DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00"

Transkript

1 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus, Børnehaven Augusta, Bro Børnehus og Kernehuset Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd Referat. (Konstituerende møde) Mødedato 16. juni 2015 Kl Starttidspunkt for møde (Nye medlemmer af bestyrelsen møder ind fra kl ) Sluttidspunkt for møde Kl Dagtilbudskontoret, Kettingvej 1, 6440 Augustenborg Mødelokale (i kælderen ved Augustenborg Skole eller kantinen Augustenborg Skole) Udsendelsesdato Afbud fra Dorte Kirkegaard, personalerepræsentant, Kernehuset, Lars U. Nørgaard, forældrerepræsentant, Bro Børnehus Anette Luttermann deltager som suppleant.

2 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 2 Formøde for nye medlemmer af bestyrelsen: Kl Punkt 1. Orientering ved formand og dagtilbudsleder. Forældrebestyrelsens rolle/kompetencer/opgaver Status dagtilbudsstruktur. Evaluering af strukturen Hvad er der blevet arbejdet med i bestyrelsen for Dagtilbud Als Syd i forrige periode? Vision for området, Als Syd Besøg i store institutioner. Øget Åbningstid. Datoer for de kommende møder i 2015 Udfyldelse af tavshedspligt i forhold til repræsentantskab i bestyrelsen. (Nye medlemmer) Der tages foto af de nye medlemmer. Bestyrelsesmapper til De nye medlemmer Ad.1. Marianne informerede de nye medlemmer vedrørende: Forældrebestyrelsens rolle, kompetencer og opgaver (jf. Styrelsesvedtægten side 5 markeret med gult), og vedrørende evaluering af dagtilbudsstrukturen. Rapport - Sønderborg dagtilbudsstruktur Styrelsesvedtægt Dagtilbud Vision Dagtilbud Als Syd den Efterfølgende fik de nye medlemmer en kort intro til arbejdet i bestyrelsen, - hvad vi har arbejdet med omkring visionen for Als Syd, besøg i store institutioner, øget åbningstid til kl , fælles ferieordning, jobrotation på tværs i området, kompetencebank, arbejdet med positiv psykologi (PP), fokus på arbejdet med styrker og ressourcer hos børn og voksne, Als Syd. Følgende datoer er besluttet sammen med den tidligere bestyrelse: Den 15. september 2015 Den 17. november 2015 Der blev underskrevet tavshedserklæringer. Der blev taget foto af de nye medlemmer til hjemmesiden (http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/forvaltninger/b%f8rn%20og%20udd annelse/dokumenter/ _ny_oversigt_med_foto.pdf).

3 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 3 Det ordinære Bestyrelsesmøde: Kl Punkt 1 Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. Ad.1. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden. Vi blev enige om, at der skal anvendes en form for navneskilte på næste møde, da vi er et stort forum på 21 medlemmer. Punkt 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Ad. 2. Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Formand for den fælles bestyrelse: Jeanette Myllerup, Kernehuset Næstformand for den fælles bestyrelse, Lars Uhd Nørgaard, Bro Børnehus. (Lars kandiderede via skriftlig fuldmagt) Marianne laver en oversigt over den fælles bestyrelse med navne, mailadresser og telefonnummer. Den vedhæftes referatet. Oversigten over den fælles bestyrelse Als Syd juni 2015 Det blev aftalt på mødet, at hvis en repræsentant bliver forhindret i at deltage på mødet, sendes en mail til Marianne. Repræsentanten sørger selv for at give besked til sin suppleant om deltagelse på mødet og sender dagsorden til vedkommende. Punkt 3. Forretningsorden gennemgås, tilrettes og godkendes! Ad.3. Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt. Forretningsorden Forældrebestyrelsen Als Syd

4 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 4 Punkt 4. A. Orientering/nyt fra ledelsen v/marianne a) Forbrug pr. juni 2015 for drift og løn pr. afdeling. (Materiale deles ud på mødet) b) Belægning/prognose dagpleje/børnehaver 2015/2016 Normering faldende børnetal. c) Projekt: Tidlig opsporing d) Relationskompetence dagplejen (kompetenceløft i 2016) e) Motorikuddannelse Indsatsområde Sønderborg Kommune 2015/2016 f) Børn og IT 2015 g) Positiv psykologi - Arbejdet med Børn og voksnes styrker. Indsatsområde, Als Syd. h) Børnepakken pulje til øget normering i) Bestyrelseskursus Ad.4. A. a) Marianne orienterede vedr. forbrug drift og løn for hver afdeling. Forbrug den 16 JUNI 2015 Marianne udarbejder en mere gennemskuelig oversigt vedr. forbrug drift og løn til brug til de fremtidige møder. b) Marianne orienterede vedrørende belægningsoversigt for børnehaverne for 2015, som den ser ud nu. Det ser ud til, at vi når en gennemsnitlig belægning på 96,7 % hen over året. Normen er 100 %. Vi har en vippenormering på 98/102 %. Det vil sige, at der inden for dette interval ikke sker personalemæssige konsekvenser. Hvis vi samlet for børnehaverne i Als Syd kommer ud med en gennemsnitlig belægning på 96,7 % vil vi skulle tilbagebetale et beløb svarende til kr ,- I 2016 har vi et markant faldende børnetal, som giver udslag i børnehaverne fra maj 2016, hvor vi afleverer børn til Skole/SFO. Der er ikke tilsvarende børn, der skal ind i børnehaverne. Dette er især udslagsgivende for Augustenborg By og Fynshav. Vi bliver for 2016 i Dagtilbud Als Syd derfor reduceret i vores samlede normering for børnehaverne med 30 børnehavepladser og 4 vuggestuepladser. Der bliver igangsat en reduktionsproces efter sommerferien sidst i august, hvor vi har LMU-møde (medarbejder Udvalgsmøde) den 26. august 2015 og hvor det samtlige personale i børnehaverne er indkaldt til orienterende fyraftensmøde den 27. august Reduktionerne i personalet er med virkning fra udgangen af april Vi skal i en reduktionsproces se personalet i børnehaverne, som ét samlet personale i institutionen, Als Syd, set i forhold til afskedigelseskriterierne. Derfor vil det kunne forekomme, at der peges på personale til reduktion i en afdeling, hvor der ikke er falden-

5 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 5 de børnetal. Der vil derfor efterfølgende i sådan en situation skulle omplaceres personale. I dagplejen har vi pt. en kapacitetsudnyttelse på 83,47 %. Vi skal gerne ligge på 95 %. Vi har stadig et faldende børnetal i dagplejen. Vi har lige været ude i 2 reduktionsrunder i dagplejen. Der stopper 8 dagplejere i vores område hen over året 2015, hvoraf de 4 er stoppet på nuværende tidspunkt. Børnetal juni 2015 Indsatsområder: I Dagtilbud Als Syd er vi gang med at arbejde med flere indsatsområder og der kommer flere til i løbet af efteråret 2015 og ind i Indsatsområderne er politiske indsatsområder, som har tilknytning til målene i GPSén (Godkendt Politisk Styring) i Sønderborg Kommune og har baggrund i dagtilbudsloven, politik for sundhed og trivsel, læreplanstemaerne samt de 9 strategier. Indsatsplan - kompetenceudvikling dagtilbud 2015 Dobbelt Klik venligst på de 9 strategier og læs! c) I alle dagtilbud starter vi efter sommerferien 2015 med projekt: Tidlig opsporing. Det er et projekt, som Sønderborg Kommune har søgt midler til, og hvor der er ansat en projektkonsulent, som er tovholder for at implementere indsatsen. Projektet bliver en stor del af Sønderborg Kommunes fokus på tidlig indsats og inklusion. I forbindelse med projektet skal vi arbejde efter en fælles lige fra sundhedsplejersken møder barnet og videre til dagpleje/vuggestue til børnehave og videre til skole/sfo, så der i arbejdet med børn fra 0-6 år indarbejdes en fælles metode, et fælles sprog og et fælles materiale kort og godt en fælles indsats for vores fælles børn. Der skal lige fra sundhedsplejerske til dagpleje/vuggestue og børnehave hvert år udfyldes trivselsskemaer for hvert barn 2-3 gang årligt, hvor vi kommer rundt om barnets hele udvikling sammen med sprogvurderingerne. Ligeledes indeholder modellen et overgangsmateriale, som skal udfyldes i forbindelse med alle overgange. Det er en model, der lægger op til et tæt samarbejde med forældrene. I hver afdeling skal daglig pædagogisk leder og 1-3 pædagoger af sted på kursus i efteråret 2015 (Ambassadøruddannelse) Gitte Jessen, forældrerepræsentant i Tangsmose, gør opmærksom på, at der er forældre, der fravælger besøg af en sundhedsplejerske. (Opmærksomhedspunkt i forhold til Tidlig Opsporing)

6 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 6 d) Som et led i det fortsatte arbejde med inklusion, er der arrangeret et kompetenceløft for samtlige dagplejere i Sønderborg Kommune fra januar Hver dagplejer/dagplejepædagog skal af sted 1+1 dage på tværs af alle dagplejeområder i Sønderborg, hvor de skal arbejde med en konkret opgave i perioden mellem de 2 dage. Kurset hedder: Relationskompetence inklusion, der lykkes! e) I forbindelse med indsatsområdet motorik/bevægelse, skal en pædagog fra alle afdelinger i Dagtilbud Als Syd (dagpleje og børnehaver) på motorikuddannelse (25 dage i alt) med opstart i september 2015 og afsluttes i november Der kan efterfølgende blive tale om at uddanne en dagplejer fra hver legestue i området. (Motorik assistent) f) I Januar 2015 startede vi et uddannelsesforløb i dagtilbud Als Syd med temaet: Børn og IT. Al personale har været på kursus og er i gang med at lave forskellige små projekter/aktiviteter i alle børnehaverne, hvor IT kan kobles på aktiviteter eller projekter, der allerede er planlagt for Der er 3 projektperioder, hvor personalet har haft mulighed for at samles og videndele og få hjælp til at komme videre sammen med 2 IT konsulenter, der er tilknyttet forløbene i Sønderborg Kommune. Alle børnehaver har i den forbindelse fået små bærbare pcér på alle stuer/grupper samt en dimsekasse med forskellige ting, der kan bruges til IT aktiviteterne den talende bog, kamera, der tåler at komme under vand, klemme med lyd og meget mere. Projektet/forløbet afsluttes med en IT fest den 29. oktober 2015 for samtlige medarbejdere i området Als Syd med fremvisning af hinandens projekter og spisning. Der kan efterfølgende aftales små fremvisninger i de enkelte afdelinger for forældrene. (Kan tages op i forældrerådene.) g) I efteråret 2013 startede vi et indsatsområde op i Dagtilbud Als Syd omkring Positiv Psykologi (PP). Vi har hvert år siden 2013 haft en fælles temadag (lørdag) for samtlige medarbejdere i Als Syd, som afsluttes i år med temadagen lørdag den 19. september. På hver temadag har der været en oplægsholder fra firmaet AXEPT, som har holdt oplæg og undervist i PP. Der har ligeledes i 2014 været inviteret til en forældreaften med temaet: Styrk dit barn gennem styrketræning at se børns personlige styrker. Vi har mellem temadagene arbejdet med positiv psykologi (PP) med fokus på børn og voksnes styrker og ressourcer, - det, der virker, - samt fortsat fokus på inklusion og den anerkendende kommunikation i relation til PP. Forældreopgaver Als Syd 2014 Efter temadagen her i efteråret skal vi have evalueret arbejdet med PP. Hvad er næste step? Hvor skal vi bevæge os hen og udvikle os? h) Sønderborg Kommune Børn & Uddannelse har søgt deres andel til øget normering i dagtilbud, som Regeringen har tildelt til bedre kvalitet i dagtilbud. Dagtilbud

7 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 7 Als Syd er i 2015 tildelt Kr ,- ud af puljen på 2,49 mio., hvoraf de kr ,- er dagplejens andel. i) Der bliver i 2015 arrangeret et bestyrelseskursus for alle bestyrelsesrepræsentanter i dagtilbuddene. Datoen meldes ud senere. 4. B. Orientering fra forældrerådene Ad.2. B. Der blev på mødet givet udtryk for følgende spørgsmål fra forældrerådet i Tangsmose: Med hvilken begrundelse skal der trækkes 17,5 % i moms fra beløbet, når en afdeling modtager midler fra en Fond? Marianne undersøger dette til næste møde. Hvilke muligheder er der for at tage hensyn til søskende i forbindelse med tilbud til børnehavestart i Sønderborg Kommune. Marianne fortæller, at der i Sønderborg Kommune er taget en politisk beslutning om, hvordan der tages hensyn til søskende kriteriet. Den lyder som følgende: Søskende KAN anvises plads før børn, der ikke har søskende, hvis barnet uden søskende kan anvises en anden plads i lokalområdet. For 0-2årige kan det være en dagplejeplads. Søskende skal have mindst 3 mdr. sammen i institutionen. Et opprioriteret barn går forud for søskende. Kriteriet indgår i forbindelse pladsanvisningens konkrete visitering og de vilkår, der er på netop det tidspunkt visiteringen finder sted. Søskendekriteriet er ikke en garanti for at alle søskende kommer ind. Det er en garanti for at man tilstræber så vidt muligt at imødekomme ønsket om at få søskende ind samme sted. 4. C. Orientering fra personalet Ad.4.C. Intet til referat. Punkt 5. Det fremtidige bestyrelsesarbejde. v/marianne Den fremadrettede strategi for vores visionsarbejde for området! Nedsættelse af styregruppe med henblik på oplæg til sammenlægning af afdelinger i vores område.

8 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 8 Ad.5. På sidste bestyrelsesmøde 21. april 2015 blev følgende besluttet: Næste skridt i arbejdet med temaet: Sammenlægning af afdelinger fra små enheder til større enheder:(tema fra arbejdet med vores vision, Als Syd) Det blev besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af både forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter fra bestyrelsen, 1-2 repræsentanter fra ledelsen, 1 AMRrepræsentant og 1 TR repræsentant for børnehaverne samt dagtilbudsleder. Styregruppens formål og opgave er at udarbejde forslag til en strategi for sammenlægning af enheder i forbindelse med et faldende børnetal for at være på forkant og få indflydelse ved en politisk beslutning om sammenlægning og/eller hvis det bliver en nødvendighed for at få et bæredygtigt dagtilbud. Når vi er kommet frem til en strategi, som er godkendt i bestyrelsen, skal strategien gøres bekendt overfor B&U Udvalget. Hvordan ønsker vi i Dagtilbud Als Syd skal ske omkring sammenlægninger af enheder i forbindelse med et faldende børnetal? På bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 blev følgende valgt til arbejdsgruppen: Jeanette Myllerup, Formand for bestyrelsen og forældrerådet i Kernehuset Steffanie Ehrhorn, formand for forældrerådet i dagplejen Mona Svane Christensen, formand for forældrerådet i Bygaden Christel Struckmann, personalerepræsentant, dagplejen Rikke Gause, personalerepræsentant, Tangsmose I øvrigt er følgende repræsentanter valgt på møde i LMU: Lene Tækker, TR repræsentant i LMU, BUPL Dorte Kirkegaard, AMR- repræsentant i LMU Følgende repræsentanter er valgt på møde i ledelsesteamet: Dorte H. Christensen, daglig leder, Tangsmose Annette Gade, daglig leder, kernehuset Marianne Møller Nielsen, Dagtilbudsleder, Als Syd. Første møde i arbejdsgruppen er den 07. september 2015 kl Marianne indkalder til mødet. Punkt 6. Styrkelse af samarbejdet. (Gode overgange fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO)v/Jeanette og Marianne Vi har i vores område besluttet en procedure for overgangen fra dagpleje til børnehave med henblik på at styrke indsatsen.

9 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 9 Procedure for overdragelse dagpleje - børnehave Til drøftelse i bestyrelsen: Hvor kan vi i bestyrelsen se flere mulige løsninger med henblik på at styrke og understøtte den gode overgang fra dagpleje til børnehave? Den gode overgang fra børnehave til SFO hvordan kan dagtilbud få gavn af SFO børn og skabe et fællesskab på tværs? Ad.6. Anette Nielsen, daglig leder, dagplejen, startede med at fortælle om den nylig vedtagne procedure for overgangen fra dagpleje til børnehave i vores område, Als Syd. Det er en procedure, der falder godt i spænd med overgangsmaterialet i modellen fra Tidlig opsporing. Efterfølgende var der mange forældrerepræsentanter der gav udtryk for mulige løsninger til at styrke samarbejdet mellem børnehaver og dagpleje samt at understøtte den gode overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/Skole. Følgende blev nævnt omkring samarbejdet mellem dagpleje/børnehaver: Styrke samarbejdet ved at børnehaverne inviterer dagplejen ind i børnehaverne, hvor der er mulighed for det enten fordi en gruppe af børn eller hele børnegruppen er ude af huset. Flere besøg af dagplejere med børn i børnehaverne, hvor der kan laves fælles aktiviteter mellem de ældste børn i dagplejen og de yngste børn i børnehaven. Besøg af børn fra børnehaven i dagplejens legestue. Mulighed for fælles aktiviteter. Der, hvor der i forbindelse med faldende børnetal, bliver ledige lokaler i børnehaverne, kan der etableres fælles legestue for dagplejen med mulighed for heldagslegestue. Dette giver en fantastisk mulighed for at understøtte overgangen fra dagpleje til børnehave samt mulighed for sparring mellem de fagprofessionelle omkring de fælles børn. Vi betaler i dag mange penge for at leje lokaler til dagplejens fælles legestuer. Følgende blev nævnt omkring samarbejdet mellem børnehaver og SFO/skole: Styrke samarbejdet og kendskabet til hinanden i børnehaver og SFOér I Augustenborg By besøger gruppen af kommende skolebørn fra de 3 børnehaver eksempelvis SFOén 1 gang om ugen fra årsskiftet og frem til 01. Maj, hvor børnene skifter til Skole/SFO. Besøg af SFO børnene i børnehaverne med mulighed for fælles aktiviteter.

10 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 10 Punktet tages med ud til drøftelse i de respektive forældreråd. Punkt 7. Eventuelt. Ad.7. Mødedatoer i bestyrelsen for 2015: Den 15. september 2015 Kl (inkl. Spisning) Den 17. november 2015 Kl Mødedatoer i bestyrelsen for 2016: Den 04. april 2016 kl (inkl. Spisning) Den 20. juni 2016 kl (Formøde nye medlemmer kl ) Med venlig hilsen Marianne Møller Nielsen, dagtilbudsleder Als Syd og sekretær for den fælles bestyrelse.

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016.

Vision. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Perspektivplan for Dagtilbud Nordøstkysten 2014 2016. Vision At være et dagtilbud, hvor der er trivsel og udviklingsmuligheder for børn, personale og forældre. Indholdsfortegnelse : Forord : s. 3 Præsentation

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. juni 2015 Referat tirsdag den 2. juni 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - juni 2015...2 3. BU - Ændring af navn på Børnehaven Bøgen...3

Læs mere

At se og høre børn for alvor

At se og høre børn for alvor Reference nummer 42. Aalborg Kommune: Pædagogisk Kvalitetsevaluering. Her kan du læse evalueringen af et udviklingsforløb i Småbørnsområde Nord i Aalborg Kommune. At se og høre børn for alvor Evaluering

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010

Dagtilbud til børn. Virksomhedsplan 2010 Dagtilbud til børn Virksomhedsplan 2010 1 Indledning Denne virksomhedsplan omfatter det samlede dagtilbudsområde i Rudersdal Kommune. Virksomhedsplanen (VP) forholder sig dels til lovfastsatte krav besluttet

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1.RAMMESÆTNING... 4 2.VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK OG VISIONER... 4 DAGTILBUDDETS

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe

Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825. Kolofon: Styregruppe Kolofon: Børn og Uddannelse Udvikling Cb/.02.2009 Sagsnr. 09/13825 Styregruppe Fagcenteret: Leder af dagplejen Susanne Bille Hansen, leder af daginstitutionsafdelingen, Erling Andresen, distriktsleder

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Ågården. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune. Som

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev

Skabelon. Dagtilbudsrapport. Institutioner med børn 0-9 år. Version 0. Regnbuen Lindeparken 33 Haslev Center for Børn & Familie Skabelon Dagtilbudsrapport Institutioner med børn 0-9 år Version 0 Regnbuen Lindeparken 33 Haslev 1 1.Præsentation Regnbuen er en kommunal 0-6 institution i Faxe kommune. Institutionen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Specialcenter Brændkjær ved Niels Erik Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Der arbejdes i små

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype:

Bestillingsparametre. Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram. Rapporttitel: Rapporttype: Bestillingsparametre Rapporttitel: Rapporttype: Styringskoncept: Version: Arbejdsprogram(mer): Kvalitetsrapport-prosa-2011-2012 Lokalt handlingsprogram Skoler i Ikast-Brande Kommune Kva.rapport 11-12 Virksomhedsbeskrivelse

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere