VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV"

Transkript

1 & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken Tysklands finansministerium

2 ,1'+2/' '(/7$*(5( '5 )7('(381.7(5 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅD I KÖLN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR DE ØKONOMISKE POLITIKKER DEN EUROPÆISKE BESKÆFTIGELSESPAGT RAPPORT OM DET INDRE MARKED INDEN FOR FINANSIELLE TJENESTEYDELSER STATUSRAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD OM STYRKET SKATTEPOLITISK SAMARBEJDE RAPPORT OM FORBEDRINGER AF DET INTERNATIONALE FINANSIELLE SYSTEM GÆLDSINITIATIV FOR HØJT FORGÆLDEDE FATTIGE LANDE (HIPC) RAPPORT OM FREMME AF INVESTERINGER I EUROPÆISKE INFRASTRUKTURER OG HUMANKAPITAL BESKATNING ADFÆRDSKODEKS FOR ERHVERVSBESKATNING BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER - KONKLUSIONER BESKATNING AF RENTER OG ROYALTIES - KONKLUSIONER ENERGIBESKATNING PUNKTAFGIFTER PÅ TOBAK NEDSAT MOMSSATS PÅ ARBEJDSKRAFTINTENSIVE TJENESTEYDELSER EFFEKTIV ØKONOMISK FORVALTNING - BEKÆMPELSE AF SVIG DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG - OLAF SEM KONKLUSIONER PUNKTER BEHANDLET UNDER "EVENTUELT" UNDERTEGNELSE AF PROTOKOLLEN TIL DOBBELTBESKATNINGSKONVENTIONEN (59('7$*(78'(1'(%$7, (&2),1... I - Normalsats for merværdiafgiften*... I - Forordning om ændring af garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande... I %(6.,..(/6(... I - Regionsudvalget... I BBBBBBBBBB <GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUHOOHU

3 Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Jean-Jacques VISEUR Danmark: Marianne JELVED Michael DITHMER Tyskland: Hans EICHEL Caio KOCH-WESER Grækenland: Yiannos PAPANTONIOU Spanien: Cristóbal MONTORO MORENO Frankrig: Dominique STRAUSS-KAHN Irland: Charlie McCREEVY Italien: Giuliano AMATO Vincenzo VISCO Luxembourg: Jean-Claude JUNCKER Robert GOEBBELS Nederlandene: Gerrit ZALM Willem VERMEEND Østrig: Rudolf EDLINGER Portugal: António de SOUSA FRANCO Fernando TEIXEIRA dos SANTOS Finland: Sauli NIINISTÖ Suve-Anne SIIMES Sverige: Bosse RINGHOLM Kari LOTSBERG Det Forenede Kongerige: Gordon BROWN Dawn PRIMAROLO Finansminister Økonomiminister Statssekretær for økonomi Forbundsfinansminister Statssekretær, Forbundsfinansministeriet Økonomi- og finansminister Statssekretær for økonomiske spørgsmål Økonomi-, finans- og industriminister Finansminister Minister for statens finanser, budget og økonomisk planlægning Finansminister Premierminister, finansminister og arbejdsminister Økonomiminister Finansminister Statssekretær for finansielle spørgsmål Forbundsfinansminister Finansminister Statssekretær for statens finanser og finansielle spørgsmål Finansminister Minister i Finansministeriet Finansminister Statssekretær for finansielle spørgsmål Finansminister Paymaster General * * * Kommissionen: Jacques SANTER Mario MONTI Yves-Thibault de SILGUY Karel VAN MIERT * * * Formand Medlem Medlem Medlem

4 *HQHUDOVHNUHWDULDWHWIRU5nGHW Jürgen TRUMPF (QGYLGHUHGHOWRJ Christian NOYER Sir Brian UNWIN Jean LEMIERRE Henri BOGAERT Generalsekretær Næstformand for Den Europæiske Centralbank Formand for Den Europæiske Investeringsbank Formand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Formand for Udvalget for Økonomisk Politik )25%(5('(/6($)'(7(8523,6.(5c',.g/1-29(525'1('(5(71,1*6/,1-(5)25'(.2120,6.(32/,7,..(5 Rådet godkendte sin rapport til Det Europæiske Råd i Köln den juni med udkastet til de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker, som Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Udvalget for Økonomisk Politik havde udarbejdet efter Rådets orienterende drøftelse på den seneste samling den 10. maj Rådet udtrykte sin tilfredshed med, at udkastet til retningslinjer har sat passende fokus på både de makroøkonomiske og strukturelle aspekter, og at retningslinjerne for de enkelte lande er udformet konkret og præcist; endvidere ser udkastet til beskæftigelsespagt ud til at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Det Europæiske Råd forventes at give sin politiske tilslutning til retningslinjerne, som vil blive formelt vedtaget af Rådet på et senere tidspunkt. '(1(8523,6.(%(6. )7,*(/6(63$*7 Som forberedelse til den fælles samling i Rådet (økonomi og finans og arbejds- og socialministrene) senere samme dag gennemgik Rådet det seneste udkast til den europæiske beskæftigelsespagt, som formandskabet havde udarbejdet efter det uformelle møde i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den maj og samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 10. maj $ '(7,1'5(0$5.(',1'(1)25),1$16,(//(7-(1(67(<'(/6(5 Rådet vedtog følgende konklusioner om Kommissionens rapport om gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der skal forelægges for Det Europæiske Råd: "Rådet noterer sig med tilfredshed Europa-Kommissionens initiativ til forbedring af det fælles europæiske finansielle marked. Rådet mener, at Kommissionens meddelelse bør anvendes som rapport til Det Europæiske Råd. Efter at den europæiske lovgivning om finansielle markeder i alt væsentligt er gennemført på grundlag af navnlig princippet om kontrol i hjemlandet og det europæiske pas, står Fællesskabet nu over for den udfordring at skulle gennemføre en omfattende strategi til udbygning af det indre marked på baggrund af en finansverden i hurtig forandring. Rådet bekræfter, at der i denne forbindelse skal bevares en ligevægt mellem de økonomiske agenters interesser, forbrugerbeskyttelse og nødvendigheden af pålidelige rammer for tilsyn, der kan sikre finansmarkedernes stabilitet og tilpasse sig nye udviklingstendenser. Rådet anser Kommissionens rapport for at være et fremragende grundlag for yderligere fremskridt. Rådet er i princippet enigt i det perspektiv og de prioriteter, der opstilles i handlingsplanen. Det støtter principielt Kommissionens forslag til aktioner, der skal gennemgås indgående i de kompetente udvalg. Rådet anmoder Kommissionen om at fortsætte sit arbejde på grundlag af drøftelserne i Gruppen vedrørende Politikken for Finansielle Tjenesteydelser, som fortsat vil give strategiske råd, drøfte den horisontale udvikling og overvåge fremskridtene inden for handlingsplanen.

5 I denne forbindelse bekræfter Rådet sit tilsagn fra februar 1999 om at fortsætte bestræbelserne på at opnå politisk enighed om de udestående centrale lovgivningsinitiativer til skabelse af et europæisk finansielt marked. Rådet er af den opfattelse, at det vil fremme den videre integration af de finansielle markeder, hvis der sideløbende foregår en passende proces, hvor man tager fat på relevante skattemæssige spørgsmål. Rådet opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Rådet om de fremskridt, der gøres på dette område, og om de nye tilsynsmæssige udfordringer, som den stigende integration af de europæiske markeder fører med sig. Den første rapport bør behandles af Økofin-Rådet inden årets udgang." 67$7865$ ,/ '(7 (8523,6.( 5c' 20 67<5.(7 6.$77(32/,7,6. 6$0$5%(-'( Rådet godkendte en statusrapport til Det Europæiske Råd i Köln om arbejdet med hovedpunkterne på det skattepolitiske område: - adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, - beskatning af renteindtægter fra opsparing, - renter og royalties, - energibeskatning. Der erindres om, at Rådet på samlingen den 1. december 1997 havde en bred skattepolitisk debat, hvor det navnlig koncentrerede sig om nødvendigheden af en koordineret indsats på europæisk plan for at bekæmpe skadelig skattekonkurrence med henblik på at bidrage til at reducere forvridningerne på det indre marked, undgå for store skatteprovenutab og ændre skattestrukturerne i en mere beskæftigelsesvenlig retning. Navnlig tre områder er fremhævet i konklusionerne fra denne samling: erhvervsbeskatning, beskatning af renteindtægter fra opsparing og problematikken vedrørende kildeskat på renter og royalties, der betales mellem virksomheder på tværs af grænserne. Rådet forelagde en første statusrapport om sit arbejde på disse tre områder samt om energibeskatning for Det Europæiske Råd i Wien. Denne anden statusrapport, som Det Europæiske Råd anmodede om i konklusionerne fra Wien (punkt 23), beskriver de videre fremskridt, der er gjort i arbejdet med disse beskatningsspørgsmål. Rapporten tager også hensyn til det arbejde, der blev udført på dagens samling vedrørende disse fire spørgsmål (se også nedenfor). 5$ )25%('5,1*(5$)'(7,17(51$7,21$/(),1$16,(//(6<67(0 Rådet godkendte en rapport udarbejdet af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om forbedringer af det internationale finansielle system med henblik på forelæggelse for Det Europæiske Råd i Köln. Rapporten redegør for den fælles forståelse i EU på dette område og er et nyttigt bidrag til de igangværende internationale drøftelser om skabelse af et stabilt internationalt monetært system, som den finansielle krise i Asien, Rusland og Latinamerika gav startskuddet til. Formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Jean Lemierre, skitserede hovedtrækkene i rapporten, der omfatter følgende emner: Større åbenhed og bedre procedurer for udformning af politikken, overvågning af den finansielle sektor, bestemmelser om de internationale kapitalstrømme, inddragelse af den private sektor, valutakursregimer, målrettet finansiel og teknisk bistand af høj kvalitet samt forbedring af Bretton Woodsinstitutionernes virke.

6 I deres indlæg bakkede ministrene navnlig op om den del af rapporten, der vedrører forbedring af Bretton Woods-institutionernes virke: "EU-medlemsstaterne mener, at reformen af det internationale finansielle og monetære system skal foregå inden for rammerne af Bretton Woods-institutionerne. De finder, at IMF fortsat skal være centrum i det internationale monetære system. Dens institutionelle komponenters måde at operere på og samarbejdet med andre institutioner og fora bør kunne forbedres på det praktiske plan. Navnlig Fondens Interimskomité, som har politisk legitimitet, bør gøres mere effektiv. Ledetråden er i den forbindelse ansvarlighed, legitimitet, alsidighed og virkeevne." Rådet vedtog at vende tilbage til spørgsmålet til efteråret med henblik på det næste møde i IMF's Interimskomité. * /'6,1,7,$7,9)25+ -7)25* /'('()$77,*(/$1'(+,3& Rådet drøftede, hvordan man kan forbedre HIPC-gældsinitiativet, på grundlag af en mundtlig rapport fra formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om det arbejde, udvalget har udført vedrørende dette spørgsmål. Rådet understregede, at man, uden at stille spørgsmålstegn ved den nødvendige konditionalitet, navnlig bør søge at forbedre initiativet ved at fremskynde gældsnedbringelsen til fordel for de fattigste lande og ved at fastsætte de forskellige indikatorer for måling af bæredygtig udvikling på et lavere niveau. Endvidere bør gældseftergivelsen for kommercielle tilgodehavender, der i øjeblikket er fastsat til 80%, sættes op til 90% og i konkrete enkelttilfælde til et endnu højere niveau. Samtidig bør der tages hensyn til spørgsmålet om finansiering af gældseftergivelsen og en rimelig byrdefordeling i forbindelse hermed. Disse retningslinjer vil danne grundlag for yderligere forhandlinger om HIPC med EU's internationale partnere. 5$ )5(00( $),19(67(5,1*(5, (8523,6.(,1)5$ (5 2* +80$1.$3,7$/ Rådet noterede sig den rapport om investeringer i infrastrukturer i Den Europæiske Union, som Kommissionen har udarbejdet på baggrund af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Wien. Rapporten gør status over arbejdet med de transeuropæiske net, navnlig de 14 projekter inden for transport, samt udviklingen af vækstfremmende projekter inden for telekommunikation og informationsteknologi med henblik på at fremskynde gennemførelsen af disse projekter. Den kommer også ind på, hvorledes de finansieringsordninger, der involverer Den Europæiske Investeringsbank, kan forbedres ved at trække på Bankens erfaring med det særlige Amsterdam-handlingsprogram. I rapporten fremhæver Kommissionen to vigtige initiativer, dels tanken om i EIB at oprette en særlig lånefacilitet med risikodeling for infrastrukturer på linje med tilgangen i Amsterdam-handlingsprogrammet, dels projektet om et europæisk satellitnavigationssystem, Galileo. Rådet noterede sig også et indlæg fra formanden for EIB, Sir Brian Unwin, der henledte Rådets opmærksomhed på de store beløb, som EIB har stillet til rådighed til finansiering af de transeuropæiske net, og som har gjort EIB til den største individuelle långiver på området. Han bad i den forbindelse om en ajourføring af Essen-listen over projekterne under de transeuropæiske net. Han redegjorde tillige for EIB's holdning til et finansieringspartnerskab mellem den offentlige og den private sektor.

7 Rådet konkluderede, at en række spørgsmål i denne forbindelse skal behandles yderligere efter Det Europæiske Råds møde. %(6.$71,1* $') 5'6.2'(.6)25(5+9(596%(6.$71,1* Rådet udtrykte sin tilfredshed med anden interimsrapport om det arbejde, som Gruppen vedrørende en Adfærdskodeks for Erhvervsbeskatning har udført; rapporten blev forelagt af Paymaster General Dawn Primarolo i hendes egenskab af formand for gruppen. Gruppen, der blev nedsat på grundlag af en resolution om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning af 1. december 1997 for at vurdere potentielt skadelige skatteforanstaltninger, forelagde sin første interimsrapport for Økofin-Rådet forud for Det Europæiske Råd i Wien i december Det er gruppens mål at afslutte sit arbejde senest inden Det Europæiske Råds møde i Helsingfors i slutningen af indeværende år. Rapporten falder i to hoveddele. Den første er en faktisk opregning af det arbejde, gruppen har udført siden december. Der er vedtaget beskrivelser af de potentielt skadelige foranstaltninger for alle fem kategorier på den liste, der blev udarbejdet sidste år (koncerninterne tjenester, finansieringsvirksomhed og offshore-selskaber, andre sektorspecifikke ordninger, regionale incitamenter og andre foranstaltninger). Der er også vedtaget beskrivelser af skattesystemer og potentielt skadelige foranstaltninger i områder, der er afhængige af eller associerede med medlemsstaterne. Der er foretaget indledende vurderinger for alle disse foranstaltninger. Gruppen har hørt medlemsstaternes syn på, om de har et effektivt beskatningsniveau, som er væsentligt lavere end det, der generelt er gældende i den pågældende medlemsstat. Gruppen har også modtaget oplysninger fra nogle medlemsstater om foranstaltninger vedrørende regionerne i den yderste periferi og små øer. Anden del af rapporten omhandler det videre arbejde, der skal udføres, indtil rapporten skal forelægges for Økofin-Rådet i november. Gruppen skal behandle de sidste yderligere foranstaltninger, idet medlemsstaterne siden december har tilføjet et betydeligt antal ekstra foranstaltninger. Målet er at bringe dem alle op på samme vurderingsniveau som de foranstaltninger, der er gennemgået hidtil, og gruppen skal derfor vedtage beskrivelser, foretage indledende vurdering og gennemgå de deraf følgende effektive beskatningsniveauer. Gruppen skal også behandle nogle specifikke spørgsmål vedrørende en række forskellige foranstaltninger, der skal gennemgås nærmere med henblik på den endelige vurderingsproces. Gruppen vil derfor få forelagt en række korte diskussionsoplæg. Blandt de emner, der er blevet nævnt, er forskelle i periodisering, små og mellemstore virksomheder, skibsfart, små økonomier og regional udvikling. Gruppen skal gennemgå resultaterne af to undersøgelser, Kommissionen har foretaget, dels af administrative procedurer dels af en sammenligning af landenes behandling af holdingselskaber, hvilket vil bidrage til en bedre forståelse af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med skadelig skattekonkurrence. Efter det overvejende faktuelle og analytiske arbejde, gruppen har udført indtil nu, vil den skulle fokusere på de vurderinger, der skal indgå i den endelige rapport, der skal forelægges for Økofin-Rådet i november 1999.

8 %(6.$71,1*$)5(17(,1'7 *7(5 Rådet vedtog konklusioner vedrørende forslaget til direktiv om beskatning af renteindtægter med hovedvægten på fire aspekter: betalingsagenters administrative byrder, beskatning af internationale obligationer, definition af renter og situationen i medlemsstaternes afhængige og associerede territorier (se nedenfor). Gordon Brown meddelte Rådet, at den britiske delegation i begyndelsen af næste måned vil tilkendegive sin detaljerede holdning til, hvorledes euroobligationerne skal behandles. Næstformanden for ECB gjorde Rådet opmærksom på, at der som følge af den fælles valuta ikke længere bør skelnes mellem euroobligationer og indenlandske obligationer i euro. Den luxembourgske delegation udtalte, at det foreslåede direktiv ikke bør finde anvendelse på investeringsfonde og lignende instrumenter. Den græske delegation ønskede en midlertidig undtagelse fra direktivudkastet for Grækenland med henblik på landets tiltrædelse af euroen næste år. Nogle medlemsstater ønskede, at eksperter skal arbejde videre med ordningen for deling af skatteprovenu. Rådet noterede sig også de oplysninger, der blev givet af de medlemsstater, der har afhængige eller associerede territorier (Frankrig, Nederlandene, Danmark, Det Forenede Kongerige og Portugal), om deres kontakter med disse territorier med henblik på indførelse af foranstaltninger svarende til direktivudkastet. Formandskabet fremhævede i sine konkluderende bemærkninger, at det er vigtigt, at alle parter er indstillet på indgå et kompromis og på snarest muligt at forelægge de manglende rapporter, hvis man skal nå til enighed om direktivforslaget inden årets udgang. %(6.$71,1*$)5(17(,1'7 *7(5.21./86,21(5 Det Europæiske Råd anmodede på mødet i Wien den december 1998 Rådet (økonomi og finans) om at fortsætte arbejdet med bl.a. direktivet om beskatning af renteindtægter med henblik på, at Rådet når til en aftale om dette forslag inden Det Europæiske Råds møde i Helsingfors. En række vigtige spørgsmål vedrørende forslaget er blevet drøftet i Rådets Finansgruppe, hvoraf nogle vedrører behovet for at bevare de europæiske finansielle markeders konkurrenceevne på verdensplan og direktivets anvendelsesområde. På det uformelle møde mellem økonomi- og finansministrene den april pålagde disse Finansgruppen at nå til enighed om en løsning i god tid før Rådets samling den 25. maj 1999 med henblik på at mindske betalingsagenters administrative byrde. De anmodede også gruppen om at undersøge muligheden for at undtage engroshandel med internationale obligationer og om muligt at afslutte undersøgelsen af dette spørgsmål før Rådets samling den 25. maj Gruppen har drøftet disse to spørgsmål. Desuden har den drøftet definitionen af renter i artikel 5, litra a) og b), i direktivforslaget. På baggrund af Finansgruppens drøftelser drager Rådet følgende konklusioner: %HWDOLQJVDJHQWHUVDGPLQLVWUDWLYHE\UGHU Der er enighed om principperne om, at betalingsagenter skal behandle udbetalinger til individuelle modtagere, der er bosiddende i EU, som udbetalinger, der falder inden for direktivets anvendelsesområde;

9 at betalingsagenterne med hensyn til individuelle rentemodtagere, der har opgivet, at deres bopæl er uden for EU, skal behandle udbetalinger som udbetalinger, der ikke falder inden for direktivets anvendelsesområde, hvis modtageren forelægger tilfredsstillende beviser for, at han har bopæl i et tredjeland; at identifikationsprocedurerne henhører under medlemsstaterne med forbehold af, at der nås til enighed om et mindstekrav til beviserne for tredjelandsbopæl i henhold til direktivet. Finansgruppen anmodes om at undersøge de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af disse generelle regler, herunder muligheden for fælles mindstekrav til beviser for tredjelandsbopæl; spørgsmålet om, hvordan man skal behandle en individuel modtager, der er bosiddende i EU, og som erklærer, at han ikke er den faktiske modtager; behovet for bestemmelser til bekæmpelse af misbrug, som forhindrer faktiske modtagere, der er bosiddende i EU, i at undgå at være omfattet af direktivet, især ved at kanalisere rentebetalinger gennem modtagere med tredjelandsbopæl.,qwhuqdwlrqdohreoljdwlrqhu Rådet erkender, at behandlingen af renter på internationale obligationer i henhold til direktivudkastet vil kunne give problemer med hensyn til de finansielle markeders konkurrenceevne, især engrosmarkedernes. Medlemsstaterne er parat til at overveje muligheden for en kompromisløsning, der tager hensyn til, hvordan obligationsmarkederne fungerer, og direktivets formål. Da UK's holdning til spørgsmålet endnu ikke er afklaret, har Finansgruppen dog ikke kunnet afslutte sine undersøgelser som ønsket. 'LUHNWLYHWVDQYHQGHOVHVRPUnGHGHILQLWLRQHQDIUHQWHU Alle medlemsstaterne kan tilslutte sig den del af definitionen, som findes i artikel 5, litra a), i direktivudkastet. De er også enige om, at der skal indtages en pragmatisk holdning til definitionsspørgsmålene i forbindelse med artikel 5, litra b), og at udbytte fra innovative finansielle instrumenter ikke skal medtages i definitionen på dette stadium, men tages op under den revision af direktivet, der er nævnt i artikel 13, på baggrund af medlemsstaternes erfaringer med anvendelsen af direktivet. Efter dette princip er der enighed om, at for at undgå "kuponvask" skal den del af definitionen, der findes i artikel 5, litra b), ændres, således at den omfatter renteindtægter fra salg af obligationer forud for tilbagebetalingsdatoen. Der er også enighed om, at syntetiske lavprisinstrumenter ("stripped bonds" eller kuponer) er omfattet af artikel 5, litra b). Rådet pålægger gruppen at drøfte enkelthederne i de nødvendige ændringer af artikel 5, litra a) og/eller b), og hvordan metoden for renteindtægter kan fastsættes med forbehold af kildeskat eller indberetning i henhold til artikel 5, litra b), og vanskelighederne med at gennemføre de principper, der er nævnt i det foregående afsnit.

10 $IK QJLJHRJDVVRFLHUHGHWHUULWRULHU Rådet noterer sig rapporterne fra de medlemsstater, der har afhængige eller associerede territorier, om den indsats, de har gjort eller agter at gøre for at sikre gennemførelse af forpligtelsen til, inden for rammerne af deres forfatningsmæssige ordninger at indføre foranstaltninger svarende til direktivet i disse territorier. Det er vigtigt, at der sker fremskridt i tilskyndelsen af disse territorier til at indføre sådanne foranstaltninger, for at man kan fortsætte den politiske dialog med de europæiske tredjelande. Rådet opfordrer de berørte medlemsstater til at aflægge en yderligere rapport til Rådet (økonomi og finans) på samlingen i oktober Rådet opfordrer Finansgruppen til at fortsætte arbejdet og gøre den nødvendige indsats, for at man kan nå målet, der går ud på at få vedtaget direktivet i %(6.$71,1*$)5(17(52*52<$/7,(6.21./86,21(5 Rådet drøftede de politiske hovedpunkter i forslaget til direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede virksomheder. Under behørig hensyntagen til medlemsstaternes bemærkninger tilsluttede Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, sig følgende konklusioner: 1. Dette direktiv er en del af den skattepakke, der blev vedtaget under det luxembourgske formandskab den 1. december Derfor vedtages det først endeligt i denne sammenhæng. 2. Der må derfor ske en yderligere interesseudligning for så vidt angår direktivets anvendelsesområde. Ifølge direktivet må kun en snæver kreds af associerede virksomheder, jf. OECDmodelaftalen af 1997 om indtægts- og formuebeskatning, tilbyde finansielle og teknologiske tjenesteydelser uden at skulle erlægge kildeskat. Denne kreds er begrænset til udtrykkeligt angivne former for selskaber, der er direkte indbyrdes associeret, samt til disses forretningssteder; for så vidt angår associering går man ud fra et snævert defineret kapitalbegreb. 3. Med forbehold af en endelig tilslutning til direktivet indrømmes Grækenland og Portugal en overgangsfrist på otte år, hvor skatteprocenten i de første år ikke må overskride 10% og i de sidste år ikke 5%. 4. De enkelte medlemsstaters forvaltningsmetoder med henblik på nedsættelse af kildeskatten skal så vidt muligt respekteres. Dette har haft et positivt resultat i forbindelse med direktivet om moder- /datterselskaber. 5. Kun i behørigt begrundede tilfælde bør der gøres undtagelser fra tilsvarende regler i direktivet om moder-/datterselskaber, som har virket efter hensigten. Rådet henstillede til Finansgruppen, at den med udgangspunkt i disse konklusioner intenst fortsætter og afslutter behandlingen. (1(5*,%(6.$71,1* Rådet drøftede et kompromisforslag, som var udarbejdet af formandskabet, om hovedtrækkene i en EF-ramme for beskatning af energiprodukter. Formålet med kompromisforslaget var at fastlægge retningslinjer for de videre drøftelser om udkastet til direktiv om energibeskatning.

11 Der erindres om, at drøftelserne på Rådets samling den 15. marts 1999 viste, at et flertal af medlemsstaterne anså en EF-ramme for energibeskatning for at være nødvendig for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, og for at opfylde en række målsætninger på miljøområdet, men også, at visse medlemsstater fandt, at forslaget var forbundet med grundlæggende problemer på grund af dets økonomiske virkninger. Med henblik på at få løst disse problemer foreslog formandskabet i sit kompromis navnlig indførelse af overgangsperioder for visse medlemsstater, afgiftsfritagelser eller -lempelser for visse produkter, herunder mulighed for anvendelse af en nulsats. Rammen skulle omfatte både energiprodukter, der endnu ikke er omfattet af fællesskabslovgivningen om forbrugsafgifter: naturgas, kul, brunkul og elektricitet, og energiprodukter, der allerede er omfattet af fællesskabslovgivningen: motorbrændstof og fyringsolie.

12 Det fremgik af ministrenes indlæg, at 13 delegationer kunne tilslutte sig hovedtrækkene i kompromisforslaget, idet der dog var behov for nærmere at drøfte visse specifikke spørgsmål, før der kan opnås enighed om et endeligt udkast, som efter planen skal foreligge ved årets udgang. To delegationer kunne ikke tilslutte sig formandskabets kompromisforslag som grundlag for de videre drøftelser $)*,)7(53c72%$. Rådet nåede til enighed om udkastet til direktiv om ændring af direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (92/79/EØF), om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (92/80/EØF) og om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (95/59/EF). Direktivudkastet tager sigte på at sikre en mere ensartet fortolkning og gennemførelse af de gældende fællesskabsordninger vedrørende punktafgifter på tobak med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidigt med at medlemsstaterne fortsat sikres det nødvendige råderum til at fastsætte og iværksætte en politik, der er tilpasset de nationale forhold. I direktivudkastet er der fastsat overgangsperioder for dets gennemførelse i visse medlemsstater, bl.a. Sverige, der får forlænget dispensationen fra den samlede minimumspunktafgift på 57% (af detailsalgsprisen) indtil den 31. december 2002; Frankrig tildeles en supplerende periode indtil den 31. december 2002 for cigaretter og tobaksvarer, der sælges på Korsika, og Tyskland tildeles en supplerende periode, så det kan tilpasse sin nationale sats for ruller af finskåren tobak til Fællesskabets lovgivning. I direktivudkastet fastsættes der endvidere en tidsplan for forhøjelser for at undgå, at værdien af EF-minimumsafgifterne på cigarer, cigarillos, tobak til rulning og anden røgtobak udhules. For så vidt angår proceduren for regelmæssig revision af de nye ordninger (herunder navnlig af dispensationerne), er det i direktivudkastet fastsat, at der skal foretages en fornyet gennemgang heraf hvert tredje år, og første gang senest den 31. december ('6$702066$763c$5%(-'6.5$)7,17(16,9(7-(1(67(<'(/6(5 Rådet noterede sig det arbejde, der var udført vedrørende Kommissionens forslag af 15. marts 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats for arbejdskraftintensive tjenesteydelser. For at blive omfattet af den nedsatte momssats vil sådanne tjenesteydelser skulle leveres direkte til de endelige forbrugere, være overvejende lokale og må ikke skabe konkurrenceforvridninger eller være til hinder for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. To medlemsstater understregede forslagets betydning og behovet for at fremskynde arbejdet hermed. Nogle delegationer var dog i tvivl om, hvorvidt det reelt ville bidrage til at nå de ønskede mål, nemlig at fremme skabelsen af flere arbejdspladser. Andre delegationer foreslog, at der blev udarbejdet en godkendt liste over arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som den påtænkte nedsatte momssats skulle finde anvendelse på, med henblik på at undgå de problemer, der ellers ville være forbundet med at indkredse de arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som direktivforslaget tager sigte på. Rådet pålagde sine kompetente organer at fortsætte behandlingen af forslaget på grundlag af medlemsstaternes bemærkninger og i den forbindelse forsøge at opstille ovennævnte liste.

13 ())(.7,9.2120,6.)259$/71,1*%(. 03(/6($)69,* '(7(8523,6.(.21725)25%(. 03(/6($)69,*2/$) Rådet vedtog de nødvendige retsakter med henblik på oprettelsen af det nye kontor for bekæmpelse af svig "OLAF" - der skal træde i stedet for UCLAF - og som skal påbegynde sit arbejde den 1. juni Efter vedtagelsen undertegnede Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig skal foretage i de tre institutioner. Rådet udtrykte tilfredshed med, at dette vigtige nye organ for bekæmpelse af svig og finansielle uregelmæssigheder i EU-institutionerne og til skade for EU's økonomiske interesser var blevet oprettet i tæt samarbejde med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Med oprettelsen af det nye kontor for bekæmpelse af svig indføres følgende væsentlige nyskabelser: - Kontoret er beføjet til på eget initiativ at iværksætte undersøgelser og skal ikke modtage instruksioner af nogen art; - der kan foretages undersøgelser såvel i medlemsstaterne som i alle Fællesskabets organer, institutioner og kontorer; - Kontoret vil blive styrket gennem udnævnelse af meget erfarne efterforskere - også fra medlemsstaterne; - Kontorets efterforskere vil have adgang til alle nødvendige oplysninger og vil kunne samarbejde direkte med de nationale retlige myndigheder og EU's myndigheder; - Direktøren for OLAF udnævnes af Kommissionen i forståelse med Rådet og Europa-Parlamentet. Han vil blive kontrolleret af et Overvågningsudvalg bestående af fem uafhængige eksterne personer, der beklæder høje embeder, og som ligeledes udnævnes af Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen i fællesskab 1). Rådet vedtog følgende retsakter: - Forordninger (EF og EURATOM) om de undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig; - Interinstitutionel aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, herunder en "standardafgørelse", som hver enkelt af Fællesskabets institutioner, organer eller kontorer skal vedtage; 1) Rådet har tilkendegivet, at det går ind for udnævnelsen af Mireille DELMAS-MARTY (F), Edmondo BRUTI-LIBERATI (I), José Narciso de CUNHA RODRIGUES (P), Raymond KENDALL (UK) og Harald NOACK (D).

14 - Rådets afgørelse om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser - inden for Rådets egne rammer - i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabernes interesser 1) ; - Afgørelse om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget i henhold til artikel 11 i forordningerne (Rådets holdning). Der erindres om, at Europa-Parlamentet ved godkendelsen af den interinstitutionelle aftale den 6. maj 1999 erklærede, at det i juli 1999 ville vedtage en afgørelse om Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte, truffet af dets præsidium, samt en ændring af forretningsordenen vedrørende Parlamentets medlemmer. De fleste øvrige fællesskabsinstitutioner og agenturer, herunder navnlig Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, har allerede tilkendegivet, at de agter at tiltræde den interinstitutionelle aftale og vedtage interne afgørelser svarende til den afgørelse, som Rådet har truffet. 6(0.21./86,21(5 RÅDET, - der har gennemgået Kommissionens rapport til Rådet om iværksættelse af henstillingerne fra Gruppen af Personlige Repræsentanter, - der har fået forelagt noten fra Kommissionen til formanden Rådet, HAR VEDTAGET FØLGENDE KONKLUSIONER: 1. Rådet takker Kommissionen for at have forelagt femte rapport om iværksættelse af henstillingerne fra Gruppen af Personlige Repræsentanter samt en note om dette emne til formanden for Rådet. 2. Rådet ser med tilfredshed på det værdifulde bidrag, som SEM initiativet har ydet til forbedringen af den finansielle forvaltning. Det understreger den meget nyttige rolle, som Gruppen af Personlige Repræsentanter har spillet i forbindelse med den udveksling af idéer, der er nødvendig for udarbejdelsen, vedtagelsen og gennemførelsen af forbedringerne. Rådet ønsker denne rolle videreført. 3. Rådet finder det generelt nødvendigt, at der gøres en større indsats for at opnå den nødvendige forbedring af den finansielle forvaltning. For borgerne hænger dette spørgsmål snævert sammen med Fællesskabernes demokratiske legitimitet. På den baggrund er en god og sund finansiel forvaltning mere end nogensinde afgørende for en styrkelse af denne legitimitet. 4. Rådet ønsker, at Kommissionen, når den er blevet udskiftet, på grundlag af den indhøstede erfaring tager nye initiativer til at forbedre forvaltningen af Fællesskabets finanser i en form, som er tilpasset de nye opgaver, der skal løses. 5. Rådet anmoder først og fremmest Kommissionen om at bestræbe sig på effektivt at gennemføre alle de forordninger, der for nylig blev vedtaget som led i Agenda ) For så vidt angår medlemmerne af Rådet og dets organer, der er repræsentanter for medlemsstaterne, og som under udøvelsen af deres funktioner hovedsageligt er underlagt national ret, vil denne afgørelse kun finde anvendelse på dem i det omfang, de optræder i denne egenskab (dvs. som medlemmer af Rådet eller dets organer).

15 6. Rådet opfordrer endvidere Kommissionen til, snarest muligt efter at den er blevet udskiftet, at fremsætte forslag til en omarbejdning af finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget på grundlag af de konklusioner, det vedtog den 25. januar 1999, samt Revisionsrettens udtalelse nr. 4/97. Rådet opfordrer ligeledes Kommissionen til at forelægge et udkast til tilpasning af gennemførelsesbestemmelserne til de seneste ændringer, der er foretaget i finansforordningen. 7. Rådet ønsker, at Revisionsrettens beretninger udnyttes bedre, herunder i dets egne instanser. Det ønsker endvidere, at den interinstitutionelle dialog om kontrol med gennemførelsen af Fællesskabets budget intensiveres. 8. Rådet ønsker, at evalueringen af Fællesskabets politikker og aktioner, som er blevet forbedret væsentligt, udbygges yderligere. Som Rådet allerede har anført i bemærkningerne til henstillingen om decharge til Kommissionen for regnskabsåret 1997, ønsker det på grundlag af Revisionsrettens bemærkninger, at den metodologiske ramme om evalueringen og dens indvirkning på beslutningsprocessen og budgetproceduren styrkes. 9. Rådet ser med tilfredshed på de bestræbelser, der allerede udfoldes for at forbedre effektiviteten af finanskontrollen og bekæmpelsen af svig såvel i Den Europæiske Unions medlemsstater som i ansøgerlandene. Det lægger meget stor vægt på, at handlingskapaciteten på disse områder styrkes i praksis. Samarbejdet med ansøgerlandene om finansiel kontrol og de dertil knyttede områder bør gøres til genstand for en særlig indsats (5%(+$1'/(781'(5(9(178(/7 Rådet noterede sig et forslag fra den spanske delegation om at nedsætte en *UXSSH Sn + MW 3ODQ YHGU UHQGH 6NDWWHVYLJ, der skulle have mandat til at undersøge, hvorledes samarbejdet mellem samtlige medlemsstaters skatteadministrationer om bekæmpelse af skattesvig (med hensyn til både direkte og indirekte beskatning) vil kunne forbedres. Rådet pålagde sine kompetente organer at behandle dette forslag og udarbejde en redegørelse herom til forelæggelse på en kommende rådssamling. Rådet noterede sig ligeledes et indlæg om WROGIULW VDOJ fra den franske delegation, der anmodede om en yderligere drøftelse af dette spørgsmål. Med hensyn til denne anmodning bemærkede formanden, at der ikke var den fornødne enighed mellem medlemsstaterne om at udsætte ophævelsen af det toldfri salg inden for Fællesskabet med virkning fra den 30. juni Rådet noterede sig kommissær Yves-Thibault de SILGUY's forelæggelse af Kommissionens forslag til forlængelse af I OOHVVNDEVJDUDQWLHQ WLO (,% PRG WDE L IRUELQGHOVH PHG OnQ WLO SURMHNWHU L WUHGMHODQGH, der principielt udløber den 1. februar Forslaget til afgørelse, der blev vedtaget af Kommissionen den 26. april 1999,og hvorefter Fællesskabet garanterer EIB mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet, indebærer i alt væsentligt en videreførelse af de hidtidige foranstaltninger, bortset fra beløbene i henhold til de regionale mandater og procentsatsen for den generelle garanti. Rådet pålagde sine kompetente organer at afslutte arbejdet vedrørende dette forslag snarest muligt, eftersom det ikke indeholder forslag om væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige ordning.

16 81'(57(*1(/6($) //(17,/'2%%(/7%(6.$71,1*6.219(17,21(1 Efter at der var opnået enighed om teksten, undertegnede medlemsstaterne protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (dobbeltbeskatningskonventionen). I henhold til protokollen forlænges dobbeltbeskatningskonventionen med fem år fra den 31. december Konventionen vil herefter stiltiende kunne forlænges hvert femte år, medmindre en kontraherende stat gør indsigelse herimod (59('7$*(78'(1'(%$7 (Når der er tale om retsakter, er det angivet, hvem der har stemt imod eller undladt at stemme. Afgørelser, der indeholder erklæringer, som Rådet har besluttet at gøre tilgængelige for offentligheden, er angivet med en asterisk; erklæringerne kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten) (&2),1 1RUPDOVDWVIRUPHUY UGLDIJLIWHQ Rådet vedtog et direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til normalsatsens størrelse. Direktivet vedrører størrelsen af den minimumsstandard-momssats, der skal gælde fra 1. januar 1999 til 31. december år Der erindres om, at Kommissionen - i henhold til bestemmelserne i sjette momsdirektiv - fremsatte et forslag den 1. december 1998 om indførelse af en minimumsstandardsats på 15% og en maksimumssats på 25% med en gyldighedsperiode fra 1. januar 1999 til 31. december I direktivet fastsættes der dog kun en minimumsstandardsats på 15%, der skal finde anvendelse i en længere gyldighedsperiode, nemlig fra 1. januar 1999 til 31. december I forbindelse med vedtagelsen af direktivet erklærede medlemsstaterne, at de i videst muligt omfang ville bestræbe sig på at undgå at overskride den nugældende forskel på 10 procentpoint over den laveste standardsats, der anvendes af medlemsstaterne i øjeblikket. )RURUGQLQJ RP QGULQJ DI JDUDQWLIRQGHQ IRU DNWLRQHU L IRUKROG WLO WUHGMHODQGH På baggrund af den politiske enighed, der blev opnået den 1. december 1998, og på baggrund af enigheden om den finansielle ramme for på Det Europæiske Råds møde i Berlin i marts 1999, vedtog Rådet formelt forordningen om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande. Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande får tilført midler fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i form af renteafkast fra fondens kapitalanbringelser og ved inddrivelser hos debitorer, når fonden har udbetalt garantiydelser. I forordningen er målbeløbet på baggrund af erfaringerne med garantifondens virke fastsat til 9% af Fællesskabets samlede forpligtelser (hovedstol og forfaldne, ikke-betalte renter) i forbindelse med hver enkelt transaktion, og tilførslerne til garantifonden skal udgøre 9% af transaktionsbeløbet. Hvad angår indbetalingssatsen i forbindelse med fonden hedder det i forordningen, at hvis fondens midler efter indfrielse af garantiforpligtelser som følge af en misligholdelse kommer til at ligge under 75% af målbeløbet, hæves indbetalingssatsen i forbindelse med nye transaktioner til 10%, indtil målbeløbet igen er nået.

17 %(6.,..(/6( 5HJLRQVXGYDOJHW Rådet vedtog en afgørelse om beskikkelse af Reinhard KLIMMT som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Oskar LAFONTAINE for den resterende del af dennes mandatperiode, der udløber den 25. januar 2002.

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2002 KOM(2002) 19 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Grækenland til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B

14949/14 la/la/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. oktober 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 14949/14 FISC 181 ECOFIN 1001 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14576/14

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme

Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt turisme 12664/97 (Presse 358) C/97/358 2049. samling i Rådet - TURISME - den 26. november 1997 i Bruxelles Formand: Fernand BODEN Storhertugdømmet Luxembourgs minister for små og mellemstore virksomheder samt

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B

14950/14 jn/js/ikn 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. november 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0400 (CNS) 14950/14 FISC 182 ECOFIN 1002 RAPPORT fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 14532/14

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL

(Meddelelser) EUROPA-PARLAMENTET. Forretningsorden for Konferencen af de Europæiske Parlamenters Europaudvalg (2011/C 229/01) PRÆAMBEL 4.8.2011 Den Europæiske Unions Tidende C 229/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-PARLAMENTET Forretningsorden for Konferencen af

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2015/0296(CNS) 26.2.2016 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B

10340/16 gng/jb/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0011 (CNS) 10340/16 FISC 103 ECOFIN 624 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Rådet Tidl. dok.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat. Folketingets Europaudvalg Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 185 Offentligt Notat 4. juni 2015 J.nr. 14-5111896 Moms, Afgifter og Told Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Forslag til Rådets afgørelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.2.26 KOM(25) 539 endelig 25/215 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2494/95 for

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

12513/17 ADD 1 1 DPG

12513/17 ADD 1 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. oktober 2017 (OR. en) 12513/17 ADD 1 PV/CONS 49 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3560. samling i Rådet for Den Europæiske Union (almindelige anliggender) den

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0219 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.4.2013 COM(2013) 219 final 2013/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelsen af en rammeaftale mellem Den

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 14/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG I UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A.

Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004 om samrådsspørgsmål A. 27. oktober 2004 Besvarelse af spørgsmål 61, alm. del, stillet af Folketingets Skatteudvalg den 20. oktober 2004 Spørgsmål 61: Ministeren bedes oversende sit talepapir fra samrådet den 20. oktober 2004

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. januar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 FORSLAG fra: modtaget: 6. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 10 Offentligt Notat 30. juni 2015 J.nr. 15-0247969 Proces og Administration ABL GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 97 Offentligt Notat 1. februar 2016 J.nr. 16-0025905 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om Refit-evaluering af direktiv 2011/64/EU og

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER

FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER 23.4.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 103/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORRETNINGSORDENER OG PROCESREGLEMENTER FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSRETTEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION INDHOLD AFSNIT

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles

ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts 1999 i Bruxelles RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. maj 1999 (24.06) (OR. f) 7070/99 LIMITE PV/CONS 15 TRANS 75 ADDENDUM til UDKAST TIL PROTOKOL 1 for 2169. samling i Rådet (transport) mandag den 29. marts

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede Udvalg,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0438 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2013 COM(2013) 438 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om vurdering af de fremskridt, som Italien har meddelt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG

5932/2/15 REV 2 ADD 1 lv/lv/hm 1 DPG Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. april 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0024 (COD) 5932/2/15 REV 2 ADD 1 RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: EF 25 ECOFIN 69 DROIPEN 13 CRIMORG 15 CODEC

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg

Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg 18. marts 2009 Referat af økonomi- og finansministermøde (ECOFIN) den 10. marts 2009 til Folketingets Europaudvalg Dagsordenspunkt 1a Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere