Dagsorden. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl mødelokale 2 Klostergade 20A. Klaus Marius Hansen, direktør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl. 1400-1600. mødelokale 2 Klostergade 20A. Klaus Marius Hansen, direktør"

Transkript

1 Sag 29898/ Deltagere: Dagsorden Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 26. maj 2014 kl mødelokale 2 Klostergade 20A Birgitte Meyer, læge (Formand Lægelauget) Johannes Larsen, læge (Formand 12-mandsforeningen Øst) Thomas Bo Clasen, læge (Formand 12-mandsforeningen Vest) Klaus Marius Hansen, direktør Allan Ruders, sektorchef Social & Sundhed (mødeleder) AFBUD AFBUD Grete Breinhild, sektorchef Ældre & Sundhed Bjarne Voigt Hansen, sektorchef Skolesektoren Lotte Christensen, sektorchef Børn og Unge Rådgivningen Benny Sell, Teamleder, Team Folkesundhed, Sektor Social & Sundhed (referent) 1. Godkendelse af dagsorden - GRBR min 2. Godkendelse af referat fra GRBR min. 3. Henvisningspraksis til rygestop i Lolland Kommune Ansøgning til storrygerpuljen GRBR 20 min. 4. Praksisplan høringssvar GRBR 1 min.. Fravalg af livsforlængende behandling Standard GRBR min. 6. Samarbejdsaftale mellem Praktiserende læger og Sektor Børn og Unge i Lolland Kommune min. 7. Broen til bedre sundhed orientering - GRBR 10 min. 8. Lægedækning v. Birgitte Meyer/Johannes Larsen min. 9. Nyt fra sektorcheferne min. 10. Kommende sagsfremstillinger på KLU møderne (fast punkt) 11. Kalender fast dagsordens punkt 12. Evt. I alt 8 min. 1) Godkendelse af dagsorden (Fast punkt) Godkendt. Afbud fra Klaus Marius Hansen og Allan Ruders. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde d Fast pkt.

2 Udkast til referat fra sendt ud sammen med dagsorden. Endelig godkendelse af referat fra Godkendt 3) Henvisningspraksis til rygestop i Lolland Kommune (Ansøgning til storrygerpuljen ) del af Regeringens sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen ) 20 P.t. mulighed for at Lolland Kommune kan søge puljemidler til indsatser for storrygere og gravide rygere. Udgangspunktet er, at samarbejdet mellem kommuner og det regionale sundhedsvæsen skal styrkes. Målgruppen skal opleve en sammenhængende og koordineret indsats fra involverede parter. Det forventes, at kommunale nøglepersoner, rygestoprådgivere, praktiserende læger og sygehuspersonale på udvalgte afdelinger bliver centrale aktører. Kommunen initiativer skal omfatte udviklingen og implementeringen af en infrastruktur baseret på et tæt samarbejde mellem kommune, almen praksis og relevante sygehuse/afdelinger. Der skal udvikles og implementeres en opsporings- og henvisningsstruktur, som indebærere, at praktiserende læger og relevante sygehusafdelinger kan henvise storrygere direkte til kommunale rygestoptilbud (samtykkeerklæring) Af tilbud til voksne over 2 år er der p.t. kun flg. mulighed i Lolland Kommune: Lolland Kommune tilbyder GRATIS rygestoprådgivning pr. telefon - når det passer dig! Få en afklarende samtale pr. tlf. med STOP-liniens rygestoprådgiver om at begynde på din nye friske røgfrie livsstil. Eller få svar på spørgsmål som f.eks.: Hvornår skal jeg gå i gang? Hvad skal jeg gøre for at blive røgfri? Få hjælp til en ny røgfri livsstil pr. tlf. af STOP-liniens rygestoprådgiver: Du får -6 samtaler på tidspunkter, som du selv aftaler med rygestoprådgiveren Kontakt: Nina Støvring Telefon: Kilde: Sundhed.dk Ved tildeling af puljemidler vil projektet forholde sig til etablering af rådgivning i grupper eller individuelt rygestopforløb (koncepter fra Kræftens Bekæmpelse), eller Kom og Kvit (koncept udviklet af Kræftens Bekæmpelse, apotekerne i Danmark samt Sund By Netværket). Rygning er risikofaktor for alle otte folkesygdomme, og det er beregnet, at 2,7 millioner besøg årligt i almen praksis skyldes rygerelateret sygdom (Kilde: Juel K., Sørensen J., Brønnum-Hansen H. Folkesundhed og risikofaktorer tal på sundhed til kommunen.

3 Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen). Der er evidens for, at rutinemæssig registrering af rygestatus øger rygestopraten. Ved ansøgning forpligtes Lolland Kommune til at etablere samarbejde og infrastruktur til systematisk opsporing af storrygere via almen praksis. Hvordan ønsker praktiserende læger i Lolland Kommune at arbejde mere struktureret generelt omkring opsporing af storrygere blandt egne patienter? o Kan der indgås aftale med de praktiserende læger om rutinemæssig registrering af rygestatus i patientjournalen? o Kan der ved anvendelse af datafangst i almen praksis gives meddelelse til patienter om aktuelle muligheder for rygestop? F.eks. 1 måned for start af rygestopkursus i lokalområdet? (patienten er motiveret og har givet samtykke). o Kan der indgås aftale om at den praktiserende læge i forbindelse med registrering af rygestatus tilbyder ptt. en minimal rygestoprådgivning på et par minutter? Ex. ud fra ABC-metoden og afsluttende henvisning til kommunalt rygestoptilbud? Drøftelse af hvilke ønsker praktiserende læger har til en formaliseret henvisningsstruktur til rygestopaktiviteter hold og/eller individuelle tilbud? Som udgangspunkt henvisning via sundhed.dk Ved projektmidler og etablering af nye tilbud skal indføres system til hurtig opsøgende henvendelse fra kommune til borgere maksimum en uge efter, at borgerne har underskrevet samtykkeerklæring hvorledes ønsker den praktiserende læge tilbagemelding? Drøftelse af hvilke ønsker/muligheder de praktiserende læger har til en opfølgende rygestoprådgivning? o Opfølgning hos egen læge o Opfølgning via kommunens tilbud Kan KLU på dagens møde give en interessetilkendegivelse omkring deltagelse af kommunens praktiserende læger i et evt. kommende projekt? og på hvilke præmisser? Såfremt KLU på dagens møde afgiver en positiv interessetilkendegivelse, udarbejdes efterfølgende en samarbejdsaftale mellem de praktiserende læger og Lolland Kommune, som efter høring blandt kommunens læger, godkendes endeligt på KLU mødet d Praktiserende læger vil gerne spørge ind til patientens tobaksrygning, og ønske om hjælp til rygestop, når konsultationen handler om behandling i relation til en rygerelateret lidelse. Praktiserende læger mener, at borgeren i de fleste tilfælde godt ved, hvor de evt. kan få hjælp til rygestop, STOP-linjen nævnes som eksempel. Fortsat vigtigt at de samlede tilbud bliver annonceret på sundhed.dk. Enkelte praksis udbyder i dag rygestopkurser. Der er interesse blandt lægerne for at få udviklet en nem og elektronisk henvisningsmulighed til kommunens rygestoptilbud, som lægerne kan benytte

4 (MedCom standard). 4) Praksisplan - høringssvar 1 Lolland Kommune har fremsendt høringssvar vedr. udkast til praksisplanens del 1. Høringssvaret er behandlet på Ældre- og Sundhedsudvalget d. 1. april Høringsbrev samt Lolland Kommunes høringsbrev er medsendt denne dagsorden. På dagens møde drøftes generelt kapitel : Kommunerne i den nære fremtid i høringsudkastet til praksisplanen, som bl.a. stiller følgende 3 spørgsmål til samarbejdet mellem den kommunale del af sundhedsvæsenet og almen praksis o Hvordan arbejder vi bedst med tidlig opsporing af sygdom, forebyggelse af indlæggelse og opfølgning på indlæggelse? o Hvordan sikrer vi, at patienter med kroniske lidelser og ældre medicinske patienter får de rette tilbud i alle dele af et patientforløb? o Hvordan udvikler vi samarbejdet, så vi sikrer en større tilgængelighed i både det akutte og daglige samarbejde? Stillingtagen til hvorledes vi skal arbejde med praksisplanen i KLU? o F.eks. behandling af de 3 spørgsmål nævnt ovenfor på de kommende dagsordener i KLU? o Løbende orientering og drøftelse af sundhedsaftalearbejdet for på KLU møderne (iflg. praksisplanen vil 3. generation af Sundhedsaftalen blive afgørende for udformningen af Praksisplanens del 2) Drøftelser/temaer fra praksisplan samt orientering om Lolland Kommunes kommende Udviklingsprojekt til etablering af Akutfunktionen i sygeplejen Lolland Kommune vil på mødet i KLU d indgå som en del af baggrundsmaterialet bag forslaget om udarbejdelse af en samarbejdsaftale. En samarbejdsaftale som fastlægger og beskriver rammerne for samarbejdet mellem Ældre & Sundhed i Lolland Kommune og kommunens praktiserende læger. Denne samarbejdsaftale vil også indgå som en del af den samarbejdsaftale, som står nævnt specifikt i Udviklingsprojekt til etablering af Akutfunktionen i sygeplejen Lolland Kommune, med særligt fokus på samarbejdet mellem Lolland Kommune og Nykøbing Falster sygehus og ambulatoriet i Nakskov Sundhedscenter og de praktiserende læge i Lolland Kommune. (ord i kursiv er en tilretning efter KLU mødet ) ) Fravalg af livsforlængende behandling standard Team Ledelse har godkendt ny procedure vedr. fravalg af livsforlængende behandling på leder møde d Når en borgere er uafvendelig døende tager sundhedsmedarbejder kontakt til den behandlingsansvarlige læge (praktiserende læge), således at lægen i samråd med

5 borger og evt. pårørende tager stilling til behandlingsophør eller basal genoplivning. Standard fremsendt sammen med dagsordenen. Orienteringen tages til efterretning Orienteringen taget til efterretning. 6) Samarbejdsaftale mellem Praktiserende læger og Sektor Børn og Unge i Lolland Kommune Kort gennemgang af den reviderede aftale (FICS doc. nr ). Medsendt dagens dagsorden. Gennemgang på LSM møde d for kommentarer m.m. Endelig godkendelse på KLU mødet d Tilslutning til at aftalen nu revideres hvert 2. år og ikke hvert år. Undgå opremsning af alle læger i aftalen, da det er en svær liste at holde opdateret. I nuværende udgave mangler fx læge Sven Frederick Østerhus. Opmærksomhedspunkt! Lægerne mangler nem adgang til Barnets bog. En bog hvor forældre opfordres til at opbevare div. observationer og oplysninger omkring deres barn. Mulighed for via MedCom samarbejdet at give lægerne adgang til Barnets bog? Samarbejdsaftalen godkendt med rettelser. Indtil endelig godkendelse på KLU mødet d arbejdes med hvorledes lægerne evt. kan få adgang til Barnets bog. Såfremt aftalen godkendes endeligt d sendes referat fra dette KLU møde samt aftalen til kommunens praktiserende læger for orientering. 7) Broen til bedre sundhed orientering Kort orientering omkring befolkningsundersøgelsen. Lægerne opfordrer til at Lolland Kommune i relation til samarbejdet omkring Broen forespørger til, hvorledes man fra projektets side har tænkt sig at informere de praktiserende læger i Lolland og Guldborgsund Kommune omkring befolkningsundersøgelsen. Da det umiddelbart forventes at undersøgelserne vil give nogle ekstra besøg hos egen læge. 8) Lægedækning v. Birgitte Meyer / Johannes Larsen

6 Mister måske 2 læger i Sakskøbing. Ydernummer som ikke er besat slået op igen. Der arbejdes fortsat på fast bemanding af Regionsklinikken. Ny Regionsklinik i Sakskøbing. Den. 11. september kl afholdes med Regionens rekrutterings udvalg, bestyrelsen fra PLO-Lolland. Lolland Kommune vil også blive bedt om at stille med en repræsentant eller to. Indbydelse fra Birgitte Meyer følger. 9) Nyt fra sektorcheferne Lone Christensen orienterede fra mødet med de praktiserende læger tidligere på dagen omkring Samarbejdsaftale mellem de praktiserende læger og Lolland Kommune Sektor Børn og Unge. Der var 7 læger som deltog i mødet. Det var forsøgt at få regionens børnepsykiatri til at deltage, men det lykkedes ikke pga. for kort frist. Bjarne Voigt Hansen vil kontakte børnepsykiatrien mhp. deres deltagelse i det næste årlige møde mellem de praktiserende læger i Lolland Kommune og sektor Børn og Unge. Programmet for næste årlige møde skal være samarbejde omkring sårbare unge. Ønske om på dagen i fællesskab at gennemgå cases omkring forløb med sårbare unge mhp. på en fælles læring. 10) Kommende sagsfremstillinger på KLU møderne (fast punkt) Foreløbig sagsfremstilling til KLU møde d. 8. september 2014 o Foreløbig sagsfremstilling til KLU møde d. 1. december 2014 o Endelige godkendelse af revideret samarbejdsaftale 2014 mellem Sektor Børn og unge og praktiserende læger i Lolland Kommune Sundhedsaftalerne sendes i høring med frist d Sundhedsaftalen forventes endeligt godkendt af region og kommune i nov/dec. 2014, hvorefter den skal til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Opfordring til at den foreløbige sundhedsaftale ligeledes indgår i den evt. kommende samarbejdsaftale mellem Ældre & Sundhed og kommunens praktiserende læger. Behandles på KLU mødet d I forhold til indhold til de lokale samarbejdsmøder (LSM) var der flg. ønsker til evt. emner: Sundhedsaftalen Patientkurserne både diagnosespecifikke og de generelle patientkurser. Kommunikation mellem medarbejdere i Ældre & Sundhed og kommunens praktiserende læger Evt. besøg af repræsentant fra befolkningsundersøgelsen (Broen til bedre sundhed)

7 11) Kalender (fast dagsordenspunkt) 0 Dato Arrangement/andet Notat KLU møde fra Sundhedscenter Maribo LSM møde fra kl Sundhedscenter Maribo KLU møde fra Sundhedscenter Nakskov LSM møde fra kl Konferencen. Sundhedscenter Nakskov KLU møde fra Kalender rettet til efter dagens møde. 12) Evt. I forbindelse med opdatering af lolland.dk er siden vedr. lægesamarbejdet i Lolland Kommune forsvundet. Birgitte Meyer har efterlyst oplysninger om hvortil der skal gives meddelelse om planlagt fravær. Flg. fremgår af e-rammeaftalen: I tilfælde af lægens planlagte fravær udover 3 dage sendes til flg. adresse i Lolland Kommune: Efterfølgende oprettes manuelt en advisering i KMD Care omkring fravær af den pågældende læge. Den medarbejder, der modtager eller behandler meddelelsen, vil altid kvittere for modtagelsen ved enten at besvare meddelelsen selv eller videresende den til relevant funktion samtidig med, at der sendes svar til lægen om modtagelsen/videresendelsen. Ialt 8 Sidst opdateret

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer

Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere. Østergade 11, 1. sal 7600 Struer Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: 2. Ansøger: Forstærket indsats over for storrygere i Vestklyngen Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Patientrettet forebyggelse i kommunerne Kasper Norman, Marie Bergmann, Micael Mikkelsen, Tina Drud Due og Astrid Blom TrygFondens Forebyggelsescenter Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Patientrettet forebyggelse i kommunerne

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 6. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006

Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse i kommunerne kom godt fra start! Rapport fra konference afholdt den 8. juni 2006 Tobaksforebyggelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende)

(Første indsendelse af sundhedsaftalen har versionsnummer 1. Efterfølgende fremsendelser af ændrede versioner nummereres fortløbende) Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak

FOREB t Y ob GGELSESP AKKE Ak FOREBYGGELSESPAKKE TOBAK INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF RYGNING 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med rygning 7 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Projekt Slå Tobakken livet er takken

Projekt Slå Tobakken livet er takken Evaluering af Projekt Slå Tobakken livet er takken Rygestop til socialt udsatte/sårbare borgere og deres nærmeste pårørende i Kolding Kommune henvist fra almen praksis eller Fredericia og Kolding Sygehuse

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

Dialogmøde mellem Kommunalt-lægeligt udvalg og almen praksis i Vordingborg Kommune

Dialogmøde mellem Kommunalt-lægeligt udvalg og almen praksis i Vordingborg Kommune Dialogmøde mellem Kommunalt-lægeligt udvalg og almen praksis i Vordingborg Kommune Referat af møde den 20. april 2015 Deltagere fra KLU: Christian Jensen (praktiserende læge), Jens Gredal (praktiserende

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 1. september 2015 Mødetidspunkt 12:00 : Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:45

Læs mere

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006

Sundhedsaftale. mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 UDKAST 14/1-2005 dok. nr. 656748 Sundhedsaftale mellem Odder Kommune og Århus Amt 2005-2006 Principgodkendt af: Odder Byråds socialudvalg d. 12. december 2003 og Århus Amts Sundhedsudvalg d. 26. november

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere