Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser"

Transkript

1 Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb understøtte udvikling og vækst i det lokale erhvervsliv. Det skal ske gennem ligeværdig konkurrenceudsættelse, der sikrer kommunen de bedste priser, samtidig med at der sikres mulighed for vækst og udvikling for det lokale erhvervsliv. Målsætningen med nærværende retningslinjer er at skabe åbenhed om rammerne for indkøb af bygge- og anlægsydelser. Retningslinjerne der tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes indkøbspolitik skal fungere som ramme for kommunens indkøbere og som information til kommunens leverandører. Slagelse Kommunes indkøbspolitik Slagelse Kommune har en overordnet indkøbspolitik, der har til formål at sikre, at kommunen ved et samlet køb af varer og serviceydelser kan opnå fordele inden for pris, miljø, sundhed, sociale forhold, klima og energi samt at sikre, at indkøb gennemføres effektivt og med vægt på decentrale behov. Den overordnede indkøbspolitik fastsætter, at der som hovedregel skal tages hensyn til: Bedst mulige priser for den bedst mulige kvalitet Bedst mulige leveringsbetingelser og leveringsgaranti Bedst mulige service-, garanti- og betalingsbetingelser Sikre etiske, miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige hensyn Indkøb af bygge- og anlægsydelser skal tilrettelægges, så de overordnede mål prioriteres forud for øvrige hensyn med henblik på størst muligt gevinstpotentiale. Det er altså hensynet til pris og kvalitet på de produkter, kommunen leverer til borgerne, der vejer forud for fx hensyn til særlige leverandørønsker og lignende. Lokale virksomheder Det er Slagelse Kommunes målsætning, at kommunens udbud på bygge- og anlægsområdet giver lokale virksomheder en ligeværdig mulighed for at byde ind på de kommunale byggeopgaver. Det er også målsætningen, at de lokale virksomheder understøttes med information, så de løbende er informeret om igangværende kommunale udbud. Retningslinjerne skal derudover skabe fokus på vigtigheden af en god balance mellem lokale og udenbys virksomheder i forbindelse med kommunens udbud. Side 1 af 4

2 Vurdering af udbud i forhold til lokal beskæftigelse Ved alle udbud over 3 mio. kr. laves en vurdering i forbindelse med valg af udbuds og entrepriseform - med henblik på at klarlægge den mest hensigtsmæssige udbuds- og entrepriseform i den konkrete byggesag, og hvilke alternativer der findes. I vurderingen indgår konsekvenser i forhold til lokal beskæftigelse, og hvilke konsekvenser det har for tid, økonomi og øvrige bygherrerisici. Vurderingen forelægges fagudvalget, som beslutter entreprise- og udbudsform. Evaluering af udbud i samarbejde med det lokale erhvervsliv bilag 3 Der nedsættes et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Slagelse Kommunes administration, det lokale erhvervsliv og repræsentanter fra Økonomiudvalget. Det er med henblik på gensidig læring af kommunale udbud, så såvel kommunen som udbyder og det lokale erhvervsliv kan opbygge de bedst mulige kompetencer til at sikre mest mulig lokal beskæftigelse inden for den aktuelle indkøbspolitik og lovens rammer. Der udarbejdes et kommissorium for Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud, der forankres i Innovation og Erhvervsudvikling. Kommissoriet tilpasses løbende den aktuelle situation på markedet. Kommissoriet - herunder ændringer godkendes af Økonomiudvalget. Kompetencer ved valg af udbuds- og entrepriseformer, bydende og leverandører Almindelige indkøb op til kr. Valg af udbuds- og entrepriseform, bydende og leverandør træffes administrativt af den budgetansvarlige i tæt samarbejdet med de decentrale enheder. Mellemstore bygge- og anlægssager op til 3 mio. kr. I forbindelse med vedligeholdelses- og anlægsopgaver op til 3 mio. kr. træffes valg af udbudsog entrepriseform, bydende og leverandører administrativt, af den budgetansvarlige - dog kan fagudvalget altid bede om at få udbuds- og entrepriseform forelagt til politisk behandling. Større bygge- og anlægsopgaver over 3 mio. kr. I forbindelse med større anlægsopgaver forelægges udbuds- og entrepriseform til politisk behandling i det respektive fagudvalg - som regel i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling. Fagudvalget forelægges administrationens indstilling til udbuds- og entrepriseform og alternativer, herunder konsekvenser i forhold til lokal beskæftigelse og tid, økonomi og øvrige bygherrerisici. Fagudvalget træffer valg om udbuds- og entrepriseform. Valg af bydende og ordretildeling varetages almindeligvis administrativt iht. nærværende retningslinjer. Side 2 af 4

3 Kodeks for valg af leverandører (håndværkere, rådgivere mv.) Det påhviler alle, der træffer beslutninger om valg af leverandører, at det sker på fair vilkår. Ved fair vilkår forstås, at der informeres tydeligt og ensartet om kommende udbud, og at der er åbenhed om leverandørvalg og ikke nødvendigvis at alle mulige leverandører får lov at byde på alle opgaver! Den eller de, der træffer beslutning om leverandørvalg, må ikke have økonomiske eller personlige interesser til den valgte leverandør. Ingen virksomheder favoriseres og alle gives en fair chance for at indgå som leverandør. En god tommelfingerregel for leverandørvalg til bygge- og anlægsydelser er: Underhåndsbud og fagentrepriser under kr. 1-3 lokale forudsat at der kan skabes tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle udbud. Underhåndsbud eller licitation til 3 mio. kr. 2-3 lokale samt eventuel 1-2 udenbys såfremt det skønnes nødvendigt for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Fag-, stor-, hoved eller totalentrepriser op til EU-tærskel (ca. 36 mio.kr.) 3-4 lokale og 1-2 udenbys maksimalt 5 bydende. Større byggeopgaver over EU-tærskel (ca. 36 mio.kr.) Udbydes i EU-licitation og udbuds- og entrepriseform besluttes politisk. Særlige fagområder eksempelvis større vejanlæg, asfalt mv. Indenfor visse fagområder, hvor der kun er begrænsede lokale leverandører, der vurderes at have de fornødne kompetencer og kapacitet, vil valg af bydende blive tilpasset den enkelte sag. Ovenstående forudsætter, at det vurderes, at der er de fornødne kompetencer blandt de bydende og skabt tilstrækkelig konkurrence. Ovenstående er udelukkende en generel tommelfingerregel og ikke et endegyldigt regelsæt. Anvendelse af sociale klausuler ved udbud bilag 4 Slagelse Kommune ønsker at bruge sociale klausuler i forbindelse med indkøb, herunder forebyggelse af social dumping. Der laves et regelsæt, der løbende evalueres og tilpasses i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Information om udbud og synlighed af leverandørvalg Det er Slagelse Kommunes målsætning at have stor synlighed omkring indkøb i særdeleshed indkøb af bygge- og anlægsydelser. Det er målsætningen, at der annonceres på Slagelse Side 3 af 4

4 Kommunes hjemmeside forud for alle større udbud, og der efterfølgende informeres om, hvem der er inviteret/har budt, og hvem ordren er tildelt. Undtagelser Nærværende retningslinjer er godkendt af Slagelse Kommunes Økonomiudvalg som retningslinjer for fagudvalg, medarbejdere og leverandører, og bør som hovedregel kun afviges i særlige tilfælde. Særlige tilfælde defineres som projekter, hvor det vil få uforholdsmæssige økonomiske, tidsmæssige eller brugermæssige konsekvenser at følge retningslinjerne, eksempelvis ved akut opståede sager som brand, akut mangel på pasningskapacitet og lignende. Afviges retningslinjerne, bør der som minimum orienteres politisk om årsagen (orienteringen kan evt. gives via Udbudsportalen ). Lovkrav kan aldrig fraviges. Bilag der knytter sig til retningslinjerne Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Entrepriseformer Udbudsformer Kommissorium for Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud Sociale klausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver Side 4 af 4

5 Bilag 1 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Drift og Anlæg 14. marts 2010 Entrepriseformer Entrepriseformen vælges som hovedregel ud fra opgavens karakter og størrelse med henblik på at sikre de bedste kompetencer til den konkrete opgave. Der opereres som udgangspunkt - med følgende udbudsformer: Fagentreprise Hovedentreprise Totalentreprise Funktionsudbud Servicekontrakter Partnering, OPP og entrepriseformer Fagentreprise Fagentrepriser udbydes på baggrund af et udførligt detailprojekt. Alle entrepriser (fx betonarbejder, tømrerarbejder, VVS-arbejder, ventilationsarbejder) udbydes særskilt, og den enkelte fagentreprenør har kun ansvar for sin egen entreprise. Styringen af byggeopgaven varetages af en byggeleder, der er ansat og betales af bygherren. Ved eventuelle forsinkelser i en enkelt fagentreprise har de efterfølgende entreprenører krav på en forlængelse af tidsfristen, der svarer til forsinkelsen. Fagentreprise herunder storentreprise anvendes ved mindre opgaver, hvor det vurderes, at det ikke vil være fordelagtigt at anvende andre entrepriseformer som eksempelvis hovedentreprise eller funktionsudbud. Hovedentrepriser Hovedentrepriser udbydes som fagentrepriser ligeledes på baggrund af et detailprojekt. Styringen og dermed koordineringen af de enkelte (under)entrepriser varetages af hovedentreprenøren, der over for bygherren har ansvaret for at overholde den samlede tidsplan, økonomien samt den udbudte kvalitet. Såfremt en enkelt af under-entreprenørerne bliver forsinket, er det hovedentreprenørens ansvar, at forsinkelsen bliver indhentet uden udgifter for bygherren. Hovedentrepriser anvendes ved større byggeopgaver, hvor kommunen vurderer, at det er mest fordelagtigt at ansvaret for pris, tid og kvalitet er samlet hos én leverandør. Hovedentreprise anvendes eksempelvis ved nybyggerier, som børnehaver, sportshaller eller større om- eller tilbygningopgaver. Side 1 af 9

6 Totalentrepriser Totalentreprisen udbydes normalt på baggrund af et byggeprogram, som bygherren har udarbejdet. På basis af byggeprogrammet udarbejder og opfører totalentreprenøren byggeriet og har under projekterings- og byggefasen, indtil aflevering, det fulde ansvar for at både pris, tid og kvalitet bliver overholdt. Totalentreprise anvendes ved større byggeopgaver, hvor kommunen vurderer, at det er mest fordelagtigt at ansvaret for pris, tid og kvalitet er samlet hos én leverandør. Totalentreprise anvendes eksempelvis ved nybyggerier, som ældreboliger, større administrationsbyggerier eller andre meget store byggerier. Funktionsudbud Funktionsudbud udbydes på baggrund af en række nærmere beskrevne funktionskrav. Denne udbudsform kræver ofte en præcis tilstandsvurdering samt en detaljeret beskrevet af det ønskede funktionsniveau. Funktionsudbud giver ofte leverandøren stor metodefrihed til at leverer det ønskede funktionsniveau. Funktionsudbud anvendes, hvor det vurderes at være en økonomisk fordel eller praktisk fordel. Større funktionskontrakter, der løber over flere år, eksempelvis asfaltkontrakter, forudsættes politisk behandlet. Servicekontrakter Servicekontrakter udbydes på baggrund af en række nærmere beskrevne standardydelser eller funktionskrav. Denne udbudsform er særlig anvendelig ved mindre, men gentagende eller regelmæssige ydelser. Servicekontrakter anvendes, hvor det vurderes at være en økonomisk fordel eller praktisk fordel. Det kan eksempelvis være områder, hvor der indkøbes mange mindre ydelser af samme karakter, fx akut bygningsvedligeholdelse mv. Partnering, OPP og andre entrepriseformer Som en del af den overordnede indkøbsstrategi overvejes løbende om andre udbudsformer end de mest almindelige, kan være fordelagtige i en konkret sag. Det kan være OPP, partnering eller andre entrepriseformer. Side 2 af 9

7 Bilag 2 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Udbudsformer Udbudsformen vælges som hovedregel ud fra opgavens karakter og størrelse. Der opereres som udgangspunkt - med følgende udbudsformer: Indkøb uden udbud eller indhentning af kontrolpris Underhåndsbud Indbudt licitation Indbudt licitation med prækvalifikation Offentlig licitation EU-udbud med/uden prækvalifikation Annoncering i forbindelse med rådgivning (vare- og tjenesteydelser) Valgs af udbudsform afhænger i høj grad af opgavens størrelse og karakter, og der skal altid være et fornuftigt forhold mellem de resurser, en udbudsform kræver, og opgavens størrelse. Indkøb uden udbud eller indhentning af kontrolpris Der indhentes pris fra en enkelt leverandør, eller arbejdet udføres i regning. Denne udbudsform anvendes til de fleste akutte vedligeholdelsesopgaver, hvor opgaven ikke på forhånd kan defineres, eller hvor indsatsen ved yderligere prisindhentning er uforholdsmæssig stor i forhold til et forventet besparelsespotentiale. Vejledende maksimumgrænse for indkøb uden udbud er kr. - dog kan der være akutte opgaver, eller opgaver hvor omfanget ikke er kendt på forhånd, der kan overstige den vejledende grænse. Det tilstræbes, at der indhentes kontrolpriser i alle tilfælde, hvor det vurderes økonomisk fordelagtigt. Underhåndsbud Der indhentes pris fra 2-3 leverandører uden afholdelse af licitation. Tilbudsmaterialet begrænses til det mest nødvendige. Denne udbudsform anvendes til de fleste håndværkeropgaver mellem og kr. og rådgivningsopgaver op til kr. Vejledende maksimumgrænse for indhentning af underhåndsbud for håndværkerydelser er kr. og kr. for rådgivningsydelser uden annoncering, og kr. med annoncering. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier, og der kan forhandles med alle bydende. Side 3 af 9

8 Indbudt licitation Indbudt licitation er en af de mest anvendt udbudsformer og anvendes til de fleste mellemstore vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt nybyggeri. Der inviteres 3 til 7 (normalt 5) leverandører, som afleverer deres bud på et fastsat tidspunkt (licitation). Denne udbudsform kræver udarbejdelse af et udbudsmateriale, hvorfor den primært anvendes ved større og mellemstore byggeopgaver. Indbudt licitation kan anvendes på alle håndværksopgaver op til ca. 35 mio. kr. (EU-udbud), hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt at udarbejde det nødvendige udbudsmateriale. Vejledende maksimumgrænse for anvendelse af indbudt licitation uden prækvalifikation er kr. for håndværkerydelser. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier, og der kan ved det økonomisk mest fordelagtige tilbud forhandles med de 3 lavestbydende. Indbudt licitation med prækvalifikation Der kan afholdes en prækvalifikation forud for en udbudt licitation. Den udbudsform er mere ressourcekrævende end ved almindelig indbudt licitation- både for udbyder (kommunen) og leverandørerne - og anvendes derfor primært ved større projekter. Eller hvis udbyder ønsker at afsøge markedet, eksempelvis ved flere forestående ensartede opgaver. Der afholdes prækvalifikation ved alle håndværkeropgaver over kr., med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at alle interesserede bydende kan inviteres til at afgive bud. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier. Offentlig licitation Offentlig licitation hvor der annonceres og alle kan byde stiller store krav til udbudsmaterialet og er ofte meget ressourcekrævende for udbyder. Offentlig licitation anvendes kun til projekter, hvor det vurderes, at den ekstra indsats forventes at være en fordel i den konkrete sag. Ved offentlig licitation anvendes gerne andre parametre end prisen EU-udbud EU-udbud anvendes som hovedregel kun ved projekter, der er over tærskelværdierne (pt. ca. 35 mio. kr. for bygge- og anlægsopgaver og 1,5 mio. kr. for rådgivning mv.). I forbindelse med EUudbud anvendes som hovedregel indbudt licitation med prækvalifikation. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier. Side 4 af 9

9 Annoncering i forbindelse med rådgivning (vare- og tjenesteydelser) Alle rådgivningsopgaver over kr. annonceres på Slagelse Kommunes hjemmeside ( Bygge- og anlægsudbud ). Der udvælges blandt de interesserede. Blandt kriterierne for udvælgelse er erfaring med lignende opgaver og erfaringer med samarbejdet fra tidligere opgaver og tilbud. Antallet af bydende tilpasses opgavens karakter og størrelse, ligesom der ved rådgivningsopgaver kan indgå en vurdering af de bydendes evne til at løse opgaven på en tilfredsstillende måde. Side 5 af 9

10 Bilag 3 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Kommissorium for Samarbejdsudvalget for kommunale byggeog anlægsudbud Udvalgets formål er at skabe et forum, hvor kommunen som udbyder og det lokale erhvervsliv som bydende i fællesskab kan evaluere og drage erfaringer i forbindelse med såvel kommunale udbud som andre offentlige udbud - med henblik på at det lokale erhvervsliv er bedst muligt rustet i konkurrencen om offentlige udbud. Målsætningen er at kommunen som udbyder kan drage erfaringer og få tilbagemeldinger på den måde, der udbydes på - med henblik på at udbud i Slagelse Kommune udformes hensigtsmæssigt, og at det lokale erhvervsliv kan lære at opbygge erfaringer med de offentlige udbud. Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud forankres i Innovation og Erhvervsudvikling og mødes 2 gange årligt. På hvert møde gennemgår udvalget udbud fra den forudgående periode, så parterne gensidigt kan drage lære, erfaringer og få elimineret uhensigtsmæssigheder. Faste medlemmer Erhvervschefen Drifts- og anlægschefen Direktionsmedlem fra Slagelse Kommune 3 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv (udpeget af Slagelse Erhvervsråd) 2 repræsentanter fra Økonomiudvalget. Side 6 af 9

11 Bilag 4 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Principper for sociale klausuler ved større bygge- og anlægsopgaver i Slagelse Kommune Formål Slagelse Kommune ønsker via sin indkøbspolitik at sikre at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Kommunen ønsker samtidig at tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre kommunens leverandører til at tage ansvar i forbindelse med aktivering af ledige. Nærværende klausuler er godkendt af Slagelse Kommunes Økonomiudvalg efter et oplæg, der er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Hovedelementer Overholdelse af ILO-konventionen (løn og ansættelsesvilkår) Uddannelsesklausuler ved større udbud Samarbejde og dialog om aktivering af ledige Anvendelse Overholdelse af ILO-konventionen (løn og ansættelsesvilkår) Gælder i princippet ved alle opgaver, men skrives eksplicit ind i udbudsmaterialet ved alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. Uddannelsesklausuler Gælder ved alle bygge- og anlægssager over 10 mio. kr. (samlet totalsum). Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige Sker af frivillighedens vej, men der stilles krav til at deltage i et orienteringsmøde med Jobcenter Slagelse ved alle bygge- og anlægsopgaver over 10. mio. kr. ILO-konvention (løn og ansættelsesvilkår) I overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsvilkår i offentlige kontrakter skal leverandøren sikre, at de ansatte, som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejdet af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Kommunen kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for leverandøren lever op til ovennævnte krav. Leverandøren skal efter påkrav fremskaffe relevant doku- Side 7 af 9

12 mentation for såvel egen som eventuelle underleverandørers arbejdstageres løn- og ansættelsesforhold. Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis. Dokumentation skal være kommunen i hænde senest 7 arbejdsdage efter, påkravet er modtaget. Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret de ovennævnte krav, kan kommunen vælge at tilbageholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til dokumentation er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden. Uddannelsesklausuler a) Uddannelsesbestemmelser kan indføres i kontrakter for alle typer af længerevarende bygge- og anlægsopgaver (herunder også større driftskontrakter), som Slagelse Kommune udbyder, hvor den samlede byggesum overstiger 10 mio. kr., og hvor opgaven forventes at løbe over mindst ½ år. b) Leverandøren skal tilstræbe, at 15% af de stillinger, dog minimum 10%, der anvendes til opfyldelse af kontrakten, besættes med personer i praktikstillinger, herunder lærlinge. c) Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er begyndt på en erhvervsuddannelse (herunder GVU/EGU 1 ) og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som praktik i en virksomhed. d) Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af personer i praktikstillinger er opfyldt. e) Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret, at det aftalte antal personer er ansat i praktikstillinger, kan kommunen vælge at tilbageholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standsearbejdet, til dokumentation er tilvejebragt og/eller forholdet er bragt i orden. 1 GVU: Grunduddannelse for voksne - EGU: Erhvervsgrunduddannelse Side 8 af 9

13 Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige Slagelse kommune ønsker, at kommunens leverandører deltager aktivt i forbindelse med aktivering af ledige. Alle leverandører opfordres derfor til at indgå en partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse. Partnerskabsaftalen er frivillig og er ikke juridisk bindende. At indgå en partnerskabsaftale er frivilligt, men der stilles krav om, at de primære leverandører til bygge- og anlægsprojekter over 10 mio. kr. deltager i et orienteringsmøde med Jobcenter Slagelse med henblik på at afklare muligheden for, at virksomheden kan og vil indgå en partnerskabsaftale. Side 9 af 9

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver

Retningslinje. for udbud af bygge- og anlægsopgaver Retningslinje for udbud af bygge- og anlægsopgaver 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Overvejelser før en opgave udbydes... 4 Beslutningsprocedure ved udbud af bygge- og anlægsopgaver... 5 Gennemførelse

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægs Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: 8-9-15 HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR EJENDOMME Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 8-9-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 4 2.1 Afgrænsning 5

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 23. august 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver.

Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. Punkt 9. Analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik - Byggeopgaver. 2014-26158. Borgmesterens Forvaltning fremsender til s orientering et notat med en analyse af Aalborg Kommunes udbudspolitik for bygge-

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Udbudspolitik i Skive Kommune.

Udbudspolitik i Skive Kommune. Udbudspolitik i Skive Kommune www.skive.dk 1 INDLEDNING:... 2 2 UDBUDSLOVEN... 2 3 TILBUDSLOVEN... 2 4 STANDARD ARBEJDSKLAUSUL FOR SKIVE KOMMUNE... 3 4.1 Krav til ophold på arbejdspladsen, orientering

Læs mere

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune.

Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Redaktionelt tilrettet august 2011 Administrationsgrundlag og -praksis for udbud og overdragelse af bygge- og anlægsopgaver i Jammerbugt Kommune. Ændringsforslag af 07.07.2008 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Svendborg Kommune Miljø og Teknik Byggerådgivning Side 2 Maj 2007 / jyt Rev. April 2008 / jyt Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Aftalen er udarbejdet med

Læs mere

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning

Udbud af byggeopgaver. - en vejledning Udbud af byggeopgaver - en vejledning Forord I Varde Kommune har vi i 2012 vedtaget en planstrategi, der blandt andet har en vision om, at vi i Varde Kommune vil være den reneste kommune. Renhed i forbindelse

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift)

Aftale for udbud af Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser (ekskl. drift) Side 1 Svendborg Kommune Opdateret marts 2014* Center for Ejendomme og Teknisk Service Rådgivning og Renovering Trafik og Infrastruktur * Opdateringen omfatter Beslutning om social klausuler er indskrevet

Læs mere

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret:

HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK. Udbudspolitik. Bygge- og anlægsopgaver. Sidst revideret: HØRSHOLM KOMMUNE CENTER FOR TEKNIK Udbudspolitik Bygge- og anlægsopgaver Sidst revideret: 27-4-15 1 UDBUDSPOLITIK Indholdsfortegnelse HØRSHOLM KOMMUNE 1 1 FORMÅL 3 2 UDBUDSPOLITIK 5 2.1 Afgrænsning 6 2.2

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang:

Skanderborg Kommune foretager indkøb og udbud efter følgende grundprincipper, som skal inddrages hver gang: Formål Indkøbs- og udbudspolitikken fastlægger de overordnede rammer for indkøb og udbud i Skanderborg Kommune. Politikken skal skabe en ensartet adfærd for indkøb og udbud i hele organisationen og medvirke

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler

AALBORG KOMMUNE LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG Bilag 2 Sociale klausuler AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby LEVERANCE AF EVENTTELTE DGI LANDSSTÆVNE, AALBORG 2017 Bilag 2 Sociale klausuler Udbud November 2016 Arbejdsklausul

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED

BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED 12-5-2014 VEJEN KOMMUNE BESKRIVELSE AF ADMINISTARTIONSPRAKSIS VED UDBUD AF BYGGEOPGAVER Ved kommunale bygninger Bygningsservice & Beredskab Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Rådgivning

Læs mere

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland POLITIK FOR SOCIALE KLAUSULER OG ARBEJDSKLAUSULER I REGION SJÆLLAND Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland 1 Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017

Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik 2017 Mariagerfjord Kommunes Udbuds- og Indkøbspolitik tager udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for

Læs mere

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken.

De budgetansvarlige og aftaleholdere i kommunens aftaleenheder er ansvarlige for, at indkøbene foretages i overensstemmelse med indkøbspolitikken. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for kontraktindgåelse, arbejdsklausuler, det gode indkøb og leasingaftaler Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde:

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb

Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner. Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Introduktion til Indkøb og udbud i Sorø og Ringsted Kommuner Ressourcecenterchef Leon K. Johansen Økonomi, IT, Digitalisering og Indkøb Sorø og Ringsted Kommuner som indkøber Der indkøbes årligt for ca.

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen

Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Kommunens opgaver i praksis - Udbud fra Center for Ejendomme ny synlighed på www.holbaek.dk v/afd.leder Erik Justesen Center for Ejendomme, Holbæk kommune 04.02.2012 kl. 15,40 Registreret vedligeholdelsesbehov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune

Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Salgsmuligheder for private virksomheder i Viborg Kommune Kommunens anlægsinvesteringer 2016-2019 v/økonomi- og Personaledirektør Klaus Christiansen,

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune

Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Standard for anvendelse af arbejds- og sociale klausuler ved byggeog anlægsopgaver og tjenesteydelser i Skanderborg Kommune Formål Skanderborg Kommune ønsker via sin Indkøbs- og Udbudspolitik at sikre

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Bilag: Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 [Uddannelsesklausul]... 5 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 6 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudspolitik. Rudersdal Kommune

Udbudspolitik. Rudersdal Kommune Udbudspolitik Rudersdal Kommune Udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1.0 Formål og målsætning... 3 2.0 Afgrænsning... 4 3.0 Årlig udbudsplan... 4 4.0 Udbuds- og samarbejdsformer... 5 4.1 Innovationsfremmende

Læs mere

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser:

Annonceringspligt. Annonceringspligt. Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Ændringen til tilbudsloven, forhold til EU bestemmelser: Før 1. juli 2007: Tilbudsloven (TBL) regulerede alene Bygge- og anlægsarbejder Gælder for arbejder op til EU s tærskelværdi påca. 40 mio. kr. ekskl.

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler

Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Kontraktbilag om arbejds- og uddannelsesklausuler Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 3 [Uddannelsesklausul]... 6 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 8 Lovvalg og værneting...

Læs mere

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler.

Om den konkrete kontrakt indeholder arbejdsopgaver, der er relevante i forhold til uddannelses- og praktikaftaler. NOTAT Politik/retningslinjer for sociale klausuler 6. maj 2013 (revideret 28. september 2015) 1. Baggrund Som en del af selskabets eksterne personalepolitik har By & Havn vedtaget, at selskabets væsentlige

Læs mere

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7

Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Sagsnr.: 2010-51634 Dato: 30-01-2013 Dokumentnr.: 2013-23974 Sagsbehandler: Lotte Eun Elming Cpr.: Anvendelse af sociale klausuler Bilag til Indkøbs- og Udbudspolitikken, afsnit 7 Næstved Kommunes indkøbs-

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler

Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler Arbejdsklausuler og Uddannelsesklausuler i udbud 1 Vejledning til håndtering af Svendborg Kommunes arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler 1. Indledning Økonomiudvalget vedtog den 18. juni 2013, at der

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Glostrup Ejendomme. Udbudsstrategi, -regler og former for udbud på kommunens ejendomme

Glostrup Ejendomme. Udbudsstrategi, -regler og former for udbud på kommunens ejendomme Glostrup Ejendomme Udbudsstrategi, -regler og former for udbud på kommunens ejendomme November 2013 Udbudsstrategi Dato: 06.11.2013 Formål Udbudsstrategi, -regler og -formerne skal sikre at der ved udbud

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme

Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Udbud af entrepriser i Københavns Ejendomme Oplæg v. Dansk Byggeris temamøde, 25. maj 2010 i Ballerup v. Projektchef Kasper Jacoby Kilde ØKF 1 Formålet med Københavns Ejendomme Tværgående / Overblik Fokus

Læs mere

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND

NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER BAGGRUND Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT VEDR ANVENDELSE AF ARBEJDSKLAUSULER I FORHOLD TIL FLYSELSKABER Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk BAGGRUND

Læs mere

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler

Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august Arbejdsklausuler og sociale klausuler Netværksdage,Nyborg Strand, 27. august 2014 Arbejdsklausuler og sociale klausuler 2 Dagsorden: Arbejdsklausuler - retlig kontekst Konkrete arbejdsklausuler i henholdsvis Syd og Midt Praktiske erfaringer

Læs mere

Udbudspolitik. Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik. Indholdsfortegnelse Udbudspolitik Indholdsfortegnelse 1.0 Formål og målsætning... 2 2.0 Afgrænsning... 3 3.0 Årlig udbudsplan... 3 4.0 Udbuds- og samarbejdsformer... 4 4.1 Innovationsfremmende udbud... 5 4.2 Innovation gennem

Læs mere

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar.

De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. De samlede bilag til retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler samt kædeansvar. Bilag 1 Tillæg til kontrakt arbejdsklausuler mellem Horsens Kommune Teknik og miljø Rådhustorvet

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst.

Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst. Erfaringer med arbejdsklausuler i en praktisk kontekst www.regionmidtjylland.dk Arbejdsklausuler En arbejdsklausul er et kontraktvilkår i udbudskontrakten, der bestemmer, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår

Læs mere

Bilag 2. - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg

Bilag 2. - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg Bilag 2 - Retningslinjer for udbud af byggeri og anlæg - 2015 Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af byggeri og anlæg samt rådgiverydelser...3 2. Generelle retningslinjer (herunder CSR)...5 2.1.

Læs mere

Udbudsregler, krav og procedurer

Udbudsregler, krav og procedurer 11. oktober 2010 Udbudsregler, krav og procedurer - Lovgivning Tilbudsloven og Udbudsdirektivet - Entrepriseformer - Udbudsformer - Udvælgelseskriterier - tildelingskriterier Regler Tilbudsloven Hvad siger

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK.

NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK. NORDDJURS KOMMUNES INDKØBSPOLITIK www.norddjurs.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb/indkoeb/indkoebspolitik Denne politik sammenfatter de grundlæggende elementer for indkøb i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 25. november 2015. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 25. november 2015 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Sabrine/Lykke)

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune

Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Juni 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik for Fredericia Kommune Indledning Denne politik udstikker rammerne for udbud og indkøb af varer og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver i Fredericia Kommune.

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Bilag til tilbudsafgivelse

Bilag til tilbudsafgivelse Bilag 3-9 Bilag til tilbudsafgivelse Naturstyrelsen Bornholm anlægsarbejde på Nordbornholm 21. september 2015 1 Indholdsfortegnelse: Bilag 3: Tilbudsliste... 3 Bilag 4: Virksomhedsoplysninger... 6 Bilag

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere