MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Resultatløn Bilag til bestyrelsesmøde den Bestyrelsens begrundelse for udbetalingsprocent Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Kommentarer til målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv ved hvert punkt. Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret Resultatlønskontrakten skal tillige understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens langog kortsigte målsætninger. 1. Kompetenceudvikling og studieparathed Målene for indsatsområde 1 er: at der anvendes mindst 1,7 mio kr. til kurser (både interne og externe) og efteruddannelsesprojekter for skolens ansatte inden den Jf. vedlagte bilag med principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling på ML. Der anvendes kun knap 1,5 mio. Dette skyldes bl.a. den ændrede kursusgodtgørelse i fælles rammen for 2013/14. at der anvendes mindst kr. til kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , i henhold til Kompetencefondens regler. Indtil nu er der kommet 30000kr fra kompetencefonden, disse er brugt på at uddanne en kollega til Studievejleder og en masteruddannelse. Der er forbrugt kr at mindst 65% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2013, jf. Vi nåede ikke 65%, men kun ca 60%. at rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen. Rektor informerer samtidigt om centrale dele af skolens studie-ordensregler (især fravær) og om regler samt betaling for udlandsrejserne. Disse er gennemført og bestyrelsen orienteret i efteråret at samarbejdet med skoler i Kerteminde kommune fortsættes mhp at øge folkeskoleelevernes kendskab til stx-uddannelsen. Desuden at udvide samarbejdet til også at omfatte elever og lærere fra mindst 5 folkeskoler i Odense Kommune. Der er indgået fornyet samarbejdskontrakt med Kerteminde Kommune for 2013/14, skolebesøg på de 5 Kertemindeskoler er gennemført i november 2013 og info-møde på ML for disse skoler er afholdt den 12. marts 2014 med fint resultat. Der er indgået uformel samarbejdsaftale med det tidligere Basispartnerskab Øst. S2-udvalget arbejder med konkrete samarbejdspunkter med skolerne. Der er allerede aftalt nyt fælles møde mellem lærere fra ML og de 5 skoler (som med distriktsomlægningen bliver til 7) med fokus på klasserumsledelse og organisering.

2 at elevernes kompetenceudvikling og almendannelse udvikles ved at understøtte elevdemokratiet, gennem afholdelse af Elevrådsseminar, Elevråds-hyttetur, 6-8 Fællesudvalgsmøder og andre jævnlige udvalgsmøder med elevdeltagelse, samt at en lærer virker som demokratikoordinator. Elevrådsseminar er afholdt d 28/8, Hytteturen er afholdt d 10/3-11/3, der er afholdt 10 møder i Fællesudvalget i dette skoleår, både evalueringsudvalget og studietursudvalget har 3 elever som deltagere, LR er demokratikoordinator. AK tilbyder altid at deltage i seminaret mhp. at sikre input fra elevrådet til handlingsplan for skolens fysiske rammer. Desuden inddrages Elevrådets ledelse Forum altid inden større indkøb af f.eks. elev-møbler for derved at sikre elevinddragelse. 2. Udviklende arbejdsmiljø Målene for indsatsområde 2 er: - at der gennemføres en undersøgelse af alle ansattes arbejdsmiljø, som designes i tæt samarbejde med medarbejderne. Undersøgelsen skal resultere i en handlingsplan inden den Jf. hjemmesiden: Om mulerne Kvalitetssikring. Der er gennemført en apv i nov Der er i værksat en godkendt handleplan i denne forbindelse og næsten alle punkter i handleplanen er ført ud i livet - at der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen Dette er gennemført med følgende: DHL stafet, Lærerkor, Tur til Berlin i forbindelse med halvmaraton, Julefrokost, Løbearrangement i forbindelse med Odinsløbet, Deltagelse i vi cykler til arbejde mv. - at skolens miljø og grønne profil udvikles i bæredygtig retning. Skolen forbrug er nedbragt og vi er igen blevet tildelt Det grønne flag. Der arbejdes pt. med planer om nedbringelse af energiforbrug via investering i nye, velisolerede vinduer, isolering af kuldebroer og etablering af solceller (rentabiliteten af sidstnævnte investering undersøges pt af Rambøll for ML). AK sidder i skolens miljøudvalg, som pt. drøfter inddragelse af forandringsagenter via projekt Bæredygtig Ung i begyndelsen af skoleåret At elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder. Det sker en gang om ugen i samarbejde med studievejlederne. Hvis der observeres pludselige forandringer i fraværet oftere - at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret. Det sker løbende - at der arrangeres kollegial sparring således at udarbejdelsen af velegnede SRPopgaveformuleringer fremmes. Der er afholdt to sparringsmøder i forbindelse med SRP, der deltog ca 35 kolleger i hvert af møderne - at arbejdet med at bekæmpe plagiat intensiveres, gennem information, samarbejde med universitetsbiblioteket (SDUB) og øget brug af redskaber til plagiatkontrol. Samarbejdet med SDUB er iværksat. Derudover har alle afleveret SRP og SSO elektronisk i Lectio, således at der er mulighed for en umiddelbar plagiatkontrol i forhold til andre der har afleveret i Lectio 3. Pædagogisk udvikling Målene for indsatsområde 3 er: 2

3 - at skolen udvikler et samarbejde med universitetsbiblioteket på SDU, som betyder at eleverne kommer på besøg på SDU som led i både arbejdet med almen studieforberedelse og i arbejdet med SRO/SSO. Formålet er desuden at: o Styrke brobygningen til SDU / videregående uddannelser. Der er iværksat en plan for samarbejde med SDUB i forbindelse med AT og SRP/SSO. Samarbejdet udbygges gradvist så en større del af vejledningen kommer til at foregå på SDU i fremtiden o Introducere eleverne til skolebiblioteket på ML og til universitetsbiblioteket, herunder oprette dem både som lånere på ML og på SDUB (lånerkort til alle). Det er sket ved at SDUBs kontaktperson har afholdt en fællestime for de relevante elever. o Styrke elevernes digitale dannelse, herunder fokus på web-ressourcer, kildekritik og anti-plagiering. Det er sket ved at SDUBs kontaktperson har afholdt en fællestime for de relevante elever. o efteruddanne lærerne i digital dannelse/informationskompetence i et samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber på SDU (tidligere Center for Gymnasiepædagogik). Alle skolens lærere deltog i et foredrag om emnet på OD-dagen i november måned - at der skal skabes rammer som sikrer et tættere samarbejde på studieretningerne i stx, herunder toning af fagene ved planlagte møder for den enkelte klasses lærere. Toningsmøder i 1.g lærergruppen i december for at lægge planer for foråret Toningsmøder i maj for kommende 2.g og 3g lærergrupper hvor toningsemner for det kommende skoleår planlægges - at der gennemføres forsøg med innovative arbejdsformer både i den "almindelige" undervisning og i almen studieforberedelse. Der er i foråret 2014 gennemført et AT-forløb i alle 2gklasser, hvor innovation er temaet. Desuden brugtes den innovative arbejdsmetode i forbindelse med offentliggørelsen af årets AT-emne i 3g. I slutningen af januar har AK og MN tilset, at alle lærere, som skal arbejde med AT5 (skolens AT-forløb med innovation) har været på kursus i AT-innovation. Desuden har der været afholdt en work-shop ( ) i AT og innovation. MN og AK har sikret via oplæg i PædForum ( ), at alle undervisere er bekendt med innovation i AT-sammenhæng, inden eksamensperioden begynder. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de lærere og 2.g-elever, som har arbejdet med AT5 (AT med innovation) efter uge 17, hvor de fleste AT5-forløb afholdes og resultaterne er indarbejdet i den nye at-plan. - at alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå, hvem der er kontaktperson på skolen. Er sket 4. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Målene for indsatsområde 4 er: - at vores 5 it-vejledere i løbet af skoleåret afholder to it-workshops hver for kollegerne. Disse workshops tager udgangspunkt i it-handleplanen og it-kompetenceplanen Disse workshops er afholdt efter nedenstående fordeling: LR: Flowworks og e-tavler. MW: OneNote og Office LC: Meebook og e-værktøjer. JL: I-bøgers mulige anvendelse - at alle lærere deltager i workshops i mindst to af flg emneområder: Flowworks og e- tavler, OneNote og Office2013, Meebook og Lectios e-værktøjer, I-bøgers mulige anvendelse. 3

4 Er implementeret d. 13/8, hvor alle lærere har deltaget i to af nævnte workshops efter eget valg - at lærerne til stadighed udvikler færdigheder i brugen af e-tavler it-vejlederne inddrages It-vejlederne står til rådighed for kollegerne. LR og LC har afholdt specifik workshop i foråret Emne: It-workshop i elektroniske tavler og rettestrategier med EasyCorrect - at it-handlingsplanen implementeres i efterårssemestret 2013 med fokus på, at Meebook / Lectios e-værktøjer anvendes i mindst 5 klasser (hold) 23 lærere tilkendegiver i spørgeskemaundersøgelse pr 31/10, at de benytter Meebook på en række forskellige hold således anvendes Meebook i væsentligt flere end 5 klasser. Ingen benytter Lectios e-værktøjer. I løbet af foråret 2014 er Meebook blevet endnu mere udbredt. Der er således et godt grundlag for anvendelsen af Meebook til det kommende skoleårs faggruppeudvikling. - at der afholdes relevante kurser/workshops for lærerne, at alle (stam-)klasser anvender mindst et digitalt læremiddel der er afholdt workshops, og der bliver afholdt en række i forårssemestret. Iflg spørgeskemaundersøgelse anvender 92 hold pr 31/10 mindst et digitalt læremiddel. Det indebærer i princippet, at eleverne i alle stamklasser anvender mindst et digitalt læremiddel - at matematikprogrammet/værktøjet TI-nSpire benyttes af eleverne i mindst 5 klasser (hold) Spørgeskemaundersøgelse pr 31/10 viser, at TI-nSpire benyttes på 16 hold - at Elluminate benyttes til elektronisk lektiehjælp i efterårssemestret, at dele af Office 365 benyttes til elektronisk lektiehjælp i forårssemestret 2014 Elluminate benyttes i ma/sp til lektiehjælp Office 365 (2013) er ved at blive implementeret. Eleverne har fået fuld adgang pr dec 13. ITC arbejdedei efteråret 2013 på, at lærerne kunne få fuld adgang pr ultimo feb Det er ikke lykkedes for ITC. Det betyder, at lærerne ikke kan få adgang til OneDrive før december Dog har nogle it-vejledere fået en forsøgsadgang, som de benytter til at forberede implementeringen i næste skoleårs forårssemester. - at it-medarbejderne i forårssemestret 2014 inspirerer lærerne til at benytte e-tavlerne elevaktiverende LC og LR har afholdt workshops og har bl.a produceret en vejledning i Tavleøvelser. Den er placeret på IT-Faq. Der har især været fokus på mundtlige arbejdsformer som fx podcast, Youtube, screencast således at den vinkel af e-tavlernes muligheder er kommet i anvendelse. Spørgeskema primo maj vil kunne dokumentere det konkrete omfang. Ly og JL holder workshops i Skydrive og Office 365 ( ) Desuden LR og LC: Skriftlige rettestrategier med EasyCorrect - at lærerteamene i løbet af foråret 2014 initierer arbejdsformer baseret på fildeling i løbet af foråret 2014 Det må udsættes til foråret 2015, fordi ITC-Fyn ikke kan levere adgang til OneDrive før december at it i løbet af foråret 2014 inddrages i de mundtlige arbejdsformer, idet både elever og team i mindst 3 klasser anvender dette Det er igangsat. Endelig måling af omfang vil fremgå af spørgeskemaundersøgelse pr primo maj. 4

5 - at lærere og elever i løbet af foråret 2014 i fællesskab fremstiller wikies, webblogs og lignende - initiativet udgår fra lærerteamene Det er igangsat. Endelig måling af omfang vil fremgå af spørgeskemaundersøgelse pr primo maj - at lærerteamene i hele skoleåret inddrager it-kompetenceplanen for eleverne på de givne niveauer Det sker løbende - at S4-udvalget løbende evaluerer ovennævnte punkter Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse i okt 13, jan 14 og maj 14. Resultaterne er formidlet til lærerne og inddraget i den videre planlægning. - at S4-udvalget måler effekten ved forløbsafslutningerne S4 har v lektor Julian Levin lavet måling, som klart viser, at målene er opfyldt i efterårssemestret, og det har ikke været nødvendigt at justere. Der måles igen primo maj. - at der gennemføres et udvalgsarbejde med deltagelse af elever og ansatte mhp at indhente tre tilbud på ny hjemmeside. Tilbuddene skal være indhentet inden den og et firma valgt inden den Tilbud er indhentes fra tre firmaer. Mediaboost er valgt som udbyder. Udvalgsarbejdet er i fuld gang. Den nye hjemmeside er pt i den sidste del af udviklingsfasen. Det påregnes, at den lægges op ultimo august at større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Det sker løbende Indsatsområder og resultatmål for ekstrarammen: 5. Initiativer, der moderniserer bygningerne og effektiviserer den økonomiske og administrative drift Målene for indsatsområde 5 er: - at eleverne og alle ansatte generelt inddrages i planerne for udviklingen af skolens fysiske rammer Inddragelse sikres løbende, men frem for alt via den aktuelle APV. Desuden er der gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens lærere vedrørende forventninger til lærerarbejdspladser. Elever fra elevrådet inddrages løbende (via Forum) - at sidste etape af renoveringen af skolens varme- og ventilationsanlæg gennemføres planmæssigt Efter at rektor har indgået forlig med Sahl/Orbicon vedr. manglerne ved varme-og ventilationen i naturvidenskab kan etape 2 tidsmæssigt gennemføres som planlagt i sommerferien 2014 med mindre justeringer i projektet, som sikrer en udbedring af de konstaterede mangler i nat.vid. afdelingen. - at arbejdet med at øge indfald af dagslys og bedre inde-miljøet fortsættes Der er i uge 8 etableret nye døre med sideglaspartier til dagslysinfald i skolens vestfløj. De gamle stofgardiner på langsiderne i samlingssalen er udskiftet med elektriske sol-gardiner, hvorved sikres større lysindfald og bedre solafskærmning, når der er behov herfor. De øvrige gamle gardiner udskiftes med nye i sort stof svarende til eksisterende bagtæppe. Arbejdet blev afsluttet medio maj

6 - at gennemføre sidste etape af renoveringen af skolens elevtoiletter. De sidste blev renoveret som planlagt i sommerferien 2014 herunder elevønsket om musik Der er etableret musik på alle elevtoiletter som ønsket af eleverne. - at udarbejde plan og projekt for forskønnelse af skolens grønne områder navnlig ved hovedindgangen og i grønnegårdene Skitseplan udarbejdet af elev Claes Tøgersfelt, skitse udarbejdet af GBL er ligeledes modtaget. Implementering er udskudt, idet skolen har valgt at udlicitere pasning af grønne områder. Efter et par måneders erfaring med udlicitering drøftes skitseplanerne med kontrakthavende firma for at sikre etablering af pæne og behagelige udeforhold, som ikke er pasningsog omkostningstunge. En del planter er dog udskiftet i grønnegårdene, som har været meget nedslidte også beplantningsmæssigt. - at indlede arbejdet med afklaring af rentabiliteten i etablering af solcelleanlæg på skolens tagflader Er påbegyndt januar Første møde med Rambøll herom er afholdt og skolen afventer nu en rapport fra Rambølls ekspert på området, hvorpå skolen kan træffe endelig afgørelse ultimo Fokuspunkter er i første omgang tilbagebetalingstid/rentabilitet, tagkonstruktionernes bæreevne og mulighederne for hærværkssikret placering af anlægget - at etablere nyt brændstofdepot Model er valgt og godkendelse afventes af Odense Brandvæsen. - at påbegynde etablering af brandalarm, som gradvist kan udbygges til et fuldgyldigt ABA-anlæg Odense Brandvæsen har myndighedsgodkendt skolens ansøgning om opsætning af et modificeret ABA-anlæg. Implementering pågår og færdiggjort i juni at forbedre mulighederne for hensigtsmæssig og for pedelgruppen mindre arbejdsbelastende opmagasinering af sal-møbler i forbindelse med brug af salen umøbleret. Ansøgning om byggetilladelse er modtaget fra Byggesag /Odense Kommune og arbejdet er som planlagt udført i sommerferien 2014 (dog er elevatoren forsinket) - at der i kraft af optimering af daglig drift og bygningsforbedringer opnås en reduktion i forbrugstallene således (måleperioden er 1.april-31.marts): 1. At forbruget af varme reduceres med 5% målt i m3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden under hensyntagen til graddage og kvadratmeterantal 2. Forbruget af vand reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden i forhold til antal elever (opgjort på tælledagen i september). 3. Forbruget af el reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet de tre foregående år Tallene nedenfor er for perioden 1. april-31.marts (hentet fra MinEnergi) NB: Da udregning af varmeforbrug og afregning primært foretages i forhold til forbrugt energi (målt i GJ gigajoule - og ikke i m 3 ) og da det i Bygningsdrift Fyn er besluttet at bruge joule som måleenhed i forbindelse med sammenlignelige opstillinger af de enkelte skolers forbrug, er opgørelsesformen fra og med 2014 ændret til joule. Af tallene fremgår, at der i forhold til gennemsnittet de tre foregående år er sket en reduktion af elforbruget på 5,8%, på varmeenergiforbruget på 11,8%, på vandforbruget på 3,5%. Målene er således opfyldt undtagen hvad angår vandforbruget. Elevtal (tælledag Elforbrug i kwh Varmeforbrug i GJ graddage- Vandforbrug i m 3 / (og i m 3 Størrelse m 2 6

7 september) korrigeret per elev) (2,47) (2,77) (2,42) (2,46) at der i foråret 2014 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne Rapporten er udarbejdet og fremlagt i Bestyrelsen som planlagt. Bestyrelsen har jfr. referat tiltrådt rapportens indhold. 6. Indsats mod frafald Målene for indsatsområde 6 er: 1. at frafaldet på stx bliver lavere end gennemsnittet for de sidste tre års frafald. Det er opfyldt - 3,8% (gennemsnit over 3 år 5,9%). 2. at frafaldet på 1. årgang i hf bliver lavere end gennemsnittet af de sidste tre års frafald på samme årgang. Det er opfyldt - 14,3% (gennemsnit over 3 år 21,4%). 3. at karaktergennemsnittet for 1.hf årgangen i matematik ved eksamen i 2014 er mindst 0,2 højere end gennemsnittet i matematik på hf på Mulernes Legatskole de sidste 3 år. Det er opfyldt 4,92 (gennemsnit over 3 år 4,70). 4. at hf-udvalget kommer med yderligere forslag i rapport inden den Med ændringen i tildelingen af timer til tutorerne, er det blevet muligt, at nogle elever følges tættere af en tutor i en periode. Enkelte elever har fået denne særlige opmærksomhed. Desuden er der på nogle hold i perioder sat en ekstra lærer ind. HF-udvalget har afholdt et 3 timers eftermiddagsmøde for tutorerne med fokus på tutorrollen. HF-udvalget har arbejdet med at fremme anvendelsesorienteringen. Det skal gerne gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og dermed mindske frafaldet. HF-udvalget har spurgt de lærere, der underviser i hf, hvad der kan gøre det mere attraktivt at undervise på hf. Som resultat heraf arrangerer udvalget i uge 43 en pædagogisk dag for de lærere, der underviser på fællesfag på hf. Dagen skal sætte fokus på at undervise netop den type af elever, der er på hf og som udfordrer en del af kollegerne. 7. Arbejdet med ny overenskomst Målene for indsatsområde 7 er: 1. at udvalget inden den producerer en kort rapport, med evaluering af den nye overenskomst implementering hidtil på ML og forslag til kvalitetsløft. Udvalget har lavet en kort rapport, som fremlægges i Bestyrelsen i sep

8 2. at lærernes samvær med eleverne er øget med mindst 4% i forhold til tidligere skoleår. Dette mål er opfyldt, idet ratioen undervisning/forberedelse er øget med 5%. Desuden er det omlagte skriftlige arbejde øget og flere og flere deltager i studiecafeen alt dette bidrager til øget samvær. 3. at mindst 10% af det skriftlige arbejde er omlagt til samvær med eleverne Alle klasser har haft mindst en dag med omlagt skriftligt arbejde. Derudover har der været mindre tiltag i de enkelte fag 4. at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. Dette mål er nået. 5. at der udarbejdes forslag til ny strategi på Mulernes Legatskole for , som vedtages på bestyrelsesmødet i maj 2014 med anbefaling fra elever, ansatte og ledelse. Der har været arbejdet med strategien i efteråret, og den har været behandlet i relevante organer den færdige strategi blev endelig vedtaget i maj. Resultatløn 13/14 udkast Vægtning: Basisramme vægt opfyldelsesgrad bidrag 1. kompetenceudvikling og studieparathed 80 20,00% 25% 2. udviklende arbejdsmiljø 25% ,00% 3. pædagogisk udvikling 25% ,00% 4. kommunikation og it 25% ,00% sum 100% 95,00% Ekstraramme 5. økonomisk og administrativ drift 30% 95 28,50% 6. frafald 30% ,00% 7. Ny overenskomst 40% 90 36,00% 100% 94,50% Basisramme Ekstraramme sum Udbetalingsprocent 95% Vedtaget i Bestyrelsen den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder:

FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder: FORORD I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder: Reform Faglighed - en HF-reform er lige om hjørnet og næste skridt bliver reform eller justering af

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ans Skole. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ans Skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter komma

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2012 Institutionens navn: Tradium (før Minerva + Randers TS) Institutionsnummer: 280051 Journalnr: 087.97K.391 Randers den 1. marts 2012 Søren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere