MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Resultatløn Bilag til bestyrelsesmøde den Bestyrelsens begrundelse for udbetalingsprocent Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Kommentarer til målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv ved hvert punkt. Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret Resultatlønskontrakten skal tillige understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens langog kortsigte målsætninger. 1. Kompetenceudvikling og studieparathed Målene for indsatsområde 1 er: at der anvendes mindst 1,7 mio kr. til kurser (både interne og externe) og efteruddannelsesprojekter for skolens ansatte inden den Jf. vedlagte bilag med principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling på ML. Der anvendes kun knap 1,5 mio. Dette skyldes bl.a. den ændrede kursusgodtgørelse i fælles rammen for 2013/14. at der anvendes mindst kr. til kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , i henhold til Kompetencefondens regler. Indtil nu er der kommet 30000kr fra kompetencefonden, disse er brugt på at uddanne en kollega til Studievejleder og en masteruddannelse. Der er forbrugt kr at mindst 65% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2013, jf. Vi nåede ikke 65%, men kun ca 60%. at rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen. Rektor informerer samtidigt om centrale dele af skolens studie-ordensregler (især fravær) og om regler samt betaling for udlandsrejserne. Disse er gennemført og bestyrelsen orienteret i efteråret at samarbejdet med skoler i Kerteminde kommune fortsættes mhp at øge folkeskoleelevernes kendskab til stx-uddannelsen. Desuden at udvide samarbejdet til også at omfatte elever og lærere fra mindst 5 folkeskoler i Odense Kommune. Der er indgået fornyet samarbejdskontrakt med Kerteminde Kommune for 2013/14, skolebesøg på de 5 Kertemindeskoler er gennemført i november 2013 og info-møde på ML for disse skoler er afholdt den 12. marts 2014 med fint resultat. Der er indgået uformel samarbejdsaftale med det tidligere Basispartnerskab Øst. S2-udvalget arbejder med konkrete samarbejdspunkter med skolerne. Der er allerede aftalt nyt fælles møde mellem lærere fra ML og de 5 skoler (som med distriktsomlægningen bliver til 7) med fokus på klasserumsledelse og organisering.

2 at elevernes kompetenceudvikling og almendannelse udvikles ved at understøtte elevdemokratiet, gennem afholdelse af Elevrådsseminar, Elevråds-hyttetur, 6-8 Fællesudvalgsmøder og andre jævnlige udvalgsmøder med elevdeltagelse, samt at en lærer virker som demokratikoordinator. Elevrådsseminar er afholdt d 28/8, Hytteturen er afholdt d 10/3-11/3, der er afholdt 10 møder i Fællesudvalget i dette skoleår, både evalueringsudvalget og studietursudvalget har 3 elever som deltagere, LR er demokratikoordinator. AK tilbyder altid at deltage i seminaret mhp. at sikre input fra elevrådet til handlingsplan for skolens fysiske rammer. Desuden inddrages Elevrådets ledelse Forum altid inden større indkøb af f.eks. elev-møbler for derved at sikre elevinddragelse. 2. Udviklende arbejdsmiljø Målene for indsatsområde 2 er: - at der gennemføres en undersøgelse af alle ansattes arbejdsmiljø, som designes i tæt samarbejde med medarbejderne. Undersøgelsen skal resultere i en handlingsplan inden den Jf. hjemmesiden: Om mulerne Kvalitetssikring. Der er gennemført en apv i nov Der er i værksat en godkendt handleplan i denne forbindelse og næsten alle punkter i handleplanen er ført ud i livet - at der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen Dette er gennemført med følgende: DHL stafet, Lærerkor, Tur til Berlin i forbindelse med halvmaraton, Julefrokost, Løbearrangement i forbindelse med Odinsløbet, Deltagelse i vi cykler til arbejde mv. - at skolens miljø og grønne profil udvikles i bæredygtig retning. Skolen forbrug er nedbragt og vi er igen blevet tildelt Det grønne flag. Der arbejdes pt. med planer om nedbringelse af energiforbrug via investering i nye, velisolerede vinduer, isolering af kuldebroer og etablering af solceller (rentabiliteten af sidstnævnte investering undersøges pt af Rambøll for ML). AK sidder i skolens miljøudvalg, som pt. drøfter inddragelse af forandringsagenter via projekt Bæredygtig Ung i begyndelsen af skoleåret At elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder. Det sker en gang om ugen i samarbejde med studievejlederne. Hvis der observeres pludselige forandringer i fraværet oftere - at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret. Det sker løbende - at der arrangeres kollegial sparring således at udarbejdelsen af velegnede SRPopgaveformuleringer fremmes. Der er afholdt to sparringsmøder i forbindelse med SRP, der deltog ca 35 kolleger i hvert af møderne - at arbejdet med at bekæmpe plagiat intensiveres, gennem information, samarbejde med universitetsbiblioteket (SDUB) og øget brug af redskaber til plagiatkontrol. Samarbejdet med SDUB er iværksat. Derudover har alle afleveret SRP og SSO elektronisk i Lectio, således at der er mulighed for en umiddelbar plagiatkontrol i forhold til andre der har afleveret i Lectio 3. Pædagogisk udvikling Målene for indsatsområde 3 er: 2

3 - at skolen udvikler et samarbejde med universitetsbiblioteket på SDU, som betyder at eleverne kommer på besøg på SDU som led i både arbejdet med almen studieforberedelse og i arbejdet med SRO/SSO. Formålet er desuden at: o Styrke brobygningen til SDU / videregående uddannelser. Der er iværksat en plan for samarbejde med SDUB i forbindelse med AT og SRP/SSO. Samarbejdet udbygges gradvist så en større del af vejledningen kommer til at foregå på SDU i fremtiden o Introducere eleverne til skolebiblioteket på ML og til universitetsbiblioteket, herunder oprette dem både som lånere på ML og på SDUB (lånerkort til alle). Det er sket ved at SDUBs kontaktperson har afholdt en fællestime for de relevante elever. o Styrke elevernes digitale dannelse, herunder fokus på web-ressourcer, kildekritik og anti-plagiering. Det er sket ved at SDUBs kontaktperson har afholdt en fællestime for de relevante elever. o efteruddanne lærerne i digital dannelse/informationskompetence i et samarbejde med Institut for Kulturvidenskaber på SDU (tidligere Center for Gymnasiepædagogik). Alle skolens lærere deltog i et foredrag om emnet på OD-dagen i november måned - at der skal skabes rammer som sikrer et tættere samarbejde på studieretningerne i stx, herunder toning af fagene ved planlagte møder for den enkelte klasses lærere. Toningsmøder i 1.g lærergruppen i december for at lægge planer for foråret Toningsmøder i maj for kommende 2.g og 3g lærergrupper hvor toningsemner for det kommende skoleår planlægges - at der gennemføres forsøg med innovative arbejdsformer både i den "almindelige" undervisning og i almen studieforberedelse. Der er i foråret 2014 gennemført et AT-forløb i alle 2gklasser, hvor innovation er temaet. Desuden brugtes den innovative arbejdsmetode i forbindelse med offentliggørelsen af årets AT-emne i 3g. I slutningen af januar har AK og MN tilset, at alle lærere, som skal arbejde med AT5 (skolens AT-forløb med innovation) har været på kursus i AT-innovation. Desuden har der været afholdt en work-shop ( ) i AT og innovation. MN og AK har sikret via oplæg i PædForum ( ), at alle undervisere er bekendt med innovation i AT-sammenhæng, inden eksamensperioden begynder. Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle de lærere og 2.g-elever, som har arbejdet med AT5 (AT med innovation) efter uge 17, hvor de fleste AT5-forløb afholdes og resultaterne er indarbejdet i den nye at-plan. - at alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå, hvem der er kontaktperson på skolen. Er sket 4. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Målene for indsatsområde 4 er: - at vores 5 it-vejledere i løbet af skoleåret afholder to it-workshops hver for kollegerne. Disse workshops tager udgangspunkt i it-handleplanen og it-kompetenceplanen Disse workshops er afholdt efter nedenstående fordeling: LR: Flowworks og e-tavler. MW: OneNote og Office LC: Meebook og e-værktøjer. JL: I-bøgers mulige anvendelse - at alle lærere deltager i workshops i mindst to af flg emneområder: Flowworks og e- tavler, OneNote og Office2013, Meebook og Lectios e-værktøjer, I-bøgers mulige anvendelse. 3

4 Er implementeret d. 13/8, hvor alle lærere har deltaget i to af nævnte workshops efter eget valg - at lærerne til stadighed udvikler færdigheder i brugen af e-tavler it-vejlederne inddrages It-vejlederne står til rådighed for kollegerne. LR og LC har afholdt specifik workshop i foråret Emne: It-workshop i elektroniske tavler og rettestrategier med EasyCorrect - at it-handlingsplanen implementeres i efterårssemestret 2013 med fokus på, at Meebook / Lectios e-værktøjer anvendes i mindst 5 klasser (hold) 23 lærere tilkendegiver i spørgeskemaundersøgelse pr 31/10, at de benytter Meebook på en række forskellige hold således anvendes Meebook i væsentligt flere end 5 klasser. Ingen benytter Lectios e-værktøjer. I løbet af foråret 2014 er Meebook blevet endnu mere udbredt. Der er således et godt grundlag for anvendelsen af Meebook til det kommende skoleårs faggruppeudvikling. - at der afholdes relevante kurser/workshops for lærerne, at alle (stam-)klasser anvender mindst et digitalt læremiddel der er afholdt workshops, og der bliver afholdt en række i forårssemestret. Iflg spørgeskemaundersøgelse anvender 92 hold pr 31/10 mindst et digitalt læremiddel. Det indebærer i princippet, at eleverne i alle stamklasser anvender mindst et digitalt læremiddel - at matematikprogrammet/værktøjet TI-nSpire benyttes af eleverne i mindst 5 klasser (hold) Spørgeskemaundersøgelse pr 31/10 viser, at TI-nSpire benyttes på 16 hold - at Elluminate benyttes til elektronisk lektiehjælp i efterårssemestret, at dele af Office 365 benyttes til elektronisk lektiehjælp i forårssemestret 2014 Elluminate benyttes i ma/sp til lektiehjælp Office 365 (2013) er ved at blive implementeret. Eleverne har fået fuld adgang pr dec 13. ITC arbejdedei efteråret 2013 på, at lærerne kunne få fuld adgang pr ultimo feb Det er ikke lykkedes for ITC. Det betyder, at lærerne ikke kan få adgang til OneDrive før december Dog har nogle it-vejledere fået en forsøgsadgang, som de benytter til at forberede implementeringen i næste skoleårs forårssemester. - at it-medarbejderne i forårssemestret 2014 inspirerer lærerne til at benytte e-tavlerne elevaktiverende LC og LR har afholdt workshops og har bl.a produceret en vejledning i Tavleøvelser. Den er placeret på IT-Faq. Der har især været fokus på mundtlige arbejdsformer som fx podcast, Youtube, screencast således at den vinkel af e-tavlernes muligheder er kommet i anvendelse. Spørgeskema primo maj vil kunne dokumentere det konkrete omfang. Ly og JL holder workshops i Skydrive og Office 365 ( ) Desuden LR og LC: Skriftlige rettestrategier med EasyCorrect - at lærerteamene i løbet af foråret 2014 initierer arbejdsformer baseret på fildeling i løbet af foråret 2014 Det må udsættes til foråret 2015, fordi ITC-Fyn ikke kan levere adgang til OneDrive før december at it i løbet af foråret 2014 inddrages i de mundtlige arbejdsformer, idet både elever og team i mindst 3 klasser anvender dette Det er igangsat. Endelig måling af omfang vil fremgå af spørgeskemaundersøgelse pr primo maj. 4

5 - at lærere og elever i løbet af foråret 2014 i fællesskab fremstiller wikies, webblogs og lignende - initiativet udgår fra lærerteamene Det er igangsat. Endelig måling af omfang vil fremgå af spørgeskemaundersøgelse pr primo maj - at lærerteamene i hele skoleåret inddrager it-kompetenceplanen for eleverne på de givne niveauer Det sker løbende - at S4-udvalget løbende evaluerer ovennævnte punkter Der er foretaget en spørgeskemaundersøgelse i okt 13, jan 14 og maj 14. Resultaterne er formidlet til lærerne og inddraget i den videre planlægning. - at S4-udvalget måler effekten ved forløbsafslutningerne S4 har v lektor Julian Levin lavet måling, som klart viser, at målene er opfyldt i efterårssemestret, og det har ikke været nødvendigt at justere. Der måles igen primo maj. - at der gennemføres et udvalgsarbejde med deltagelse af elever og ansatte mhp at indhente tre tilbud på ny hjemmeside. Tilbuddene skal være indhentet inden den og et firma valgt inden den Tilbud er indhentes fra tre firmaer. Mediaboost er valgt som udbyder. Udvalgsarbejdet er i fuld gang. Den nye hjemmeside er pt i den sidste del af udviklingsfasen. Det påregnes, at den lægges op ultimo august at større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Det sker løbende Indsatsområder og resultatmål for ekstrarammen: 5. Initiativer, der moderniserer bygningerne og effektiviserer den økonomiske og administrative drift Målene for indsatsområde 5 er: - at eleverne og alle ansatte generelt inddrages i planerne for udviklingen af skolens fysiske rammer Inddragelse sikres løbende, men frem for alt via den aktuelle APV. Desuden er der gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens lærere vedrørende forventninger til lærerarbejdspladser. Elever fra elevrådet inddrages løbende (via Forum) - at sidste etape af renoveringen af skolens varme- og ventilationsanlæg gennemføres planmæssigt Efter at rektor har indgået forlig med Sahl/Orbicon vedr. manglerne ved varme-og ventilationen i naturvidenskab kan etape 2 tidsmæssigt gennemføres som planlagt i sommerferien 2014 med mindre justeringer i projektet, som sikrer en udbedring af de konstaterede mangler i nat.vid. afdelingen. - at arbejdet med at øge indfald af dagslys og bedre inde-miljøet fortsættes Der er i uge 8 etableret nye døre med sideglaspartier til dagslysinfald i skolens vestfløj. De gamle stofgardiner på langsiderne i samlingssalen er udskiftet med elektriske sol-gardiner, hvorved sikres større lysindfald og bedre solafskærmning, når der er behov herfor. De øvrige gamle gardiner udskiftes med nye i sort stof svarende til eksisterende bagtæppe. Arbejdet blev afsluttet medio maj

6 - at gennemføre sidste etape af renoveringen af skolens elevtoiletter. De sidste blev renoveret som planlagt i sommerferien 2014 herunder elevønsket om musik Der er etableret musik på alle elevtoiletter som ønsket af eleverne. - at udarbejde plan og projekt for forskønnelse af skolens grønne områder navnlig ved hovedindgangen og i grønnegårdene Skitseplan udarbejdet af elev Claes Tøgersfelt, skitse udarbejdet af GBL er ligeledes modtaget. Implementering er udskudt, idet skolen har valgt at udlicitere pasning af grønne områder. Efter et par måneders erfaring med udlicitering drøftes skitseplanerne med kontrakthavende firma for at sikre etablering af pæne og behagelige udeforhold, som ikke er pasningsog omkostningstunge. En del planter er dog udskiftet i grønnegårdene, som har været meget nedslidte også beplantningsmæssigt. - at indlede arbejdet med afklaring af rentabiliteten i etablering af solcelleanlæg på skolens tagflader Er påbegyndt januar Første møde med Rambøll herom er afholdt og skolen afventer nu en rapport fra Rambølls ekspert på området, hvorpå skolen kan træffe endelig afgørelse ultimo Fokuspunkter er i første omgang tilbagebetalingstid/rentabilitet, tagkonstruktionernes bæreevne og mulighederne for hærværkssikret placering af anlægget - at etablere nyt brændstofdepot Model er valgt og godkendelse afventes af Odense Brandvæsen. - at påbegynde etablering af brandalarm, som gradvist kan udbygges til et fuldgyldigt ABA-anlæg Odense Brandvæsen har myndighedsgodkendt skolens ansøgning om opsætning af et modificeret ABA-anlæg. Implementering pågår og færdiggjort i juni at forbedre mulighederne for hensigtsmæssig og for pedelgruppen mindre arbejdsbelastende opmagasinering af sal-møbler i forbindelse med brug af salen umøbleret. Ansøgning om byggetilladelse er modtaget fra Byggesag /Odense Kommune og arbejdet er som planlagt udført i sommerferien 2014 (dog er elevatoren forsinket) - at der i kraft af optimering af daglig drift og bygningsforbedringer opnås en reduktion i forbrugstallene således (måleperioden er 1.april-31.marts): 1. At forbruget af varme reduceres med 5% målt i m3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden under hensyntagen til graddage og kvadratmeterantal 2. Forbruget af vand reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden i forhold til antal elever (opgjort på tælledagen i september). 3. Forbruget af el reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet de tre foregående år Tallene nedenfor er for perioden 1. april-31.marts (hentet fra MinEnergi) NB: Da udregning af varmeforbrug og afregning primært foretages i forhold til forbrugt energi (målt i GJ gigajoule - og ikke i m 3 ) og da det i Bygningsdrift Fyn er besluttet at bruge joule som måleenhed i forbindelse med sammenlignelige opstillinger af de enkelte skolers forbrug, er opgørelsesformen fra og med 2014 ændret til joule. Af tallene fremgår, at der i forhold til gennemsnittet de tre foregående år er sket en reduktion af elforbruget på 5,8%, på varmeenergiforbruget på 11,8%, på vandforbruget på 3,5%. Målene er således opfyldt undtagen hvad angår vandforbruget. Elevtal (tælledag Elforbrug i kwh Varmeforbrug i GJ graddage- Vandforbrug i m 3 / (og i m 3 Størrelse m 2 6

7 september) korrigeret per elev) (2,47) (2,77) (2,42) (2,46) at der i foråret 2014 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne Rapporten er udarbejdet og fremlagt i Bestyrelsen som planlagt. Bestyrelsen har jfr. referat tiltrådt rapportens indhold. 6. Indsats mod frafald Målene for indsatsområde 6 er: 1. at frafaldet på stx bliver lavere end gennemsnittet for de sidste tre års frafald. Det er opfyldt - 3,8% (gennemsnit over 3 år 5,9%). 2. at frafaldet på 1. årgang i hf bliver lavere end gennemsnittet af de sidste tre års frafald på samme årgang. Det er opfyldt - 14,3% (gennemsnit over 3 år 21,4%). 3. at karaktergennemsnittet for 1.hf årgangen i matematik ved eksamen i 2014 er mindst 0,2 højere end gennemsnittet i matematik på hf på Mulernes Legatskole de sidste 3 år. Det er opfyldt 4,92 (gennemsnit over 3 år 4,70). 4. at hf-udvalget kommer med yderligere forslag i rapport inden den Med ændringen i tildelingen af timer til tutorerne, er det blevet muligt, at nogle elever følges tættere af en tutor i en periode. Enkelte elever har fået denne særlige opmærksomhed. Desuden er der på nogle hold i perioder sat en ekstra lærer ind. HF-udvalget har afholdt et 3 timers eftermiddagsmøde for tutorerne med fokus på tutorrollen. HF-udvalget har arbejdet med at fremme anvendelsesorienteringen. Det skal gerne gøre undervisningen mere vedkommende for eleverne og dermed mindske frafaldet. HF-udvalget har spurgt de lærere, der underviser i hf, hvad der kan gøre det mere attraktivt at undervise på hf. Som resultat heraf arrangerer udvalget i uge 43 en pædagogisk dag for de lærere, der underviser på fællesfag på hf. Dagen skal sætte fokus på at undervise netop den type af elever, der er på hf og som udfordrer en del af kollegerne. 7. Arbejdet med ny overenskomst Målene for indsatsområde 7 er: 1. at udvalget inden den producerer en kort rapport, med evaluering af den nye overenskomst implementering hidtil på ML og forslag til kvalitetsløft. Udvalget har lavet en kort rapport, som fremlægges i Bestyrelsen i sep

8 2. at lærernes samvær med eleverne er øget med mindst 4% i forhold til tidligere skoleår. Dette mål er opfyldt, idet ratioen undervisning/forberedelse er øget med 5%. Desuden er det omlagte skriftlige arbejde øget og flere og flere deltager i studiecafeen alt dette bidrager til øget samvær. 3. at mindst 10% af det skriftlige arbejde er omlagt til samvær med eleverne Alle klasser har haft mindst en dag med omlagt skriftligt arbejde. Derudover har der været mindre tiltag i de enkelte fag 4. at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. Dette mål er nået. 5. at der udarbejdes forslag til ny strategi på Mulernes Legatskole for , som vedtages på bestyrelsesmødet i maj 2014 med anbefaling fra elever, ansatte og ledelse. Der har været arbejdet med strategien i efteråret, og den har været behandlet i relevante organer den færdige strategi blev endelig vedtaget i maj. Resultatløn 13/14 udkast Vægtning: Basisramme vægt opfyldelsesgrad bidrag 1. kompetenceudvikling og studieparathed 80 20,00% 25% 2. udviklende arbejdsmiljø 25% ,00% 3. pædagogisk udvikling 25% ,00% 4. kommunikation og it 25% ,00% sum 100% 95,00% Ekstraramme 5. økonomisk og administrativ drift 30% 95 28,50% 6. frafald 30% ,00% 7. Ny overenskomst 40% 90 36,00% 100% 94,50% Basisramme Ekstraramme sum Udbetalingsprocent 95% Vedtaget i Bestyrelsen den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bestyrelsen den 20.9.2012 Odense den 26-8-2012 Resultatlønskontrakt

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2012-13 bestyrelsens begrundelse for udmøntning

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatlønskontrakt 2014-15 Vedtaget på bestyrelsesmødet den

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til Bestyrelsesmøde den 29.9.2015 Bestyrelsens begrundelse

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Punkt 10 Dagsordenspunkt: Rektors resultatkontrakt Sagsfremstilling: I september 2008 indgik rektor en resultatkontrakt

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015

Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Resultatlønskontrakt, september 2014/2015 Baggrund Denne kontrakt er udfærdiget i overensstemmelse med Undervisningsministeriets bemyndigelse af 27. juni 2013 til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014.

Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Bilag 4, Rektors resultatlønskontrakt med resultater indskrevet, 2013-2014. Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesformand Gerd Bangsbo og rektor Jens Nielsen. kontrakten er indgået

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg

RESULTATLØNSKONTRAKT. for. Rektor Anders Kloppenborg BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE SØNDERVANGEN 56 - POSTBOKS 220-3460 BIRKERØD DANMARK RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Anders Kloppenborg 23. august 2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet

Læs mere

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium

itçl?1i PI ,ttfl SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium SCT. KNUDS GYMNASIUM Res u Itatko ntrakt Rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2016-2017 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 16. JUNI, 2015 Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Josefine Bastrup Jensen, Thea Karoline Marx, Mette Hosbond Kristensen

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013.

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013. Resultatmål 2013-14 Tårnby Gymnasium & HF Målene afspejler en helhedsorienteret indsats i forhold til elever, personale og udviklingsaktiviteter. Der vil derfor kunne være overlappende temaer. Ekstraramme

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017.

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017. Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august 2016 31. juli 2017. 1.0 Formål Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed, synlighed

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

RESULTATLØNSKONTRAKT. for

RESULTATLØNSKONTRAKT. for RESULTATLØNSKONTRAKT for Rektor Flemming Zachariasen Skoleåret 2016/2017 Grundlag og rammer Jf. skrivelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning af 27. juni 2013, sags.nr: 065.46N.391: Bemyndigelse til

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2016-17 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv Resultatlønskontrakt 2016-17 Målrapportering i kursiv Formål med kontrakten Formålet med resultatlønskonceptet er at fokusere på de strategiske indsatsområder og i denne proces at understøtte bestyrelsens

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 20. september 2015 kl ca Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 20. september 2015 kl. 16.00 ca. 18.00. 1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat fra møde 8.juni 2016. Referat vedlagt som bilag 1.

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere