Kapitel 3 Solceller og samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 Solceller og samfund"

Transkript

1 Kapitel 3 Solceller og samfund Solceller-kapitel 03.w pd Figur 1 viser et mindre, privat anlæg, hvor denne t y pe vur der ing k an anven des. A: Sam lede solcelleareal: ( 7,6 m 2 ) B: Solcellem od ul fakto r ( 0,085) C: Hæ ldnin gsv in kel faktor ( 1,26) D: O rien ter in gsv in kel faktor ( 1,0) E: Vekselretter fakto r ( 0,80) Indsættelse af ovenstående værdier for anlægget i Køge giver resulatet: Indledning I det følgende vil vi se på, hvilket bidrag solceller k an give til el-forsynin gen set m ed samfundets øjne og ud fra en privat persons synspunkt. Små, private anlæg Selve solcellern e er i og for sig en moden teknologi forstået på den måde, at der ikke er store, ny e teknologisk e fremsprin g i sigte. Man kan mak simalt om danne omkring 20 % af indstrålingsenergi til elektrisk energi. Solceller leverer jævnstrøm, som vi har set, og denne skal vekselrettes, hvor ved der bliver et tab. Man kan sammenfatte den årlige el- produktion i følgende praktiske formel: Simpel tilbagebetalingstid Lad os sige, at du skal betale 1000 kroner for et månedskort til f.eks. bussen, hvor du normalt skal af med 50 kroner om dagen t il bustransport. Hvor mange dage skal du køre med bussen, før din investering opvejes af dine besparelser? Man k an hurtigt regne ud, at du skal køre busturen mindst 20 gange, før din investering er tjen t hjem. Det er samm e problem stilling, man står over for, når m an foretage en investering i f.eks. et solcelleanlæg. M an skal af med et bety deligt beløb i starten, og man forventer at spare pen ge fremover i et el ler andet tidsrum. I ek s- emplet med buskortet, kunne man køre 30 dage m ed bussen i stedet fo r 20 og ligefr em få et pænt overskud af investeringen. Der er naturligvis mange faktorer, som man kunne tage med i en sådan beregning af økonomien i et energianlæ g: Figur 1: Dette mindre, private solcelleanlæg i Køge kan yde et tilskud til el-forsyningen, men anlægsprisen er desværre endnu for høj. 1) Forrentning af pengene, der skal bruges til inv esteringen. 2) Forventede energiprisstigninger. 3) Risiko for driftsstop eller skade på dit anlæg, så levetiden afkortes. 4) Eventuelle skattefordele. 5) Samfundsmæssige fordel: arbejdspladser, renere luft, mindre olie/kul-import. Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

2 Disse faktorer er usikre og kan være svære at sætte tal på. For at få et overblik over vores investering, kan man i første omgang vælge at se bort fra disse ting. Man kan regne med, at udgifterne til forrentning bliver nogenlunde opvejet af energipri sstigninger. Vi går også ud fra, at anlægget holder, hvad det lover m ed hensyn til levetiden. Hvis man kan acceptere denne forenk ling af problem et, k an m an beregne den simple tilbagebetalingstid T for anlægget. M an antager simpelthen, at det man lægger ud, skal være lige m ed beløbet, som man i alt kan spare i løbet af det antal år T, anlægget lever. Sam let pris = T gange besparelser det første år Altså: Er der omk ostninger under driften, f.eks. et vist el-forbr ug til elek tronik eller lignende, skal disse fratrækk es anlæggets y delse, så man ku n får de fak tiske besparelser med. Ligeledes skal prisen afspejle, hvad man faktisk skal af med, når eventuelle skattefordele eller andre rabat ter medr egnes. Eksempel 1: Med en k ilowatt-tim e pris på ca. 2 kroner giver anlægget i Køge (figur 2) en årlig besparelse på ca.1300 kro ner. M ed en anlæ gsudgi ft på kr., bliver den simple tilbagebetalingstid over 30 år. Denne tilbagebetalingstid er lovlig stor, idet man hellere vil have sin penge igen på den halve tid eller hurtigere år vil gøre investeringen m ere attrak tiv. Der er således ikk e en stor gevinst med denne investering. Men der kan være andre grunde til, at m an alligevel gerne vil investere i et anlæg. Andre motivationsfaktorer ku nne vær e: 1) Et øn ske om at støtte ikke-forurenende energiproduktion, og 2) at være m ed til at fremm e udvikling af en ny energi form. 3) Signalværdi. Inv estoren vil vise, at man tager drivhuseffekten alvorligt og vil gøre noget for at m indske den. Der kan således væ re en PR-gevist eller rek - lameværdi for en virksomhed, der gerne vil markere sig som bekymret for miljø. Denne holdning er heldigvis med til at fremm e udvik lingen af solcelleenergi, så tek nologien med tiden kan blive billigere og tilgængelig for flere. O pgav e 1: Kan du næ vne andre gode grunde til, at m an investerer i et solcelleanlæ g? Hvor megen væ gt vil du læ gge p å renere l uft, flere arbejdspladser og mindsket energiimport? Både for private og firmaer vil der gæ lde, at etableringsomkostninger indtil videre er for høje i forhold til værdien af produktionen. Solcelleanlægget er dimensioneret til at virke i 20 år, m en der er m ange eksempler på, at solcelleanlæ g kan holde bety delig længere. Energiprisen for solcelleenergi Lad os gå ud fra, at man for et færdiginstalleret anlæ g skal betale ca k roner per kvadratmeter. I Dan mar k bør et optimer et anlæ g kunne y de ca. 120 k W h årligt per kvadr atmeter. Kilow att-time prisen kan beregnes ved hjælp af formlen: Med din lommeregner kan du hurtigt kontrollere, at prisen per kwh bliver over 3 kroner, hvis man regner med en levetid på 20 år. H vad sker der med k Wh prisen, hvis man regner med en levetid på 30 år for anlægget? Til sammen ligning kan vindm øller, efter Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

3 man ge år m ed konstan te forbedrin ger i teknologien, producere elektricitet til kun ca. 30 øre per k ilowatt-tim e. Vi er altså i en ty pisk hønen og æ gget situation. For at sænke prisen skal der opbygges et stabilt og ekspanderende marked, og det k ommer først, når pr isen bliver lavere. Der er dog sk et det, at store energiselskaber som BP og Shell er gået ind i produktion af solcellepaneler. Dette skyldes formentlig virksom hedernes tro på, at der med tiden bliver et enormt mark ed for solcellestrøm. Hvis udviklingslande som Kina med 1,3 milliarder mennesker skal have en rimelig levestandard, er det netop afgørende vigtigt, at der bliver en el-produktion der er miljøneutral, dvs. med et ringe materialeforbrug, og hvor dr iften ikk e belaster omgivelserne. I Danmar k k unne det være en udbredelse af solceller i nybyggeri, hvor solceller kunne være tagbelægningen, solafskærm ning og andre bygningsintegrerede elementer. På denne måde ku nne klimaskærm en, som man kalder bygningens ydre overflade, samtidig være el-producerende, og udgifterne kunne deles mellem produk tion senheden og den nødvendige afsk ærm ning, der så spar es. Solcellers betydning for el-nettet Det første man må gøre sig klart, når man taler om el-produktion, er 1) at den elektrisk energi skal tilføres nettet i sam m e om fang som det bliv er forbru gt, og 2) at elforbruget v arierer m eget o ver dø gnets tim er. Dette bety der, at vær dien af en kilowatt-tim e er meget afhængig af behovet for elektricitet. Danmar k er med i en nordisk el-børs, der sælger og køber elektrisk energi døgnet rund. Mens prisen kan væ re høj på tidspunkter med stort forbrug og underskud af el- produktionskapacitet, kan den tilsvarende være meget lav når der er stor pro duktion fra f. ek s. vi ndmøller og forbru get er l ille. En situation kaldet el- overløb kan opstå. Figur 2: Etablering af et 50 MWp solcelleanlæg harmonerer godt med elforbrugsmønstret i forsyningsområdet på en junidag. Når m an betragter el-forbruget over et sommerdøgn i København (figur 2), ser man, at forbruget er lavt m idt om natten, og at det topper om kr ing middagstid. For bruget er således i fin overensstemm else med ydelsen fra et solcelleanlæg. Figuren viser situationen, hvis man etablerede et stort solcelleanlæg på 50 Mw p. Det vil sige, at den mak simale (eng: peak ) ydelse fra solcelleanlægget er på 50 megawatt. Opgave 2: Hvor mange kvadratmeter tagflader i København skal dæk kes m ed solceller for at opnå en produktionskapacitet på 50 M Wp? Man kan gå ud fra, at hvert kvadratmeter maksimalt yder ca. 120 watt. ( VINK: Bem æ rk, at v i her taler om den øjeblikkelige yd else i w att (effekt) på et givet tidspunkt og ikke den samlede årlige ydelse med en heden energi. ) Figur 3, der stamm er fra Energistyrelsens Solen ergi Handlingsplan , viser størrelsen af solenergiressourcen, som det gælder om at udny tte. Figuren viser med al ønskelig ty delighed, at der ikke behøver at være mangel på energi på jorden. Det uheldige er, at vi for tiden pr oducer er ener gien ved at br uge af det lager af k ul og olie der er dannet på jorden i de forgangne ca. 500 Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

4 millioner år. H vis det bliver afbrændt over 100 år, bliver der en k olossal frigivelse af CO 2, som blev bundet fra atmosfæren da lagrene oprindelig blev dannet. Figur 3: Jordens samlede energireserver vises sammen med den samlede mængde solenergi, som jorden modtager årligt. Det er det eksperiment, som vi er midt i, og som k an få meget dramatiske konsekvenser for k ommen de generation. Y derm ere viser iskerneboringer, der giver et billede af de sidste par hundrede tusinde års vejr, at vi i denne tid ikke har haft så højt et CO 2 indhold som nu. Her kan solceller måske være en vej til at forsyne befolkningerne i de fattige - og tit også solrige - lande med el-energi uden at påvirke atmosfæren væsentligt. Hvis man betragter ligningen for årsproduktion i starten af dette kapitel, er den sidste faktor 0,8 udtry k for et tab på ca. 20% ved omdannelsen af jævnstrømmen til 230 V vekselstrøm. M ange moderne apparater, som for ek sempel com puter en, bruger jævnstrøm, så man ku nne hæve effektiviteten af solceller ved en decentral produktion af jævnstrøm, der bliver forbrugt tæt på solcelleanlægget. Eksempel 1: Vi ønsker en transport af 50 W ved hjælp af en 10 m ledning med en modstand på 1 Ohm Jævnstrøm Ved en jævnstrøm på for ek sempel 12 V giver det en strøm på I = P/U eller ca. 4 A og dermed et varmetab i ledningen på P = I 2 = 16 W eller ca. 25 % tab af effekt i lednin gen. Vekselstrøm Ved vek selstrøm på 230 V bliver der en strøm i ledningen på 50 W/230 V = ca. ¼ A og dermed et varm etab i ledningen på 1/16 W eller ca. 0,1 % tab af effekten i ledningen. Bemæ rk, at vek selstrøm let k an tr ansform eres op og ned i spænding ved hjælp af enkle og billige elektrisk e omform ere. Opgave 3: Hvilke fordele har veksel- i forhold til jævnstrøm, og hvorfor vil det netop være nødvendigt med et forbrug tæt på produktionen? Solcellers anvendelser Selv om solceller endnu er så kostbare, at de ikk e kan erstatte elektricitet fra nettet i områder, hvor nettet er veludby gget, findes der mange gode, praktiske anvendelser for fotovoltaiske celler. Her nogle eksempler: 1) Elforsyningssupplement i afsides om råder 2) Forsyn ing ved parkom etre og skiltnin g 3) Bygn ing sintegrerede solcelleanlæ g 4) Batterierstatnin g for små elektroniske apparater Elforsyningssupplement Figur 4: I afsides områder - f.eks. denne bjergtop på Grønlands Vestkyst - er fotovoltaiske anlæg kokurrencedygtige. Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

5 Figu r 4 viser et fotovoltaisk anlæ g ved et telekommunikationsanlæg i Grønland. Elforsy nin gen ved sådan ne anlæg er ofte baseret på dieselgeneratorer, og dieselolie skal fly ves dertil med helikopter. Literprisen for brændstoffet og derm ed prisen per k ilowatt-tim e er dermed meget høj. Opgave 5: Dieselbræ ndstof koster 50 k roner literen, når det skal luftfragtes til anlæ gget i figu r 4. H ver liter kan omsættes til ca. 3 kwh elektrisk energi. H vad er kwh-timer prisen for generatordrev et el ek trisk energi? D en fo tovoltaisk e energi k oster ca. 5 kroner per kilow att-tim e. Kan solcellern e betaler sig i dette tilfæ lde? Solceller i bybilledet Udgravning og installation af elektriske kabler til parkometre, ure, skilte, telefoner og andre apparater i byer kan være kostbart. Derfor ser man solceller anvendt som energikilde ved sådanne offentlige anlæg. solceller til dette formål? H vad med i Spanien? (VINK: Se figur 6, kapitel 2.) Da solindstrålingen under dansk e forhold er meget ulige fordelt året igennem, vil et anlæg som park ometret i figur 15 (fra Spanien) næppe kunne fungere uden følgende tiltag: 1) Der skal installeres lagerbatterier, således at parkom etret v il kunne fungere pålideligt i flere uger om vinteren uden væsentligt solindfald. 2) Sol cel le m odule t skal o v er dim en sio n er es, således at batterierne kan blive godt opladet i solrige perioder, sam tidig m ed at solce lle rn e forsy n er parko m etre ts drift. Bygningsintegrerede solcelleanlæg Figur 6: Firmaet Topsils nye domicil på Amager anvender solceller, således at de tjener et formål ud over at levere energi. Figur 5: Solceller ses efterhånden hyppigt i bybilledet. Brugen af solceller kan gøre installationen af parkometre, telefoner og andre faciliteter meget billigere. Opgave 6: Et parkometer anvender konstant ca. 3 watt 24 timer hver dag. Hvor mange kilowatttim er bruger anlæ gget på et år? Et solcelleanlæg på 0,25 kvadratm eter kan y de i alt ca. 30 kwh om året under danske forhold. Vil man ku nne nøjes m ed 0,25 k vadratmeter Som fremsynet støtte til alternative energikilder har Energistyrelsen i Danmark støttet udviklingen o g bi lliggørelsen af foto voltaisk e anlæ g til by gninger. Figur 6 viser et eksem pel herpå. For at opnå rentabilitet kan man i byggeri lade solcellem odu ler tjene fl ere formål. I eksemplet fra Topsils domicil har man ladet solcellerne også tjene som persienner. Som det fremgår af billedet, giver denne løsning et Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

6 attraktivt indemiljø. Desuden kan man i Danmar k r egne m ed, at hvert kvadratmeter bidrager med en besparelse på cirka 120 kilowatt-timer. Opgave 7: Et bygningsintegreret anlæg består af 10 kvadratm eter solceller. R egn med en y delse på 120 k W h/m 2 og en kwh pris på 2 kroner. Desu den opn ås en kontan t én gan gsbespar else på kroner, idet man ik ke skal indkøbe anden bely sningsregulerin g. Regn m ed en anlæ gslevetid p å 20 år og k onstan t elpris. Hvor mange penge giver dette anlæg by g- herren over de 20 år? Mener du, at man vil kunne forsvare en investering på kroner i dette anlæ g? Ved enkeltstående anlæg i øde områder (som eksemplet fra Grønland), er der behov for såvel batterilagring som reserveforsyning. Anlæg i danske by gninger, der også let kan modtage elektricitet fra forsyningsnettet, kobles norm alt til nettet, hvortil de nem t kan levere oversk ydende elektricitet. H erm ed spares investeringen i såvel batterilager som alternative elforsyning. Figur 8: Faktiske målinger på Silkeborganlæggets ydelse over en to-årige periode. leveret ca kw h på 5 år. Figur 8 viser driftsdata for dette anlæ g de to første år. Solceller og fremtiden Som vi har set i det foregående, kan der være en spændende fremtid for solceller: den eneste vedvarende energikilde, der kan bruges direkte integreret i bebyggelse og som producerer el-energi. Lande under kraftig økonomisk væ kst som Indien og Kina, hvor en tredjedel af jordens befolkning lever, skal finde alternativer til traditionel el-forsyning. Alene infrastrukturen til et el-net er en kolossal økonom isk belastning. I udvik lede lande som h er ville det vær e bety dningsfuldt med støtte til etablering af et stabilt og vok sende marked for solceller, så producenterne er villige til at investere i fabrikationsanlæg. I Danmark har vi en fabrik der fremstiller monokrystallinsk silicium til blandt andet solceller. Den hedder Topsil og ligger i Frederikssund. Se internet-adressen: ww w.t opsil.com Figur 7: Dette solcelleanlæg på 10 kvadratmeter i Silkeborg har ydet 6000 kwh på 5 år. Figu r 17 viser et mindre solcelleanlæg, der har været i drift siden år En kilow atttime tæller viser, at de 10 kvadratm eter har I en ikk e for fjern fremtid kan vi måske købe i byggemarket et integreret AC modul, hvor vek selr etter o g sol cellen er b y gget sam men så man bare kan sætte modulet op og tilslutte det el-forsyningen i huset via en stikk ontakt. Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

7 Man kunne tænke sig, at arkitekter og ingeniører bliver meget mere fokuseret på by g- ningsintegrerede solceller ved nyby ggeri, som for eksempel Københavns Energis nye kontorhus på Amager. Netop i kontorhuse vil der være et stort forbrug af el til computere, belysning og andre form ål, der ku nne forsy nes direkte fra et jævnstrøms net, så man undgik tabet ved at vekselrette til 230 V vekselstrøm. installeret i Danmark. Søg disse informationer på internettet f.eks. på Energisty relsens hjemmeside: Solceller i luften Mange mener, at der ligger et stort potentiale i ubem andende luftfartøjer, der ved hjælp af solceller på vingerne, batterier og el-motorer kan holde sig fly vende i store højder næsten ubegr ænsede perioder. Figur 9 viser et eksempel på et sådant fartøj. Endelig er der anvendelser til elektriske installatoner, hvor det er besværligt at trække el-lednin ger i bymæ ssige beby ggelser, ved vejstækninger eller øde områder. Projekter og øvelser Besøg et solcelleanlæg Aflæg besøg hos ejeren af et solcelleanlæg. Få oply st installationspris, besparelser på andre bygningsdele og eventuelle produktiondata for solcelleanlægget. Lav på dette grundlag en økonom ivurdering af anlægget. Solceller i bybilledet Undersøg, hvorvidt den tekniske forvaltning i din kommune anvender solcelleanlæg til belysning, skiltning eller andre formål. U ndersø g pr iser og økonom i for disse installationer. H vis der lokalt ikk e anvendes solcelleenergi, lav et projektforslag, der viser, hvor man med fordel vil kunne bruge den. Støjmure og solceller Flere steder i Danmark langs motorveje og langs traffikerede hovedveje anvender man støjm ur e for at b esk y tte bo ligområder fra støj. Der findes allerede lokaliteter, hvor m an ben y tter so lcelleanlæ g på disse støjmur e, så man opnå et dobbelt formål med støjmuren. U ndersø g, h vor disse er placer et i lan det. Er der flere lokaliteter, hvor det vil være oplagt at gøre brug af denne mulighed? Figur 9: NASA laver forsøg m ed solcelle forsynede luftfartøjer som vist på dette billede nær Edw ards i Californien, USA. U ndersøg projektet nærmer e: ww.nasa.gov/cent ers/dry den/new s/ FactSheets/FS-034-DFRC.html Hvor megen energi er påkrævet for at hæve en fly vemaskine på 200 kg fra havoverfladen til en højde på 3 k m over havet? H vis solcellearealet er på 10 kvadratmeter, vurdér, hvor hurtigt et sådant fly vil k unne stige. Man k an i hobbyforretninger finde samlesæt, hvor solceller anven des som drivkraft for små flymodeller. Byg og undersøg et sådant modelfly m ed særlig henblik på energiopsamling, lagring og forbrug. Solcelleenergi i Danmark Fremskaf en opgørelse over, hvor m ange kvadratmeter solceller, der allerede er blevet Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen 2 Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen Udgiver: Redaktør: Fagkonsulenter: Illustrationer: Produktion: Tryk og reproduktion: Energistyrelsen, opdatering af 2010-udgave fra Center for

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

CLEVER TEMA: Opladning

CLEVER TEMA: Opladning Kære elbilist Nu har du forhåbentlig gjort dig en række erfaringer med at køre i elbil vi er glade for, at du deler de erfaringer med os til fordel for projektet. I denne nyhedsmail vil vi gerne fortælle

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder:

Det er på mødet i Teknik og miljøudvalget d. 25. juni 2009 besluttet, at se nærmere på følgende muligheder: SAG: Faxe Kommune SAG NR.: 08350 Vej og park, Haslev VEDR.: Alternativ energi DATO: 2009.06.28 INIT.: CHL Indledning Nærværende notat er udarbejdet i forlængelse af tidligere notater samt drøftelser i

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer

Buksefjorden vandkraftværk. - En investering for generationer Buksefjorden vandkraftværk - En investering for generationer Forsidefoto: Klaus Eskildsen Tekst/layout: Nukissiorfiit Tryk: Naqitat A/S NUKISSIORFIIT 2011 Langt undervejs Efter den første internationale

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Udnyttelse af energi fra motionscykel

Udnyttelse af energi fra motionscykel Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader, der vender tilnærmelsesvist

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg på tagflader eller facader,

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

OVERVEJER DU SOLCELLER?

OVERVEJER DU SOLCELLER? OVERVEJER DU SOLCELLER? NYTTIG VIDEN OM: SOLCELLER, ELNETTET OG AFREGNING 2014 OVERVEJER DU AT KØBE ET SOLCELLEANLÆG? Sådan fungerer et solcelleanlæg Et solcelleanlæg producerer elektricitet ved at udnytte

Læs mere

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Solenergi. Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Solenergi Bygningsintegreret energiproduktion + Besparelse eller produktion Søren Dyck-Madsen Besparelse eller produktion Solvarme og solceller kan både regnes som energibesparelse og som energiproduktion

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset

Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset Det er stadig en SUPER INVESTERING at montere solceller på taget af villaen eller sommerhuset Sig farvel til elregningen én gang for alle Udnyt vores GRATIS og vedvarende energikilde : Solen Danmarkspaneler

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1

Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme B 1 Spar både penge og CO2-udgifter på solens varme Få det hurtige overblik over, hvad solens stråler kan byde på af hjælp til fritidshusets opvarmning 1 L.DK/PLUS Solenergi. Hvad enten man er til små eller

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Solcelleanlæg i boligforeninger

Solcelleanlæg i boligforeninger Solcelleanlæg i boligforeninger Få mere at vide Telefon: 70 333 777 www.energitjenesten.dk 10 regionale kontorer + mobilt kontor Janus Hendrichsen Mail: jh@energitjenesten.dk Telefon: 36 98 68 21 Øget

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

Tilskud til energibesparelser

Tilskud til energibesparelser Nyt om Tilskud til energibesparelser Indlæg d. 2/3 2017, for SAGRO s svinegruppe Gunnar Schmidt Energi- & teknikrådgiver +45 20 89 78 00, gus@byggeri-teknik.dk www.byggeri-teknik.dk Tilskud til energibesparelser

Læs mere

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden

Fremtidens energi Undervisningsmodul 4. Goddag til fremtiden Fremtidens energi Undervisningsmodul 4 Goddag til fremtiden Drivhuseffekten Fremtidens energi i Gentofte Kommune og Danmark Vi lever i et samfund, hvor kloge hoveder har udviklet alverdens ting, som gør

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet

SKAT: Andelsboligforening - solcelleanlæg - nettoordning - skattepligt. 27 okt 2010 11:21. SKM2010.692.SR Skatterådet Dokumentets dato 19 okt 2010 Dato for offentliggørelse SKM-nummer Myndighed 27 okt 2010 11:21 SKM2010.692.SR Skatterådet Sagsnummer 09-169879 Dokumenttype Overordnede emner Emneord Resumé Bindende svar

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig?

Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Solenergi i Bygninger - kan det betale sig? Lars Riise, Green Ways Jacob Ilsøe, Grontmij 26. februar 2013 Gladsaxe Hvem er vi? Lars Riise Partner Green Ways Statsautoriseret revisor Vedvarende Energi Ejendomme

Læs mere