Kapitel 3 Solceller og samfund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 3 Solceller og samfund"

Transkript

1 Kapitel 3 Solceller og samfund Solceller-kapitel 03.w pd Figur 1 viser et mindre, privat anlæg, hvor denne t y pe vur der ing k an anven des. A: Sam lede solcelleareal: ( 7,6 m 2 ) B: Solcellem od ul fakto r ( 0,085) C: Hæ ldnin gsv in kel faktor ( 1,26) D: O rien ter in gsv in kel faktor ( 1,0) E: Vekselretter fakto r ( 0,80) Indsættelse af ovenstående værdier for anlægget i Køge giver resulatet: Indledning I det følgende vil vi se på, hvilket bidrag solceller k an give til el-forsynin gen set m ed samfundets øjne og ud fra en privat persons synspunkt. Små, private anlæg Selve solcellern e er i og for sig en moden teknologi forstået på den måde, at der ikke er store, ny e teknologisk e fremsprin g i sigte. Man kan mak simalt om danne omkring 20 % af indstrålingsenergi til elektrisk energi. Solceller leverer jævnstrøm, som vi har set, og denne skal vekselrettes, hvor ved der bliver et tab. Man kan sammenfatte den årlige el- produktion i følgende praktiske formel: Simpel tilbagebetalingstid Lad os sige, at du skal betale 1000 kroner for et månedskort til f.eks. bussen, hvor du normalt skal af med 50 kroner om dagen t il bustransport. Hvor mange dage skal du køre med bussen, før din investering opvejes af dine besparelser? Man k an hurtigt regne ud, at du skal køre busturen mindst 20 gange, før din investering er tjen t hjem. Det er samm e problem stilling, man står over for, når m an foretage en investering i f.eks. et solcelleanlæg. M an skal af med et bety deligt beløb i starten, og man forventer at spare pen ge fremover i et el ler andet tidsrum. I ek s- emplet med buskortet, kunne man køre 30 dage m ed bussen i stedet fo r 20 og ligefr em få et pænt overskud af investeringen. Der er naturligvis mange faktorer, som man kunne tage med i en sådan beregning af økonomien i et energianlæ g: Figur 1: Dette mindre, private solcelleanlæg i Køge kan yde et tilskud til el-forsyningen, men anlægsprisen er desværre endnu for høj. 1) Forrentning af pengene, der skal bruges til inv esteringen. 2) Forventede energiprisstigninger. 3) Risiko for driftsstop eller skade på dit anlæg, så levetiden afkortes. 4) Eventuelle skattefordele. 5) Samfundsmæssige fordel: arbejdspladser, renere luft, mindre olie/kul-import. Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

2 Disse faktorer er usikre og kan være svære at sætte tal på. For at få et overblik over vores investering, kan man i første omgang vælge at se bort fra disse ting. Man kan regne med, at udgifterne til forrentning bliver nogenlunde opvejet af energipri sstigninger. Vi går også ud fra, at anlægget holder, hvad det lover m ed hensyn til levetiden. Hvis man kan acceptere denne forenk ling af problem et, k an m an beregne den simple tilbagebetalingstid T for anlægget. M an antager simpelthen, at det man lægger ud, skal være lige m ed beløbet, som man i alt kan spare i løbet af det antal år T, anlægget lever. Sam let pris = T gange besparelser det første år Altså: Er der omk ostninger under driften, f.eks. et vist el-forbr ug til elek tronik eller lignende, skal disse fratrækk es anlæggets y delse, så man ku n får de fak tiske besparelser med. Ligeledes skal prisen afspejle, hvad man faktisk skal af med, når eventuelle skattefordele eller andre rabat ter medr egnes. Eksempel 1: Med en k ilowatt-tim e pris på ca. 2 kroner giver anlægget i Køge (figur 2) en årlig besparelse på ca.1300 kro ner. M ed en anlæ gsudgi ft på kr., bliver den simple tilbagebetalingstid over 30 år. Denne tilbagebetalingstid er lovlig stor, idet man hellere vil have sin penge igen på den halve tid eller hurtigere år vil gøre investeringen m ere attrak tiv. Der er således ikk e en stor gevinst med denne investering. Men der kan være andre grunde til, at m an alligevel gerne vil investere i et anlæg. Andre motivationsfaktorer ku nne vær e: 1) Et øn ske om at støtte ikke-forurenende energiproduktion, og 2) at være m ed til at fremm e udvikling af en ny energi form. 3) Signalværdi. Inv estoren vil vise, at man tager drivhuseffekten alvorligt og vil gøre noget for at m indske den. Der kan således væ re en PR-gevist eller rek - lameværdi for en virksomhed, der gerne vil markere sig som bekymret for miljø. Denne holdning er heldigvis med til at fremm e udvik lingen af solcelleenergi, så tek nologien med tiden kan blive billigere og tilgængelig for flere. O pgav e 1: Kan du næ vne andre gode grunde til, at m an investerer i et solcelleanlæ g? Hvor megen væ gt vil du læ gge p å renere l uft, flere arbejdspladser og mindsket energiimport? Både for private og firmaer vil der gæ lde, at etableringsomkostninger indtil videre er for høje i forhold til værdien af produktionen. Solcelleanlægget er dimensioneret til at virke i 20 år, m en der er m ange eksempler på, at solcelleanlæ g kan holde bety delig længere. Energiprisen for solcelleenergi Lad os gå ud fra, at man for et færdiginstalleret anlæ g skal betale ca k roner per kvadratmeter. I Dan mar k bør et optimer et anlæ g kunne y de ca. 120 k W h årligt per kvadr atmeter. Kilow att-time prisen kan beregnes ved hjælp af formlen: Med din lommeregner kan du hurtigt kontrollere, at prisen per kwh bliver over 3 kroner, hvis man regner med en levetid på 20 år. H vad sker der med k Wh prisen, hvis man regner med en levetid på 30 år for anlægget? Til sammen ligning kan vindm øller, efter Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

3 man ge år m ed konstan te forbedrin ger i teknologien, producere elektricitet til kun ca. 30 øre per k ilowatt-tim e. Vi er altså i en ty pisk hønen og æ gget situation. For at sænke prisen skal der opbygges et stabilt og ekspanderende marked, og det k ommer først, når pr isen bliver lavere. Der er dog sk et det, at store energiselskaber som BP og Shell er gået ind i produktion af solcellepaneler. Dette skyldes formentlig virksom hedernes tro på, at der med tiden bliver et enormt mark ed for solcellestrøm. Hvis udviklingslande som Kina med 1,3 milliarder mennesker skal have en rimelig levestandard, er det netop afgørende vigtigt, at der bliver en el-produktion der er miljøneutral, dvs. med et ringe materialeforbrug, og hvor dr iften ikk e belaster omgivelserne. I Danmar k k unne det være en udbredelse af solceller i nybyggeri, hvor solceller kunne være tagbelægningen, solafskærm ning og andre bygningsintegrerede elementer. På denne måde ku nne klimaskærm en, som man kalder bygningens ydre overflade, samtidig være el-producerende, og udgifterne kunne deles mellem produk tion senheden og den nødvendige afsk ærm ning, der så spar es. Solcellers betydning for el-nettet Det første man må gøre sig klart, når man taler om el-produktion, er 1) at den elektrisk energi skal tilføres nettet i sam m e om fang som det bliv er forbru gt, og 2) at elforbruget v arierer m eget o ver dø gnets tim er. Dette bety der, at vær dien af en kilowatt-tim e er meget afhængig af behovet for elektricitet. Danmar k er med i en nordisk el-børs, der sælger og køber elektrisk energi døgnet rund. Mens prisen kan væ re høj på tidspunkter med stort forbrug og underskud af el- produktionskapacitet, kan den tilsvarende være meget lav når der er stor pro duktion fra f. ek s. vi ndmøller og forbru get er l ille. En situation kaldet el- overløb kan opstå. Figur 2: Etablering af et 50 MWp solcelleanlæg harmonerer godt med elforbrugsmønstret i forsyningsområdet på en junidag. Når m an betragter el-forbruget over et sommerdøgn i København (figur 2), ser man, at forbruget er lavt m idt om natten, og at det topper om kr ing middagstid. For bruget er således i fin overensstemm else med ydelsen fra et solcelleanlæg. Figuren viser situationen, hvis man etablerede et stort solcelleanlæg på 50 Mw p. Det vil sige, at den mak simale (eng: peak ) ydelse fra solcelleanlægget er på 50 megawatt. Opgave 2: Hvor mange kvadratmeter tagflader i København skal dæk kes m ed solceller for at opnå en produktionskapacitet på 50 M Wp? Man kan gå ud fra, at hvert kvadratmeter maksimalt yder ca. 120 watt. ( VINK: Bem æ rk, at v i her taler om den øjeblikkelige yd else i w att (effekt) på et givet tidspunkt og ikke den samlede årlige ydelse med en heden energi. ) Figur 3, der stamm er fra Energistyrelsens Solen ergi Handlingsplan , viser størrelsen af solenergiressourcen, som det gælder om at udny tte. Figuren viser med al ønskelig ty delighed, at der ikke behøver at være mangel på energi på jorden. Det uheldige er, at vi for tiden pr oducer er ener gien ved at br uge af det lager af k ul og olie der er dannet på jorden i de forgangne ca. 500 Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

4 millioner år. H vis det bliver afbrændt over 100 år, bliver der en k olossal frigivelse af CO 2, som blev bundet fra atmosfæren da lagrene oprindelig blev dannet. Figur 3: Jordens samlede energireserver vises sammen med den samlede mængde solenergi, som jorden modtager årligt. Det er det eksperiment, som vi er midt i, og som k an få meget dramatiske konsekvenser for k ommen de generation. Y derm ere viser iskerneboringer, der giver et billede af de sidste par hundrede tusinde års vejr, at vi i denne tid ikke har haft så højt et CO 2 indhold som nu. Her kan solceller måske være en vej til at forsyne befolkningerne i de fattige - og tit også solrige - lande med el-energi uden at påvirke atmosfæren væsentligt. Hvis man betragter ligningen for årsproduktion i starten af dette kapitel, er den sidste faktor 0,8 udtry k for et tab på ca. 20% ved omdannelsen af jævnstrømmen til 230 V vekselstrøm. M ange moderne apparater, som for ek sempel com puter en, bruger jævnstrøm, så man ku nne hæve effektiviteten af solceller ved en decentral produktion af jævnstrøm, der bliver forbrugt tæt på solcelleanlægget. Eksempel 1: Vi ønsker en transport af 50 W ved hjælp af en 10 m ledning med en modstand på 1 Ohm Jævnstrøm Ved en jævnstrøm på for ek sempel 12 V giver det en strøm på I = P/U eller ca. 4 A og dermed et varmetab i ledningen på P = I 2 = 16 W eller ca. 25 % tab af effekt i lednin gen. Vekselstrøm Ved vek selstrøm på 230 V bliver der en strøm i ledningen på 50 W/230 V = ca. ¼ A og dermed et varm etab i ledningen på 1/16 W eller ca. 0,1 % tab af effekten i ledningen. Bemæ rk, at vek selstrøm let k an tr ansform eres op og ned i spænding ved hjælp af enkle og billige elektrisk e omform ere. Opgave 3: Hvilke fordele har veksel- i forhold til jævnstrøm, og hvorfor vil det netop være nødvendigt med et forbrug tæt på produktionen? Solcellers anvendelser Selv om solceller endnu er så kostbare, at de ikk e kan erstatte elektricitet fra nettet i områder, hvor nettet er veludby gget, findes der mange gode, praktiske anvendelser for fotovoltaiske celler. Her nogle eksempler: 1) Elforsyningssupplement i afsides om råder 2) Forsyn ing ved parkom etre og skiltnin g 3) Bygn ing sintegrerede solcelleanlæ g 4) Batterierstatnin g for små elektroniske apparater Elforsyningssupplement Figur 4: I afsides områder - f.eks. denne bjergtop på Grønlands Vestkyst - er fotovoltaiske anlæg kokurrencedygtige. Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

5 Figu r 4 viser et fotovoltaisk anlæ g ved et telekommunikationsanlæg i Grønland. Elforsy nin gen ved sådan ne anlæg er ofte baseret på dieselgeneratorer, og dieselolie skal fly ves dertil med helikopter. Literprisen for brændstoffet og derm ed prisen per k ilowatt-tim e er dermed meget høj. Opgave 5: Dieselbræ ndstof koster 50 k roner literen, når det skal luftfragtes til anlæ gget i figu r 4. H ver liter kan omsættes til ca. 3 kwh elektrisk energi. H vad er kwh-timer prisen for generatordrev et el ek trisk energi? D en fo tovoltaisk e energi k oster ca. 5 kroner per kilow att-tim e. Kan solcellern e betaler sig i dette tilfæ lde? Solceller i bybilledet Udgravning og installation af elektriske kabler til parkometre, ure, skilte, telefoner og andre apparater i byer kan være kostbart. Derfor ser man solceller anvendt som energikilde ved sådanne offentlige anlæg. solceller til dette formål? H vad med i Spanien? (VINK: Se figur 6, kapitel 2.) Da solindstrålingen under dansk e forhold er meget ulige fordelt året igennem, vil et anlæg som park ometret i figur 15 (fra Spanien) næppe kunne fungere uden følgende tiltag: 1) Der skal installeres lagerbatterier, således at parkom etret v il kunne fungere pålideligt i flere uger om vinteren uden væsentligt solindfald. 2) Sol cel le m odule t skal o v er dim en sio n er es, således at batterierne kan blive godt opladet i solrige perioder, sam tidig m ed at solce lle rn e forsy n er parko m etre ts drift. Bygningsintegrerede solcelleanlæg Figur 6: Firmaet Topsils nye domicil på Amager anvender solceller, således at de tjener et formål ud over at levere energi. Figur 5: Solceller ses efterhånden hyppigt i bybilledet. Brugen af solceller kan gøre installationen af parkometre, telefoner og andre faciliteter meget billigere. Opgave 6: Et parkometer anvender konstant ca. 3 watt 24 timer hver dag. Hvor mange kilowatttim er bruger anlæ gget på et år? Et solcelleanlæg på 0,25 kvadratm eter kan y de i alt ca. 30 kwh om året under danske forhold. Vil man ku nne nøjes m ed 0,25 k vadratmeter Som fremsynet støtte til alternative energikilder har Energistyrelsen i Danmark støttet udviklingen o g bi lliggørelsen af foto voltaisk e anlæ g til by gninger. Figur 6 viser et eksem pel herpå. For at opnå rentabilitet kan man i byggeri lade solcellem odu ler tjene fl ere formål. I eksemplet fra Topsils domicil har man ladet solcellerne også tjene som persienner. Som det fremgår af billedet, giver denne løsning et Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

6 attraktivt indemiljø. Desuden kan man i Danmar k r egne m ed, at hvert kvadratmeter bidrager med en besparelse på cirka 120 kilowatt-timer. Opgave 7: Et bygningsintegreret anlæg består af 10 kvadratm eter solceller. R egn med en y delse på 120 k W h/m 2 og en kwh pris på 2 kroner. Desu den opn ås en kontan t én gan gsbespar else på kroner, idet man ik ke skal indkøbe anden bely sningsregulerin g. Regn m ed en anlæ gslevetid p å 20 år og k onstan t elpris. Hvor mange penge giver dette anlæg by g- herren over de 20 år? Mener du, at man vil kunne forsvare en investering på kroner i dette anlæ g? Ved enkeltstående anlæg i øde områder (som eksemplet fra Grønland), er der behov for såvel batterilagring som reserveforsyning. Anlæg i danske by gninger, der også let kan modtage elektricitet fra forsyningsnettet, kobles norm alt til nettet, hvortil de nem t kan levere oversk ydende elektricitet. H erm ed spares investeringen i såvel batterilager som alternative elforsyning. Figur 8: Faktiske målinger på Silkeborganlæggets ydelse over en to-årige periode. leveret ca kw h på 5 år. Figur 8 viser driftsdata for dette anlæ g de to første år. Solceller og fremtiden Som vi har set i det foregående, kan der være en spændende fremtid for solceller: den eneste vedvarende energikilde, der kan bruges direkte integreret i bebyggelse og som producerer el-energi. Lande under kraftig økonomisk væ kst som Indien og Kina, hvor en tredjedel af jordens befolkning lever, skal finde alternativer til traditionel el-forsyning. Alene infrastrukturen til et el-net er en kolossal økonom isk belastning. I udvik lede lande som h er ville det vær e bety dningsfuldt med støtte til etablering af et stabilt og vok sende marked for solceller, så producenterne er villige til at investere i fabrikationsanlæg. I Danmark har vi en fabrik der fremstiller monokrystallinsk silicium til blandt andet solceller. Den hedder Topsil og ligger i Frederikssund. Se internet-adressen: ww w.t opsil.com Figur 7: Dette solcelleanlæg på 10 kvadratmeter i Silkeborg har ydet 6000 kwh på 5 år. Figu r 17 viser et mindre solcelleanlæg, der har været i drift siden år En kilow atttime tæller viser, at de 10 kvadratm eter har I en ikk e for fjern fremtid kan vi måske købe i byggemarket et integreret AC modul, hvor vek selr etter o g sol cellen er b y gget sam men så man bare kan sætte modulet op og tilslutte det el-forsyningen i huset via en stikk ontakt. Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

7 Man kunne tænke sig, at arkitekter og ingeniører bliver meget mere fokuseret på by g- ningsintegrerede solceller ved nyby ggeri, som for eksempel Københavns Energis nye kontorhus på Amager. Netop i kontorhuse vil der være et stort forbrug af el til computere, belysning og andre form ål, der ku nne forsy nes direkte fra et jævnstrøms net, så man undgik tabet ved at vekselrette til 230 V vekselstrøm. installeret i Danmark. Søg disse informationer på internettet f.eks. på Energisty relsens hjemmeside: Solceller i luften Mange mener, at der ligger et stort potentiale i ubem andende luftfartøjer, der ved hjælp af solceller på vingerne, batterier og el-motorer kan holde sig fly vende i store højder næsten ubegr ænsede perioder. Figur 9 viser et eksempel på et sådant fartøj. Endelig er der anvendelser til elektriske installatoner, hvor det er besværligt at trække el-lednin ger i bymæ ssige beby ggelser, ved vejstækninger eller øde områder. Projekter og øvelser Besøg et solcelleanlæg Aflæg besøg hos ejeren af et solcelleanlæg. Få oply st installationspris, besparelser på andre bygningsdele og eventuelle produktiondata for solcelleanlægget. Lav på dette grundlag en økonom ivurdering af anlægget. Solceller i bybilledet Undersøg, hvorvidt den tekniske forvaltning i din kommune anvender solcelleanlæg til belysning, skiltning eller andre formål. U ndersø g pr iser og økonom i for disse installationer. H vis der lokalt ikk e anvendes solcelleenergi, lav et projektforslag, der viser, hvor man med fordel vil kunne bruge den. Støjmure og solceller Flere steder i Danmark langs motorveje og langs traffikerede hovedveje anvender man støjm ur e for at b esk y tte bo ligområder fra støj. Der findes allerede lokaliteter, hvor m an ben y tter so lcelleanlæ g på disse støjmur e, så man opnå et dobbelt formål med støjmuren. U ndersø g, h vor disse er placer et i lan det. Er der flere lokaliteter, hvor det vil være oplagt at gøre brug af denne mulighed? Figur 9: NASA laver forsøg m ed solcelle forsynede luftfartøjer som vist på dette billede nær Edw ards i Californien, USA. U ndersøg projektet nærmer e: ww.nasa.gov/cent ers/dry den/new s/ FactSheets/FS-034-DFRC.html Hvor megen energi er påkrævet for at hæve en fly vemaskine på 200 kg fra havoverfladen til en højde på 3 k m over havet? H vis solcellearealet er på 10 kvadratmeter, vurdér, hvor hurtigt et sådant fly vil k unne stige. Man k an i hobbyforretninger finde samlesæt, hvor solceller anven des som drivkraft for små flymodeller. Byg og undersøg et sådant modelfly m ed særlig henblik på energiopsamling, lagring og forbrug. Solcelleenergi i Danmark Fremskaf en opgørelse over, hvor m ange kvadratmeter solceller, der allerede er blevet Ener gi og solce ller Kapitel 3 - Samfund

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD

NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER GODE RÅD NÅR DU VIL OPSÆTTE SOLCELLER København C02-neutral i 2025 København Kommune skal være CO2-neutral i 2025. Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor gerne hjælpe københavnerne

Læs mere

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning

Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Med solen som målet. den lette tagløsning Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! Metrotile LightPOwer Med solen som målet den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg

Solcelleranlæg. Solcelleanlæg Solcelleanlæg Sænk din elregning og dit CO 2 -udslip markant Solens daglige indstråling på jorden er ca. 6.000 gange så høj, som den samlede energi vi dagligt forbruger på kloden. Ved at udnytte solens

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering

Solcelle selvbyg. Solcelle placering Effektivitet Solcelle montering Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Nettoafregning Solcelletyper Inverter Solceller på FC PV design PV kabler og stik Tilbagebetalingstid Standalone anlæg PV i danmark Solcelle

Læs mere

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg HVORFOR SOLCELLESELVBYG? Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. Fordi priserne

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening

Solceller på kommunale bygninger. Dansk Solcelleforening Solceller på kommunale bygninger Ove Folmer Jensen SEKRETARIATET Dansk Solcelleforening Hvem er Dansk Solcelleforening Brancheforening der arbejdet for at fremme og understøtte solcelleaktiviteter i Danmark

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Grøn energi er fremtiden Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning det betyder det for dig.

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Kom godt i gang med solceller fra OK

Kom godt i gang med solceller fra OK 1 Kom godt i gang med solceller fra OK Brug strømmen, når solen skinner få gode tips til hvordan! Hvad kan du spare med solceller? Time for time afregning hvad betyder det for dig? www.ok.dk 2 3 Solceller

Læs mere

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX

Insert picture. GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Insert picture GermanSolar Præsentation CARBON 20 fra idé til virkelighed om Solceller. WIDEX Indhold 1. Markedet 2. GermanSolar A/S 3. Produkter 4. Projektering 5. Eksempler 1. Markedet for solceller

Læs mere

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti

hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti NYHED hos Skousen! Solcelleanlæg 6,2 kw inkl. montering: Fra 89.995,- 10 års invertergaranti 10 års panelgaranti 25 års lineær ydelsesgaranti Hvorfor solceller? Med dit eget solcelleanlæg kan du slippe

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte borger, virksomhed

Læs mere

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger

Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger Reduktion af landbrugets klimapåvirkninger CO 2 -reducerende tiltag på landbrugsbyggeri Forundersøgelse af solenergiens rolle i fremtidens landbrugsbyggeri Af Henrik Frederiksen, Plan & Miljø oktober 2009

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk

SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk SOLCELLEANLÆG www.solcelleekspert.dk INDHOLD Side 4-5 Solcelleanlæg Solcelleanlægs opbygning, placering og funktion Side 6-7 Produktet Hvordan kommer jeg i gang Side 8-9 Skatteregler Side 10-11 Anlæg og

Læs mere

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC

Solcelle selvbyg. Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Solcelle selvbyg Solens energi Solindstråling Solcelleanlæg Solcelletyper Inverter Tilbagebetalingstid Solceller på FC Tagintegreret solceller Solcelle placering Solcelle montering Effektivitet Solcelleanlæg

Læs mere

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger

Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Solcelleanlæg i andelsboligforeninger Program Kort om solceller Regler for opsætning af solceller Økonomien i solcelleanlæg Sådan kommer man igang Øget interesse for solceller Udbygningen på verdensplan

Læs mere

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang.

Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Appetitvækkere til ophæng rundt om på skolen inden projektet skydes i gang. Vi tog udgangspunkt i ideen på den farvede kopi fra kommunens kick-off dag. De mange "vidste du at" og "Gæt" er hængt op i skolens

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug

Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Peter Bolwig Klodens solindfald på 1 time svarer til et års energiforbrug Solindfald kwh/m2 pr. år Solvarme = varmt vand Solceller = miljørigtig el Solvarme Konventionel solfanger Vakuumrørsolfanger Fra

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Lærervejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes, når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Varmepumper i fremtidens energisystem.

Varmepumper i fremtidens energisystem. 1 Varmepumper i fremtidens energisystem. Hvorfor solceller? Energi ramme I en energirammeberegning skal el forbrug regnes med en faktor 2,5 ( forbrug x 2,5). El-produktion trækker derfor også ned med samme

Læs mere

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger

Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Solcelleanlæg i forbindelse med bygninger Registrering og beregning Ivan Katic, SolenergiCentret Ivan.Katic@Teknologisk.dk tel. 7220 2482 1 Ivan Katic Januar 2007 Hvad kan solenergi-anlæg? Brugsvand Ventilation

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark

Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark Hovedpunkter fra konference om solelparker i Danmark VE NET SOL, konference: Solelparker i Danmark VE NET SOL som er en gruppe under Forsknings og Innovationsstyrelsens Innovationsnetværk VE NET SOL, har

Læs mere

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi

PRIVATE HUSSTANDE. www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET. det er ren energi PRIVATE HUSSTANDE www.energisol.dk ENERGISOL SOLCELLEANLÆG OG RÅDGIVNING I TOPKVALITET det er ren energi Monokrystallinsk anlæg installeret af EnergiSOL. Installeret effekt 7.020 Wp. SOLCELLEANLÆG ER STADIG

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Nye regler for afregning og opsætning af solceller

Nye regler for afregning og opsætning af solceller (½ Nye regler for afregning og opsætning af solceller Hvem er Energitjenesten? Energitjenestens hovedopgave er at yde gratis og uvildig information om energibesparelser og vedvarende energi til den enkelte

Læs mere

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE

Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL. Et solidt valg ENTREPRISE Solceller fra tyske Schüco Leveres og monteres af KRINTEL Et solidt valg ENTREPRISE Se mere om os på www.krintel.com ring på 43691173 eller skriv på post@krintel.com Vi har arbejdet med Schüco produkter

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg

DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg DGF Gastekniske Dage 2014 Præsentation af Hybrid teknologi til små og store anlæg Af: Brian Nielsen PRM Robert Bosch A/S 1 Hybridteknologi HYBRID betyder sammensmeltning af 2 eller flere teknologier Mest

Læs mere

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at

Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at Solcelleselvbyg Hvorfor solcelleselvbyg? 4 Fordi det er en fantastisk fornemmelse at producere sin egen energi. 4 Fordi vi nu har en lov der gør det rentabelt at producere strøm til selvforsyning. 4 Fordi

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division

SOLCELLER i lavenergibygninger. Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division SOLCELLER i lavenergibygninger Ivan Katic, Seniorkonsulent Energi & Klima Division Hvorfor? Solceller kan levere el uden røg, støj og møg Solceller er enkle at integrere i klimaskærmen Solceller holder

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse

Energi. Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse EN ERGI 21 Energi Trinmål for natur/teknik efter 2. klasse og 4. klasse Trin 1: undersøge hverdagsfænomener, herunder farver, lys og lyd beskrive vigtige funktioner og steder i lokalområdet: hvor vi bor,

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag

Solceller. Fremtidens energikilde. NOAHs Forlag Solceller Fremtidens energikilde Selv om Danmark ligger forholdsvis nordligt og har et tempereret klima, modtager vi sollys nok til, at det svarer til mange gange vores samlede energiforbrug. Solceller

Læs mere

FULD SOL OVER DANMARK

FULD SOL OVER DANMARK FULD SOL OVER DANMARK Vi har brug for en gennemtænkt justering af rammerne for solceller i Danmark. Derfor fremlægger branche-, erhvervs-, miljø- og forbrugerorganisationer et forslag til, hvilke elementer

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Kapitel 1 Energi. Figur 1: En sæk cement skal løftes op på ladet af en lastbil. Sækken skal løftes 1,5 meter. A = m @ g @ h

Kapitel 1 Energi. Figur 1: En sæk cement skal løftes op på ladet af en lastbil. Sækken skal løftes 1,5 meter. A = m @ g @ h Kapitel 1 Energi Solceller-kapitel 01.w pd Indledning Er man helt fortrolig med begreberne energi, effekt, strøm, spænding og arbejde, kan kapitel 1 overspr inges. Begreberne repeteres her, fordi de er

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger

Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger 12. maj 2015 - Gastekniske Dage 2015 Praktiske udfordringer ved fremme af hybridløsninger Set fra produktleverandøren Vaillant A/S, Anders Zeeberg Hybrid - hvad er det? Hybrid stammer oprindeligt fra latin

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi

Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Hvad er nødvendigt for et smart elsystem? Fleksibelt elforbrug! Jørgen S. Christensen Afdelingschef Dansk Energi Agenda Elsystemet og fremtiden Produktion og forbrug skal passe sammen Kan vi komme helt

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg

73.800,- Solcelleanlæg. Solceller er fremtiden og en god investering. Intro-prIS. Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Solcelleanlæg Solceller er fremtiden og en god investering Danmarks billigste Gør-det-selv anlæg Intro-prIS 73.800,- GøR-DeT-Selv elv 6 kwp anlæg med celler, inverter, beslag og kabel FAST pris på el-arbejdet

Læs mere

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power.

Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom. relacom.dk. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup. 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com. Innovative power. Version 3, maj 2013 Solcelleanlæg til erhverv fra Relacom Innovative power. Relacom Mårkærvej 1-3 2630 Taastrup 70 10 85 85 solcelle@dk.relacom.com relacom.dk Hvorfor solceller og hvorfor nu? I dag gør

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning?

News & Updates Commercial Real Estate. Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Solcelleanlæg - en vedvarende løsning? Etablering af solcelleanlæg i både private husstande og erhvervsejendomme er ved at få både forbrugernes og erhvervsvirksomhedernes

Læs mere

Solceller i landbruget

Solceller i landbruget Solceller i landbruget 3-5 mio. m2 tagflader vender optimalt for max. udbytte af solenergi. Der er store perspektiver, men teknologien skal fungere og placeringen gennemtænkes. Solceller og det energimæssige

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk

Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Producer din egen elektricitet... www.dansksolarsystem.dk Information Solcelle systemet Komponenterne i solcelleanlæggene er kvalitetskomponenter, der er certificeret i henhold til de skrappeste europæiske

Læs mere

Med naturens egen energi

Med naturens egen energi Denmark Med naturens egen energi Solcellepaneler Solvarme www.izen.dk IZEN Energy Systems blev grundlagt i 1987, og lige siden har vores mission været "at producere vedvarende energi til alle med de bedste

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd

Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Solcelleanlæg Lille Klaus 3 Tagets hældning: 40 gr. Fra vandret Tagfladens orientering: 62 gr. østlig ift. syd Anlægget består af: 20 stk. Hyundai HIS-S245MG monokrystalinske solpaneler á 245 Wpeak (i

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2

SOLCELLEr. Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 SOLCELLEr Producer din egen elektricitet og spar masser af penge og CO 2 KOMPLETPA Invester i et Solcelleanlæg og spar masser af penge mens du beskytter kloden Solen skinner 1.800 timer om året i Danmark.

Læs mere

Referat af borgermøde i Roager den 09.10.2012 i forsamlingshu- set kl. 19-21.30.

Referat af borgermøde i Roager den 09.10.2012 i forsamlingshu- set kl. 19-21.30. Roager Bæredygtig Energilandsby Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato Sagsbehandler Telefon direkte Sags id E-mail 10. oktober 2012 Kirsten Pedersen 76 16 13 75 2012-19472 kip7@esbjergkommune.dk Referat af borgermøde

Læs mere

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge

EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet. -Rasmus Refshauge EnergiMidt VE påvirkning af netstabilitet -Rasmus Refshauge EnergiMidt og fremtidens energi- og kommunikationssamfund EnergiMidt Stiftet 1. januar 2002 som en fusion mellem 3 jyske elselskaber. EnergiMidt

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013

fs10 1 Jordvarme 2 Solenergi 3 Elpærer 4 Vindmøller 5 Papirfoldning Matematik 10.-klasseprøven Maj 2013 fs0 0.-klasseprøven Matematik Maj 0 Et svarark er vedlagt som bilag til dette opgavesæt Jordvarme Solenergi Elpærer Vindmøller Papirfoldning Jordvarme På familien Petersens grund er et jordstykke, der

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig

Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Hvad er brint og kan det bruges I Grønland? Peter Kjeldmann Nukissiorfiit Brint-ansvarlig Præsentation Kort om brint Brints historie Produktion, lagring og forbrug NAHA Brint i Grønland 2 Brint Det mest

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere