PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension"

Transkript

1 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr. ml. Methylparahydroxybenzoat Propylparahydroxybenzoat Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Oral suspension. Hvid, homogen suspension. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Infestationer med spolorm, børneorm, piskeorm og hageorm. 4.2 Dosering og administration BØRNEORM: Voksne og børn: 100 mg som enkeltdosis i alt 3 gange med 2-3 ugers mellemrum. Da reinfektion med Enterobius vermicularis er meget hyppig, anbefales det at gentage behandlingen efter 2 og 4 uger, især i udryddelsesprogrammer. SPOLORM, PISKEORM OG HAGEORM samt blandingsinfestationer: Voksne og børn: 100 mg 2 gange daglig i 3 dage SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 1 af 7

2 Vermox oral suspension skal overvejes til patienter såsom små børn, som ikke er i stand til at sluge tabletten. Brugsanvisning 1. Omryst flasken før brug. 2. Det børnesikrede låg skrues af ved at trykke skruelåget ned og dreje det mod uret. 3. Dosér i medfølgende doseringsbæger. 100 mg svarer til 5 ml. 4. Låget skrues fast på flasken efter brug. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for mebendazol eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Efter markedsføring af Vermox er der meget sjældent rapporteret kramper hos børn, herunder børn under 1 år (se pkt. 4.8) Vermox 100 mg bør kun gives til børn under 1 år, hvis ormeinfestationen indvirker på barnets ernæringsstatus eller den fysiske udvikling. Vermox, oral suspension indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/ galactosemalabsorption og sucraseisomaltasemangel Vermox, oral suspension indeholder methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat. Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter endt behandling). I en enkelt case-kontrol undersøgelse blev der observeret en mulig sammenhæng mellem samtidig anvendelse af mebendeazol og metronidazol og udvikling af Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse. Selvom der ikke foreligger andre data, der understøtter muligheden for interaktion imellem metronidazol og mebendazol, bør denne kombination undgås. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Samtidig behandling med cimetidin kan hæmme metabolismen af mebendazol i leveren, hvilket kan resultere i en øget plasmakoncentration af mebendazol, især ved langvarig behandling. Samtidig anvendelse af mebendazol og metronidazol skal undgås (se pkt 4.4). 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Bør kun anvendes med forsigtighed til gravide. Særlig forsigtighed tilrådes hos kvinder i 1. trimester. Reproduktionstoksicitet er set i dyreforsøg. Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Mebendazol har vist embryotoksisk og teratogen aktivitet hos rotter og hos mus. Der blev ikke bemærket nogen skadelig effekt hos andre testede arter. Amning: Det vides ikke, om mebendazol udskilles i modermælken. Derfor skal der udvises forsigtighed, når Vermox administreres til ammende kvinder SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 2 af 7

3 Fertilitet: Der er ikke påvist indvirkning på fertilitet ved anvendelse af doser op til 10 mg/kg/dag (60 mg/m 2 ). 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Vermox påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. 4.8 Bivirkninger Under dette punkt omtales bivirkninger. Bivirkninger er uønskede hændelser, der med rimelighed kan anses for at være associeret med anvendelse af mebendazol ud fra en omfattende vurdering af tilgængelig information om sådanne hændelser. Det er ikke muligt med sikkerhed at påvise en årsagssammenhæng i de enkelte tilfælde. Eftersom kliniske forsøg udføres under meget forskellige betingelser, er hyppigheden af bivirkninger i kliniske studier af et lægemiddel ikke direkte sammenlignelig med hyppigheden i kliniske studier af et andet lægemiddel, og den vil derfor ikke reflektere hyppigheden i klinisk praksis. Sikkerheden af Vermox blev evalueret hos 6276 forsøgspersoner, som deltog i 39 kliniske forsøg med behandling af sygdom, der skyldtes en eller flere parasitter i mave-tarm-kanalen. De bivirkninger, som blev identificeret i kliniske forsøg og efter markedsføring af Vermox, fremgår af tabel 1. De er inddelt efter hyppighed som følger: Meget almindelig 1/10 Almindelig 1/100 til <1/10 Ikke almindelig 1/1000 til <1/100 Sjælden 1/ til <1/1000 Meget sjælden <1/ Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data) Tabel 1: Bivirkninger indberettet i kliniske forsøg og efter markedsføring af Vermox Blod og lymfesystemet Sjælden ( 1/ til <1/1000) Neutropeni b. Immunsystemet Sjælden ( 1/ til <1/1000) Overfølsomhedsreaktioner så som anafylaktiske og anafylaktoide reaktioner b. Nervesystemet Sjælden ( 1/ til <1/1000) Kramper b, svimmelhed a. Mave- og tarm-kanalen Almindelige ( 1/100 til <1/10) Ikke almindelige ( 1/1000 til <1/100) Abdominalsmerter a. Abdominalgener a, diarré a, flatulens a Lever og galdeveje Sjælden ( 1/ til <1/1000) Hepatitis b, anormale leverfunktionstests b SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 3 af 7

4 Hud og subkutane væv Sjælden ( 1/ til <1/1000) Udslæt a, toksisk epidermal nekrolyse b, Stevens- Johnsons syndrom b, eksantem a, angioødem b, urticaria b, alopeci b. a Oplysninger om hyppighed af bivirkninger fra kliniske forsøg eller epidemiologiske studier b Bivirkninger ikke observeret i kliniske forsøg, og hyppighed beregnet ved hjælp af Rule of 3, som beskrevet i SmPC-vejledningen for patienter eksponeret i kliniske forsøg og epidemiologiske studier divideret med 3 (hyppighed = 1/2092). Indberetning af mistænkte bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: Overdosering Hos patienter, der blev behandlet med langt højere doser eller i længere tid end anbefalet, er følgende bivirkninger blevet rapporteret i sjældne tilfælde: alopeci, reversible leverfunktionsforstyrrelser, hepatitis, agranulocytose, neutropeni og glomerulonefritis. Med undtagelse af agranulocytose og glomerulonefritis er disse bivirkninger også blevet rapporteret hos patienter, som blev behandlet med mebendazol i standarddoser. (Se pkt. 4.8). Symptomer: Abdominalkramper, kvalme, opkastning og diaré kan forekomme. Behandling: Der findes intet specifikt antidot. Om nødvendigt kan der gives aktivt kul Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation P 02 CA 01 - Anthelmintica 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Vermox (mebendazol) er et syntetisk bredspektret ormemiddel, som virker lokalt i tarmlumen ved at påvirke dannelse af tubulin i cellerne, hvorved det forstyrrer glukoseoptagelsen og fordøjelsessystemet hos ormen. Mebendazol bindes specifikt til tubulin og forårsager ultrastruk SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 4 af 7

5 turelle degenerative forandringer i tarmen. Som følge heraf forstyrres ormens glukoseoptagelse og fordøjelsesfunktioner i en sådan grad, at der opstår en autolytisk proces. Det er ikke påvist, at Vermox er effektivt til behandling af cysticercose. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Absorption Efter oral administration går <10 % af dosis over i det systemiske kredsløb som følge af ufuldstændig absorption og omfattende præsystemisk metabolisme (førstepassagemetabolisme). Maksimal plasmakoncentration ses generelt 2 til 4 timer efter administration. Indtagelse i forbindelse med et måltid med højt fedtindhold fører til en beskeden stigning i mebendazols biotilgængelighed. Fordeling Mebendazols binding til plasmaproteiner er 90 til 95 %. Fordelingsvolumen er 1-2 l/kg, hvilket tyder på, at mebendazol fordeles i områder uden for det vaskulære rum. Dette understøttes af data fra patienter i langtidsbehandling med mebendazol (f.eks. 40 mg/kg/dag i 3-21 måneder), som viser lægemidlets vævskoncentration. Metabolisme Oralt administreret mebendazol metaboliseres primært i leveren. Plasmakoncentrationer af dets vigtigste metabolitter (aminomebendazol og hydroxylerede aminoformer af mebendazol) er væsentligt højere end af mebendazol. Nedsat leverfunktion, nedsat metabolisme eller nedsat elimination via galden kan føre til højere plasmakoncentration af mebendazol. Elimination Mebendazol, mebendazolkonjugater og stoffets metabolitter kan blive udsat for en vis grad af enterohepatisk recirkulation og udskilles i urin og galde. Den tilsyneladende halveringstid efter en oral dosis varierer fra 3 til 6 timer hos de fleste patienter. Steady state-farmakokinetik Ved længerevarende behandling (f. eks. 40 mg/kg/dag i 3-21 måneder) øges plasmakoncentrationen af mebendazol og dets vigtigste metabolitter, hvilket resulterer i ca. 3 gange højere eksponering ved steady state i forhold til en enkelt dosis. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Evaluering af toksicitet hos flere arter efter en enkelt dosis viste, at mebendazol var veltolereret og havde en stor sikkerhedsmargin. Undersøgelser af toksicitet hos rotter efter langtidsbehandling med gentagne doser med toksiske dosisniveauer på 40 mg/kg (240 mg/m 2 ) og derover viste ændret levervægt - i nogle tilfælde med mindre centrilobulære hævelser og hepatocellulær vakuolisering og ændret testikelvægt med nogen tubulær degeneration, deskvamation og betydelig hæmning af spermatogenesen. Der sås ingen karcinogenese hos mus eller rotter. I in vitro-undersøgelser af mutagenicitet blev der ikke set mutagen aktivitet. In vivo-forsøg viste ingen beskadigelse af kromosomstrukturen. Resultater af mikrokernetest viser afvigelser i kromosomsættet i somatiske celler fra pattedyr ved plasmakoncentrationer, der ligger over grænseværdien på 115 ng/ml SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 5 af 7

6 Ved doser, der var toksiske for moderdyr, sås embryotoksicitet og skadelige virkninger på embryoets udvikling hos drægtige rotter efter en enkelt dosis på 10 mg/kg. Når mus fik doser på 10 mg/kg (60 mg/m 2 ), der var toksiske for moderdyr, sås skadelige virkninger på embryoets udvikling og føtotoksicitet. Der sås ingen reproduktionstoksicitet hos andre undersøgte dyrearter. Fertilitet Hanrotters fertilitet blev ikke påvirket ved doser op til 40 mg/kg (240 mg/m 2 ) i 60 dage. Når hunrotter fik doser på op til 10 mg/kg kropsvægt i 14 dage inden gestation og i drægtighedsperioden, blev der ikke observeret signifikant virkning hos fostre og afkom. Når hunrotter fik doser på 40 mg/kg (240 mg/m 2 ), blev der imidlertid observeret en reduktion i drægtighedsraten. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Saccharose Cellulose, mikrokrystallinsk Carmellosenatrium Methylcellulose Methylparahydroxybenzoat (E218) Propylparahydroxybenzoat (E216) Bananessens Natriumlaurilsulfat Citronsyremonohydrat Vand, renset 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser Flaske (glas). 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 6 af 7

7 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Janssen-Cilag A/S Postbox 149 Hammerbakken Birkerød 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TIL- LADELSEN 28. maj DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 18 februar SPC Vermox 20mg_ml oral solution_ DK Side 7 af 7

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Diflucan, pulver til oral suspension Produktinformation for Diflucan (Fluconazol) Pulver til oral suspension 10 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 40 90 78 Pulver til oral suspension 10 mg/ml Pakningsstørrelse 35 ml

Læs mere

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Neuropatiske smerter Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. Produktinformation for Lyrica (Pregabalin) Kapsler + Oral opløsning Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 01 63 95 01 63 18 01 62 94 01 62 85 01 63 15 05 06 05 05 06 14

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL

BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL BILAG III PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆSSEDDEL Bemærk: Dette produktresumé, etikettering og indlægsseddel er den gyldige version på tidspunktet for Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Risperdal, oral opløsning 15. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Risperdal, oral opløsning 0. D.SP.NR. 08841 1. LÆGEMIDLETS NAVN Risperdal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml oral opløsning indeholder 1 mg risperidon. Alle

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

ECALTA 100 mg pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. Produktinformation for Ecalta (Anidulafungin) Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 05 96 44 Pulver t. koncentrat t.inf.væske, opl. 100 mg.

Læs mere

1. LÆGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING. Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib.

1. LÆGEMIDLETS NAVN. Erivedge 150 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING. Hver hård kapsel indeholder 150 mg vismodegib. Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

Læs mere