Møde i Nationalpark Thys bestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Nationalpark Thys bestyrelse"

Transkript

1 ENDELIG Møde i Nationalpark Thys bestyrelse Videncenter Thy-Mors, Silstrupparken 2, Thisted, d. 17. april kl Deltagere: Ejner Frøkjær, Ole Westergaard, Jens Brolev, Ingrid Agerholm, Ole Riis, Niels Jørgen Pedersen, Jytte Nielsen, Lars Torrild, Lone Mark, Tage Espersen, Jan Skjoldborg Kristensen, Bodil Gyldenkerne, Ditte Svendsen (rådets repræsentant er endnu ikke udpeget). Sekretariatet: Else Østergaard Andersen (referent) Rådgiver: Poul Sørensen, Cowi (vedr. punkt 2) Nationalpark Thy Kirkevej 9 DK-7760 Hurup Tlf J.nr. Ref.: EØA Dato: 17. april 2013 Dagsorden: 1. Godkendelse af referater Bilag 1a: Bestyrelsesmøde 9. marts Bilag 1b: Bestyrelsesmøde 18. marts Referat: DS fandt, at der til referatet fra 18. marts er behov for en præcisering: Regnskabsføringen for nationalparker sker i Naturstyrelsens regnskab efter aftale med Rigsrevisionen og Finansministeriet som præciseret i finansloven for 2013, hvor der står >>Nationalparkernes regnskaber revideres i henhold til 3 i lov af 19. januar 2012 om revisionen af statens regnskaber m.m. jf. 2 stk 1 nr. 1. Ntaionalparkfondenes udgifter og indtægter regnskabsføres under Naturforvaltningsenheder (statsvirksomhed), og nettoudgiften udligenes ved en intern statslig overførsel fra Nationalparker (reservationsbevilling)<<. Regnskabsaflæggelsen er således ikke i modstrid med lovgivningen på området eller Moderniseringsstyrelsens vejledning, da den med ovenstående anmærkning i finansloven skal indgå i Naturstyrelsens regnskab og revideres som en del af Naturstyrelsens regnskaber, hvorfor den også skal indgå i Naturstyrelsens årsrapport og nationalparken dermed ikke selvstændigt skal aflægge en sådan. 1

2 Referaterne blev godkendt. Den nye opstilling af dagsorden og referat blev desuden godkendt. 2. Nationalparkcenter Thy. Poul Sørensen, Cowi, der har været rådgiver på processen fortæller om arbejdet indtil nu i relation til målgrupper, funktioner og indhold. Der lægges op til drøftelse af principper og indhold i den kommende proces, herunder nedsættelse/videreførelse af styregruppen, der hidtil har bestået af Ejner Frøkjær og Ole Westergaard fra bestyrelsen samt Jens Brolev fra rådet samt nationalparkens leder. Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for den fremtidige organisering af processen, herunder også muligheden af at få sekretariatet bemandet til at kunne håndtere processen. Bestyrelsen besluttede, at en mindre gruppe bestående af LT, JB og EF bistår EØA med at skitsere den kommende proces på baggrund af drøftelserne. Det foreslås, at styregruppen alene består af medlemmer af bestyrelse og råd (med en fra bestyrelsen som formand) og at det præciseres, at nationalparkens leder er sekretær for styregruppen. Bilag 2a: Placeringsnotat, juni 2012 Bilag 2b: Foranalyse, august Bestyrelsens og rådets roller og samarbejdet ml. bestyrelse og råd, herunder planlægning af et fælles møde. Det bør bl.a. drøftes, hvad sager af større betydning samt principielle spørgsmål er. Det blev foreslået, at det fælles møde bruges på at drøfte den indledte 4 års periode og de væsentligste opgaver. Det foreslås, at rådet fx inddrages i et væsentligt omfang i drøftelserne omkring etableringen af Nationalparkcenter Thy og lignende større sager, herunder også at rådets medlemmer aktivt kan medvirke som ressourcepersoner i arbejdsgrupper. Elementer i rådets arbejde kan desuden være på et tidligt tidspunkt at komme med forslag til prioritering af arbejdsopgaver, som bestyrelsen bruger som grundlag for iværksættelse af arbejdsgrupper og for udarbejdelse af budgetter. I relation til den næste nationalparkplan er det desuden oplagt, at rådet spiller en stor rolle i tilblivelsen fx i relation til borgerinddragelse i idéfasen. Bilag 3a: Notat fra Naturstyrelsen om bestyrelsesmedlemmers rolle Bilag 3b: Forretningsorden for det første nationalparkråd. 4. Nedsættelse af nye styregrupper Vang Sø: Bestyrelsen godkendte sammensætningen af styregruppen for Forundersøgelse 2

3 Det indstilles, at styregruppen for Vang Sø nedsættes med følgende sammensætning: Jan Skjoldborg Kristensen, nationalparkbestyrelsen /DOF (formand udpeget 18. marts) Jens Brolev, DN (valgt 18. marts) Flemming Bach, Thisted Kommune Jens Henrik Bech, Museet for Thy og Vester Hanherred Mads Kjærgaard, Rådets repræsentant, Thylands Lystfiskerforening Leif Gravesen (for landbruget) Erik Møller Kristensen (for lodsejerne) af Vang Sø samt kommissoriet. Derudover vil der til bestyrelsesmødet være et oplæg til kommisorium for styregruppen. Der arbejdes på at få navne på de to sidstnævnte pladser klar til mødet. Til orientering har der tirsdag d. 9. april været opstartsmøde med rådgiverne, og feltarbejdet vil snart blive igangsat. Erhverv: Det indstilles, at styregruppen nedsættes med følgende sammensætning: Niels Jørgen Pedersen (formand udpeget 18. marts) Jens Roesgaard Jon Johnsen Gunda Odgaard Nicolaj Nicolajsen NJP fandt, at andre var mere relevante som styregruppeformand. Bestyrelsen besluttede at EF i stedet bliver formand for styregruppen og at chefen for Thy Erhvervsforum inddrages. Det indstilles desuden at bestyrelsen godkender kommissoriet for styregruppens arbejde (bilag 4a). Bilag 4a. Kommissorium, Erhvervsudvikling i Nationalpark Thy 5. Serviceeftersyn vedr. styre-, arbejds- og følgegrupper, herunder mulighed for at tilkendegive interesse for medvirken i grupper, der fortsætter. Styregrupper: FormidlingsNetværk Nationalpark Thy: Styregruppeformand Ditte Svendsen giver en status. Under styregruppen er desuden et antal ad hoc arbejdsgrupper. Se i øvrigt bilag 5a. Nationalparkcenter Thy: Styregruppeformand Ejner Frøkjær giver en status. Spørgsmålet om styregruppens fortsatte virke er drøftet i dagordenens punkt 2. Lodbjerg Fyr: Styregruppeformand Ejner Frøkjær giver en status. EF orienterede kort: Flemming Bach indgår indtil videre for Thisted Kommune. Nationalparken 3

4 Krondyr: Styregruppeformand Tage Espersen giver en status. Udvalg Certificeringsudvalg vedr. fødevarer. Ejner Frøkjær giver en status. Udvalget består udover Ejner af Ove Theils (direktør for Tican), Peter Klemmensen (tidl. brygmester, Thisted Bryghus) og Hans Peter Kragh (tidl. chefredaktør, Thisted Dagblad). Følge- og referencegrupper Nationalpark TV. Følgegruppen har bestået af Jytte Nielsen (bestyrelsen), Harry Hjaltelin og Finn Jorsal (rådet) og blev især oprettet for at sikre mulighed for at drøfte spørgsmål i relation til den redaktionelle linje. har to pladser i styregruppen. Bestyrelsen valgte EF og JN som nationalparkens medlemmer af styregruppen. TE orienterede: det er ikke lykkedes at indfange krondyr til mærkning, så der har ikke været meget at mødes om. EF orienterede: udvalget er gået meget aktivt ind i arbejdet. Det foreslås, at der laves en ansøgningsrunde igen i 2013 men at arbejdet også tænkes ind i erhvervsindsatsen. JN orienterede kort om, at når det er aktuelt, stiller gruppen sig gerne til rådighed. Referencegruppen vedr. naturprojekter har afholdt en workshop om naturovervågning i Sekretariatet indstiller, at der i stedet for denne referencegruppe dannes mere specifikke grupper i forhold til enkelte emner indenfor naturområdet. JSK og DS bakkede op om ad hoc grupper i forhold til konkrete projekter. Arbejdsgrupper Arbejdsgruppen vedr. delegation af kompetencer. Arbejdsgruppen blev dannet i 2012 og har mødtes to gange og drøftet elementer, som bestyrelsen kunne delegere til sekretariatet. Arbejdet er ikke afsluttet. Arbejdsgruppen Støtte til forskning i Nationalpark Thy er kommet med oplæg til etablering af en litteraturbase. Når basen er udviklet finder gruppen, at evt. videre arbejde bør drøftes igen, herunder også organiseringen heraf. Arbejdsgruppen vedr. Erhvervsudvikling i relation til Nationalpark Thy. Gruppen foreslås nedlagt, de aktive medlemmer overgår til styregruppen for erhvervsudvikling jf. ovenstående. EF fandt, at opgaven fortsat har relevans og kan drøftes på et senere tidspunkt. JN foreslog, at der tages en drøftelse med gruppen. Bestyrelsen opfordrede til, at Knud Holck Andersen overtager opgaven som formand. Bilag 5a. Status vedr. styregruppen for FormidlingsNetværk Nationalpark Thy. 6. Henvendelser fra lodsejere udenfor Nationalpark Thy. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de to henvendelser. Mht. spørgsmålet om eventuel udvidelse af Nationalpark Thy kan det med fordel overvejes om man skal udarbejde en politik for, efter Bestyrelsen besluttede at udsætte punktet til næste møde og inddrage kriterier fra forarbejdet. 4

5 hvilke kriterier en udvidelse eventuelt kan anbefales til ministeren. Bilag 6a. Udtalelse til ministeren vedr. anmodning om udvidelse af Nationalpark Thy Bilag 6b. Henvendelse vedr. salg af grund 7. Ansøgninger om støtte. Ansøgningerne i bilag 7a og 7c, der begge kan betragtes som en måde, hvorpå Nationalpark Thy kan støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, fremsendes til drøftelse uden egentlig indstilling, mens bilag 7b inkluderer en indstilling om at støtte specialeprojektet: Bilag 7a. Friends of Cold Hawaii Bilag 7b. Dækning af rejseudgifter i tilknytning til speciale Bilag 7c. Tilskud til en hjertestarter i Svankjær 8. Powered by Cycling sløjferute i Nationalpark Thy. Det indstilles til bestyrelsen at godkende: Kriterier for udpegning af cykelruter/startsteder i forbindelse med Panorama Powered by cycling At det overlades til en lokal arbejdsgruppe i Thy at fremkomme med forslag til ruteføring af cykelruten i Nationalpark Thy og Thisted Kommune i Til arbejdsgruppen udpeger bestyrelsen et medlem. I arbejdsgruppen deltager endvidere kommune, Naturstyrelsen, turistbureau, Cyklistforbund og evt. andre relevante interessenter. Bestyrelsen behandler d. 11. juni 2013 arbejdsgruppens forslag til ruteføring. Informationspavillon til markering af oplagt startsted for ruten i Thy søges i 2014 opstillet i Nr. Vorupør med henblik på at ruten på sigt kan generere synergi med Nationalparkens planlagte center i området. I de øvrige kommuner fastlægges ruterne/startsteder i samarbejde med kommunerne, Naturstyrelsen og Turistorganisationerne samt Cyklistforbundet med udgangspunkt i kriterierne m.v. fra Thy. Bestyrelsen bevilgede ikke midler til Friends of Cold Hawaii. Bestyrelsen bevilgede udgifter til støtte af forskningsprojektet. Bestyrelsen bevilgede ikke midler til en hjertestarter, men henviser til Trygfonden o.a. Bestyrelsen godkendte kriterierne og besluttede, at BG indgår i den lokale arbejdsgruppe og at rådet inddrages i ruteføringen. Bilag 8a. Indstilling: Cyklende turisme og øget erhvervsudvikling 9. Godkendelse af årsberetning Bestyrelsen godkendte årsberetningen. OW foreslog, at 5

6 Bilag 9a. Årsberetning Uddeles i print og hæftet på mødet. den udleveres til byrådsmedlemmerne. 10. Orientering fra formand, øvrige bestyrelse og sekretariat: i. NST s ændrede regnskabspraksis EF orienterede om, at NST s regnskabsvejledning betyder, at NST fremover godkender fakturaer. ii. iii. iv. Drøftelser med NST om ændring af kvartalsrapporter jf. råd fra KPMG. Resultat heraf ventes præsenteret på møde i juni. Grejbank Nordvest Høringssvar til Kulturstyrelsen vedr. forslag til ny ordning for lokal-tv EF orienterede om, at der arbejdes på forbedrede kvartalsrapporter. EF orienterede om, at Grejbank Nordvest og Limfjordscentret planlægger en fremtid sammen. EØA et høringssvar uploades til DS vil uploade materiale om forundersøgelse af Flade Sø til 11. Mødeplan 6. juni kl Fælles møde ml. råd og bestyrelse 11. juni kl (evt v. Lodbjerg Fyr) 28. august kl oktober kl december kl JN orienterede om, at hun har foreslået Thisted Kommune at medtage information fra museet og nationalparken v. Hanstholm Fyr. 12. Eventuelt Med venlig hilsen Ejner Frøkjær bestyrelsesformand 6

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset.

Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Medlemmer af den administrative styregruppe, Rammeaftaler Referat fra møde i den administrative styregruppe torsdag den 10. januar 2008 kl. 10.00-12.00 i mødelokale B, Regionshuset. Kommunalt formøde kl.

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Forberedelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Dronninglund Kommune Forberedelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 9. december 2004 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 16.00-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 01/1

Læs mere

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående.

Der afholdes DUR-møde torsdag den 10. december 2009 kl. 10-12.00 på Grenaa Rådhus. Dagsorden fremgår af nedenstående. Torben Jensen, borgmester Norddjurs Kommune Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør Norddjurs Kommune Peter Hjulmand Nielsen, direktør for kultur, udvikling og sundhed Norddjurs Kommune Lars Møller, politiker

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi

1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi 1. juni 2014 Årsberetning for 2013 1. Implementering af faglige selskaber i fysioterapi Dette er den første årsberetning fra (DSF). Siden stiftelsen den 22. maj 2013 har vi haft travlt med at opbygge organisationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere