Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget."

Transkript

1 1

2 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m um km m bkk km bbé Du phmm k mhu kk Kk pc hø p bkk m by cum kæ m m k æ kp uk b A y mm m m øk bm 2

3 Hmm U k p pæ m æ Gu H købm h m k m bæ m ø km mm M huh u p kp æ hm O bm b hu Hu h k u m m m bø N k h b b pmu ø Hu æ m b p Gu æ Bb H kæh h k by m bø H u p Føkæ- A æ b æ bæ bø mb u y m! U hu h æ m D bø m km kmmuk p mm h m h O b b m u by m h m D u h m ku kmm U m hu mm m mm yk p bu ø k u p Vup M b u h bh ø U æ m u hy købm: F py m ø u Vu b py m p bu ku u ø m b mk m U m m ø u m hu pp m T b y hu u b k m bu E u U h øk mpmk D m u h bkk h m ø m kk h køb? D U m ku pkk H m u køkk pø mpmk V b y p bh m bæ p b kubb u k k mp u mp E kub u kø Hk y! 3

4 F mø mhu Nø 1940 H m pæ I M k ækk D p Føkæ- h huu m æ m bæ S m u k k m 100bø ø k D KFUM&K mø pc æ k k mk 175 bø u k D ykk bm Nø! Um U æ m æ: D æ m æk k y ku p k S h hæ D m æ h pæ m kk pkk m m D h kø 14 km æ h p kæ é mæk pkø u m k p k Hæk h m øk kmm æ m møbk M Pæø k æp by b h h æ D b kø b p u m b kp m c M u mø wk m hy kø u æ m m V m b pbø m y : Kæ F hø Hmm hø m h bø h mm m æ m ø m æ hæ Dmk F M k y æ y p D k bæ h m bø m m kmm b pæ 4

5 Pæø h m k kub u æ u æ D h k m m kuu æ u m p k kp ø k m B D ky k pp b m m ø kb p p 22 k D uæ mb 1948 by m m m h h kk k ø b S m mkk p møbbk m æ b øk k øæ D m h k bu kykppkm b ø pmø øæ b Amb ø p km k b D k p Øu m u D N S F m b kk! E øæ b m m b S h by h y kp m H KFUM h b p æu b m bpæ ø I b pb Sm y m m u p k b m mkuu bbu muk k kuu my m h bkkb m Pæø D uk mykub h u Dmk kkuc V ø by - h p yp V B uh h b h mkmkb m u k mkb m VM T m VM Ø S m h h P k mø E Hu kc yu muku S D h k m p p p mm pu m k b hu h bb m p b h h pøm ku hu! Fk æk 5

6 ku æk m - yp hæ kk p æ - b h h k b b E ækb D kk æ ø by kmm h hm D b h mø h u p k øm kæh ækb b m S m ø mø m bbk mh D h kk mm m!! D p mb ø u h u cp: Gu ky kb! D m b øb k b ; m m k b øm O k ø m : m k u ; k m y u; k p h kk øb k kk k m;p y k æhæ k b k Mku 16:15-18 D b køb y u p b y h m km p D b k u h h H h p æk m A b bkæ A m E! D k m h kk k æk p D km m p k D m u m m h km h m m h Å mæk m m mm m km ø D m m m kk H b b ø p y b øb m H køb? D k kk I M by h k m kmbb hy u b æ ø Ap G D ø Mæu E 3:6 H b øb m mk um uæ bk y b u øb h: D kmm u Gæ h øb hm M h h hm : æ øb u kmm m! D u hm: L u k ; h bøp y h! S h M u b øb h k p Hm b h GuÅ m ukmm hm S h kb Nu b y æ Mku E kp 16:15-18 D mb u :D m b ø b k b m m kb øm æ p P ppæk Ap G 2 kp 38: 6

7 Om øbh æ uk y ki H m k k æk æ m k! V kk k øb m? b km 15 h øk 10 V KFUM p 7 b æ! ø m pu mm m m m y D m m Gu b D æ æ m P P Rk mh m m h h b b m 1 Kb 5 kp 20: V bu p K m m Gu m ; b p K :L m Gu! Ku k p? u! M h kk m m? V m b m? u øb m bø Mæu 19:1315 N h øb kk bø m h m: D b mbø hm h ku æhæ p m b; m cp u m D u : L mbø æ ;Im kkh m k mm m ; h H mm hø Oh hæ p m m k pæ c h øb bø! D b h h kk m u øb bø M m bø hø Gu by kmm u b! Nub y k kk b : h h m bb D k p m kk bb m h Puu k m b Rmb kp 6 4: Vb b m hm b ø m K ub pk ø F h h k h y P u m p p D y h! D h km øb (b) u y : Ku Op E h y! O m æ! V h? V b p? pæ y D p ykubb m m k h kø b u! I 1954 b m E m hu h mh m V b h Sc ø b m u ppp ykubb F b I m køb mcyk kø h Eup u h p mcyk p b køb py NSU u ku pø 7

8 D b kø u S N Tyk Ø m h k V p hm Ghu ky b pkø mcyk k u m E b y h kk h hm p k hu kbu k p hp Ibück M Gu m mm k km u p kø D ø u b m m k p D æ u Hu bø u ø m mu hu p hp u m k mcyk k m k kk h k D m p u Gu: H! I m h : Guh m k p m m h h pc k m m pp m hbb kk m b b bø m m mm kø hp æ h E E b hu kø p b chk h b m kæmp b m h Læ k bk D b æ chk mø u m hp m m km ku æ h Gu b p m Ghu M ø b kk m Næ kø p hp b m k mæh h D kk h æ ph p hp m kø b Müch h b b b p Ghu V ku ku h æ Ø h Müch u Ap ku æ mm u b D b k muk u Ap b Ibück E h bø E u p mukk cmpp I H p k p æ u E m ø pu k m D mæk kk k p p! y p p k u m kk æ Mæk! m u hm h ku æ Pu mmp k m : D ø h m k b øp y E æ kk k b k y m!nu H kmm m ø m D hø m p mø h m æ ku b m kmm hp æ E h h p m b ø ø bø k 1400 S pø ø m æ ub m æ 8

9 M k h D kk hp ø h b yk E k øb ku hu uk k hu ku m hm Dmk D b é pbm p! V h ku u hm p mcyk kø h W p p ku h kk y - m km W S h æ m? V pkk b mm ø! D m kæ by hmu D b pæ u h p Gu hæp p V kk k h øp D m pæ b bk h pæ æk V h æ uh m k km øp pu æ Øyk h H V kø m m m p m m uk m pp 20 DM h ku m p Du ku uø pkk u D h kk y m b m y K H b m m p b uk E h p u b hu m : U h b u! S p p! Chk æk bø h h! V k ø h ku ø b Gu? V p Gu b p k m! E k k m K u Dmk k u D hm m m k k æ K E p S yhu b u ph m kk bh h km h p p P k Gu! H h æ ukk h kæ D u km by m b æ m p H m p umm k k: Gu m k! O yb M 50 km By Ghm Dmk p hø hm ky O H m b ø p y y m pkæk mm Gu mk M bk y p m mmk h h k m p æ m Gu D m m h b m m k bø h m æ m I 1958 b p h Sc ø hu ku æ øm ø hu k m hu m h m u p 650 m2 yby 6000 k m km Gu 9

10 F h k E hmm S E møk p p m u k hu m u m y D Gu p u m m ø : H k u m bø mo m um kæ u hu b D h kkp m k k k H u? b Gu V h bm mh m m p m kæ æ hæp u D y 1960 b h k D h æ m ø u møb m by p O h Km m 1½ ykk mm D m kæ ku m bøb V h øk ø F bø u k m k mh P k Gu Mby kæ H b 1964 b k Gu k p H b p p p m æ k m O h kk h h m Gu m bbk b bh h m Gu ø? D k km m æ m Fp hm Ap G 8:26-39 m pu m ykk I 37 pø Fp hm: T uh h k k H k m mk b uæ bbk b Hm bk b øb D h m æ D 12 uu 1964 b øb Sbæ Ep m D 6-8 m mh h D b m m m b øb m H m p kk Gu h puk km! 10

11 bym S y ku u k D m b b b uuhmm m mmky øh k m h : H mh k b b h k! b æ m æ m u æ Gu kæh m æ y m u by h y m D m 2 K 5:14-20 V b upk : ThK kæ h ; m b m :É ø ø; h ø kk m k m hm m ø p m S bømm u kk kø; m h k Ku kø ø kk m u D h Ku h y kb; m b y b! M Gu m m Ku ; h Gu m Ku m h kk m æ m y b V bu p K m m Gu m ; b p K :L m Gu! D m kkk yh h y kub Gu æ h hm 21 O h p øb 36 m mk h mø m u m mm N b hb b mø H u m bu D u pæ æ bu p K! M h m m k k k mb h chk m øk h kk b øb m k D k høkk m m ku æ m b bbk Ap G 19:1-6: M Ap K k P u u æ m hø km Eu D h c p pu m:f kih Ikm?D : Vh kk hø H H pu : H k b b Iøbm?D : M h b D Puu :h øb m m -b h k ku p m km hm :p u D hø øb H u O Puu hæ p m km H m u p h h kk hø H m m u b m k Hu H ku bu H m mm? N Bb m b pp k mk m øk k A Gu køb øb m H ø m cp b u h k kæh k b k Gu p m h øk Sm h kæh k by y m Bb m Puu Rmb 6:3-4: E I kk m b øb K u u b øb hø? V b b m hm b ø m Ku b pk ø F h h k h y 11

12 H kmm bb? k m k k h L b b D p1000 y m m m kk m p ø D æm ku kmm bb b ø kk kk m hu D h m bbk b b ø D k K B h k æ k : P b umb b h k u NyT m m mk by m k h kk p m Dkum kmæ kpm b m ku æ m m p p mø æ Næ K O y! M ø b p k F Du m ypk by kmm p umø H p H ææ k u bu m H p m b D b by p y m Nu b u b m Gu k b b øb Næ Apk Kk D h ækk by k b m bø m øb m y m b M m pp m kk E km KFUM p m m m h k km m æ k h h by kkk ku kk æ p 2 p m chk u h k h æ m! S b k æ h æ p m æ 20 m p ø m m bø m h E kp 9: D u h hm y m hm u y! M k æ bk hmku pæ k kkk m h Gu b ø m h m bbk b u! ( Dkm pu m æ m km p u m y c pp D m ) P puk k kkb k æ Luby m p æ bu D h b k h h h ku ykk h æ hæ Gu yb k H b h p h k k b ppuæ æ m ky h H æ b m Gu E h h æ u S h p O D k møk pu H h m: S k H m H Hu km h m khuhu h bæ y p b p u kb m k pu Luby k b b m b bh Tp m h uø hm h ukk øbm M k Ikk øbmpumb bu kø 12

13 D hø by Gu: H k k m æ k æ æ m ø k hø mm k I b k Sm B 40:7 h : T ø h u y u m b ø bæ- y kæ u kk 9: Aø m Gu m y I k æ u æ k : Dub m ø pm Vu Fk Gu kk h m h øk b k hø y h mm ø! Hk u h h D h u 36 Hu A m k kk h p ø mk Km u h m! V u b p kmm? D bb9: 11: G h b m hm kk h h mæ k hm kk D ku æ u k by! u N b m hø hm kk mm hm kk h ø u m Gu øk u k øm kæh m h h h N Gu m Å y ø m by yk kk m u V ø kæmp m D p h h b u? D b bø; p k u u b b Nu m m b Dmk m k k hm h k æ y p mp h ø mm m u æ k m Mh Th k h hu h b p b I m bp p bø ø u O u pø h p puk : H k D kmm Hu : D k D mum mm m u k m h h m k G b m m: Spu Ch Fy h Hy O Smh m u mæ m By Ghm Y Ch m mh p m bø bø bø bu mæ k Ku b æ h m p h ækk h ø O m m A E N b 40 Gu : H k H kkh m m h k Gu h æ m hm H ækk m m 35 m mk m TV m u h h bk m m h mum buh H h kc m ø mumk kmp m 100 u hø H k ø? H m k : ky kkk mm m k ( kk) m ky KRISTUS m b ø m bk Mku E 16:15-20: Oh m: Gu ky kb! D m b øb k b ; m m k b øm O k ø m ; m k u ; k m y u; k p h kk øb k kk k m;p y k æhæ k b k S b H h m m p Hmm Gu hø h M k u pæk O H k m æ m u m 13

14 Mh p ømm D u øb m m H b m k ub æk Nu mh m øk æk S k ub hup p bø mh D b kø p b pmé m wku mm m yæk N Kø N by ømm h u h mm m pp Sup Tpø m b mm m b k m huu ø h mh T by y ø ømm c 25 p D b p Tuup ø E h y k p 8 m2 b ukk phæm D m mm m D k kb p wk m p y k ku 2-3 b Tømm b bu b m b øb mm k p D h m h RøHu p kub øp mm P bækk m m ø m Guhm H m 15 p kø p h ø E ø k bø pæp Amu H m p mhuu ø h ømm b h b h 14

15 mm m mh by m ømm m p khy M uy hø m æ b H h h mm m ku b yk D Rk F u h uu øb m h pk! P puk k bø bø Apk Kk m h hø m ømmpk D é kmm p m u k by m km Rk F S by p m km b D km p K F b bu umk p wk- u E V Eh m k k mh p p Nu kk æ p u k bh ø km cum D ku b! T bø mh h ymk p b S kæum mh D æ y u m p øb u y D pæ ø b p V k mh OW y b ppu æ m k k mm kmm V p mb m Mbu Pkk p km mk Fkkk mø H ø u p h h kb mm B U mm Op UK h æ p p D k p ækk b u u m k p ym bp b m m B K Sp k b b æ m D pæ hø b D Wk Ncky Cuz T Kc h m b D h H mh p u m b ø h mh h k V kbm m 2-3 m u u k p m k bb V mk kp k k H muk b b m m m H mø m æm V ykk m æ k km h hu k pæ ku æk E H ø upp km m by D k m pk D ø m pæ m h b m m V k b m I (mk 1972)h UK ø k kc u m Dmk ku mk ø k p kæh Ikk b ø pu 15

16 b bu F øbk h Gu øb m m H 36 h Gu æ k m m m bu m m bu m kk ø m uæ mk k p! Bb m k mk m Gu m k u k mk m Gu! h p p æk p æ kæ p k y p H b mk mø H m p k m m mm Hu! D ø b m m mk m h mh ku h bmø m kæ ku b mø H k m ku b mk m mk m mø m kmm bø by m : V k b m k m m k Vp p h bø b mk Føb mø u H m ku kym p Z z b m m k æhu æ p b mu ø æhu u m æ m h kk p h m ku h æ p kh m æ : m m h kk m! V b h uæ Duh p b m ø m k m h b u m m b D b kk kø hm hm h h h h m kø u mm h b hm H æ kk m h hup hm D H H m æ u ku yk æ m h ækk h m m ø h ækk hø m æ hø D H H b m ø kk m u m kk E 50:4-5 D k k k æ æ h H mm Å u m m h k h u : S k ø m m ku m F m Hk ku hø mm ø h øk uø Ab Nc I y C B I mm c 500 m puc b y k ½ 4 m 16

17 V b N S Tyk Fk Ak C Gø p G m P puk k chc u p c D pæ m kæ b m h b mk y m k bh M ø cu k Fk mm m k mkk V ku uk øm y b hø k ø H h b Su-Ab m mmh b P Lè p hby D m 2000 km u m b V ø pbm ku ku p ækø bu ø m ukk h I Tyk kk æ m km Ly k k pbm V h kø 800 km æ H h k m umu V yp m M b k pu ky: D ø kø! F km mm ku k: HOTEL ykk M h? D é pø kø m k p! V ku H u? ku H hø? P ø ppk U m k D cm m B Gu h hø m uk D b m bø ø æ hæk m k æ ø Næ m m P Lè! D ukk m m k ku m p k m kmm H b mæ m u hu m F - p k R Ry c B y M c H yd I h b y pk H hk k D u kubk kø wmmp m u D ø p kpp m kø u Ncbu Mc V b pump p Mh 23 m! H p ku b u V h h m kø u Mh D b uu yk V h p p b b pæ u D u ku hm k pbm m b m h b H V h kø m mpu p b pu kø p æk æh Ly k y m m ukk p m 17

18 b b : Guumu b Gø k b u m m m D p b m D k h hm Dmk Gu k b! Hu! Spæ p H Å m h m km æ bu H m ub k h b k y æ y k h u b H Luk 4:18-19 D km m m bum m m bkmm bu c pu h ø m h m b Gu mø m huk æ b kbøm Eb m mm m H m pk b Gu m mh hm h ø m p h ø b h u S h m : M u æ ø! h ymm m k h b m m ukky h by-p p H Sy u k k ku æku m? H m u? u h hæ h m k h mmh m uø ø k u b ø k! H u æ m p h b m m: T u p y b Gu? : D h p ø m h h æ p k æ m kkk ækk p ky mk 100! S hm b hm mm m m k Nu øb h k Gu mø m p æk m u mø H øbm mø : U h kh Guh h p k h h ø c p k kkm D b k b m h h kmm S h P k Gu! E p k m ækø b mm m H mb m Eøm b S h p p ø b 15 m m-ych M p km h h m b kk p h k h m : u k h æ Smu y mk u p ø O h mm h ø p h u p h b k m kk k h D m k øb k m? M h m : V m k ø m ø k u kkb u! D b k kkmu By Ghm m mm : M b kk b b Vm ø py u Nkmu h 3:3 D b m b m u b h kb K Sp k m h m 18

19 D k u k mh æ mm : mp h kk m h h y hk b c m k b y b Gu kø Guhø bø Gu! I Rmb 8:14 : A m GuÅ Gu ø I h 1 b 2:6 : D hb hmh ky m h E m k Gu ø ø D ø p y h h Å øk m u k mh! Em he p m m H p u m : G b m m h m æk :M hø?oæ h m y h m m ækk u p kø bm b u p! S k u ku h E m h kb k m H m h h hø m m ub h m p b ku b kmm hm p b k h m K Sp k D W k mm h m bmk! V b æ h h uhø u m u kkh kmm h h m h m øå h E 3:8 D m k ø m u p yp mm m k u V h m m D V 2 k-m H! P puk m -m æ Aumkk mu y y M km k mkbb* ( 46) Fy k! I 16 mu ku ø h kyb m m hø k m y m Gu: V u y h mk m y m bukb h m O GuT m D pæp Kkup 10 km S H m h h u m y p mk u m ø kmm h b m kk Gu h h! Om kø h b mø m mk D b m m b umb kpbm h h m æ m K Sp k m h b u? ku kk p mæ Gu h y ø k m m I kk h m : H H kkmm H mm m ø m hmmk F Mæu 7:21 Hh hø m yk bø : Læm ø m y Oh y m b m k kk p k m u Gu m Åh Gu h m H 19

20 u H m u æk? : H k kp ø h y y m pg k D h Gb 3:13: K u ø køb b ky ( h k : F b h hæ p æ ) O æ Rmb 6:1-4: H k?skb y kb ø? N! V m ø y h k? E I kk m b øb Ku u b øb h ø? V b b m hm b ø m Ku b pk ø F hh k h y E kk h k kk p h m k øp O m ø h y H u H mk b h km æ k! m k ph m h h h p by mh S O b kb m m m m m h m pøm E h m : Dumh u p H D m æ kø F m m m kk kmm æ D æ H k b m k Tk k b u h p H b D b y m h kæh h øk øm kæh ø h h æ m M m u p puk p u bø m h h Nu h ø m k mø hmm h H Ly k k m k k uu m k k p y k k b p m h æ H u p h H m æ p bækk; bæ u b kk A h h ø y k k hm Sm 1:1-3 D h Gu h y ø H m ykk hæp mk p hmm E m k p bp m m m h m æ H b k b u hu k ø S m h kk h! M h h m h kø m u b I Fk A Mkk Sm m km km bppp by-p p u b h u k b b ø hm h u k bø h Gu m m hu! D h øb h k h E u kk hm h hmøk ø h ø D ø k p m bk chæhu m km u ø kækk m m ku b bu m k m D b m m h u h p u uyk h æ kmm hm Gu kæh hm m h 20

21 D b bø mm m mh V mæk u b hm m Bb h h m hm V y h é h hm y - h H mø! G p m bø ó h h mk m H h h m kk hm h mæ V b hm hmm mh m kmm ø! D æ km u h æ bu h y uy H h æ p yhu p k p by m h b D h kk chk hm m k m : Nub k m hu æk K b m hm Gu mø hm h øk b k H ø m p u k p M kk H h m b mm m hm hu k m m H H æ y æ ku Gu u h m m um u h ky u I mm h u m kk Gu E k p m kmm æ Sm 71:16-18 æ - - D m k m k h m? D æ m mæ kæ Gu bb u Ku h Sø O u H Å m mk b kb h h O h m h? I bu! E ø m H m h : I m k mh æ N æk b pæ h mm m m p! M æ ø ku p u Nhm ø y km u Sbæ æ Muhm H bp ø kykuu m kb m m D hu mm m H k m hpu u m pump V h kk ømm æ ø hø b æm p k p km k m m ku m ø D ø p ku m k pu k p m h m ku m! D m m k kb h ykk p D b m m u m kb D b h æ m b b km k b hm k N m p p u k m ku u Gu h m b k h kk m h! M ø ø Gu h æ h k Mæu 6:33 21

22 h mø m m mk mu m mæk hu m F kmm h ø m m h m k Y Nw A Buhm Hum u : h O: D pm k m h ø H k m? V æ p u Gu ø y m Gu kæh mk N bb h u u k mk kmm ukk ø h hm! E k bø k m S H h k p c m æ bu V b m p h p h pm m b kub y : Duh m h m A h uk u ) m hu : uh? h pu h mmh ku æk h : Sk hm kæ ku m D b m m km p H b k p m m b h mk h k chk h h b ø H k b S W b m h m: FRELSEh? D hu æ kmh : V ub m u S b h mukkh mh h b k b ku mb æ h m u mk æ ø: F m Gu! M h A c b mø hi M O u p h c m T u b ku y 572 S h hø m b m p k m ku kk : m um H D m k y m bm æ D m k ækk m k m D m m b mæ Gukæ h m mm m H u bø p V m u m H u kk k pæ æ m m b? V m u m H u bø u V m m ku b bu m hb? V m m ku kæ u k b kmp u m kæmp m u? V m u u p O u m ø kb m m p? 22

23 V m m ku y m b m æ m m ku ækk m k m? V m m ku m ø b u kæh h æk h k h V m u m H m u ø m m p h L m m u h mæ ø m m b m u bø p R T Hm 572 D pæ p hm pu m b p m b u Gu u hb cyk k æ p D møk b m mm H m æ m æ m m u Ku O Gu ø E m b m h h kæ H h b hm V h p m mm h hm m kk mm D b æ b p m pøm M ø b m h m p m D b m Gu m k m hy hb h kk k h m hb m bk 1 Kb 12:9 mm Å; hb Å; h k h h p Gu æ T m b : Nu k uhø h h p! æ m u D 1½ m u p Gu ækæ h æ m m øh k H æ ub m : Guh hø bø c c p m yby æk h b k æ h m u Gu h m k øb u h b æ u m u øb m hmm h O u h? h ub pp h y m kk k? H h m b m h æ ø m H b h k 10 ø h! H æ k h k h O hm k hæp h ø V h m mm h h hm D h m mh : D m kk mh D ku m æ p æ I Bb : E h km h mm ;h mmhu b øb ø h m m yh p h Ap G 2:4 D h mk u kk h hø m u h kæh m møk k b mh p D k p mø m k k æ m Gu kæh æk by m bh h m km O ku m pbu m k h D k æ æ mø h p m M 23

24 bukb m Gu kæh Ku mæ M u ku O b O m m h b hmm k km hm h æ m O kk æ kmm m k m b h h m m D hm:m k b p k h I hm b k H uu? D æ hm ku k hm M u bø k p m Dub pø hm h p m:d y hm æ ø k p h! S bø h k p M hø k b æ ø; h b b m k m m D u p h :K!H? V m øm? Hu :N H! D u : ømm h kk b y u kkm! h E 8:1-11 E kk u bukb p m? Fø mh h p m 1 h B 4:17: h m h u b H p hæp y m m bø k D ku æ h p m m p h h u ø u p bu æ huk æ h m u p D h h p m m ømm m p up k xh mm kmm D h b p k pu m m b hu b m k m p hp H ø m æ æ m m h u m k b b ukb: ømm h kk G b y kkm D b æk m p p k Gu kæh! Th b Ik K u b I k h p P 1 B 2:21 H k h p h ø k ø ø h (h 14:12) K k ø? L b mæ m b m k 40 P W k m k K p k m pæ æ bø k æ u m m m hbc p m u D 9 bu 1958 h h uh p TV Tmh mch h kæm kkk ækk kp æ uy kum Wk h ø æ k m kb Nw Yk h æb p-m m k Pu km k hm: T Nw Yk hæp kk A km h ukk y by b V k æ ø Dmk! 24

25 D k A E H mæ kb Gu h D buhmuk Y Ch m 1957 b hb by m h kk mæ Su umk p mm m Hmmh : H pp ky Ku Ikk m æ ø u m m p æ D m mæ h æ bø bø u m h æ h p H k p TV Gu øk k p p m h ø h H kk æ k ø bæ u! Gu h u p h mk p h m m h æ H h mh b u V k æ m m 1 Kb kp h Puu p æb - m kmm p p K m ø Thh p y bu m :Du k k æ m Gb 5:14 E k m muk huk mp p TV m m h h k m b m u æm E h h 213 h ku h puk pkk D p pk pøm m m h b kk muk h h h m kk p m æk ku b Skk mk pm m æ m chc mø mæ Gu D kk muk k b u u K k u K b N k bk m m y u k bb D D Lm Dmk 2000 ku m u bkpp pø k m økæ huk u Du k D Lm m b p - - b b! U 7000 mk u hm D uhy! H kmm k pkk m ku é bu: Du k k æ m D umu k m Ku h umm u h k ø A h u y hhumm m kæk m kukb m hm m k hh umk h h kæk yb ø æ I m k uy æ m ky bæ umm u Sæ p p y y hh hh uhh uhh uy uy bkæh bkæh kæh P B 1:3-7 D h h h by h y pæ Sku Ku k kmp m møk m 25

26 K h Gu Th b Ik K u b I k h p 1 P B 2:21 u Gu h k uæ Tæk O kb h æ: æm hæp 2000 b ky u Gu Sø O h k ky yh h p! D pæ p! D u æ m m kmp h Ku m! F k h m kæ D km p k S b u m h uh p Åm D u k h b ø u b kø u h Sæ m bæ V ø b m æbp pæ kæ pm m kb b D m 60 m u m S km m m æ p hk Ak c 1000 mm H h muk h m m æu m u bæ ub ky bumu æ ø p km m y by p E kk k: E 1000 møk ku h ø b pk bu b yk m u p Gu m u mm h mm pk h b ky m h ø ø ø u V m m pæ p V p h k u! A ø ku p mm u ø b h b b h k kk h V m æ m hm h kmm E m k p b h æ p ku p hm m m mu y p hm b hm m m mh k hæp hm I mpu pu hm h pbm? Du h m hukøb mm købm psy æ P m kmm ø hu D ku kk h m k h b m hu b y pbm um m h Gu b P : N h p b m h mm hæ b hm h kb hm h h m Op Gu b P m m kk Gu h p b m m m kmm p p ø p Gub mm ku p cu k 14 ø km p h D m m kmp øb h m : Nu k uhø h k!guh hø bø! F m u ku b mm m m k m bø I u km m b m ø 26

27 købm km mkb bzkb ø pump uy m hø m ø kk k øm m! S h kk p m æ bz m! V m ø uø m bz! H m kk m æ bk h kø u y m u M k h y b m hu P h m km h h muk æ h m k b u P k by kmm m Aw mø m k k k O km b m p mh mm mm m p Gu! kø p Gu b h E k m h h m k y hu yk kh m b y yæ ku kk h ø h bu h p p m c m h pspø m u : V u kkb m hu? H kk m b? ø k h : m h æ p h m pgu!t u k Gu h b m hu? h b k h u b D k ku mø ø m m p : V uh U?M hu u æ k T k k uh F ø h ø m p wk m ømm! Gu hø pc bø H æ H kæh! Eu k: Pu k k m mm k u H købh h h ypk købh m b m ku hæ p O h h y æ y m bæ E h m: H u kk y ump b æ hum p h! Du pæ m py p m y b Pu k ukk : h æ æ m p u b æ k h kk y mu H u m b æ P u? pu pø m U k kmmm : H u æ p m u b k! k y mu bk D æ u bk kb B Ny Tm yh 2000 mm! Du pb b! h ø KFUK p æ B b OK p ø æm p m O b h mm h Guø k m k u ø km p h hm km h m m y æ!d Pu : H u U? HAN hø bø Hu M b ø!i kkm m ø b æ I k m V m ; h kk m h ukmm m h h m ømm 27

28 N æ b mu p h k y k y h kp S p kb m æk y m k hh ym hu S u m m k p S h m k æ ø k b! O u Sm uæh u b mm ; b m h m æ æ h u b b H Th h y u kyby hy k æmm b æmm mk; m u k mk æmm ø m u øb M H F m b mk m kb Gu A mm mu u b b M bø! S bø kk æ K mm kæ b m b? K æ m bø! bæ æ? E h k k k kb b 3:1-12 M u Fk S u cu Fk b m SAS D mm 4000 km m b ø u u ku kb ku uø B h Nc uh b kp V kø ø m h p bk m u Mh m pæ p p m p m ku k b kk ku æ u! V kø h m m hækø h h b m k R k m bø p h m Dæ u ykk kpp H m mm u k m kk Dmk! Fø K Sp k u ( m b ) kk m hu h æ hu y b E m kmhu b h b : Wö k u y D k h pu Nc kpk O m ½ m u GTI Nc m hy h k æk Sm k p km k m kø ku æ m by m b m p m m P pu k k m h pø : E p mp Lè? D m hb m k b pp b hy? Wö k m k m k m m b h k mk H h m - - kk m kmm mm m V m ækb p m mu M y h u k kø O m h! E m b D h p kø wmmp m k æk D hø pp m pu u Ncbu Mc b m I E b ø H h k m : k p m T y 28

29 b u m pæ p h Gu h m m? pu u m m p bu ø kk Skm pø m : M m Wö k? F h kk æ m Skum k GTI b kø! A b ku k 900 ø m! M hh? P pc m h m bby hø pp b m I m h h h kk V kø m ø D u muk m mk m k mukk mk by Eh m km æ p b u mk h hy p Hø pp k ø p by m h k? V kø m byp H by m mu hu by u mk By hu D mp k p! V p p p h m ku køb b k m u k S h h pc mæ møb u h uæ k D hky æpp p u mp hmm m pm Spk kk bum k ukk h Nc S Rphë m k p p V b m mmkø ø D p ky m H k xpk m hmmb k é y m by! V ku p u : Wö k uk Dm y D k u k Sm! u b mm m chm hu pu ø p m p 75 y kæ kkæ kmm u - mk p m kp h D h ø p m øb h h m h mm m ø b æ hkæ bø m hm pø m h pbm m h kk k æ b D ku ø b hm! Om u huk kk m h kk: bø uø Gu kæh b p u m ø m m u kæmpbu m Gu kæh! M u p by p Gu u m m M ku h u m h bu kk H m m ky m b ub! D h h u k h hu b hu mk m ku hø y E m p hm Nc u k p mæ Gu H T u b p u Fk hu hu h m h æ Tkøb Kk uu 29

30 b p Gø Thh æ k kb K u u m Gu u ku m E 2:10 Fk k 2000 h k p H D ku c-u Gø h b Nuuk D uu m b p m! Fø mm H m p m h k p mæ Gu Du b b k kø m u m! Gø k æ u mm m! O mh Mhu u h Ø N mk m ph b mu ækb E k h mukk b b H øæ pu c! H h k m : D m æk p m! Ku mp? ky Hm k h m k m m u m b hm O y p p Gu D b h kuuu Nuuk kk km D mø b b mm p kuuph kk æ ø m m um p b m m k Spø m km : H k I D m k? P puk m SSP p pæ b S æ m!dhø m Uk b m m m h m b b k m mm u mk Dmk u! - D hø m h u k ø kk mk b y H pæ p p m H D ø 14 Nuuk b p h m m u m m m m u ø S m k h y h bbk by ø Nuuk k kø! H b h m m kø b p m E k ky hm m h u h h ku pp p 150 H km m y uh m æk k ku p kæmppp p 237 m kk æ p u p m bm m p p M kmm kø h b m m m b D ku m é H m mm m æ m km p Gu kæh m Gu ø hm h pbm: pu! H ø ø pp H k m : H kmm m :H m k u æ mm kæ h h m! 30

31 m h ø m m D hmøk O mk p p pp E mø p p H k pu b m hm : u k H ppm : D h ø u pm! h mø N h up æ k D ku kk h p mm Nk h æ N m m kk p æ k É kk p m k mm b Gu m umb p b m D by b p Gu kæh mu b æ y m æ m k ø m p Fk H bk pu m h y h h m h m u Nuh p Gu kæ h b y m!! V æ b m h k æ ub D u p h kk Gu h m h Dumkmmb øm h æm! k h m æ kk ku b Dmk D uu m Gø b æk p by m Gu m b m mø m! Gu bu! E m p km bb p k b p m pu h m: H k? V k æ p u c h b! ø V kk h k m m kø E b mu km u m p c D h b b mmm m!i H k m : D m k u æ mm kæ h! H km æm h m k H m m m bø æ pø m mm Bb m? h m mm B b 1630 k b k h H u æ? h m kk u h kmm M u m h p m p h hp m km hm m h ø p k u? M h æ h! h æ k m m k k m m kmm mm m P puk kk hu h m m km h m h m h D uk y m h æ k hm h P km h km m k m D uhy b c hk m m k : Ku u æk mø uh u? H k pm : m uø pk m h p p k m! m H u : um b m m hm h kæ ku H h ku y ø p h mbø S b m Gu k m kmm hm ø hm æ m y h kb h Gu kk H æ k km b V æ ub ku kkh h mh u mm p u : 31

32 u! kk kmm h S m mø u æ m m u O u p hm h! D k mu u k m h b h m p æ m k h ku m h m b hm kmm kk h hmby h mb mm k- kk I kæ b m ø m h æu Vby Bkk b hu m m mm D muk pmb m hø hmm mmky E h uø kmm k p p hø h pu u h m Gæ hø H km kk mk h ku m m æ S m - mm h kk u! E mu ck m h p mu b mk m y ø æ æh H h kk b kb u m h u m m m k u p Gø m k C mk m pbk ø D bø Lm p mk u Nu k m Gu mm h Dmk by b m m kmm m H u m æ m m hm D m kmm h b c 1½ km D kmm h p bkk k ø p buk m h m mm k Smm k æ k m D kk æ m pc yk I mm m m p p k ky : Du k m m S b buk h h m : F u? m m! u h h u m h p b ø p y mb b m D mu m kk h um? S khum by y : h m pø m m ø : H m b? Hm b hm mm? Hm P æ? D m pø m H m p m Eh kmm p h hu m æ p pp bkk Hu b m h k k m h h h k p m pø m æk M k! D ub æ m h m hmu k m u uæ p æ bupk! Pø kmm F K C yup æp I M km uhæ h h m pu m kk k m Gu h m! Bu by m 32

33 D kmp m kkæmp kk mkø b m mm my h m h k mø k m kb m h mm umm Eb 6:10-18 D b k m by k m m p Ty m p h m b h b m y by m u F m u buykk h b kø b æ m D u kk bækk y! S h m bm p b - D ø hæ 1998 bu m k b hæ p bm pu bk bmøm D b b m hp M b hæ pæ b kø Sæby Syhu p E hmm k b D m hkmp m mbuc p yhu! D S H u m uø p m h æ h E m b p Rhp h m p m ø um Op k u y h m p M ku k m m by pbm! D u c m p m æ D hm m m k b uø h kæ ykm b m 30 cm m F hmm m æ k y m kk h bø k I m mbuc yhu y p m um m bk Op kk æ k hmm ypk km k b h h! S h m h ku æ h S m u p h m ku æ b bkk D æ pp pykk h D h m mh b m bø m m æ p D m h pø m m m N m æ Hbæb 12:114 m bk hmmh S m h ky mk ø h by y m mkm h u øb h u bby u m æ ky hm uh k u æ km u p hø Gu H hm ø m m y I kk k b æ m m Eu h I kk h kmp m y h k b I h m m y m ø: M ø kk H p m kk m u æ hm; H u h k h h ø h h F p ky k I h u; Gu bh m ø F h ø m kk u? H I u p m I uæ bø kk ø E h k æ m p h pk m; m kk u m uk u k? F æ u k m u m Gu ø b k h 33

34 hh A p ækk k ubh æ m p m b b u æh m h m Syk yk hæ kø kæ p b mm kk m æm b hb Sæb m h u hk k H V ømmy 1998 h Gu m ku m æ p m p m m k m m m Ku! H ækk m m k : Kmm O pu h: D Gm! u m cp H P kb h m ykk æ D æ h L kæ u h by y bøkmp hm hø kk m mm p D h h Gu: M F mu k km b ; kk m m mu D h h cp H m u u æm mm æ m k m mk u h m u æ m ø b hu ypppæ u m k y cp H ø ypppæ m k u P æ Lø Bb k b p u h H b h py p hm D c p kæ h y p!! H m Gm mm k b u Gu m mm mm mm p kæ h Gm D b h uk æ m h by æ Gu æ m mm F h u m mæ h h mm O m u ku kø m kæh D m m m Gm h u m mm EP Hmm Eb 178 D k m ku y! S H m : O u k m Nu km k b mø h h kk m Suz Hh Hu p puk b Rh Bk m m m h b Ak h u b hb Hup m : h m m m bø DUSKALI KKEDØm øm bø u! Hu ku æ m m kk ø! 34

35 A p m m æk m b ø k m mø: H æ b? H æ ku? H by? m pøm k m m h É kk: u m! D p hm m h m y k æk kk k b æ mø æ Hbæb 12:11 : m m pø u: Ræh yb Gu m kæh m p h ø m p hm! D h :D Gu Sm 14:1 h u m mk p m kk p mæ Gu m h kb h m h h A æ M m by k u b p pm m m m mk k ø u m k ku : H m Gu! D h mgu : D Gu D ø by kbmæ h æ uk Bb Rmb 1:18-25: ThGu bb Hmm uuh uæh h mk m uykk h uæh; m k k m Gu m b m; Gu h bb m Th h uy æ b h k h ummh h ku kb h u uky Th kø k Gu æ kk hm kk m Gu m k b mm u h b møk M p b mby ukæk Gu hh m b kæk mk u ø y kyby D Gu m h h y uh æ m by; mby Gu h m ø æ yk kb m Skb h m hø h! Am huk p h m y hmm by m u p æ : E k h ku bu y p P kæ kmæk k bk p D b kk m k H m ky u kæ m b bu æ m æk b b m V bæk m m km b æ m D hm m pu m pp D æ hu m ykk æ u m h ku m kk km m m u Dp m h km m k p m p ø 35

36 B k ku pæ m; m kk m h m!h æ : D h k! Hk pæ k m u ku ykk mm! F m k b c c p m m m ( D ykk kk ) F m ømm k m m hæp uy h m Smm h ( m hu-u ) h m u hø mm p ku h æ m Su m k ku : Gu! Du ku kæmp b p hu bækk m h Ikk h ypuk k b u k m m mæ kæmpbø m u H u pø y m æy p Ø 2000 m hø h k kb mæk mkk p u mm u b ykk æ m k?sk m mæ k m E u b k m km p S y k mæ Gu! D u mm H m æ æ æ! O h æ h kk h é k m p M u m k æ Gu b! V b B kp 38: D H b m :H m m u mø k h bm? Spæ bæ m æ m m m pø! H u u? Fæ h u h! Hm bm m u? Hm pæ m u? H b ykk hm hø m m ub uø b y? Hm pæ h b p bø u m ky kæ møk ky øb k æ p :»H m u kmm kk æ h bø«h u b m m mø p h k b k uu y? D k m m m kæ D uu h y ø m bækk H u æ h k h u p uyb bu? E ø p b bb h u møk p? H u p? Fæ h u h H y b h h møk hm? K u hm mæk ø b? Du! Du ø u h æ! H u æ km h u h km? Dm h b æ kmp k H h y p h ø b? Hm h b k ky b ky h b øk u mk mæ øk m æ p m? H hm h u b? F h kø kmm? Hm h ø m hm? V b m yb h 36

37 K u b Sy b ø O æk? L u Vu p ø u Lø m mm m u? K u hm bmm u m? K u b p ky m ækk? S u y u : H? Hm h y bu m m hm h h? Hm h k æ ky hm k ømm hm kukk u h mu kump mm? u by huø? S u uø u kyb mm hu p u k? Hm k ø u k Gu k mk u ø? O kp m bb Gu h m N æ kp ø pu hm kb bø m b hm h m hm p Tæk h m F øk b F H k h Sø bb kæh u b p G k h h y m Bb : u k y h yb! Mk B 7:19 E k b k m k: FISKERI FORBUDT D m u h ku ø Hk Buh Muhmm h M m mk æm ø æm u ø b ku æb umm m - V m h æ m u p m m p k b b b!! H k k Læ h h E 1:4-12: I m k y O y k mø k møk k kk bu m D m mk u Gu; h h H km by m y ku kmm hm S h kk y m h ku m y D y m py h mk kmm H b hm k hm kk H km h kk m hm M m m m hm h m b Gu bø m m p h I Rmb 10:4 : Th Ku phø æh h m Rmb 10:8-13: N h?»o æ mu h «m pæk F h u m mu bk u H h Gu h p hm ø k u F m h m æh m mu bk m Sk :»I m p hm k b kmm«d k p ø æk; h mm H k m pk hm»h m pk H k «M m k h : H h muh O ku Gu mk M Puu 2 b Tk 3:2 kk N k m kk h k u kk 37

38 A m k : k kk mæ kæ Gu p p m u ykk k u øu ø! T m m h m p : B bø!d u h b O y k h : Guh u m O Gu p m Km Hm H k! B m Gu m mh u Gu kk p Du hm kk yk m mm p h m øk ø h M hpuy ø æm mc ø m mh Dmk hæp øupæk E b TV 35 m mk m u u b h u k u Gu kk m øk u k k hm ø h S km æ m! V p Rhp E k u ym æ ku æ F! D k u R h p h ku h S h p u æ kpu m b h p H D ø ku k uø m ku k b m mk m u! H u m mk km k kmh m h m h h m m D b Aw h um V c K F mæs k u m kk! D ku bu p m m b D bbk k y phy m m b kk D h m k H m : Du k pp15 F mu hpp D ø k u Købh k h m pu m h u u m p ku æ p D b u V m møk m Ik h k p hm S ku hø h h Akm L ku h ku mm m? Ku kmmuk h? E c kh mm h M H : G m m B yu b h m k h h m muh k k m m p m by b m Gu m mø hm u ku h mm O bø hø H! L m H m y Ik p u h H u p u B kb h æ E p 38

39 pkuu Nu Dmk p b h h ku b h pc V km hu p p m pøm m h mum km h u : D y V h mmø m k k m u O m h m Nu æ hm k p u m m M ku h kk u k u p m ; h m h u kk c h kk Gu ø u h ø H p m km h mukk k mukk ø m Hu k k m p u hu: h æ m u h h b yøpg k D pæ m bu Nu ku æ m æ m H h u h V b bu æ Akm h by-p p æ y æ p u m bæ h h kæ D bu k pmb h ku ø uø p æhøk ku p D ø ku Akm Næ m p ku æ k k 900 h h P u H m : Akm h æ Gh h bøp k b u V uh? mu U D æ m bø ku hm æ H y h k b m h kk Gu m h y m k æ Kkk 915 km pø Nu m u kø b Akm h u b m : M b U um H b m hø m m k ø b Akm m m p m ku kk pø m h h hø p h! A k m 1½ m b p u Nu ku uæ k m S yk ku h hp b kmp ku b m p D h m k 1630 Gu km Om h b bø m D æ p u Næ m km Akm h m pu m æ k m hm D æ u æ y h H k ø k u k D h u h mc 1½ m ø æ E mm yb ø ø 16 m m k D Akm D h h u h pu m kk k? D mk kk h k m m D ABBA m : Ib E S y u mm D ø kk H um u p mh m b : I yu u 39

40 - D m u ækk y p h ku Gu h mø m! Hu! Dæ k kk Akm b uk æ m h h uø p æhøk D m k h h yb mm Hmmh Th I m b øb K u h ø K u Gb 3:27 H mm h pæ k K u D æ mk 40 D Ny Tm Puu k Kb 1:26-29: D h mm h m hæ k u æ m m u b b b h h; m Gu kuø h p hh h hmmh : Ku hh hb Hm ky m h bæ h m m ø h mk m m ukmm Ku D m h k k mæ m M kk h bukb m? S u k p m hu m bukb m h h y! A K u øm kæ h h kæh h øk h O ThAmp B b æ æ k 2 h B 6: Ohkæ h b mm m h b h m æ D bu m I h hø by I k b kæh I ø L 1 h B 4:16-18: Ok p kæ h m Guh Gu kæh b kæh b Gu Gu b hm D kæh u : h mh p mm ; m h Fy kk kæh m u kæh y y bu m æ y kk u kæh H h bu m mh kk b p mm m u h! E u m p ukm kæh (Gu kæh) y u h kmm m F m m m m mk mu m y y Mk b m bkym bø h m bb? Spøm m ku ym m h m h m æ bkym! S h mh æ m ukm kæh u m y u! 40

41 H kmm y? D kmm æ kæ p m m - m u m TV H kk h m m m kk ukb p! Mk uh m uu m mch y h ækk y ym h Sm kpm k m ø m yø m k : Fk y m pm h A ub y m hkp k by b kku ku O Th hk yk O m - ku bu m m æu u m H u b? Oy pykk! O pæ m h u mb æ p u H k m æ? B h uø? Fkk h h pp kmm E m uh- pk k m kk m m u ø m y H æb uø bø m! H h æ Dmk h h m h m bø u k m kk k kmm øb 30 O bæ u m p u ø p bmk N b m k u uøh m pk Gu M hb H h k - Dmk m b ækk m kmm m m m h V bæ! E : D ø u æ by æm c 45! H pu m ku u u? I h p b m m- æ my h m ym b m m m m æy 41

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk

Program for efteråret 2011. Skibsteknisk Selskab. www.skibstekniskselskab.dk Pm f få 2011 Skbsksk Slskb www.skbskskslskb.k Hmwhy Shøj A/S www.hmwhy.cm lø f pump l: LNG, LPG, hyl, mmk, kmkl- pukk. Skbsksk Slskbs Fl Ac ps: Fs f kl. fml:.......... 5.500,- 30 mm:........................

Læs mere

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland

Prislister. Sydkysten Syd & Nord Sydkysten Weekend. Erhverv Sjælland Pl Syky Sy & N Syky Wk & Eh Sjæll PRISLISTE 12 SYDKYSTEN SYD OG NORD Opl l Syky Sy Opl 35.000 Ul / Syky N Opl 25.000 Ul / P p. Tkc 7,25 k. Sæplc 3,5 ll 7 9,35 k. Døc (ykk Syky Sy & N) 8,75 k. Rbkc (ykk

Læs mere

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk

Translation Mark Herron. Print Johansen Grafisk CKU 2011 C fo Kulu Uvkl CKU 2011 Rkø A Mx H Skb D A, Pul Bckhll, G Bo, Rlf Ch, A Mx H, S Bok K, Nl Jø Lkl, Lou F P, J K Ru Ovæl Mk Ho Fof Tho Bukhl, Jcob Cwfo, Mchl Tll Dø, A Mx H, G Oo, OOff Pcu, S W

Læs mere

Åbne forretningsmodeller

Åbne forretningsmodeller E å uvk å va. Vkh, ha å, øj kk ku a v k akø, å uvaø u. D av c k aajpa, hv a pa å økk v u a aaj. 8 I Th MESH why h uu u ha v La Gaky kp på y, hv kapa y a jka u. 1/7 Iuk Hv å va uvk a y puk, y, pc, aa, vv

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse!

CSI. Kriminaltekniske undersøgelser og retsmedicin. Der er blevet begået en forbrydelse! CSI Kiilkik uøl ici D blv bå fbyl! Bviføl fø... Vi kl fi ly p, k pkl fbyl! Hv h bå fbyl hv få? Sæ flih på fi! Bliv ipi f kiil v-kii, læ i uvii kl ll fiki viklih i pæ pklibj. D hæf ihl ipii il ækk pæ fø

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009

Årsrapport 2008/2009 / 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 1 ÅRSRAPPORT 2008/2009 Åsappo 2008/2009 / 2 FORORD / BAGGRUND / blsfas / fsfas / Abjspam 2010 FORORD D m øjls ku pæs åsappo 2008-2009 Vc bspals by. D Vcs føs åsappo opsumm cs hovakv

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE

DEN RIGTIGE GUIDESKOLE DN RIGTIG GUIDSKOL RUN Bøg o ogå på: SPANIN 5 UGRS GUIDSKOL I S I ØSTN DRJSLDRUDDANNL DN JOBGARANTI I HL VR DNING UNIK RFUNDRINGSOR OG KARRIR PRSONLIG UDVIKLING VNNR FOR LIVT SUS D! SPORTSGUIDKUR NYH LAD

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L

Hér er det ægte Svendborg. gratis MAGASIN. magasin til sydfyn P R O F I L P R O F I L MAGASIN Kultu- o byliv Ehvv Tm Gstoomi Pofil MAJ 2011 tis msi til syfy Hé t æt Svbo J k t i, t u vil op hlt y si f Svbo, som u måsk ikk ksist o så måsk li ut hjøt i it t loklomå! Læs oså om:

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund

Lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 25. Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund og kommuneplantillæg nr. 25 Design outletcenter ved Firhøjevej, Billund Januar 2014 Forord Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder

Du kan trygt og roligt lægge dine læseres feriedage i vores hænder - js læ Du k y o oli læ i læss fi i vos hæ Vos bj h bsø o kvliss hv s f vos holl Dfo k u vi i sikk på,, u k læs o vos js på hjsi, oså fspjl ophols ihol Vi pioi oså sbj kvlisholl høj, o fo høj ikviss o

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere