Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for fotografuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/ Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/ om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Medieproduktion. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag med ikrafttrædelse 1. juli Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag 3 Til afsnit 1 Uddannelsens formål og opdeling Her henvises til bilag 3 i uddannelsesbekendtgørelsen Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur for fotografuddannelsen Fotograf 4 år og 6 mdr. Grundforløb Hovedforløb Evt. praktik 20 uger Praktik 15 uger Praktik 10 uger Praktik 10 uger Praktik 5 uger Praktik Til afsnit 3 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet Her henvises til bilag 3 i uddannelsesbekendtgørelsen Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 1

2 Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. 2

3 Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompetencemål Fagnavn Præstationsstandard for faget Vejledende tid Nummereringen af kompetencemål henviser til numrene i uddannelsesbekendtgørelsen. 1,2,6,7 NR NR ,3 NR NR NR 2215 NR NR 5513 NR 2216 NR 2217 NR 2220 NR 2221 NR 2222 Grundfag 7 Teknologi F - 2 Design F + E - 3 Erhvervsøkonomi - 2 F Områdefag [Præstationsstandard] 17 Fotografisk produktionsteknik 6 Fotografisk design 5 Fotografisk billedkommunikation 4 Reklame 2 Specialefag Bundne specialefag Præstationsstandard Fotografisk præsentationsteknik 6 Valgfri specialefag Præstationsstandard 4 Kunstfotografi 4 Reportage fotografi 4 Den internationale 2 fotografiske arbejdsplads Videoproduktion 4 6 3

4 NR 2223 NR 2290 NR NR 2568 NR 2569 NR NR I alt Multimedieproduktion 4 Grafisk kommunikation 2 Arkitektur- og Rutine 4 interiørfotografering Stillleben fotografering 4 Portræt- og personfotografering 4 Industrireportage 2 fotografi Design fotografering 2 Valgfag 6 Skoleundervisning Uger 40 Tabel 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nr.2212 Nr Praktikmål Fotografisk teknik, metode og arbejdsprocesser Planlægning af arbejdsopgaver. Til afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Her henvises til bilag 3 i uddannelsesbekendtgørelsen Til afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. 6.1 Efter afslutning af den sidste skoleperiode i uddannelsen til fotograf afholder det faglige udvalg eller skolen en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. afsnit Skolebevis udstedes i henhold til bekendtgørelse og erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skoleundervisningen er gennemført, jf. nedenfor For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst 2,0 som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået mindst karakteren 02 i hvert enkelt specialefag samt for elever, der gennemfører den afsluttende del af uddannelsen til fotograf, skal eksamen være bestået med minimum karakteren 02. 4

5 6.3.1 Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen Uddannelsesbeviset udstedes i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser og eksamensbekendtgørelsen, når skolebevis er udstedt, og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og for når svendeprøven er bestået Uddannelsesbeviset påføres resultatet af den afsluttende eksamen. Såfremt 7-skalaen anvendes, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, skal der ved hver karakter tilføjes det bogstav fra ECTS - skalaen, som svarer til den pågældende karakter. Karakterskala Prøverne bedømmes efter 7-trinsskalaen: Relation til Karakter Betegnelse ECTS 12 A 10 B Den fremragende præstation Den fortrinlige præstation 7 C Den gode præstation 4 D Den jævne præstation 02 E Den tilstrækkelige præstation 00 Fx Den utilstrækkelige præstation Beskrivelse Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 F Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5

6 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet. Skuemestrene og skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer til det faglige udvalg, hvorefter den beregnede svendeprøvekarakter påføres uddannelsesbeviset. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve i den delprøve hvor eleven ikke har opnået mindst karakteren 02. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for fotografuddannelsen, undervises eleverne i følgende områdefag: Fotografisk produktionsteknik. Nr uger Eleven kan foretage optagelser af faste billeder, således at de fotografiske krav tilgodeses og den ønskede kommunikative virkning opnås Eleven kan beherske anvendelsen af gængs professionelt udstyr til belysning, optagelse, bearbejdning, og transmission af fotografiske billeder. Eleven kan foretage et kvalificeret valg af optageteknik, i relation til det påtænkte anvendelsesformål ved en given opgaveløsning. Eleven kan foretage digital lagring af fotografiske billeder under hensyntagen til kopisikkerhed, optimal kvalitet samt distribution. Fotografisk design. Nr uger 6

7 Eleven kan arbejde bevidst med stil- og stemningsskabende elementer og anvende dette ved såvel enkeltstående fotografiske løsninger som ved løsninger, hvori fotografiske billeder indgår i sammenhæng med andre visuelle udtryk. Eleven har kendskab til det fotografiske designs betydning i relation til trendsetting og branding af produkter, tjenesteydelser m.v. Eleven har kendskab til forskellige fotografiske genrer og stilarter og kan gøre bevidst brug af sådanne ved egne opgaveløsninger. Fotografisk billedkommunikation. Nr Reklame. Nr Eleven kan producere fotografiske løsninger med høj kommunikationsværdi, herunder vælge og benytte billedbehandlingsteknik, som understøtter beskrevne krav til fotografiske produkters kommunikative indhold. Eleven kan arbejde bevidst med image og story-telling i relation til fotografiske opgaveløsninger. Eleven kender den fotografiske billedkommunikations karakteristika i relation til andre kommunikationsformer. 2 uge Eleven har kendskab til reklamens rolle i markedsføring, til reklamekodeks og markedsføringsloven, og kan udarbejde forslag til markedsføring overfor en given målgruppe. Eleven kan medvirke ved udformningen af produktionen af reklameproduktion. Eleven har kendskab til hele kommunikationsprocessen ved produktion af reklamebudskaber. Endvidere omfatter hovedforløbet for den afsluttende del af fotografuddannelsen nedennævnte bundne specialefag med følgende niveau, vejledende uddannelsestid, mål og indhold: Fotografisk præsentationsteknik. Nr uger 7

8 Eleven kan producere, færdiggøre og præsentere fotografiske produkter i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver som udstilling/galleri, hjemmesidepræsentation, mindre tryksager m.v. Eleven kan anvende farvestyring og farvekorrektion i forbindelse med det fotografiske billedes gengivelse i forskellige distributionsformer Eleven kan anvende relevant printteknologi i relation til problemstillinger vedrørende farvegengivelse, farveholdbarhed, kontrastomfang m.v. Valgfri specialefag Hovedforløbet omfatter 6 ugers valgfri specialefag: De valgfri specialefag vælges i samråd mellem eleven, praktikstedet og skolen. Der kan vælges mellem følgende valgfri specialefag: Kunstfotografi. Nr Eleven har den nødvendige indsigt i kunstfotografiets historie og æstetik Eleven forstår samspillet mellem professionel fotografi og det kunstfotografiske område og kan inddrage kunstneriske arbejdsmåder i løsningen af professionelle kommunikationsopgaver Eleven kan arbejde originalt med det kunstneriske udtryk ved hjælp af fotografiske virkemidler Eleven har indsigt i distributionsformerne indenfor det kunstfotografiske område Reportage fotografi. Nr Eleven kan løse almindeligt forekommende opgaver inden for dagog ugepresse Eleven har et grundlæggende kendskab til journalistisk metode, til researchmetoder og til idéudvikling Eleven kan selvstændigt lave oplæg til en historie og komme med forslag til vinkling og billeddækning Eleven forstår reportageformens æstetik og kan anvende den i løsningen af professionelle kommunikationsopgaver Den Internationale fotografisk arbejdsplads. Nr

9 2 uger Eleven har et grundlæggende kendskab til organisations- og arbejdsformer indenfor den fotografiske branche i Europa og i USA. Eleven har et funktionelt kendskab til ophavsretlige forhold i forbindelse med arbejdet i ind- og udland. Eleven kender de grundlæggende formelle regler for at arbejde i udlandet, det være sig Europa, USA eller resten af verden. Videoproduktion. Nr Multimedieproduktion. Nr Eleven behersker den relevante optagelsesteknik og tilhørende redigeringsteknologi med henblik på gennemførelse af mindre videoproduktioner inden for områder som uddannelse, markedsføring, information m.m. Eleven kender forskellige videoformater, deres muligheder, begrænsninger og optimale anvendelsesmuligheder Eleven kan udføre korrigerende lys- og filtersætning i relation til optagelser i kunst- og blandingslys Eleven kan arbejde med typisk forekommende computerplatforme og tilhørende programmer til udarbejdelse af gængse kommunikationsopgaver, omfattende multimedie-produktioner inden for områder som CD-ROM-produktion, web-design, billeddatabaser m.v. Eleven kender principper og virkemåde i gængse platforme og programmel til multimedieproduktion, herunder forskellige normer og arbejdsmetoder for digitalisering og komprimering, lagringsmetoder og medier Eleven kan foretage et kvalificeret valg af software og programmer i relation til den udtryksmæssige fordring i en given opgave Grafisk kommunikation. Nr uger Eleven kan analysere en konkret kommunikationsopgave og udarbejde forslag til trykt/skærmbaseret grafisk arbejde Eleven kan anvende design- og produktionsprogrammer til grafisk arbejde til trykt eller skærmbaseret kommunikation Eleven behersker de grafiske virkemidler og kan kombinere og foretage valg imellem typografi, farve, layout, fotos m.v. Eleven kan klargøre grafisk design til distribution som trykt eller skærmbaseret distribution 9

10 Arkitektur- og interiørfotografering. Nr Rutine - Eleven behersker den relevante optagelsesteknik og tilhørende videreforarbejdningsteknologi i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver, omfattende in- og eksteriør fotografi inden for områder som arkitektur, industri m.v. Stillleben fotografering. Nr Eleven behersker den relevante optagelsesteknik og tilhørende - videre-forarbejdningsteknologi i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver, omfattende stillleben fotografi inden for områder som reklame, produktoptagelse, katalogproduktion m.v. Portræt- og personfotografering. Nr Eleven behersker den relevante optagelsesteknik og tilhørende - videreforarbejdningsteknologi i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver, omfattende inden for områder som portræt, galleri, mode, presse, reportage, reklame m.v. Industri-reportage fotografi Nr uger Eleven kan løse almindeligt forekommende opgaver inden for industri-reportagefotografi Eleven har gennem research forståelse for et produktionsforløb og kan gennem en billedserie, beskrive denne Eleven kan selvstændigt lave oplæg til idéudvikling og komme med forslag til historie, vinkling og billeddækning Eleven forstår reportageformens æstetik og kan anvende den i løsningen af professionelle kommunikationsopgaver Eleven lære at samarbejde med andre om fælles løsninger, selvstændigt indgå aftaler og opbygge eget faglige netværk Design fotografering Nr uger 10

11 - Eleven kan løse almindeligt forekommende stil- og stemningsskabende designopgaver Eleven behersker den relevante optagelsesteknik og tilhørende videreforarbejdningsteknologi i overensstemmelse med gængse kommunikationsopgaver omfattende stilleben, fotografi inden for områder som reklame, produktoptagelse, designfotografi, katalogproduktion m.v. Eleven lære at samarbejde med andre om fælles løsninger, selvstændigt indgå aftaler og opbygge eget faglige netværk Praktikmål Praktikuddannelsen skal indeholde følgende praktikmål. Fotografisk teknik, metode og arbejdsprocesser nr Mål - Den uddannede kan selvstændigt, innovativt og kreativt udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod. - Den uddannede kan anvende fotografisk teknik, metode og arbejdsprocesser i forbindelse med afsendelsen af visuelle budskaber og kan selvstændigt, innovativt og kreativt producere fotografiske løsninger med stor kommunikationsværdi. - Den uddannede kan arbejde kreativt, innovativt og rationelt under hensyntagen til økonomi, kundekrav, tid, kvalitet og sikkerhed samt sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål og i overensstemmelse med den påtænkte distributionsform. Planlægning af arbejdsopgaver nr 2292 Mål - Den uddannede kan selvstændigt og effektivt kan planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen. Vedkommende har det kendskab til kreativ, innovativ og kommunikativ billedfremstilling, samt de merkantile og sociale sammenhænge i samfundet, der er nødvendigt for erhvervets udførelse. - Den uddannede kan vælge hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave - Den uddannede kan beherske planlægningsredskaber, kan arbejde selvstændigt og som ligeværdig samarbejdspartner samt vise kreativitet i opgaveløsningen Den uddannede kan analysere billedmæssige udtryk til et visuelt budskab og forstå dem i deres stilmæssige og kulturelle kontekst. 11

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa

IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa IBC Hovedforløb International Business College Kolding, Fredericia Middelfart og Aabenraa August 2013 1 Indhold VELKOMMEN TIL DET MERKANTILE HOVEDFORLØB KONTOR MED SPECIALER PÅ IBC... 4 1. GENERELT FOR

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere

Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR. for skuemestre og faglærere Svendeprøvevejledning PROCESOPERATØR for skuemestre og faglærere Revideret oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål med Svendeprøvevejledningen 3 2. Lovgrundlag for Den afsluttende prøve 4 Svendeprøve

Læs mere

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011

Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Drøftelse af konklusioner og anbefalinger fra industriens CAP projekter 2011 Bilag 1 Baggrund Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) har over perioden 2010-2013 gennem flerårsaftalen

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere