Lokalplan Forslag af 9. september Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet. Kommuneplantillæg nr. 3 CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.142. Forslag af 9. september 2013. Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet. Kommuneplantillæg nr. 3 CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND"

Transkript

1 Forslag af 9. september 2013 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND HELSINGØR NORDHAVN Sundtoldvej Strandpromenaden PLEJEHJEM Nordhavnsvej Lappen Claessensvej Gernersvej Sct. Anna Gade Grønnehavevej Havreholm Naglersvej Stenvinkelsvej Nordlysvænget Marienlyst Alle Lundegade Allegade Kronborgvej Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet Kommuneplantillæg nr. 3 Lokalplan 1.142

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes og andre instansers mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold på sin ejendom. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Ejendoms- og miljøudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planen. Planen offentliggøres i minimum 8 uger. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejendoms- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

3 Luftfoto af lokalplanområdet fra Luftfotoet viser udstrækningen af Tretorn-fabrikkens massive bygningsmasse, der var placeret i skel mod stranden. Bygningerne blev nedrevet i

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 6 Bestemmelser Lokalplanens formål Område Lokalplanens anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Lavenergibyggeri Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Aflysning af lokalplan og servitutter Forudsætning for ibrugtagen af nybebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkning Tillæg nr. 3 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...16 Helsingør kommuneplan , foroffentlighed og kommuneplantillæg nr Fingerplan Spildevandsplan Varmeplan...17 Helsingør Kommunes vision...17 Museumsloven Bufferzone Tillæg 6 til Helsingør Kommuneplan Kystnærhedszonen...20 Drikkevandsinteresser (OSD)...21 Handicapforhold...21 Aflysning af servitutter...22 Miljøforhold...23 Jordforurening og håndtering...23 Klima...23 Trafik...23 Miljøvurdering...24 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...24 Miljøscreening...27 Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag

6 Hvorfor denne lokalplan? Bebyggelsen Kronborg Strandby ligger på kanten af stranden og byen. Her lå tidligere et stort industribyggeri, der i mange år husede gummivarefabrikken Tretorn. Billederne på modstående side er fra 2005 og viser fabrikskomplekset før det blev revet ned. En lokalplan fra 2002 muliggør en tres bebyggelse af boligblokke vinkelret på kysten, projektet er aldrig blevet realiseret. Det projekt, der er grundlag for denne lokalplan, er resultatet af en arkitekonkurrence. Projektet er konkurrencens vinder og består af mange huskroppe, som er placeret i et klitlandskab. Indbyrdes er husene vinklet i forhold til hinanden for at skabe varierede oplevelser og for at give så mange som muligt glæde af den enestående udsigt mod Øresund. Arkitektfirmaet Arkitema har tegnet bebyggelsen og beskriver den arkitektoniske vision således: Denne fantastiske grund beliggende lige ud til et klitlandskab der ender i Øresund og med Helsingør lystbådehavn og Kronborg som nærmeste naboer kræver en bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Vi har tænkt bebyggelsen som en samling af mindre bygninger, der har et stærkt arkitektonisk udtryk. Markant saddeltag, og en præcis form, der med enkle materialer giver styrke og autenticitet til bebyggelsen. Placeringen af de enkelte huse i forhold til hinanden giver hvert hus sine specielle udsigter. Relationen mellem husene er vigtig, og variation i højden der bevidst er udført for at undgå monotoni. Ved udformning af bebyggelsesplanen er der lagt vægt på, at bufferzonerne der er givet i forhold til Kronborg, ikke generes af den ny bebyggelse. Hvis man som strandgæst i fremtiden ser bebyggelsen udefra, vil man se en bebyggelse, der med sin patinerede træfacade i skala og variation, er integreret i det udvidede klitareal og ser ud som den altid har været en naturlig del af Øresundskysten.

7 Luftfoto af gummivarefabrikken Tretorn set for Nordhavnen. Luftfoto af gummivarefabrikken Tretorn set fra bysiden. Fabrikkens store bygningsanlæg hindrer udsigt fra det bagvedliggende byområde til vandet. 7

8 8 Illustration af Kronborg Strandby

9 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en ny bebyggelse på Tretornarealet. 1.2 Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen placeres under hensyn til beliggenheden nær Kronborg og i den kystnære del af byzonen. 2 - OMRÅDE 2.1 Lokalplanen omfatter pr. 1. maj 2013 matr. nr. 23 e og del af 23 al, Marienlyst, Helsingør Jorder. 2.2 Lokalplanen er opdelt i 3 enheder, enhed 1, enhed 2 og enhed LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Enhed 1 Enheden udlægges til helårsboligformål og til liberalt erhverv, som kontor, restaurant og café, som beskrevet herunder. Der kan maksimalt etableres 160 boliger. Antallet af boliger er afhængig af at der inden for matr. nr. 23 e kan etableres 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 100 m² erhverv. Såfremt parkeringsbehovet overstiger 140 pladser, skal parkering etableres i et underjordisk anlæg. Eventuelt erhverv placeres i bebyggelsens sydøstlige ende, hvor trafikbelastningen er størst. Det er et ønske at have blandede anvendelser blandt andet for at opnå en større fleksibilitet og dermed en større mulighed for at bebyggelsen kan realiseres. 15 % af bruttoetagearealet kan anvendes til liberalt erhverv. Liberalt erhverv kan kun placeres i de bygninger, der på kortbilag 2 er markeret med en rød stjerne. Kontorbyggeri må ikke have et sammenhængende etageareal på over m². 3.2 Enhed 2 udlægges til offentligt formål med henblik på etablering af en offentlig sti fra parken ved Grønnehave plejehjem, gennem området og til stranden. 3.3 Enhed 3 udlægges til vejadgang for enhed 1 og for matr. nr. 23 al og 23 am, Marienlyst, Helsingør Jorder. 4 - UDSTYKNING 4.1 Bebyggelsen kan udstykkes som en sokkeludstykning indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter, som viser principperne for en retningsgivende bebyggelsesplan. 4.2 Der må gennemføres udstykning af tekniske anlæg i overensstemmelse med anlæggets udstrækning. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4.3 Enhed 2 den offentlige sti skal udskilles af matriklen. 5 - VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Lokalplanområdet, enhed 1 skal betjenes via en ny vejadgang, enhed 3, som placeres på matr. nr. 23 al med forbindelse til Strandpromenaden, som vist på kortbilag 4. Vejadgangen, enhed 3 skal tillige betjene arealet bag Øresundsakvariet/Marinbiologisk Institut. Vejen skal etableres med varieret bredde, dog minimum 6 m. I forbindelse med den tidligere lokalplan for Tretornområdet var der givet mulighed for 2 vejadgange til området, over Gasværksgrunden eller via Strandpromenaden. Efter forhandlinger med Vejdirektoratet, som krævede en niveaufri krydsning af banen (tunnel eller bro), blev kommuneplanen i 2005 ændret således at vejadgangen alene skulle være fra Strandpromenaden. Enhed 3 som giver vejadgang til Tretornområdet er et offentligt ejet areal. 5.2 Vejarealet i enhed 1, skal anlægges som et legeog opholdsareal med integreret parkering, som det i princippet er vist på kortbilag 4. Vej- og parkeringsanlægget etableres, som en parkeringslagune i det nye klitlandskab, der etableres inde i bebyggelsen. Arealet udføres som en asfaltflade med et tilslag af eksempelvis stålspåner eller knust glas, for at give den dominerende flade et forædlet udtryk. Parkeringsbåsene ønskes markeret med vejsøm. 5.3 Lege- og opholdsarealet/parkeringsarealet kan afgrænses af en støttemur på maksimalt 0,50 m. Støttemuren skal beklædes med træ. 5.4 De interne stier i området fra parkeringsområdet til husene anlægges i varierende bredder. Den mindste bredde må ikke være under 1,2 m. Ideen med støttemuren er dels, at den skal holde på det dynamiske klitlandskab, give en opholdskant mod asfaltarealet og reducere lysgener fra bilerne. Stierne i området udlægges som en række adskilte forbindelsesårer, der forbinder parkering med husene, husene internt og husene til stranden. Stierne ønskes befæstet med teglklinker eller et materiale af samme kvalitet og format, der vil være i stand til at optage de fine bevægelser i det nye bløde klitlandskab. Langs stiens kanter vil der partielt etableres siddeophold. 5.5 Den offentlige sti i enhed 2 anlægges i varierende bredder. Den mindste bredde må ikke være under 2,0 m. 5.6 Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig og 1 p- plads pr. 100 m 2 kontor eller liberalt erhverv. Heraf skal anlægges 4 handicap-p-pladser heraf én til en kassebil. Parkeringspladser skal etableres i overensstemmelse med Der skal etableres 2-2,5 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 pr. 50 m 2 erhverv. Overdækket cykelparkering skal etableres i kældre. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5.8 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 6 - BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 6.1 Bebyggelsen skal opføres efter de principper, der er vist på den retningsgivende bebyggelsesplan på kortbilag 2, der viser placeringen af maksimalt 25 fritliggende huse i varierende længde 6.2 Husenes længde må ikke overstige 28 m og husenes bredde må ikke overstige 11 m. Dog med den undtagelse at de huse, der på kortbilag 2 er markeret med rød stjerne, kan opføres med en bredde på maksimalt 12 m, såfremt hele huset anvendes til erhverv. 6.3 Husenes højder skal variere. På kortbilag 3 er angivet de enkelte huses maksimale koter målt til overkant af tagryg. Et hus i 3 fremstår i princippet som et hus i 2 ½ etage og så fremdeles. Husenes maksimale etageantal er tillige vist på kortbilag Gulvkoten for bolig- og erhvervsbyggeriet skal være minimum i kote 3. Kælder kan ligge under dette niveau. 6.5 Det samlede etageareal for byggeri til bolig- og erhvervsformål må ikke overstige m 2. Herudover kan der etableres kælder til depotrum, teknikrum, parkering med videre, som er helt/delvis jorddækkede. Det samlede areal til boliger og erhverv udgør 75 % af grundarealet af matr. nr. 23 e. Der kan herudover bygges etagearealer som placeres i kælder. 6.6 Mod områdets skel mod stranden må bebyggelse placeres indtil 2 m fra skel. 7 - LAVENERGIBYGGERI 7.1 Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 8.1 Husene skal opføres som længehuse med saddeltag. Tagets hældning med det vandrette plan skal være mellem 35 og 40 grader. Husenes øverste etage kan udformes med en trempel, der ikke må overstige 1,6 m. Tagterrasser kan indskæres i tagene. Elevatortårn og andre større tekniske anlæg skal holdes under tagets overflade. 11

12 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.2 Husenes facader og tag skal udføres efter de principper, der er vist på bilag 7 og 8. Facader skal udføres med en brædde- eller skiferbeklædning, dog kan fundamentet/kælderniveauet udføres af beton. På tre sider skal facaden brydes af større vinduespartier med altaner og værn. Værn skal udføres af galvaniseret stål. Der kan etableres en mobil solafskærmning i farvet tekstil, farven skal være orange/okker. Evt. afskærmning af altaner skal udføres i samme farvede tekstil. Tage skal udføres i træ, tagpap eller skifer i en kombination med facadematerialet som det er vist på kortbilag 7. Tagrender og nedløb skal udføres i zink. Det er hensigten at facaderne skal fremstå med en ubehandlet træbeklædning, der vil patinere grå med tiden. Ved opsætning af træbeklædning overholdes brandkrav med klasse A brandimprægneret træbeklædning som klimaskærm med klasse 1 beklædning bag. 8.3 Udvendig skiltning på bygninger er ikke tilladt. For bygninger med erhverv tillades dog skiltning på sokkel ved indgange samt skiltning på glasruder i form af enkeltstående bogstaver. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Lokalplanens ubebyggede arealer skal indrettes, beplantes og befæstes efter de principper, der er vist på bilag 5 og bilag 6. Bearbejdningen af de ubebyggede arealer skal understøtte og bygge videre på den eksisterende naturtype ved Grønnehave strand (Gummistranden). Plantevalget skal primært være marehalm og hjælme, lave buske og træer såsom havtorn, rose (ikke Rosa Rugosa), pil og fyrretræer. 9.2 Veje- og parkeringsarealer skal udføres med en asfaltbelægning. De markerede parkeringspladser kan afgrænses mod landskabet af en lav støttemur på maksimalt 0,5 m som skal beklædes med træ. 9.3 Stierne skal befæstes med teglklinker eller materiale af sammen kvalitet og format. 9.4 Belysning i området skal udføres som lav belysning i form af spots, pullertbelysning eller bygningsintegreret belysning Der må ikke etableres hegn/ plankeværker inden for lokalplanområdet. Dog kan der tillades hegn omkring boligernes private terrasser, som skal udføres af lodrette stænger af galvaniseret stål, som det i princippet er vist på bilag 8. En eventuel yderligere afskærmning af det galvaniserede hegn, skal udføres af farvet tekstil i farven orange/okker i overensstemmelse med solafskærmningen på facaderne. Afskærmningen ved de private terrasser må også bestå af beplantning i overensstemmelse med bestemmelsen ovenfor i 9.1.

13 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.6 Mod lokalbanen kan der etableres en støjskærm i en maksimal højde på 1,5m, svarende til kote 4,3. Oven på denne støjskærm kan der partielt etableres et åbent hegn på maksimalt 1,2 m i højden. Hegnet etableres ikke på hele strækningen langs banen, dels på grund af stiovergangen og dels på grund af terrænforskelle. Hegnet skal på banesiden udføres med et espalier til begrønning af støjskærmen. 9.7 Containere må kun etableres som underjordiske opsamlingstanke. Udover centralt placerede opsamlingsanlæg, vil der være kildesortering af pap og glas i bygningernes kældre AFLYSNING AF LOKALPLAN OG SERVITUT- TER 10.1 Lokalplan 1.94 Boligbebyggelse på Tretorn i Helsingør, vedtaget af Helsingør Byråd den 2. september 2002, aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan. En lille del, (enhed 3 - vejadgang) er omfattet af lokalplan 1.81 Opførelse af center for Marin- og ferskvandsbiologi mellem Strandpromenaden og HHG-banen, som vil blive aflyst på enhed 3 med henblik på at lave fælles vejadgang Dok om hegn, hegnsmur mv Dok om hegn, hegnsmur mv Dok om bebyggelse, benyttelse mv Dok om et vindue 11 - FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY- BEBYGGELSE 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret, svarende til det antal boliger og erhverv, der realiseres: Veje, stier og parkeringspladser med videre i overensstemmelse med 5. Beplantning, belysning med videre i overensstemmelse med 9. Der skal være en offentlig stiadgang over arealet. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 12 - GRUNDEJERFORENING 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af boligerne i enhed 1 er solgt eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal overtage drift og vedligehold af de private vej,-sti- og parkeringsanlæg (jf. 5) samt af de ubebyggede arealer (jf. 9) 12.4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet LOKALPLANENS RETSVIRKNING 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. 14

15 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 3 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.B9 Tretorn I henhold til 22 i Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af ) fastsættes herved følgende nye bestemmelser for område 1.B9 Tretorn pkt. a, c, d og e: a. Områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål, dog kan 15 % af det samlede bruttoetageareal anvendes til liberalt erhverv som kontor, restaurant og café. Kontorbyggeri må ikke have et sammenhængende etageareal på over m². b. Vejadgangen til området skal ske fra Strandpromenaden. Der kan tillige etableres stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave Ældrecenter) c. Det samlede etageareal for byggeri til bolig- og erhvervsformål må ikke overstige m 2. Herudover kan der etableres kælder til depotrum, teknikrum, parkering med videre. d. Bebyggelsen må opføres som maksimalt 25 længehuse med udnyttet tagetage. Kun 1 hus kan opføres i maksimalt 4 ½ etage (5 ), kun 8 huse kan opføres i 3 ½ etage (4 ) resten af husene kan opføres fra minimum 1 ½ etage til maksimalt 2 ½ etage (3 ). e. Området er omfattet af Bufferzone ind- og udsigtslinjer fra Kronborg. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 1.D31 1.B53 1.F2 1.B39 1.B2 1.F1 1.F31 1.B8 1.B9 1.B48 1.D5 1.F4 1.D6 1.F3 1.B21 1.B1 1.F5 1.D3 1.D11 1.D7 15

16 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør kommuneplan , foroffentlighed og kommuneplantillæg nr. 3 Byrådet besluttede på mødet den , at ændre følgende rammer i Kommuneplan En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål samt rekreative arealer i tilknytning til stranden, herunder nærheden til kysten. b. at vejadgang til området alene sker fra Strandpromenaden. Der kan tillige etableres stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave Ældrecenter), c. at der ikke åbnes mulighed for, at den gennemsnitlige bebyggelsesprocent overstiger 50 %, d. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 3. Med udgangspunkt i firmaet Arkitema Architects boligprojekt, Kronborg Strandby på Tretorngrunden, blev der i 2012 gennemført en offentlig debat og et borgermøde for at indhente borgernes ideer og forslag til den fremtidige planlægning af området, fordi projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. På baggrund af den forudgående offentlighedsproces og en tilpasning af projektet i forhold til bufferzonen der har betydet, at bygningerne er blevet lavere, besluttede byrådet den , at der udarbejdes et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag efter følgende rammer: a. Områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål, dog kan 10 % af det samlede bruttoetageareal anvendes til liberalt erhverv, som kontor, restaurant og café. b. Vejadgangen til området skal ske fra Strandpromenaden. Der kan tillige etableres stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave Ældrecenter) c. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent må ikke overstige 75 %. Der kan herudover indrettes kælder. d. Bebyggelsen må opføres som maksimalt 25 længehuse med udnyttet tagetage. Kun 1 hus kan opføres i maksimalt 4 ½ etage (5 ), kun 8 huse kan opføres i 3 ½ etage (4 ) resten af husene kan opføres fra minimum 1 ½ etage til maksimalt 2 ½ etage (3 ). e. Området er omfattet af Bufferzone ind- og udsigtslinjer fra Kronborg. I det fremlagte kommuneplantillæg er pkt. a og c. ændret i forhold til ovenstående. I pkt. a er der givet mulighed for 15 % erhverv. Denne mulighed er givet, for at opnå en større fleksibilitet, således at der dermed kan være en større mulighed for at bebyggelsen kan realiseres. I pkt. c er bebyggelsesprocenten ændret til at beskrive etageareal og kældre, i stedet for bebyggelsesprocent, idet de kældre der indgår i projektet ikke alle er dækket af jord og således vil medføre en bebyggelsesprocent der er højere. Dette ændrer ikke ved bygningernes højder eller fordelingen mellem bolig- og erhvervsareal og kælderareal i forhold til det projekt som blev fremlagt til den politiske behandling i byrådet, det er alene af beregningstekniske årsager, at der i punktet er beskrevet et maksimalt etageareal for boliger og erhverv og ikke en bebyggelsesprocent. 16

17 Redegørelse Fingerplan 2007 Spildevandsplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanen. Afledning af overfladevand: På grund af jordforureningen må der ikke ske nedsivning af tagvand og overfladevand. Tag og overfladevand skal ledes til eksisterende offentlig regnvandsledning. Der må ikke ledes drænvand eller vand, der har gennemsivet jord til regnvandsledningen. Separaloakeret De eksisterende bygninger er i spildevandsplanen separaloakeret. Ny bebyggelse vil blive omfattet af separatsystemet. Spildevand føres ad eksisterende ledning til Helsingør Rensningsanlæg. Lokalplanområdet ligger i et separaloakeret opland. Forsyning Helsingør har både regn- og spildevandsledninger på grunden, som skal påregnes omlagt, hvis de kommer i vejen for byggeriet. Varmeplan Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplan forsynes med fjernvarme. Forsyning Helsingør er interesseret i at indgå i et samarbejde omkring fjernvarmeforsyning i et lavenergibyggeri. Helsingør Kommunes vision Museumsloven 27 Det er Helsingør Kommunes vision at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og kommunen skal tilbyde og profilere sig på de attraktive familieboliger. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo herreds kulturhistoriske centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Bufferzone Tillæg 6 til Helsingør Kommuneplan Helsingør Kommune har i samråd med Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, udarbejdet et kommuneplantillæg efter Lov om Planlægning, 11a. Kommuneplantillægget indeholder bindende retningslinjer, der skal sikre bufferzoner og sigtelinjer omkring Kronborg. Lokalplanen er i overensstemmelse med Tillæg 6 til Kommuneplan

18 Redegørelse Som det ses af figuren berøres området af bufferzone 4 og 5. For bufferzone 4 gælder, at der ikke må opføres byggeri, som forringer indsigten til Kronborg fra bufferzone 1 (fra havet), bufferzone 2 (fra Grønnehavestrand og Nordhavnen) og bufferzone 3 (fra færge og opmarchområdet). Derudover må ny bebyggelse ikke overskride højden af eksisterende bebyggelse i området. De højeste eksisterende bygninger i det omgivende område er på max. 21 meter (på hhv. Grønnehavevej og Nordlysvænget). For bufferzone 5, som er indsigtslinjer fra Kongens Have og kystskrænten ved Feriebyen gælder, at der ikke må meddeles tilladelser til byggeri, anlæg m.v., der afviger væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse i kilerne medmindre det på baggrund af visualiseringer og en konkret planmæssig vurdering kan godtgøres, at indsigten til Kronborg og dets omgivelser som verdenskulturarv fra Kongens Have og kystskrænten ved Feriebyen bevares. På de efterfølgende visualiseringer er det vist at bebyggelsen ikke vil anfægte Kronborgs placering på pynten i Øresund. Øresund og Sveriges kyst vil fortsat være synlig set fra bufferzonen. 18

19 Redegørelse Visualiseringer af den fremtidige bebyggelse Bebyggelsen set fra Kongens Have Før Efter 19

20 Redegørelse Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende inden for de kystnære dele af byzonen jvf. 16, s. 4 i Lov om planlægning. Byggeriet, der muliggøres i lokalplanen, vil være synligt fra kysten. Det er beliggende i en eksisterende bystruktur som bl.a. indeholder bygninger på 6, 7 og op til 12. Det vurderes, at bebyggelsen med sine varierede højder vil indgå i byens skyline set fra kysten og vandet. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Bebyggelsen set fra Klitlandskabet Før Efter 20

21 Redegørelse Før Efter På baggrund af ovenstående visualiseringer konkluderes det, at Lokalplanen ikke medfører ændringer, der vil have negative virkninger i forhold til Kronborg og kystlandskabet. Drikkevandsinteresser (OSD) Lokalplanområdet er ikke beliggende inden for området med drikkevandsinteresser. Handicapforhold Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. 21

22 Redegørelse Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Aflysning af servitutter Lokalplan 1.94 Boligbebyggelse på Tretorn i Helsingør vedtaget af Helsingør Byråd den 2. september aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan og en lille del, (enhed 3 - vejadgang) er omfattet af lokalplan 1.81 Opførelse af center for Marin- og ferskvandsbiologi mellem Strandpromenaden og HHG-banen, som vil blive aflyst på enhed 3 med henblik på at lave fælles vejadgang. Følgende servitutter er i strid med lokalplanens bestemmelser og slettes for så vidt angår de tilstandsmæssige forhold - af tingbogen: Dok om hegn, hegnsmur mv. Dokumentet indeholder bl.a. bestemmelser om hegnspligt, der påhviler køber/ejer. Krav om respekt af kloak. Krav om foranstaltning mod forurening af badeanstalt. Der må ikke bores efter vand uden byrådets tilladelse. Påtaleberettiget: Sandsynligvis Helsingør Kommune Dokumentet bortfalder som følge af lokalplanens endelige vedtagelse Dok om hegn, hegnsmur mv. Vilkår i forbindelse med skøde: Krav om rejsning og vedligehold af hegn mod Kommunens ejendom. Ret til bibeholdelse af to porte samt ret til at have indmuret Monierglas. Ret til benyttelse af Kommunens grund mod søen til transport af råmaterialer. Krav om på opfordring at tilmure vinduer og døre mod søen. Påtaleberettiget: Sandsynligvis Helsingør Kommune. Servitutten slettes af tingbogen på ejendommen, idet den omhandler bygninger der ikke længere eksisterer Dok om bebyggelse, benyttelse mv Vilkår i forbindelse med skøde: Krav om rejsning og vedligehold af hegn mod Kommunens ejendom. Ret til bibeholdelse af to porte samt ret til at have indmuret Monierglas. Ret til benyttelse af Kommunens grund mod søen til transport af råmaterialer. Krav om på opfordring at tilmure vinduer og døre mod søen. Påtaleberettiget: Sandsynligvis Helsingør byråd. Servitutten slettes af tingbogen på ejendommen, idet den omhandler bygninger der ikke længere eksisterer. omhandler bygninger der ikke længere eksisterer. 22

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring

Indholdsfortegnelse. planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring [Skriv tekst] Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Tillæg A til lokalplan 1.98

Tillæg A til lokalplan 1.98 Byrådet 27. september 2010 Boliger på Hammershøj Kommuneplantillæg nr. 4 Tillæg A til lokalplan 1.98 Tillæg A til Lokalplan nr. 1.98 Boliger på Hammershøj Tillæg nr. 4 til Helsingør Kommuneplan 2009-2020

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård

Saunte Skibstrup. Borsholm Horserød. Plejelt Nygård. Jonstrup Nyrup. Kvistgård Forslag af 9. februar 2016 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Boliger i

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009

LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 LOKALPLAN NR. 075 Tillæg 015 til kommuneplan 2009 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 200x For et område ved Rønne Stadion Nord December 2013 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE

FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPIAN NR. 64 FOR EN BØRNEINSTITUTION I VORGOD - BARDE OKTOBER 1993 J.NR.:27-ll-64 LOKALPLAN ML 64 I VORGOD - BARDE Videbæk Kommune. LOKALPLAN NR. 64 for en børneinstitution

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag

Politisk behandling. Lokalplan. Vigen Strandpark og Roskilde Camping. Lokalplan 548, tillæg 1/forslag Lokalplan Vigen Strandpark og Roskilde Camping Lokalplan 548, tillæg 1/ Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Lokalplantillæggets formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 7 Miljøscreening 8 Lokalplanets

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1

Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 med miljøvurdering samt tillæg 1 Forslag til lokalplan 98 for en bebyggelse med boliger og erhverv på Herlev Ringvej er sendt i offentlig høring fra den 16. december 2014 til den

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE

VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr Rev. i oktober NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK I APRIL 1991 j.nr. 27-11-58 Rev. i oktober 1991. NR. 58 FOR ET OMRÅDE VED DET GAMLE MEJERI l BARDE VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 9 til Videbæk Kommuneplan. Lokalplan nr, 58 for et område ved det gamle

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14

Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Dato: 21- juni 2016 Sags id.: 15/8177 Sagsbehandler: Helle Neigaard Offentlig høring af forslag til lokalplan 342, boliger ved Erritsø Bygade og kommuneplantillæg 14 Fredericia Kommune har udarbejdet forslag

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere