VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV"

Transkript

1 & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken Tysklands finansministerium

2 ,1'+2/' '(/7$*(5( '5 )7('(381.7(5 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅD I KÖLN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR DE ØKONOMISKE POLITIKKER DEN EUROPÆISKE BESKÆFTIGELSESPAGT RAPPORT OM DET INDRE MARKED INDEN FOR FINANSIELLE TJENESTEYDELSER STATUSRAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD OM STYRKET SKATTEPOLITISK SAMARBEJDE RAPPORT OM FORBEDRINGER AF DET INTERNATIONALE FINANSIELLE SYSTEM GÆLDSINITIATIV FOR HØJT FORGÆLDEDE FATTIGE LANDE (HIPC) RAPPORT OM FREMME AF INVESTERINGER I EUROPÆISKE INFRASTRUKTURER OG HUMANKAPITAL BESKATNING ADFÆRDSKODEKS FOR ERHVERVSBESKATNING BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER - KONKLUSIONER BESKATNING AF RENTER OG ROYALTIES - KONKLUSIONER ENERGIBESKATNING PUNKTAFGIFTER PÅ TOBAK NEDSAT MOMSSATS PÅ ARBEJDSKRAFTINTENSIVE TJENESTEYDELSER EFFEKTIV ØKONOMISK FORVALTNING - BEKÆMPELSE AF SVIG DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG - OLAF SEM KONKLUSIONER PUNKTER BEHANDLET UNDER "EVENTUELT" UNDERTEGNELSE AF PROTOKOLLEN TIL DOBBELTBESKATNINGSKONVENTIONEN (59('7$*(78'(1'(%$7, (&2),1... I - Normalsats for merværdiafgiften*... I - Forordning om ændring af garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande... I %(6.,..(/6(... I - Regionsudvalget... I BBBBBBBBBB <GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUHOOHU

3 Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Jean-Jacques VISEUR Danmark: Marianne JELVED Michael DITHMER Tyskland: Hans EICHEL Caio KOCH-WESER Grækenland: Yiannos PAPANTONIOU Spanien: Cristóbal MONTORO MORENO Frankrig: Dominique STRAUSS-KAHN Irland: Charlie McCREEVY Italien: Giuliano AMATO Vincenzo VISCO Luxembourg: Jean-Claude JUNCKER Robert GOEBBELS Nederlandene: Gerrit ZALM Willem VERMEEND Østrig: Rudolf EDLINGER Portugal: António de SOUSA FRANCO Fernando TEIXEIRA dos SANTOS Finland: Sauli NIINISTÖ Suve-Anne SIIMES Sverige: Bosse RINGHOLM Kari LOTSBERG Det Forenede Kongerige: Gordon BROWN Dawn PRIMAROLO Finansminister Økonomiminister Statssekretær for økonomi Forbundsfinansminister Statssekretær, Forbundsfinansministeriet Økonomi- og finansminister Statssekretær for økonomiske spørgsmål Økonomi-, finans- og industriminister Finansminister Minister for statens finanser, budget og økonomisk planlægning Finansminister Premierminister, finansminister og arbejdsminister Økonomiminister Finansminister Statssekretær for finansielle spørgsmål Forbundsfinansminister Finansminister Statssekretær for statens finanser og finansielle spørgsmål Finansminister Minister i Finansministeriet Finansminister Statssekretær for finansielle spørgsmål Finansminister Paymaster General * * * Kommissionen: Jacques SANTER Mario MONTI Yves-Thibault de SILGUY Karel VAN MIERT * * * Formand Medlem Medlem Medlem

4 *HQHUDOVHNUHWDULDWHWIRU5nGHW Jürgen TRUMPF (QGYLGHUHGHOWRJ Christian NOYER Sir Brian UNWIN Jean LEMIERRE Henri BOGAERT Generalsekretær Næstformand for Den Europæiske Centralbank Formand for Den Europæiske Investeringsbank Formand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Formand for Udvalget for Økonomisk Politik )25%(5('(/6($)'(7(8523,6.(5c',.g/1-29(525'1('(5(71,1*6/,1-(5)25'(.2120,6.(32/,7,..(5 Rådet godkendte sin rapport til Det Europæiske Råd i Köln den juni med udkastet til de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker, som Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Udvalget for Økonomisk Politik havde udarbejdet efter Rådets orienterende drøftelse på den seneste samling den 10. maj Rådet udtrykte sin tilfredshed med, at udkastet til retningslinjer har sat passende fokus på både de makroøkonomiske og strukturelle aspekter, og at retningslinjerne for de enkelte lande er udformet konkret og præcist; endvidere ser udkastet til beskæftigelsespagt ud til at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Det Europæiske Råd forventes at give sin politiske tilslutning til retningslinjerne, som vil blive formelt vedtaget af Rådet på et senere tidspunkt. '(1(8523,6.(%(6. )7,*(/6(63$*7 Som forberedelse til den fælles samling i Rådet (økonomi og finans og arbejds- og socialministrene) senere samme dag gennemgik Rådet det seneste udkast til den europæiske beskæftigelsespagt, som formandskabet havde udarbejdet efter det uformelle møde i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den maj og samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 10. maj $ '(7,1'5(0$5.(',1'(1)25),1$16,(//(7-(1(67(<'(/6(5 Rådet vedtog følgende konklusioner om Kommissionens rapport om gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der skal forelægges for Det Europæiske Råd: "Rådet noterer sig med tilfredshed Europa-Kommissionens initiativ til forbedring af det fælles europæiske finansielle marked. Rådet mener, at Kommissionens meddelelse bør anvendes som rapport til Det Europæiske Råd. Efter at den europæiske lovgivning om finansielle markeder i alt væsentligt er gennemført på grundlag af navnlig princippet om kontrol i hjemlandet og det europæiske pas, står Fællesskabet nu over for den udfordring at skulle gennemføre en omfattende strategi til udbygning af det indre marked på baggrund af en finansverden i hurtig forandring. Rådet bekræfter, at der i denne forbindelse skal bevares en ligevægt mellem de økonomiske agenters interesser, forbrugerbeskyttelse og nødvendigheden af pålidelige rammer for tilsyn, der kan sikre finansmarkedernes stabilitet og tilpasse sig nye udviklingstendenser. Rådet anser Kommissionens rapport for at være et fremragende grundlag for yderligere fremskridt. Rådet er i princippet enigt i det perspektiv og de prioriteter, der opstilles i handlingsplanen. Det støtter principielt Kommissionens forslag til aktioner, der skal gennemgås indgående i de kompetente udvalg. Rådet anmoder Kommissionen om at fortsætte sit arbejde på grundlag af drøftelserne i Gruppen vedrørende Politikken for Finansielle Tjenesteydelser, som fortsat vil give strategiske råd, drøfte den horisontale udvikling og overvåge fremskridtene inden for handlingsplanen.

5 I denne forbindelse bekræfter Rådet sit tilsagn fra februar 1999 om at fortsætte bestræbelserne på at opnå politisk enighed om de udestående centrale lovgivningsinitiativer til skabelse af et europæisk finansielt marked. Rådet er af den opfattelse, at det vil fremme den videre integration af de finansielle markeder, hvis der sideløbende foregår en passende proces, hvor man tager fat på relevante skattemæssige spørgsmål. Rådet opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Rådet om de fremskridt, der gøres på dette område, og om de nye tilsynsmæssige udfordringer, som den stigende integration af de europæiske markeder fører med sig. Den første rapport bør behandles af Økofin-Rådet inden årets udgang." 67$7865$ ,/ '(7 (8523,6.( 5c' 20 67<5.(7 6.$77(32/,7,6. 6$0$5%(-'( Rådet godkendte en statusrapport til Det Europæiske Råd i Köln om arbejdet med hovedpunkterne på det skattepolitiske område: - adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, - beskatning af renteindtægter fra opsparing, - renter og royalties, - energibeskatning. Der erindres om, at Rådet på samlingen den 1. december 1997 havde en bred skattepolitisk debat, hvor det navnlig koncentrerede sig om nødvendigheden af en koordineret indsats på europæisk plan for at bekæmpe skadelig skattekonkurrence med henblik på at bidrage til at reducere forvridningerne på det indre marked, undgå for store skatteprovenutab og ændre skattestrukturerne i en mere beskæftigelsesvenlig retning. Navnlig tre områder er fremhævet i konklusionerne fra denne samling: erhvervsbeskatning, beskatning af renteindtægter fra opsparing og problematikken vedrørende kildeskat på renter og royalties, der betales mellem virksomheder på tværs af grænserne. Rådet forelagde en første statusrapport om sit arbejde på disse tre områder samt om energibeskatning for Det Europæiske Råd i Wien. Denne anden statusrapport, som Det Europæiske Råd anmodede om i konklusionerne fra Wien (punkt 23), beskriver de videre fremskridt, der er gjort i arbejdet med disse beskatningsspørgsmål. Rapporten tager også hensyn til det arbejde, der blev udført på dagens samling vedrørende disse fire spørgsmål (se også nedenfor). 5$ )25%('5,1*(5$)'(7,17(51$7,21$/(),1$16,(//(6<67(0 Rådet godkendte en rapport udarbejdet af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om forbedringer af det internationale finansielle system med henblik på forelæggelse for Det Europæiske Råd i Köln. Rapporten redegør for den fælles forståelse i EU på dette område og er et nyttigt bidrag til de igangværende internationale drøftelser om skabelse af et stabilt internationalt monetært system, som den finansielle krise i Asien, Rusland og Latinamerika gav startskuddet til. Formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Jean Lemierre, skitserede hovedtrækkene i rapporten, der omfatter følgende emner: Større åbenhed og bedre procedurer for udformning af politikken, overvågning af den finansielle sektor, bestemmelser om de internationale kapitalstrømme, inddragelse af den private sektor, valutakursregimer, målrettet finansiel og teknisk bistand af høj kvalitet samt forbedring af Bretton Woodsinstitutionernes virke.

6 I deres indlæg bakkede ministrene navnlig op om den del af rapporten, der vedrører forbedring af Bretton Woods-institutionernes virke: "EU-medlemsstaterne mener, at reformen af det internationale finansielle og monetære system skal foregå inden for rammerne af Bretton Woods-institutionerne. De finder, at IMF fortsat skal være centrum i det internationale monetære system. Dens institutionelle komponenters måde at operere på og samarbejdet med andre institutioner og fora bør kunne forbedres på det praktiske plan. Navnlig Fondens Interimskomité, som har politisk legitimitet, bør gøres mere effektiv. Ledetråden er i den forbindelse ansvarlighed, legitimitet, alsidighed og virkeevne." Rådet vedtog at vende tilbage til spørgsmålet til efteråret med henblik på det næste møde i IMF's Interimskomité. * /'6,1,7,$7,9)25+ -7)25* /'('()$77,*(/$1'(+,3& Rådet drøftede, hvordan man kan forbedre HIPC-gældsinitiativet, på grundlag af en mundtlig rapport fra formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om det arbejde, udvalget har udført vedrørende dette spørgsmål. Rådet understregede, at man, uden at stille spørgsmålstegn ved den nødvendige konditionalitet, navnlig bør søge at forbedre initiativet ved at fremskynde gældsnedbringelsen til fordel for de fattigste lande og ved at fastsætte de forskellige indikatorer for måling af bæredygtig udvikling på et lavere niveau. Endvidere bør gældseftergivelsen for kommercielle tilgodehavender, der i øjeblikket er fastsat til 80%, sættes op til 90% og i konkrete enkelttilfælde til et endnu højere niveau. Samtidig bør der tages hensyn til spørgsmålet om finansiering af gældseftergivelsen og en rimelig byrdefordeling i forbindelse hermed. Disse retningslinjer vil danne grundlag for yderligere forhandlinger om HIPC med EU's internationale partnere. 5$ )5(00( $),19(67(5,1*(5, (8523,6.(,1)5$ (5 2* +80$1.$3,7$/ Rådet noterede sig den rapport om investeringer i infrastrukturer i Den Europæiske Union, som Kommissionen har udarbejdet på baggrund af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Wien. Rapporten gør status over arbejdet med de transeuropæiske net, navnlig de 14 projekter inden for transport, samt udviklingen af vækstfremmende projekter inden for telekommunikation og informationsteknologi med henblik på at fremskynde gennemførelsen af disse projekter. Den kommer også ind på, hvorledes de finansieringsordninger, der involverer Den Europæiske Investeringsbank, kan forbedres ved at trække på Bankens erfaring med det særlige Amsterdam-handlingsprogram. I rapporten fremhæver Kommissionen to vigtige initiativer, dels tanken om i EIB at oprette en særlig lånefacilitet med risikodeling for infrastrukturer på linje med tilgangen i Amsterdam-handlingsprogrammet, dels projektet om et europæisk satellitnavigationssystem, Galileo. Rådet noterede sig også et indlæg fra formanden for EIB, Sir Brian Unwin, der henledte Rådets opmærksomhed på de store beløb, som EIB har stillet til rådighed til finansiering af de transeuropæiske net, og som har gjort EIB til den største individuelle långiver på området. Han bad i den forbindelse om en ajourføring af Essen-listen over projekterne under de transeuropæiske net. Han redegjorde tillige for EIB's holdning til et finansieringspartnerskab mellem den offentlige og den private sektor.

7 Rådet konkluderede, at en række spørgsmål i denne forbindelse skal behandles yderligere efter Det Europæiske Råds møde. %(6.$71,1* $') 5'6.2'(.6)25(5+9(596%(6.$71,1* Rådet udtrykte sin tilfredshed med anden interimsrapport om det arbejde, som Gruppen vedrørende en Adfærdskodeks for Erhvervsbeskatning har udført; rapporten blev forelagt af Paymaster General Dawn Primarolo i hendes egenskab af formand for gruppen. Gruppen, der blev nedsat på grundlag af en resolution om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning af 1. december 1997 for at vurdere potentielt skadelige skatteforanstaltninger, forelagde sin første interimsrapport for Økofin-Rådet forud for Det Europæiske Råd i Wien i december Det er gruppens mål at afslutte sit arbejde senest inden Det Europæiske Råds møde i Helsingfors i slutningen af indeværende år. Rapporten falder i to hoveddele. Den første er en faktisk opregning af det arbejde, gruppen har udført siden december. Der er vedtaget beskrivelser af de potentielt skadelige foranstaltninger for alle fem kategorier på den liste, der blev udarbejdet sidste år (koncerninterne tjenester, finansieringsvirksomhed og offshore-selskaber, andre sektorspecifikke ordninger, regionale incitamenter og andre foranstaltninger). Der er også vedtaget beskrivelser af skattesystemer og potentielt skadelige foranstaltninger i områder, der er afhængige af eller associerede med medlemsstaterne. Der er foretaget indledende vurderinger for alle disse foranstaltninger. Gruppen har hørt medlemsstaternes syn på, om de har et effektivt beskatningsniveau, som er væsentligt lavere end det, der generelt er gældende i den pågældende medlemsstat. Gruppen har også modtaget oplysninger fra nogle medlemsstater om foranstaltninger vedrørende regionerne i den yderste periferi og små øer. Anden del af rapporten omhandler det videre arbejde, der skal udføres, indtil rapporten skal forelægges for Økofin-Rådet i november. Gruppen skal behandle de sidste yderligere foranstaltninger, idet medlemsstaterne siden december har tilføjet et betydeligt antal ekstra foranstaltninger. Målet er at bringe dem alle op på samme vurderingsniveau som de foranstaltninger, der er gennemgået hidtil, og gruppen skal derfor vedtage beskrivelser, foretage indledende vurdering og gennemgå de deraf følgende effektive beskatningsniveauer. Gruppen skal også behandle nogle specifikke spørgsmål vedrørende en række forskellige foranstaltninger, der skal gennemgås nærmere med henblik på den endelige vurderingsproces. Gruppen vil derfor få forelagt en række korte diskussionsoplæg. Blandt de emner, der er blevet nævnt, er forskelle i periodisering, små og mellemstore virksomheder, skibsfart, små økonomier og regional udvikling. Gruppen skal gennemgå resultaterne af to undersøgelser, Kommissionen har foretaget, dels af administrative procedurer dels af en sammenligning af landenes behandling af holdingselskaber, hvilket vil bidrage til en bedre forståelse af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med skadelig skattekonkurrence. Efter det overvejende faktuelle og analytiske arbejde, gruppen har udført indtil nu, vil den skulle fokusere på de vurderinger, der skal indgå i den endelige rapport, der skal forelægges for Økofin-Rådet i november 1999.

8 %(6.$71,1*$)5(17(,1'7 *7(5 Rådet vedtog konklusioner vedrørende forslaget til direktiv om beskatning af renteindtægter med hovedvægten på fire aspekter: betalingsagenters administrative byrder, beskatning af internationale obligationer, definition af renter og situationen i medlemsstaternes afhængige og associerede territorier (se nedenfor). Gordon Brown meddelte Rådet, at den britiske delegation i begyndelsen af næste måned vil tilkendegive sin detaljerede holdning til, hvorledes euroobligationerne skal behandles. Næstformanden for ECB gjorde Rådet opmærksom på, at der som følge af den fælles valuta ikke længere bør skelnes mellem euroobligationer og indenlandske obligationer i euro. Den luxembourgske delegation udtalte, at det foreslåede direktiv ikke bør finde anvendelse på investeringsfonde og lignende instrumenter. Den græske delegation ønskede en midlertidig undtagelse fra direktivudkastet for Grækenland med henblik på landets tiltrædelse af euroen næste år. Nogle medlemsstater ønskede, at eksperter skal arbejde videre med ordningen for deling af skatteprovenu. Rådet noterede sig også de oplysninger, der blev givet af de medlemsstater, der har afhængige eller associerede territorier (Frankrig, Nederlandene, Danmark, Det Forenede Kongerige og Portugal), om deres kontakter med disse territorier med henblik på indførelse af foranstaltninger svarende til direktivudkastet. Formandskabet fremhævede i sine konkluderende bemærkninger, at det er vigtigt, at alle parter er indstillet på indgå et kompromis og på snarest muligt at forelægge de manglende rapporter, hvis man skal nå til enighed om direktivforslaget inden årets udgang. %(6.$71,1*$)5(17(,1'7 *7(5.21./86,21(5 Det Europæiske Råd anmodede på mødet i Wien den december 1998 Rådet (økonomi og finans) om at fortsætte arbejdet med bl.a. direktivet om beskatning af renteindtægter med henblik på, at Rådet når til en aftale om dette forslag inden Det Europæiske Råds møde i Helsingfors. En række vigtige spørgsmål vedrørende forslaget er blevet drøftet i Rådets Finansgruppe, hvoraf nogle vedrører behovet for at bevare de europæiske finansielle markeders konkurrenceevne på verdensplan og direktivets anvendelsesområde. På det uformelle møde mellem økonomi- og finansministrene den april pålagde disse Finansgruppen at nå til enighed om en løsning i god tid før Rådets samling den 25. maj 1999 med henblik på at mindske betalingsagenters administrative byrde. De anmodede også gruppen om at undersøge muligheden for at undtage engroshandel med internationale obligationer og om muligt at afslutte undersøgelsen af dette spørgsmål før Rådets samling den 25. maj Gruppen har drøftet disse to spørgsmål. Desuden har den drøftet definitionen af renter i artikel 5, litra a) og b), i direktivforslaget. På baggrund af Finansgruppens drøftelser drager Rådet følgende konklusioner: %HWDOLQJVDJHQWHUVDGPLQLVWUDWLYHE\UGHU Der er enighed om principperne om, at betalingsagenter skal behandle udbetalinger til individuelle modtagere, der er bosiddende i EU, som udbetalinger, der falder inden for direktivets anvendelsesområde;

9 at betalingsagenterne med hensyn til individuelle rentemodtagere, der har opgivet, at deres bopæl er uden for EU, skal behandle udbetalinger som udbetalinger, der ikke falder inden for direktivets anvendelsesområde, hvis modtageren forelægger tilfredsstillende beviser for, at han har bopæl i et tredjeland; at identifikationsprocedurerne henhører under medlemsstaterne med forbehold af, at der nås til enighed om et mindstekrav til beviserne for tredjelandsbopæl i henhold til direktivet. Finansgruppen anmodes om at undersøge de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af disse generelle regler, herunder muligheden for fælles mindstekrav til beviser for tredjelandsbopæl; spørgsmålet om, hvordan man skal behandle en individuel modtager, der er bosiddende i EU, og som erklærer, at han ikke er den faktiske modtager; behovet for bestemmelser til bekæmpelse af misbrug, som forhindrer faktiske modtagere, der er bosiddende i EU, i at undgå at være omfattet af direktivet, især ved at kanalisere rentebetalinger gennem modtagere med tredjelandsbopæl.,qwhuqdwlrqdohreoljdwlrqhu Rådet erkender, at behandlingen af renter på internationale obligationer i henhold til direktivudkastet vil kunne give problemer med hensyn til de finansielle markeders konkurrenceevne, især engrosmarkedernes. Medlemsstaterne er parat til at overveje muligheden for en kompromisløsning, der tager hensyn til, hvordan obligationsmarkederne fungerer, og direktivets formål. Da UK's holdning til spørgsmålet endnu ikke er afklaret, har Finansgruppen dog ikke kunnet afslutte sine undersøgelser som ønsket. 'LUHNWLYHWVDQYHQGHOVHVRPUnGHGHILQLWLRQHQDIUHQWHU Alle medlemsstaterne kan tilslutte sig den del af definitionen, som findes i artikel 5, litra a), i direktivudkastet. De er også enige om, at der skal indtages en pragmatisk holdning til definitionsspørgsmålene i forbindelse med artikel 5, litra b), og at udbytte fra innovative finansielle instrumenter ikke skal medtages i definitionen på dette stadium, men tages op under den revision af direktivet, der er nævnt i artikel 13, på baggrund af medlemsstaternes erfaringer med anvendelsen af direktivet. Efter dette princip er der enighed om, at for at undgå "kuponvask" skal den del af definitionen, der findes i artikel 5, litra b), ændres, således at den omfatter renteindtægter fra salg af obligationer forud for tilbagebetalingsdatoen. Der er også enighed om, at syntetiske lavprisinstrumenter ("stripped bonds" eller kuponer) er omfattet af artikel 5, litra b). Rådet pålægger gruppen at drøfte enkelthederne i de nødvendige ændringer af artikel 5, litra a) og/eller b), og hvordan metoden for renteindtægter kan fastsættes med forbehold af kildeskat eller indberetning i henhold til artikel 5, litra b), og vanskelighederne med at gennemføre de principper, der er nævnt i det foregående afsnit.

10 $IK QJLJHRJDVVRFLHUHGHWHUULWRULHU Rådet noterer sig rapporterne fra de medlemsstater, der har afhængige eller associerede territorier, om den indsats, de har gjort eller agter at gøre for at sikre gennemførelse af forpligtelsen til, inden for rammerne af deres forfatningsmæssige ordninger at indføre foranstaltninger svarende til direktivet i disse territorier. Det er vigtigt, at der sker fremskridt i tilskyndelsen af disse territorier til at indføre sådanne foranstaltninger, for at man kan fortsætte den politiske dialog med de europæiske tredjelande. Rådet opfordrer de berørte medlemsstater til at aflægge en yderligere rapport til Rådet (økonomi og finans) på samlingen i oktober Rådet opfordrer Finansgruppen til at fortsætte arbejdet og gøre den nødvendige indsats, for at man kan nå målet, der går ud på at få vedtaget direktivet i %(6.$71,1*$)5(17(52*52<$/7,(6.21./86,21(5 Rådet drøftede de politiske hovedpunkter i forslaget til direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede virksomheder. Under behørig hensyntagen til medlemsstaternes bemærkninger tilsluttede Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, sig følgende konklusioner: 1. Dette direktiv er en del af den skattepakke, der blev vedtaget under det luxembourgske formandskab den 1. december Derfor vedtages det først endeligt i denne sammenhæng. 2. Der må derfor ske en yderligere interesseudligning for så vidt angår direktivets anvendelsesområde. Ifølge direktivet må kun en snæver kreds af associerede virksomheder, jf. OECDmodelaftalen af 1997 om indtægts- og formuebeskatning, tilbyde finansielle og teknologiske tjenesteydelser uden at skulle erlægge kildeskat. Denne kreds er begrænset til udtrykkeligt angivne former for selskaber, der er direkte indbyrdes associeret, samt til disses forretningssteder; for så vidt angår associering går man ud fra et snævert defineret kapitalbegreb. 3. Med forbehold af en endelig tilslutning til direktivet indrømmes Grækenland og Portugal en overgangsfrist på otte år, hvor skatteprocenten i de første år ikke må overskride 10% og i de sidste år ikke 5%. 4. De enkelte medlemsstaters forvaltningsmetoder med henblik på nedsættelse af kildeskatten skal så vidt muligt respekteres. Dette har haft et positivt resultat i forbindelse med direktivet om moder- /datterselskaber. 5. Kun i behørigt begrundede tilfælde bør der gøres undtagelser fra tilsvarende regler i direktivet om moder-/datterselskaber, som har virket efter hensigten. Rådet henstillede til Finansgruppen, at den med udgangspunkt i disse konklusioner intenst fortsætter og afslutter behandlingen. (1(5*,%(6.$71,1* Rådet drøftede et kompromisforslag, som var udarbejdet af formandskabet, om hovedtrækkene i en EF-ramme for beskatning af energiprodukter. Formålet med kompromisforslaget var at fastlægge retningslinjer for de videre drøftelser om udkastet til direktiv om energibeskatning.

11 Der erindres om, at drøftelserne på Rådets samling den 15. marts 1999 viste, at et flertal af medlemsstaterne anså en EF-ramme for energibeskatning for at være nødvendig for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, og for at opfylde en række målsætninger på miljøområdet, men også, at visse medlemsstater fandt, at forslaget var forbundet med grundlæggende problemer på grund af dets økonomiske virkninger. Med henblik på at få løst disse problemer foreslog formandskabet i sit kompromis navnlig indførelse af overgangsperioder for visse medlemsstater, afgiftsfritagelser eller -lempelser for visse produkter, herunder mulighed for anvendelse af en nulsats. Rammen skulle omfatte både energiprodukter, der endnu ikke er omfattet af fællesskabslovgivningen om forbrugsafgifter: naturgas, kul, brunkul og elektricitet, og energiprodukter, der allerede er omfattet af fællesskabslovgivningen: motorbrændstof og fyringsolie.

12 Det fremgik af ministrenes indlæg, at 13 delegationer kunne tilslutte sig hovedtrækkene i kompromisforslaget, idet der dog var behov for nærmere at drøfte visse specifikke spørgsmål, før der kan opnås enighed om et endeligt udkast, som efter planen skal foreligge ved årets udgang. To delegationer kunne ikke tilslutte sig formandskabets kompromisforslag som grundlag for de videre drøftelser $)*,)7(53c72%$. Rådet nåede til enighed om udkastet til direktiv om ændring af direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (92/79/EØF), om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (92/80/EØF) og om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (95/59/EF). Direktivudkastet tager sigte på at sikre en mere ensartet fortolkning og gennemførelse af de gældende fællesskabsordninger vedrørende punktafgifter på tobak med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidigt med at medlemsstaterne fortsat sikres det nødvendige råderum til at fastsætte og iværksætte en politik, der er tilpasset de nationale forhold. I direktivudkastet er der fastsat overgangsperioder for dets gennemførelse i visse medlemsstater, bl.a. Sverige, der får forlænget dispensationen fra den samlede minimumspunktafgift på 57% (af detailsalgsprisen) indtil den 31. december 2002; Frankrig tildeles en supplerende periode indtil den 31. december 2002 for cigaretter og tobaksvarer, der sælges på Korsika, og Tyskland tildeles en supplerende periode, så det kan tilpasse sin nationale sats for ruller af finskåren tobak til Fællesskabets lovgivning. I direktivudkastet fastsættes der endvidere en tidsplan for forhøjelser for at undgå, at værdien af EF-minimumsafgifterne på cigarer, cigarillos, tobak til rulning og anden røgtobak udhules. For så vidt angår proceduren for regelmæssig revision af de nye ordninger (herunder navnlig af dispensationerne), er det i direktivudkastet fastsat, at der skal foretages en fornyet gennemgang heraf hvert tredje år, og første gang senest den 31. december ('6$702066$763c$5%(-'6.5$)7,17(16,9(7-(1(67(<'(/6(5 Rådet noterede sig det arbejde, der var udført vedrørende Kommissionens forslag af 15. marts 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats for arbejdskraftintensive tjenesteydelser. For at blive omfattet af den nedsatte momssats vil sådanne tjenesteydelser skulle leveres direkte til de endelige forbrugere, være overvejende lokale og må ikke skabe konkurrenceforvridninger eller være til hinder for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. To medlemsstater understregede forslagets betydning og behovet for at fremskynde arbejdet hermed. Nogle delegationer var dog i tvivl om, hvorvidt det reelt ville bidrage til at nå de ønskede mål, nemlig at fremme skabelsen af flere arbejdspladser. Andre delegationer foreslog, at der blev udarbejdet en godkendt liste over arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som den påtænkte nedsatte momssats skulle finde anvendelse på, med henblik på at undgå de problemer, der ellers ville være forbundet med at indkredse de arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som direktivforslaget tager sigte på. Rådet pålagde sine kompetente organer at fortsætte behandlingen af forslaget på grundlag af medlemsstaternes bemærkninger og i den forbindelse forsøge at opstille ovennævnte liste.

13 ())(.7,9.2120,6.)259$/71,1*%(. 03(/6($)69,* '(7(8523,6.(.21725)25%(. 03(/6($)69,*2/$) Rådet vedtog de nødvendige retsakter med henblik på oprettelsen af det nye kontor for bekæmpelse af svig "OLAF" - der skal træde i stedet for UCLAF - og som skal påbegynde sit arbejde den 1. juni Efter vedtagelsen undertegnede Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig skal foretage i de tre institutioner. Rådet udtrykte tilfredshed med, at dette vigtige nye organ for bekæmpelse af svig og finansielle uregelmæssigheder i EU-institutionerne og til skade for EU's økonomiske interesser var blevet oprettet i tæt samarbejde med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Med oprettelsen af det nye kontor for bekæmpelse af svig indføres følgende væsentlige nyskabelser: - Kontoret er beføjet til på eget initiativ at iværksætte undersøgelser og skal ikke modtage instruksioner af nogen art; - der kan foretages undersøgelser såvel i medlemsstaterne som i alle Fællesskabets organer, institutioner og kontorer; - Kontoret vil blive styrket gennem udnævnelse af meget erfarne efterforskere - også fra medlemsstaterne; - Kontorets efterforskere vil have adgang til alle nødvendige oplysninger og vil kunne samarbejde direkte med de nationale retlige myndigheder og EU's myndigheder; - Direktøren for OLAF udnævnes af Kommissionen i forståelse med Rådet og Europa-Parlamentet. Han vil blive kontrolleret af et Overvågningsudvalg bestående af fem uafhængige eksterne personer, der beklæder høje embeder, og som ligeledes udnævnes af Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen i fællesskab 1). Rådet vedtog følgende retsakter: - Forordninger (EF og EURATOM) om de undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig; - Interinstitutionel aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, herunder en "standardafgørelse", som hver enkelt af Fællesskabets institutioner, organer eller kontorer skal vedtage; 1) Rådet har tilkendegivet, at det går ind for udnævnelsen af Mireille DELMAS-MARTY (F), Edmondo BRUTI-LIBERATI (I), José Narciso de CUNHA RODRIGUES (P), Raymond KENDALL (UK) og Harald NOACK (D).