Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget."

Transkript

1 1

2 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m um km m bkk km bbé Du phmm k mhu kk Kk pc hø p bkk m by cum kæ m m k æ kp uk b A y mm m m øk bm 2

3 Hmm U k p pæ m æ Gu H købm h m k m bæ m ø km mm M huh u p kp æ hm O bm b hu Hu h k u m m m bø N k h b b pmu ø Hu æ m b p Gu æ Bb H kæh h k by m bø H u p Føkæ- A æ b æ bæ bø mb u y m! U hu h æ m D bø m km kmmuk p mm h m h O b b m u by m h m D u h m ku kmm U m hu mm m mm yk p bu ø k u p Vup M b u h bh ø U æ m u hy købm: F py m ø u Vu b py m p bu ku u ø m b mk m U m m ø u m hu pp m T b y hu u b k m bu E u U h øk mpmk D m u h bkk h m ø m kk h køb? D U m ku pkk H m u køkk pø mpmk V b y p bh m bæ p b kubb u k k mp u mp E kub u kø Hk y! 3

4 F mø mhu Nø 1940 H m pæ I M k ækk D p Føkæ- h huu m æ m bæ S m u k k m 100bø ø k D KFUM&K mø pc æ k k mk 175 bø u k D ykk bm Nø! Um U æ m æ: D æ m æk k y ku p k S h hæ D m æ h pæ m kk pkk m m D h kø 14 km æ h p kæ é mæk pkø u m k p k Hæk h m øk kmm æ m møbk M Pæø k æp by b h h æ D b kø b p u m b kp m c M u mø wk m hy kø u æ m m V m b pbø m y : Kæ F hø Hmm hø m h bø h mm m æ m ø m æ hæ Dmk F M k y æ y p D k bæ h m bø m m kmm b pæ 4

5 Pæø h m k kub u æ u æ D h k m m kuu æ u m p k kp ø k m B D ky k pp b m m ø kb p p 22 k D uæ mb 1948 by m m m h h kk k ø b S m mkk p møbbk m æ b øk k øæ D m h k bu kykppkm b ø pmø øæ b Amb ø p km k b D k p Øu m u D N S F m b kk! E øæ b m m b S h by h y kp m H KFUM h b p æu b m bpæ ø I b pb Sm y m m u p k b m mkuu bbu muk k kuu my m h bkkb m Pæø D uk mykub h u Dmk kkuc V ø by - h p yp V B uh h b h mkmkb m u k mkb m VM T m VM Ø S m h h P k mø E Hu kc yu muku S D h k m p p p mm pu m k b hu h bb m p b h h pøm ku hu! Fk æk 5

6 ku æk m - yp hæ kk p æ - b h h k b b E ækb D kk æ ø by kmm h hm D b h mø h u p k øm kæh ækb b m S m ø mø m bbk mh D h kk mm m!! D p mb ø u h u cp: Gu ky kb! D m b øb k b ; m m k b øm O k ø m : m k u ; k m y u; k p h kk øb k kk k m;p y k æhæ k b k Mku 16:15-18 D b køb y u p b y h m km p D b k u h h H h p æk m A b bkæ A m E! D k m h kk k æk p D km m p k D m u m m h km h m m h Å mæk m m mm m km ø D m m m kk H b b ø p y b øb m H køb? D k kk I M by h k m kmbb hy u b æ ø Ap G D ø Mæu E 3:6 H b øb m mk um uæ bk y b u øb h: D kmm u Gæ h øb hm M h h hm : æ øb u kmm m! D u hm: L u k ; h bøp y h! S h M u b øb h k p Hm b h GuÅ m ukmm hm S h kb Nu b y æ Mku E kp 16:15-18 D mb u :D m b ø b k b m m kb øm æ p P ppæk Ap G 2 kp 38: 6

7 Om øbh æ uk y ki H m k k æk æ m k! V kk k øb m? b km 15 h øk 10 V KFUM p 7 b æ! ø m pu mm m m m y D m m Gu b D æ æ m P P Rk mh m m h h b b m 1 Kb 5 kp 20: V bu p K m m Gu m ; b p K :L m Gu! Ku k p? u! M h kk m m? V m b m? u øb m bø Mæu 19:1315 N h øb kk bø m h m: D b mbø hm h ku æhæ p m b; m cp u m D u : L mbø æ ;Im kkh m k mm m ; h H mm hø Oh hæ p m m k pæ c h øb bø! D b h h kk m u øb bø M m bø hø Gu by kmm u b! Nub y k kk b : h h m bb D k p m kk bb m h Puu k m b Rmb kp 6 4: Vb b m hm b ø m K ub pk ø F h h k h y P u m p p D y h! D h km øb (b) u y : Ku Op E h y! O m æ! V h? V b p? pæ y D p ykubb m m k h kø b u! I 1954 b m E m hu h mh m V b h Sc ø b m u ppp ykubb F b I m køb mcyk kø h Eup u h p mcyk p b køb py NSU u ku pø 7

8 D b kø u S N Tyk Ø m h k V p hm Ghu ky b pkø mcyk k u m E b y h kk h hm p k hu kbu k p hp Ibück M Gu m mm k km u p kø D ø u b m m k p D æ u Hu bø u ø m mu hu p hp u m k mcyk k m k kk h k D m p u Gu: H! I m h : Guh m k p m m h h pc k m m pp m hbb kk m b b bø m m mm kø hp æ h E E b hu kø p b chk h b m kæmp b m h Læ k bk D b æ chk mø u m hp m m km ku æ h Gu b p m Ghu M ø b kk m Næ kø p hp b m k mæh h D kk h æ ph p hp m kø b Müch h b b b p Ghu V ku ku h æ Ø h Müch u Ap ku æ mm u b D b k muk u Ap b Ibück E h bø E u p mukk cmpp I H p k p æ u E m ø pu k m D mæk kk k p p! y p p k u m kk æ Mæk! m u hm h ku æ Pu mmp k m : D ø h m k b øp y E æ kk k b k y m!nu H kmm m ø m D hø m p mø h m æ ku b m kmm hp æ E h h p m b ø ø bø k 1400 S pø ø m æ ub m æ 8

9 M k h D kk hp ø h b yk E k øb ku hu uk k hu ku m hm Dmk D b é pbm p! V h ku u hm p mcyk kø h W p p ku h kk y - m km W S h æ m? V pkk b mm ø! D m kæ by hmu D b pæ u h p Gu hæp p V kk k h øp D m pæ b bk h pæ æk V h æ uh m k km øp pu æ Øyk h H V kø m m m p m m uk m pp 20 DM h ku m p Du ku uø pkk u D h kk y m b m y K H b m m p b uk E h p u b hu m : U h b u! S p p! Chk æk bø h h! V k ø h ku ø b Gu? V p Gu b p k m! E k k m K u Dmk k u D hm m m k k æ K E p S yhu b u ph m kk bh h km h p p P k Gu! H h æ ukk h kæ D u km by m b æ m p H m p umm k k: Gu m k! O yb M 50 km By Ghm Dmk p hø hm ky O H m b ø p y y m pkæk mm Gu mk M bk y p m mmk h h k m p æ m Gu D m m h b m m k bø h m æ m I 1958 b p h Sc ø hu ku æ øm ø hu k m hu m h m u p 650 m2 yby 6000 k m km Gu 9

10 F h k E hmm S E møk p p m u k hu m u m y D Gu p u m m ø : H k u m bø mo m um kæ u hu b D h kkp m k k k H u? b Gu V h bm mh m m p m kæ æ hæp u D y 1960 b h k D h æ m ø u møb m by p O h Km m 1½ ykk mm D m kæ ku m bøb V h øk ø F bø u k m k mh P k Gu Mby kæ H b 1964 b k Gu k p H b p p p m æ k m O h kk h h m Gu m bbk b bh h m Gu ø? D k km m æ m Fp hm Ap G 8:26-39 m pu m ykk I 37 pø Fp hm: T uh h k k H k m mk b uæ bbk b Hm bk b øb D h m æ D 12 uu 1964 b øb Sbæ Ep m D 6-8 m mh h D b m m m b øb m H m p kk Gu h puk km! 10

11 bym S y ku u k D m b b b uuhmm m mmky øh k m h : H mh k b b h k! b æ m æ m u æ Gu kæh m æ y m u by h y m D m 2 K 5:14-20 V b upk : ThK kæ h ; m b m :É ø ø; h ø kk m k m hm m ø p m S bømm u kk kø; m h k Ku kø ø kk m u D h Ku h y kb; m b y b! M Gu m m Ku ; h Gu m Ku m h kk m æ m y b V bu p K m m Gu m ; b p K :L m Gu! D m kkk yh h y kub Gu æ h hm 21 O h p øb 36 m mk h mø m u m mm N b hb b mø H u m bu D u pæ æ bu p K! M h m m k k k mb h chk m øk h kk b øb m k D k høkk m m ku æ m b bbk Ap G 19:1-6: M Ap K k P u u æ m hø km Eu D h c p pu m:f kih Ikm?D : Vh kk hø H H pu : H k b b Iøbm?D : M h b D Puu :h øb m m -b h k ku p m km hm :p u D hø øb H u O Puu hæ p m km H m u p h h kk hø H m m u b m k Hu H ku bu H m mm? N Bb m b pp k mk m øk k A Gu køb øb m H ø m cp b u h k kæh k b k Gu p m h øk Sm h kæh k by y m Bb m Puu Rmb 6:3-4: E I kk m b øb K u u b øb hø? V b b m hm b ø m Ku b pk ø F h h k h y 11

12 H kmm bb? k m k k h L b b D p1000 y m m m kk m p ø D æm ku kmm bb b ø kk kk m hu D h m bbk b b ø D k K B h k æ k : P b umb b h k u NyT m m mk by m k h kk p m Dkum kmæ kpm b m ku æ m m p p mø æ Næ K O y! M ø b p k F Du m ypk by kmm p umø H p H ææ k u bu m H p m b D b by p y m Nu b u b m Gu k b b øb Næ Apk Kk D h ækk by k b m bø m øb m y m b M m pp m kk E km KFUM p m m m h k km m æ k h h by kkk ku kk æ p 2 p m chk u h k h æ m! S b k æ h æ p m æ 20 m p ø m m bø m h E kp 9: D u h hm y m hm u y! M k æ bk hmku pæ k kkk m h Gu b ø m h m bbk b u! ( Dkm pu m æ m km p u m y c pp D m ) P puk k kkb k æ Luby m p æ bu D h b k h h h ku ykk h æ hæ Gu yb k H b h p h k k b ppuæ æ m ky h H æ b m Gu E h h æ u S h p O D k møk pu H h m: S k H m H Hu km h m khuhu h bæ y p b p u kb m k pu Luby k b b m b bh Tp m h uø hm h ukk øbm M k Ikk øbmpumb bu kø 12

13 D hø by Gu: H k k m æ k æ æ m ø k hø mm k I b k Sm B 40:7 h : T ø h u y u m b ø bæ- y kæ u kk 9: Aø m Gu m y I k æ u æ k : Dub m ø pm Vu Fk Gu kk h m h øk b k hø y h mm ø! Hk u h h D h u 36 Hu A m k kk h p ø mk Km u h m! V u b p kmm? D bb9: 11: G h b m hm kk h h mæ k hm kk D ku æ u k by! u N b m hø hm kk mm hm kk h ø u m Gu øk u k øm kæh m h h h N Gu m Å y ø m by yk kk m u V ø kæmp m D p h h b u? D b bø; p k u u b b Nu m m b Dmk m k k hm h k æ y p mp h ø mm m u æ k m Mh Th k h hu h b p b I m bp p bø ø u O u pø h p puk : H k D kmm Hu : D k D mum mm m u k m h h m k G b m m: Spu Ch Fy h Hy O Smh m u mæ m By Ghm Y Ch m mh p m bø bø bø bu mæ k Ku b æ h m p h ækk h ø O m m A E N b 40 Gu : H k H kkh m m h k Gu h æ m hm H ækk m m 35 m mk m TV m u h h bk m m h mum buh H h kc m ø mumk kmp m 100 u hø H k ø? H m k : ky kkk mm m k ( kk) m ky KRISTUS m b ø m bk Mku E 16:15-20: Oh m: Gu ky kb! D m b øb k b ; m m k b øm O k ø m ; m k u ; k m y u; k p h kk øb k kk k m;p y k æhæ k b k S b H h m m p Hmm Gu hø h M k u pæk O H k m æ m u m 13

14 Mh p ømm D u øb m m H b m k ub æk Nu mh m øk æk S k ub hup p bø mh D b kø p b pmé m wku mm m yæk N Kø N by ømm h u h mm m pp Sup Tpø m b mm m b k m huu ø h mh T by y ø ømm c 25 p D b p Tuup ø E h y k p 8 m2 b ukk phæm D m mm m D k kb p wk m p y k ku 2-3 b Tømm b bu b m b øb mm k p D h m h RøHu p kub øp mm P bækk m m ø m Guhm H m 15 p kø p h ø E ø k bø pæp Amu H m p mhuu ø h ømm b h b h 14

15 mm m mh by m ømm m p khy M uy hø m æ b H h h mm m ku b yk D Rk F u h uu øb m h pk! P puk k bø bø Apk Kk m h hø m ømmpk D é kmm p m u k by m km Rk F S by p m km b D km p K F b bu umk p wk- u E V Eh m k k mh p p Nu kk æ p u k bh ø km cum D ku b! T bø mh h ymk p b S kæum mh D æ y u m p øb u y D pæ ø b p V k mh OW y b ppu æ m k k mm kmm V p mb m Mbu Pkk p km mk Fkkk mø H ø u p h h kb mm B U mm Op UK h æ p p D k p ækk b u u m k p ym bp b m m B K Sp k b b æ m D pæ hø b D Wk Ncky Cuz T Kc h m b D h H mh p u m b ø h mh h k V kbm m 2-3 m u u k p m k bb V mk kp k k H muk b b m m m H mø m æm V ykk m æ k km h hu k pæ ku æk E H ø upp km m by D k m pk D ø m pæ m h b m m V k b m I (mk 1972)h UK ø k kc u m Dmk ku mk ø k p kæh Ikk b ø pu 15

16 b bu F øbk h Gu øb m m H 36 h Gu æ k m m m bu m m bu m kk ø m uæ mk k p! Bb m k mk m Gu m k u k mk m Gu! h p p æk p æ kæ p k y p H b mk mø H m p k m m mm Hu! D ø b m m mk m h mh ku h bmø m kæ ku b mø H k m ku b mk m mk m mø m kmm bø by m : V k b m k m m k Vp p h bø b mk Føb mø u H m ku kym p Z z b m m k æhu æ p b mu ø æhu u m æ m h kk p h m ku h æ p kh m æ : m m h kk m! V b h uæ Duh p b m ø m k m h b u m m b D b kk kø hm hm h h h h m kø u mm h b hm H æ kk m h hup hm D H H m æ u ku yk æ m h ækk h m m ø h ækk hø m æ hø D H H b m ø kk m u m kk E 50:4-5 D k k k æ æ h H mm Å u m m h k h u : S k ø m m ku m F m Hk ku hø mm ø h øk uø Ab Nc I y C B I mm c 500 m puc b y k ½ 4 m 16

17 V b N S Tyk Fk Ak C Gø p G m P puk k chc u p c D pæ m kæ b m h b mk y m k bh M ø cu k Fk mm m k mkk V ku uk øm y b hø k ø H h b Su-Ab m mmh b P Lè p hby D m 2000 km u m b V ø pbm ku ku p ækø bu ø m ukk h I Tyk kk æ m km Ly k k pbm V h kø 800 km æ H h k m umu V yp m M b k pu ky: D ø kø! F km mm ku k: HOTEL ykk M h? D é pø kø m k p! V ku H u? ku H hø? P ø ppk U m k D cm m B Gu h hø m uk D b m bø ø æ hæk m k æ ø Næ m m P Lè! D ukk m m k ku m p k m kmm H b mæ m u hu m F - p k R Ry c B y M c H yd I h b y pk H hk k D u kubk kø wmmp m u D ø p kpp m kø u Ncbu Mc V b pump p Mh 23 m! H p ku b u V h h m kø u Mh D b uu yk V h p p b b pæ u D u ku hm k pbm m b m h b H V h kø m mpu p b pu kø p æk æh Ly k y m m ukk p m 17

18 b b : Guumu b Gø k b u m m m D p b m D k h hm Dmk Gu k b! Hu! Spæ p H Å m h m km æ bu H m ub k h b k y æ y k h u b H Luk 4:18-19 D km m m bum m m bkmm bu c pu h ø m h m b Gu mø m huk æ b kbøm Eb m mm m H m pk b Gu m mh hm h ø m p h ø b h u S h m : M u æ ø! h ymm m k h b m m ukky h by-p p H Sy u k k ku æku m? H m u? u h hæ h m k h mmh m uø ø k u b ø k! H u æ m p h b m m: T u p y b Gu? : D h p ø m h h æ p k æ m kkk ækk p ky mk 100! S hm b hm mm m m k Nu øb h k Gu mø m p æk m u mø H øbm mø : U h kh Guh h p k h h ø c p k kkm D b k b m h h kmm S h P k Gu! E p k m ækø b mm m H mb m Eøm b S h p p ø b 15 m m-ych M p km h h m b kk p h k h m : u k h æ Smu y mk u p ø O h mm h ø p h u p h b k m kk k h D m k øb k m? M h m : V m k ø m ø k u kkb u! D b k kkmu By Ghm m mm : M b kk b b Vm ø py u Nkmu h 3:3 D b m b m u b h kb K Sp k m h m 18

19 D k u k mh æ mm : mp h kk m h h y hk b c m k b y b Gu kø Guhø bø Gu! I Rmb 8:14 : A m GuÅ Gu ø I h 1 b 2:6 : D hb hmh ky m h E m k Gu ø ø D ø p y h h Å øk m u k mh! Em he p m m H p u m : G b m m h m æk :M hø?oæ h m y h m m ækk u p kø bm b u p! S k u ku h E m h kb k m H m h h hø m m ub h m p b ku b kmm hm p b k h m K Sp k D W k mm h m bmk! V b æ h h uhø u m u kkh kmm h h m h m øå h E 3:8 D m k ø m u p yp mm m k u V h m m D V 2 k-m H! P puk m -m æ Aumkk mu y y M km k mkbb* ( 46) Fy k! I 16 mu ku ø h kyb m m hø k m y m Gu: V u y h mk m y m bukb h m O GuT m D pæp Kkup 10 km S H m h h u m y p mk u m ø kmm h b m kk Gu h h! Om kø h b mø m mk D b m m b umb kpbm h h m æ m K Sp k m h b u? ku kk p mæ Gu h y ø k m m I kk h m : H H kkmm H mm m ø m hmmk F Mæu 7:21 Hh hø m yk bø : Læm ø m y Oh y m b m k kk p k m u Gu m Åh Gu h m H 19

20 u H m u æk? : H k kp ø h y y m pg k D h Gb 3:13: K u ø køb b ky ( h k : F b h hæ p æ ) O æ Rmb 6:1-4: H k?skb y kb ø? N! V m ø y h k? E I kk m b øb Ku u b øb h ø? V b b m hm b ø m Ku b pk ø F hh k h y E kk h k kk p h m k øp O m ø h y H u H mk b h km æ k! m k ph m h h h p by mh S O b kb m m m m m h m pøm E h m : Dumh u p H D m æ kø F m m m kk kmm æ D æ H k b m k Tk k b u h p H b D b y m h kæh h øk øm kæh ø h h æ m M m u p puk p u bø m h h Nu h ø m k mø hmm h H Ly k k m k k uu m k k p y k k b p m h æ H u p h H m æ p bækk; bæ u b kk A h h ø y k k hm Sm 1:1-3 D h Gu h y ø H m ykk hæp mk p hmm E m k p bp m m m h m æ H b k b u hu k ø S m h kk h! M h h m h kø m u b I Fk A Mkk Sm m km km bppp by-p p u b h u k b b ø hm h u k bø h Gu m m hu! D h øb h k h E u kk hm h hmøk ø h ø D ø k p m bk chæhu m km u ø kækk m m ku b bu m k m D b m m h u h p u uyk h æ kmm hm Gu kæh hm m h 20

21 D b bø mm m mh V mæk u b hm m Bb h h m hm V y h é h hm y - h H mø! G p m bø ó h h mk m H h h m kk hm h mæ V b hm hmm mh m kmm ø! D æ km u h æ bu h y uy H h æ p yhu p k p by m h b D h kk chk hm m k m : Nub k m hu æk K b m hm Gu mø hm h øk b k H ø m p u k p M kk H h m b mm m hm hu k m m H H æ y æ ku Gu u h m m um u h ky u I mm h u m kk Gu E k p m kmm æ Sm 71:16-18 æ - - D m k m k h m? D æ m mæ kæ Gu bb u Ku h Sø O u H Å m mk b kb h h O h m h? I bu! E ø m H m h : I m k mh æ N æk b pæ h mm m m p! M æ ø ku p u Nhm ø y km u Sbæ æ Muhm H bp ø kykuu m kb m m D hu mm m H k m hpu u m pump V h kk ømm æ ø hø b æm p k p km k m m ku m ø D ø p ku m k pu k p m h m ku m! D m m k kb h ykk p D b m m u m kb D b h æ m b b km k b hm k N m p p u k m ku u Gu h m b k h kk m h! M ø ø Gu h æ h k Mæu 6:33 21

22 h mø m m mk mu m mæk hu m F kmm h ø m m h m k Y Nw A Buhm Hum u : h O: D pm k m h ø H k m? V æ p u Gu ø y m Gu kæh mk N bb h u u k mk kmm ukk ø h hm! E k bø k m S H h k p c m æ bu V b m p h p h pm m b kub y : Duh m h m A h uk u ) m hu : uh? h pu h mmh ku æk h : Sk hm kæ ku m D b m m km p H b k p m m b h mk h k chk h h b ø H k b S W b m h m: FRELSEh? D hu æ kmh : V ub m u S b h mukkh mh h b k b ku mb æ h m u mk æ ø: F m Gu! M h A c b mø hi M O u p h c m T u b ku y 572 S h hø m b m p k m ku kk : m um H D m k y m bm æ D m k ækk m k m D m m b mæ Gukæ h m mm m H u bø p V m u m H u kk k pæ æ m m b? V m u m H u bø u V m m ku b bu m hb? V m m ku kæ u k b kmp u m kæmp m u? V m u u p O u m ø kb m m p? 22

23 V m m ku y m b m æ m m ku ækk m k m? V m m ku m ø b u kæh h æk h k h V m u m H m u ø m m p h L m m u h mæ ø m m b m u bø p R T Hm 572 D pæ p hm pu m b p m b u Gu u hb cyk k æ p D møk b m mm H m æ m æ m m u Ku O Gu ø E m b m h h kæ H h b hm V h p m mm h hm m kk mm D b æ b p m pøm M ø b m h m p m D b m Gu m k m hy hb h kk k h m hb m bk 1 Kb 12:9 mm Å; hb Å; h k h h p Gu æ T m b : Nu k uhø h h p! æ m u D 1½ m u p Gu ækæ h æ m m øh k H æ ub m : Guh hø bø c c p m yby æk h b k æ h m u Gu h m k øb u h b æ u m u øb m hmm h O u h? h ub pp h y m kk k? H h m b m h æ ø m H b h k 10 ø h! H æ k h k h O hm k hæp h ø V h m mm h h hm D h m mh : D m kk mh D ku m æ p æ I Bb : E h km h mm ;h mmhu b øb ø h m m yh p h Ap G 2:4 D h mk u kk h hø m u h kæh m møk k b mh p D k p mø m k k æ m Gu kæh æk by m bh h m km O ku m pbu m k h D k æ æ mø h p m M 23

24 bukb m Gu kæh Ku mæ M u ku O b O m m h b hmm k km hm h æ m O kk æ kmm m k m b h h m m D hm:m k b p k h I hm b k H uu? D æ hm ku k hm M u bø k p m Dub pø hm h p m:d y hm æ ø k p h! S bø h k p M hø k b æ ø; h b b m k m m D u p h :K!H? V m øm? Hu :N H! D u : ømm h kk b y u kkm! h E 8:1-11 E kk u bukb p m? Fø mh h p m 1 h B 4:17: h m h u b H p hæp y m m bø k D ku æ h p m m p h h u ø u p bu æ huk æ h m u p D h h p m m ømm m p up k xh mm kmm D h b p k pu m m b hu b m k m p hp H ø m æ æ m m h u m k b b ukb: ømm h kk G b y kkm D b æk m p p k Gu kæh! Th b Ik K u b I k h p P 1 B 2:21 H k h p h ø k ø ø h (h 14:12) K k ø? L b mæ m b m k 40 P W k m k K p k m pæ æ bø k æ u m m m hbc p m u D 9 bu 1958 h h uh p TV Tmh mch h kæm kkk ækk kp æ uy kum Wk h ø æ k m kb Nw Yk h æb p-m m k Pu km k hm: T Nw Yk hæp kk A km h ukk y by b V k æ ø Dmk! 24

25 D k A E H mæ kb Gu h D buhmuk Y Ch m 1957 b hb by m h kk mæ Su umk p mm m Hmmh : H pp ky Ku Ikk m æ ø u m m p æ D m mæ h æ bø bø u m h æ h p H k p TV Gu øk k p p m h ø h H kk æ k ø bæ u! Gu h u p h mk p h m m h æ H h mh b u V k æ m m 1 Kb kp h Puu p æb - m kmm p p K m ø Thh p y bu m :Du k k æ m Gb 5:14 E k m muk huk mp p TV m m h h k m b m u æm E h h 213 h ku h puk pkk D p pk pøm m m h b kk muk h h h m kk p m æk ku b Skk mk pm m æ m chc mø mæ Gu D kk muk k b u u K k u K b N k bk m m y u k bb D D Lm Dmk 2000 ku m u bkpp pø k m økæ huk u Du k D Lm m b p - - b b! U 7000 mk u hm D uhy! H kmm k pkk m ku é bu: Du k k æ m D umu k m Ku h umm u h k ø A h u y hhumm m kæk m kukb m hm m k hh umk h h kæk yb ø æ I m k uy æ m ky bæ umm u Sæ p p y y hh hh uhh uhh uy uy bkæh bkæh kæh P B 1:3-7 D h h h by h y pæ Sku Ku k kmp m møk m 25

26 K h Gu Th b Ik K u b I k h p 1 P B 2:21 u Gu h k uæ Tæk O kb h æ: æm hæp 2000 b ky u Gu Sø O h k ky yh h p! D pæ p! D u æ m m kmp h Ku m! F k h m kæ D km p k S b u m h uh p Åm D u k h b ø u b kø u h Sæ m bæ V ø b m æbp pæ kæ pm m kb b D m 60 m u m S km m m æ p hk Ak c 1000 mm H h muk h m m æu m u bæ ub ky bumu æ ø p km m y by p E kk k: E 1000 møk ku h ø b pk bu b yk m u p Gu m u mm h mm pk h b ky m h ø ø ø u V m m pæ p V p h k u! A ø ku p mm u ø b h b b h k kk h V m æ m hm h kmm E m k p b h æ p ku p hm m m mu y p hm b hm m m mh k hæp hm I mpu pu hm h pbm? Du h m hukøb mm købm psy æ P m kmm ø hu D ku kk h m k h b m hu b y pbm um m h Gu b P : N h p b m h mm hæ b hm h kb hm h h m Op Gu b P m m kk Gu h p b m m m kmm p p ø p Gub mm ku p cu k 14 ø km p h D m m kmp øb h m : Nu k uhø h k!guh hø bø! F m u ku b mm m m k m bø I u km m b m ø 26

27 købm km mkb bzkb ø pump uy m hø m ø kk k øm m! S h kk p m æ bz m! V m ø uø m bz! H m kk m æ bk h kø u y m u M k h y b m hu P h m km h h muk æ h m k b u P k by kmm m Aw mø m k k k O km b m p mh mm mm m p Gu! kø p Gu b h E k m h h m k y hu yk kh m b y yæ ku kk h ø h bu h p p m c m h pspø m u : V u kkb m hu? H kk m b? ø k h : m h æ p h m pgu!t u k Gu h b m hu? h b k h u b D k ku mø ø m m p : V uh U?M hu u æ k T k k uh F ø h ø m p wk m ømm! Gu hø pc bø H æ H kæh! Eu k: Pu k k m mm k u H købh h h ypk købh m b m ku hæ p O h h y æ y m bæ E h m: H u kk y ump b æ hum p h! Du pæ m py p m y b Pu k ukk : h æ æ m p u b æ k h kk y mu H u m b æ P u? pu pø m U k kmmm : H u æ p m u b k! k y mu bk D æ u bk kb B Ny Tm yh 2000 mm! Du pb b! h ø KFUK p æ B b OK p ø æm p m O b h mm h Guø k m k u ø km p h hm km h m m y æ!d Pu : H u U? HAN hø bø Hu M b ø!i kkm m ø b æ I k m V m ; h kk m h ukmm m h h m ømm 27

28 N æ b mu p h k y k y h kp S p kb m æk y m k hh ym hu S u m m k p S h m k æ ø k b! O u Sm uæh u b mm ; b m h m æ æ h u b b H Th h y u kyby hy k æmm b æmm mk; m u k mk æmm ø m u øb M H F m b mk m kb Gu A mm mu u b b M bø! S bø kk æ K mm kæ b m b? K æ m bø! bæ æ? E h k k k kb b 3:1-12 M u Fk S u cu Fk b m SAS D mm 4000 km m b ø u u ku kb ku uø B h Nc uh b kp V kø ø m h p bk m u Mh m pæ p p m p m ku k b kk ku æ u! V kø h m m hækø h h b m k R k m bø p h m Dæ u ykk kpp H m mm u k m kk Dmk! Fø K Sp k u ( m b ) kk m hu h æ hu y b E m kmhu b h b : Wö k u y D k h pu Nc kpk O m ½ m u GTI Nc m hy h k æk Sm k p km k m kø ku æ m by m b m p m m P pu k k m h pø : E p mp Lè? D m hb m k b pp b hy? Wö k m k m k m m b h k mk H h m - - kk m kmm mm m V m ækb p m mu M y h u k kø O m h! E m b D h p kø wmmp m k æk D hø pp m pu u Ncbu Mc b m I E b ø H h k m : k p m T y 28

29 b u m pæ p h Gu h m m? pu u m m p bu ø kk Skm pø m : M m Wö k? F h kk æ m Skum k GTI b kø! A b ku k 900 ø m! M hh? P pc m h m bby hø pp b m I m h h h kk V kø m ø D u muk m mk m k mukk mk by Eh m km æ p b u mk h hy p Hø pp k ø p by m h k? V kø m byp H by m mu hu by u mk By hu D mp k p! V p p p h m ku køb b k m u k S h h pc mæ møb u h uæ k D hky æpp p u mp hmm m pm Spk kk bum k ukk h Nc S Rphë m k p p V b m mmkø ø D p ky m H k xpk m hmmb k é y m by! V ku p u : Wö k uk Dm y D k u k Sm! u b mm m chm hu pu ø p m p 75 y kæ kkæ kmm u - mk p m kp h D h ø p m øb h h m h mm m ø b æ hkæ bø m hm pø m h pbm m h kk k æ b D ku ø b hm! Om u huk kk m h kk: bø uø Gu kæh b p u m ø m m u kæmpbu m Gu kæh! M u p by p Gu u m m M ku h u m h bu kk H m m ky m b ub! D h h u k h hu b hu mk m ku hø y E m p hm Nc u k p mæ Gu H T u b p u Fk hu hu h m h æ Tkøb Kk uu 29

30 b p Gø Thh æ k kb K u u m Gu u ku m E 2:10 Fk k 2000 h k p H D ku c-u Gø h b Nuuk D uu m b p m! Fø mm H m p m h k p mæ Gu Du b b k kø m u m! Gø k æ u mm m! O mh Mhu u h Ø N mk m ph b mu ækb E k h mukk b b H øæ pu c! H h k m : D m æk p m! Ku mp? ky Hm k h m k m m u m b hm O y p p Gu D b h kuuu Nuuk kk km D mø b b mm p kuuph kk æ ø m m um p b m m k Spø m km : H k I D m k? P puk m SSP p pæ b S æ m!dhø m Uk b m m m h m b b k m mm u mk Dmk u! - D hø m h u k ø kk mk b y H pæ p p m H D ø 14 Nuuk b p h m m u m m m m u ø S m k h y h bbk by ø Nuuk k kø! H b h m m kø b p m E k ky hm m h u h h ku pp p 150 H km m y uh m æk k ku p kæmppp p 237 m kk æ p u p m bm m p p M kmm kø h b m m m b D ku m é H m mm m æ m km p Gu kæh m Gu ø hm h pbm: pu! H ø ø pp H k m : H kmm m :H m k u æ mm kæ h h m! 30

31 m h ø m m D hmøk O mk p p pp E mø p p H k pu b m hm : u k H ppm : D h ø u pm! h mø N h up æ k D ku kk h p mm Nk h æ N m m kk p æ k É kk p m k mm b Gu m umb p b m D by b p Gu kæh mu b æ y m æ m k ø m p Fk H bk pu m h y h h m h m u Nuh p Gu kæ h b y m!! V æ b m h k æ ub D u p h kk Gu h m h Dumkmmb øm h æm! k h m æ kk ku b Dmk D uu m Gø b æk p by m Gu m b m mø m! Gu bu! E m p km bb p k b p m pu h m: H k? V k æ p u c h b! ø V kk h k m m kø E b mu km u m p c D h b b mmm m!i H k m : D m k u æ mm kæ h! H km æm h m k H m m m bø æ pø m mm Bb m? h m mm B b 1630 k b k h H u æ? h m kk u h kmm M u m h p m p h hp m km hm m h ø p k u? M h æ h! h æ k m m k k m m kmm mm m P puk kk hu h m m km h m h m h D uk y m h æ k hm h P km h km m k m D uhy b c hk m m k : Ku u æk mø uh u? H k pm : m uø pk m h p p k m! m H u : um b m m hm h kæ ku H h ku y ø p h mbø S b m Gu k m kmm hm ø hm æ m y h kb h Gu kk H æ k km b V æ ub ku kkh h mh u mm p u : 31

32 u! kk kmm h S m mø u æ m m u O u p hm h! D k mu u k m h b h m p æ m k h ku m h m b hm kmm kk h hmby h mb mm k- kk I kæ b m ø m h æu Vby Bkk b hu m m mm D muk pmb m hø hmm mmky E h uø kmm k p p hø h pu u h m Gæ hø H km kk mk h ku m m æ S m - mm h kk u! E mu ck m h p mu b mk m y ø æ æh H h kk b kb u m h u m m m k u p Gø m k C mk m pbk ø D bø Lm p mk u Nu k m Gu mm h Dmk by b m m kmm m H u m æ m m hm D m kmm h b c 1½ km D kmm h p bkk k ø p buk m h m mm k Smm k æ k m D kk æ m pc yk I mm m m p p k ky : Du k m m S b buk h h m : F u? m m! u h h u m h p b ø p y mb b m D mu m kk h um? S khum by y : h m pø m m ø : H m b? Hm b hm mm? Hm P æ? D m pø m H m p m Eh kmm p h hu m æ p pp bkk Hu b m h k k m h h h k p m pø m æk M k! D ub æ m h m hmu k m u uæ p æ bupk! Pø kmm F K C yup æp I M km uhæ h h m pu m kk k m Gu h m! Bu by m 32

33 D kmp m kkæmp kk mkø b m mm my h m h k mø k m kb m h mm umm Eb 6:10-18 D b k m by k m m p Ty m p h m b h b m y by m u F m u buykk h b kø b æ m D u kk bækk y! S h m bm p b - D ø hæ 1998 bu m k b hæ p bm pu bk bmøm D b b m hp M b hæ pæ b kø Sæby Syhu p E hmm k b D m hkmp m mbuc p yhu! D S H u m uø p m h æ h E m b p Rhp h m p m ø um Op k u y h m p M ku k m m by pbm! D u c m p m æ D hm m m k b uø h kæ ykm b m 30 cm m F hmm m æ k y m kk h bø k I m mbuc yhu y p m um m bk Op kk æ k hmm ypk km k b h h! S h m h ku æ h S m u p h m ku æ b bkk D æ pp pykk h D h m mh b m bø m m æ p D m h pø m m m N m æ Hbæb 12:114 m bk hmmh S m h ky mk ø h by y m mkm h u øb h u bby u m æ ky hm uh k u æ km u p hø Gu H hm ø m m y I kk k b æ m m Eu h I kk h kmp m y h k b I h m m y m ø: M ø kk H p m kk m u æ hm; H u h k h h ø h h F p ky k I h u; Gu bh m ø F h ø m kk u? H I u p m I uæ bø kk ø E h k æ m p h pk m; m kk u m uk u k? F æ u k m u m Gu ø b k h 33

34 hh A p ækk k ubh æ m p m b b u æh m h m Syk yk hæ kø kæ p b mm kk m æm b hb Sæb m h u hk k H V ømmy 1998 h Gu m ku m æ p m p m m k m m m Ku! H ækk m m k : Kmm O pu h: D Gm! u m cp H P kb h m ykk æ D æ h L kæ u h by y bøkmp hm hø kk m mm p D h h Gu: M F mu k km b ; kk m m mu D h h cp H m u u æm mm æ m k m mk u h m u æ m ø b hu ypppæ u m k y cp H ø ypppæ m k u P æ Lø Bb k b p u h H b h py p hm D c p kæ h y p!! H m Gm mm k b u Gu m mm mm mm p kæ h Gm D b h uk æ m h by æ Gu æ m mm F h u m mæ h h mm O m u ku kø m kæh D m m m Gm h u m mm EP Hmm Eb 178 D k m ku y! S H m : O u k m Nu km k b mø h h kk m Suz Hh Hu p puk b Rh Bk m m m h b Ak h u b hb Hup m : h m m m bø DUSKALI KKEDØm øm bø u! Hu ku æ m m kk ø! 34

35 A p m m æk m b ø k m mø: H æ b? H æ ku? H by? m pøm k m m h É kk: u m! D p hm m h m y k æk kk k b æ mø æ Hbæb 12:11 : m m pø u: Ræh yb Gu m kæh m p h ø m p hm! D h :D Gu Sm 14:1 h u m mk p m kk p mæ Gu m h kb h m h h A æ M m by k u b p pm m m m mk k ø u m k ku : H m Gu! D h mgu : D Gu D ø by kbmæ h æ uk Bb Rmb 1:18-25: ThGu bb Hmm uuh uæh h mk m uykk h uæh; m k k m Gu m b m; Gu h bb m Th h uy æ b h k h ummh h ku kb h u uky Th kø k Gu æ kk hm kk m Gu m k b mm u h b møk M p b mby ukæk Gu hh m b kæk mk u ø y kyby D Gu m h h y uh æ m by; mby Gu h m ø æ yk kb m Skb h m hø h! Am huk p h m y hmm by m u p æ : E k h ku bu y p P kæ kmæk k bk p D b kk m k H m ky u kæ m b bu æ m æk b b m V bæk m m km b æ m D hm m pu m pp D æ hu m ykk æ u m h ku m kk km m m u Dp m h km m k p m p ø 35

36 B k ku pæ m; m kk m h m!h æ : D h k! Hk pæ k m u ku ykk mm! F m k b c c p m m m ( D ykk kk ) F m ømm k m m hæp uy h m Smm h ( m hu-u ) h m u hø mm p ku h æ m Su m k ku : Gu! Du ku kæmp b p hu bækk m h Ikk h ypuk k b u k m m mæ kæmpbø m u H u pø y m æy p Ø 2000 m hø h k kb mæk mkk p u mm u b ykk æ m k?sk m mæ k m E u b k m km p S y k mæ Gu! D u mm H m æ æ æ! O h æ h kk h é k m p M u m k æ Gu b! V b B kp 38: D H b m :H m m u mø k h bm? Spæ bæ m æ m m m pø! H u u? Fæ h u h! Hm bm m u? Hm pæ m u? H b ykk hm hø m m ub uø b y? Hm pæ h b p bø u m ky kæ møk ky øb k æ p :»H m u kmm kk æ h bø«h u b m m mø p h k b k uu y? D k m m m kæ D uu h y ø m bækk H u æ h k h u p uyb bu? E ø p b bb h u møk p? H u p? Fæ h u h H y b h h møk hm? K u hm mæk ø b? Du! Du ø u h æ! H u æ km h u h km? Dm h b æ kmp k H h y p h ø b? Hm h b k ky b ky h b øk u mk mæ øk m æ p m? H hm h u b? F h kø kmm? Hm h ø m hm? V b m yb h 36

37 K u b Sy b ø O æk? L u Vu p ø u Lø m mm m u? K u hm bmm u m? K u b p ky m ækk? S u y u : H? Hm h y bu m m hm h h? Hm h k æ ky hm k ømm hm kukk u h mu kump mm? u by huø? S u uø u kyb mm hu p u k? Hm k ø u k Gu k mk u ø? O kp m bb Gu h m N æ kp ø pu hm kb bø m b hm h m hm p Tæk h m F øk b F H k h Sø bb kæh u b p G k h h y m Bb : u k y h yb! Mk B 7:19 E k b k m k: FISKERI FORBUDT D m u h ku ø Hk Buh Muhmm h M m mk æm ø æm u ø b ku æb umm m - V m h æ m u p m m p k b b b!! H k k Læ h h E 1:4-12: I m k y O y k mø k møk k kk bu m D m mk u Gu; h h H km by m y ku kmm hm S h kk y m h ku m y D y m py h mk kmm H b hm k hm kk H km h kk m hm M m m m hm h m b Gu bø m m p h I Rmb 10:4 : Th Ku phø æh h m Rmb 10:8-13: N h?»o æ mu h «m pæk F h u m mu bk u H h Gu h p hm ø k u F m h m æh m mu bk m Sk :»I m p hm k b kmm«d k p ø æk; h mm H k m pk hm»h m pk H k «M m k h : H h muh O ku Gu mk M Puu 2 b Tk 3:2 kk N k m kk h k u kk 37

38 A m k : k kk mæ kæ Gu p p m u ykk k u øu ø! T m m h m p : B bø!d u h b O y k h : Guh u m O Gu p m Km Hm H k! B m Gu m mh u Gu kk p Du hm kk yk m mm p h m øk ø h M hpuy ø æm mc ø m mh Dmk hæp øupæk E b TV 35 m mk m u u b h u k u Gu kk m øk u k k hm ø h S km æ m! V p Rhp E k u ym æ ku æ F! D k u R h p h ku h S h p u æ kpu m b h p H D ø ku k uø m ku k b m mk m u! H u m mk km k kmh m h m h h m m D b Aw h um V c K F mæs k u m kk! D ku bu p m m b D bbk k y phy m m b kk D h m k H m : Du k pp15 F mu hpp D ø k u Købh k h m pu m h u u m p ku æ p D b u V m møk m Ik h k p hm S ku hø h h Akm L ku h ku mm m? Ku kmmuk h? E c kh mm h M H : G m m B yu b h m k h h m muh k k m m p m by b m Gu m mø hm u ku h mm O bø hø H! L m H m y Ik p u h H u p u B kb h æ E p 38

39 pkuu Nu Dmk p b h h ku b h pc V km hu p p m pøm m h mum km h u : D y V h mmø m k k m u O m h m Nu æ hm k p u m m M ku h kk u k u p m ; h m h u kk c h kk Gu ø u h ø H p m km h mukk k mukk ø m Hu k k m p u hu: h æ m u h h b yøpg k D pæ m bu Nu ku æ m æ m H h u h V b bu æ Akm h by-p p æ y æ p u m bæ h h kæ D bu k pmb h ku ø uø p æhøk ku p D ø ku Akm Næ m p ku æ k k 900 h h P u H m : Akm h æ Gh h bøp k b u V uh? mu U D æ m bø ku hm æ H y h k b m h kk Gu m h y m k æ Kkk 915 km pø Nu m u kø b Akm h u b m : M b U um H b m hø m m k ø b Akm m m p m ku kk pø m h h hø p h! A k m 1½ m b p u Nu ku uæ k m S yk ku h hp b kmp ku b m p D h m k 1630 Gu km Om h b bø m D æ p u Næ m km Akm h m pu m æ k m hm D æ u æ y h H k ø k u k D h u h mc 1½ m ø æ E mm yb ø ø 16 m m k D Akm D h h u h pu m kk k? D mk kk h k m m D ABBA m : Ib E S y u mm D ø kk H um u p mh m b : I yu u 39

40 - D m u ækk y p h ku Gu h mø m! Hu! Dæ k kk Akm b uk æ m h h uø p æhøk D m k h h yb mm Hmmh Th I m b øb K u h ø K u Gb 3:27 H mm h pæ k K u D æ mk 40 D Ny Tm Puu k Kb 1:26-29: D h mm h m hæ k u æ m m u b b b h h; m Gu kuø h p hh h hmmh : Ku hh hb Hm ky m h bæ h m m ø h mk m m ukmm Ku D m h k k mæ m M kk h bukb m? S u k p m hu m bukb m h h y! A K u øm kæ h h kæh h øk h O ThAmp B b æ æ k 2 h B 6: Ohkæ h b mm m h b h m æ D bu m I h hø by I k b kæh I ø L 1 h B 4:16-18: Ok p kæ h m Guh Gu kæh b kæh b Gu Gu b hm D kæh u : h mh p mm ; m h Fy kk kæh m u kæh y y bu m æ y kk u kæh H h bu m mh kk b p mm m u h! E u m p ukm kæh (Gu kæh) y u h kmm m F m m m m mk mu m y y Mk b m bkym bø h m bb? Spøm m ku ym m h m h m æ bkym! S h mh æ m ukm kæh u m y u! 40

41 H kmm y? D kmm æ kæ p m m - m u m TV H kk h m m m kk ukb p! Mk uh m uu m mch y h ækk y ym h Sm kpm k m ø m yø m k : Fk y m pm h A ub y m hkp k by b kku ku O Th hk yk O m - ku bu m m æu u m H u b? Oy pykk! O pæ m h u mb æ p u H k m æ? B h uø? Fkk h h pp kmm E m uh- pk k m kk m m u ø m y H æb uø bø m! H h æ Dmk h h m h m bø u k m kk k kmm øb 30 O bæ u m p u ø p bmk N b m k u uøh m pk Gu M hb H h k - Dmk m b ækk m kmm m m m h V bæ! E : D ø u æ by æm c 45! H pu m ku u u? I h p b m m- æ my h m ym b m m m m æy 41

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

.14120120072. Maghoni. ngen

.14120120072. Maghoni. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H L m K U B BORR SVE 6 69 V DEBÆK -TROL DHEDE UN

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 998 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20

1500 A1R Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60. Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19. Dist.psyk. Kirkegård 132 68 64 112 20 Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 489 139 350 429 60 1500 A1A Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Lyongade 105 53 52 86 19 1500 A1B Psyk. Center Amager, Dist.psyk. Kirkegård 132

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske

Tabel 8 Side 1 Påbegyndte ambulante forløb i 2013 fordelt efter behandlingssted, køn og tidligere kontakt med det psykiatriske Tabel 8 Side 1 1500 A19 Psyk. Center Amager, Psyk. ambulatorium 545 168 377 481 64 1500 A1A Psyk. Center Amager, AMB team 1 143 64 79 130 13 1500 A1B Psyk. Center Amager, AMB team 2 119 80 39 110 9 1500

Læs mere

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn

Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Lokalplan nr. 040 Fjordvej, Bork Havn Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk - 2 - HVAD ER EN LOKALPLAN? Dette hæfte er en lokalplan for et sommerhusområde ved Falen.

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0

1301 30U Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141. Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15. Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 Tabel 8 Side 1 1301 309 Rigshospitalet, Psyk. amb. O 318 109 209 177 141 1301 30G Rigshospitalet, Dist.psyk. Griffenf. 99 48 51 84 15 1301 30P Rigshospitalet, Dist.psy.Psykoseteam 18 13 5 18 0 1301 30S

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV

NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV V a,1 am 26013KJ 151 An a g endom mæg V NGETOFTEN94,2730HERLEV -HERLEV UN C1 19V LLAMEDSKØNUGENERTBAGHAVE Sa gop Ad eev e o en94,h,2730h Kon an p 2 575 Sagn 26013KJ151 udg md 3 Da o30 04 Be e e Nuenade

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N 2 M m mæ m N 2 H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m HØ EN SLAGEL SE-SL OTSB ERGBY

Læs mere

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE

SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE SNERLEVEJ3,3500VÆRLØSE ETPLANSFAMI LI EVI LLATI LSALG IDETEFTERTRAGTEDEBLOMSTERKVARTER-TÆTPÅSKOV,SKOLEROG STOG Sa gop Ad eesn e 3,3500Væ øe Kon an p 4 495 Sagn 02913KB215 udg md 4 Da o04 02 Be e e Huepå157

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208758

.48716100. Sagsnr :208758 Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeso a8,råge e,3210v Kon an p 975 Sagn 208758 udg md 1 Da o09 04 Be e e Sønomm hu emn p ag u dna u Cha m ende,a

Læs mere

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen

Sagsnr :BO14082 BUDMODTAGES. ausrasmussen Sa gop Ad eek n egå d 132,Enø,4736Ka ebæ m Kon an p 895 Sagn BO14082 udg md 1 Da o17 08 Be e e BUDMODTAGES S øn dhube gge dea a eog e ea eom ådepåk n egå d påenø Be ggepåd gugen og e ho de gg undmed andbep

Læs mere

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret

Glostrup Kommune. Lokalplan GL 91. for Søndervangskvarteret Glostrup Kommune Lokalplan GL 91 for Søndervangskvarteret April 2008 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det pågældende

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845

En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 En del af planen er d. 11.09.2013 erstattet af Lokalplan 247 PlanID: 2.260.845 LOKALPLAN 243 Vesttribunen på Lyngby Stadion INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Lokalplanens

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE

LOKALPLAN RØDOVRE KOMMUNE. for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDAGER ALLE LOKALPLAN for et integreret bykvarter ved Højnæsvej RØDOVRE PARKVEJ RØDOVREVEJ HØJNÆSVEJ TÅRNVEJ RØDAGER ALLE RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at

Læs mere

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium

Lokalplan 257. for Aurehøj Gymnasium Lokalplan 257 for Aurehøj Gymnasium INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 257 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 1.09 CTS standard Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som O Appendiks 1.09 CTS standard Glostrup hospital standard for CTS anlæg Opmærkning Alle komponenter skal mærkes med brugeradresse

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 181. For Lindevangens Haveby, i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 181 For Lindevangens Haveby, i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen... 1 Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 6

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 10.000-02

Lokalplan nr. 10.000-02 glagt a l s m Fnotlrigt -f2re.4.2008 Tæt-lav boligbebyggelse ved e Off.2008 6.2 Skagensvej-Snehvidevej, Hjørring 40 Kandestederne ns an d TA N Kjul strand Åbyen um E39 Guldager Grønnerup Vrå Høgsted Å

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

RANDAGER6,2620ALBERTSLUND

RANDAGER6,2620ALBERTSLUND V a,1 am Kon an 3 295 udg p md 4 Udbe a 165 B N e ej udg 16 309 12 954 Bo gm2 S ue Væ Bggeå G m2 Kæ dm2 En g Sag 169 2 3 1968 993 137 E 275MN130450 Kon a M enn e en T 4300 Ema m en n e en@danbo g d Ana

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP

INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP VELKOMMEN INFORMATIONSMØ DE VEDR. MULIGHED FOR KYSTSIKRING/SANDFODRING PÅ STRÆ KNINGEN NORD FOR NØ RLEV TIL SYD FOR LØ NSTRUP DAGSORDEN 1. Velkomst og kort introduktion til mø det ved medlemmer af arbejdsgruppen,

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Stokastiske processer og køteori

Stokastiske processer og køteori Stokastiske processer og køteori 6. kursusgang Anders Gorst-Rasmussen Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 1 KØSYSTEMER NOTATION Notation for parallelforbundne ekspeditionssystemer X/Y(m, q).

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst

.48716100. Sagsnr :208745. anneksmodøst Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad eeho me 7,Udho S and,3230g æ Kon an p 795 Sagn 208745 udg md 2 Da o16 09 Be e e Hgge gka ma dhumanne D gg und

Læs mere

! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!

! !!# $#%&!' &#%&!! !!# (!)!  (! ! *!+%+,!&!!- $#%&! ' #%&!!(!!$!#(!!( $,.!( + #! %,! &!!' #! %#!# /0&! !1'  #!$ 2!#!#!(!! Af Stig Rune Petersen Inf. 8 Aalborg Universitet 2004 ! "!"!# $#%&!' "&#%&!! "!"!# ("!)"! " "(! "!" *!+%+",!&!!- "$#%&! ' #%&!!(!"!$"!#"(!!( $,.!( + #! %,! "&!"!' #! %"#!#" /0&! "!1' " #!$ 2!#"!#!(!!-

Læs mere