Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator"

Transkript

1 Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode Praktisk webintegration og Skoleperiode- Praktisk webintegration og Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2011 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 23/ om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medie. Ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet ny bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag med ikrafttrædelse 1. juli Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelse bilag 7. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Vejledende struktur: Grundforløb Skole 22 uger Hovedforløb Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 49 uger som opdeles i minimum 3 skoleperioder med mellemliggende praktisk webintegration og. Til afsnit 4 kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag og valgfag ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke skolefag, der indgår i uddannelsen, herunder hvilket eller hvilke kompetencemål, det pågældende fag understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i Bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i Retsinformation. Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet

2 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål: Præstationsniveau for faget Vejledende tid Webintegrator Grundfag 6 uger 7 Nr , 2, 3, 4 Nr Nr Nr Nr , 3 Nr , 5 Nr , 2, 3, 5 Nr , 5 Nr Nr Områdefag Digital fotografering Navigationsdesign Billedbehandling og scanning Content management systemer (CMS) Iværksætteri og innovation E 2 uger X Informationsteknologi D 2 uger X Teknologi F 2 uger X Præstationsstandard 9 uger Begynder 1 uge X Begynder 1 uge X 1 uge X 2 uger X Webintegration II 2 uger X E-handel 1 uge X koncepter Webserver 1 uge X Specialefag 3, 4, 5 Nr , 5 Nr , 5 Nr Valgfag Bundne specialefag Webintegration III Dynamisk web Praktisk webintegration og - Præstationsstandard 33 uger Avanceret 2 uger X 2 uger X Avanceret 29 uger 1 uge X I alt Skoleundervisning Uger 49 uger

3 Til afsnit 6 og beviser mv. Grundlaget for uddannelsen til web - integrator er mål - og fagbeskrivelser for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisningen gennem hele uddannelsesforløbet og derfor også grundlaget for bedømmelsen ved den afsluttende eksamen. Efterfølgende retningslinier er således bindeleddet mellem fagbeskrivelserne og den konkrete afsluttende eksamen. Afsluttende eksamen Den afsluttende eksamen har til formål at evaluere elevens faglige, generelle og personlige kvalifikationer indenfor den pågældende uddannelse og vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave som skal dokumentere at eleven, ud fra et givet oplæg, kan fremstille en færdig webløsning, der overholder gængse krav og normer for navigation, funktionalitet, teknik, anvendelighed og tidsforbrug. Ved idéudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Endeligt skal eleven kunne evaluere egen indsats i forhold til de fastsatte mål. Eksamen består af en bunden projektopgave med efterfølgende mundtlig fremlæggelse, der maksimalt varer 30 minutter inkl. votering. Den bundne opgave består af en faglig relevant web indeholdende elementer fra grund-, område- og specialefag. Opgaven skal besvares inden for 30 klokketimer. De hjælpemidler, som er benyttet i undervisningen, må anvendes. Lærer og censorer skal være til stede under den mundtlige overhøring ved den afsluttende eksamen. Iværksættelse af prøven Censor indvarsles til bedømmelse ca. 8 uger før prøven, idet iværksættelsespapirerne tilsendes fra skolen. Det faglige udvalg modtager ligeledes kopi af iværksættelsespapirerne. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med det faglige udvalg, kan medtages ved bedømmelsen. Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse Den faglige prøve gennemføres på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Elevernes løsning af opgaverne bedømmes efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen af en lærer (eksaminator) og en censor fra en anden erhvervsskole, udpeget af skolen. Censor skal have den fornødne fagkundskab og et detaljeret kendskab til uddannelsen. Censor skal opfylde habilitetskravene i henhold til eksamensbekendtgørelsen. Censor bør være til stede under prøven, der gennemføres i løbet af den sidste skoleperiode. Ved bedømmelsen anvendes 7-trinsskalaen, jf. bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.

4 Karakterer og bedømmelse Der lægges ved bedømmelsen af prøverne vægt på følgende: 1) Teknisk faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål. 2) Almene og personlige kompetencer til selvstændigt og effektivt at kunne planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver. Ved bedømmelsen af den mundtlige fremlæggelse af projektopgaven giver eksaminator og censor efter votering samlet en individuel karakter. Den endelige prøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-trinsskalaen i overensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: Afrundingsskema 7-trinsskalaen Interval, beregnet Endelig karakter -3 t.o.m. -1,51-3 F Den ringe præstation -1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 3,0 t.o.m. 5,49 4 D Den jævne præstation 5,5 t.o.m. 8,49 7 C Den gode præstation 8,5 t.o.m B Den fortrinlige præstation 11,0 t.o.m. 12,0 12 A Den fremragende præstation Beregningen af eksamenskarakteren foretages af eksaminator og censor. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det faglige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. Det faglige udvalg kan udarbejde et skema til dette formål. Eleven meddeles eksamensresultatet af eksaminator og censor, når beregningen er foretaget. Indstilling til ny afsluttende eksamen Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende eksamen, en ny eksamen (omprøve), eventuelt efter supplerende skoleundervisning. Eleven kan kun aflægge omprøve én gang, men skolen kan efter samråd med det faglige udvalg dog tillade, at eleven aflægger omprøve på ny, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Adgang til sygeeksamen følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

5 Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. Grundfag Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag. Områdefag For at opnå kompetencemålene for Web - integrator, undervises eleverne i følgende områdefag. Områdefag: Digital fotografering Begynder Mål - Eleven kan arbejde med belysning, billedkomposition, optagelse og den fotografiske arbejdsproces med henblik på digital fotografering af varer o.l., der skal anvendes i weber. Herunder kan eleven: arbejde med forskellige former for lyssætning arbejde med billedkomposition og opstilling af effekter til digital fotografering foretage fotooptagelser med professionelt digitalt fotoudstyr Navigationsdesign Begynder Mål - Eleven kan ud fra en vurdering af budskab, målgruppe og tekniske muligheder tilrettelægge og designe navigationsstrukturer i forhold til fremstilling af portaler på nettet. Herunder kan eleven: udarbejde og begrunde opbygningen af konceptuelle grafiske brugergrænseflader til websites udarbejde digitale brugergrænseflader med hensyntagen til den visuelle udformning og det funktionelle navigationsdesign arbejde med sammenstilling af betydningselementer, så der opnås en helhedsvirkning udarbejde logiske navigationsstrukturer, hvor der er taget hensyn til typografiske og billedmæssige virkemidler og deres kommunikative funktion og virkning

6 Billedbehandling og scanning Mål - Eleven kan arbejde med scanning, billedmanipulation og fremstilling af grafik samt filbehandling i forhold til filernes anvendelse på nettet. Herunder kan eleven: scanne forskellige billedtyper i korrekt opløsning under hensyntagen til anvendelsesmediet optimere og vurdere et billedes kvalitet og foretage relevant billedmanipulation korrigere farver i et professionelt billedbehandlingsprogram beskære og retouchere billeder således, at form og indhold optimeres komprimere og arkivere billed- og grafikfiler i relevante filformater Content management systemer (CMS) Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven kan fremstille dynamiske websider med kobling til en relationsdatabase. Herunder kan eleven: redegøre for teknikken bag et CMS system arbejde med de forskellige kodesprog i et CMS system foretage analyse i forbindelse med kravspecifikationer arbejde med informationsarkitekturer tilrette og implementere et CMS system drive og vedligeholde et CMS system

7 Webintegration II Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven kan på rutineniveau integrere tekst, billeder, grafik, lyd, animation og databaser samt arbejde med objektorienteret programmering i forhold til fremstilling af dynamiske og komplekse internetløsninger. Herunder kan eleven på rutineniveau: arbejde med tekst, billed- og grafikfiler og anvende disse på en arbejde med dynamiske 2D animationer og anvende disse på en arbejde med lyd- og videofiler og anvende disse på en hensigtsmæssig måde ved af internetsider arbejde med Javascript og serverside scripting og anvende disse scripts på en arbejde med relationsdatabaser og koble disse til internetsider på en hensigtsmæssig måde arbejde med SQL og strengvariabler og anvende dette på en E-handel koncepter Mål - Eleven kan redegøre for sikkerhed og grundlæggende lovgivning i forhold til e-handel samt tilpasse og vedligeholde præfabrikeret ehandel software. Herunder kan eleven: oprette og styre varenumre, produktgrupper og kundekartotek redigere varer og e-handelens butiksopsætning arbejde med søgefunktioner arbejde med sikre betalingsformer arbejde med statistikker for e-handel butikken

8 Webserver Mål - Eleven kan oprette webservere, der giver mulighed for anvendelse af standardbaserede webtjenester på flere platforme samt installation og konfiguration af server til brug i lokale netværk (LAN). Herunder kan eleven: finde og anvende informationskilder vedr. forskellige server- og netværksprodukter arbejde med de grundlæggende typer af serverapplikationer opsætte og konfigurere en webserver i forhold til optimal ydeevne og funktionalitet Bundne specialefag For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af Webintegrator, undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag: Webintegration III Avanceret Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven kan på avanceret niveau integrere tekst, billeder, grafik, lyd, animation og databaser samt arbejde med objektorienteret programmering i forhold til fremstilling af dynamiske og komplekse internetløsninger. Herunder kan eleven på rutineniveau: arbejde med tekst, billed- og grafikfiler og anvende disse på en arbejde med dynamiske 2D animationer og anvende disse på en arbejde med lyd- og videofiler og anvende disse på en hensigtsmæssig måde ved af internetsider arbejde med Javascript og serverside scripting og anvende disse scripts på en arbejde med relationsdatabaser og koble disse til internetsider på en hensigtsmæssig måde arbejde med SQL og strengvariabler og anvende dette på en

9 Dynamisk web Vejledende varighed 2 uger Mål - Eleven kan ved hjælp af et gængs aktuelt formateringssprog og en grafisk editor producere dynamiske websider med kobling til simple databaser. Herunder kan eleven: integrere applikationer i dynamiske websites og kontrollere dataoverførsel fra og til applikationer/servere arbejde med til multi-user serverscripting fremstille hjemmesider der kræver implementering af applikationer, serverside scripting og databaser. Praktisk webintegration og - Avanceret Vejledende varighed 29 uger Mål - Eleven kan på rutineniveau arbejde med planlægning af eget arbejdsforløb, herunder overføre teori til praksis samt opsøge, læse og anvende fagligt relevant dokumentation. - Eleven kan på rutineniveau udvise og demonstrere selvstændighed og ansvarlighed i løsningen af relevante arbejdsopgaver. - Eleven kan på avanceret niveau arbejde med integration af tekst, billeder, grafik, lyd, animation og databaser til fremstilling af dynamiske, komplekse og avancerede internetløsninger. - Eleven kan på avanceret niveau strukturere komplekse arbejdsopgaver i en rationel arbejdsproces. - Eleven kan på avanceret niveau ud fra givne oplæg af færdige webløsninger forestå fremstilling, der overholder gængse krav og normer for navigation, funktionalitet, teknik, anvendelighed og tidsforbrug. Øvrige rammer: I faget skal eleven opnå praktisk rutine og individuelt erhverve sig mere dybdegående kompetencer inden for fagets mål, mhp. at kunne foretage selvstændige dispositioner og træffe selvstændige beslutninger vedrørende arbejdets tilrettelæggelse og gennemførelse. Under arbejdet med fagets mål skal eleven tage afsæt i konkrete arbejdsopgaver i konkrete virksomheder, og undervisningen bør i størst mulig udstrækning gennemføres som virksomhedsforlagt undervisning. Dette for at sikre sammenhæng mellem skoleundervisning, elev og erhvervsliv og for at den enkelte elev individuelt kan erhverve sig mere dybdegående kompetencer inden for aktuelle enkeltområder, samt for at eleven kan få skabt kontakter som efterfølgende kan bidrage til en evt. ansættelse.

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 2011 Udstedt af billedmediernes faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr.157 af 23/2 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Praktik Skole 10 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline pc-supporter Udstedelsesdato: 1. juli 2011 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.08. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 856 af 11. juli 2011 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 01.07. 2011 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 607 af 04. juni 2010 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Uddannelsesordning for uddannelsen til Smedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for smedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse 451 af 7. maj 2014

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Udstedelsesdato: 15 juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 11. april 2012

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker

UDKAST. Uddannelsesordning for uddannelsen til. bådmekaniker UDKAST Uddannelsesordning for uddannelsen til bådmekaniker Udstedelsesdato: Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Undervisningsplan for SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN TRIN 1 OG 2 Indhold: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 1. Praktiske oplysninger 2. Om undervisningen på Social & SundhedsSkolen, Herning 2.1

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesordning for Kontoruddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010

Læs mere

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015

Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 Lokal undervisningsplan for KTS Web-integrator Grundforløb 2 august 2015 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Det pædagogisk didaktiske

Læs mere

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen praktik praktik praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik praktik praktik praktik Praktik Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Udstedelsesdato: 15.07. 2014 Udstedt af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Industrioperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Industrioperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011

Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Lokal Undervisningsplan for Dyr, planter og natur Hovedforløb trin 1 og trin 2 Landbrugsuddannelsen på CELF pr. 1. august 2011 Indhold 2.0 Indgangen Dyr, planter og natur, version 01... 2 2.1 Praktiske

Læs mere