MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Resultatløn bestyrelsens begrundelse for udmøntning Bestyrelsesmøde punkt 8 den Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Direkte link: pdf Kommentarer til målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv ved hvert punkt. Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret Resultatlønskontrakten skal tillige understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens langog kortsigte målsætninger. Basisramme Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor. Indsatsområder og resultatmål for basisrammen: 1. Kompetenceudvikling og studieparathed Målene for indsatsområde 1 er: at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. Dette mål opfyldes. at der anvendes mindst 2,0 mio kr. til kurser (både interne og externe) og efteruddannelsesprojekter for skolens ansatte inden den Rektorforeningen tal for gennemsnitsløn anvendes, timegodtgørelse og kursusafgift medregnes. Dette mål opfyldes, idet der er anvendt 2,7 mill plus udgifter til transport mm. at der anvendes mindst kr. til kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , i henhold til Kompetencefondens regler. Målet opfyldes, da der er anvendt kr. fra kompetencefonden til uddannelse af læsevejleder, master i ledelse og sidefag i innovation. at mindst 60% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2012, jf. Målet er nået idet 2/3 af alle afgangseleverne søgte studiepraktik. En klasse opnåede at få 100% med og blev belønnet med en gallamiddag med studievejleder og Rektor! 1

2 at rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen. Dette er gennemført og resultaterne er fremlagt i rektors nyhedsbrev nr.1 i år. at samarbejdet med skoler i Kerteminde kommune fortsættes mhp at øge grundskolens 8.klasses-elevers kendskab til stx-uddannelsen. Desuden at udvide samarbejdet til også at omfatte 9.klasses eleverne med henblik på at øge gymnasiefrekvensen blandt disse. Målet er opfyldt. Der er afholdt vellykket orienteringsmøde for 9. klasserne og deres forældre på ML er afholdt november Tilsvarende møde for 8. klasserne + forældre skulle være afholdt i april 2013, men blev aflyst pga konflikten. Der har været besøg af mulerlærere og ambassadører i 8.klasserne på Kerteminde-skolerne i nov 2012 som forberedelse til det ventede orienteringsmøde i april Det er sikret at Kertemindeelever kan deltage i brobygning og introkurser på ML i Meget tyder på, at tiltaget i forhold til Kertemindeskolerne har båret frugt, idet nedgangen i ansøgertal fra området er vendt til en fremgang: Kerteminde skole 14 5 Nymarksskolen 5 4 Mølkærskolen 3 1 Hindsholskolen at elevernes kompetenceudvikling og almendannelse udvikles ved at understøtte elevdemokratiet, gennem afholdelse af Elevrådsseminar, Elevråds-hyttetur, 6-8 Fællesudvalgsmøder og andre jævnlige udvalgsmøder med elevdeltagelse, samt at en lærer virker som demokratikoordinator. Målet er opfyldt. Elevrådsseminaret er afholdt d. 13/9, Elevrådets hyttetur/seminar afholdtes 11-12/3 ved begge seminarrer med et flot program og deltagelse af ledelsesrepræsentanter. Eleverne har været meget tilfredse med begge arrangementer både i forhold til det ERfaglige udbytte og det sociale. 9 Fællesudvalgsmøder er afholdt, endnu et afholdes. Demokratikoordinator CB har fungeret godt gennem flere år. LR træder til som ny koordinator næste skoleår. 2. Udviklende arbejdsmiljø Målene for indsatsområde 2 er: at der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen. Målet er opfyldt. DHL stafet gennemførtes i august måned med deltagelse af 55 personer Julearrangement gennemførtes sidste dag før jul med ca. 100 personer Sangkorsarrangement gennemført i december måned med opbakning af 20 personer Vi cykler til arbejde gennemført med opbakning af ca. 25 personer Løbearrangement i maj og juni måned med deltagelse af ca.15 kolleger i hvert af arrangementerne Laksefrokost gennemføres i juni måned med deltagelse af ca. 90 personer- 2

3 at der gennemføres en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø, som samlet skal give en lige så god, eller bedre elevbedømmelse som i Jf. hjemmesiden: Om mulerne Kvalitetssikring. Er gennemført i november måned med samme elevbedømmelse som sidst. Skolen fik som helhed 7,5 i 2010 og 7,6 i Der kan altså registreres en lille fremgang. Ses isoleret på stx var karakteren 7,6 i 2010 og 7,7 i I HF fik skolen i ,1 og samme karakter i at skolens miljø og grønne profil udvikles i bæredygtig retning Vi har fået det grønne flag som tegn på at den grønne profil er udviklet. Borgmester Anker Boye mødte frem og hejste flaget via webcam til Salen ved et festligt arrangement den 6.12., hvor han samtidigt kunne ønske den nyvalgte elevrådsformand tillykke med valget! at elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder Målet er opfyldt. Der følges op en gang ugentligt af studievejleder og uddannelsesleder i fællesskab. at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret. Det sker altid, hvis det er muligt i et godt samarbejde med UUO. at der gøres en særlig indsat for at formindske elevernes skriftlige fravær Der er gennemført en ny praksis som følger op på manglende rettidig aflevering med det samme. Den blev evalueret meget positivt af lærerne ultimo februar, og ordningen er nu gældende praksis. Evt. justeringer vil ske efter møde med studievejledere og uddannelsesledere i august at der arrangeres kollegial sparring således at udarbejdelsen af velegnede SRPopgaveformuleringer fremmes Målet er opfyldt. Der er gennemført 2 kollegiale sparringsmøder i forbindelse med SRPprocessen. Ca. 30 kolleger deltog. Der er desuden gennemført en elektronisk elevevaluering af SRP (og SSO) processen, som inddrages i den løbende kvalitetssikring. at der gennemføres et skoleudviklingsseminar i Rom i uge 43 med over 90% deltagelse hvor den efterfølgende evaluering skal være generelt positiv Seminaret er gennemført. Den efterfølgende evaluering er ligeledes gennemført og fremlagt for bestyrelsen på mødet i december resultatet viste en meget positiv respons fra deltagerne i skoleudviklingsseminaret. Både de faglige aspekter og de sociale dele blev vurderet som værende af stor betydning for skoleudviklingen. Kun 8 af skolens ansatte deltog ikke (2 pga. sygdom og 2 pga. orlov), dvs. ca. 93% deltog. 3. Pædagogisk udvikling Målene for indsatsområde 3 er: at der skal skabes rammer der sikrer et tættere samarbejde på studieretningerne i stx, herunder toning af fagene 3

4 Målet er opfyldt. Alle klasseteams har afholdt toningsmøder, referater af disse lægges på klassens konference. Seneste møder er afholdt i december De samme team mødes igen i uge 21 for at planlægge toning i 2g. Teamene for de kommende team i 3g mødes også her. at der gennemføres forsøg med innovative arbejdsformer både i den "almindelige" undervisning, i anvendelsesorienteret undervisning og i almen studieforberedelse Der er arbejdet målrettet med området i Strategiudvalg 2. Dette har givet sig udslag i forsøg med innovation i konkrete undervisningsforløb i faget historie (MW) og dansk (PS). I den indledende fase har der været samarbejde med Michael Fjeldsted fra Fonden for Entreprenørskab. Endvidere har klassen 2.m virket som tutorer dels i en innovationscamp på Ejerslykkeskolen og dels forud for 250 folkeskolelevers udstilling af deres innovationsprojekter på ML i forbindelse med ISI 2015 den at skolen deltager i Undervisningsministeriet rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser med mindst to klasser Vi er tilmeldt rammeforsøget med to klasser dels om studietid og dels om studiefællesskaber. Fokus er dog skiftet til at arbejde med implementering af OK13 i udvalg og bredt på skolen. Målet er således ikke opfyldt. at der sættes fokus på relationen mellem elever og lærere med det formål at fremme elevernes læring samt øge arbejdsglæden hos både elever og lærere Målet er opfyldt. I de tre HF klasser gennemføres forsøg med dette fokus. Der arbejdes med tiltag, som skal fremme relationen mellem lærer og elever f.eks supervision. Dorthe Ågård har holdt oplæg om relationskompetence på pædagogisk dag i november 2012, hvor alle lærere i grupper drøftede mulige løsninger i en konkret af lærerens egne klasser. Pædagogisk udvalg har samlet op på disse drøftelser og konkrete forsøg er iværksat:1. Hjælpe eleverne med at få planlagt den efterfølgende uge. 2. Mobil studiecafe. 3. Supervision. at alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Sker løbende, se hjemmesiden Pædagogisk udvikling. 4. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Målene for indsatsområde 4 er: at vores 5 it-vejledere, hver iværksætter mindst en it-workshop for kollegerne Dette er sket med stor lærerdeltagelse og tilfredshed. Der er konkret afholdt workshops i brugen af SugarSync, elektroniske rettestrategier, EasyCorrect, Elluminate, Navigator, nspire, Lectios e-bogs-muligheder, Meebook, OneNote og brugen af Win8 at alle kolleger deltager i kurser og/eller work-shop i teknisk og pædagogisk brug af elektroniske tavler 4

5 Målet er opfyldt. Der er ved skoleårets begyndelse afholdt en række kurser i brugen af de elektroniske tavler, hvor hele kollegiet er blevet grundigt introduceret. It-vejlederene instruerer kolleger ad hoc ligeledes gives intro til nyansatte. at mindst 16 lærere deltager i kurser i Elevaktiverende brug af elektroniske tavler Målet er opfyldt. 33 kolleger har deltaget i tre kursusrunder om dette emne. Kurset er blevet evalueret meget positivt. Det indebærer, at it-vejlederne laver et follow up-kursus i skoleåret at der udarbejdes en ny IT-kompetenceplan med udgangspunkt i seminar om E-ledelse Kompetenceplanen er gennemarbejdet af S4-udvalget og blev anbefalet af Pædagogisk Råd på møde den Indgår i arbejdet med skolens strategi, som vil komme op i bestyrelsen i næste skoleår. at processkrivning med anvendelse af programmet Elluminate udbygges med introduktion i mindst 50% af skolens klasser Der er gennemført en introduktion til Elluminate i mere end 90% af klasserne. Selvom introduktionen er gennemført, har det ikke givet det ønskede løft i anvendelsen af Illuminate i dagligdagen. Målet er således kun delvist opfyldt. Der forventes dog i løbet af næste skoleår indført en endnu bedre software til virtuel undervisning/vejledning. at der arbejdes med implementering af I-bøger / E-bøger i mindst 30% af skolens klasser Målet er nået. Der benyttes pt i-bøger / e-bøger i mere end 35% af skolens klasser og tallet øges løbende at det elektroniske undervisningsmaterialeværktøj MEEBOOK afprøves på skolen Målet er nået. Dels er der holdt workshop, dels er der udviklet undervisningsmateriale. En række kolleger har udviklet materiale og desuden via Det almenpædagogiske. Samarbejde holdt evalueringsmøde med prof Helle Mathiassen ifm dennes forskningsprojekt om Itforsøg at alle større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Målet er nået. E-tavlerne er fyldigt beskrevet på skolens hjemmeside med både tekst og billeder. Se hjemmesiden Undervisning It i undervisningen. at der udvikles en IT-strategi gældende for tidsrummet med udgangspunkt i seminar om E-ledelse Målet er nået. IT-strategipapiret er gennemarbejdet af udvalg, hvor både elever, lærere og ledelse er blevet inddraget. It-strategien blev anbefalet af Pædagogisk Råd på møde den og vil indgå i arbejdet med skolens nye strategi, som fremlægges for bestyrelsen i næste skoleår. Evaluering af IT-support Målet er nået. Skolens it-support er blevet evalueret både af lærere og elever ved anvendelse af både elektronisk spørgeskema og interviews. Der var udtalt tilfredshed med ordningen. 5

6 Ekstraramme 5. Initiativer, der moderniserer bygningerne og effektiviserer den økonomiske og administrative drift Målene for indsatsområde 5 er: at eleverne og alle ansatte generelt inddrages i planerne for udviklingen af skolens fysiske rammer Målet er nået. Inddragelse sker løbende via : - elevers- og ansattes repræsentanter i Arbejdsmiljøorganisation på skolen (AMO) - ledelsens deltagelse i elevrådsseminar mhp input til udviklingen af skolens fysiske rammer. - Fællesudvalget (hvor både Elevrådets ledelse og Pædagogisk Råds ledelse deltager), hvori bl.a. møbelindkøb og lokalerokader er drøftet - drøftelser på personalemøder og faggruppemøder at der i samarbejde med elever og lærere i naturvidenskabelige fag skabes fysiske rammer for en pædagogisk målrettet, systematisk og løbende eksponering af områder inden for de naturvidenskabelige fag eksempelvis tematiske udstillinger på nat.vid.arealerne - Målet er nået. Alle natuvidenskabelige lokaler er nybygget eller moderniseret og udsmykket på flot og fantasirig faglig måde. De nye lokaler, herunder Sciencetorv og tankebokse synes ud fra UVM-undersøgelsen at være en succes. Det er aftalt med biologilærerne, at der etableres 4 årlige udstillinger med fagligt fokus i glasmontrene på biologigangen. De faglige udsmykninger i den nye nat.vid. afdeling fungerer efter elevers og læreres udsagn fint. at der iværksættes et projekt med forbedring af det grønne område ud mod Ejbygade, som kan bruges til idræt både i undervisningen og efter skoletid, herunder til gavn for områdets beboere og foreninger Projektet omfattende et stort og fleksibelt multiidrætsanlæg med multibaner og sandsportsanlæg samt parkur-bane - er udarbejdet, fondsmidler søgt og bevilget fra LoA og Forstadspuljen og arbejdet iværksat med indvielsesreception den Desuden drænes det grønne område foran administrationsbygningen, så også dette kan bruges til idræt og rekreation. at der i kraft af optimering af daglig drift og bygningsforbedringer opnås en reduktion i forbrugstallene således (måleperioden er 1.april-31.marts): Forbruget af varme reduceres med 5% målt i m3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden under hensyntagen til graddage og øget kvadratmeterantal (14600 m2 før marts 2012 og m2 efter marts 2012) Forbruget af vand reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden i forhold til antal elever (opgjort på tælledagen i september). Forbruget af el reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet de tre foregående år Vandforbruget har været dalende, men den fine tendens fra med besparelser på varme og el i forhold til gennemsnittet af de 3 foregående år gentages desværre ikke for Dette skyldes en beklagelig, menneskelig fejl, idet et af skolens ventilationsan- 6

7 læg pga. midlertidige driftsproblemer blev sat på manuel drift primo maj (så det kørte konstant) og efter udbedring af driftsproblemet blev anlægget ved en fejl ikke sat på automatik (og kørte således fortsat konstant), med et stort ekstraforbrug både i varme og el til følge. Denne fejl blev først opdaget efter en systematisk gennemgang af samtlige el-tavler i oktober og har afstedkommet et markant overforbrug i perioden på el og varme. Der er nu etableret en alarm/indikator for manuel drift på CTS-styringen, således at lignende fejl fremover vil blive opdaget op afhjulpet meget tidligt. Det skal dog tilføjes, at skolen er udvidet med godt 600 ekstra m 2 (herunder flere laboratorier + en elevator) i forhold til tidligere år, hvilket alt andet lige også vil give et øget energiforbrug. Udviklingen i forbrugstal på Mulernes Legakole År (01/05-30/04) Varme i m3 *) Vand i m3 El i kwh *) graddagekoorrigeret at der gennemføres en systematisk gennemgang af skolens servicekontrakter på området bygningsdrift med henblik på at kortlægge besparelsesmuligheder Overgangen fra G4S til Dansikring har allerede betydet en væsentlig driftsmæssig besparelse og det tegner til på sigt at blive en meget fin investering. Årlige driftsomkostninger med G4S var ca. kr , med Dansikring ca kr (heri er dog ikke indregnet etableringsomkostninger på stort kr , som afskrives over 5 år). Der arbejdes videre med de øvrige servicekontrakter mhp besparelser. at der i foråret 2013 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne, herunder plan for flytning af studievejledningen og forbedring af elevfaciliteterne, samt sidste fase for modernisering af skolens varme-ventilationsanlæg En omfattende plan er udarbejdet med Rambøll som rådgiver. Planen er som aftalt fremlagt i Bestyrelsen og arbejdet igangsættes 1. juli 2013 med forventet ibrugtagning umiddelbart før skolestart Der tages højde for eventuel fremtidig inddragelse af birum til lærerforberedelse og der etableres direkte udgange fra alle opholdsrum i underetagen mod øst og syd, således at gangarealerne ikke skal fungere som flugtveje og således kan indrettes med grønne planter og evt. mindre møbelgrupper. 6. Indsats mod frafald Fokusområde: De tre nye hf-klasser. Målene for indsatsområde 6 er: at frafaldet på 1. årgang i hf bliver lavere end gennemsnittet af de sidste tre års frafald på samme årgang. Målet er opfyldt, da gennemsnittet for de tre sidste år var 22,3% og i kun 16,7%. 7

8 at karaktergennemsnittet for 1.hf årgangen i matematik ved eksamen i 2013 er mindst 0,3 højere end gennemsnittet i matematik på hf på Mulernes Legatskole de sidste 3 år. Resultat: Eksamenskarakterer i 1.hf ma år mdt skr gennemsnit ,23 4,20 5, ,2 4,04 4, ,72 3,93 3,83 gennemsnit 5,05 4,06 4, ,69 5,63 5,66 forbedret: 0,64 1,57 1,11 Forbedret i pct: 13% 39% 24% Mål: forbedring på 0,3. Dette er opfyldt med en forbedring på 1,11. Der har været afholdt flere sociale arrangementer i alle hf-klasserne mhp at bedre det sociale miljø i klaserne. Disse tiltag synes at have haft en positiv effekt på sammenholdet i klasserne. Alle 1hf-klasser har været på en intro-hyttetur med fokus på klasserumskultur og samarbejde. Niveaudeling i matematik er gennemført konsekvent og til både lærerenes og elevernes tilfredshed. CL er anvendt som fælles strategi i engelsk også med gennemgående stor tilfredshed blandt både elever og lærere. Tilknytning af en ekstra lærer i dansk har ikke haft den ønskede effekt og dette tiltag gentages ikke i det kommende skoleår. I ks er koordineringen af indhold og lektiebyrde gennemført konsekvent, ligesom der er udarbejdet fælles undervisningsmaterialer på tværs af klasserne med fokus på faglig/begrebslig stilladsering. Der er udarbejdet pjecer til brug for præsentation af både fag og faglige sammenhæng i nf ligesom der er udarbejdet en pjece, som informerer om den forestående nf-eksamen. Både i ks og nf er organiseret lektiefrie perioder for et eller flere af de indgående fag i faggrupperne. I q-klassen er gennemført forsøg med fredag som lektiegivningsdag for hele den kommende uge i alle fag, hvilket eleverne har været glade for. Endvidere er gennemført forsøg med en ugentlig lektielæsnings-planlægnings-time med lærertilstedeværelse. 8

9 at lærernes tilfredshed med undervisningen på hf forbedres. Dette måles ved en tilfredshedsundersøgelse blandt de i hf-forsøget deltagende lærere på første årgang, hvor de skal udtrykke større tilfredshed med undervisningen end sidste gang de havde hf-undervisning. Målet er nået. En spørgeskemaundersøgelse udført 1. maj viser klart øget tilfredshed, dog således at den største tilfredshed kan noteres blandt lærere med fag, som har været direkte involveret i forsøget (dansk, engelsk, matematik, ks og nf). På spørgsmålet Hvordan vurderer du din tilfredshed med at undervise i 1hf i dette skoleår sammenlignet med tilsvarende klasse/hold, sidst du havde hf? er svarene fordelt således Meget større Lidt større Uændret Lidt mindre Meget mindre Ved ikke Lærere som har deltaget i forsøget Alle fag/lærere Resultatløn udbetaling Vægtning: Basisramme vægt opfyldelsesgrad bidrag 1. kompetenceudvikling og studieparathed ,00% 25% 2. udviklende arbejdsmiljø 25% ,00% 3. pædagogisk udvikling 25% 90 22,50% 4. kommunikation og it 25% 90 22,50% sum 100% 95,00% Ekstraramme 5. økonomisk og administrativ drift 40% 65 26,00% 6. frafald 60% ,00% 100% 86,00% Basisramme Ekstraramme sum Udmøntningsprocent 92 Bestyrelsen den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012]

[BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] 2012 Espergærde Gymnasium og HF [BESTYRELSESMØDE 4. JUNI 2012] [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1

Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT. Center for Børn & Kultur. KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Folkeskoler & Skolefritidsordninger KVALITETSRAPPORT 12 13 Center for Børn & Kultur KVALITETSRAPPORT for skoleråret 2012 / 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé, anbefalinger og statusbeskrivelser...4 1.

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret.

Læsevejledning. Lovkravene til skolernes kvalitetsrapport blev pr. 01-08-2014 ændret. Indhold Læsevejledning... 3 Beskrivelse af skolen... 3 Skolebestyrelsens årsberetning... 4 Effektmål... 5 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 5 Elevtrivsel i skolen... 6 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Læsevejledning. Indhold

Læsevejledning. Indhold Indhold Læsevejledning... 2 Beskrivelse af skolen... 4 Skolebestyrelsens årsberetning... 5 Effektmål... 6 TOPI Tidlig opsporing og indsats... 6 Elevtrivsel i skolen... 7 Forældrenes oplevelse af skole-

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune

KVALITETSRAPPORT. Skoleåret 2008/09. Glostrup Kommune KVALITETSRAPPORT Skoleåret 2008/09 Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Læsevejledning til rapporten...4 2. Rammebetingelser...5 2.1. Specialpædagogisk bistand liniefagsuddannede...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere