Kommunistisk Fællesliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunistisk Fællesliste"

Transkript

1 Kommunistisk Fællesliste

2 Program for Kommunistisk Fællesliste, liste R Aarhus 15. maj 2013 En anden vej for Aarhus Kommune Indledning Kommunisternes mål er en ny type samfund, et socialistisk samfund. Her træffes de vigtige beslutninger, der udstikker samfundets kurs mod fremtiden, af de folkelige kræfter med arbejderklassen i fronten. De træffes ikke på lukkede kontorer i bank- og koncernhovedsæder. Målet vil være opfyldelsen af fællesskabets behov og ikke af kapitalhaveres trang til at udpresse størst mulig profit. Det er det, vi ser nu, formidlet gennem den stadig strammere EU-styring, som Danmark har underkastet sig. En sådan omvæltning kræver, at befolkningen rejser kravet om dybtgående ændringer med styrke og vedholdenhed. Selv om vi i vores land kun ser små spirer til en sådan bevægelse, og selv om den kommunale politiks rækkevidde umiddelbart kun er kommunegrænserne, vil kommunisterne heller ikke her være passive. Med dette program vil vi give vores analyse af årsagerne til den aktuelle situation, som den afspejler sig på det kommunale område. Her må især nævnes forringelsen af kommunens ydelser for den almindelige befolkning. Vi vil vise veje i den kamp, der skal til for at ændre den EUdikterede, kapitalvenlige kurs, der føres af et overvældende flertal af byrådsmedlemmer hen over midten i Aarhus Byråd. 1. Den kommune, vi vil Den kommune, vi vil, bygger på fællesskab. Et fællesskab, der gælder uanset oprindelse, køn, seksuel orientering eller verdensanskuelse. Vi vil en kommune med en stærk velfærdssektor af høj kvalitet, hvor ingen, der har sociale eller alders- og helbredsmæssige problemer, bliver ladt i stikken, hvor social dumping er utænkelig, hvor der er job nok, job på overenskomstmæssige vilkår, hvor børn og unge har høj prioritet, hvor der er uddannelsesmuligheder og praktikpladser for alle, hvor fritiden byder på masser af ikke-kommercielle udfoldelsesmuligheder, ikke mindst for de unge, hvor man har demokratisk indflydelse, udover krydset hver fjerde år, hvor bystyret viser respekt for beboerne i lokalområderne og ikke for pengemænd og spekulanter, hvor by- og trafikudviklingen styres under hensyn til at ingen, hvor de bor, udsættes for plagsom støj eller forurenet og sundhedsfarlig luft, der er bæredygtig og grøn, og som vi kan lide at leve i og at vise frem, der har et blomstrende, folkeligt kulturliv, der vender ryggen til racisme og fascisme. Med de ressourcer, der er til rådighed for os i dag, kunne visionen realiseres; men virkeligheden ser anderledes ud. Vi bevæger os væk fra og ikke nærmere til dette mål. Tendensen ses ikke bare i Aarhus Kommune, men i alle landets kommuner, ja i kommuner i hele EUområdet og andre dele af den kapitalistiske verden. For kommunisterne er det helt afgørende at have kendskab til de kræfter, der står bag denne menneskefjendske udvikling, samt at udbrede dette kendskab. For de partier, der har dannet regeringer siden tilslutningen til EU i 1972, gælder det omvendte. Uanset røde eller blå talemåder har de diskret rettet sig ind efter en EU-politik på kapitalens betingelser. Om borgmesteren hedder Gade (V) eller Bundsgaard (S), kører politikken i den samme, forkerte retning. Kommunisterne vil igen og igen minde byrådet om den almindelige befolknings ønsker og behov. Vi vil være den forlængede arm for alle, der kæmper for en bedre by, baseret på fællesskab.

3 2. Nedtur i Aarhus, hvad sker der? Aarhus venstreborgmester blev ikke genvalgt i Det var en protest mod de forudgående angreb på den kollektive velfærd. Alligevel indgik den socialdemokratiske borgmester året efter et budgetforlig med de borgerlige indeholdende besparelser på 410 mio hvert år frem til I overensstemmelse med VKO-regeringens såkaldte genopretningsplan vedtog Aarhus Kommune i 2010 at spare i alt 361 mio kr på drift hvert år Disse besparelser kom oven i besparelserne fra I 2013 skæres 200 mio. kr. eller 1,6% af serviceudgifterne i forhold til a Børn og ældre De hårdest ramte områder i perioden er børn og unge, kulturen og sundhed og omsorg. Fra 2010 til 2011 mistede børne- og ungeområdet og ældreområderne hver ca. 300 ansatte. I budgettet for 2012 indgik besparelser på 37 mio på folkeskolerne. Under tryk heraf forhandlede lærerne sig frem til den såkaldte Aarhusmodel med mere undervisningstid og mindre tid til forberedelse. Den skulle træde i kraft i august 2013, men blev væltet over ende af Kommunernes Landsforenings (KL s) lockout i foråret Aarhus Kommune svigtede groft lærerne og støttede op om lockouten. Som et andet element i besparelserne skulle der ske skolelukninger. Som nævnt andet steds gik dette spil ikke helt efter beregningen på grund af forældrenes modstand. Frit valg af skole, en opfindelse af VKO-regeringen, har ført til dannelse af ghettoskoler i Aarhus med en uhensigtsmæssig høj andel af elever fra indvandrerfamilier. 29 mio. kroner, Aarhus andel af de midler, som regeringen i 2012 satte på finansloven til kvalitetsforbedringer for de 0-6 årige, forsvandt i Aarhus op i den blå luft, da kommunen samtidig skulle spare. Budgettet bliver mindre år for år også for dette område. Det skyldes dels manglende prisfremskrivning, dels at byrådet besluttede, at området skulle bidrage til at finansiere nogle innovationsprojekter m.v. Besparelserne har på ældreområdet ført til stigende arbejdstempo, der medfører stress og nedslidning. På plejehjemmet Ceres Huset havde ansatte i plejen i 2012 klaget over et uudholdeligt arbejdstempo, men uden resultat. Først da de gik i strejke fik de rådmanden og ledelsen i tale. Strejken førte til, at fyringen af 3 kolleger blev aflyst, og at de fik nogle arbejdsmæssige forbedringer. Oven i de pålagte besparelser har Aarhus Kommune haft et underforbrug i forhold til rammeaftalen med Finansministeriet. Det skyldes frygt for overskridelser, da sådanne udløser straffebøder. I 2011 lå underforbruget på mere end 100 mio i alt på børne- og ældreområdet. Siden 2010 har KL arbejdet på at beskære udgifterne på områder som specialundervisning i skolerne og udsatte børn og handicappede. Disse ydelser er lovbestemte og derfor ikke regulerbare. Regeringen løste dilemmaet ved at tillade, at hensyn til kommunens økonomi nu er en faktor, der kan indgå f. eks. ved tildelingen af institutionsplads eller handikaphjælper. Det gav ikke anledning til protester fra Aarhus Kommunes S-SF flertal. Tvært imod indgik S og SF i 2012 forlig med de borgerlige om gradvist at sænke den erhvervsskat, der kaldes dækningsafgiften. Det vil betyde, at der efter 2020 hvert år er 200 mio kr. mindre til velfærden. 2.b Planlægning Aarhus Kommune har i en årrække sultet den offentlige transport, og Aarhus by plages af trafikpropper. Stærkt trafikerede udfaldsveje gennemskærer byen. Containertrafikken fra havnen betyder støjplage og forurenet luft. Den nye bydel på havnen rummer bl. a. firmadomiciler, liebhaverlejligheder og stort parkeringsanlæg. Det vil næppe afhjælpe byens kroniske trafikproblem. Byen har sit ghettoområde i Gellerup og sine rigmandskvarterer i Skåde og Risskov. Til disse kan nu føjes en

4 direktørbræmme langs kysten fra Fedet til Hotel Marselis. Karakteristiske bymiljøer forsynes med afstikkende nybygninger, og bevaringsværdige bygninger rives ned. Det er planlægning til fordel for investorerne. 2.c Privatisering og udlicitering VKO-regeringen lavede aftaler med KL om privatisering og udlicitering med præcise procentmål. I 2015 skulle kommunerne nå op på 31½%. S-SF regeringen går også helhjertet ind for konkurrenceudsættelse, men har dog fjernet kravet til en bestemt procentdel. Det er ikke bare rengøring, grønne områder ol., det drejer sig om. I 2013 har byrådet taget hul på udbud af plejehjem. Et enkelt lyspunkt: Aarhus privatiseringsgrad lå i 2009 over landsgennemsnittet med 27,1%, men er i 2010 faldet til 24,9. Landsgennemsnittet var 2010 på 25,7%. Påstanden er, at udlicitering sparer penge. Udliciteringer indgår således i budgetforhandlingerne i byrådet, hvor fiktive sparebeløb allerede på forkant indregnes i budgettet. Når besparelsen på forhånd er trukket fra i budgettet, men ikke kan opnås i virkeligheden, må den pågældende magistrat så skære ned på andre områder. Byrådets beslutning om at udlicitere skolerengøring udløste i 2012 en ren skandale. Rengøringspersonalet klagede i den lokale presse over stærkt forceret arbejdstempo og dårlig ledelse. Skoleledere og forældre klagede over beskidte lokaler og svinske toiletter. Skoler måtte af eget budget hyre ekstra rengøringsfolk. 2. d Demokrati Budgetlægning går i Aarhus Kommune gennem en række faser med sparekataloger og indsigelsesmuligheder. I sidste instans afgøres budgettet dog i korridorerne ud på de små timer. Her er man uden for rækkevidde af brugerne af byens ydelser og kommunens tillidsrepræsentanter. Planmæssigt sælger så S og SF deres sjæl for at få et forlig hen over midten med den borgerlige blok. Aarhus Kommunes forskellige råd som de lokale fællesråd og ældreråd konsulteres i flere sager; men det forpligter ikke byrådet til noget som helst. Derfor er der heller ikke megen opmærksomhed om disse råd. Lokalplaner skræddersys gerne til særinteresser, som vi så det ved udvidelse af Salling på Strøget. Det gælder også, hvis det går ud over bevaringsværdige huse. Et eksempel er Kellers Gård på Rådhuspladsen. Et alternativ ville være at give de lokale fællesråd vetoret over for monstrøse byggeprojekter eller andre projekter, der mest er til gavn for de kapitalinteresser, der står bag. Der blev efter kritik søsat en ny politik for borgerinddragelse, kaldet: Aarhusmodel for borgerinddragelse. Den har dog ikke har haft medvind. Nyeste skud på stammen er borgermøder, hvor en mindre gruppe interesserede borgere, udtaget efter sindrige statistiske principper, indkaldes til diskussion. Det bliver næppe de brændende problemer om velfærd, handicappede og social dumping, der her tages op. 2.e Arbejde og bolig Aarhus Kommune er en stor bygherre og en stor arbejdsgiver. Ved de store byggeprojekter, der i disse år udføres for kommunen f. eks. i havneområdet, har fagbevægelsen konstateret en omfattende brug af underbetalt, østeuropæisk arbejdskraft. Der er set tilsidesættelser af arbejdsmiljø- og andre regler. Aarhus Kommune påstår, at den opfylder internationale konventioner om ligebetaling af udenlandsk arbejdskraft, og at overholdelsen kontrolleres. Kommunisterne siger: ikke godt nok. Udnyttelse af underbetalt udenlandsk arbejdskraft, mens danske bygningsarbejdere går arbejdsløse, er social dumping og skal stoppes! Også i Aarhus bremses unge i deres uddannelse af en kronisk mangel på praktikpladser. Konsekvent anvendelse af sociale klausuler på

5 kommunale byggerier og udliciterede opgaver sammen med effektiv kontrol, kunne løse i alt fald noget af problemet. Kommunale ejendomme, offentlige anlæg, veje og kloakker forfalder. Her mangler en gennemgribende renovering. Især kan peges på energirenovering af bygninger. Aarhus Kommune har i 2012 sænket sit tilskud til anlægsudgifter for alment boligbyggeri fra 14 til 10%. Det sker på trods af boligmangel og arbejdsløshed blandt bygningsarbejdere. 2.f Folkelig kultur på nedtur Aarhus viser profil på kulturområder som musik, billedkunst, teater og sportsbegivenheder. Hertil er ofte søgt sponsormidler fra store firmaer og fonde, hvilket naturligvis som modydelse indebærer en ærbødig og ukritisk holdning overfor giverne. Der er satset mange penge på at blive EU-kulturby i Hvorfor er det gået galt i Aarhus Kommune? Det er halsløs gerning at forsøge at vende den forkerte og farlige nedskæringskurs uden at forstå, hvilken baggrund den har. Kun gennem denne indsigt kan man rette kampen mod de rette modstandere. Det gælder uanset, om det er store eller små modstandere, eller om kampen har kort eller langt perspektiv. 3a. Nedskæringer er EU-politik Gennem mere end 10 år er den kommunale sektor blevet udsultet. År for år er der trukket penge væk fra ældrepleje, børnepasning, folkeskoler osv., så der i dag ikke er ressourcer nok til at opretholde den standard for basale velfærdsydelser, vi havde i 90 erne. Først skete det af ideologiske årsager under VKO-regeringen, der blot ønskede at minimere den offentlige sektor mest mulig. Til gengæld har den folkelige kultur været på afmagringskur. At der bygges et nyt, flot hovedbibliotek på havnen opvejer ikke, at et stort antal lokale biblioteker er lukket, at der er færre penge til bøger og mindre service. Lokale beboerhuse, der er ramme om den lokale, kulturelle udfoldelse, er i stort omfang lukket eller frataget personale. Der er lukket væresteder for handikappede og mennesker med forskellige sociale problemer. Der er lukket ungdomsklubber, der er værdifulde ikke bare i social, men også kulturel sammenhæng. Aarhus har betydelige befolkningsgrupper med oprindelse i andre kulturer. Denne rigdom kunne gives meget bedre rammer og udfoldelsesmuligheder, f. eks. ved afholdelse af en årlig kulturfestival i forbindelse med festugen. Den ikke-kommercielle kultur skal støttes i alle dens former. En vigtig del er den folkelige kulturudfoldelse.

6 Nu sker det under henvisning til den globale finanskrise og euroens problemer. At skabe tillid hos finansmarkeder og investorer, er argumentet for, at velfærden skal skæres ned til en skygge af sig selv. Men vi skal ikke acceptere denne logik. Overalt i EU skæres der nu dramatisk ned på de offentlige udgifter, på antallet af offentlige ansatte, på deres løn og arbejdsvilkår og på velfærden. Pengene i EU-landene er i stedet brugt til enorme bankpakker til finanssektoren, og nu skal de almindelige befolkninger holde for, i et forsøg på at redde euroen og de store finansfyrster. Resultatet er endnu større arbejdsløshed, endnu mere fattigdom, krise og stagnation. Hele EU-området er ved at blive drevet ned i et sort hul, kun for at redde den finanssektor, der har spekuleret pengene op. Det giver ikke nogen mening, at denne regning skal betales af den almindelige dansker, spanier, tysker eller græker. Vi har jo ikke spekuleret på børsen. Vi har blot forsøgt at skaffe os et dagligt arbejde og passe det. Den kollektive velfærd, der er opbygget over flere årtier, garanterer en nedre grænse for, hvor omfattende fattigdommen kan blive. Den må under ingen omstændigheder brydes ned og ødelægges. Derfor må vi sige fra nu. Befolkningerne i en lang række EU-lande siger fra. Det må vi danskere også gøre. I Danmark dikteres nedskæringspolitikken af EU s finanspagt, som et flertal på Christiansborg har bundet os til. Den dikterer, hvor mange penge, der må bruges på velfærd, ikke kun for staten, men også for regioner og kommuner. 3.b Regeringens politik, budgetloven og KL Et bærende princip i det kommunale selvstyre er, at den valgte kommunalbestyrelse i hver kommune lægger et budget ud fra, hvad den vil tilbyde borgerne. Derefter fastlægges den skatteprocent, der skal til, for at skaffe pengene til veje. Men tilgodeses dette princip, kan regeringen ikke samtidigt garantere opfyldelsen af EU s økonomiske forskrifter. Disse er med tiden strammet mere og mere op, sidst med finanspagten med ikrafttræden EU vandt, og det kommunale selvstyre tabte. S-SF-regeringen vedtog med støtte af den borgerlige blok en budgetlov, der træder i kraft Det er en underdanig afskrift og udmøntning af EU s finanspagt. Det offentliges årlige budgetunderskud må højest være ½% af nationalindkomsten. Bøderne for kommunernes overtrædelse af de tilladte serviceudgifter skærpes endnu en gang. En konsekvens af loven er, at VKO s nedskæringslinje fortsættes med forstærket fart. Hvor VKO-regeringen tillod en vækst i de kommunale budgetter på den anden side af 1%, sænkede S-SF væksten til 0,8%. Med vedtagelse af den berygtede vækstpakke i 2013 røg væksten ned på 0,6%. Ved de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL om blandt andet budget har KL, uanset S-SF flertal, ikke gjort det mindste forsøg på at forsvare velfærdsydelserne mod forringelser. Heller ikke Aarhus socialdemokratiske borgmester, der sidder i KL s bestyrelse, har gjort vrøvl, så det kunne høres. Det er nødvendigt, at sige det helt klart: det er en komplet umulighed at administrere en dansk kommune indenfor de rammer, som er lagt med EU s finanspagt og regeringens budgetlov, uden at det går alvorligt ud over den kommunale service og de offentlige ansattes betingelser. Kommunistisk Fællesliste vil ikke acceptere finanspagtens og budgetlovens rammer. Der er brug for et kommunalt oprør NU. Vi er udmærket klar over, at der er etableret et omfattende straffesystem, der udskriver automatiske bøder til kommunerne, hvis de sprænger de rammer, der er lagt ned over dem. Kommunistisk Fællesliste ser det som sin vigtigste politiske opgave at være med til at mobilisere modstanden blandt de mange i Aarhus, der rammes af nedskæringspolitik-

7 ken. Én kommune alene formår ikke alene at bryde lænkerne. Det kan mange kommuner sammen. Alle kommuner er underkastet de samme diktater. Vi vil, at Aarhus går foran i kampen. 3.c Kommunalreform og koncerntænkning Kommunalreformen blev vedtaget 2005 under VKO-regeringen. Den daværende indenrigsminister påstod, at reformen handlede om at udvikle det lokale demokrati og at fremtidssikre velfærdssamfundet. Antallet af kommuner blev reduceret til en tredjedel, og amterne blev slået sammen i regioner, hvis økonomi blev styret fra indenrigsministeriet. Reformens egentlige formål var at fremme såvel central styring som privatisering og udlicitering af offentlige opgaver. Med nye og større kommuner blev det mere tillokkende for private firmaer at byde ind på arbejdsopgaverne. Reformen satte endvidere gang i lukning af mindre skoler og sygehuse. Nærmere undersøgelser har ikke kunnet bekræfte, at udlicitering giver besparelser. En undtagelse er dog de tekniske områder, hvor besparelserne endda er meget begrænsede og usikre. Sikkert er det, at udlicitering medfører betydelige udgifter til dokumentation og kontrol. Når kommunens betaling for en opgave oven i skal indeholde en pæn profit til et private firma, kan regnestykket kun gå op gennem enten forringet kvalitet eller opskruet arbejdstempo. Med et i forvejen højt arbejdstempo er konsekvensen øget stress og nedslidning. Det betyder forringet livskvalitet og helbred for de arbejdende. Det øger igen trækket på ressourcer andre steder i det offentlige system. Eneste vindere er ejerne af de firmaer, der har fået opgaverne. Også indførelsen af frit valg af leverandør af velfærdsydelse er borgerligt tankegods. Det samme gælder frit valg på skoleområdet. Umiddelbart lyder det som et gode for brugeren, men i realiteten er der tale om en underminering af den kollektive velfærdsmodel. Frit valg betyder, at borgeren tildeles ret til en ydelse hos én blandt flere forskellige, helst private, aktører. I stedet for et fælles ansvar for kommunens ydelser, træder den individuelle købers fornemmelse af tilfredshed. Er man utilfreds, går man til en anden leverandør eller tilkøber sig måske en ekstra ydelse, hvis man har råd. Kommunens og fællesskabets ansvar for kvaliteten og omfanget af velfærdsindsatsen forflygtiges. Bureaukrati og kontrol øges markant. Nye ansvarsområder er overført til kommunerne: handicappede voksne, sårbare børn og unge, genoptræning og forebyggelse. Flere års smøl med bygning af boliger til svært handikappede indbragte i 2012 Aarhus Kommune en alvorlig reprimande fra Statsforvaltningen. Endelig har kommunerne fået ansvaret for beskæftigelsen, således at private operatører også her kan komme til fadet på bekostning af kvaliteten og de arbejdsløse. Som virksomhed styres Aarhus Kommune i stigende grad med den private koncern som forbillede (New Public Management). Det betyder, at ledelserne mindsker medarbejdernes medbestemmelse, ser bort fra deres faglige indsigt og øger kontrollen med dem. 4. Til modstand mod nedskæringer Den første store nedskæringsrunde i 2006 på 410 mio. medførte omfattende og virkningsfulde protester og demonstrationer, hvor især hjemmehjælpere og pædagoger gik foran. De offentligt ansatte koordinerede effektivt deres protester i DKF, Den Kommunale Fællesrepræsentation. Fagbevægelsen på det private område samt forældregrupper mfl. sluttede op. Op til kommunevalget i 2009 indgik LOfagbevægelsen en aftale med partierne til venstre i byrådet for om muligt at bremse nedbrydningen af den kommunale velfærd. Bl. a. hed det her, at udliciterede opgaver skal være velbegrundede og konsekvenserne vurderet. Det brede budgetforlig for viste klart, at byrådsflertallet på ingen måde respekterede aftalen. LO-Aarhus har givet op i forhold til at gentage forsøget i 2013.

8 Selv om omfanget af protester og demonstrationer ikke efterfølgende har haft det samme omfang som i 2006, har byen til gengæld har set flere eksempler på lokale protestbevægelser i forbindelse med kommunale nedskæringsplaner. Beboere har udvist stor fantasi og udholdenhed i kampen. De har vist, det kan betale sig at tage kampen op, og dermed været til inspiration for andre. Således lykkedes det at forhindre lukningen af Aaby Bibliotek i 2006 og Rundhøjskolen i Kommunisterne vil til enhver tid støtte sådanne lokale kampe. 5. Listeforbund med Enhedslisten Kommunistisk Fællesliste har i langt de fleste kommunalpolitiske sager, der er behandlet i byrådet, taget den samme stilling som Enhedslisten og vil derfor søge listeforbund med denne. Det betyder, at får liste R ikke valgt en kandidat, vil stemmer på denne liste blive overført til Enhedslisten. Når kommunister alligevel stiller op selvstændigt til byrådsvalg i Aarhus, skyldes det mere grundlæggende politiske forskelle og vægtninger. Hvilket kan få betydning på længere sigt. For Kommunistisk Fællesliste er blandt andet kampen mod EU en integreret del af det kommunalpolitiske arbejde for velfærd og imod social dumping. Hvilket også fremgår af dette program. Kommunistisk Fællesliste har endvidere et klart socialistisk perspektiv i den kommunalpolitiske kamp som en del af den kamp, der skal mobilisere arbejderklassen til at overtage ledelsen af samfundet i hele befolkningens interesse. 6. Kommunisternes krav I centrum for kommunisternes kamp for en anden vej for Aarhus Kommune er forvandlingen af bystyret fra at være løftestang for den lokale gennemførelse af EU s politik til at være en styring af og for Kommunens borgere. Kommunistisk Fælleslistes hovedkrav er: Kommunalt oprør mod budgetlov og EUstyring af kommunens økonomi Velfærden skal udvikles, ikke afvikles Nej til privatisering og udlicitering, opgaverne tilbage til kommunen Stop social dumping Styrk borgerindflydelse og medarbejderdemokrati i kommunen For et rent miljø, for en bæredygtig udvikling af kommunen For et rigt, folkeligt kulturliv med respekt for forskelligheder Husk, at al forandring skabes nedefra, når de, der var tiltænkt tilskuerens rolle, træder ind på scenen. Kommunistisk Fællesliste: G-mail: Facebook: https://www.facebook.com/kommunistiskfaellesliste?ref=nf Kommunistisk Fællesliste er en fælles liste for følgende aarhusianske partiafdelinger: KPiD, Kommunistisk Parti i Danmark Aarhus afd. Afdelingsformand Hans Nielsen Mail: Telefon Hjemmeside: Presse: Kommunist Kommunistisk Parti, Aarhus afd. Cafe Oskar, Mejlgade 49 Formand Paul Jentzsch Telefon Mail: Hjemmeside: Presse: Arbejderen

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017

Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Enhedslistens Budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2017 Thyge Enevoldsen Et unødvendigt nedskæringsbudget Igen i år står vi desværre overfor et nedskæringsbudget, det er i hvert fald hvad flertallet

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam

SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE. billede Esben Dam SAMMEN GØR VI HVIDOVRE ENDNU BEDRE billede Esben Dam BØRN OG UNGE I Enhedslisten tager vi det gode liv alvorligt. Også for dem, som er for unge til at kunne stemme. Derfor ønsker vi mangfoldighed blandt

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd

Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Enhedslisten de rød-grønne i Århus byråd Jette Jensen, jj@byr.aarhus.dk, 2613 4253 DET TALTE ORD TÆLLER! Enhedslistens tale ved 1. behandling af budget 2012 Så står vi igen-igen med et budgetforslag fra

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab

John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab John Storm Pedersen, RUC. Leder i kommune, amt, EU og af offentlig-privat selskab Dagens emner Konkurrence om ydelser og aktiviteter Evidensbaserede ydelser Konkurrence nej. Evidens Ja. Ingen konkurrence

Læs mere

Martin Damm, før Økonomiaftalen

Martin Damm, før Økonomiaftalen Det nytter at kæmpe #12Maj: 20.000 ansatte, borgere og politikere i 74 kommuner fik fjernet omprioriteringsbidraget og 2,2 milliarder kroner fra Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Tænk hvis vi var

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Forandringnu Demonstration29. marts 2012

Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forleden kastede jeg mig spontant ud i et regulært tigerspring tværs gennem stuen derhjemme. Jeg forsøgte at nå frem til fjernbetjeningen, inden TV- programmet

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016

Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Socialdemokraternes ordførertale Ved 1. behandling af budget 2013-2016 Ved Lotte Cederskjold, Politisk ordfører (S) (Det talte ord gælder) Indledning Aarhus er en dejlig by, og jeg er stolt af at være

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet

sl Der er behov for at udvikle velfærds- og serviceydelsernes kvalitet Statsministeriet Statsminister Hr. Anders Fogh Rasmussen Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Regeringens kvalitetsreform Kære Anders Fogh Rasmussen. Vedlagt fremsendes FOA Fag og Arbejdes oplæg/bemærkninger

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk

Forandring i Fællesskab. Stem Enhedslisten i Byrådet. odsherred.enhedslisten.dk Forandring i Fællesskab Stem Enhedslisten i Byrådet odsherred.enhedslisten.dk Enhedslisten i Byrådet Forandring Enhedslisten arbejder for et socialistisk, demokratisk samfund - et samfund, hvor samarbejde

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK!

SF SOM EN SLAGS LOKKENDE SIRENER HAR SUPPLERET: ØKONOMIEN ER BOMSTÆRK! ÅRHUS TABTE VÆRDIER SÅ STÅR VI HER IGEN. BUDGETTALER, SOM DEL AF BUDGETFORHANDLINGER. HER STÅR VI HVERT ÅR. FOR AT FORTÆLLE, HVORDAN VI SER FREMTIDEN FOR ÅRHUS KOMMUNE, FOR ÅRHUSIANERNE OG FOR OS SELV.

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune

Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

En anstændig hjemmepleje

En anstændig hjemmepleje Enhedslistens folketingsgruppe Tel. +45 33 37 50 50 Pressetjeneste: +45 33 37 50 80 En anstændig hjemmepleje Enhedslistens forslag om hjemmehjælp til Finansloven for 2015 På trods af at kommunerne i finansloven

Læs mere

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016

SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 SF's budgettale ved 1. behandlingen af Budget 2013-2016 Ved Jan Ravn Christensen, formand for Økonomiudvalget Aarhus Kommune står igen overfor besparelser. Den økonomiske krise er fortsat over byen, landet

Læs mere

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder:

Det betyder, at vi i år har fokus på kernevelfærden. Vi har fokus på investeringerne i de varme hænder: Budgettale 2016/ Ninna Thomsen SF [Det talte ord gælder] [Intro] De sidste par år har omdrejningspunktet for mange af budgettalerne været det fede København. Det har været en hyldest til det København,

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Djøfs forslag til. principper for udlicitering

Djøfs forslag til. principper for udlicitering Djøfs forslag til principper for udlicitering April 2015 Djøf arbejder for vækst Som faglig organisation har Djøf en klar politisk dagsorden. Den handler om at sikre vækst. Et samfund i vækst skaber flere

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu.

Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner finder sted netop nu. Vores by er under forandring. Rammerne for en moderne, attraktiv, europæisk by bliver lagt i disse år. Vi ser det, når vi går gennem byen: Kraner, stilladser, buldozere. Et byggeboom af historiske dimensioner

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten. skanderborg.enhedslisten.dk

Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten. skanderborg.enhedslisten.dk Skanderborg: Blå forretning eller RødGrønt fællesskab? Giv byrådet en retning stem på Enhedslisten skanderborg.enhedslisten.dk Flere hænder til velfærd Skanderborg Kommune er på vej, men behøver endnu

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt:

Nu har jeg ikke en økonomisk uddannelse fra handelshøjskolen, så derfor er min basale økonomiske indsigt intakt: Modtaget 27/10 2014 kl. 21:58 Hjæælp,- jeg er blevet kommunalpolitisk partiløs!!! Jeg føler mig bedraget, udnyttet som stemmekvæg, ført bag lyset af politikere, som jeg - naivt - troede jeg kunne stole

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014

Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014 Venstres budgettale ved 1. behandlingen af Odense Kommunes budget for 2014 Odense er udfordret. I de gode gamle dage var Odense Danmarks industriby nummer 1. Der var gang i den i Odense i 40 erne, 50 erne

Læs mere

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN.

IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. 1 Debatindlæg, 3. rev. udgave: IKKE UPROBLEMATISK AT TRUE MED AT STEMME NEJ TIL FINANSLOVEN. Nogen skal jo sige det: Frustrationen hos Enhedslisten over S + SF s reaktionære reformer er forståelig og berettiget

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk

FORANDRING I FÆLLESSKAB. odsherred.enhedslisten.dk FORANDRING I FÆLLESSKAB odsherred.enhedslisten.dk STEM ENHEDSLISTEN I BYRÅDET Vil du styrke den kritiske sociale rødgrønne stemme i byrådet så stem på Enhedslisten. Vi ønsker at gøre Odsherred til en kommune,

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED

STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED STEM FOR VÆRDIGHED OG BÆREDYGTIGHED Foto: Christian Rasmussen ENHEDSLISTEN I STRUER STÅR FOR BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed handler ikke kun om forholdet mellem mennesker og natur, men også om forholdet mellem

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

NY VEJ FOR FREMTIDEN

NY VEJ FOR FREMTIDEN Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. juni 2016

Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. juni 2016 En artikel fra KRITISK DEBAT Paradokser Skrevet af: Kirsten Norman Andersen Offentliggjort: 15. juni 2016 Den borgerlige økonomiske politik skaber ulighed. Derfor er der behov for et fortsat folkeligt

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere