indberetninger er et kontakt eller et tilbudstidspunkt felt Gyldig null Værdi, for ikke tvunge Dato DateTime Eks: felter Validering Skal være et gyldigt CPRnummer i for- ddmmååxxxx. Gyldige værdier: 1 = Kontakttidspunkt 27T00:00:00 Institutionskode Integer Institutionskoden på indberetteren dvs. UU-centret = Tilbudstidspunkt TransaktionsIdent Tilbagemeldingsid Integer Entydig identifikation af transaktionen i det kommunale vejledningssystem String Nøgle der identificerer hvilken indberetning kontakt/tilbud er tilknyttet. Dvs identifikation af en hændelse, som tidligere er modtaget via WS1. Nej Tom streng ( ) Maks. værdi: Int32.MaxVal Hvis der er angivet et Tilbagemelding A Side 6 af 15

7 Output: sid, verificeres det dette findes i Tilbagemelding.dk. Maks. 10 tegn Indberettes samme institutionskode og transaktionsident, overskrives data i ungedatabasen, og det antages, at der er tale om en korrektion. Går kaldet ikke godt, optræder der en exception. 3.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at indberette data fra Ungebasen/datacontaineren. Data indberettes ved at kalde webmetoden IndberetUuOrientering. Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. 4. Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen I forbindelse med opkobling til Ungedatabasen skal vejledningssystemet udstille en webservice, der kan aflevere ønskede uddannelseshændelser på unge. Vejledningssystemet skal som minimum levere følgende oplysninger: Type: Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Gyldig null Validering felt Værdi, for ikke tvunget felter Input CPR String Angiver den unges CPR-nummer Skal være et gyldigt CPRnummer i formatet A Side 7 af 15

8 ddmmååxxxx. Bosiddende i Danmark. Startdato DateTime Angiver startdatoen Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Slutdatoen DateTime Angiver slutdatoen eller den estimerede slutdato Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Status Integer Angiver status for hændelsen I gang = den unge er i gang med aktiviteten Afsluttet = aktiviteten er gennemført Afbrudt = aktiviteten er afbrudt Institutionskode Integer Refererer til 6-cifret institutionskode fra UNI-C's institutionsregister Gyldige værdier er 1=Gennemført(Afsluttet) 2=Afbrudt 3=I gang Det checkes at koden findes i institutionsregistret. Max længde: 6 cifre Underaktivitets- Kode String Kode som klassificerer aktiviteten. Der skal indberettes en gyldig kode fra niveau 4 i MBUs aktivitetshierarki. Max Længde: 10 tegn Det verificeres at den indberettede kode ligger i den delmængde af Underaktivitets niveau 4, som UUerne står for indberetning af. Koden verificeres jf. stamtabel. Registreringsdato DateTime Dato for modtagelse af hændelsen, hvis den stammer fra Ungebasen. Er data født i vejledningssystemet, er datoen Eks: T00:00: A Side 8 af 15

9 oprettelsesdatoen Kildesystem String Navn på vejledningssystem. Maks. 100 tegn. Frafaldsårsagskodbindelse med at vejledningssystemet Integer De aktuelle koder skal fastlægges i for- Gyldige koder: -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær kobles på. 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om personen er frafaldstruet. Status skal altid være I gang på disse personer. Såfremt eleven datoformatet T00:00:00 ikke er frafaldstruet anvendes 29 = Ikke praktikpladssøgende Eks: T00:00:00 Det checkes at status er 3 (= I gang) Output: Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Der skal etableres en sikkerhedsmodel baseret på certifikater svarende til den model, som Ungedatabasen udstiller webservices på jf. afsnit A Side 9 af 15

10 5. Sikkerhedsmodel Kommunikationen med Ungedatabasen sker ved hjælp af SSL-krypterede webservices. Der anvendes OCES-certifikater til at foretage autorisation, idet hvert UU-center skal autoriseres med et certifikat for at få adgang til at hente og indberette data. Der anvendes virksomhedscertifikater A Side 10 af 15

11 Bilag 1: WSDL HentTilbagemeldingerTilUU, IndberetUuOrientering og IndberetUuHaendelse Wsdl.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract" xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetnamespace="http://tempuri.org/" name="vejledning"><wsp:policy wsu:id="nettcpbinding_ivejledning_policy"><wsp:exactlyone><wsp:all><wsrm:rmassertion xmlns:wsrm="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm/policy"><wsrm:inactivitytimeout Milliseconds="600000"/><wsrm:AcknowledgementInterval Milliseconds="200"/></wsrm:RMAssertion><msb:BinaryEncoding xmlns:msb="http://schemas.microsoft.com/ws/06/2004/mspolicy/netbinary1"/><sp:transportbinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:transporttoken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurit y xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:secureconversationtoken sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:bootstrappolicy ><wsp:policy><sp:signedparts><sp:body/><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="From"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="FaultTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="ReplyTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="MessageID"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="RelatesTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="Action"/></sp:SignedParts><sp:EncryptedParts><sp:Body/></sp:EncryptedParts><sp:TransportBinding><wsp:Policy><sp:TransportT oken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurity xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens><wsp:policy><sp:x509token sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:requirethumbp A Side 11 af 15

12 rintreference/><sp:wssx509v3token10/></wsp:policy></sp:x509token><sp:signedparts><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/></sp:SignedParts></wsp:Policy></sp:EndorsingSupportingTokens><sp:Wss11><wsp:Policy><sp:MustSupportRefThumbprint/> </wsp:policy></sp:wss11><sp:trust10><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/><sp:requireserverentropy/ ></wsp:policy></sp:trust10></wsp:policy></sp:bootstrappolicy></wsp:policy></sp:secureconversationtoken></wsp:policy></sp:endorsin gsupportingtokens><sp:wss11 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy/></sp:wss11><sp:trust10 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/> <sp:requireserverentropy/></wsp:policy></sp:trust10><wsaw:usingaddressing/></wsp:all></wsp:exactlyone></wsp:policy><wsdl:types> <xsd:schema targetnamespace="http://tempuri.org/imports"><xsd:import namespace="http://tempuri.org/" schemalocation="xsd0.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" schemalocation="xsd1.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/></xsd:schema></wsdl:types><wsdl:message name="ivejledning_ping_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:ping"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_ping_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:pingresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluu"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorientering"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:message><wsdl:porttype name="ivejledning"><wsdl:operation name="ping"><wsdl:input message="tns:ivejledning_ping_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_ping_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/pingresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><wsdl:input message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:operation></wsdl:porttype><wsdl:binding type="tns:ivejledning" name="nettcpbinding_ivejledning"><wsp:policyreference A Side 12 af 15

13 URI="#NetTcpBinding_IVejledning_policy"/><soap12:binding transport="http://schemas.microsoft.com/soap/tcp"/><wsdl:operation name="ping"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation></wsdl:binding><wsdl:service name="vejledning"><wsdl:port name="nettcpbinding_ivejledning" binding="tns:nettcpbinding_ivejledning"><soap12:address location=endpoint.xml/><wsa10:endpointreference><wsa10:address>endpoint.xml</wsa10:address><identity xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressingidentity"><dns>uvdata.net</dns></identity></wsa10:endpointreference></wsd l:port></wsdl:service></wsdl:definitions> Xsd0.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" targetnamespace="http://tempuri.org/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/><xs:element name="ping"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="pingresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="pingresult" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluu"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluuresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q1:arrayofkommuneindberetning" name="henttilbagemeldingertiluuresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuorientering"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="transactionsid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="indberetningstype" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="tid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="tilbagemeldingsid" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuorienteringresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q2:indberetningsresultat" name="indberetuuorienteringresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuhaendelse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" A Side 13 af 15

14 minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringsdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="kildesystem" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="frafaldsaarsagskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruetdato" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuhaendelseresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q3:indberetningsresultat" name="indberetuuhaendelseresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> </xs:schema> Xsd1.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" target- Namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" element- FormDefault="qualified" attributeformdefault="qualified"><xs:element type="xs:anytype" name="anytype" nillable="true"/><xs:element type="xs:anyuri" name="anyuri" nillable="true"/><xs:element type="xs:base64binary" name="base64binary" nillable="true"/><xs:element type="xs:boolean" name="boolean" nillable="true"/><xs:element type="xs:byte" name="byte" nillable="true"/><xs:element type="xs:datetime" name="datetime" nillable="true"/><xs:element type="xs:decimal" name="decimal" nillable="true"/><xs:element type="xs:double" name="double" nillable="true"/><xs:element type="xs:float" name="float" nillable="true"/><xs:element type="xs:int" name="int" nillable="true"/><xs:element type="xs:long" name="long" nillable="true"/><xs:element type="xs:qname" name="qname" nillable="true"/><xs:element type="xs:short" name="short" nillable="true"/><xs:element type="xs:string" name="string" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedbyte" name="unsignedbyte" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedint" name="unsignedint" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedlong" name="unsignedlong" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedshort" name="unsignedshort" nillable="true"/><xs:element type="tns:char" name="char" nillable="true"/><xs:simpletype name="char"><xs:restriction base="xs:int"/></xs:simpletype><xs:element type="tns:duration" name="duration" nillable="true"/><xs:simpletype name="duration"><xs:restriction base="xs:duration"><xs:pattern value="\-?p(\d*d)?(t(\d*h)?(\d*m)?(\d*(\.\d*)?s)?)?"/><xs:mininclusive value="-p dt2h48m s"/><xs:maxinclusive value="p dt2h48m s"/></xs:restriction></xs:simpletype><xs:element type="tns:guid" name="guid" nillable="true"/><xs:simpletype name="guid"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[\da-fa-f]{8}-[\da-fa-f]{4}-[\da-fa- F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:attribute type="xs:qname" name="factorytype"/><xs:attribute type="xs:id" name="id"/><xs:attribute type="xs:idref" name="ref"/></xs:schema> Xsd2.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" target- Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tilbagemelding.Kommune.WCF.dto" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:complextype name="arrayofkommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true" minoccurs="0" max A Side 14 af 15

15 Occurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:element type="tns:arrayofkommuneindberetning" name="arrayofkommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="kommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="afbrudsaarsag" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="aktivitetsgruppekode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="amsaktivitet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaformal" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaspeciale" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaversion" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="haendelsesdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringstidspunkt" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="skat" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="suuddannelseskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="tilbagemeldingid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetkode" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="indberetningsresultat"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="identifikator" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="meddelelse" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:indberetningsresultat" name="indberetningsresultat" nillable="true"/></xs:schema> Endpoint.xml: Test: net.tcp://wset0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc Produktion: net.tcp://wsep0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc A Side 15 af 15

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune.

En række elevoplysninger, som sendes elektronisk til det UU-center, som dækker elevens hjemkommune. Kommunebreve 28.06.2012/version 4/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Kontrol af kommunbrevs afsendelse Kode oversættelses skema Hvad sender vi til UU-Centrene? Fejlkoder fra Tilbagemelding.dk

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1

ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 ELEKTRONISK INDBERETNING ABORT 23/5 2007 VERSION 1.1 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 Abort XML Schema... 4 Abort Beskrivelse... 5 Abort_Grundoplysninger... 5 Abort_Besog... 6 Abort_Indgreb...

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning

Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Indberetningsstruktur for Elevplanindberetning Dato 20-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig udgave Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 15 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 0.9 Dokumentet.

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Dokumentation af optagelse.dk

Dokumentation af optagelse.dk ApplicationService Indhold Versionsstyring Introduktion Navn URL Formål Sikkerhed Operationer echo() findftuapplicationids(...) findftuapplicationbyid(...) findftuapplicationpdfbyid(...) findftuapplicationenclosurezipurlbyid(...)

Læs mere

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær.

1.1 Formål Webservicen gør det muligt for eksterne parter, at fremsøge informationer om elevers fravær. EfterUddannelse.dk FraværService - systemdokumentation BRUGERDOKUMENTATION: WEB-SERVICE Af: Logica Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Webservice version... 1 1.3 Historik... 1 2. Absence Webservice...

Læs mere

Grænseflade til indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan

Grænseflade til indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan Grænseflade til indberetning af elev- og medarbejderoplysninger til Elevplan Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Egon Thor Hansen Side 2 af 23 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem 15.12.2015 A414.97.7 [Status] Side 1 af 23 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af FTU-ansøgninger på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse 1.0 Hele

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser på videregående niveau til Ungedatabasen

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser på videregående niveau til Ungedatabasen Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser på videregående niveau til Ungedatabasen Dato: 14. december 2016 Version Status 0.7 Gældende fra og med den 9. juni 2017 Ansvarlig Jørgen Bloch Vejbæk

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03

Civilstyrelsen. Lovtidende. Generisk webservice til søgning af afgørelser - Vejledning. Version: 0.4 2013-09-03 Generisk webservice til søgning af Version: 0.4 2013-09-03 Indhold 1 INTRODUKTION... 3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 REQUEST - SØGEKRITERIA... 3 1.2.1 Understøttelse af operatorer i søgekriteria... 4 1.3 RESPONS...

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder

MM Hul-Igennem-Test i Prod. Information til kunder MM Hul-Igennem-Test i Prod Information til kunder Dokumentinformation Titel Dokumentplacering Dokumentejer Godkender Dokumentlog MM Hul-Igennem-Test i Prod, Information til kunder O:\GTS\CPR\Udvikling\2012

Læs mere

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen.

National trivselsmåling i folkeskolen. Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen. National trivselsmåling i folkeskolen Datainstruks i forbindelse med bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele

Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Løbende løndele Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Statistik

Vejledning til SLS webservice Statistik Side 1 af 12 Vejledning til SLS webservice Statistik Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen

Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen Grænseflade til indberetning af uddannelseshændelser til Ungedatabasen Dato 24-06-2016 Version Status 1.1 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Jørgen Vejbæk Side 2 af 19 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Grænseflade til afhentning og indberetning af prøvekarakterer i dansk og matematik på Optagelse.dk Dato 16-09-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 11 Ændringshistorik Version

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer.

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. UVdata A/S WS brobygning.net Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. Finn Lavlund 04-11-2013 Indholdsfortegnelse: Webservice til ungdomsuddannelser

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen

Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen Udveksling af oplysninger om uddannelseshændelser mellem institutioner og Ungedatabasen Dato 12-05-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Jørgen Bloch Vejbæk Side 2 af 19 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Myndighedskrav: Februar 2015

Myndighedskrav: Februar 2015 Myndighedskrav: Februar 2015 Informationsudveksling mellem institutioner og Ungedatabasen ved uddannelseshændelser, herunder hændelser baseret på IEU-, AGV-, EAeller PH-kodestandarden Myndighedskravene

Læs mere

Tredjepart webservices

Tredjepart webservices Tredjepart webservices 4. juni 2015 USS Dok. Klik her for at angive tekst. 1/12 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Miljøer... 3 Adgang... 3 API kald... 4 GET: /authorizations... 4 Input 4 Output 4 Output

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger

Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Side 1 af 9 Vejledning til SLS webservice Ferie Korriger Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer... 3 Inputstruktur

Læs mere

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af tekniske regler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 04 Version.3 Erhvervsstyrelsen, december 04, Version.3 Side Forord Siden maj 009 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02

ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 ELEKTRONISK INDBERETNING BØRNEDATABASEN VIA DGWS 13/1 2010 VERSION 1.02 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Den Gode Webservice... 4 ID Kortet... 4 Signering... 4 BDBChildMeasurementReport webservicen...

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Indberetningsstruktur for kursistindberetning

Indberetningsstruktur for kursistindberetning Indberetningsstruktur for kursistindberetning Dato 04-11-2015 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Thomas Quaade Side 2 af 17 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit Beskrivelse Side 3 af 17 Indhold 1

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske

Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Vejledning til danske myndigheder om udveksling og lagring af udenlandske adresser Version: 1.00 Status: Godkendt Oprettet:

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services test stubs

Vejledning til Retsinformation web services test stubs Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:2 2010.02.08 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Web Service beskrivelse og testdata... 3 2010.02.08 2 Side 2 af 5 1.

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, september 201 Version 1.2 Erhvervsstyrelsen, september 201, Version 1.2 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

Webservice til upload af produktionstilladelser

Webservice til upload af produktionstilladelser BILAG 1 Webservice til upload af produktionstilladelser Indhold og anvendelse Denne web-service gør det muligt for 3. parts programmer i kommuner og amter at Uploade og registrere kommunale produktionstilladelser

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Webservice til UNI-Login import WS10

Webservice til UNI-Login import WS10 Webservice til UNI-Login import WS Webservice til UNI Login-import Indhold Indledning... 4 Kontakt Webservicen... 4 Webservicens Get-metoder... 5 GetXmlSchemaNames()... 5 GetXmlSchema(string schemaname)...

Læs mere

Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U2

Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U2 Brugervejledning til A-kasser - SharePoint løsningen PD-U2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG TIL LØSNINGEN 5 4 INDBERETNING AF OPLYSNINGER 6 4.1 OPRET EN NY INDBERETNING

Læs mere

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik

Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik Indberetning af fuldtidselever til Danmarks Statistik 25-09-2015/version 4.1/STIL Indhold Ændringer Generelt Arbejdsgange Centrale begreber Ændringer Afsnittene Kontrol af manglende/ugyldige elevafdelinger

Læs mere

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske

Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indberetning af årselever - skolehjem Sidst opdateret 08-03-2010/version 1. 3/UNI C//Steen Eske Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk

NR. 43 LUDUS V1.1. Tilbagemelding.dk DEN 16. NOVEMBER Adgang til menupunktet Kursistuddannelse. Adgang til Tilbagemelding.dk NR. 43 LUDUS V1.1 DEN 16. NOVEMBER 2010 Tilbagemelding.dk Nedenfor finder du en vejledning i hvordan du kommer i gang med indberetning til Tilbagemelding.dk Indberetning fra LUDUS til Tilbagemelding.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere personnumre CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen

Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Eksamensbeviser og karakterer til Eksamensdatabasen Sidst opdateret 01-02-2007/version 1.1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele,

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 1.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Indberetning af afregninger teknik

Indberetning af afregninger teknik Indberetning af afregninger teknik Teknik Overblik Dataformatet Lister Oprettelse af test adgang Sikkerhed Eksempel på afregning Titel 2 Overblik over systemer Opkøber Blanket løsning PO-Organisation Opkøber

Læs mere

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P

Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Indberetningsstruktur for elevoplysninger og svendeprøveoplysninger til EASY-P Dato 13-01-2016 Version Status 0.9 Foreløbig version Ansvarlig n Simonsen Side 2 af 11 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C

UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C UVM- og DS-afdelinger, elevafdelinger og lokationer hvordan hænger det sammen? Sidst opdateret 09-07-2010/version 1/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Grænseflade til afhentning af grundskoleprøvekarakterer fra Optagelse.dk

Grænseflade til afhentning af grundskoleprøvekarakterer fra Optagelse.dk Grænseflade til afhentning af grundskoleprøvekarakterer fra Optagelse.dk Dato 24-06-2016 Version Status 1.0 Gældende fra og med den 1. juli 2016 Ansvarlig Tobias Thisted Side 2 af 8 Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning - A-kasse Indkomstregister. Version: 1.0

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning - A-kasse Indkomstregister. Version: 1.0 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning - A-kasse Indkomstregister Ansvarlig: Version: 1.0 Mats Lindberg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 GENEREL FUNKTIONALITET 4 3

Læs mere

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dataudvekslingsaftale vedrørende tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Dato: Ref.: Mellem og KOMBIT A/S Formål Formålet med denne aftale er at fastlægge de tekniske krav til kommunikationen mellem

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration

Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Affaldsdatasystem Vejledning i system-til-system integration Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: AddressGeometryService BBR OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 17.2.2009 Version 1.1 Opdateret i forhold til _- 20090930.

Læs mere