DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00"

Transkript

1 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus, Børnehaven Augusta, Bro Børnehus og Kernehuset Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd Referat. (Konstituerende møde) Mødedato 16. juni 2015 Kl Starttidspunkt for møde (Nye medlemmer af bestyrelsen møder ind fra kl ) Sluttidspunkt for møde Kl Dagtilbudskontoret, Kettingvej 1, 6440 Augustenborg Mødelokale (i kælderen ved Augustenborg Skole eller kantinen Augustenborg Skole) Udsendelsesdato Afbud fra Dorte Kirkegaard, personalerepræsentant, Kernehuset, Lars U. Nørgaard, forældrerepræsentant, Bro Børnehus Anette Luttermann deltager som suppleant.

2 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 2 Formøde for nye medlemmer af bestyrelsen: Kl Punkt 1. Orientering ved formand og dagtilbudsleder. Forældrebestyrelsens rolle/kompetencer/opgaver Status dagtilbudsstruktur. Evaluering af strukturen Hvad er der blevet arbejdet med i bestyrelsen for Dagtilbud Als Syd i forrige periode? Vision for området, Als Syd Besøg i store institutioner. Øget Åbningstid. Datoer for de kommende møder i 2015 Udfyldelse af tavshedspligt i forhold til repræsentantskab i bestyrelsen. (Nye medlemmer) Der tages foto af de nye medlemmer. Bestyrelsesmapper til De nye medlemmer Ad.1. Marianne informerede de nye medlemmer vedrørende: Forældrebestyrelsens rolle, kompetencer og opgaver (jf. Styrelsesvedtægten side 5 markeret med gult), og vedrørende evaluering af dagtilbudsstrukturen. Rapport - Sønderborg dagtilbudsstruktur Styrelsesvedtægt Dagtilbud Vision Dagtilbud Als Syd den Efterfølgende fik de nye medlemmer en kort intro til arbejdet i bestyrelsen, - hvad vi har arbejdet med omkring visionen for Als Syd, besøg i store institutioner, øget åbningstid til kl , fælles ferieordning, jobrotation på tværs i området, kompetencebank, arbejdet med positiv psykologi (PP), fokus på arbejdet med styrker og ressourcer hos børn og voksne, Als Syd. Følgende datoer er besluttet sammen med den tidligere bestyrelse: Den 15. september 2015 Den 17. november 2015 Der blev underskrevet tavshedserklæringer. Der blev taget foto af de nye medlemmer til hjemmesiden (http://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/forvaltninger/b%f8rn%20og%20udd annelse/dokumenter/ _ny_oversigt_med_foto.pdf).

3 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 3 Det ordinære Bestyrelsesmøde: Kl Punkt 1 Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne. Ad.1. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig for hinanden. Vi blev enige om, at der skal anvendes en form for navneskilte på næste møde, da vi er et stort forum på 21 medlemmer. Punkt 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Ad. 2. Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Formand for den fælles bestyrelse: Jeanette Myllerup, Kernehuset Næstformand for den fælles bestyrelse, Lars Uhd Nørgaard, Bro Børnehus. (Lars kandiderede via skriftlig fuldmagt) Marianne laver en oversigt over den fælles bestyrelse med navne, mailadresser og telefonnummer. Den vedhæftes referatet. Oversigten over den fælles bestyrelse Als Syd juni 2015 Det blev aftalt på mødet, at hvis en repræsentant bliver forhindret i at deltage på mødet, sendes en mail til Marianne. Repræsentanten sørger selv for at give besked til sin suppleant om deltagelse på mødet og sender dagsorden til vedkommende. Punkt 3. Forretningsorden gennemgås, tilrettes og godkendes! Ad.3. Forretningsordenen blev gennemgået og godkendt. Forretningsorden Forældrebestyrelsen Als Syd

4 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 4 Punkt 4. A. Orientering/nyt fra ledelsen v/marianne a) Forbrug pr. juni 2015 for drift og løn pr. afdeling. (Materiale deles ud på mødet) b) Belægning/prognose dagpleje/børnehaver 2015/2016 Normering faldende børnetal. c) Projekt: Tidlig opsporing d) Relationskompetence dagplejen (kompetenceløft i 2016) e) Motorikuddannelse Indsatsområde Sønderborg Kommune 2015/2016 f) Børn og IT 2015 g) Positiv psykologi - Arbejdet med Børn og voksnes styrker. Indsatsområde, Als Syd. h) Børnepakken pulje til øget normering i) Bestyrelseskursus Ad.4. A. a) Marianne orienterede vedr. forbrug drift og løn for hver afdeling. Forbrug den 16 JUNI 2015 Marianne udarbejder en mere gennemskuelig oversigt vedr. forbrug drift og løn til brug til de fremtidige møder. b) Marianne orienterede vedrørende belægningsoversigt for børnehaverne for 2015, som den ser ud nu. Det ser ud til, at vi når en gennemsnitlig belægning på 96,7 % hen over året. Normen er 100 %. Vi har en vippenormering på 98/102 %. Det vil sige, at der inden for dette interval ikke sker personalemæssige konsekvenser. Hvis vi samlet for børnehaverne i Als Syd kommer ud med en gennemsnitlig belægning på 96,7 % vil vi skulle tilbagebetale et beløb svarende til kr ,- I 2016 har vi et markant faldende børnetal, som giver udslag i børnehaverne fra maj 2016, hvor vi afleverer børn til Skole/SFO. Der er ikke tilsvarende børn, der skal ind i børnehaverne. Dette er især udslagsgivende for Augustenborg By og Fynshav. Vi bliver for 2016 i Dagtilbud Als Syd derfor reduceret i vores samlede normering for børnehaverne med 30 børnehavepladser og 4 vuggestuepladser. Der bliver igangsat en reduktionsproces efter sommerferien sidst i august, hvor vi har LMU-møde (medarbejder Udvalgsmøde) den 26. august 2015 og hvor det samtlige personale i børnehaverne er indkaldt til orienterende fyraftensmøde den 27. august Reduktionerne i personalet er med virkning fra udgangen af april Vi skal i en reduktionsproces se personalet i børnehaverne, som ét samlet personale i institutionen, Als Syd, set i forhold til afskedigelseskriterierne. Derfor vil det kunne forekomme, at der peges på personale til reduktion i en afdeling, hvor der ikke er falden-

5 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 5 de børnetal. Der vil derfor efterfølgende i sådan en situation skulle omplaceres personale. I dagplejen har vi pt. en kapacitetsudnyttelse på 83,47 %. Vi skal gerne ligge på 95 %. Vi har stadig et faldende børnetal i dagplejen. Vi har lige været ude i 2 reduktionsrunder i dagplejen. Der stopper 8 dagplejere i vores område hen over året 2015, hvoraf de 4 er stoppet på nuværende tidspunkt. Børnetal juni 2015 Indsatsområder: I Dagtilbud Als Syd er vi gang med at arbejde med flere indsatsområder og der kommer flere til i løbet af efteråret 2015 og ind i Indsatsområderne er politiske indsatsområder, som har tilknytning til målene i GPSén (Godkendt Politisk Styring) i Sønderborg Kommune og har baggrund i dagtilbudsloven, politik for sundhed og trivsel, læreplanstemaerne samt de 9 strategier. Indsatsplan - kompetenceudvikling dagtilbud 2015 Dobbelt Klik venligst på de 9 strategier og læs! c) I alle dagtilbud starter vi efter sommerferien 2015 med projekt: Tidlig opsporing. Det er et projekt, som Sønderborg Kommune har søgt midler til, og hvor der er ansat en projektkonsulent, som er tovholder for at implementere indsatsen. Projektet bliver en stor del af Sønderborg Kommunes fokus på tidlig indsats og inklusion. I forbindelse med projektet skal vi arbejde efter en fælles lige fra sundhedsplejersken møder barnet og videre til dagpleje/vuggestue til børnehave og videre til skole/sfo, så der i arbejdet med børn fra 0-6 år indarbejdes en fælles metode, et fælles sprog og et fælles materiale kort og godt en fælles indsats for vores fælles børn. Der skal lige fra sundhedsplejerske til dagpleje/vuggestue og børnehave hvert år udfyldes trivselsskemaer for hvert barn 2-3 gang årligt, hvor vi kommer rundt om barnets hele udvikling sammen med sprogvurderingerne. Ligeledes indeholder modellen et overgangsmateriale, som skal udfyldes i forbindelse med alle overgange. Det er en model, der lægger op til et tæt samarbejde med forældrene. I hver afdeling skal daglig pædagogisk leder og 1-3 pædagoger af sted på kursus i efteråret 2015 (Ambassadøruddannelse) Gitte Jessen, forældrerepræsentant i Tangsmose, gør opmærksom på, at der er forældre, der fravælger besøg af en sundhedsplejerske. (Opmærksomhedspunkt i forhold til Tidlig Opsporing)

6 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 6 d) Som et led i det fortsatte arbejde med inklusion, er der arrangeret et kompetenceløft for samtlige dagplejere i Sønderborg Kommune fra januar Hver dagplejer/dagplejepædagog skal af sted 1+1 dage på tværs af alle dagplejeområder i Sønderborg, hvor de skal arbejde med en konkret opgave i perioden mellem de 2 dage. Kurset hedder: Relationskompetence inklusion, der lykkes! e) I forbindelse med indsatsområdet motorik/bevægelse, skal en pædagog fra alle afdelinger i Dagtilbud Als Syd (dagpleje og børnehaver) på motorikuddannelse (25 dage i alt) med opstart i september 2015 og afsluttes i november Der kan efterfølgende blive tale om at uddanne en dagplejer fra hver legestue i området. (Motorik assistent) f) I Januar 2015 startede vi et uddannelsesforløb i dagtilbud Als Syd med temaet: Børn og IT. Al personale har været på kursus og er i gang med at lave forskellige små projekter/aktiviteter i alle børnehaverne, hvor IT kan kobles på aktiviteter eller projekter, der allerede er planlagt for Der er 3 projektperioder, hvor personalet har haft mulighed for at samles og videndele og få hjælp til at komme videre sammen med 2 IT konsulenter, der er tilknyttet forløbene i Sønderborg Kommune. Alle børnehaver har i den forbindelse fået små bærbare pcér på alle stuer/grupper samt en dimsekasse med forskellige ting, der kan bruges til IT aktiviteterne den talende bog, kamera, der tåler at komme under vand, klemme med lyd og meget mere. Projektet/forløbet afsluttes med en IT fest den 29. oktober 2015 for samtlige medarbejdere i området Als Syd med fremvisning af hinandens projekter og spisning. Der kan efterfølgende aftales små fremvisninger i de enkelte afdelinger for forældrene. (Kan tages op i forældrerådene.) g) I efteråret 2013 startede vi et indsatsområde op i Dagtilbud Als Syd omkring Positiv Psykologi (PP). Vi har hvert år siden 2013 haft en fælles temadag (lørdag) for samtlige medarbejdere i Als Syd, som afsluttes i år med temadagen lørdag den 19. september. På hver temadag har der været en oplægsholder fra firmaet AXEPT, som har holdt oplæg og undervist i PP. Der har ligeledes i 2014 været inviteret til en forældreaften med temaet: Styrk dit barn gennem styrketræning at se børns personlige styrker. Vi har mellem temadagene arbejdet med positiv psykologi (PP) med fokus på børn og voksnes styrker og ressourcer, - det, der virker, - samt fortsat fokus på inklusion og den anerkendende kommunikation i relation til PP. Forældreopgaver Als Syd 2014 Efter temadagen her i efteråret skal vi have evalueret arbejdet med PP. Hvad er næste step? Hvor skal vi bevæge os hen og udvikle os? h) Sønderborg Kommune Børn & Uddannelse har søgt deres andel til øget normering i dagtilbud, som Regeringen har tildelt til bedre kvalitet i dagtilbud. Dagtilbud

7 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 7 Als Syd er i 2015 tildelt Kr ,- ud af puljen på 2,49 mio., hvoraf de kr ,- er dagplejens andel. i) Der bliver i 2015 arrangeret et bestyrelseskursus for alle bestyrelsesrepræsentanter i dagtilbuddene. Datoen meldes ud senere. 4. B. Orientering fra forældrerådene Ad.2. B. Der blev på mødet givet udtryk for følgende spørgsmål fra forældrerådet i Tangsmose: Med hvilken begrundelse skal der trækkes 17,5 % i moms fra beløbet, når en afdeling modtager midler fra en Fond? Marianne undersøger dette til næste møde. Hvilke muligheder er der for at tage hensyn til søskende i forbindelse med tilbud til børnehavestart i Sønderborg Kommune. Marianne fortæller, at der i Sønderborg Kommune er taget en politisk beslutning om, hvordan der tages hensyn til søskende kriteriet. Den lyder som følgende: Søskende KAN anvises plads før børn, der ikke har søskende, hvis barnet uden søskende kan anvises en anden plads i lokalområdet. For 0-2årige kan det være en dagplejeplads. Søskende skal have mindst 3 mdr. sammen i institutionen. Et opprioriteret barn går forud for søskende. Kriteriet indgår i forbindelse pladsanvisningens konkrete visitering og de vilkår, der er på netop det tidspunkt visiteringen finder sted. Søskendekriteriet er ikke en garanti for at alle søskende kommer ind. Det er en garanti for at man tilstræber så vidt muligt at imødekomme ønsket om at få søskende ind samme sted. 4. C. Orientering fra personalet Ad.4.C. Intet til referat. Punkt 5. Det fremtidige bestyrelsesarbejde. v/marianne Den fremadrettede strategi for vores visionsarbejde for området! Nedsættelse af styregruppe med henblik på oplæg til sammenlægning af afdelinger i vores område.

8 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 8 Ad.5. På sidste bestyrelsesmøde 21. april 2015 blev følgende besluttet: Næste skridt i arbejdet med temaet: Sammenlægning af afdelinger fra små enheder til større enheder:(tema fra arbejdet med vores vision, Als Syd) Det blev besluttet at nedsætte en styregruppe bestående af både forældrerepræsentanter og personalerepræsentanter fra bestyrelsen, 1-2 repræsentanter fra ledelsen, 1 AMRrepræsentant og 1 TR repræsentant for børnehaverne samt dagtilbudsleder. Styregruppens formål og opgave er at udarbejde forslag til en strategi for sammenlægning af enheder i forbindelse med et faldende børnetal for at være på forkant og få indflydelse ved en politisk beslutning om sammenlægning og/eller hvis det bliver en nødvendighed for at få et bæredygtigt dagtilbud. Når vi er kommet frem til en strategi, som er godkendt i bestyrelsen, skal strategien gøres bekendt overfor B&U Udvalget. Hvordan ønsker vi i Dagtilbud Als Syd skal ske omkring sammenlægninger af enheder i forbindelse med et faldende børnetal? På bestyrelsesmødet den 16. juni 2015 blev følgende valgt til arbejdsgruppen: Jeanette Myllerup, Formand for bestyrelsen og forældrerådet i Kernehuset Steffanie Ehrhorn, formand for forældrerådet i dagplejen Mona Svane Christensen, formand for forældrerådet i Bygaden Christel Struckmann, personalerepræsentant, dagplejen Rikke Gause, personalerepræsentant, Tangsmose I øvrigt er følgende repræsentanter valgt på møde i LMU: Lene Tækker, TR repræsentant i LMU, BUPL Dorte Kirkegaard, AMR- repræsentant i LMU Følgende repræsentanter er valgt på møde i ledelsesteamet: Dorte H. Christensen, daglig leder, Tangsmose Annette Gade, daglig leder, kernehuset Marianne Møller Nielsen, Dagtilbudsleder, Als Syd. Første møde i arbejdsgruppen er den 07. september 2015 kl Marianne indkalder til mødet. Punkt 6. Styrkelse af samarbejdet. (Gode overgange fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO)v/Jeanette og Marianne Vi har i vores område besluttet en procedure for overgangen fra dagpleje til børnehave med henblik på at styrke indsatsen.

9 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 9 Procedure for overdragelse dagpleje - børnehave Til drøftelse i bestyrelsen: Hvor kan vi i bestyrelsen se flere mulige løsninger med henblik på at styrke og understøtte den gode overgang fra dagpleje til børnehave? Den gode overgang fra børnehave til SFO hvordan kan dagtilbud få gavn af SFO børn og skabe et fællesskab på tværs? Ad.6. Anette Nielsen, daglig leder, dagplejen, startede med at fortælle om den nylig vedtagne procedure for overgangen fra dagpleje til børnehave i vores område, Als Syd. Det er en procedure, der falder godt i spænd med overgangsmaterialet i modellen fra Tidlig opsporing. Efterfølgende var der mange forældrerepræsentanter der gav udtryk for mulige løsninger til at styrke samarbejdet mellem børnehaver og dagpleje samt at understøtte den gode overgang fra dagpleje til børnehave og fra børnehave til SFO/Skole. Følgende blev nævnt omkring samarbejdet mellem dagpleje/børnehaver: Styrke samarbejdet ved at børnehaverne inviterer dagplejen ind i børnehaverne, hvor der er mulighed for det enten fordi en gruppe af børn eller hele børnegruppen er ude af huset. Flere besøg af dagplejere med børn i børnehaverne, hvor der kan laves fælles aktiviteter mellem de ældste børn i dagplejen og de yngste børn i børnehaven. Besøg af børn fra børnehaven i dagplejens legestue. Mulighed for fælles aktiviteter. Der, hvor der i forbindelse med faldende børnetal, bliver ledige lokaler i børnehaverne, kan der etableres fælles legestue for dagplejen med mulighed for heldagslegestue. Dette giver en fantastisk mulighed for at understøtte overgangen fra dagpleje til børnehave samt mulighed for sparring mellem de fagprofessionelle omkring de fælles børn. Vi betaler i dag mange penge for at leje lokaler til dagplejens fælles legestuer. Følgende blev nævnt omkring samarbejdet mellem børnehaver og SFO/skole: Styrke samarbejdet og kendskabet til hinanden i børnehaver og SFOér I Augustenborg By besøger gruppen af kommende skolebørn fra de 3 børnehaver eksempelvis SFOén 1 gang om ugen fra årsskiftet og frem til 01. Maj, hvor børnene skifter til Skole/SFO. Besøg af SFO børnene i børnehaverne med mulighed for fælles aktiviteter.

10 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 Side 10 Punktet tages med ud til drøftelse i de respektive forældreråd. Punkt 7. Eventuelt. Ad.7. Mødedatoer i bestyrelsen for 2015: Den 15. september 2015 Kl (inkl. Spisning) Den 17. november 2015 Kl Mødedatoer i bestyrelsen for 2016: Den 04. april 2016 kl (inkl. Spisning) Den 20. juni 2016 kl (Formøde nye medlemmer kl ) Med venlig hilsen Marianne Møller Nielsen, dagtilbudsleder Als Syd og sekretær for den fælles bestyrelse.

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT. (Konstituerende møde) Kl

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT. (Konstituerende møde) Kl Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 20. juni 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. REFERAT ekstraordinært møde. Augustenborg hallen(glasburet) Stadionvej 19 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 18. maj 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 15. november 2016 DAGTILBUD ALS SYD

Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 15. november 2016 DAGTILBUD ALS SYD Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 15. november 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t Mødedato: Torsdag den 27. november 2014 Mødested: Vojens Mødelokale i kælderen (det gamle rådhus), Rådhuscentret 7, Vojens

Læs mere

Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 14. september 2016 DAGTILBUD ALS SYD

Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 14. september 2016 DAGTILBUD ALS SYD Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 14. september 2016 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke

Læs mere

Forældrebestyrelsen dagplejen Syd Mødedato: Mandag den 2. december 2013

Forældrebestyrelsen dagplejen Syd Mødedato: Mandag den 2. december 2013 REFERAT Forældrebestyrelsen dagplejen Syd Mødedato: Mandag den 2. december 2013 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Mødelokale 1, Vojens Rådhuscentret

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Referent: ALLAN FREDERIKSEN/PIA HANSEN. Forældrerepræsentanter: Tinna Sørensen x Jessie Dons Sparvath S Xiafang QU Jensen x Søren Gammelby Jensen x

Referent: ALLAN FREDERIKSEN/PIA HANSEN. Forældrerepræsentanter: Tinna Sørensen x Jessie Dons Sparvath S Xiafang QU Jensen x Søren Gammelby Jensen x Mødedato: 29 november 2011 ANGÅENDE Møde i Områdeforældrebestyrelsen ved Børnehusene Syvstjernen MØDESTED: HØRKÆRGÅRD, INDUSTRIVEJ 23 4490 JERSLEV Mødetidspunkt: 17.30-20.30 REFERENT Allan Frederiksen/Pia

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Spangsdal UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum - forskningsprojekt 3 2 Matematisk Opmærksomhed i dagtilbud 4 3 Overgange

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september kl i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september kl i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40 Dok. nr. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. september kl. 19.00-21.30 i Mælkevejen Peter Wesselsvej 40 Indkaldt: Forældrerepræsentant Institution/dagplejen Medarbejderrepræsentant Maria Brink Bertelsen

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten

Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Referat bestyrelsesmøde den 27. oktober 2014 Tid og sted: Gult mødelokale, Solsikken, Gislinge Fraværende med afbud: Lone Antonsen Kundby, Pernille Kundby, Thomas Kundby, Jannie Pilehytten Fraværende uden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t Mødedato: Tirsdag den 1. marts 2016 Mødested: Haderslev Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Afbud: Fraværende:

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Fussingø naturbørnehave; Marianne Jøhncke Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Henrik Dankvardt Stjernehuset;

Læs mere

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november

Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Pædagogisk sektor, bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. november Referat Emne: Uddybning af punkt Referat 1. Formalia a. Velkomst og præsentation af den nye bestyrelse. b. Tilstede og afbud. c. Ordstyrer:

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle.

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Udarbejdet efter Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber i Vejle Kommune juni 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

REFERAT - BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN

REFERAT - BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN DAGSORDEN Forældrebestyrelsen for Dagplejen EMail: gac@olos.dk REFERAT BESTYRELSESMØDE FORÆLDREBESTYRELSEN FOR DAGPLEJEN 3. marts 2016 DATO: 22. februar 2016 TID: 17.30 21.00 STED:, DELTAGERE: Pernille

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Dagtilbudsdistrikt SYD

Dagtilbudsdistrikt SYD Dagtilbudsdistrikt SYD Dagtilbudsbestyrelsesmøde Mødedato:11. oktober 2016 Ekstraordinært møde kl. 17.00-18.30 - der serveres aftensmad i mødet Ordinært bestyrelsesmøde kl. 18.30 21.00 mødelokale 1. sal

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Ikast-Brande Kommunale Dagpleje. 8. Juni Nørre Snede

Forældrebestyrelsesmøde Ikast-Brande Kommunale Dagpleje. 8. Juni Nørre Snede Forældrebestyrelsesmøde Ikast-Brande Kommunale Dagpleje 8. Juni 2015 18.30-21.30 Nørre Snede Dagsorden 1. Præsentation af medlemmerne. 2. Introduktion til arbejdet i forældrebestyrelsen v/ dagplejeleder

Læs mere

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t

REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t REFERAT F o r æ l d r e b e s t. d a g p l e j e n n o r d, s y d o g v e s t Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødested: Starttidspunkt: Kl. 17:15 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Distriktsbestyrelse for dagtilbud Engskov. Godkendelse af dagsorden

Distriktsbestyrelse for dagtilbud Engskov. Godkendelse af dagsorden Dagsorden Bestyrelsesmøde for Dagtilbudsdistrikt Engskov Mandag den 8.juni 2015 kl. 18.30 21.30, Undløse Børnehus, Hovedgaden 40, Undløse Afbud: Helle NJB, Mette UBH, Line UBH Referent: Dorte Hansen 1.

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 19. november 2014 Sted Langeland

Læs mere

fra Dagtilbud HobroSYD.

fra Dagtilbud HobroSYD. Dagtilbud HobroSYD Bymarken, Farvervænget, Onsild samt Stoldalen og Naturgården. Sdr. Allé 7E 9500 Hobro Tlf. 97 11 51 42 moson@mariagerfjord.dk www.dagtilbudhobrosyd.dk Hobro d. 14. juni 2017 Referat

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby

Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby Rougsøvej 168 Ørsted den 12. oktober 2011 8950 Ørsted Forretningsorden for bestyrelsen i Ørsted Børneby 1 Forretningsordenens område Denne forretningsorden er gældende for bestyrelsen ved Ørsted Børneby.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden.

Bestyrelsesmøde den 21. november kl i Lærkereden. Bestyrelsesmøde den 21. november kl. 17.30 20.00 i Lærkereden. Nivå området V/ områdeleder Jane Sys Toftesgaard Lærkereden Nivåhøj 80 2990 Nivå Tlf 72 56 53 44 jsto@fredensborg.dk Dato: 07.12.16 Afbud

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse Fussingø naturbørnehave; Marianne Jøhncke Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Henrik Dankvardt Stjernehuset; Kim Løgstrup Børnehuset

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Basisskema til formelt tilsyn

Basisskema til formelt tilsyn Basisskema til formelt tilsyn i områdeinstitutioner og i dagplejen Områdets navn: Frederikssund Syd Dato for tilsyn: 14 april 2015 Deltagere ved tilsynet: Lene Helth Larsen områdeleder, Mette Vestergaard

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Institution: Dagtilbuddet Riisvangen Mødedato: Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.00 21.00 Mødested: Deltagere: Afbud: Referent: Afd. Riisvangens Børnehus,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt.

Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Forretningsorden for klyngeinstitutionen Ravnsholt. Nedenstående forretningsorden er udarbejdet for at medvirke til at skabe klarhed over, hvordan bestyrelsen skal forholde sig i udøvelsen af sit arbejde.

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse

Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse Bestyrelsesmøde Dagtilbudsdistrikt Elverdam Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse D. 25.3.2014, kl. 18.30-21.00 Mødested: Firkløveren, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse Forældre: Medarbejdere: Rikke Højlund-Firkløveren

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

REFERAT REFERAT FOR FORÆLDRERÅDSMØDE DAGINSTITUTONEN GRØNNEGÅRDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

REFERAT REFERAT FOR FORÆLDRERÅDSMØDE DAGINSTITUTONEN GRØNNEGÅRDEN. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt MØDEDATO 24. januar 2018, kl. 18.30-20.30 REFERAT FOR FORÆLDRERÅDSMØDE REFERENT Dorthe M. MØDELEDER Mette TILSTEDE Mette, Sara, Niclas, Dorte, Julie, Marie, Lykke, Lars, Janne og Dorthe M. AFBUD Mads 1.

Læs mere

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup

Børnehuset Aavangen. Kontrakt 2013-14. Indledning. Aavangen 2c 9575 Terndrup Kontrakt 2013-14 Børnehuset Aavangen Aavangen 2c 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror

Læs mere