Kommunistisk Fællesliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunistisk Fællesliste"

Transkript

1 Kommunistisk Fællesliste

2 Program for Kommunistisk Fællesliste, liste R Aarhus 15. maj 2013 En anden vej for Aarhus Kommune Indledning Kommunisternes mål er en ny type samfund, et socialistisk samfund. Her træffes de vigtige beslutninger, der udstikker samfundets kurs mod fremtiden, af de folkelige kræfter med arbejderklassen i fronten. De træffes ikke på lukkede kontorer i bank- og koncernhovedsæder. Målet vil være opfyldelsen af fællesskabets behov og ikke af kapitalhaveres trang til at udpresse størst mulig profit. Det er det, vi ser nu, formidlet gennem den stadig strammere EU-styring, som Danmark har underkastet sig. En sådan omvæltning kræver, at befolkningen rejser kravet om dybtgående ændringer med styrke og vedholdenhed. Selv om vi i vores land kun ser små spirer til en sådan bevægelse, og selv om den kommunale politiks rækkevidde umiddelbart kun er kommunegrænserne, vil kommunisterne heller ikke her være passive. Med dette program vil vi give vores analyse af årsagerne til den aktuelle situation, som den afspejler sig på det kommunale område. Her må især nævnes forringelsen af kommunens ydelser for den almindelige befolkning. Vi vil vise veje i den kamp, der skal til for at ændre den EUdikterede, kapitalvenlige kurs, der føres af et overvældende flertal af byrådsmedlemmer hen over midten i Aarhus Byråd. 1. Den kommune, vi vil Den kommune, vi vil, bygger på fællesskab. Et fællesskab, der gælder uanset oprindelse, køn, seksuel orientering eller verdensanskuelse. Vi vil en kommune med en stærk velfærdssektor af høj kvalitet, hvor ingen, der har sociale eller alders- og helbredsmæssige problemer, bliver ladt i stikken, hvor social dumping er utænkelig, hvor der er job nok, job på overenskomstmæssige vilkår, hvor børn og unge har høj prioritet, hvor der er uddannelsesmuligheder og praktikpladser for alle, hvor fritiden byder på masser af ikke-kommercielle udfoldelsesmuligheder, ikke mindst for de unge, hvor man har demokratisk indflydelse, udover krydset hver fjerde år, hvor bystyret viser respekt for beboerne i lokalområderne og ikke for pengemænd og spekulanter, hvor by- og trafikudviklingen styres under hensyn til at ingen, hvor de bor, udsættes for plagsom støj eller forurenet og sundhedsfarlig luft, der er bæredygtig og grøn, og som vi kan lide at leve i og at vise frem, der har et blomstrende, folkeligt kulturliv, der vender ryggen til racisme og fascisme. Med de ressourcer, der er til rådighed for os i dag, kunne visionen realiseres; men virkeligheden ser anderledes ud. Vi bevæger os væk fra og ikke nærmere til dette mål. Tendensen ses ikke bare i Aarhus Kommune, men i alle landets kommuner, ja i kommuner i hele EUområdet og andre dele af den kapitalistiske verden. For kommunisterne er det helt afgørende at have kendskab til de kræfter, der står bag denne menneskefjendske udvikling, samt at udbrede dette kendskab. For de partier, der har dannet regeringer siden tilslutningen til EU i 1972, gælder det omvendte. Uanset røde eller blå talemåder har de diskret rettet sig ind efter en EU-politik på kapitalens betingelser. Om borgmesteren hedder Gade (V) eller Bundsgaard (S), kører politikken i den samme, forkerte retning. Kommunisterne vil igen og igen minde byrådet om den almindelige befolknings ønsker og behov. Vi vil være den forlængede arm for alle, der kæmper for en bedre by, baseret på fællesskab.

3 2. Nedtur i Aarhus, hvad sker der? Aarhus venstreborgmester blev ikke genvalgt i Det var en protest mod de forudgående angreb på den kollektive velfærd. Alligevel indgik den socialdemokratiske borgmester året efter et budgetforlig med de borgerlige indeholdende besparelser på 410 mio hvert år frem til I overensstemmelse med VKO-regeringens såkaldte genopretningsplan vedtog Aarhus Kommune i 2010 at spare i alt 361 mio kr på drift hvert år Disse besparelser kom oven i besparelserne fra I 2013 skæres 200 mio. kr. eller 1,6% af serviceudgifterne i forhold til a Børn og ældre De hårdest ramte områder i perioden er børn og unge, kulturen og sundhed og omsorg. Fra 2010 til 2011 mistede børne- og ungeområdet og ældreområderne hver ca. 300 ansatte. I budgettet for 2012 indgik besparelser på 37 mio på folkeskolerne. Under tryk heraf forhandlede lærerne sig frem til den såkaldte Aarhusmodel med mere undervisningstid og mindre tid til forberedelse. Den skulle træde i kraft i august 2013, men blev væltet over ende af Kommunernes Landsforenings (KL s) lockout i foråret Aarhus Kommune svigtede groft lærerne og støttede op om lockouten. Som et andet element i besparelserne skulle der ske skolelukninger. Som nævnt andet steds gik dette spil ikke helt efter beregningen på grund af forældrenes modstand. Frit valg af skole, en opfindelse af VKO-regeringen, har ført til dannelse af ghettoskoler i Aarhus med en uhensigtsmæssig høj andel af elever fra indvandrerfamilier. 29 mio. kroner, Aarhus andel af de midler, som regeringen i 2012 satte på finansloven til kvalitetsforbedringer for de 0-6 årige, forsvandt i Aarhus op i den blå luft, da kommunen samtidig skulle spare. Budgettet bliver mindre år for år også for dette område. Det skyldes dels manglende prisfremskrivning, dels at byrådet besluttede, at området skulle bidrage til at finansiere nogle innovationsprojekter m.v. Besparelserne har på ældreområdet ført til stigende arbejdstempo, der medfører stress og nedslidning. På plejehjemmet Ceres Huset havde ansatte i plejen i 2012 klaget over et uudholdeligt arbejdstempo, men uden resultat. Først da de gik i strejke fik de rådmanden og ledelsen i tale. Strejken førte til, at fyringen af 3 kolleger blev aflyst, og at de fik nogle arbejdsmæssige forbedringer. Oven i de pålagte besparelser har Aarhus Kommune haft et underforbrug i forhold til rammeaftalen med Finansministeriet. Det skyldes frygt for overskridelser, da sådanne udløser straffebøder. I 2011 lå underforbruget på mere end 100 mio i alt på børne- og ældreområdet. Siden 2010 har KL arbejdet på at beskære udgifterne på områder som specialundervisning i skolerne og udsatte børn og handicappede. Disse ydelser er lovbestemte og derfor ikke regulerbare. Regeringen løste dilemmaet ved at tillade, at hensyn til kommunens økonomi nu er en faktor, der kan indgå f. eks. ved tildelingen af institutionsplads eller handikaphjælper. Det gav ikke anledning til protester fra Aarhus Kommunes S-SF flertal. Tvært imod indgik S og SF i 2012 forlig med de borgerlige om gradvist at sænke den erhvervsskat, der kaldes dækningsafgiften. Det vil betyde, at der efter 2020 hvert år er 200 mio kr. mindre til velfærden. 2.b Planlægning Aarhus Kommune har i en årrække sultet den offentlige transport, og Aarhus by plages af trafikpropper. Stærkt trafikerede udfaldsveje gennemskærer byen. Containertrafikken fra havnen betyder støjplage og forurenet luft. Den nye bydel på havnen rummer bl. a. firmadomiciler, liebhaverlejligheder og stort parkeringsanlæg. Det vil næppe afhjælpe byens kroniske trafikproblem. Byen har sit ghettoområde i Gellerup og sine rigmandskvarterer i Skåde og Risskov. Til disse kan nu føjes en

4 direktørbræmme langs kysten fra Fedet til Hotel Marselis. Karakteristiske bymiljøer forsynes med afstikkende nybygninger, og bevaringsværdige bygninger rives ned. Det er planlægning til fordel for investorerne. 2.c Privatisering og udlicitering VKO-regeringen lavede aftaler med KL om privatisering og udlicitering med præcise procentmål. I 2015 skulle kommunerne nå op på 31½%. S-SF regeringen går også helhjertet ind for konkurrenceudsættelse, men har dog fjernet kravet til en bestemt procentdel. Det er ikke bare rengøring, grønne områder ol., det drejer sig om. I 2013 har byrådet taget hul på udbud af plejehjem. Et enkelt lyspunkt: Aarhus privatiseringsgrad lå i 2009 over landsgennemsnittet med 27,1%, men er i 2010 faldet til 24,9. Landsgennemsnittet var 2010 på 25,7%. Påstanden er, at udlicitering sparer penge. Udliciteringer indgår således i budgetforhandlingerne i byrådet, hvor fiktive sparebeløb allerede på forkant indregnes i budgettet. Når besparelsen på forhånd er trukket fra i budgettet, men ikke kan opnås i virkeligheden, må den pågældende magistrat så skære ned på andre områder. Byrådets beslutning om at udlicitere skolerengøring udløste i 2012 en ren skandale. Rengøringspersonalet klagede i den lokale presse over stærkt forceret arbejdstempo og dårlig ledelse. Skoleledere og forældre klagede over beskidte lokaler og svinske toiletter. Skoler måtte af eget budget hyre ekstra rengøringsfolk. 2. d Demokrati Budgetlægning går i Aarhus Kommune gennem en række faser med sparekataloger og indsigelsesmuligheder. I sidste instans afgøres budgettet dog i korridorerne ud på de små timer. Her er man uden for rækkevidde af brugerne af byens ydelser og kommunens tillidsrepræsentanter. Planmæssigt sælger så S og SF deres sjæl for at få et forlig hen over midten med den borgerlige blok. Aarhus Kommunes forskellige råd som de lokale fællesråd og ældreråd konsulteres i flere sager; men det forpligter ikke byrådet til noget som helst. Derfor er der heller ikke megen opmærksomhed om disse råd. Lokalplaner skræddersys gerne til særinteresser, som vi så det ved udvidelse af Salling på Strøget. Det gælder også, hvis det går ud over bevaringsværdige huse. Et eksempel er Kellers Gård på Rådhuspladsen. Et alternativ ville være at give de lokale fællesråd vetoret over for monstrøse byggeprojekter eller andre projekter, der mest er til gavn for de kapitalinteresser, der står bag. Der blev efter kritik søsat en ny politik for borgerinddragelse, kaldet: Aarhusmodel for borgerinddragelse. Den har dog ikke har haft medvind. Nyeste skud på stammen er borgermøder, hvor en mindre gruppe interesserede borgere, udtaget efter sindrige statistiske principper, indkaldes til diskussion. Det bliver næppe de brændende problemer om velfærd, handicappede og social dumping, der her tages op. 2.e Arbejde og bolig Aarhus Kommune er en stor bygherre og en stor arbejdsgiver. Ved de store byggeprojekter, der i disse år udføres for kommunen f. eks. i havneområdet, har fagbevægelsen konstateret en omfattende brug af underbetalt, østeuropæisk arbejdskraft. Der er set tilsidesættelser af arbejdsmiljø- og andre regler. Aarhus Kommune påstår, at den opfylder internationale konventioner om ligebetaling af udenlandsk arbejdskraft, og at overholdelsen kontrolleres. Kommunisterne siger: ikke godt nok. Udnyttelse af underbetalt udenlandsk arbejdskraft, mens danske bygningsarbejdere går arbejdsløse, er social dumping og skal stoppes! Også i Aarhus bremses unge i deres uddannelse af en kronisk mangel på praktikpladser. Konsekvent anvendelse af sociale klausuler på

5 kommunale byggerier og udliciterede opgaver sammen med effektiv kontrol, kunne løse i alt fald noget af problemet. Kommunale ejendomme, offentlige anlæg, veje og kloakker forfalder. Her mangler en gennemgribende renovering. Især kan peges på energirenovering af bygninger. Aarhus Kommune har i 2012 sænket sit tilskud til anlægsudgifter for alment boligbyggeri fra 14 til 10%. Det sker på trods af boligmangel og arbejdsløshed blandt bygningsarbejdere. 2.f Folkelig kultur på nedtur Aarhus viser profil på kulturområder som musik, billedkunst, teater og sportsbegivenheder. Hertil er ofte søgt sponsormidler fra store firmaer og fonde, hvilket naturligvis som modydelse indebærer en ærbødig og ukritisk holdning overfor giverne. Der er satset mange penge på at blive EU-kulturby i Hvorfor er det gået galt i Aarhus Kommune? Det er halsløs gerning at forsøge at vende den forkerte og farlige nedskæringskurs uden at forstå, hvilken baggrund den har. Kun gennem denne indsigt kan man rette kampen mod de rette modstandere. Det gælder uanset, om det er store eller små modstandere, eller om kampen har kort eller langt perspektiv. 3a. Nedskæringer er EU-politik Gennem mere end 10 år er den kommunale sektor blevet udsultet. År for år er der trukket penge væk fra ældrepleje, børnepasning, folkeskoler osv., så der i dag ikke er ressourcer nok til at opretholde den standard for basale velfærdsydelser, vi havde i 90 erne. Først skete det af ideologiske årsager under VKO-regeringen, der blot ønskede at minimere den offentlige sektor mest mulig. Til gengæld har den folkelige kultur været på afmagringskur. At der bygges et nyt, flot hovedbibliotek på havnen opvejer ikke, at et stort antal lokale biblioteker er lukket, at der er færre penge til bøger og mindre service. Lokale beboerhuse, der er ramme om den lokale, kulturelle udfoldelse, er i stort omfang lukket eller frataget personale. Der er lukket væresteder for handikappede og mennesker med forskellige sociale problemer. Der er lukket ungdomsklubber, der er værdifulde ikke bare i social, men også kulturel sammenhæng. Aarhus har betydelige befolkningsgrupper med oprindelse i andre kulturer. Denne rigdom kunne gives meget bedre rammer og udfoldelsesmuligheder, f. eks. ved afholdelse af en årlig kulturfestival i forbindelse med festugen. Den ikke-kommercielle kultur skal støttes i alle dens former. En vigtig del er den folkelige kulturudfoldelse.

6 Nu sker det under henvisning til den globale finanskrise og euroens problemer. At skabe tillid hos finansmarkeder og investorer, er argumentet for, at velfærden skal skæres ned til en skygge af sig selv. Men vi skal ikke acceptere denne logik. Overalt i EU skæres der nu dramatisk ned på de offentlige udgifter, på antallet af offentlige ansatte, på deres løn og arbejdsvilkår og på velfærden. Pengene i EU-landene er i stedet brugt til enorme bankpakker til finanssektoren, og nu skal de almindelige befolkninger holde for, i et forsøg på at redde euroen og de store finansfyrster. Resultatet er endnu større arbejdsløshed, endnu mere fattigdom, krise og stagnation. Hele EU-området er ved at blive drevet ned i et sort hul, kun for at redde den finanssektor, der har spekuleret pengene op. Det giver ikke nogen mening, at denne regning skal betales af den almindelige dansker, spanier, tysker eller græker. Vi har jo ikke spekuleret på børsen. Vi har blot forsøgt at skaffe os et dagligt arbejde og passe det. Den kollektive velfærd, der er opbygget over flere årtier, garanterer en nedre grænse for, hvor omfattende fattigdommen kan blive. Den må under ingen omstændigheder brydes ned og ødelægges. Derfor må vi sige fra nu. Befolkningerne i en lang række EU-lande siger fra. Det må vi danskere også gøre. I Danmark dikteres nedskæringspolitikken af EU s finanspagt, som et flertal på Christiansborg har bundet os til. Den dikterer, hvor mange penge, der må bruges på velfærd, ikke kun for staten, men også for regioner og kommuner. 3.b Regeringens politik, budgetloven og KL Et bærende princip i det kommunale selvstyre er, at den valgte kommunalbestyrelse i hver kommune lægger et budget ud fra, hvad den vil tilbyde borgerne. Derefter fastlægges den skatteprocent, der skal til, for at skaffe pengene til veje. Men tilgodeses dette princip, kan regeringen ikke samtidigt garantere opfyldelsen af EU s økonomiske forskrifter. Disse er med tiden strammet mere og mere op, sidst med finanspagten med ikrafttræden EU vandt, og det kommunale selvstyre tabte. S-SF-regeringen vedtog med støtte af den borgerlige blok en budgetlov, der træder i kraft Det er en underdanig afskrift og udmøntning af EU s finanspagt. Det offentliges årlige budgetunderskud må højest være ½% af nationalindkomsten. Bøderne for kommunernes overtrædelse af de tilladte serviceudgifter skærpes endnu en gang. En konsekvens af loven er, at VKO s nedskæringslinje fortsættes med forstærket fart. Hvor VKO-regeringen tillod en vækst i de kommunale budgetter på den anden side af 1%, sænkede S-SF væksten til 0,8%. Med vedtagelse af den berygtede vækstpakke i 2013 røg væksten ned på 0,6%. Ved de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL om blandt andet budget har KL, uanset S-SF flertal, ikke gjort det mindste forsøg på at forsvare velfærdsydelserne mod forringelser. Heller ikke Aarhus socialdemokratiske borgmester, der sidder i KL s bestyrelse, har gjort vrøvl, så det kunne høres. Det er nødvendigt, at sige det helt klart: det er en komplet umulighed at administrere en dansk kommune indenfor de rammer, som er lagt med EU s finanspagt og regeringens budgetlov, uden at det går alvorligt ud over den kommunale service og de offentlige ansattes betingelser. Kommunistisk Fællesliste vil ikke acceptere finanspagtens og budgetlovens rammer. Der er brug for et kommunalt oprør NU. Vi er udmærket klar over, at der er etableret et omfattende straffesystem, der udskriver automatiske bøder til kommunerne, hvis de sprænger de rammer, der er lagt ned over dem. Kommunistisk Fællesliste ser det som sin vigtigste politiske opgave at være med til at mobilisere modstanden blandt de mange i Aarhus, der rammes af nedskæringspolitik-

7 ken. Én kommune alene formår ikke alene at bryde lænkerne. Det kan mange kommuner sammen. Alle kommuner er underkastet de samme diktater. Vi vil, at Aarhus går foran i kampen. 3.c Kommunalreform og koncerntænkning Kommunalreformen blev vedtaget 2005 under VKO-regeringen. Den daværende indenrigsminister påstod, at reformen handlede om at udvikle det lokale demokrati og at fremtidssikre velfærdssamfundet. Antallet af kommuner blev reduceret til en tredjedel, og amterne blev slået sammen i regioner, hvis økonomi blev styret fra indenrigsministeriet. Reformens egentlige formål var at fremme såvel central styring som privatisering og udlicitering af offentlige opgaver. Med nye og større kommuner blev det mere tillokkende for private firmaer at byde ind på arbejdsopgaverne. Reformen satte endvidere gang i lukning af mindre skoler og sygehuse. Nærmere undersøgelser har ikke kunnet bekræfte, at udlicitering giver besparelser. En undtagelse er dog de tekniske områder, hvor besparelserne endda er meget begrænsede og usikre. Sikkert er det, at udlicitering medfører betydelige udgifter til dokumentation og kontrol. Når kommunens betaling for en opgave oven i skal indeholde en pæn profit til et private firma, kan regnestykket kun gå op gennem enten forringet kvalitet eller opskruet arbejdstempo. Med et i forvejen højt arbejdstempo er konsekvensen øget stress og nedslidning. Det betyder forringet livskvalitet og helbred for de arbejdende. Det øger igen trækket på ressourcer andre steder i det offentlige system. Eneste vindere er ejerne af de firmaer, der har fået opgaverne. Også indførelsen af frit valg af leverandør af velfærdsydelse er borgerligt tankegods. Det samme gælder frit valg på skoleområdet. Umiddelbart lyder det som et gode for brugeren, men i realiteten er der tale om en underminering af den kollektive velfærdsmodel. Frit valg betyder, at borgeren tildeles ret til en ydelse hos én blandt flere forskellige, helst private, aktører. I stedet for et fælles ansvar for kommunens ydelser, træder den individuelle købers fornemmelse af tilfredshed. Er man utilfreds, går man til en anden leverandør eller tilkøber sig måske en ekstra ydelse, hvis man har råd. Kommunens og fællesskabets ansvar for kvaliteten og omfanget af velfærdsindsatsen forflygtiges. Bureaukrati og kontrol øges markant. Nye ansvarsområder er overført til kommunerne: handicappede voksne, sårbare børn og unge, genoptræning og forebyggelse. Flere års smøl med bygning af boliger til svært handikappede indbragte i 2012 Aarhus Kommune en alvorlig reprimande fra Statsforvaltningen. Endelig har kommunerne fået ansvaret for beskæftigelsen, således at private operatører også her kan komme til fadet på bekostning af kvaliteten og de arbejdsløse. Som virksomhed styres Aarhus Kommune i stigende grad med den private koncern som forbillede (New Public Management). Det betyder, at ledelserne mindsker medarbejdernes medbestemmelse, ser bort fra deres faglige indsigt og øger kontrollen med dem. 4. Til modstand mod nedskæringer Den første store nedskæringsrunde i 2006 på 410 mio. medførte omfattende og virkningsfulde protester og demonstrationer, hvor især hjemmehjælpere og pædagoger gik foran. De offentligt ansatte koordinerede effektivt deres protester i DKF, Den Kommunale Fællesrepræsentation. Fagbevægelsen på det private område samt forældregrupper mfl. sluttede op. Op til kommunevalget i 2009 indgik LOfagbevægelsen en aftale med partierne til venstre i byrådet for om muligt at bremse nedbrydningen af den kommunale velfærd. Bl. a. hed det her, at udliciterede opgaver skal være velbegrundede og konsekvenserne vurderet. Det brede budgetforlig for viste klart, at byrådsflertallet på ingen måde respekterede aftalen. LO-Aarhus har givet op i forhold til at gentage forsøget i 2013.

8 Selv om omfanget af protester og demonstrationer ikke efterfølgende har haft det samme omfang som i 2006, har byen til gengæld har set flere eksempler på lokale protestbevægelser i forbindelse med kommunale nedskæringsplaner. Beboere har udvist stor fantasi og udholdenhed i kampen. De har vist, det kan betale sig at tage kampen op, og dermed været til inspiration for andre. Således lykkedes det at forhindre lukningen af Aaby Bibliotek i 2006 og Rundhøjskolen i Kommunisterne vil til enhver tid støtte sådanne lokale kampe. 5. Listeforbund med Enhedslisten Kommunistisk Fællesliste har i langt de fleste kommunalpolitiske sager, der er behandlet i byrådet, taget den samme stilling som Enhedslisten og vil derfor søge listeforbund med denne. Det betyder, at får liste R ikke valgt en kandidat, vil stemmer på denne liste blive overført til Enhedslisten. Når kommunister alligevel stiller op selvstændigt til byrådsvalg i Aarhus, skyldes det mere grundlæggende politiske forskelle og vægtninger. Hvilket kan få betydning på længere sigt. For Kommunistisk Fællesliste er blandt andet kampen mod EU en integreret del af det kommunalpolitiske arbejde for velfærd og imod social dumping. Hvilket også fremgår af dette program. Kommunistisk Fællesliste har endvidere et klart socialistisk perspektiv i den kommunalpolitiske kamp som en del af den kamp, der skal mobilisere arbejderklassen til at overtage ledelsen af samfundet i hele befolkningens interesse. 6. Kommunisternes krav I centrum for kommunisternes kamp for en anden vej for Aarhus Kommune er forvandlingen af bystyret fra at være løftestang for den lokale gennemførelse af EU s politik til at være en styring af og for Kommunens borgere. Kommunistisk Fælleslistes hovedkrav er: Kommunalt oprør mod budgetlov og EUstyring af kommunens økonomi Velfærden skal udvikles, ikke afvikles Nej til privatisering og udlicitering, opgaverne tilbage til kommunen Stop social dumping Styrk borgerindflydelse og medarbejderdemokrati i kommunen For et rent miljø, for en bæredygtig udvikling af kommunen For et rigt, folkeligt kulturliv med respekt for forskelligheder Husk, at al forandring skabes nedefra, når de, der var tiltænkt tilskuerens rolle, træder ind på scenen. Kommunistisk Fællesliste: G-mail: Facebook: https://www.facebook.com/kommunistiskfaellesliste?ref=nf Kommunistisk Fællesliste er en fælles liste for følgende aarhusianske partiafdelinger: KPiD, Kommunistisk Parti i Danmark Aarhus afd. Afdelingsformand Hans Nielsen Mail: Telefon Hjemmeside: Presse: Kommunist Kommunistisk Parti, Aarhus afd. Cafe Oskar, Mejlgade 49 Formand Paul Jentzsch Telefon Mail: Hjemmeside: Presse: Arbejderen

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Større befolkning øger det offentlige forbrug

Større befolkning øger det offentlige forbrug NOTAT 14-0426 - MELA - 09.04.2015 KONTAKT: METTE LANGAGER - MELA@FTF.DK - TLF: 33 36 88 00 Større befolkning øger det offentlige forbrug Det offentlige forbrug skal vokse med 11 mia. kr. frem til 2020

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk

Hvidovre rød og grøn. Stem på Enhedslisten. hvidovre.enhedslisten.dk Hvidovre rød og grøn Stem på Enhedslisten hvidovre.enhedslisten.dk Enhedslisten det vil vi Enhedslistens politik er at fremme fællesskaber og lighed på alle områder i kommunen. Vi tror på, at det skaber

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail. 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, uafhængig økonom og velfærdsforsker - cand. scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat 1 OPP - en dårlig forretning. Manchet: I en ny rapport

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018

Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 Radikale Venstres budgettale vedrørende budgettet for 2015-2018 I en række år har det været en vanskelig opgave at lægge budget her i Aarhus. For vi har hvert år skullet finde store besparelser. Sidste

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Odense Kommune ny virkelighed bør være mere velfærd

Odense Kommune ny virkelighed bør være mere velfærd Enhedslisten - Odense Side 1 Budgetoplæg 2012 Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2012 den 14. september 2011. Ved byrådsmedlemmerne Per Berga Rasmussen. Odense Byråd skal benytte

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger 8. september 2015 Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger Dansk Industri (DI) har i en analyse anvist, at kommunerne kan anvende en større grad af konkurrenceudsættelse for

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen?

Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Konkurrence og marked i den danske ældrepleje hvad har vi lært og hvor er vi på vej hen? Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Debatmøde AAU Sydhavnen 4. december 2014, København Baggrund 2012:

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

DU har ret til velfærd

DU har ret til velfærd Kommunevalg 2013 DU har ret til velfærd Enhedslistens politik er både rød og grøn på alle velfærdsområder i din kommune. I denne folder sætter vi fokus på fem udvalgte områder. Grøn bæredygtig vækst Enhedslisten

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard

-POSTEN. Roadshow med Søren Søndergaard -POSTEN Medlemsblad for Enhedslisten de rød-grønne i Odense 1 1 2009 Roadshow med Søren Søndergaard Tirsdag den 17. februar kl. 19 har vi arrangeret roadshow med Søren Søndergaard, medlem af EU-parlamentet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk

Sæt liv i Ballerup. Stem på Enhedslisten. ballerup.enhedslisten.dk Sæt liv i Ballerup Stem på Enhedslisten Sæt liv i Ballerup Enhedslisten ønsker et levende Ballerup på alle områder Vi vil puste liv i kulturen og beskæftigelsen, klimarenoveringer og billige almene boliger.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september 2012 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2013 den 19. september

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF

KERNEN i MED-systemet. MED-aftalen har 3 niveauer. Septemberforliget 1899. Torben Lenike Petersen Konsulent FTF KERNEN i MED-systemet Torben Lenike Petersen Konsulent FTF Sanne Kjærgaard Nikolajsen Konsulent OAO MED-aftalen har 3 niveauer De 3 procedureretningslinjer Den lokale MED-aftale MED-rammeaftalen Septemberforliget

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar

Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Tænk hvis vores stærkeste våben var idéer Den finansiella krisen, orsaker och konsekvenser, fackets svar Kristian Weise NTR, Falkenberg 18. juni 2012 Krisen. Hvor er fokus? Sub-Prime Krise Kreditkrise

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk

Styrk kampen i hverdagen. Stem Enhedslisten på valgdagen. frederikshavn.enhedslisten.dk Styrk kampen i hverdagen Stem Enhedslisten på valgdagen frederikshavn.enhedslisten.dk Alle har ret til et godt liv Barndom Vi bør kunne give vores børn en tryg barndom med gode tilbud om pasning i vuggestue,

Læs mere