Lokalplan Forslag af 9. september Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet. Kommuneplantillæg nr. 3 CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1.142. Forslag af 9. september 2013. Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet. Kommuneplantillæg nr. 3 CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND"

Transkript

1 Forslag af 9. september 2013 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde CAMPINGPLADS GRØNNEHAVE STRAND HELSINGØR NORDHAVN Sundtoldvej Strandpromenaden PLEJEHJEM Nordhavnsvej Lappen Claessensvej Gernersvej Sct. Anna Gade Grønnehavevej Havreholm Naglersvej Stenvinkelsvej Nordlysvænget Marienlyst Alle Lundegade Allegade Kronborgvej Kronborg Strandby, Bebyggelse på Tretornområdet Kommuneplantillæg nr. 3 Lokalplan 1.142

2 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes og andre instansers mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold på sin ejendom. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Ejendoms- og miljøudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planen. Planen offentliggøres i minimum 8 uger. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejendoms- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

3 Luftfoto af lokalplanområdet fra Luftfotoet viser udstrækningen af Tretorn-fabrikkens massive bygningsmasse, der var placeret i skel mod stranden. Bygningerne blev nedrevet i

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 6 Bestemmelser Lokalplanens formål Område Lokalplanens anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Lavenergibyggeri Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Aflysning af lokalplan og servitutter Forudsætning for ibrugtagen af nybebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkning Tillæg nr. 3 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...16 Helsingør kommuneplan , foroffentlighed og kommuneplantillæg nr Fingerplan Spildevandsplan Varmeplan...17 Helsingør Kommunes vision...17 Museumsloven Bufferzone Tillæg 6 til Helsingør Kommuneplan Kystnærhedszonen...20 Drikkevandsinteresser (OSD)...21 Handicapforhold...21 Aflysning af servitutter...22 Miljøforhold...23 Jordforurening og håndtering...23 Klima...23 Trafik...23 Miljøvurdering...24 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...24 Miljøscreening...27 Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag

6 Hvorfor denne lokalplan? Bebyggelsen Kronborg Strandby ligger på kanten af stranden og byen. Her lå tidligere et stort industribyggeri, der i mange år husede gummivarefabrikken Tretorn. Billederne på modstående side er fra 2005 og viser fabrikskomplekset før det blev revet ned. En lokalplan fra 2002 muliggør en tres bebyggelse af boligblokke vinkelret på kysten, projektet er aldrig blevet realiseret. Det projekt, der er grundlag for denne lokalplan, er resultatet af en arkitekonkurrence. Projektet er konkurrencens vinder og består af mange huskroppe, som er placeret i et klitlandskab. Indbyrdes er husene vinklet i forhold til hinanden for at skabe varierede oplevelser og for at give så mange som muligt glæde af den enestående udsigt mod Øresund. Arkitektfirmaet Arkitema har tegnet bebyggelsen og beskriver den arkitektoniske vision således: Denne fantastiske grund beliggende lige ud til et klitlandskab der ender i Øresund og med Helsingør lystbådehavn og Kronborg som nærmeste naboer kræver en bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Vi har tænkt bebyggelsen som en samling af mindre bygninger, der har et stærkt arkitektonisk udtryk. Markant saddeltag, og en præcis form, der med enkle materialer giver styrke og autenticitet til bebyggelsen. Placeringen af de enkelte huse i forhold til hinanden giver hvert hus sine specielle udsigter. Relationen mellem husene er vigtig, og variation i højden der bevidst er udført for at undgå monotoni. Ved udformning af bebyggelsesplanen er der lagt vægt på, at bufferzonerne der er givet i forhold til Kronborg, ikke generes af den ny bebyggelse. Hvis man som strandgæst i fremtiden ser bebyggelsen udefra, vil man se en bebyggelse, der med sin patinerede træfacade i skala og variation, er integreret i det udvidede klitareal og ser ud som den altid har været en naturlig del af Øresundskysten.

7 Luftfoto af gummivarefabrikken Tretorn set for Nordhavnen. Luftfoto af gummivarefabrikken Tretorn set fra bysiden. Fabrikkens store bygningsanlæg hindrer udsigt fra det bagvedliggende byområde til vandet. 7

8 8 Illustration af Kronborg Strandby

9 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en ny bebyggelse på Tretornarealet. 1.2 Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen placeres under hensyn til beliggenheden nær Kronborg og i den kystnære del af byzonen. 2 - OMRÅDE 2.1 Lokalplanen omfatter pr. 1. maj 2013 matr. nr. 23 e og del af 23 al, Marienlyst, Helsingør Jorder. 2.2 Lokalplanen er opdelt i 3 enheder, enhed 1, enhed 2 og enhed LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Enhed 1 Enheden udlægges til helårsboligformål og til liberalt erhverv, som kontor, restaurant og café, som beskrevet herunder. Der kan maksimalt etableres 160 boliger. Antallet af boliger er afhængig af at der inden for matr. nr. 23 e kan etableres 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 100 m² erhverv. Såfremt parkeringsbehovet overstiger 140 pladser, skal parkering etableres i et underjordisk anlæg. Eventuelt erhverv placeres i bebyggelsens sydøstlige ende, hvor trafikbelastningen er størst. Det er et ønske at have blandede anvendelser blandt andet for at opnå en større fleksibilitet og dermed en større mulighed for at bebyggelsen kan realiseres. 15 % af bruttoetagearealet kan anvendes til liberalt erhverv. Liberalt erhverv kan kun placeres i de bygninger, der på kortbilag 2 er markeret med en rød stjerne. Kontorbyggeri må ikke have et sammenhængende etageareal på over m². 3.2 Enhed 2 udlægges til offentligt formål med henblik på etablering af en offentlig sti fra parken ved Grønnehave plejehjem, gennem området og til stranden. 3.3 Enhed 3 udlægges til vejadgang for enhed 1 og for matr. nr. 23 al og 23 am, Marienlyst, Helsingør Jorder. 4 - UDSTYKNING 4.1 Bebyggelsen kan udstykkes som en sokkeludstykning indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter, som viser principperne for en retningsgivende bebyggelsesplan. 4.2 Der må gennemføres udstykning af tekniske anlæg i overensstemmelse med anlæggets udstrækning. 9

10 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4.3 Enhed 2 den offentlige sti skal udskilles af matriklen. 5 - VEJE, STIER OG PARKERING 5.1 Lokalplanområdet, enhed 1 skal betjenes via en ny vejadgang, enhed 3, som placeres på matr. nr. 23 al med forbindelse til Strandpromenaden, som vist på kortbilag 4. Vejadgangen, enhed 3 skal tillige betjene arealet bag Øresundsakvariet/Marinbiologisk Institut. Vejen skal etableres med varieret bredde, dog minimum 6 m. I forbindelse med den tidligere lokalplan for Tretornområdet var der givet mulighed for 2 vejadgange til området, over Gasværksgrunden eller via Strandpromenaden. Efter forhandlinger med Vejdirektoratet, som krævede en niveaufri krydsning af banen (tunnel eller bro), blev kommuneplanen i 2005 ændret således at vejadgangen alene skulle være fra Strandpromenaden. Enhed 3 som giver vejadgang til Tretornområdet er et offentligt ejet areal. 5.2 Vejarealet i enhed 1, skal anlægges som et legeog opholdsareal med integreret parkering, som det i princippet er vist på kortbilag 4. Vej- og parkeringsanlægget etableres, som en parkeringslagune i det nye klitlandskab, der etableres inde i bebyggelsen. Arealet udføres som en asfaltflade med et tilslag af eksempelvis stålspåner eller knust glas, for at give den dominerende flade et forædlet udtryk. Parkeringsbåsene ønskes markeret med vejsøm. 5.3 Lege- og opholdsarealet/parkeringsarealet kan afgrænses af en støttemur på maksimalt 0,50 m. Støttemuren skal beklædes med træ. 5.4 De interne stier i området fra parkeringsområdet til husene anlægges i varierende bredder. Den mindste bredde må ikke være under 1,2 m. Ideen med støttemuren er dels, at den skal holde på det dynamiske klitlandskab, give en opholdskant mod asfaltarealet og reducere lysgener fra bilerne. Stierne i området udlægges som en række adskilte forbindelsesårer, der forbinder parkering med husene, husene internt og husene til stranden. Stierne ønskes befæstet med teglklinker eller et materiale af samme kvalitet og format, der vil være i stand til at optage de fine bevægelser i det nye bløde klitlandskab. Langs stiens kanter vil der partielt etableres siddeophold. 5.5 Den offentlige sti i enhed 2 anlægges i varierende bredder. Den mindste bredde må ikke være under 2,0 m. 5.6 Der skal udlægges 1 p-plads pr. bolig og 1 p- plads pr. 100 m 2 kontor eller liberalt erhverv. Heraf skal anlægges 4 handicap-p-pladser heraf én til en kassebil. Parkeringspladser skal etableres i overensstemmelse med Der skal etableres 2-2,5 cykelparkeringspladser pr. bolig og 1 pr. 50 m 2 erhverv. Overdækket cykelparkering skal etableres i kældre. 10

11 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 5.8 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 6 - BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 6.1 Bebyggelsen skal opføres efter de principper, der er vist på den retningsgivende bebyggelsesplan på kortbilag 2, der viser placeringen af maksimalt 25 fritliggende huse i varierende længde 6.2 Husenes længde må ikke overstige 28 m og husenes bredde må ikke overstige 11 m. Dog med den undtagelse at de huse, der på kortbilag 2 er markeret med rød stjerne, kan opføres med en bredde på maksimalt 12 m, såfremt hele huset anvendes til erhverv. 6.3 Husenes højder skal variere. På kortbilag 3 er angivet de enkelte huses maksimale koter målt til overkant af tagryg. Et hus i 3 fremstår i princippet som et hus i 2 ½ etage og så fremdeles. Husenes maksimale etageantal er tillige vist på kortbilag Gulvkoten for bolig- og erhvervsbyggeriet skal være minimum i kote 3. Kælder kan ligge under dette niveau. 6.5 Det samlede etageareal for byggeri til bolig- og erhvervsformål må ikke overstige m 2. Herudover kan der etableres kælder til depotrum, teknikrum, parkering med videre, som er helt/delvis jorddækkede. Det samlede areal til boliger og erhverv udgør 75 % af grundarealet af matr. nr. 23 e. Der kan herudover bygges etagearealer som placeres i kælder. 6.6 Mod områdets skel mod stranden må bebyggelse placeres indtil 2 m fra skel. 7 - LAVENERGIBYGGERI 7.1 Bebyggelsen skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 8.1 Husene skal opføres som længehuse med saddeltag. Tagets hældning med det vandrette plan skal være mellem 35 og 40 grader. Husenes øverste etage kan udformes med en trempel, der ikke må overstige 1,6 m. Tagterrasser kan indskæres i tagene. Elevatortårn og andre større tekniske anlæg skal holdes under tagets overflade. 11

12 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 8.2 Husenes facader og tag skal udføres efter de principper, der er vist på bilag 7 og 8. Facader skal udføres med en brædde- eller skiferbeklædning, dog kan fundamentet/kælderniveauet udføres af beton. På tre sider skal facaden brydes af større vinduespartier med altaner og værn. Værn skal udføres af galvaniseret stål. Der kan etableres en mobil solafskærmning i farvet tekstil, farven skal være orange/okker. Evt. afskærmning af altaner skal udføres i samme farvede tekstil. Tage skal udføres i træ, tagpap eller skifer i en kombination med facadematerialet som det er vist på kortbilag 7. Tagrender og nedløb skal udføres i zink. Det er hensigten at facaderne skal fremstå med en ubehandlet træbeklædning, der vil patinere grå med tiden. Ved opsætning af træbeklædning overholdes brandkrav med klasse A brandimprægneret træbeklædning som klimaskærm med klasse 1 beklædning bag. 8.3 Udvendig skiltning på bygninger er ikke tilladt. For bygninger med erhverv tillades dog skiltning på sokkel ved indgange samt skiltning på glasruder i form af enkeltstående bogstaver. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Lokalplanens ubebyggede arealer skal indrettes, beplantes og befæstes efter de principper, der er vist på bilag 5 og bilag 6. Bearbejdningen af de ubebyggede arealer skal understøtte og bygge videre på den eksisterende naturtype ved Grønnehave strand (Gummistranden). Plantevalget skal primært være marehalm og hjælme, lave buske og træer såsom havtorn, rose (ikke Rosa Rugosa), pil og fyrretræer. 9.2 Veje- og parkeringsarealer skal udføres med en asfaltbelægning. De markerede parkeringspladser kan afgrænses mod landskabet af en lav støttemur på maksimalt 0,5 m som skal beklædes med træ. 9.3 Stierne skal befæstes med teglklinker eller materiale af sammen kvalitet og format. 9.4 Belysning i området skal udføres som lav belysning i form af spots, pullertbelysning eller bygningsintegreret belysning Der må ikke etableres hegn/ plankeværker inden for lokalplanområdet. Dog kan der tillades hegn omkring boligernes private terrasser, som skal udføres af lodrette stænger af galvaniseret stål, som det i princippet er vist på bilag 8. En eventuel yderligere afskærmning af det galvaniserede hegn, skal udføres af farvet tekstil i farven orange/okker i overensstemmelse med solafskærmningen på facaderne. Afskærmningen ved de private terrasser må også bestå af beplantning i overensstemmelse med bestemmelsen ovenfor i 9.1.

13 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.6 Mod lokalbanen kan der etableres en støjskærm i en maksimal højde på 1,5m, svarende til kote 4,3. Oven på denne støjskærm kan der partielt etableres et åbent hegn på maksimalt 1,2 m i højden. Hegnet etableres ikke på hele strækningen langs banen, dels på grund af stiovergangen og dels på grund af terrænforskelle. Hegnet skal på banesiden udføres med et espalier til begrønning af støjskærmen. 9.7 Containere må kun etableres som underjordiske opsamlingstanke. Udover centralt placerede opsamlingsanlæg, vil der være kildesortering af pap og glas i bygningernes kældre AFLYSNING AF LOKALPLAN OG SERVITUT- TER 10.1 Lokalplan 1.94 Boligbebyggelse på Tretorn i Helsingør, vedtaget af Helsingør Byråd den 2. september 2002, aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan. En lille del, (enhed 3 - vejadgang) er omfattet af lokalplan 1.81 Opførelse af center for Marin- og ferskvandsbiologi mellem Strandpromenaden og HHG-banen, som vil blive aflyst på enhed 3 med henblik på at lave fælles vejadgang Dok om hegn, hegnsmur mv Dok om hegn, hegnsmur mv Dok om bebyggelse, benyttelse mv Dok om et vindue 11 - FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY- BEBYGGELSE 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal følgende være etableret, svarende til det antal boliger og erhverv, der realiseres: Veje, stier og parkeringspladser med videre i overensstemmelse med 5. Beplantning, belysning med videre i overensstemmelse med 9. Der skal være en offentlig stiadgang over arealet. 13

14 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 12 - GRUNDEJERFORENING 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes når halvdelen af boligerne i enhed 1 er solgt eller når Byrådet kræver det Grundejerforeningen skal overtage drift og vedligehold af de private vej,-sti- og parkeringsanlæg (jf. 5) samt af de ubebyggede arealer (jf. 9) 12.4 Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet LOKALPLANENS RETSVIRKNING 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d p.b.v. 14

15 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 3 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.B9 Tretorn I henhold til 22 i Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af ) fastsættes herved følgende nye bestemmelser for område 1.B9 Tretorn pkt. a, c, d og e: a. Områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål, dog kan 15 % af det samlede bruttoetageareal anvendes til liberalt erhverv som kontor, restaurant og café. Kontorbyggeri må ikke have et sammenhængende etageareal på over m². b. Vejadgangen til området skal ske fra Strandpromenaden. Der kan tillige etableres stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave Ældrecenter) c. Det samlede etageareal for byggeri til bolig- og erhvervsformål må ikke overstige m 2. Herudover kan der etableres kælder til depotrum, teknikrum, parkering med videre. d. Bebyggelsen må opføres som maksimalt 25 længehuse med udnyttet tagetage. Kun 1 hus kan opføres i maksimalt 4 ½ etage (5 ), kun 8 huse kan opføres i 3 ½ etage (4 ) resten af husene kan opføres fra minimum 1 ½ etage til maksimalt 2 ½ etage (3 ). e. Området er omfattet af Bufferzone ind- og udsigtslinjer fra Kronborg. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Johannes Hecht-Nielsen / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 1.D31 1.B53 1.F2 1.B39 1.B2 1.F1 1.F31 1.B8 1.B9 1.B48 1.D5 1.F4 1.D6 1.F3 1.B21 1.B1 1.F5 1.D3 1.D11 1.D7 15

16 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør kommuneplan , foroffentlighed og kommuneplantillæg nr. 3 Byrådet besluttede på mødet den , at ændre følgende rammer i Kommuneplan En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål samt rekreative arealer i tilknytning til stranden, herunder nærheden til kysten. b. at vejadgang til området alene sker fra Strandpromenaden. Der kan tillige etableres stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave Ældrecenter), c. at der ikke åbnes mulighed for, at den gennemsnitlige bebyggelsesprocent overstiger 50 %, d. at bebyggelsen ikke opføres med mere end 3. Med udgangspunkt i firmaet Arkitema Architects boligprojekt, Kronborg Strandby på Tretorngrunden, blev der i 2012 gennemført en offentlig debat og et borgermøde for at indhente borgernes ideer og forslag til den fremtidige planlægning af området, fordi projektet ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. På baggrund af den forudgående offentlighedsproces og en tilpasning af projektet i forhold til bufferzonen der har betydet, at bygningerne er blevet lavere, besluttede byrådet den , at der udarbejdes et kommuneplantillæg og et lokalplanforslag efter følgende rammer: a. Områdets anvendelse fastlægges til helårsboligformål, dog kan 10 % af det samlede bruttoetageareal anvendes til liberalt erhverv, som kontor, restaurant og café. b. Vejadgangen til området skal ske fra Strandpromenaden. Der kan tillige etableres stiadgang fra område 1.B8 (Grønnehave Ældrecenter) c. Den gennemsnitlige bebyggelsesprocent må ikke overstige 75 %. Der kan herudover indrettes kælder. d. Bebyggelsen må opføres som maksimalt 25 længehuse med udnyttet tagetage. Kun 1 hus kan opføres i maksimalt 4 ½ etage (5 ), kun 8 huse kan opføres i 3 ½ etage (4 ) resten af husene kan opføres fra minimum 1 ½ etage til maksimalt 2 ½ etage (3 ). e. Området er omfattet af Bufferzone ind- og udsigtslinjer fra Kronborg. I det fremlagte kommuneplantillæg er pkt. a og c. ændret i forhold til ovenstående. I pkt. a er der givet mulighed for 15 % erhverv. Denne mulighed er givet, for at opnå en større fleksibilitet, således at der dermed kan være en større mulighed for at bebyggelsen kan realiseres. I pkt. c er bebyggelsesprocenten ændret til at beskrive etageareal og kældre, i stedet for bebyggelsesprocent, idet de kældre der indgår i projektet ikke alle er dækket af jord og således vil medføre en bebyggelsesprocent der er højere. Dette ændrer ikke ved bygningernes højder eller fordelingen mellem bolig- og erhvervsareal og kælderareal i forhold til det projekt som blev fremlagt til den politiske behandling i byrådet, det er alene af beregningstekniske årsager, at der i punktet er beskrevet et maksimalt etageareal for boliger og erhverv og ikke en bebyggelsesprocent. 16

17 Redegørelse Fingerplan 2007 Spildevandsplan Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplanen. Afledning af overfladevand: På grund af jordforureningen må der ikke ske nedsivning af tagvand og overfladevand. Tag og overfladevand skal ledes til eksisterende offentlig regnvandsledning. Der må ikke ledes drænvand eller vand, der har gennemsivet jord til regnvandsledningen. Separaloakeret De eksisterende bygninger er i spildevandsplanen separaloakeret. Ny bebyggelse vil blive omfattet af separatsystemet. Spildevand føres ad eksisterende ledning til Helsingør Rensningsanlæg. Lokalplanområdet ligger i et separaloakeret opland. Forsyning Helsingør har både regn- og spildevandsledninger på grunden, som skal påregnes omlagt, hvis de kommer i vejen for byggeriet. Varmeplan Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeplan forsynes med fjernvarme. Forsyning Helsingør er interesseret i at indgå i et samarbejde omkring fjernvarmeforsyning i et lavenergibyggeri. Helsingør Kommunes vision Museumsloven 27 Det er Helsingør Kommunes vision at være kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier og kommunen skal tilbyde og profilere sig på de attraktive familieboliger. Planen her muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo herreds kulturhistoriske centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Bufferzone Tillæg 6 til Helsingør Kommuneplan Helsingør Kommune har i samråd med Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, udarbejdet et kommuneplantillæg efter Lov om Planlægning, 11a. Kommuneplantillægget indeholder bindende retningslinjer, der skal sikre bufferzoner og sigtelinjer omkring Kronborg. Lokalplanen er i overensstemmelse med Tillæg 6 til Kommuneplan

18 Redegørelse Som det ses af figuren berøres området af bufferzone 4 og 5. For bufferzone 4 gælder, at der ikke må opføres byggeri, som forringer indsigten til Kronborg fra bufferzone 1 (fra havet), bufferzone 2 (fra Grønnehavestrand og Nordhavnen) og bufferzone 3 (fra færge og opmarchområdet). Derudover må ny bebyggelse ikke overskride højden af eksisterende bebyggelse i området. De højeste eksisterende bygninger i det omgivende område er på max. 21 meter (på hhv. Grønnehavevej og Nordlysvænget). For bufferzone 5, som er indsigtslinjer fra Kongens Have og kystskrænten ved Feriebyen gælder, at der ikke må meddeles tilladelser til byggeri, anlæg m.v., der afviger væsentligt i højde og volumen fra eksisterende bebyggelse i kilerne medmindre det på baggrund af visualiseringer og en konkret planmæssig vurdering kan godtgøres, at indsigten til Kronborg og dets omgivelser som verdenskulturarv fra Kongens Have og kystskrænten ved Feriebyen bevares. På de efterfølgende visualiseringer er det vist at bebyggelsen ikke vil anfægte Kronborgs placering på pynten i Øresund. Øresund og Sveriges kyst vil fortsat være synlig set fra bufferzonen. 18

19 Redegørelse Visualiseringer af den fremtidige bebyggelse Bebyggelsen set fra Kongens Have Før Efter 19

20 Redegørelse Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende inden for de kystnære dele af byzonen jvf. 16, s. 4 i Lov om planlægning. Byggeriet, der muliggøres i lokalplanen, vil være synligt fra kysten. Det er beliggende i en eksisterende bystruktur som bl.a. indeholder bygninger på 6, 7 og op til 12. Det vurderes, at bebyggelsen med sine varierede højder vil indgå i byens skyline set fra kysten og vandet. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Bebyggelsen set fra Klitlandskabet Før Efter 20

21 Redegørelse Før Efter På baggrund af ovenstående visualiseringer konkluderes det, at Lokalplanen ikke medfører ændringer, der vil have negative virkninger i forhold til Kronborg og kystlandskabet. Drikkevandsinteresser (OSD) Lokalplanområdet er ikke beliggende inden for området med drikkevandsinteresser. Handicapforhold Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. 21

22 Redegørelse Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti- og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Aflysning af servitutter Lokalplan 1.94 Boligbebyggelse på Tretorn i Helsingør vedtaget af Helsingør Byråd den 2. september aflyses med vedtagelsen af denne lokalplan og en lille del, (enhed 3 - vejadgang) er omfattet af lokalplan 1.81 Opførelse af center for Marin- og ferskvandsbiologi mellem Strandpromenaden og HHG-banen, som vil blive aflyst på enhed 3 med henblik på at lave fælles vejadgang. Følgende servitutter er i strid med lokalplanens bestemmelser og slettes for så vidt angår de tilstandsmæssige forhold - af tingbogen: Dok om hegn, hegnsmur mv. Dokumentet indeholder bl.a. bestemmelser om hegnspligt, der påhviler køber/ejer. Krav om respekt af kloak. Krav om foranstaltning mod forurening af badeanstalt. Der må ikke bores efter vand uden byrådets tilladelse. Påtaleberettiget: Sandsynligvis Helsingør Kommune Dokumentet bortfalder som følge af lokalplanens endelige vedtagelse Dok om hegn, hegnsmur mv. Vilkår i forbindelse med skøde: Krav om rejsning og vedligehold af hegn mod Kommunens ejendom. Ret til bibeholdelse af to porte samt ret til at have indmuret Monierglas. Ret til benyttelse af Kommunens grund mod søen til transport af råmaterialer. Krav om på opfordring at tilmure vinduer og døre mod søen. Påtaleberettiget: Sandsynligvis Helsingør Kommune. Servitutten slettes af tingbogen på ejendommen, idet den omhandler bygninger der ikke længere eksisterer Dok om bebyggelse, benyttelse mv Vilkår i forbindelse med skøde: Krav om rejsning og vedligehold af hegn mod Kommunens ejendom. Ret til bibeholdelse af to porte samt ret til at have indmuret Monierglas. Ret til benyttelse af Kommunens grund mod søen til transport af råmaterialer. Krav om på opfordring at tilmure vinduer og døre mod søen. Påtaleberettiget: Sandsynligvis Helsingør byråd. Servitutten slettes af tingbogen på ejendommen, idet den omhandler bygninger der ikke længere eksisterer. omhandler bygninger der ikke længere eksisterer. 22

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012

Lokalplan nr. 1.103. for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør. Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 Lokalplan nr. 1.103 for Tagboliger Hellebo Park/udvidelse af Birkebo i Helsingør Tillæg nr. 22 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Baggrund for lokalplanen...3 Eksisterende

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret

Lokalplan 1.129. Byrådet 27. januar 2014. Fabriksvej Nord i Helsingør Erhvervsområde. Kommuneplantillæg nr. 2. Klostermoseskoven. Prøvestenscenteret Byrådet 27. januar 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Gurrevej Ole Rømers Vej

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.26. for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.26 for Ombygning af Solhavegård til boliger, Espergærde, samt tillæg nr. 4 til Helsingør kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg

Lokalplan nr. F108. For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg Lokalplan nr. F108 For del af erhvervsområde ved Kongevejen Højvangen i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 BORGERMØDE 3 LOKALPLANOMRÅDET 4 LOKALPLANENS BAGGRUND

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere