VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV"

Transkript

1 & den 25. maj 1999 i Bruxelles 8440/99 (Presse 165) VDPOLQJL5nGHW.2120,2*),1$16 GHQPDML%UX[HOOHV Formænd:+DQV(,&+(/ Forbundsrepublikken Tysklands finansminister &DLR.2&+:(6(5 Statssekretær,Forbundsrepublikken Tysklands finansministerium

2 ,1'+2/' '(/7$*(5( '5 )7('(381.7(5 FORBEREDELSE AF DET EUROPÆISKE RÅD I KÖLN OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR DE ØKONOMISKE POLITIKKER DEN EUROPÆISKE BESKÆFTIGELSESPAGT RAPPORT OM DET INDRE MARKED INDEN FOR FINANSIELLE TJENESTEYDELSER STATUSRAPPORT TIL DET EUROPÆISKE RÅD OM STYRKET SKATTEPOLITISK SAMARBEJDE RAPPORT OM FORBEDRINGER AF DET INTERNATIONALE FINANSIELLE SYSTEM GÆLDSINITIATIV FOR HØJT FORGÆLDEDE FATTIGE LANDE (HIPC) RAPPORT OM FREMME AF INVESTERINGER I EUROPÆISKE INFRASTRUKTURER OG HUMANKAPITAL BESKATNING ADFÆRDSKODEKS FOR ERHVERVSBESKATNING BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER - KONKLUSIONER BESKATNING AF RENTER OG ROYALTIES - KONKLUSIONER ENERGIBESKATNING PUNKTAFGIFTER PÅ TOBAK NEDSAT MOMSSATS PÅ ARBEJDSKRAFTINTENSIVE TJENESTEYDELSER EFFEKTIV ØKONOMISK FORVALTNING - BEKÆMPELSE AF SVIG DET EUROPÆISKE KONTOR FOR BEKÆMPELSE AF SVIG - OLAF SEM KONKLUSIONER PUNKTER BEHANDLET UNDER "EVENTUELT" UNDERTEGNELSE AF PROTOKOLLEN TIL DOBBELTBESKATNINGSKONVENTIONEN (59('7$*(78'(1'(%$7, (&2),1... I - Normalsats for merværdiafgiften*... I - Forordning om ændring af garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande... I %(6.,..(/6(... I - Regionsudvalget... I BBBBBBBBBB <GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUHOOHU

3 Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således: Belgien: Jean-Jacques VISEUR Danmark: Marianne JELVED Michael DITHMER Tyskland: Hans EICHEL Caio KOCH-WESER Grækenland: Yiannos PAPANTONIOU Spanien: Cristóbal MONTORO MORENO Frankrig: Dominique STRAUSS-KAHN Irland: Charlie McCREEVY Italien: Giuliano AMATO Vincenzo VISCO Luxembourg: Jean-Claude JUNCKER Robert GOEBBELS Nederlandene: Gerrit ZALM Willem VERMEEND Østrig: Rudolf EDLINGER Portugal: António de SOUSA FRANCO Fernando TEIXEIRA dos SANTOS Finland: Sauli NIINISTÖ Suve-Anne SIIMES Sverige: Bosse RINGHOLM Kari LOTSBERG Det Forenede Kongerige: Gordon BROWN Dawn PRIMAROLO Finansminister Økonomiminister Statssekretær for økonomi Forbundsfinansminister Statssekretær, Forbundsfinansministeriet Økonomi- og finansminister Statssekretær for økonomiske spørgsmål Økonomi-, finans- og industriminister Finansminister Minister for statens finanser, budget og økonomisk planlægning Finansminister Premierminister, finansminister og arbejdsminister Økonomiminister Finansminister Statssekretær for finansielle spørgsmål Forbundsfinansminister Finansminister Statssekretær for statens finanser og finansielle spørgsmål Finansminister Minister i Finansministeriet Finansminister Statssekretær for finansielle spørgsmål Finansminister Paymaster General * * * Kommissionen: Jacques SANTER Mario MONTI Yves-Thibault de SILGUY Karel VAN MIERT * * * Formand Medlem Medlem Medlem

4 *HQHUDOVHNUHWDULDWHWIRU5nGHW Jürgen TRUMPF (QGYLGHUHGHOWRJ Christian NOYER Sir Brian UNWIN Jean LEMIERRE Henri BOGAERT Generalsekretær Næstformand for Den Europæiske Centralbank Formand for Den Europæiske Investeringsbank Formand for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg Formand for Udvalget for Økonomisk Politik )25%(5('(/6($)'(7(8523,6.(5c',.g/1-29(525'1('(5(71,1*6/,1-(5)25'(.2120,6.(32/,7,..(5 Rådet godkendte sin rapport til Det Europæiske Råd i Köln den juni med udkastet til de overordnede retningslinjer for medlemsstaternes og Fællesskabets økonomiske politikker, som Det Økonomiske og Finansielle Udvalg og Udvalget for Økonomisk Politik havde udarbejdet efter Rådets orienterende drøftelse på den seneste samling den 10. maj Rådet udtrykte sin tilfredshed med, at udkastet til retningslinjer har sat passende fokus på både de makroøkonomiske og strukturelle aspekter, og at retningslinjerne for de enkelte lande er udformet konkret og præcist; endvidere ser udkastet til beskæftigelsespagt ud til at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Det Europæiske Råd forventes at give sin politiske tilslutning til retningslinjerne, som vil blive formelt vedtaget af Rådet på et senere tidspunkt. '(1(8523,6.(%(6. )7,*(/6(63$*7 Som forberedelse til den fælles samling i Rådet (økonomi og finans og arbejds- og socialministrene) senere samme dag gennemgik Rådet det seneste udkast til den europæiske beskæftigelsespagt, som formandskabet havde udarbejdet efter det uformelle møde i Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget den maj og samlingen i Rådet (økonomi og finans) den 10. maj $ '(7,1'5(0$5.(',1'(1)25),1$16,(//(7-(1(67(<'(/6(5 Rådet vedtog følgende konklusioner om Kommissionens rapport om gennemførelse af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der skal forelægges for Det Europæiske Råd: "Rådet noterer sig med tilfredshed Europa-Kommissionens initiativ til forbedring af det fælles europæiske finansielle marked. Rådet mener, at Kommissionens meddelelse bør anvendes som rapport til Det Europæiske Råd. Efter at den europæiske lovgivning om finansielle markeder i alt væsentligt er gennemført på grundlag af navnlig princippet om kontrol i hjemlandet og det europæiske pas, står Fællesskabet nu over for den udfordring at skulle gennemføre en omfattende strategi til udbygning af det indre marked på baggrund af en finansverden i hurtig forandring. Rådet bekræfter, at der i denne forbindelse skal bevares en ligevægt mellem de økonomiske agenters interesser, forbrugerbeskyttelse og nødvendigheden af pålidelige rammer for tilsyn, der kan sikre finansmarkedernes stabilitet og tilpasse sig nye udviklingstendenser. Rådet anser Kommissionens rapport for at være et fremragende grundlag for yderligere fremskridt. Rådet er i princippet enigt i det perspektiv og de prioriteter, der opstilles i handlingsplanen. Det støtter principielt Kommissionens forslag til aktioner, der skal gennemgås indgående i de kompetente udvalg. Rådet anmoder Kommissionen om at fortsætte sit arbejde på grundlag af drøftelserne i Gruppen vedrørende Politikken for Finansielle Tjenesteydelser, som fortsat vil give strategiske råd, drøfte den horisontale udvikling og overvåge fremskridtene inden for handlingsplanen.

5 I denne forbindelse bekræfter Rådet sit tilsagn fra februar 1999 om at fortsætte bestræbelserne på at opnå politisk enighed om de udestående centrale lovgivningsinitiativer til skabelse af et europæisk finansielt marked. Rådet er af den opfattelse, at det vil fremme den videre integration af de finansielle markeder, hvis der sideløbende foregår en passende proces, hvor man tager fat på relevante skattemæssige spørgsmål. Rådet opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at aflægge rapport til Rådet om de fremskridt, der gøres på dette område, og om de nye tilsynsmæssige udfordringer, som den stigende integration af de europæiske markeder fører med sig. Den første rapport bør behandles af Økofin-Rådet inden årets udgang." 67$7865$ ,/ '(7 (8523,6.( 5c' 20 67<5.(7 6.$77(32/,7,6. 6$0$5%(-'( Rådet godkendte en statusrapport til Det Europæiske Råd i Köln om arbejdet med hovedpunkterne på det skattepolitiske område: - adfærdskodeksen for erhvervsbeskatning, - beskatning af renteindtægter fra opsparing, - renter og royalties, - energibeskatning. Der erindres om, at Rådet på samlingen den 1. december 1997 havde en bred skattepolitisk debat, hvor det navnlig koncentrerede sig om nødvendigheden af en koordineret indsats på europæisk plan for at bekæmpe skadelig skattekonkurrence med henblik på at bidrage til at reducere forvridningerne på det indre marked, undgå for store skatteprovenutab og ændre skattestrukturerne i en mere beskæftigelsesvenlig retning. Navnlig tre områder er fremhævet i konklusionerne fra denne samling: erhvervsbeskatning, beskatning af renteindtægter fra opsparing og problematikken vedrørende kildeskat på renter og royalties, der betales mellem virksomheder på tværs af grænserne. Rådet forelagde en første statusrapport om sit arbejde på disse tre områder samt om energibeskatning for Det Europæiske Råd i Wien. Denne anden statusrapport, som Det Europæiske Råd anmodede om i konklusionerne fra Wien (punkt 23), beskriver de videre fremskridt, der er gjort i arbejdet med disse beskatningsspørgsmål. Rapporten tager også hensyn til det arbejde, der blev udført på dagens samling vedrørende disse fire spørgsmål (se også nedenfor). 5$ )25%('5,1*(5$)'(7,17(51$7,21$/(),1$16,(//(6<67(0 Rådet godkendte en rapport udarbejdet af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om forbedringer af det internationale finansielle system med henblik på forelæggelse for Det Europæiske Råd i Köln. Rapporten redegør for den fælles forståelse i EU på dette område og er et nyttigt bidrag til de igangværende internationale drøftelser om skabelse af et stabilt internationalt monetært system, som den finansielle krise i Asien, Rusland og Latinamerika gav startskuddet til. Formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Jean Lemierre, skitserede hovedtrækkene i rapporten, der omfatter følgende emner: Større åbenhed og bedre procedurer for udformning af politikken, overvågning af den finansielle sektor, bestemmelser om de internationale kapitalstrømme, inddragelse af den private sektor, valutakursregimer, målrettet finansiel og teknisk bistand af høj kvalitet samt forbedring af Bretton Woodsinstitutionernes virke.

6 I deres indlæg bakkede ministrene navnlig op om den del af rapporten, der vedrører forbedring af Bretton Woods-institutionernes virke: "EU-medlemsstaterne mener, at reformen af det internationale finansielle og monetære system skal foregå inden for rammerne af Bretton Woods-institutionerne. De finder, at IMF fortsat skal være centrum i det internationale monetære system. Dens institutionelle komponenters måde at operere på og samarbejdet med andre institutioner og fora bør kunne forbedres på det praktiske plan. Navnlig Fondens Interimskomité, som har politisk legitimitet, bør gøres mere effektiv. Ledetråden er i den forbindelse ansvarlighed, legitimitet, alsidighed og virkeevne." Rådet vedtog at vende tilbage til spørgsmålet til efteråret med henblik på det næste møde i IMF's Interimskomité. * /'6,1,7,$7,9)25+ -7)25* /'('()$77,*(/$1'(+,3& Rådet drøftede, hvordan man kan forbedre HIPC-gældsinitiativet, på grundlag af en mundtlig rapport fra formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg om det arbejde, udvalget har udført vedrørende dette spørgsmål. Rådet understregede, at man, uden at stille spørgsmålstegn ved den nødvendige konditionalitet, navnlig bør søge at forbedre initiativet ved at fremskynde gældsnedbringelsen til fordel for de fattigste lande og ved at fastsætte de forskellige indikatorer for måling af bæredygtig udvikling på et lavere niveau. Endvidere bør gældseftergivelsen for kommercielle tilgodehavender, der i øjeblikket er fastsat til 80%, sættes op til 90% og i konkrete enkelttilfælde til et endnu højere niveau. Samtidig bør der tages hensyn til spørgsmålet om finansiering af gældseftergivelsen og en rimelig byrdefordeling i forbindelse hermed. Disse retningslinjer vil danne grundlag for yderligere forhandlinger om HIPC med EU's internationale partnere. 5$ )5(00( $),19(67(5,1*(5, (8523,6.(,1)5$ (5 2* +80$1.$3,7$/ Rådet noterede sig den rapport om investeringer i infrastrukturer i Den Europæiske Union, som Kommissionen har udarbejdet på baggrund af konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Wien. Rapporten gør status over arbejdet med de transeuropæiske net, navnlig de 14 projekter inden for transport, samt udviklingen af vækstfremmende projekter inden for telekommunikation og informationsteknologi med henblik på at fremskynde gennemførelsen af disse projekter. Den kommer også ind på, hvorledes de finansieringsordninger, der involverer Den Europæiske Investeringsbank, kan forbedres ved at trække på Bankens erfaring med det særlige Amsterdam-handlingsprogram. I rapporten fremhæver Kommissionen to vigtige initiativer, dels tanken om i EIB at oprette en særlig lånefacilitet med risikodeling for infrastrukturer på linje med tilgangen i Amsterdam-handlingsprogrammet, dels projektet om et europæisk satellitnavigationssystem, Galileo. Rådet noterede sig også et indlæg fra formanden for EIB, Sir Brian Unwin, der henledte Rådets opmærksomhed på de store beløb, som EIB har stillet til rådighed til finansiering af de transeuropæiske net, og som har gjort EIB til den største individuelle långiver på området. Han bad i den forbindelse om en ajourføring af Essen-listen over projekterne under de transeuropæiske net. Han redegjorde tillige for EIB's holdning til et finansieringspartnerskab mellem den offentlige og den private sektor.

7 Rådet konkluderede, at en række spørgsmål i denne forbindelse skal behandles yderligere efter Det Europæiske Råds møde. %(6.$71,1* $') 5'6.2'(.6)25(5+9(596%(6.$71,1* Rådet udtrykte sin tilfredshed med anden interimsrapport om det arbejde, som Gruppen vedrørende en Adfærdskodeks for Erhvervsbeskatning har udført; rapporten blev forelagt af Paymaster General Dawn Primarolo i hendes egenskab af formand for gruppen. Gruppen, der blev nedsat på grundlag af en resolution om en adfærdskodeks for erhvervsbeskatning af 1. december 1997 for at vurdere potentielt skadelige skatteforanstaltninger, forelagde sin første interimsrapport for Økofin-Rådet forud for Det Europæiske Råd i Wien i december Det er gruppens mål at afslutte sit arbejde senest inden Det Europæiske Råds møde i Helsingfors i slutningen af indeværende år. Rapporten falder i to hoveddele. Den første er en faktisk opregning af det arbejde, gruppen har udført siden december. Der er vedtaget beskrivelser af de potentielt skadelige foranstaltninger for alle fem kategorier på den liste, der blev udarbejdet sidste år (koncerninterne tjenester, finansieringsvirksomhed og offshore-selskaber, andre sektorspecifikke ordninger, regionale incitamenter og andre foranstaltninger). Der er også vedtaget beskrivelser af skattesystemer og potentielt skadelige foranstaltninger i områder, der er afhængige af eller associerede med medlemsstaterne. Der er foretaget indledende vurderinger for alle disse foranstaltninger. Gruppen har hørt medlemsstaternes syn på, om de har et effektivt beskatningsniveau, som er væsentligt lavere end det, der generelt er gældende i den pågældende medlemsstat. Gruppen har også modtaget oplysninger fra nogle medlemsstater om foranstaltninger vedrørende regionerne i den yderste periferi og små øer. Anden del af rapporten omhandler det videre arbejde, der skal udføres, indtil rapporten skal forelægges for Økofin-Rådet i november. Gruppen skal behandle de sidste yderligere foranstaltninger, idet medlemsstaterne siden december har tilføjet et betydeligt antal ekstra foranstaltninger. Målet er at bringe dem alle op på samme vurderingsniveau som de foranstaltninger, der er gennemgået hidtil, og gruppen skal derfor vedtage beskrivelser, foretage indledende vurdering og gennemgå de deraf følgende effektive beskatningsniveauer. Gruppen skal også behandle nogle specifikke spørgsmål vedrørende en række forskellige foranstaltninger, der skal gennemgås nærmere med henblik på den endelige vurderingsproces. Gruppen vil derfor få forelagt en række korte diskussionsoplæg. Blandt de emner, der er blevet nævnt, er forskelle i periodisering, små og mellemstore virksomheder, skibsfart, små økonomier og regional udvikling. Gruppen skal gennemgå resultaterne af to undersøgelser, Kommissionen har foretaget, dels af administrative procedurer dels af en sammenligning af landenes behandling af holdingselskaber, hvilket vil bidrage til en bedre forståelse af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med skadelig skattekonkurrence. Efter det overvejende faktuelle og analytiske arbejde, gruppen har udført indtil nu, vil den skulle fokusere på de vurderinger, der skal indgå i den endelige rapport, der skal forelægges for Økofin-Rådet i november 1999.

8 %(6.$71,1*$)5(17(,1'7 *7(5 Rådet vedtog konklusioner vedrørende forslaget til direktiv om beskatning af renteindtægter med hovedvægten på fire aspekter: betalingsagenters administrative byrder, beskatning af internationale obligationer, definition af renter og situationen i medlemsstaternes afhængige og associerede territorier (se nedenfor). Gordon Brown meddelte Rådet, at den britiske delegation i begyndelsen af næste måned vil tilkendegive sin detaljerede holdning til, hvorledes euroobligationerne skal behandles. Næstformanden for ECB gjorde Rådet opmærksom på, at der som følge af den fælles valuta ikke længere bør skelnes mellem euroobligationer og indenlandske obligationer i euro. Den luxembourgske delegation udtalte, at det foreslåede direktiv ikke bør finde anvendelse på investeringsfonde og lignende instrumenter. Den græske delegation ønskede en midlertidig undtagelse fra direktivudkastet for Grækenland med henblik på landets tiltrædelse af euroen næste år. Nogle medlemsstater ønskede, at eksperter skal arbejde videre med ordningen for deling af skatteprovenu. Rådet noterede sig også de oplysninger, der blev givet af de medlemsstater, der har afhængige eller associerede territorier (Frankrig, Nederlandene, Danmark, Det Forenede Kongerige og Portugal), om deres kontakter med disse territorier med henblik på indførelse af foranstaltninger svarende til direktivudkastet. Formandskabet fremhævede i sine konkluderende bemærkninger, at det er vigtigt, at alle parter er indstillet på indgå et kompromis og på snarest muligt at forelægge de manglende rapporter, hvis man skal nå til enighed om direktivforslaget inden årets udgang. %(6.$71,1*$)5(17(,1'7 *7(5.21./86,21(5 Det Europæiske Råd anmodede på mødet i Wien den december 1998 Rådet (økonomi og finans) om at fortsætte arbejdet med bl.a. direktivet om beskatning af renteindtægter med henblik på, at Rådet når til en aftale om dette forslag inden Det Europæiske Råds møde i Helsingfors. En række vigtige spørgsmål vedrørende forslaget er blevet drøftet i Rådets Finansgruppe, hvoraf nogle vedrører behovet for at bevare de europæiske finansielle markeders konkurrenceevne på verdensplan og direktivets anvendelsesområde. På det uformelle møde mellem økonomi- og finansministrene den april pålagde disse Finansgruppen at nå til enighed om en løsning i god tid før Rådets samling den 25. maj 1999 med henblik på at mindske betalingsagenters administrative byrde. De anmodede også gruppen om at undersøge muligheden for at undtage engroshandel med internationale obligationer og om muligt at afslutte undersøgelsen af dette spørgsmål før Rådets samling den 25. maj Gruppen har drøftet disse to spørgsmål. Desuden har den drøftet definitionen af renter i artikel 5, litra a) og b), i direktivforslaget. På baggrund af Finansgruppens drøftelser drager Rådet følgende konklusioner: %HWDOLQJVDJHQWHUVDGPLQLVWUDWLYHE\UGHU Der er enighed om principperne om, at betalingsagenter skal behandle udbetalinger til individuelle modtagere, der er bosiddende i EU, som udbetalinger, der falder inden for direktivets anvendelsesområde;

9 at betalingsagenterne med hensyn til individuelle rentemodtagere, der har opgivet, at deres bopæl er uden for EU, skal behandle udbetalinger som udbetalinger, der ikke falder inden for direktivets anvendelsesområde, hvis modtageren forelægger tilfredsstillende beviser for, at han har bopæl i et tredjeland; at identifikationsprocedurerne henhører under medlemsstaterne med forbehold af, at der nås til enighed om et mindstekrav til beviserne for tredjelandsbopæl i henhold til direktivet. Finansgruppen anmodes om at undersøge de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af disse generelle regler, herunder muligheden for fælles mindstekrav til beviser for tredjelandsbopæl; spørgsmålet om, hvordan man skal behandle en individuel modtager, der er bosiddende i EU, og som erklærer, at han ikke er den faktiske modtager; behovet for bestemmelser til bekæmpelse af misbrug, som forhindrer faktiske modtagere, der er bosiddende i EU, i at undgå at være omfattet af direktivet, især ved at kanalisere rentebetalinger gennem modtagere med tredjelandsbopæl.,qwhuqdwlrqdohreoljdwlrqhu Rådet erkender, at behandlingen af renter på internationale obligationer i henhold til direktivudkastet vil kunne give problemer med hensyn til de finansielle markeders konkurrenceevne, især engrosmarkedernes. Medlemsstaterne er parat til at overveje muligheden for en kompromisløsning, der tager hensyn til, hvordan obligationsmarkederne fungerer, og direktivets formål. Da UK's holdning til spørgsmålet endnu ikke er afklaret, har Finansgruppen dog ikke kunnet afslutte sine undersøgelser som ønsket. 'LUHNWLYHWVDQYHQGHOVHVRPUnGHGHILQLWLRQHQDIUHQWHU Alle medlemsstaterne kan tilslutte sig den del af definitionen, som findes i artikel 5, litra a), i direktivudkastet. De er også enige om, at der skal indtages en pragmatisk holdning til definitionsspørgsmålene i forbindelse med artikel 5, litra b), og at udbytte fra innovative finansielle instrumenter ikke skal medtages i definitionen på dette stadium, men tages op under den revision af direktivet, der er nævnt i artikel 13, på baggrund af medlemsstaternes erfaringer med anvendelsen af direktivet. Efter dette princip er der enighed om, at for at undgå "kuponvask" skal den del af definitionen, der findes i artikel 5, litra b), ændres, således at den omfatter renteindtægter fra salg af obligationer forud for tilbagebetalingsdatoen. Der er også enighed om, at syntetiske lavprisinstrumenter ("stripped bonds" eller kuponer) er omfattet af artikel 5, litra b). Rådet pålægger gruppen at drøfte enkelthederne i de nødvendige ændringer af artikel 5, litra a) og/eller b), og hvordan metoden for renteindtægter kan fastsættes med forbehold af kildeskat eller indberetning i henhold til artikel 5, litra b), og vanskelighederne med at gennemføre de principper, der er nævnt i det foregående afsnit.

10 $IK QJLJHRJDVVRFLHUHGHWHUULWRULHU Rådet noterer sig rapporterne fra de medlemsstater, der har afhængige eller associerede territorier, om den indsats, de har gjort eller agter at gøre for at sikre gennemførelse af forpligtelsen til, inden for rammerne af deres forfatningsmæssige ordninger at indføre foranstaltninger svarende til direktivet i disse territorier. Det er vigtigt, at der sker fremskridt i tilskyndelsen af disse territorier til at indføre sådanne foranstaltninger, for at man kan fortsætte den politiske dialog med de europæiske tredjelande. Rådet opfordrer de berørte medlemsstater til at aflægge en yderligere rapport til Rådet (økonomi og finans) på samlingen i oktober Rådet opfordrer Finansgruppen til at fortsætte arbejdet og gøre den nødvendige indsats, for at man kan nå målet, der går ud på at få vedtaget direktivet i %(6.$71,1*$)5(17(52*52<$/7,(6.21./86,21(5 Rådet drøftede de politiske hovedpunkter i forslaget til direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede virksomheder. Under behørig hensyntagen til medlemsstaternes bemærkninger tilsluttede Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, sig følgende konklusioner: 1. Dette direktiv er en del af den skattepakke, der blev vedtaget under det luxembourgske formandskab den 1. december Derfor vedtages det først endeligt i denne sammenhæng. 2. Der må derfor ske en yderligere interesseudligning for så vidt angår direktivets anvendelsesområde. Ifølge direktivet må kun en snæver kreds af associerede virksomheder, jf. OECDmodelaftalen af 1997 om indtægts- og formuebeskatning, tilbyde finansielle og teknologiske tjenesteydelser uden at skulle erlægge kildeskat. Denne kreds er begrænset til udtrykkeligt angivne former for selskaber, der er direkte indbyrdes associeret, samt til disses forretningssteder; for så vidt angår associering går man ud fra et snævert defineret kapitalbegreb. 3. Med forbehold af en endelig tilslutning til direktivet indrømmes Grækenland og Portugal en overgangsfrist på otte år, hvor skatteprocenten i de første år ikke må overskride 10% og i de sidste år ikke 5%. 4. De enkelte medlemsstaters forvaltningsmetoder med henblik på nedsættelse af kildeskatten skal så vidt muligt respekteres. Dette har haft et positivt resultat i forbindelse med direktivet om moder- /datterselskaber. 5. Kun i behørigt begrundede tilfælde bør der gøres undtagelser fra tilsvarende regler i direktivet om moder-/datterselskaber, som har virket efter hensigten. Rådet henstillede til Finansgruppen, at den med udgangspunkt i disse konklusioner intenst fortsætter og afslutter behandlingen. (1(5*,%(6.$71,1* Rådet drøftede et kompromisforslag, som var udarbejdet af formandskabet, om hovedtrækkene i en EF-ramme for beskatning af energiprodukter. Formålet med kompromisforslaget var at fastlægge retningslinjer for de videre drøftelser om udkastet til direktiv om energibeskatning.

11 Der erindres om, at drøftelserne på Rådets samling den 15. marts 1999 viste, at et flertal af medlemsstaterne anså en EF-ramme for energibeskatning for at være nødvendig for at sikre, at det indre marked fungerer efter hensigten, og for at opfylde en række målsætninger på miljøområdet, men også, at visse medlemsstater fandt, at forslaget var forbundet med grundlæggende problemer på grund af dets økonomiske virkninger. Med henblik på at få løst disse problemer foreslog formandskabet i sit kompromis navnlig indførelse af overgangsperioder for visse medlemsstater, afgiftsfritagelser eller -lempelser for visse produkter, herunder mulighed for anvendelse af en nulsats. Rammen skulle omfatte både energiprodukter, der endnu ikke er omfattet af fællesskabslovgivningen om forbrugsafgifter: naturgas, kul, brunkul og elektricitet, og energiprodukter, der allerede er omfattet af fællesskabslovgivningen: motorbrændstof og fyringsolie.

12 Det fremgik af ministrenes indlæg, at 13 delegationer kunne tilslutte sig hovedtrækkene i kompromisforslaget, idet der dog var behov for nærmere at drøfte visse specifikke spørgsmål, før der kan opnås enighed om et endeligt udkast, som efter planen skal foreligge ved årets udgang. To delegationer kunne ikke tilslutte sig formandskabets kompromisforslag som grundlag for de videre drøftelser $)*,)7(53c72%$. Rådet nåede til enighed om udkastet til direktiv om ændring af direktiverne om indbyrdes tilnærmelse af cigaretafgifterne (92/79/EØF), om indbyrdes tilnærmelse af afgifterne på andre former for forarbejdet tobak end cigaretter (92/80/EØF) og om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift (95/59/EF). Direktivudkastet tager sigte på at sikre en mere ensartet fortolkning og gennemførelse af de gældende fællesskabsordninger vedrørende punktafgifter på tobak med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer tilfredsstillende, samtidigt med at medlemsstaterne fortsat sikres det nødvendige råderum til at fastsætte og iværksætte en politik, der er tilpasset de nationale forhold. I direktivudkastet er der fastsat overgangsperioder for dets gennemførelse i visse medlemsstater, bl.a. Sverige, der får forlænget dispensationen fra den samlede minimumspunktafgift på 57% (af detailsalgsprisen) indtil den 31. december 2002; Frankrig tildeles en supplerende periode indtil den 31. december 2002 for cigaretter og tobaksvarer, der sælges på Korsika, og Tyskland tildeles en supplerende periode, så det kan tilpasse sin nationale sats for ruller af finskåren tobak til Fællesskabets lovgivning. I direktivudkastet fastsættes der endvidere en tidsplan for forhøjelser for at undgå, at værdien af EF-minimumsafgifterne på cigarer, cigarillos, tobak til rulning og anden røgtobak udhules. For så vidt angår proceduren for regelmæssig revision af de nye ordninger (herunder navnlig af dispensationerne), er det i direktivudkastet fastsat, at der skal foretages en fornyet gennemgang heraf hvert tredje år, og første gang senest den 31. december ('6$702066$763c$5%(-'6.5$)7,17(16,9(7-(1(67(<'(/6(5 Rådet noterede sig det arbejde, der var udført vedrørende Kommissionens forslag af 15. marts 1999 om ændring af direktiv 77/388/EØF for så vidt angår muligheden for forsøgsvis at anvende en nedsat momssats for arbejdskraftintensive tjenesteydelser. For at blive omfattet af den nedsatte momssats vil sådanne tjenesteydelser skulle leveres direkte til de endelige forbrugere, være overvejende lokale og må ikke skabe konkurrenceforvridninger eller være til hinder for, at det indre marked fungerer tilfredsstillende. To medlemsstater understregede forslagets betydning og behovet for at fremskynde arbejdet hermed. Nogle delegationer var dog i tvivl om, hvorvidt det reelt ville bidrage til at nå de ønskede mål, nemlig at fremme skabelsen af flere arbejdspladser. Andre delegationer foreslog, at der blev udarbejdet en godkendt liste over arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som den påtænkte nedsatte momssats skulle finde anvendelse på, med henblik på at undgå de problemer, der ellers ville være forbundet med at indkredse de arbejdskraftintensive tjenesteydelser, som direktivforslaget tager sigte på. Rådet pålagde sine kompetente organer at fortsætte behandlingen af forslaget på grundlag af medlemsstaternes bemærkninger og i den forbindelse forsøge at opstille ovennævnte liste.

13 ())(.7,9.2120,6.)259$/71,1*%(. 03(/6($)69,* '(7(8523,6.(.21725)25%(. 03(/6($)69,*2/$) Rådet vedtog de nødvendige retsakter med henblik på oprettelsen af det nye kontor for bekæmpelse af svig "OLAF" - der skal træde i stedet for UCLAF - og som skal påbegynde sit arbejde den 1. juni Efter vedtagelsen undertegnede Rådet, Kommissionen og Europa-Parlamentet den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, som Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig skal foretage i de tre institutioner. Rådet udtrykte tilfredshed med, at dette vigtige nye organ for bekæmpelse af svig og finansielle uregelmæssigheder i EU-institutionerne og til skade for EU's økonomiske interesser var blevet oprettet i tæt samarbejde med Kommissionen og Europa-Parlamentet. Med oprettelsen af det nye kontor for bekæmpelse af svig indføres følgende væsentlige nyskabelser: - Kontoret er beføjet til på eget initiativ at iværksætte undersøgelser og skal ikke modtage instruksioner af nogen art; - der kan foretages undersøgelser såvel i medlemsstaterne som i alle Fællesskabets organer, institutioner og kontorer; - Kontoret vil blive styrket gennem udnævnelse af meget erfarne efterforskere - også fra medlemsstaterne; - Kontorets efterforskere vil have adgang til alle nødvendige oplysninger og vil kunne samarbejde direkte med de nationale retlige myndigheder og EU's myndigheder; - Direktøren for OLAF udnævnes af Kommissionen i forståelse med Rådet og Europa-Parlamentet. Han vil blive kontrolleret af et Overvågningsudvalg bestående af fem uafhængige eksterne personer, der beklæder høje embeder, og som ligeledes udnævnes af Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen i fællesskab 1). Rådet vedtog følgende retsakter: - Forordninger (EF og EURATOM) om de undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig; - Interinstitutionel aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig, herunder en "standardafgørelse", som hver enkelt af Fællesskabets institutioner, organer eller kontorer skal vedtage; 1) Rådet har tilkendegivet, at det går ind for udnævnelsen af Mireille DELMAS-MARTY (F), Edmondo BRUTI-LIBERATI (I), José Narciso de CUNHA RODRIGUES (P), Raymond KENDALL (UK) og Harald NOACK (D).

14 - Rådets afgørelse om betingelser og nærmere vilkår for de interne undersøgelser - inden for Rådets egne rammer - i forbindelse med bekæmpelse af svig, bestikkelse og enhver anden ulovlig aktivitet til skade for Fællesskabernes interesser 1) ; - Afgørelse om udnævnelse af medlemmerne af Overvågningsudvalget i henhold til artikel 11 i forordningerne (Rådets holdning). Der erindres om, at Europa-Parlamentet ved godkendelsen af den interinstitutionelle aftale den 6. maj 1999 erklærede, at det i juli 1999 ville vedtage en afgørelse om Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte, truffet af dets præsidium, samt en ændring af forretningsordenen vedrørende Parlamentets medlemmer. De fleste øvrige fællesskabsinstitutioner og agenturer, herunder navnlig Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, har allerede tilkendegivet, at de agter at tiltræde den interinstitutionelle aftale og vedtage interne afgørelser svarende til den afgørelse, som Rådet har truffet. 6(0.21./86,21(5 RÅDET, - der har gennemgået Kommissionens rapport til Rådet om iværksættelse af henstillingerne fra Gruppen af Personlige Repræsentanter, - der har fået forelagt noten fra Kommissionen til formanden Rådet, HAR VEDTAGET FØLGENDE KONKLUSIONER: 1. Rådet takker Kommissionen for at have forelagt femte rapport om iværksættelse af henstillingerne fra Gruppen af Personlige Repræsentanter samt en note om dette emne til formanden for Rådet. 2. Rådet ser med tilfredshed på det værdifulde bidrag, som SEM initiativet har ydet til forbedringen af den finansielle forvaltning. Det understreger den meget nyttige rolle, som Gruppen af Personlige Repræsentanter har spillet i forbindelse med den udveksling af idéer, der er nødvendig for udarbejdelsen, vedtagelsen og gennemførelsen af forbedringerne. Rådet ønsker denne rolle videreført. 3. Rådet finder det generelt nødvendigt, at der gøres en større indsats for at opnå den nødvendige forbedring af den finansielle forvaltning. For borgerne hænger dette spørgsmål snævert sammen med Fællesskabernes demokratiske legitimitet. På den baggrund er en god og sund finansiel forvaltning mere end nogensinde afgørende for en styrkelse af denne legitimitet. 4. Rådet ønsker, at Kommissionen, når den er blevet udskiftet, på grundlag af den indhøstede erfaring tager nye initiativer til at forbedre forvaltningen af Fællesskabets finanser i en form, som er tilpasset de nye opgaver, der skal løses. 5. Rådet anmoder først og fremmest Kommissionen om at bestræbe sig på effektivt at gennemføre alle de forordninger, der for nylig blev vedtaget som led i Agenda ) For så vidt angår medlemmerne af Rådet og dets organer, der er repræsentanter for medlemsstaterne, og som under udøvelsen af deres funktioner hovedsageligt er underlagt national ret, vil denne afgørelse kun finde anvendelse på dem i det omfang, de optræder i denne egenskab (dvs. som medlemmer af Rådet eller dets organer).

15 6. Rådet opfordrer endvidere Kommissionen til, snarest muligt efter at den er blevet udskiftet, at fremsætte forslag til en omarbejdning af finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget på grundlag af de konklusioner, det vedtog den 25. januar 1999, samt Revisionsrettens udtalelse nr. 4/97. Rådet opfordrer ligeledes Kommissionen til at forelægge et udkast til tilpasning af gennemførelsesbestemmelserne til de seneste ændringer, der er foretaget i finansforordningen. 7. Rådet ønsker, at Revisionsrettens beretninger udnyttes bedre, herunder i dets egne instanser. Det ønsker endvidere, at den interinstitutionelle dialog om kontrol med gennemførelsen af Fællesskabets budget intensiveres. 8. Rådet ønsker, at evalueringen af Fællesskabets politikker og aktioner, som er blevet forbedret væsentligt, udbygges yderligere. Som Rådet allerede har anført i bemærkningerne til henstillingen om decharge til Kommissionen for regnskabsåret 1997, ønsker det på grundlag af Revisionsrettens bemærkninger, at den metodologiske ramme om evalueringen og dens indvirkning på beslutningsprocessen og budgetproceduren styrkes. 9. Rådet ser med tilfredshed på de bestræbelser, der allerede udfoldes for at forbedre effektiviteten af finanskontrollen og bekæmpelsen af svig såvel i Den Europæiske Unions medlemsstater som i ansøgerlandene. Det lægger meget stor vægt på, at handlingskapaciteten på disse områder styrkes i praksis. Samarbejdet med ansøgerlandene om finansiel kontrol og de dertil knyttede områder bør gøres til genstand for en særlig indsats (5%(+$1'/(781'(5(9(178(/7 Rådet noterede sig et forslag fra den spanske delegation om at nedsætte en *UXSSH Sn + MW 3ODQ YHGU UHQGH 6NDWWHVYLJ, der skulle have mandat til at undersøge, hvorledes samarbejdet mellem samtlige medlemsstaters skatteadministrationer om bekæmpelse af skattesvig (med hensyn til både direkte og indirekte beskatning) vil kunne forbedres. Rådet pålagde sine kompetente organer at behandle dette forslag og udarbejde en redegørelse herom til forelæggelse på en kommende rådssamling. Rådet noterede sig ligeledes et indlæg om WROGIULW VDOJ fra den franske delegation, der anmodede om en yderligere drøftelse af dette spørgsmål. Med hensyn til denne anmodning bemærkede formanden, at der ikke var den fornødne enighed mellem medlemsstaterne om at udsætte ophævelsen af det toldfri salg inden for Fællesskabet med virkning fra den 30. juni Rådet noterede sig kommissær Yves-Thibault de SILGUY's forelæggelse af Kommissionens forslag til forlængelse af I OOHVVNDEVJDUDQWLHQ WLO (,% PRG WDE L IRUELQGHOVH PHG OnQ WLO SURMHNWHU L WUHGMHODQGH, der principielt udløber den 1. februar Forslaget til afgørelse, der blev vedtaget af Kommissionen den 26. april 1999,og hvorefter Fællesskabet garanterer EIB mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet, indebærer i alt væsentligt en videreførelse af de hidtidige foranstaltninger, bortset fra beløbene i henhold til de regionale mandater og procentsatsen for den generelle garanti. Rådet pålagde sine kompetente organer at afslutte arbejdet vedrørende dette forslag snarest muligt, eftersom det ikke indeholder forslag om væsentlige ændringer i forhold til den hidtidige ordning.

16 81'(57(*1(/6($) //(17,/'2%%(/7%(6.$71,1*6.219(17,21(1 Efter at der var opnået enighed om teksten, undertegnede medlemsstaterne protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (dobbeltbeskatningskonventionen). I henhold til protokollen forlænges dobbeltbeskatningskonventionen med fem år fra den 31. december Konventionen vil herefter stiltiende kunne forlænges hvert femte år, medmindre en kontraherende stat gør indsigelse herimod (59('7$*(78'(1'(%$7 (Når der er tale om retsakter, er det angivet, hvem der har stemt imod eller undladt at stemme. Afgørelser, der indeholder erklæringer, som Rådet har besluttet at gøre tilgængelige for offentligheden, er angivet med en asterisk; erklæringerne kan fås ved henvendelse til Pressetjenesten) (&2),1 1RUPDOVDWVIRUPHUY UGLDIJLIWHQ Rådet vedtog et direktiv om ændring af direktiv 77/388/EØF om det fælles merværdiafgiftssystem med hensyn til normalsatsens størrelse. Direktivet vedrører størrelsen af den minimumsstandard-momssats, der skal gælde fra 1. januar 1999 til 31. december år Der erindres om, at Kommissionen - i henhold til bestemmelserne i sjette momsdirektiv - fremsatte et forslag den 1. december 1998 om indførelse af en minimumsstandardsats på 15% og en maksimumssats på 25% med en gyldighedsperiode fra 1. januar 1999 til 31. december I direktivet fastsættes der dog kun en minimumsstandardsats på 15%, der skal finde anvendelse i en længere gyldighedsperiode, nemlig fra 1. januar 1999 til 31. december I forbindelse med vedtagelsen af direktivet erklærede medlemsstaterne, at de i videst muligt omfang ville bestræbe sig på at undgå at overskride den nugældende forskel på 10 procentpoint over den laveste standardsats, der anvendes af medlemsstaterne i øjeblikket. )RURUGQLQJ RP QGULQJ DI JDUDQWLIRQGHQ IRU DNWLRQHU L IRUKROG WLO WUHGMHODQGH På baggrund af den politiske enighed, der blev opnået den 1. december 1998, og på baggrund af enigheden om den finansielle ramme for på Det Europæiske Råds møde i Berlin i marts 1999, vedtog Rådet formelt forordningen om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2728/94 om oprettelse af en garantifond for aktioner i forhold til tredjelande. Garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande får tilført midler fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i form af renteafkast fra fondens kapitalanbringelser og ved inddrivelser hos debitorer, når fonden har udbetalt garantiydelser. I forordningen er målbeløbet på baggrund af erfaringerne med garantifondens virke fastsat til 9% af Fællesskabets samlede forpligtelser (hovedstol og forfaldne, ikke-betalte renter) i forbindelse med hver enkelt transaktion, og tilførslerne til garantifonden skal udgøre 9% af transaktionsbeløbet. Hvad angår indbetalingssatsen i forbindelse med fonden hedder det i forordningen, at hvis fondens midler efter indfrielse af garantiforpligtelser som følge af en misligholdelse kommer til at ligge under 75% af målbeløbet, hæves indbetalingssatsen i forbindelse med nye transaktioner til 10%, indtil målbeløbet igen er nået.

17 %(6.,..(/6( 5HJLRQVXGYDOJHW Rådet vedtog en afgørelse om beskikkelse af Reinhard KLIMMT som medlem af Regionsudvalget som efterfølger for Oskar LAFONTAINE for den resterende del af dennes mandatperiode, der udløber den 25. januar 2002.

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2014 COM(2014) 529 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2013 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 14.3.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2008 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 6 Regnskabsåret

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere