Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget."

Transkript

1 1

2 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m um km m bkk km bbé Du phmm k mhu kk Kk pc hø p bkk m by cum kæ m m k æ kp uk b A y mm m m øk bm 2

3 Hmm U k p pæ m æ Gu H købm h m k m bæ m ø km mm M huh u p kp æ hm O bm b hu Hu h k u m m m bø N k h b b pmu ø Hu æ m b p Gu æ Bb H kæh h k by m bø H u p Føkæ- A æ b æ bæ bø mb u y m! U hu h æ m D bø m km kmmuk p mm h m h O b b m u by m h m D u h m ku kmm U m hu mm m mm yk p bu ø k u p Vup M b u h bh ø U æ m u hy købm: F py m ø u Vu b py m p bu ku u ø m b mk m U m m ø u m hu pp m T b y hu u b k m bu E u U h øk mpmk D m u h bkk h m ø m kk h køb? D U m ku pkk H m u køkk pø mpmk V b y p bh m bæ p b kubb u k k mp u mp E kub u kø Hk y! 3

4 F mø mhu Nø 1940 H m pæ I M k ækk D p Føkæ- h huu m æ m bæ S m u k k m 100bø ø k D KFUM&K mø pc æ k k mk 175 bø u k D ykk bm Nø! Um U æ m æ: D æ m æk k y ku p k S h hæ D m æ h pæ m kk pkk m m D h kø 14 km æ h p kæ é mæk pkø u m k p k Hæk h m øk kmm æ m møbk M Pæø k æp by b h h æ D b kø b p u m b kp m c M u mø wk m hy kø u æ m m V m b pbø m y : Kæ F hø Hmm hø m h bø h mm m æ m ø m æ hæ Dmk F M k y æ y p D k bæ h m bø m m kmm b pæ 4

5 Pæø h m k kub u æ u æ D h k m m kuu æ u m p k kp ø k m B D ky k pp b m m ø kb p p 22 k D uæ mb 1948 by m m m h h kk k ø b S m mkk p møbbk m æ b øk k øæ D m h k bu kykppkm b ø pmø øæ b Amb ø p km k b D k p Øu m u D N S F m b kk! E øæ b m m b S h by h y kp m H KFUM h b p æu b m bpæ ø I b pb Sm y m m u p k b m mkuu bbu muk k kuu my m h bkkb m Pæø D uk mykub h u Dmk kkuc V ø by - h p yp V B uh h b h mkmkb m u k mkb m VM T m VM Ø S m h h P k mø E Hu kc yu muku S D h k m p p p mm pu m k b hu h bb m p b h h pøm ku hu! Fk æk 5

6 ku æk m - yp hæ kk p æ - b h h k b b E ækb D kk æ ø by kmm h hm D b h mø h u p k øm kæh ækb b m S m ø mø m bbk mh D h kk mm m!! D p mb ø u h u cp: Gu ky kb! D m b øb k b ; m m k b øm O k ø m : m k u ; k m y u; k p h kk øb k kk k m;p y k æhæ k b k Mku 16:15-18 D b køb y u p b y h m km p D b k u h h H h p æk m A b bkæ A m E! D k m h kk k æk p D km m p k D m u m m h km h m m h Å mæk m m mm m km ø D m m m kk H b b ø p y b øb m H køb? D k kk I M by h k m kmbb hy u b æ ø Ap G D ø Mæu E 3:6 H b øb m mk um uæ bk y b u øb h: D kmm u Gæ h øb hm M h h hm : æ øb u kmm m! D u hm: L u k ; h bøp y h! S h M u b øb h k p Hm b h GuÅ m ukmm hm S h kb Nu b y æ Mku E kp 16:15-18 D mb u :D m b ø b k b m m kb øm æ p P ppæk Ap G 2 kp 38: 6

7 Om øbh æ uk y ki H m k k æk æ m k! V kk k øb m? b km 15 h øk 10 V KFUM p 7 b æ! ø m pu mm m m m y D m m Gu b D æ æ m P P Rk mh m m h h b b m 1 Kb 5 kp 20: V bu p K m m Gu m ; b p K :L m Gu! Ku k p? u! M h kk m m? V m b m? u øb m bø Mæu 19:1315 N h øb kk bø m h m: D b mbø hm h ku æhæ p m b; m cp u m D u : L mbø æ ;Im kkh m k mm m ; h H mm hø Oh hæ p m m k pæ c h øb bø! D b h h kk m u øb bø M m bø hø Gu by kmm u b! Nub y k kk b : h h m bb D k p m kk bb m h Puu k m b Rmb kp 6 4: Vb b m hm b ø m K ub pk ø F h h k h y P u m p p D y h! D h km øb (b) u y : Ku Op E h y! O m æ! V h? V b p? pæ y D p ykubb m m k h kø b u! I 1954 b m E m hu h mh m V b h Sc ø b m u ppp ykubb F b I m køb mcyk kø h Eup u h p mcyk p b køb py NSU u ku pø 7

8 D b kø u S N Tyk Ø m h k V p hm Ghu ky b pkø mcyk k u m E b y h kk h hm p k hu kbu k p hp Ibück M Gu m mm k km u p kø D ø u b m m k p D æ u Hu bø u ø m mu hu p hp u m k mcyk k m k kk h k D m p u Gu: H! I m h : Guh m k p m m h h pc k m m pp m hbb kk m b b bø m m mm kø hp æ h E E b hu kø p b chk h b m kæmp b m h Læ k bk D b æ chk mø u m hp m m km ku æ h Gu b p m Ghu M ø b kk m Næ kø p hp b m k mæh h D kk h æ ph p hp m kø b Müch h b b b p Ghu V ku ku h æ Ø h Müch u Ap ku æ mm u b D b k muk u Ap b Ibück E h bø E u p mukk cmpp I H p k p æ u E m ø pu k m D mæk kk k p p! y p p k u m kk æ Mæk! m u hm h ku æ Pu mmp k m : D ø h m k b øp y E æ kk k b k y m!nu H kmm m ø m D hø m p mø h m æ ku b m kmm hp æ E h h p m b ø ø bø k 1400 S pø ø m æ ub m æ 8

9 M k h D kk hp ø h b yk E k øb ku hu uk k hu ku m hm Dmk D b é pbm p! V h ku u hm p mcyk kø h W p p ku h kk y - m km W S h æ m? V pkk b mm ø! D m kæ by hmu D b pæ u h p Gu hæp p V kk k h øp D m pæ b bk h pæ æk V h æ uh m k km øp pu æ Øyk h H V kø m m m p m m uk m pp 20 DM h ku m p Du ku uø pkk u D h kk y m b m y K H b m m p b uk E h p u b hu m : U h b u! S p p! Chk æk bø h h! V k ø h ku ø b Gu? V p Gu b p k m! E k k m K u Dmk k u D hm m m k k æ K E p S yhu b u ph m kk bh h km h p p P k Gu! H h æ ukk h kæ D u km by m b æ m p H m p umm k k: Gu m k! O yb M 50 km By Ghm Dmk p hø hm ky O H m b ø p y y m pkæk mm Gu mk M bk y p m mmk h h k m p æ m Gu D m m h b m m k bø h m æ m I 1958 b p h Sc ø hu ku æ øm ø hu k m hu m h m u p 650 m2 yby 6000 k m km Gu 9

10 F h k E hmm S E møk p p m u k hu m u m y D Gu p u m m ø : H k u m bø mo m um kæ u hu b D h kkp m k k k H u? b Gu V h bm mh m m p m kæ æ hæp u D y 1960 b h k D h æ m ø u møb m by p O h Km m 1½ ykk mm D m kæ ku m bøb V h øk ø F bø u k m k mh P k Gu Mby kæ H b 1964 b k Gu k p H b p p p m æ k m O h kk h h m Gu m bbk b bh h m Gu ø? D k km m æ m Fp hm Ap G 8:26-39 m pu m ykk I 37 pø Fp hm: T uh h k k H k m mk b uæ bbk b Hm bk b øb D h m æ D 12 uu 1964 b øb Sbæ Ep m D 6-8 m mh h D b m m m b øb m H m p kk Gu h puk km! 10

11 bym S y ku u k D m b b b uuhmm m mmky øh k m h : H mh k b b h k! b æ m æ m u æ Gu kæh m æ y m u by h y m D m 2 K 5:14-20 V b upk : ThK kæ h ; m b m :É ø ø; h ø kk m k m hm m ø p m S bømm u kk kø; m h k Ku kø ø kk m u D h Ku h y kb; m b y b! M Gu m m Ku ; h Gu m Ku m h kk m æ m y b V bu p K m m Gu m ; b p K :L m Gu! D m kkk yh h y kub Gu æ h hm 21 O h p øb 36 m mk h mø m u m mm N b hb b mø H u m bu D u pæ æ bu p K! M h m m k k k mb h chk m øk h kk b øb m k D k høkk m m ku æ m b bbk Ap G 19:1-6: M Ap K k P u u æ m hø km Eu D h c p pu m:f kih Ikm?D : Vh kk hø H H pu : H k b b Iøbm?D : M h b D Puu :h øb m m -b h k ku p m km hm :p u D hø øb H u O Puu hæ p m km H m u p h h kk hø H m m u b m k Hu H ku bu H m mm? N Bb m b pp k mk m øk k A Gu køb øb m H ø m cp b u h k kæh k b k Gu p m h øk Sm h kæh k by y m Bb m Puu Rmb 6:3-4: E I kk m b øb K u u b øb hø? V b b m hm b ø m Ku b pk ø F h h k h y 11

12 H kmm bb? k m k k h L b b D p1000 y m m m kk m p ø D æm ku kmm bb b ø kk kk m hu D h m bbk b b ø D k K B h k æ k : P b umb b h k u NyT m m mk by m k h kk p m Dkum kmæ kpm b m ku æ m m p p mø æ Næ K O y! M ø b p k F Du m ypk by kmm p umø H p H ææ k u bu m H p m b D b by p y m Nu b u b m Gu k b b øb Næ Apk Kk D h ækk by k b m bø m øb m y m b M m pp m kk E km KFUM p m m m h k km m æ k h h by kkk ku kk æ p 2 p m chk u h k h æ m! S b k æ h æ p m æ 20 m p ø m m bø m h E kp 9: D u h hm y m hm u y! M k æ bk hmku pæ k kkk m h Gu b ø m h m bbk b u! ( Dkm pu m æ m km p u m y c pp D m ) P puk k kkb k æ Luby m p æ bu D h b k h h h ku ykk h æ hæ Gu yb k H b h p h k k b ppuæ æ m ky h H æ b m Gu E h h æ u S h p O D k møk pu H h m: S k H m H Hu km h m khuhu h bæ y p b p u kb m k pu Luby k b b m b bh Tp m h uø hm h ukk øbm M k Ikk øbmpumb bu kø 12

13 D hø by Gu: H k k m æ k æ æ m ø k hø mm k I b k Sm B 40:7 h : T ø h u y u m b ø bæ- y kæ u kk 9: Aø m Gu m y I k æ u æ k : Dub m ø pm Vu Fk Gu kk h m h øk b k hø y h mm ø! Hk u h h D h u 36 Hu A m k kk h p ø mk Km u h m! V u b p kmm? D bb9: 11: G h b m hm kk h h mæ k hm kk D ku æ u k by! u N b m hø hm kk mm hm kk h ø u m Gu øk u k øm kæh m h h h N Gu m Å y ø m by yk kk m u V ø kæmp m D p h h b u? D b bø; p k u u b b Nu m m b Dmk m k k hm h k æ y p mp h ø mm m u æ k m Mh Th k h hu h b p b I m bp p bø ø u O u pø h p puk : H k D kmm Hu : D k D mum mm m u k m h h m k G b m m: Spu Ch Fy h Hy O Smh m u mæ m By Ghm Y Ch m mh p m bø bø bø bu mæ k Ku b æ h m p h ækk h ø O m m A E N b 40 Gu : H k H kkh m m h k Gu h æ m hm H ækk m m 35 m mk m TV m u h h bk m m h mum buh H h kc m ø mumk kmp m 100 u hø H k ø? H m k : ky kkk mm m k ( kk) m ky KRISTUS m b ø m bk Mku E 16:15-20: Oh m: Gu ky kb! D m b øb k b ; m m k b øm O k ø m ; m k u ; k m y u; k p h kk øb k kk k m;p y k æhæ k b k S b H h m m p Hmm Gu hø h M k u pæk O H k m æ m u m 13

14 Mh p ømm D u øb m m H b m k ub æk Nu mh m øk æk S k ub hup p bø mh D b kø p b pmé m wku mm m yæk N Kø N by ømm h u h mm m pp Sup Tpø m b mm m b k m huu ø h mh T by y ø ømm c 25 p D b p Tuup ø E h y k p 8 m2 b ukk phæm D m mm m D k kb p wk m p y k ku 2-3 b Tømm b bu b m b øb mm k p D h m h RøHu p kub øp mm P bækk m m ø m Guhm H m 15 p kø p h ø E ø k bø pæp Amu H m p mhuu ø h ømm b h b h 14

15 mm m mh by m ømm m p khy M uy hø m æ b H h h mm m ku b yk D Rk F u h uu øb m h pk! P puk k bø bø Apk Kk m h hø m ømmpk D é kmm p m u k by m km Rk F S by p m km b D km p K F b bu umk p wk- u E V Eh m k k mh p p Nu kk æ p u k bh ø km cum D ku b! T bø mh h ymk p b S kæum mh D æ y u m p øb u y D pæ ø b p V k mh OW y b ppu æ m k k mm kmm V p mb m Mbu Pkk p km mk Fkkk mø H ø u p h h kb mm B U mm Op UK h æ p p D k p ækk b u u m k p ym bp b m m B K Sp k b b æ m D pæ hø b D Wk Ncky Cuz T Kc h m b D h H mh p u m b ø h mh h k V kbm m 2-3 m u u k p m k bb V mk kp k k H muk b b m m m H mø m æm V ykk m æ k km h hu k pæ ku æk E H ø upp km m by D k m pk D ø m pæ m h b m m V k b m I (mk 1972)h UK ø k kc u m Dmk ku mk ø k p kæh Ikk b ø pu 15

16 b bu F øbk h Gu øb m m H 36 h Gu æ k m m m bu m m bu m kk ø m uæ mk k p! Bb m k mk m Gu m k u k mk m Gu! h p p æk p æ kæ p k y p H b mk mø H m p k m m mm Hu! D ø b m m mk m h mh ku h bmø m kæ ku b mø H k m ku b mk m mk m mø m kmm bø by m : V k b m k m m k Vp p h bø b mk Føb mø u H m ku kym p Z z b m m k æhu æ p b mu ø æhu u m æ m h kk p h m ku h æ p kh m æ : m m h kk m! V b h uæ Duh p b m ø m k m h b u m m b D b kk kø hm hm h h h h m kø u mm h b hm H æ kk m h hup hm D H H m æ u ku yk æ m h ækk h m m ø h ækk hø m æ hø D H H b m ø kk m u m kk E 50:4-5 D k k k æ æ h H mm Å u m m h k h u : S k ø m m ku m F m Hk ku hø mm ø h øk uø Ab Nc I y C B I mm c 500 m puc b y k ½ 4 m 16

17 V b N S Tyk Fk Ak C Gø p G m P puk k chc u p c D pæ m kæ b m h b mk y m k bh M ø cu k Fk mm m k mkk V ku uk øm y b hø k ø H h b Su-Ab m mmh b P Lè p hby D m 2000 km u m b V ø pbm ku ku p ækø bu ø m ukk h I Tyk kk æ m km Ly k k pbm V h kø 800 km æ H h k m umu V yp m M b k pu ky: D ø kø! F km mm ku k: HOTEL ykk M h? D é pø kø m k p! V ku H u? ku H hø? P ø ppk U m k D cm m B Gu h hø m uk D b m bø ø æ hæk m k æ ø Næ m m P Lè! D ukk m m k ku m p k m kmm H b mæ m u hu m F - p k R Ry c B y M c H yd I h b y pk H hk k D u kubk kø wmmp m u D ø p kpp m kø u Ncbu Mc V b pump p Mh 23 m! H p ku b u V h h m kø u Mh D b uu yk V h p p b b pæ u D u ku hm k pbm m b m h b H V h kø m mpu p b pu kø p æk æh Ly k y m m ukk p m 17

18 b b : Guumu b Gø k b u m m m D p b m D k h hm Dmk Gu k b! Hu! Spæ p H Å m h m km æ bu H m ub k h b k y æ y k h u b H Luk 4:18-19 D km m m bum m m bkmm bu c pu h ø m h m b Gu mø m huk æ b kbøm Eb m mm m H m pk b Gu m mh hm h ø m p h ø b h u S h m : M u æ ø! h ymm m k h b m m ukky h by-p p H Sy u k k ku æku m? H m u? u h hæ h m k h mmh m uø ø k u b ø k! H u æ m p h b m m: T u p y b Gu? : D h p ø m h h æ p k æ m kkk ækk p ky mk 100! S hm b hm mm m m k Nu øb h k Gu mø m p æk m u mø H øbm mø : U h kh Guh h p k h h ø c p k kkm D b k b m h h kmm S h P k Gu! E p k m ækø b mm m H mb m Eøm b S h p p ø b 15 m m-ych M p km h h m b kk p h k h m : u k h æ Smu y mk u p ø O h mm h ø p h u p h b k m kk k h D m k øb k m? M h m : V m k ø m ø k u kkb u! D b k kkmu By Ghm m mm : M b kk b b Vm ø py u Nkmu h 3:3 D b m b m u b h kb K Sp k m h m 18

19 D k u k mh æ mm : mp h kk m h h y hk b c m k b y b Gu kø Guhø bø Gu! I Rmb 8:14 : A m GuÅ Gu ø I h 1 b 2:6 : D hb hmh ky m h E m k Gu ø ø D ø p y h h Å øk m u k mh! Em he p m m H p u m : G b m m h m æk :M hø?oæ h m y h m m ækk u p kø bm b u p! S k u ku h E m h kb k m H m h h hø m m ub h m p b ku b kmm hm p b k h m K Sp k D W k mm h m bmk! V b æ h h uhø u m u kkh kmm h h m h m øå h E 3:8 D m k ø m u p yp mm m k u V h m m D V 2 k-m H! P puk m -m æ Aumkk mu y y M km k mkbb* ( 46) Fy k! I 16 mu ku ø h kyb m m hø k m y m Gu: V u y h mk m y m bukb h m O GuT m D pæp Kkup 10 km S H m h h u m y p mk u m ø kmm h b m kk Gu h h! Om kø h b mø m mk D b m m b umb kpbm h h m æ m K Sp k m h b u? ku kk p mæ Gu h y ø k m m I kk h m : H H kkmm H mm m ø m hmmk F Mæu 7:21 Hh hø m yk bø : Læm ø m y Oh y m b m k kk p k m u Gu m Åh Gu h m H 19

20 u H m u æk? : H k kp ø h y y m pg k D h Gb 3:13: K u ø køb b ky ( h k : F b h hæ p æ ) O æ Rmb 6:1-4: H k?skb y kb ø? N! V m ø y h k? E I kk m b øb Ku u b øb h ø? V b b m hm b ø m Ku b pk ø F hh k h y E kk h k kk p h m k øp O m ø h y H u H mk b h km æ k! m k ph m h h h p by mh S O b kb m m m m m h m pøm E h m : Dumh u p H D m æ kø F m m m kk kmm æ D æ H k b m k Tk k b u h p H b D b y m h kæh h øk øm kæh ø h h æ m M m u p puk p u bø m h h Nu h ø m k mø hmm h H Ly k k m k k uu m k k p y k k b p m h æ H u p h H m æ p bækk; bæ u b kk A h h ø y k k hm Sm 1:1-3 D h Gu h y ø H m ykk hæp mk p hmm E m k p bp m m m h m æ H b k b u hu k ø S m h kk h! M h h m h kø m u b I Fk A Mkk Sm m km km bppp by-p p u b h u k b b ø hm h u k bø h Gu m m hu! D h øb h k h E u kk hm h hmøk ø h ø D ø k p m bk chæhu m km u ø kækk m m ku b bu m k m D b m m h u h p u uyk h æ kmm hm Gu kæh hm m h 20

21 D b bø mm m mh V mæk u b hm m Bb h h m hm V y h é h hm y - h H mø! G p m bø ó h h mk m H h h m kk hm h mæ V b hm hmm mh m kmm ø! D æ km u h æ bu h y uy H h æ p yhu p k p by m h b D h kk chk hm m k m : Nub k m hu æk K b m hm Gu mø hm h øk b k H ø m p u k p M kk H h m b mm m hm hu k m m H H æ y æ ku Gu u h m m um u h ky u I mm h u m kk Gu E k p m kmm æ Sm 71:16-18 æ - - D m k m k h m? D æ m mæ kæ Gu bb u Ku h Sø O u H Å m mk b kb h h O h m h? I bu! E ø m H m h : I m k mh æ N æk b pæ h mm m m p! M æ ø ku p u Nhm ø y km u Sbæ æ Muhm H bp ø kykuu m kb m m D hu mm m H k m hpu u m pump V h kk ømm æ ø hø b æm p k p km k m m ku m ø D ø p ku m k pu k p m h m ku m! D m m k kb h ykk p D b m m u m kb D b h æ m b b km k b hm k N m p p u k m ku u Gu h m b k h kk m h! M ø ø Gu h æ h k Mæu 6:33 21

22 h mø m m mk mu m mæk hu m F kmm h ø m m h m k Y Nw A Buhm Hum u : h O: D pm k m h ø H k m? V æ p u Gu ø y m Gu kæh mk N bb h u u k mk kmm ukk ø h hm! E k bø k m S H h k p c m æ bu V b m p h p h pm m b kub y : Duh m h m A h uk u ) m hu : uh? h pu h mmh ku æk h : Sk hm kæ ku m D b m m km p H b k p m m b h mk h k chk h h b ø H k b S W b m h m: FRELSEh? D hu æ kmh : V ub m u S b h mukkh mh h b k b ku mb æ h m u mk æ ø: F m Gu! M h A c b mø hi M O u p h c m T u b ku y 572 S h hø m b m p k m ku kk : m um H D m k y m bm æ D m k ækk m k m D m m b mæ Gukæ h m mm m H u bø p V m u m H u kk k pæ æ m m b? V m u m H u bø u V m m ku b bu m hb? V m m ku kæ u k b kmp u m kæmp m u? V m u u p O u m ø kb m m p? 22

23 V m m ku y m b m æ m m ku ækk m k m? V m m ku m ø b u kæh h æk h k h V m u m H m u ø m m p h L m m u h mæ ø m m b m u bø p R T Hm 572 D pæ p hm pu m b p m b u Gu u hb cyk k æ p D møk b m mm H m æ m æ m m u Ku O Gu ø E m b m h h kæ H h b hm V h p m mm h hm m kk mm D b æ b p m pøm M ø b m h m p m D b m Gu m k m hy hb h kk k h m hb m bk 1 Kb 12:9 mm Å; hb Å; h k h h p Gu æ T m b : Nu k uhø h h p! æ m u D 1½ m u p Gu ækæ h æ m m øh k H æ ub m : Guh hø bø c c p m yby æk h b k æ h m u Gu h m k øb u h b æ u m u øb m hmm h O u h? h ub pp h y m kk k? H h m b m h æ ø m H b h k 10 ø h! H æ k h k h O hm k hæp h ø V h m mm h h hm D h m mh : D m kk mh D ku m æ p æ I Bb : E h km h mm ;h mmhu b øb ø h m m yh p h Ap G 2:4 D h mk u kk h hø m u h kæh m møk k b mh p D k p mø m k k æ m Gu kæh æk by m bh h m km O ku m pbu m k h D k æ æ mø h p m M 23

24 bukb m Gu kæh Ku mæ M u ku O b O m m h b hmm k km hm h æ m O kk æ kmm m k m b h h m m D hm:m k b p k h I hm b k H uu? D æ hm ku k hm M u bø k p m Dub pø hm h p m:d y hm æ ø k p h! S bø h k p M hø k b æ ø; h b b m k m m D u p h :K!H? V m øm? Hu :N H! D u : ømm h kk b y u kkm! h E 8:1-11 E kk u bukb p m? Fø mh h p m 1 h B 4:17: h m h u b H p hæp y m m bø k D ku æ h p m m p h h u ø u p bu æ huk æ h m u p D h h p m m ømm m p up k xh mm kmm D h b p k pu m m b hu b m k m p hp H ø m æ æ m m h u m k b b ukb: ømm h kk G b y kkm D b æk m p p k Gu kæh! Th b Ik K u b I k h p P 1 B 2:21 H k h p h ø k ø ø h (h 14:12) K k ø? L b mæ m b m k 40 P W k m k K p k m pæ æ bø k æ u m m m hbc p m u D 9 bu 1958 h h uh p TV Tmh mch h kæm kkk ækk kp æ uy kum Wk h ø æ k m kb Nw Yk h æb p-m m k Pu km k hm: T Nw Yk hæp kk A km h ukk y by b V k æ ø Dmk! 24

25 D k A E H mæ kb Gu h D buhmuk Y Ch m 1957 b hb by m h kk mæ Su umk p mm m Hmmh : H pp ky Ku Ikk m æ ø u m m p æ D m mæ h æ bø bø u m h æ h p H k p TV Gu øk k p p m h ø h H kk æ k ø bæ u! Gu h u p h mk p h m m h æ H h mh b u V k æ m m 1 Kb kp h Puu p æb - m kmm p p K m ø Thh p y bu m :Du k k æ m Gb 5:14 E k m muk huk mp p TV m m h h k m b m u æm E h h 213 h ku h puk pkk D p pk pøm m m h b kk muk h h h m kk p m æk ku b Skk mk pm m æ m chc mø mæ Gu D kk muk k b u u K k u K b N k bk m m y u k bb D D Lm Dmk 2000 ku m u bkpp pø k m økæ huk u Du k D Lm m b p - - b b! U 7000 mk u hm D uhy! H kmm k pkk m ku é bu: Du k k æ m D umu k m Ku h umm u h k ø A h u y hhumm m kæk m kukb m hm m k hh umk h h kæk yb ø æ I m k uy æ m ky bæ umm u Sæ p p y y hh hh uhh uhh uy uy bkæh bkæh kæh P B 1:3-7 D h h h by h y pæ Sku Ku k kmp m møk m 25

26 K h Gu Th b Ik K u b I k h p 1 P B 2:21 u Gu h k uæ Tæk O kb h æ: æm hæp 2000 b ky u Gu Sø O h k ky yh h p! D pæ p! D u æ m m kmp h Ku m! F k h m kæ D km p k S b u m h uh p Åm D u k h b ø u b kø u h Sæ m bæ V ø b m æbp pæ kæ pm m kb b D m 60 m u m S km m m æ p hk Ak c 1000 mm H h muk h m m æu m u bæ ub ky bumu æ ø p km m y by p E kk k: E 1000 møk ku h ø b pk bu b yk m u p Gu m u mm h mm pk h b ky m h ø ø ø u V m m pæ p V p h k u! A ø ku p mm u ø b h b b h k kk h V m æ m hm h kmm E m k p b h æ p ku p hm m m mu y p hm b hm m m mh k hæp hm I mpu pu hm h pbm? Du h m hukøb mm købm psy æ P m kmm ø hu D ku kk h m k h b m hu b y pbm um m h Gu b P : N h p b m h mm hæ b hm h kb hm h h m Op Gu b P m m kk Gu h p b m m m kmm p p ø p Gub mm ku p cu k 14 ø km p h D m m kmp øb h m : Nu k uhø h k!guh hø bø! F m u ku b mm m m k m bø I u km m b m ø 26

27 købm km mkb bzkb ø pump uy m hø m ø kk k øm m! S h kk p m æ bz m! V m ø uø m bz! H m kk m æ bk h kø u y m u M k h y b m hu P h m km h h muk æ h m k b u P k by kmm m Aw mø m k k k O km b m p mh mm mm m p Gu! kø p Gu b h E k m h h m k y hu yk kh m b y yæ ku kk h ø h bu h p p m c m h pspø m u : V u kkb m hu? H kk m b? ø k h : m h æ p h m pgu!t u k Gu h b m hu? h b k h u b D k ku mø ø m m p : V uh U?M hu u æ k T k k uh F ø h ø m p wk m ømm! Gu hø pc bø H æ H kæh! Eu k: Pu k k m mm k u H købh h h ypk købh m b m ku hæ p O h h y æ y m bæ E h m: H u kk y ump b æ hum p h! Du pæ m py p m y b Pu k ukk : h æ æ m p u b æ k h kk y mu H u m b æ P u? pu pø m U k kmmm : H u æ p m u b k! k y mu bk D æ u bk kb B Ny Tm yh 2000 mm! Du pb b! h ø KFUK p æ B b OK p ø æm p m O b h mm h Guø k m k u ø km p h hm km h m m y æ!d Pu : H u U? HAN hø bø Hu M b ø!i kkm m ø b æ I k m V m ; h kk m h ukmm m h h m ømm 27

28 N æ b mu p h k y k y h kp S p kb m æk y m k hh ym hu S u m m k p S h m k æ ø k b! O u Sm uæh u b mm ; b m h m æ æ h u b b H Th h y u kyby hy k æmm b æmm mk; m u k mk æmm ø m u øb M H F m b mk m kb Gu A mm mu u b b M bø! S bø kk æ K mm kæ b m b? K æ m bø! bæ æ? E h k k k kb b 3:1-12 M u Fk S u cu Fk b m SAS D mm 4000 km m b ø u u ku kb ku uø B h Nc uh b kp V kø ø m h p bk m u Mh m pæ p p m p m ku k b kk ku æ u! V kø h m m hækø h h b m k R k m bø p h m Dæ u ykk kpp H m mm u k m kk Dmk! Fø K Sp k u ( m b ) kk m hu h æ hu y b E m kmhu b h b : Wö k u y D k h pu Nc kpk O m ½ m u GTI Nc m hy h k æk Sm k p km k m kø ku æ m by m b m p m m P pu k k m h pø : E p mp Lè? D m hb m k b pp b hy? Wö k m k m k m m b h k mk H h m - - kk m kmm mm m V m ækb p m mu M y h u k kø O m h! E m b D h p kø wmmp m k æk D hø pp m pu u Ncbu Mc b m I E b ø H h k m : k p m T y 28

29 b u m pæ p h Gu h m m? pu u m m p bu ø kk Skm pø m : M m Wö k? F h kk æ m Skum k GTI b kø! A b ku k 900 ø m! M hh? P pc m h m bby hø pp b m I m h h h kk V kø m ø D u muk m mk m k mukk mk by Eh m km æ p b u mk h hy p Hø pp k ø p by m h k? V kø m byp H by m mu hu by u mk By hu D mp k p! V p p p h m ku køb b k m u k S h h pc mæ møb u h uæ k D hky æpp p u mp hmm m pm Spk kk bum k ukk h Nc S Rphë m k p p V b m mmkø ø D p ky m H k xpk m hmmb k é y m by! V ku p u : Wö k uk Dm y D k u k Sm! u b mm m chm hu pu ø p m p 75 y kæ kkæ kmm u - mk p m kp h D h ø p m øb h h m h mm m ø b æ hkæ bø m hm pø m h pbm m h kk k æ b D ku ø b hm! Om u huk kk m h kk: bø uø Gu kæh b p u m ø m m u kæmpbu m Gu kæh! M u p by p Gu u m m M ku h u m h bu kk H m m ky m b ub! D h h u k h hu b hu mk m ku hø y E m p hm Nc u k p mæ Gu H T u b p u Fk hu hu h m h æ Tkøb Kk uu 29

30 b p Gø Thh æ k kb K u u m Gu u ku m E 2:10 Fk k 2000 h k p H D ku c-u Gø h b Nuuk D uu m b p m! Fø mm H m p m h k p mæ Gu Du b b k kø m u m! Gø k æ u mm m! O mh Mhu u h Ø N mk m ph b mu ækb E k h mukk b b H øæ pu c! H h k m : D m æk p m! Ku mp? ky Hm k h m k m m u m b hm O y p p Gu D b h kuuu Nuuk kk km D mø b b mm p kuuph kk æ ø m m um p b m m k Spø m km : H k I D m k? P puk m SSP p pæ b S æ m!dhø m Uk b m m m h m b b k m mm u mk Dmk u! - D hø m h u k ø kk mk b y H pæ p p m H D ø 14 Nuuk b p h m m u m m m m u ø S m k h y h bbk by ø Nuuk k kø! H b h m m kø b p m E k ky hm m h u h h ku pp p 150 H km m y uh m æk k ku p kæmppp p 237 m kk æ p u p m bm m p p M kmm kø h b m m m b D ku m é H m mm m æ m km p Gu kæh m Gu ø hm h pbm: pu! H ø ø pp H k m : H kmm m :H m k u æ mm kæ h h m! 30

31 m h ø m m D hmøk O mk p p pp E mø p p H k pu b m hm : u k H ppm : D h ø u pm! h mø N h up æ k D ku kk h p mm Nk h æ N m m kk p æ k É kk p m k mm b Gu m umb p b m D by b p Gu kæh mu b æ y m æ m k ø m p Fk H bk pu m h y h h m h m u Nuh p Gu kæ h b y m!! V æ b m h k æ ub D u p h kk Gu h m h Dumkmmb øm h æm! k h m æ kk ku b Dmk D uu m Gø b æk p by m Gu m b m mø m! Gu bu! E m p km bb p k b p m pu h m: H k? V k æ p u c h b! ø V kk h k m m kø E b mu km u m p c D h b b mmm m!i H k m : D m k u æ mm kæ h! H km æm h m k H m m m bø æ pø m mm Bb m? h m mm B b 1630 k b k h H u æ? h m kk u h kmm M u m h p m p h hp m km hm m h ø p k u? M h æ h! h æ k m m k k m m kmm mm m P puk kk hu h m m km h m h m h D uk y m h æ k hm h P km h km m k m D uhy b c hk m m k : Ku u æk mø uh u? H k pm : m uø pk m h p p k m! m H u : um b m m hm h kæ ku H h ku y ø p h mbø S b m Gu k m kmm hm ø hm æ m y h kb h Gu kk H æ k km b V æ ub ku kkh h mh u mm p u : 31

32 u! kk kmm h S m mø u æ m m u O u p hm h! D k mu u k m h b h m p æ m k h ku m h m b hm kmm kk h hmby h mb mm k- kk I kæ b m ø m h æu Vby Bkk b hu m m mm D muk pmb m hø hmm mmky E h uø kmm k p p hø h pu u h m Gæ hø H km kk mk h ku m m æ S m - mm h kk u! E mu ck m h p mu b mk m y ø æ æh H h kk b kb u m h u m m m k u p Gø m k C mk m pbk ø D bø Lm p mk u Nu k m Gu mm h Dmk by b m m kmm m H u m æ m m hm D m kmm h b c 1½ km D kmm h p bkk k ø p buk m h m mm k Smm k æ k m D kk æ m pc yk I mm m m p p k ky : Du k m m S b buk h h m : F u? m m! u h h u m h p b ø p y mb b m D mu m kk h um? S khum by y : h m pø m m ø : H m b? Hm b hm mm? Hm P æ? D m pø m H m p m Eh kmm p h hu m æ p pp bkk Hu b m h k k m h h h k p m pø m æk M k! D ub æ m h m hmu k m u uæ p æ bupk! Pø kmm F K C yup æp I M km uhæ h h m pu m kk k m Gu h m! Bu by m 32

33 D kmp m kkæmp kk mkø b m mm my h m h k mø k m kb m h mm umm Eb 6:10-18 D b k m by k m m p Ty m p h m b h b m y by m u F m u buykk h b kø b æ m D u kk bækk y! S h m bm p b - D ø hæ 1998 bu m k b hæ p bm pu bk bmøm D b b m hp M b hæ pæ b kø Sæby Syhu p E hmm k b D m hkmp m mbuc p yhu! D S H u m uø p m h æ h E m b p Rhp h m p m ø um Op k u y h m p M ku k m m by pbm! D u c m p m æ D hm m m k b uø h kæ ykm b m 30 cm m F hmm m æ k y m kk h bø k I m mbuc yhu y p m um m bk Op kk æ k hmm ypk km k b h h! S h m h ku æ h S m u p h m ku æ b bkk D æ pp pykk h D h m mh b m bø m m æ p D m h pø m m m N m æ Hbæb 12:114 m bk hmmh S m h ky mk ø h by y m mkm h u øb h u bby u m æ ky hm uh k u æ km u p hø Gu H hm ø m m y I kk k b æ m m Eu h I kk h kmp m y h k b I h m m y m ø: M ø kk H p m kk m u æ hm; H u h k h h ø h h F p ky k I h u; Gu bh m ø F h ø m kk u? H I u p m I uæ bø kk ø E h k æ m p h pk m; m kk u m uk u k? F æ u k m u m Gu ø b k h 33

34 hh A p ækk k ubh æ m p m b b u æh m h m Syk yk hæ kø kæ p b mm kk m æm b hb Sæb m h u hk k H V ømmy 1998 h Gu m ku m æ p m p m m k m m m Ku! H ækk m m k : Kmm O pu h: D Gm! u m cp H P kb h m ykk æ D æ h L kæ u h by y bøkmp hm hø kk m mm p D h h Gu: M F mu k km b ; kk m m mu D h h cp H m u u æm mm æ m k m mk u h m u æ m ø b hu ypppæ u m k y cp H ø ypppæ m k u P æ Lø Bb k b p u h H b h py p hm D c p kæ h y p!! H m Gm mm k b u Gu m mm mm mm p kæ h Gm D b h uk æ m h by æ Gu æ m mm F h u m mæ h h mm O m u ku kø m kæh D m m m Gm h u m mm EP Hmm Eb 178 D k m ku y! S H m : O u k m Nu km k b mø h h kk m Suz Hh Hu p puk b Rh Bk m m m h b Ak h u b hb Hup m : h m m m bø DUSKALI KKEDØm øm bø u! Hu ku æ m m kk ø! 34

35 A p m m æk m b ø k m mø: H æ b? H æ ku? H by? m pøm k m m h É kk: u m! D p hm m h m y k æk kk k b æ mø æ Hbæb 12:11 : m m pø u: Ræh yb Gu m kæh m p h ø m p hm! D h :D Gu Sm 14:1 h u m mk p m kk p mæ Gu m h kb h m h h A æ M m by k u b p pm m m m mk k ø u m k ku : H m Gu! D h mgu : D Gu D ø by kbmæ h æ uk Bb Rmb 1:18-25: ThGu bb Hmm uuh uæh h mk m uykk h uæh; m k k m Gu m b m; Gu h bb m Th h uy æ b h k h ummh h ku kb h u uky Th kø k Gu æ kk hm kk m Gu m k b mm u h b møk M p b mby ukæk Gu hh m b kæk mk u ø y kyby D Gu m h h y uh æ m by; mby Gu h m ø æ yk kb m Skb h m hø h! Am huk p h m y hmm by m u p æ : E k h ku bu y p P kæ kmæk k bk p D b kk m k H m ky u kæ m b bu æ m æk b b m V bæk m m km b æ m D hm m pu m pp D æ hu m ykk æ u m h ku m kk km m m u Dp m h km m k p m p ø 35

36 B k ku pæ m; m kk m h m!h æ : D h k! Hk pæ k m u ku ykk mm! F m k b c c p m m m ( D ykk kk ) F m ømm k m m hæp uy h m Smm h ( m hu-u ) h m u hø mm p ku h æ m Su m k ku : Gu! Du ku kæmp b p hu bækk m h Ikk h ypuk k b u k m m mæ kæmpbø m u H u pø y m æy p Ø 2000 m hø h k kb mæk mkk p u mm u b ykk æ m k?sk m mæ k m E u b k m km p S y k mæ Gu! D u mm H m æ æ æ! O h æ h kk h é k m p M u m k æ Gu b! V b B kp 38: D H b m :H m m u mø k h bm? Spæ bæ m æ m m m pø! H u u? Fæ h u h! Hm bm m u? Hm pæ m u? H b ykk hm hø m m ub uø b y? Hm pæ h b p bø u m ky kæ møk ky øb k æ p :»H m u kmm kk æ h bø«h u b m m mø p h k b k uu y? D k m m m kæ D uu h y ø m bækk H u æ h k h u p uyb bu? E ø p b bb h u møk p? H u p? Fæ h u h H y b h h møk hm? K u hm mæk ø b? Du! Du ø u h æ! H u æ km h u h km? Dm h b æ kmp k H h y p h ø b? Hm h b k ky b ky h b øk u mk mæ øk m æ p m? H hm h u b? F h kø kmm? Hm h ø m hm? V b m yb h 36

37 K u b Sy b ø O æk? L u Vu p ø u Lø m mm m u? K u hm bmm u m? K u b p ky m ækk? S u y u : H? Hm h y bu m m hm h h? Hm h k æ ky hm k ømm hm kukk u h mu kump mm? u by huø? S u uø u kyb mm hu p u k? Hm k ø u k Gu k mk u ø? O kp m bb Gu h m N æ kp ø pu hm kb bø m b hm h m hm p Tæk h m F øk b F H k h Sø bb kæh u b p G k h h y m Bb : u k y h yb! Mk B 7:19 E k b k m k: FISKERI FORBUDT D m u h ku ø Hk Buh Muhmm h M m mk æm ø æm u ø b ku æb umm m - V m h æ m u p m m p k b b b!! H k k Læ h h E 1:4-12: I m k y O y k mø k møk k kk bu m D m mk u Gu; h h H km by m y ku kmm hm S h kk y m h ku m y D y m py h mk kmm H b hm k hm kk H km h kk m hm M m m m hm h m b Gu bø m m p h I Rmb 10:4 : Th Ku phø æh h m Rmb 10:8-13: N h?»o æ mu h «m pæk F h u m mu bk u H h Gu h p hm ø k u F m h m æh m mu bk m Sk :»I m p hm k b kmm«d k p ø æk; h mm H k m pk hm»h m pk H k «M m k h : H h muh O ku Gu mk M Puu 2 b Tk 3:2 kk N k m kk h k u kk 37

38 A m k : k kk mæ kæ Gu p p m u ykk k u øu ø! T m m h m p : B bø!d u h b O y k h : Guh u m O Gu p m Km Hm H k! B m Gu m mh u Gu kk p Du hm kk yk m mm p h m øk ø h M hpuy ø æm mc ø m mh Dmk hæp øupæk E b TV 35 m mk m u u b h u k u Gu kk m øk u k k hm ø h S km æ m! V p Rhp E k u ym æ ku æ F! D k u R h p h ku h S h p u æ kpu m b h p H D ø ku k uø m ku k b m mk m u! H u m mk km k kmh m h m h h m m D b Aw h um V c K F mæs k u m kk! D ku bu p m m b D bbk k y phy m m b kk D h m k H m : Du k pp15 F mu hpp D ø k u Købh k h m pu m h u u m p ku æ p D b u V m møk m Ik h k p hm S ku hø h h Akm L ku h ku mm m? Ku kmmuk h? E c kh mm h M H : G m m B yu b h m k h h m muh k k m m p m by b m Gu m mø hm u ku h mm O bø hø H! L m H m y Ik p u h H u p u B kb h æ E p 38

39 pkuu Nu Dmk p b h h ku b h pc V km hu p p m pøm m h mum km h u : D y V h mmø m k k m u O m h m Nu æ hm k p u m m M ku h kk u k u p m ; h m h u kk c h kk Gu ø u h ø H p m km h mukk k mukk ø m Hu k k m p u hu: h æ m u h h b yøpg k D pæ m bu Nu ku æ m æ m H h u h V b bu æ Akm h by-p p æ y æ p u m bæ h h kæ D bu k pmb h ku ø uø p æhøk ku p D ø ku Akm Næ m p ku æ k k 900 h h P u H m : Akm h æ Gh h bøp k b u V uh? mu U D æ m bø ku hm æ H y h k b m h kk Gu m h y m k æ Kkk 915 km pø Nu m u kø b Akm h u b m : M b U um H b m hø m m k ø b Akm m m p m ku kk pø m h h hø p h! A k m 1½ m b p u Nu ku uæ k m S yk ku h hp b kmp ku b m p D h m k 1630 Gu km Om h b bø m D æ p u Næ m km Akm h m pu m æ k m hm D æ u æ y h H k ø k u k D h u h mc 1½ m ø æ E mm yb ø ø 16 m m k D Akm D h h u h pu m kk k? D mk kk h k m m D ABBA m : Ib E S y u mm D ø kk H um u p mh m b : I yu u 39

40 - D m u ækk y p h ku Gu h mø m! Hu! Dæ k kk Akm b uk æ m h h uø p æhøk D m k h h yb mm Hmmh Th I m b øb K u h ø K u Gb 3:27 H mm h pæ k K u D æ mk 40 D Ny Tm Puu k Kb 1:26-29: D h mm h m hæ k u æ m m u b b b h h; m Gu kuø h p hh h hmmh : Ku hh hb Hm ky m h bæ h m m ø h mk m m ukmm Ku D m h k k mæ m M kk h bukb m? S u k p m hu m bukb m h h y! A K u øm kæ h h kæh h øk h O ThAmp B b æ æ k 2 h B 6: Ohkæ h b mm m h b h m æ D bu m I h hø by I k b kæh I ø L 1 h B 4:16-18: Ok p kæ h m Guh Gu kæh b kæh b Gu Gu b hm D kæh u : h mh p mm ; m h Fy kk kæh m u kæh y y bu m æ y kk u kæh H h bu m mh kk b p mm m u h! E u m p ukm kæh (Gu kæh) y u h kmm m F m m m m mk mu m y y Mk b m bkym bø h m bb? Spøm m ku ym m h m h m æ bkym! S h mh æ m ukm kæh u m y u! 40

41 H kmm y? D kmm æ kæ p m m - m u m TV H kk h m m m kk ukb p! Mk uh m uu m mch y h ækk y ym h Sm kpm k m ø m yø m k : Fk y m pm h A ub y m hkp k by b kku ku O Th hk yk O m - ku bu m m æu u m H u b? Oy pykk! O pæ m h u mb æ p u H k m æ? B h uø? Fkk h h pp kmm E m uh- pk k m kk m m u ø m y H æb uø bø m! H h æ Dmk h h m h m bø u k m kk k kmm øb 30 O bæ u m p u ø p bmk N b m k u uøh m pk Gu M hb H h k - Dmk m b ækk m kmm m m m h V bæ! E : D ø u æ by æm c 45! H pu m ku u u? I h p b m m- æ my h m ym b m m m m æy 41

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace

Thy - Mors - Salling Delstrækning Skibsted Fjord - Struer Udkast til kabeltrace 3 4x 4 p 2 2x 4 AA y q 2 u b Luc b < h u> V 22 V 2 V 3 V 2 1 4 V Y 3 4 P_Ub P_Kb P_å 33 h 3 c y b 12h y 2 y uyp F y F Fubyå F bå. ub 1 1 3 c 4 1 L 14 h b 33 RAAR å Ch Rå.-å uc Råå Råå F 4 Ch b KK 4 L 12

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

.192NLL0094. Tegl. DongEner

.192NLL0094. Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 4 B 8 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT U USTHOMSENSGADE

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B STRANDVE EN 44 FREDER KSVÆRK HÅNDVÆRKERT

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 6 B 8 8 8 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F æ K U B THORSVE 9 FREDER KSVÆRK SPÆNDENDEV L

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B B SGAARDSVE 8 ODDER NYOPFØRTDOBBEL TV

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 68 8 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U B SANDKROGEN NEXØ -BAL KA RUMMEL GTSOMMERHUSTÆTVEDBAL

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 8 4 B 6 4 A F NANS ER NGSF ORSL

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U B 6 96 948 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Fo' ajle di små blomster da' dov æ' te' i år UGEPAKKEN PAKKEN. Hakket Oksekød hakket skinkekød skinkeschnitzler skinkegyros italiensk svinekam

Fo' ajle di små blomster da' dov æ' te' i år UGEPAKKEN PAKKEN. Hakket Oksekød hakket skinkekød skinkeschnitzler skinkegyros italiensk svinekam IDAG DEN 4 MA 27 7 ÅGANG N V ækk % 5762 V k 577 u 5772 Kvæu 575, 56 Fb 57 vb F' j å b ' v æ' ' å å v, ' æ' ' å ', å å k å v bø'kv å, æ' ' h' j' j ø '; å hv' j' v' ø' h, j' å æ j, 'øv å 'u' h ' j J' æk

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208611

.48716100. Sagsnr :208611 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Ø mo g,3200h Kon an p 500 Sagn 208611 udg md 16 621 1 Da o05 01 B BONDEHUSI DYLFORENDENAFBLI NDGRUSVEJILANDLI

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

.037R130066. NRGI ngen

.037R130066. NRGI ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U B 4 A F NANS ER NGSF ORSL AG A RTPLBRT NT

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U 845 95 B 865 5 9 A F I NANSI ERI

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V a,1 am Kon an 2 495 ud p md 2 Udb a n 125 B N ud 12 149 9 698 Bo m2 S u Væ Bå G undm2 En Sa 144 2 4 2008 707 B 286V4009 Kon a S monjnn ndha- ndommæ,mde T 86829411 Ema mon j nn@danbo d Ana ndommæ S monjnn

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt.

Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Kontaktperson ved kabelpåvisning 5. november 2013 BMI/BER Energinet.dk har et kabel i det markerede område. Kortbilag, som viser kablets placering er vedlagt. Vi vedlægger en instruktion, som skal følges

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

.0210005627C. Tegl. DongEner Nej

.0210005627C. Tegl. DongEner Nej V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U B A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT 8

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 9 6 B 6 98 6 6 A F I NANSI ERI NGSF

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Stor vær ses del ghed med nyer køkken badevær se.

Stor vær ses del ghed med nyer køkken badevær se. V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m S BBERNSVE 4 TV VAL BY STORL YSVÆREL

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Ver COPYRI GHT endomsmægl medl To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad Bu j 3,B nd Kon an p 1 995 Sagn O22051 udg md 1 Da o26 11 B Høj b ggndogmd an a pano amaud gæ gmg ho domm hu F ahu, aogg duh nd ha ud gom ba

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG

Kørespor. Kantsten Kantsten. Kantsten. 30 mm AB 70 mm GAB mm SG 300 mm BL. 20 mm PA 50 mm GAB mm SG KARRO () VOGNP?? æ Å ØMR K ZONE z w G A P V 8 A c c G G c (6) D c O R C (6) M K PARKNG VE

Læs mere