Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungebasen. Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX"

Transkript

1 PUBLICPUBLIC PUBLICPUBLICX Ungebasen Dokumentation af webservices til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem A [Status] Side 1 af 15

2 Indhold 1. Indledning Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Teknisk implementering Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Teknisk implementering Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Sikkerhedsmodel Historik Version Ændring Dato Init. 6 Rettet værdier for outputfeltet SKAT i WS n Gaardboe A Side 2 af 15

3 1. Indledning Dette notat indeholder dokumentation for de 3 webservices der skal anvendes til udveksling af data mellem Ungebasen og et kommunalt vejledningssystem. De tre webservicer er dokumenteret i hhv. nedenstående afsnit 2, 3 og 4. Afsnit 5 dokumenterer, hvilken sikkerhedsmodel der anvendes. 2. Levering af data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem Denne webservice leverer data fra Ungebasen til et kommunalt vejledningssystem. Der leveres kun data/hændelser på de personer, der geografisk bor i UU-centrets kommuner, som er mellem år på udtrækstidspunktet og ikke tidligere hentet af et UU-center. Når en given hændelse for en person hentes fra Ungebasen af et UU center, registreres det i Ungebasen, at hændelsen er overført til UU, og den vil ikke kunne hentes igen. Webservicen har følgende parametre: Type Felter Datatype Beskrivelse Er feltet altid udfyldt Input Format Output CPR String CPR-nummer på den den unge Format: ddmmååxxxx Null værdi hvis feltet ikke er udfyldt Institutionskode Integer Refererer til UVM's institutionsregisterkode. Optræder der negative koder, er der tale om hændelser fra følgende = SKAT = SU-styrelsen = Forsvaret = AMS Eks: Eks: Startdato Date Startdato på hændelsen Eks: T00:00:00 Nej Slutdato Date Slutdato på uddannelsen/hændelsen. Der kan være tale om en forventet slutdato. Er Såfremt slutdato ikke er Eks: T00:00: A Side 3 af 15

4 der tale om at den unge har afbrudt, vil slutdatoen være afbrudsdatoen.. Afbrudsaarsag Integer Id for årsag til afbrud -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død 29 = Ikke praktikpladssøgende angivet fra systemleverandøren returneres T00:00:00 Se beskrivelsen for gyldige værdier Status Integer 1 = Gennemført (afsluttet) 2 = Afbrudt 3 = I gang Se beskrivelsen for gyldige værdier TilbagemeldingId Integer Nøgle, der identificerer indberetningen Min værdi: 1 Maks værdi: Int32.MaxVal CosaFormal String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaVersion String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng 4 tegn ( ) CosaSpeciale String Refererer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 2 tegn Aktivitetsgruppekode String Referer til UVM's uddannelsesmodel Nej Tom streng ( ) 4 tegn A Side 4 af 15

5 SuUddannelseskode String Referer til SU's uddannelseskode Nej Tom streng ( ) Maks værdi: Int32.MaxVal AmsAktivitet Integer Aktiviteter under Vejledning og opkvalificering iflg. LAB-loven 0 Min. værdi: 0 Maks. værdi: Int32.MaxVal SKAT Integer 1 = Offentlig forsørgelse 0 2 = Deltidsbeskæftigelse 3 = Fuldtidsbeskæftigelse Underaktivitet- Kode String Vil indholde Underktivtetskode niveau 4 fra MBU s aktivitetshierarki for visse hændelser. Nej Tom streng ( ) 10 tegn Registreringstidspunkt Haendelsesdato DateTime Registreringstidspunktet i Ungebasen. Eks: T00:00:00+01: 00 DateTime Dato for, hvorfor hændelsen er indtruffet. Hændelsesdatoen er systembestemt og ikke obligatorisk. Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om institutionen har meddelt, at personen er frafaldstruet. Status vil altid være I gang på disse personer T00:00: T00:00:00 Eks: T00:00:00 Eks: T00:00:00 For en given hændelse er det kun de relevante output felter der er udfyldt, men da der skal være knyttet værdier til alle felter, er felterne ikke tomme. Hvis kaldet går godt, leveres der en liste over relevante hændelser. Går det ikke godt, leveres der en exception med yderligere information om fejlen. Kan serveren ikke kontaktes, kan der ikke leveres en beskrivende fejlbesked. 2.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at hente data fra Ungebasen. Data hentes ved at kalde metoden "HentTilbagemeldingerTilUU". Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL Bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP af hensyn til overførselshastigheden. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. Det er derfor nødvendigt, at brugerens maskine tillader at der oprettes en TCP/IP-forbindelsen til den relevante port A Side 5 af 15

6 3. Indberetning af kontakt- og tilbudstid fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen Via denne webservice skal der til ungebasen indberettes oplysninger om kontakt- og tilbudstidspunkt for unge som har afbrudt Webservicen har følgende parametre: Type Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Input: CPR String Angiver den unges CPR-nummer. matet Indberetningstype Integer Angiver om indberetninger er et kontakt eller et tilbudstidspunkt felt Gyldig null Værdi, for ikke tvunge Dato DateTime Eks: felter Validering Skal være et gyldigt CPRnummer i for- ddmmååxxxx. Gyldige værdier: 1 = Kontakttidspunkt 27T00:00:00 Institutionskode Integer Institutionskoden på indberetteren dvs. UU-centret = Tilbudstidspunkt TransaktionsIdent Tilbagemeldingsid Integer Entydig identifikation af transaktionen i det kommunale vejledningssystem String Nøgle der identificerer hvilken indberetning kontakt/tilbud er tilknyttet. Dvs identifikation af en hændelse, som tidligere er modtaget via WS1. Nej Tom streng ( ) Maks. værdi: Int32.MaxVal Hvis der er angivet et Tilbagemelding A Side 6 af 15

7 Output: sid, verificeres det dette findes i Tilbagemelding.dk. Maks. 10 tegn Indberettes samme institutionskode og transaktionsident, overskrives data i ungedatabasen, og det antages, at der er tale om en korrektion. Går kaldet ikke godt, optræder der en exception. 3.1 Teknisk implementering Der etableres en webservice, der kan kaldes for at indberette data fra Ungebasen/datacontaineren. Data indberettes ved at kalde webmetoden IndberetUuOrientering. Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Løsningen er baseret på WCF (Windows Communication Foundation). Der kommunikeres via NetTCP. Der anvendes almindelige datatyper dvs. string, DateTime, Int. 4. Indberetning af hændelser fra kommunalt vejledningssystem til Ungebasen I forbindelse med opkobling til Ungedatabasen skal vejledningssystemet udstille en webservice, der kan aflevere ønskede uddannelseshændelser på unge. Vejledningssystemet skal som minimum levere følgende oplysninger: Type: Felt Datatype Beskrivelse Tvungent Gyldig null Validering felt Værdi, for ikke tvunget felter Input CPR String Angiver den unges CPR-nummer Skal være et gyldigt CPRnummer i formatet A Side 7 af 15

8 ddmmååxxxx. Bosiddende i Danmark. Startdato DateTime Angiver startdatoen Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Slutdatoen DateTime Angiver slutdatoen eller den estimerede slutdato Eks: T00:00:00 Startdato før slutdato Status Integer Angiver status for hændelsen I gang = den unge er i gang med aktiviteten Afsluttet = aktiviteten er gennemført Afbrudt = aktiviteten er afbrudt Institutionskode Integer Refererer til 6-cifret institutionskode fra UNI-C's institutionsregister Gyldige værdier er 1=Gennemført(Afsluttet) 2=Afbrudt 3=I gang Det checkes at koden findes i institutionsregistret. Max længde: 6 cifre Underaktivitets- Kode String Kode som klassificerer aktiviteten. Der skal indberettes en gyldig kode fra niveau 4 i MBUs aktivitetshierarki. Max Længde: 10 tegn Det verificeres at den indberettede kode ligger i den delmængde af Underaktivitets niveau 4, som UUerne står for indberetning af. Koden verificeres jf. stamtabel. Registreringsdato DateTime Dato for modtagelse af hændelsen, hvis den stammer fra Ungebasen. Er data født i vejledningssystemet, er datoen Eks: T00:00: A Side 8 af 15

9 oprettelsesdatoen Kildesystem String Navn på vejledningssystem. Maks. 100 tegn. Frafaldsårsagskodbindelse med at vejledningssystemet Integer De aktuelle koder skal fastlægges i for- Gyldige koder: -1 = Ukendt / ikke oplyst 6 = Fravær kobles på. 9 = P.g.a sygdom 20 = Uddannelsen ikke påbegyndt 21 =Ændret uddannelse 22 = Skiftet skole 23 = Skiftet skole og ændret uddannelse 24 = Faglige krav 25 = Andet 26 = Ukendt 27 = Uddannelsesaftale ophævet 28 = Død Frafaldstruet DateTime Dato, der angiver om personen er frafaldstruet. Status skal altid være I gang på disse personer. Såfremt eleven datoformatet T00:00:00 ikke er frafaldstruet anvendes 29 = Ikke praktikpladssøgende Eks: T00:00:00 Det checkes at status er 3 (= I gang) Output: Webservicen udvikles i Microsoft.NET, se WSDL bilag 1. Der skal etableres en sikkerhedsmodel baseret på certifikater svarende til den model, som Ungedatabasen udstiller webservices på jf. afsnit A Side 9 af 15

10 5. Sikkerhedsmodel Kommunikationen med Ungedatabasen sker ved hjælp af SSL-krypterede webservices. Der anvendes OCES-certifikater til at foretage autorisation, idet hvert UU-center skal autoriseres med et certifikat for at få adgang til at hente og indberette data. Der anvendes virksomhedscertifikater A Side 10 af 15

11 Bilag 1: WSDL HentTilbagemeldingerTilUU, IndberetUuOrientering og IndberetUuHaendelse Wsdl.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <wsdl:definitions xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:wsaw="http://www.w3.org/2006/05/addressing/wsdl" xmlns:wsam="http://www.w3.org/2007/05/addressing/metadata" xmlns:wsa="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing" xmlns:msc="http://schemas.microsoft.com/ws/2005/12/wsdl/contract" xmlns:wsap="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/08/addressing/policy" xmlns:wsp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/policy" xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:tns="http://tempuri.org/" xmlns:wsa10="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsx="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" targetnamespace="http://tempuri.org/" name="vejledning"><wsp:policy wsu:id="nettcpbinding_ivejledning_policy"><wsp:exactlyone><wsp:all><wsrm:rmassertion xmlns:wsrm="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/02/rm/policy"><wsrm:inactivitytimeout Milliseconds="600000"/><wsrm:AcknowledgementInterval Milliseconds="200"/></wsrm:RMAssertion><msb:BinaryEncoding xmlns:msb="http://schemas.microsoft.com/ws/06/2004/mspolicy/netbinary1"/><sp:transportbinding xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:transporttoken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurit y xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:secureconversationtoken sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:bootstrappolicy ><wsp:policy><sp:signedparts><sp:body/><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="From"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="FaultTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="ReplyTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="MessageID"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="RelatesTo"/><sp:Header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="Action"/></sp:SignedParts><sp:EncryptedParts><sp:Body/></sp:EncryptedParts><sp:TransportBinding><wsp:Policy><sp:TransportT oken><wsp:policy><msf:ssltransportsecurity xmlns:msf="http://schemas.microsoft.com/ws/2006/05/framing/policy"/></wsp:policy></sp:transporttoken><sp:algorithmsuite><wsp:policy ><sp:basic256/></wsp:policy></sp:algorithmsuite><sp:layout><wsp:policy><sp:strict/></wsp:policy></sp:layout><sp:includetimestamp /></wsp:policy></sp:transportbinding><sp:endorsingsupportingtokens><wsp:policy><sp:x509token sp:includetoken="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/includetoken/alwaystorecipient"><wsp:policy><sp:requirethumbp A Side 11 af 15

12 rintreference/><sp:wssx509v3token10/></wsp:policy></sp:x509token><sp:signedparts><sp:header Namespace="http://www.w3.org/2005/08/addressing" Name="To"/></sp:SignedParts></wsp:Policy></sp:EndorsingSupportingTokens><sp:Wss11><wsp:Policy><sp:MustSupportRefThumbprint/> </wsp:policy></sp:wss11><sp:trust10><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/><sp:requireserverentropy/ ></wsp:policy></sp:trust10></wsp:policy></sp:bootstrappolicy></wsp:policy></sp:secureconversationtoken></wsp:policy></sp:endorsin gsupportingtokens><sp:wss11 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy/></sp:wss11><sp:trust10 xmlns:sp="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy"><wsp:policy><sp:mustsupportissuedtokens/><sp:requirecliententropy/> <sp:requireserverentropy/></wsp:policy></sp:trust10><wsaw:usingaddressing/></wsp:all></wsp:exactlyone></wsp:policy><wsdl:types> <xsd:schema targetnamespace="http://tempuri.org/imports"><xsd:import namespace="http://tempuri.org/" schemalocation="xsd0.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" schemalocation="xsd1.xml"/><xsd:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/></xsd:schema></wsdl:types><wsdl:message name="ivejledning_ping_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:ping"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_ping_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:pingresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluu"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorientering"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelse"/></wsdl:message><wsdl:message name="ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage"><wsdl:part name="parameters" element="tns:indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:message><wsdl:porttype name="ivejledning"><wsdl:operation name="ping"><wsdl:input message="tns:ivejledning_ping_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_ping_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/pingresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><wsdl:input message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_henttilbagemeldingertiluu_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluuresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuorientering_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorienteringresponse"/></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><wsdl:input message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_inputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:output message="tns:ivejledning_indberetuuhaendelse_outputmessage" wsaw:action="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelseresponse"/></wsdl:operation></wsdl:porttype><wsdl:binding type="tns:ivejledning" name="nettcpbinding_ivejledning"><wsp:policyreference A Side 12 af 15

13 URI="#NetTcpBinding_IVejledning_policy"/><soap12:binding transport="http://schemas.microsoft.com/soap/tcp"/><wsdl:operation name="ping"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/ping"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="henttilbagemeldingertiluu"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/henttilbagemeldingertiluu"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuorientering"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuorientering"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation><wsdl:operation name="indberetuuhaendelse"><soap12:operation style="document" soapaction="http://tempuri.org/ivejledning/indberetuuhaendelse"/><wsdl:input><soap12:body use="literal"/></wsdl:input><wsdl:output><soap12:body use="literal"/></wsdl:output></wsdl:operation></wsdl:binding><wsdl:service name="vejledning"><wsdl:port name="nettcpbinding_ivejledning" binding="tns:nettcpbinding_ivejledning"><soap12:address location=endpoint.xml/><wsa10:endpointreference><wsa10:address>endpoint.xml</wsa10:address><identity xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2006/02/addressingidentity"><dns>uvdata.net</dns></identity></wsa10:endpointreference></wsd l:port></wsdl:service></wsdl:definitions> Xsd0.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://tempuri.org/" targetnamespace="http://tempuri.org/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:import namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" schemalocation="xsd2.xml"/><xs:element name="ping"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="pingresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="pingresult" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluu"><xs:complextype><xs:sequence/></xs:complextype></xs:element><xs:element name="henttilbagemeldingertiluuresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q1:arrayofkommuneindberetning" name="henttilbagemeldingertiluuresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuorientering"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="transactionsid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="indberetningstype" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="tid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="tilbagemeldingsid" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuorienteringresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q2:indberetningsresultat" name="indberetuuorienteringresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> <xs:element name="indberetuuhaendelse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" A Side 13 af 15

14 minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringsdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="kildesystem" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="frafaldsaarsagskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruetdato" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element><xs:element name="indberetuuhaendelseresponse"><xs:complextype><xs:sequence><xs:element type="q3:indberetningsresultat" name="indberetuuhaendelseresult" nillable="true" minoccurs="0" xmlns:q3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto"/></xs:sequence></xs:complextype></xs:element> </xs:schema> Xsd1.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.microsoft.com/2003/10/serialization/" target- Namespace="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" element- FormDefault="qualified" attributeformdefault="qualified"><xs:element type="xs:anytype" name="anytype" nillable="true"/><xs:element type="xs:anyuri" name="anyuri" nillable="true"/><xs:element type="xs:base64binary" name="base64binary" nillable="true"/><xs:element type="xs:boolean" name="boolean" nillable="true"/><xs:element type="xs:byte" name="byte" nillable="true"/><xs:element type="xs:datetime" name="datetime" nillable="true"/><xs:element type="xs:decimal" name="decimal" nillable="true"/><xs:element type="xs:double" name="double" nillable="true"/><xs:element type="xs:float" name="float" nillable="true"/><xs:element type="xs:int" name="int" nillable="true"/><xs:element type="xs:long" name="long" nillable="true"/><xs:element type="xs:qname" name="qname" nillable="true"/><xs:element type="xs:short" name="short" nillable="true"/><xs:element type="xs:string" name="string" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedbyte" name="unsignedbyte" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedint" name="unsignedint" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedlong" name="unsignedlong" nillable="true"/><xs:element type="xs:unsignedshort" name="unsignedshort" nillable="true"/><xs:element type="tns:char" name="char" nillable="true"/><xs:simpletype name="char"><xs:restriction base="xs:int"/></xs:simpletype><xs:element type="tns:duration" name="duration" nillable="true"/><xs:simpletype name="duration"><xs:restriction base="xs:duration"><xs:pattern value="\-?p(\d*d)?(t(\d*h)?(\d*m)?(\d*(\.\d*)?s)?)?"/><xs:mininclusive value="-p dt2h48m s"/><xs:maxinclusive value="p dt2h48m s"/></xs:restriction></xs:simpletype><xs:element type="tns:guid" name="guid" nillable="true"/><xs:simpletype name="guid"><xs:restriction base="xs:string"><xs:pattern value="[\da-fa-f]{8}-[\da-fa-f]{4}-[\da-fa- F]{4}-[\da-fA-F]{4}-[\da-fA-F]{12}"/></xs:restriction></xs:simpleType><xs:attribute type="xs:qname" name="factorytype"/><xs:attribute type="xs:id" name="id"/><xs:attribute type="xs:idref" name="ref"/></xs:schema> Xsd2.xml: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xs:schema xmlns:tns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/tilbagemelding.kommune.wcf.dto" target- Namespace="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Tilbagemelding.Kommune.WCF.dto" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" elementformdefault="qualified"><xs:complextype name="arrayofkommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true" minoccurs="0" max A Side 14 af 15

15 Occurs="unbounded"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:element type="tns:arrayofkommuneindberetning" name="arrayofkommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="kommuneindberetning"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="afbrudsaarsag" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="aktivitetsgruppekode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="amsaktivitet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cpr" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaformal" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaspeciale" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="cosaversion" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="frafaldstruet" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="haendelsesdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="institutionskode" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="registreringstidspunkt" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="skat" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="slutdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:datetime" name="startdato" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="status" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="suuddannelseskode" nillable="true" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:int" name="tilbagemeldingid" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="underaktivitetkode" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:kommuneindberetning" name="kommuneindberetning" nillable="true"/><xs:complextype name="indberetningsresultat"><xs:sequence><xs:element type="xs:int" name="identifikator" minoccurs="0"/><xs:element type="xs:string" name="meddelelse" nillable="true" minoccurs="0"/></xs:sequence></xs:complextype><xs:element type="tns:indberetningsresultat" name="indberetningsresultat" nillable="true"/></xs:schema> Endpoint.xml: Test: net.tcp://wset0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc Produktion: net.tcp://wsep0.uvdata.net:8016/tilbagemelding/kommune/v1/vejledning.svc A Side 15 af 15

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv

Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Tilbagemelding fra Erhvervsskoler (skrevet til vejledningscentre) 21.07.10/version 1/jbv Vejledningen beskriver lidt om, hvordan der dannes data til Tilbagemelding.dk (og dermed UVvej) fra erhvervsskolerne,

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21

ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 ELEKTRONISK INDBERETNING SIB 5/5 2010 VERSION 1.21 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 SIB XML Schema... 4 SIB Beskrivelse... 6 SIB_Grundoplysninger... 6 SIB_Behandlingsforlob... 14 SIB_MedfolgendeBorn...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3

ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 ELEKTRONISK INDBERETNING IVF VERSION 2 21/5 2010 VERSION 1.3 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 IVF2 XML Schema... 4 IVF2 Beskrivelse... 7 IVF2_Grundoplysninger... 7 IVF2_MedikamentelPreparat...

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0

ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 ELEKTRONISK INDBERETNING INJICERBAR HEROIN 20/7-2009 VERSION 1.0 Indhold Indhold...2 Introduktion...3 Datamodel...4 InjicerbarHeroin XML Schema...4 InjicerbarHeroin Beskrivelse...9 InjicerbarHeroin_Grundoplysninger...9

Læs mere

Kompetencefonde webservice API beskrivelse

Kompetencefonde webservice API beskrivelse PUBLICX Kompetencefonde webservice API beskrivelse 24.09.2012 A114.8968.3 Logica Side 1 af 12 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Termer og forkortelser... 3 3. Systemarkitektur... 4 3.1 Aktører og roller...

Læs mere

Vejledning til Retsinformation web services

Vejledning til Retsinformation web services Civilstyrelsen Vejledning til Retsinformation Version:3 2011.03.21 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lex Dania... 4 3. Adgang... 4 4. Lex Dania høste web service... 5 4.1 Servicebeskrivelse...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Myndighedskrav: Februar 2015

Myndighedskrav: Februar 2015 Myndighedskrav: Februar 2015 Informationsudveksling mellem institutioner og Ungedatabasen ved uddannelseshændelser, herunder hændelser baseret på IEU-, AGV-, EAeller PH-kodestandarden Myndighedskravene

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger Notat Vedrørende: Skrevet af: Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. - beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere UNI-C: Jesper Lund/Lars Strange/Henrik Rosendahl-Kaa

Læs mere

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab

Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Side 1 af 7 Vejledning til SLS webservice Timebank regnskab Indholdsfortegnelse Ændringslog... 1 Formålet med webservicen... 2 Forretningsmæssig beskrivelse... 2 Wsdl-dokumenter... 2 OIOXML-skemaer...

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4

ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 ELEKTRONISK INDBERETNING CANCER 10/02 2010 VERSION 1.4 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Datamodel... 4 XML Schema... 4 Beskrivelse... 5 Skema1... 5 Appendix A Revisioner... 9 2 Introduktion Dette

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

STINA-vejledning Automatiseret indberetning

STINA-vejledning Automatiseret indberetning DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 December 2010 STINA-vejledning Automatiseret indberetning 1. Indledning Vejledningen henvender sig til teknikere i virksomheder, der vil automatisere

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS Light version 1.21.0. Den 16. december 2008. J.nr.: 4004 V1559 08. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS Light version 1.21.0 Den 16. december 2008 J.nr.: 4004 V1559 08 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2014. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2014 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013

Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1. Version 1.11, 17-12-2013 Snitfladebeskrivelse for webservicen: HuslejeregisterV1 Version 1.11, 17-12-2013 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...3 1 Introduktion...7 1.1 Formål... 7 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument

STS Anvenderdokument i. STS Anvenderdokument i STS Anvenderdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.4 2014-07 N iii Indhold 1 Introduktion 1 1.1 Målgruppen...................................................... 1 2 STS 1 2.1 Snitflade........................................................

Læs mere

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0

Indberetning af formålsog årsregnskab 2013. Brugervejledning 1.0 Indberetning af formålsog årsregnskab 2013 Brugervejledning 1.0 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Klargøring af formåls og årsregnskab... 3 2.1 Find frem til rapportpakken... 3 2.2 Hovedmenuen til

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014

Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 Informationsmøde om Feriepengeinfo 11. og 12. juni 2014 11-06-2014 Agenda Velkommen Gennemgang af løsningen Løsningsoverblik Status på indberetningsdelen Gennemgang af anmodningsdelen Adgang til anmodningsdata

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2

Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 Implementeringsvejledning NemKonto-betalinger via Danske Bank Version 1.2 NemKonto-betaling Side 1 af 13 Implementeringsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

FESD standardisering Udveksling Version 1.0

FESD standardisering Udveksling Version 1.0 FESD standardisering Udveksling Version 1.0 Kolofon: FESD standardisering. Udveksling Version 1.0 FESD udvekslingspakke Udarbejdet af IT- og Telestyrelsen, IT-strategisk kontor, FESD standardiseringsgruppen

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler

Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Teknisk vejledning til AR260 - inkl. valideringsregler Grundoplysninger AK-Samvirke, den 6. marts 2012, version 3.03 afsender_reference ex Efterlønsreg.projekt 2001 el. j.nr. 01-02-1234 Afsendende a-kasses

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel

Godt i gang med indberetning. > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel Godt i gang med indberetning > > på www.industrienspension.dk > > via lønbureau > > med filoverførsel 1 INDHOLD Det skal I indberette... Indberetning på www.industrienspension.dk... Ordforklaring til indberetning...

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Outlook integration via Exchange server

Outlook integration via Exchange server Outlook integration via Exchange server Affect IT tilbyder synkronisering af skemaer fra WebUntis til Exchange. Vi understøtter ligeledes Office365. Idet begivenhederne indlæses direkte i Exchange, vil

Læs mere

&'()* +,+,, +-++ 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,

&'()* +,+,, +-++ 122 3$# 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),, &'()* +,+,, +-++.# '/ 0#0 122 3$#" 4,/, 3)13$ + 3)13$536.# ),,!"#"$%!"#" Revisionsforløb Dato Version Beskrivelse Udarbejdet af 29-03-2005 1.0 Oprettet overordnede beskrivelser lagt ind. BAF 17-04-2005

Læs mere

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C

Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Fraværsregistrering for AMU-elever Sidst opdateret 19-11-2011/version 1.0/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning

NemRefusion VSLight Integrationsvejledning NemRefusion VSLight Integrationsvejledning Virksomhedsservice via webservice Dette dokument beskriver hvordan der forbindes til og udveksles beskeder med NemRefusion virksomhedsservice via web servicen

Læs mere

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner

UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner 2015 UU-Center Sydfyn [HALVÅRSSTATISTIK JUNI 2015] Oversigter på unges aktiviteter i UU-Center Sydfyn samlet og de 4 sydfynske kommuner INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.s. 3 Aktuel placering 15-17 årige, UU-Center

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Ivan Overgaard 11/29/2012

Ivan Overgaard 11/29/2012 NSI Seal.Net Version 2.0 Ivan Overgaard 11/29/2012 Revisionshistorik: Version Dato Ændring Ansvarlig 0.8 29-11-2012 Oprettet IO 1.0 04-04-2013 redigeret IO Seal.Net Page 2 of 23 Version 2.0-29. november

Læs mere

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C

fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C fredag 13-05-2011 Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 UNI C Vejledning til SU-batchjobs R014, R028 og R029 I forbindelse med installation af version 10.2 blev SU-batchjob R014 ændret. Samtidig

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice

Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik. Jørn K. Petersen Forskningsservice Adgang til Mikrodata i Danmarks Statistik Jørn K. Petersen Forskningsservice Danmarks Statistiks forskerordning Danmarks Statistik råder over helt unikke registerdata af høj kvalitet Forskerordningen giver

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

CULR webservice version 4

CULR webservice version 4 CULR webservice version 4 Indhold Beskrivelse af CULR-systemet... 1 Formål... 1 Systemarkitektur... 1 Definitioner... 2 Provider... 2 Account... 2 Patron... 2 Authentication... 2 Operationerne... 3 Uddybende

Læs mere

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF.

Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Sådan kan du sende data fra din egen hjemmeside til JitBesked via en HTML-JDF. Vejledningen her beskriver hvordan man opbygger en form i HTML og sender indholdet af felterne til JitBesked. Det kræver du

Læs mere

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer

OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer OIOXML Invoice til Brdr A&O Johansen A/S et eksempel m. kommentarer Header

Læs mere

6. Dataudveksling med andre systemer... 2

6. Dataudveksling med andre systemer... 2 Indholdsfortegnelse 6. Dataudveksling med andre systemer... 2 6.1 Kontekstdiagram for Nyt BBR... 3 6.1.1 Kort om NYT BBR s dataudveksling... 4 6.2 Udtræk fra NYT BBR... 6 6.2.1 Total udtræk (Totalkopi)...

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Valutakurser og -koder UBL 2.0 Currency Exchange Rates G18 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Valutakurser og -koder Version

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT

UVNEWS. Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte. Praktiksedler digitaliseres. Kompetenceløft i Horsens-Hedensted SKAT UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Fremtidens elevplan skabes med MinUddannelse i Gentofte Gentofte Kommune har afviklet et udbud med henblik på at anskaffe og få udviklet et produkt, der kunne understøtte

Læs mere

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C

Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles

Læs mere

Vejledning for annoncering

Vejledning for annoncering Side 1 Denne vejledning indeholder oplysninger til brug ved annoncering på Aller Media A/S ( Aller ) prisportaler, EDBpriser.dk, DVDpriser.dk, HIFIpriser.dk, SPILpriser.dk og PRISER.dk. Vejledningen har

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer

Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer Udstilling af forvaltningsdata til Min Lederside, Målvinduer Erfaringspapir for krav og anbefalinger til udstilling af forvaltningsdata i målvinduerne Faglig kvalitet og oplevet kvalitet Om Målvinduer

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere