Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser"

Transkript

1 Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser - en del af Slagelse kommunes indkøbspolitik Drift og Anlæg 14. marts 2011 Slagelse Kommune vil med sin styring og fordeling af indkøb understøtte udvikling og vækst i det lokale erhvervsliv. Det skal ske gennem ligeværdig konkurrenceudsættelse, der sikrer kommunen de bedste priser, samtidig med at der sikres mulighed for vækst og udvikling for det lokale erhvervsliv. Målsætningen med nærværende retningslinjer er at skabe åbenhed om rammerne for indkøb af bygge- og anlægsydelser. Retningslinjerne der tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes indkøbspolitik skal fungere som ramme for kommunens indkøbere og som information til kommunens leverandører. Slagelse Kommunes indkøbspolitik Slagelse Kommune har en overordnet indkøbspolitik, der har til formål at sikre, at kommunen ved et samlet køb af varer og serviceydelser kan opnå fordele inden for pris, miljø, sundhed, sociale forhold, klima og energi samt at sikre, at indkøb gennemføres effektivt og med vægt på decentrale behov. Den overordnede indkøbspolitik fastsætter, at der som hovedregel skal tages hensyn til: Bedst mulige priser for den bedst mulige kvalitet Bedst mulige leveringsbetingelser og leveringsgaranti Bedst mulige service-, garanti- og betalingsbetingelser Sikre etiske, miljømæssige, sociale og sundhedsmæssige hensyn Indkøb af bygge- og anlægsydelser skal tilrettelægges, så de overordnede mål prioriteres forud for øvrige hensyn med henblik på størst muligt gevinstpotentiale. Det er altså hensynet til pris og kvalitet på de produkter, kommunen leverer til borgerne, der vejer forud for fx hensyn til særlige leverandørønsker og lignende. Lokale virksomheder Det er Slagelse Kommunes målsætning, at kommunens udbud på bygge- og anlægsområdet giver lokale virksomheder en ligeværdig mulighed for at byde ind på de kommunale byggeopgaver. Det er også målsætningen, at de lokale virksomheder understøttes med information, så de løbende er informeret om igangværende kommunale udbud. Retningslinjerne skal derudover skabe fokus på vigtigheden af en god balance mellem lokale og udenbys virksomheder i forbindelse med kommunens udbud. Side 1 af 4

2 Vurdering af udbud i forhold til lokal beskæftigelse Ved alle udbud over 3 mio. kr. laves en vurdering i forbindelse med valg af udbuds og entrepriseform - med henblik på at klarlægge den mest hensigtsmæssige udbuds- og entrepriseform i den konkrete byggesag, og hvilke alternativer der findes. I vurderingen indgår konsekvenser i forhold til lokal beskæftigelse, og hvilke konsekvenser det har for tid, økonomi og øvrige bygherrerisici. Vurderingen forelægges fagudvalget, som beslutter entreprise- og udbudsform. Evaluering af udbud i samarbejde med det lokale erhvervsliv bilag 3 Der nedsættes et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra Slagelse Kommunes administration, det lokale erhvervsliv og repræsentanter fra Økonomiudvalget. Det er med henblik på gensidig læring af kommunale udbud, så såvel kommunen som udbyder og det lokale erhvervsliv kan opbygge de bedst mulige kompetencer til at sikre mest mulig lokal beskæftigelse inden for den aktuelle indkøbspolitik og lovens rammer. Der udarbejdes et kommissorium for Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud, der forankres i Innovation og Erhvervsudvikling. Kommissoriet tilpasses løbende den aktuelle situation på markedet. Kommissoriet - herunder ændringer godkendes af Økonomiudvalget. Kompetencer ved valg af udbuds- og entrepriseformer, bydende og leverandører Almindelige indkøb op til kr. Valg af udbuds- og entrepriseform, bydende og leverandør træffes administrativt af den budgetansvarlige i tæt samarbejdet med de decentrale enheder. Mellemstore bygge- og anlægssager op til 3 mio. kr. I forbindelse med vedligeholdelses- og anlægsopgaver op til 3 mio. kr. træffes valg af udbudsog entrepriseform, bydende og leverandører administrativt, af den budgetansvarlige - dog kan fagudvalget altid bede om at få udbuds- og entrepriseform forelagt til politisk behandling. Større bygge- og anlægsopgaver over 3 mio. kr. I forbindelse med større anlægsopgaver forelægges udbuds- og entrepriseform til politisk behandling i det respektive fagudvalg - som regel i forbindelse med frigivelse af anlægsbevilling. Fagudvalget forelægges administrationens indstilling til udbuds- og entrepriseform og alternativer, herunder konsekvenser i forhold til lokal beskæftigelse og tid, økonomi og øvrige bygherrerisici. Fagudvalget træffer valg om udbuds- og entrepriseform. Valg af bydende og ordretildeling varetages almindeligvis administrativt iht. nærværende retningslinjer. Side 2 af 4

3 Kodeks for valg af leverandører (håndværkere, rådgivere mv.) Det påhviler alle, der træffer beslutninger om valg af leverandører, at det sker på fair vilkår. Ved fair vilkår forstås, at der informeres tydeligt og ensartet om kommende udbud, og at der er åbenhed om leverandørvalg og ikke nødvendigvis at alle mulige leverandører får lov at byde på alle opgaver! Den eller de, der træffer beslutning om leverandørvalg, må ikke have økonomiske eller personlige interesser til den valgte leverandør. Ingen virksomheder favoriseres og alle gives en fair chance for at indgå som leverandør. En god tommelfingerregel for leverandørvalg til bygge- og anlægsydelser er: Underhåndsbud og fagentrepriser under kr. 1-3 lokale forudsat at der kan skabes tilstrækkelig konkurrence på det aktuelle udbud. Underhåndsbud eller licitation til 3 mio. kr. 2-3 lokale samt eventuel 1-2 udenbys såfremt det skønnes nødvendigt for at skabe tilstrækkelig konkurrence. Fag-, stor-, hoved eller totalentrepriser op til EU-tærskel (ca. 36 mio.kr.) 3-4 lokale og 1-2 udenbys maksimalt 5 bydende. Større byggeopgaver over EU-tærskel (ca. 36 mio.kr.) Udbydes i EU-licitation og udbuds- og entrepriseform besluttes politisk. Særlige fagområder eksempelvis større vejanlæg, asfalt mv. Indenfor visse fagområder, hvor der kun er begrænsede lokale leverandører, der vurderes at have de fornødne kompetencer og kapacitet, vil valg af bydende blive tilpasset den enkelte sag. Ovenstående forudsætter, at det vurderes, at der er de fornødne kompetencer blandt de bydende og skabt tilstrækkelig konkurrence. Ovenstående er udelukkende en generel tommelfingerregel og ikke et endegyldigt regelsæt. Anvendelse af sociale klausuler ved udbud bilag 4 Slagelse Kommune ønsker at bruge sociale klausuler i forbindelse med indkøb, herunder forebyggelse af social dumping. Der laves et regelsæt, der løbende evalueres og tilpasses i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Information om udbud og synlighed af leverandørvalg Det er Slagelse Kommunes målsætning at have stor synlighed omkring indkøb i særdeleshed indkøb af bygge- og anlægsydelser. Det er målsætningen, at der annonceres på Slagelse Side 3 af 4

4 Kommunes hjemmeside forud for alle større udbud, og der efterfølgende informeres om, hvem der er inviteret/har budt, og hvem ordren er tildelt. Undtagelser Nærværende retningslinjer er godkendt af Slagelse Kommunes Økonomiudvalg som retningslinjer for fagudvalg, medarbejdere og leverandører, og bør som hovedregel kun afviges i særlige tilfælde. Særlige tilfælde defineres som projekter, hvor det vil få uforholdsmæssige økonomiske, tidsmæssige eller brugermæssige konsekvenser at følge retningslinjerne, eksempelvis ved akut opståede sager som brand, akut mangel på pasningskapacitet og lignende. Afviges retningslinjerne, bør der som minimum orienteres politisk om årsagen (orienteringen kan evt. gives via Udbudsportalen ). Lovkrav kan aldrig fraviges. Bilag der knytter sig til retningslinjerne Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Entrepriseformer Udbudsformer Kommissorium for Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud Sociale klausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver Side 4 af 4

5 Bilag 1 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Drift og Anlæg 14. marts 2010 Entrepriseformer Entrepriseformen vælges som hovedregel ud fra opgavens karakter og størrelse med henblik på at sikre de bedste kompetencer til den konkrete opgave. Der opereres som udgangspunkt - med følgende udbudsformer: Fagentreprise Hovedentreprise Totalentreprise Funktionsudbud Servicekontrakter Partnering, OPP og entrepriseformer Fagentreprise Fagentrepriser udbydes på baggrund af et udførligt detailprojekt. Alle entrepriser (fx betonarbejder, tømrerarbejder, VVS-arbejder, ventilationsarbejder) udbydes særskilt, og den enkelte fagentreprenør har kun ansvar for sin egen entreprise. Styringen af byggeopgaven varetages af en byggeleder, der er ansat og betales af bygherren. Ved eventuelle forsinkelser i en enkelt fagentreprise har de efterfølgende entreprenører krav på en forlængelse af tidsfristen, der svarer til forsinkelsen. Fagentreprise herunder storentreprise anvendes ved mindre opgaver, hvor det vurderes, at det ikke vil være fordelagtigt at anvende andre entrepriseformer som eksempelvis hovedentreprise eller funktionsudbud. Hovedentrepriser Hovedentrepriser udbydes som fagentrepriser ligeledes på baggrund af et detailprojekt. Styringen og dermed koordineringen af de enkelte (under)entrepriser varetages af hovedentreprenøren, der over for bygherren har ansvaret for at overholde den samlede tidsplan, økonomien samt den udbudte kvalitet. Såfremt en enkelt af under-entreprenørerne bliver forsinket, er det hovedentreprenørens ansvar, at forsinkelsen bliver indhentet uden udgifter for bygherren. Hovedentrepriser anvendes ved større byggeopgaver, hvor kommunen vurderer, at det er mest fordelagtigt at ansvaret for pris, tid og kvalitet er samlet hos én leverandør. Hovedentreprise anvendes eksempelvis ved nybyggerier, som børnehaver, sportshaller eller større om- eller tilbygningopgaver. Side 1 af 9

6 Totalentrepriser Totalentreprisen udbydes normalt på baggrund af et byggeprogram, som bygherren har udarbejdet. På basis af byggeprogrammet udarbejder og opfører totalentreprenøren byggeriet og har under projekterings- og byggefasen, indtil aflevering, det fulde ansvar for at både pris, tid og kvalitet bliver overholdt. Totalentreprise anvendes ved større byggeopgaver, hvor kommunen vurderer, at det er mest fordelagtigt at ansvaret for pris, tid og kvalitet er samlet hos én leverandør. Totalentreprise anvendes eksempelvis ved nybyggerier, som ældreboliger, større administrationsbyggerier eller andre meget store byggerier. Funktionsudbud Funktionsudbud udbydes på baggrund af en række nærmere beskrevne funktionskrav. Denne udbudsform kræver ofte en præcis tilstandsvurdering samt en detaljeret beskrevet af det ønskede funktionsniveau. Funktionsudbud giver ofte leverandøren stor metodefrihed til at leverer det ønskede funktionsniveau. Funktionsudbud anvendes, hvor det vurderes at være en økonomisk fordel eller praktisk fordel. Større funktionskontrakter, der løber over flere år, eksempelvis asfaltkontrakter, forudsættes politisk behandlet. Servicekontrakter Servicekontrakter udbydes på baggrund af en række nærmere beskrevne standardydelser eller funktionskrav. Denne udbudsform er særlig anvendelig ved mindre, men gentagende eller regelmæssige ydelser. Servicekontrakter anvendes, hvor det vurderes at være en økonomisk fordel eller praktisk fordel. Det kan eksempelvis være områder, hvor der indkøbes mange mindre ydelser af samme karakter, fx akut bygningsvedligeholdelse mv. Partnering, OPP og andre entrepriseformer Som en del af den overordnede indkøbsstrategi overvejes løbende om andre udbudsformer end de mest almindelige, kan være fordelagtige i en konkret sag. Det kan være OPP, partnering eller andre entrepriseformer. Side 2 af 9

7 Bilag 2 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Udbudsformer Udbudsformen vælges som hovedregel ud fra opgavens karakter og størrelse. Der opereres som udgangspunkt - med følgende udbudsformer: Indkøb uden udbud eller indhentning af kontrolpris Underhåndsbud Indbudt licitation Indbudt licitation med prækvalifikation Offentlig licitation EU-udbud med/uden prækvalifikation Annoncering i forbindelse med rådgivning (vare- og tjenesteydelser) Valgs af udbudsform afhænger i høj grad af opgavens størrelse og karakter, og der skal altid være et fornuftigt forhold mellem de resurser, en udbudsform kræver, og opgavens størrelse. Indkøb uden udbud eller indhentning af kontrolpris Der indhentes pris fra en enkelt leverandør, eller arbejdet udføres i regning. Denne udbudsform anvendes til de fleste akutte vedligeholdelsesopgaver, hvor opgaven ikke på forhånd kan defineres, eller hvor indsatsen ved yderligere prisindhentning er uforholdsmæssig stor i forhold til et forventet besparelsespotentiale. Vejledende maksimumgrænse for indkøb uden udbud er kr. - dog kan der være akutte opgaver, eller opgaver hvor omfanget ikke er kendt på forhånd, der kan overstige den vejledende grænse. Det tilstræbes, at der indhentes kontrolpriser i alle tilfælde, hvor det vurderes økonomisk fordelagtigt. Underhåndsbud Der indhentes pris fra 2-3 leverandører uden afholdelse af licitation. Tilbudsmaterialet begrænses til det mest nødvendige. Denne udbudsform anvendes til de fleste håndværkeropgaver mellem og kr. og rådgivningsopgaver op til kr. Vejledende maksimumgrænse for indhentning af underhåndsbud for håndværkerydelser er kr. og kr. for rådgivningsydelser uden annoncering, og kr. med annoncering. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier, og der kan forhandles med alle bydende. Side 3 af 9

8 Indbudt licitation Indbudt licitation er en af de mest anvendt udbudsformer og anvendes til de fleste mellemstore vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt nybyggeri. Der inviteres 3 til 7 (normalt 5) leverandører, som afleverer deres bud på et fastsat tidspunkt (licitation). Denne udbudsform kræver udarbejdelse af et udbudsmateriale, hvorfor den primært anvendes ved større og mellemstore byggeopgaver. Indbudt licitation kan anvendes på alle håndværksopgaver op til ca. 35 mio. kr. (EU-udbud), hvor det skønnes økonomisk fordelagtigt at udarbejde det nødvendige udbudsmateriale. Vejledende maksimumgrænse for anvendelse af indbudt licitation uden prækvalifikation er kr. for håndværkerydelser. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier, og der kan ved det økonomisk mest fordelagtige tilbud forhandles med de 3 lavestbydende. Indbudt licitation med prækvalifikation Der kan afholdes en prækvalifikation forud for en udbudt licitation. Den udbudsform er mere ressourcekrævende end ved almindelig indbudt licitation- både for udbyder (kommunen) og leverandørerne - og anvendes derfor primært ved større projekter. Eller hvis udbyder ønsker at afsøge markedet, eksempelvis ved flere forestående ensartede opgaver. Der afholdes prækvalifikation ved alle håndværkeropgaver over kr., med mindre der er overvejende sandsynlighed for, at alle interesserede bydende kan inviteres til at afgive bud. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier. Offentlig licitation Offentlig licitation hvor der annonceres og alle kan byde stiller store krav til udbudsmaterialet og er ofte meget ressourcekrævende for udbyder. Offentlig licitation anvendes kun til projekter, hvor det vurderes, at den ekstra indsats forventes at være en fordel i den konkrete sag. Ved offentlig licitation anvendes gerne andre parametre end prisen EU-udbud EU-udbud anvendes som hovedregel kun ved projekter, der er over tærskelværdierne (pt. ca. 35 mio. kr. for bygge- og anlægsopgaver og 1,5 mio. kr. for rådgivning mv.). I forbindelse med EUudbud anvendes som hovedregel indbudt licitation med prækvalifikation. Som udgangspunkt anvendes laveste pris eller økonomisk mest fordelagtige tilbud som tildelingskriterier. Side 4 af 9

9 Annoncering i forbindelse med rådgivning (vare- og tjenesteydelser) Alle rådgivningsopgaver over kr. annonceres på Slagelse Kommunes hjemmeside ( Bygge- og anlægsudbud ). Der udvælges blandt de interesserede. Blandt kriterierne for udvælgelse er erfaring med lignende opgaver og erfaringer med samarbejdet fra tidligere opgaver og tilbud. Antallet af bydende tilpasses opgavens karakter og størrelse, ligesom der ved rådgivningsopgaver kan indgå en vurdering af de bydendes evne til at løse opgaven på en tilfredsstillende måde. Side 5 af 9

10 Bilag 3 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Kommissorium for Samarbejdsudvalget for kommunale byggeog anlægsudbud Udvalgets formål er at skabe et forum, hvor kommunen som udbyder og det lokale erhvervsliv som bydende i fællesskab kan evaluere og drage erfaringer i forbindelse med såvel kommunale udbud som andre offentlige udbud - med henblik på at det lokale erhvervsliv er bedst muligt rustet i konkurrencen om offentlige udbud. Målsætningen er at kommunen som udbyder kan drage erfaringer og få tilbagemeldinger på den måde, der udbydes på - med henblik på at udbud i Slagelse Kommune udformes hensigtsmæssigt, og at det lokale erhvervsliv kan lære at opbygge erfaringer med de offentlige udbud. Samarbejdsudvalget for kommunale bygge- og anlægsudbud forankres i Innovation og Erhvervsudvikling og mødes 2 gange årligt. På hvert møde gennemgår udvalget udbud fra den forudgående periode, så parterne gensidigt kan drage lære, erfaringer og få elimineret uhensigtsmæssigheder. Faste medlemmer Erhvervschefen Drifts- og anlægschefen Direktionsmedlem fra Slagelse Kommune 3 repræsentanter fra det lokale erhvervsliv (udpeget af Slagelse Erhvervsråd) 2 repræsentanter fra Økonomiudvalget. Side 6 af 9

11 Bilag 4 til Retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsydelser Principper for sociale klausuler ved større bygge- og anlægsopgaver i Slagelse Kommune Formål Slagelse Kommune ønsker via sin indkøbspolitik at sikre at løn og ansættelse sker på forsvarlige vilkår. Kommunen ønsker samtidig at tage aktiv del i indsatsen for, at unge får en uddannelse og at opfordre kommunens leverandører til at tage ansvar i forbindelse med aktivering af ledige. Nærværende klausuler er godkendt af Slagelse Kommunes Økonomiudvalg efter et oplæg, der er udarbejdet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Hovedelementer Overholdelse af ILO-konventionen (løn og ansættelsesvilkår) Uddannelsesklausuler ved større udbud Samarbejde og dialog om aktivering af ledige Anvendelse Overholdelse af ILO-konventionen (løn og ansættelsesvilkår) Gælder i princippet ved alle opgaver, men skrives eksplicit ind i udbudsmaterialet ved alle opgaver hvor der udarbejdes et formelt udbudsgrundlag. Uddannelsesklausuler Gælder ved alle bygge- og anlægssager over 10 mio. kr. (samlet totalsum). Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige Sker af frivillighedens vej, men der stilles krav til at deltage i et orienteringsmøde med Jobcenter Slagelse ved alle bygge- og anlægsopgaver over 10. mio. kr. ILO-konvention (løn og ansættelsesvilkår) I overensstemmelse med ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsvilkår i offentlige kontrakter skal leverandøren sikre, at de ansatte, som leverandøren og leverandørens underleverandører beskæftiger med henblik på kontraktens opfyldelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejdet af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Kommunen kan til enhver tid udbede sig dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for leverandøren lever op til ovennævnte krav. Leverandøren skal efter påkrav fremskaffe relevant doku- Side 7 af 9

12 mentation for såvel egen som eventuelle underleverandørers arbejdstageres løn- og ansættelsesforhold. Relevant dokumentation kan for eksempel være lønsedler, lønregnskab, ansættelseskontrakt eller ansættelsesbevis. Dokumentation skal være kommunen i hænde senest 7 arbejdsdage efter, påkravet er modtaget. Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret de ovennævnte krav, kan kommunen vælge at tilbageholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standse arbejdet, til dokumentation er tilvejebragt, og/eller forholdet er bragt i orden. Uddannelsesklausuler a) Uddannelsesbestemmelser kan indføres i kontrakter for alle typer af længerevarende bygge- og anlægsopgaver (herunder også større driftskontrakter), som Slagelse Kommune udbyder, hvor den samlede byggesum overstiger 10 mio. kr., og hvor opgaven forventes at løbe over mindst ½ år. b) Leverandøren skal tilstræbe, at 15% af de stillinger, dog minimum 10%, der anvendes til opfyldelse af kontrakten, besættes med personer i praktikstillinger, herunder lærlinge. c) Ved personer i praktikstillinger forstås personer, der påbegynder eller er begyndt på en erhvervsuddannelse (herunder GVU/EGU 1 ) og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som praktik i en virksomhed. d) Leverandøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om ansættelse af personer i praktikstillinger er opfyldt. e) Hvis leverandøren ikke senest 7 dage efter anmodningen har dokumenteret, at det aftalte antal personer er ansat i praktikstillinger, kan kommunen vælge at tilbageholde alle betalinger, uden entreprenøren har ret til at standsearbejdet, til dokumentation er tilvejebragt og/eller forholdet er bragt i orden. 1 GVU: Grunduddannelse for voksne - EGU: Erhvervsgrunduddannelse Side 8 af 9

13 Samarbejde og dialog omkring aktivering af ledige Slagelse kommune ønsker, at kommunens leverandører deltager aktivt i forbindelse med aktivering af ledige. Alle leverandører opfordres derfor til at indgå en partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse. Partnerskabsaftalen er frivillig og er ikke juridisk bindende. At indgå en partnerskabsaftale er frivilligt, men der stilles krav om, at de primære leverandører til bygge- og anlægsprojekter over 10 mio. kr. deltager i et orienteringsmøde med Jobcenter Slagelse med henblik på at afklare muligheden for, at virksomheden kan og vil indgå en partnerskabsaftale. Side 9 af 9

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsarbejder er at sikre, at der skabes

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Helsingør Kommunes udbud. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. s udbud Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Oplægsholdere Karen Dilling, områdeleder 04. december 2013 Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Præsentation

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen

Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune. 19. November 2014. Velkommen Kursus i handel med Sorø og Ringsted Kommune 19. November 2014 Velkommen Dagsorden Velkomst (Thomas) Præsentation af Indkøbssamarbejdet Sorø/ Ringsted (Thomas) Generelt om indkøb og udbud (Leon) Udbud

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Anmodning om deltagelse

Anmodning om deltagelse Anmodning om deltagelse Opgave: I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede private andelsboliger Bilag 1 Udbudsformer 1. Love, regler og aftaleforhold Den efterfølgende beskrivelse af love, regler og aftaleforhold er en kort præsentation af elementer i det lovkompleks og principperne bag, som regulerer

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: LM BYG A/S Gyldigt til og med: 2. august 2016 Er evalueringen afbrudt?: Nej Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker Kundetilfredshed Skala: Projektinformation Kunde

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013

PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 J.nr.: 8915877 BOP PROCESNOTAT HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN Byggeudvalgsmøde 17. Januar 2013 INDHOLD 1. FORMÅL OG INDLEDNING 2 2. HVAD ER OPGAVEN? KRAV OG ØNSKER. 2 3. ORGANISERING AF RENOVERINGSOPGAVEN. 4

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved

KOMMUNALE UDBUD. OSJ Consulting- Just a better Bid. Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014. v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved KOMMUNALE UDBUD Næstved Erhvervsforening 26. nov. 2014 OSJ Consulting- Just a better Bid v. Ole Steen Jensen Gallemarksvej 47 4700 Næstved Offentlige indkøb pr. år ca. 300 mia. kr. Heraf udbydes ca. 100

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015

Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi. Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Kommunens indkøbs- og anlægsbudget 2015 samt udbuds- og indkøbsstrategi Møde med Frederikssund Erhverv 23. februar 2015 Dagsorden Udbuds- og indkøbsstrategi 2014-2017 Fordeling af Kommunens forbrug Varer

Læs mere

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde

UDBUDSPOLITIK. Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde UDBUDSPOLITIK Udarbejdet af: Udfærdiget den: Indkøbs- og udbudskoordinator 02-09-2014 Jesper Kristian Bonde Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. LOVGRUNDLAG... 3 3. FORMÅL... 3 4. MÅL... 3 5. ANSVAR FOR OPGAVERNES

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud

Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud Københavns Kommune Uddannelses- og praktikklausuler i offentlige udbud DFFU den 4. februar 2014 Af Emil Schütze, Specialkonsulent hos Teknik- og Miljøforvaltningen København, den 4. februar 2014 Side 2

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren. Kapitel 1 Anvendelsesområde. Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge og anlægssektoren Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune

Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013. Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Udbudsannonce fra Aarhus Kommune Den 4. november 2013 Begrænset licitation Udførelse af el-tekniske opgaver for VarmeTransmission, Aarhus Kommune Aarhus Kommune udbyder herved udførelse af el-tekniske

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER

TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER TOTALENTREPRISE 2005 RETNINGSLINIER FOR UDBUD M.V. VED ANVENDELSE AF TOTALENTREPRISEFORMEN VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER FORORD I 1972 udsendtes den første udgave af Retningslinier for udbud m.v. ved anvendelse

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune

Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Sådan køber vi ind i Faxe Kommune Faxe Kommunes opgave er at skabe fælles løsninger for kommunens borgere, at yde service og sikre velfærd, trivsel og fremgang. For at løse de mange opgaver er det nødvendigt

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE

TRIN FOR TRIN SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE EN TRIN-FOR-TRIN BESKRIVELSE AF, HVORDAN KOMMUNERNE KAN BRUGE NØGLETAL, NÅR DE SKAL BYGGE, OG HVILKE FORDELE DE OPNÅR. FEBRUAR 2009 SÅDAN KOMMER DU GODT I MÅL SOM BYGHERRE TRIN FOR TRIN Denne brochure

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE INDKØBSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes indkøbspolitik fastlægger kommunens krav til leverandørerne. Indkøbspolitikken indeholder desuden de overordnede retningslinjer for, hvorledes organisationen

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere