MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Resultatløn bestyrelsens begrundelse for udmøntning Bestyrelsesmøde punkt 8 den Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Direkte link: pdf Kommentarer til målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv ved hvert punkt. Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret Resultatlønskontrakten skal tillige understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens langog kortsigte målsætninger. Basisramme Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor. Indsatsområder og resultatmål for basisrammen: 1. Kompetenceudvikling og studieparathed Målene for indsatsområde 1 er: at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. Dette mål opfyldes. at der anvendes mindst 2,0 mio kr. til kurser (både interne og externe) og efteruddannelsesprojekter for skolens ansatte inden den Rektorforeningen tal for gennemsnitsløn anvendes, timegodtgørelse og kursusafgift medregnes. Dette mål opfyldes, idet der er anvendt 2,7 mill plus udgifter til transport mm. at der anvendes mindst kr. til kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , i henhold til Kompetencefondens regler. Målet opfyldes, da der er anvendt kr. fra kompetencefonden til uddannelse af læsevejleder, master i ledelse og sidefag i innovation. at mindst 60% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2012, jf. Målet er nået idet 2/3 af alle afgangseleverne søgte studiepraktik. En klasse opnåede at få 100% med og blev belønnet med en gallamiddag med studievejleder og Rektor! 1

2 at rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen. Dette er gennemført og resultaterne er fremlagt i rektors nyhedsbrev nr.1 i år. at samarbejdet med skoler i Kerteminde kommune fortsættes mhp at øge grundskolens 8.klasses-elevers kendskab til stx-uddannelsen. Desuden at udvide samarbejdet til også at omfatte 9.klasses eleverne med henblik på at øge gymnasiefrekvensen blandt disse. Målet er opfyldt. Der er afholdt vellykket orienteringsmøde for 9. klasserne og deres forældre på ML er afholdt november Tilsvarende møde for 8. klasserne + forældre skulle være afholdt i april 2013, men blev aflyst pga konflikten. Der har været besøg af mulerlærere og ambassadører i 8.klasserne på Kerteminde-skolerne i nov 2012 som forberedelse til det ventede orienteringsmøde i april Det er sikret at Kertemindeelever kan deltage i brobygning og introkurser på ML i Meget tyder på, at tiltaget i forhold til Kertemindeskolerne har båret frugt, idet nedgangen i ansøgertal fra området er vendt til en fremgang: Kerteminde skole 14 5 Nymarksskolen 5 4 Mølkærskolen 3 1 Hindsholskolen at elevernes kompetenceudvikling og almendannelse udvikles ved at understøtte elevdemokratiet, gennem afholdelse af Elevrådsseminar, Elevråds-hyttetur, 6-8 Fællesudvalgsmøder og andre jævnlige udvalgsmøder med elevdeltagelse, samt at en lærer virker som demokratikoordinator. Målet er opfyldt. Elevrådsseminaret er afholdt d. 13/9, Elevrådets hyttetur/seminar afholdtes 11-12/3 ved begge seminarrer med et flot program og deltagelse af ledelsesrepræsentanter. Eleverne har været meget tilfredse med begge arrangementer både i forhold til det ERfaglige udbytte og det sociale. 9 Fællesudvalgsmøder er afholdt, endnu et afholdes. Demokratikoordinator CB har fungeret godt gennem flere år. LR træder til som ny koordinator næste skoleår. 2. Udviklende arbejdsmiljø Målene for indsatsområde 2 er: at der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen. Målet er opfyldt. DHL stafet gennemførtes i august måned med deltagelse af 55 personer Julearrangement gennemførtes sidste dag før jul med ca. 100 personer Sangkorsarrangement gennemført i december måned med opbakning af 20 personer Vi cykler til arbejde gennemført med opbakning af ca. 25 personer Løbearrangement i maj og juni måned med deltagelse af ca.15 kolleger i hvert af arrangementerne Laksefrokost gennemføres i juni måned med deltagelse af ca. 90 personer- 2

3 at der gennemføres en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø, som samlet skal give en lige så god, eller bedre elevbedømmelse som i Jf. hjemmesiden: Om mulerne Kvalitetssikring. Er gennemført i november måned med samme elevbedømmelse som sidst. Skolen fik som helhed 7,5 i 2010 og 7,6 i Der kan altså registreres en lille fremgang. Ses isoleret på stx var karakteren 7,6 i 2010 og 7,7 i I HF fik skolen i ,1 og samme karakter i at skolens miljø og grønne profil udvikles i bæredygtig retning Vi har fået det grønne flag som tegn på at den grønne profil er udviklet. Borgmester Anker Boye mødte frem og hejste flaget via webcam til Salen ved et festligt arrangement den 6.12., hvor han samtidigt kunne ønske den nyvalgte elevrådsformand tillykke med valget! at elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder Målet er opfyldt. Der følges op en gang ugentligt af studievejleder og uddannelsesleder i fællesskab. at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret. Det sker altid, hvis det er muligt i et godt samarbejde med UUO. at der gøres en særlig indsat for at formindske elevernes skriftlige fravær Der er gennemført en ny praksis som følger op på manglende rettidig aflevering med det samme. Den blev evalueret meget positivt af lærerne ultimo februar, og ordningen er nu gældende praksis. Evt. justeringer vil ske efter møde med studievejledere og uddannelsesledere i august at der arrangeres kollegial sparring således at udarbejdelsen af velegnede SRPopgaveformuleringer fremmes Målet er opfyldt. Der er gennemført 2 kollegiale sparringsmøder i forbindelse med SRPprocessen. Ca. 30 kolleger deltog. Der er desuden gennemført en elektronisk elevevaluering af SRP (og SSO) processen, som inddrages i den løbende kvalitetssikring. at der gennemføres et skoleudviklingsseminar i Rom i uge 43 med over 90% deltagelse hvor den efterfølgende evaluering skal være generelt positiv Seminaret er gennemført. Den efterfølgende evaluering er ligeledes gennemført og fremlagt for bestyrelsen på mødet i december resultatet viste en meget positiv respons fra deltagerne i skoleudviklingsseminaret. Både de faglige aspekter og de sociale dele blev vurderet som værende af stor betydning for skoleudviklingen. Kun 8 af skolens ansatte deltog ikke (2 pga. sygdom og 2 pga. orlov), dvs. ca. 93% deltog. 3. Pædagogisk udvikling Målene for indsatsområde 3 er: at der skal skabes rammer der sikrer et tættere samarbejde på studieretningerne i stx, herunder toning af fagene 3

4 Målet er opfyldt. Alle klasseteams har afholdt toningsmøder, referater af disse lægges på klassens konference. Seneste møder er afholdt i december De samme team mødes igen i uge 21 for at planlægge toning i 2g. Teamene for de kommende team i 3g mødes også her. at der gennemføres forsøg med innovative arbejdsformer både i den "almindelige" undervisning, i anvendelsesorienteret undervisning og i almen studieforberedelse Der er arbejdet målrettet med området i Strategiudvalg 2. Dette har givet sig udslag i forsøg med innovation i konkrete undervisningsforløb i faget historie (MW) og dansk (PS). I den indledende fase har der været samarbejde med Michael Fjeldsted fra Fonden for Entreprenørskab. Endvidere har klassen 2.m virket som tutorer dels i en innovationscamp på Ejerslykkeskolen og dels forud for 250 folkeskolelevers udstilling af deres innovationsprojekter på ML i forbindelse med ISI 2015 den at skolen deltager i Undervisningsministeriet rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser med mindst to klasser Vi er tilmeldt rammeforsøget med to klasser dels om studietid og dels om studiefællesskaber. Fokus er dog skiftet til at arbejde med implementering af OK13 i udvalg og bredt på skolen. Målet er således ikke opfyldt. at der sættes fokus på relationen mellem elever og lærere med det formål at fremme elevernes læring samt øge arbejdsglæden hos både elever og lærere Målet er opfyldt. I de tre HF klasser gennemføres forsøg med dette fokus. Der arbejdes med tiltag, som skal fremme relationen mellem lærer og elever f.eks supervision. Dorthe Ågård har holdt oplæg om relationskompetence på pædagogisk dag i november 2012, hvor alle lærere i grupper drøftede mulige løsninger i en konkret af lærerens egne klasser. Pædagogisk udvalg har samlet op på disse drøftelser og konkrete forsøg er iværksat:1. Hjælpe eleverne med at få planlagt den efterfølgende uge. 2. Mobil studiecafe. 3. Supervision. at alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Sker løbende, se hjemmesiden Pædagogisk udvikling. 4. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Målene for indsatsområde 4 er: at vores 5 it-vejledere, hver iværksætter mindst en it-workshop for kollegerne Dette er sket med stor lærerdeltagelse og tilfredshed. Der er konkret afholdt workshops i brugen af SugarSync, elektroniske rettestrategier, EasyCorrect, Elluminate, Navigator, nspire, Lectios e-bogs-muligheder, Meebook, OneNote og brugen af Win8 at alle kolleger deltager i kurser og/eller work-shop i teknisk og pædagogisk brug af elektroniske tavler 4

5 Målet er opfyldt. Der er ved skoleårets begyndelse afholdt en række kurser i brugen af de elektroniske tavler, hvor hele kollegiet er blevet grundigt introduceret. It-vejlederene instruerer kolleger ad hoc ligeledes gives intro til nyansatte. at mindst 16 lærere deltager i kurser i Elevaktiverende brug af elektroniske tavler Målet er opfyldt. 33 kolleger har deltaget i tre kursusrunder om dette emne. Kurset er blevet evalueret meget positivt. Det indebærer, at it-vejlederne laver et follow up-kursus i skoleåret at der udarbejdes en ny IT-kompetenceplan med udgangspunkt i seminar om E-ledelse Kompetenceplanen er gennemarbejdet af S4-udvalget og blev anbefalet af Pædagogisk Råd på møde den Indgår i arbejdet med skolens strategi, som vil komme op i bestyrelsen i næste skoleår. at processkrivning med anvendelse af programmet Elluminate udbygges med introduktion i mindst 50% af skolens klasser Der er gennemført en introduktion til Elluminate i mere end 90% af klasserne. Selvom introduktionen er gennemført, har det ikke givet det ønskede løft i anvendelsen af Illuminate i dagligdagen. Målet er således kun delvist opfyldt. Der forventes dog i løbet af næste skoleår indført en endnu bedre software til virtuel undervisning/vejledning. at der arbejdes med implementering af I-bøger / E-bøger i mindst 30% af skolens klasser Målet er nået. Der benyttes pt i-bøger / e-bøger i mere end 35% af skolens klasser og tallet øges løbende at det elektroniske undervisningsmaterialeværktøj MEEBOOK afprøves på skolen Målet er nået. Dels er der holdt workshop, dels er der udviklet undervisningsmateriale. En række kolleger har udviklet materiale og desuden via Det almenpædagogiske. Samarbejde holdt evalueringsmøde med prof Helle Mathiassen ifm dennes forskningsprojekt om Itforsøg at alle større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Målet er nået. E-tavlerne er fyldigt beskrevet på skolens hjemmeside med både tekst og billeder. Se hjemmesiden Undervisning It i undervisningen. at der udvikles en IT-strategi gældende for tidsrummet med udgangspunkt i seminar om E-ledelse Målet er nået. IT-strategipapiret er gennemarbejdet af udvalg, hvor både elever, lærere og ledelse er blevet inddraget. It-strategien blev anbefalet af Pædagogisk Råd på møde den og vil indgå i arbejdet med skolens nye strategi, som fremlægges for bestyrelsen i næste skoleår. Evaluering af IT-support Målet er nået. Skolens it-support er blevet evalueret både af lærere og elever ved anvendelse af både elektronisk spørgeskema og interviews. Der var udtalt tilfredshed med ordningen. 5

6 Ekstraramme 5. Initiativer, der moderniserer bygningerne og effektiviserer den økonomiske og administrative drift Målene for indsatsområde 5 er: at eleverne og alle ansatte generelt inddrages i planerne for udviklingen af skolens fysiske rammer Målet er nået. Inddragelse sker løbende via : - elevers- og ansattes repræsentanter i Arbejdsmiljøorganisation på skolen (AMO) - ledelsens deltagelse i elevrådsseminar mhp input til udviklingen af skolens fysiske rammer. - Fællesudvalget (hvor både Elevrådets ledelse og Pædagogisk Råds ledelse deltager), hvori bl.a. møbelindkøb og lokalerokader er drøftet - drøftelser på personalemøder og faggruppemøder at der i samarbejde med elever og lærere i naturvidenskabelige fag skabes fysiske rammer for en pædagogisk målrettet, systematisk og løbende eksponering af områder inden for de naturvidenskabelige fag eksempelvis tematiske udstillinger på nat.vid.arealerne - Målet er nået. Alle natuvidenskabelige lokaler er nybygget eller moderniseret og udsmykket på flot og fantasirig faglig måde. De nye lokaler, herunder Sciencetorv og tankebokse synes ud fra UVM-undersøgelsen at være en succes. Det er aftalt med biologilærerne, at der etableres 4 årlige udstillinger med fagligt fokus i glasmontrene på biologigangen. De faglige udsmykninger i den nye nat.vid. afdeling fungerer efter elevers og læreres udsagn fint. at der iværksættes et projekt med forbedring af det grønne område ud mod Ejbygade, som kan bruges til idræt både i undervisningen og efter skoletid, herunder til gavn for områdets beboere og foreninger Projektet omfattende et stort og fleksibelt multiidrætsanlæg med multibaner og sandsportsanlæg samt parkur-bane - er udarbejdet, fondsmidler søgt og bevilget fra LoA og Forstadspuljen og arbejdet iværksat med indvielsesreception den Desuden drænes det grønne område foran administrationsbygningen, så også dette kan bruges til idræt og rekreation. at der i kraft af optimering af daglig drift og bygningsforbedringer opnås en reduktion i forbrugstallene således (måleperioden er 1.april-31.marts): Forbruget af varme reduceres med 5% målt i m3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden under hensyntagen til graddage og øget kvadratmeterantal (14600 m2 før marts 2012 og m2 efter marts 2012) Forbruget af vand reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden i forhold til antal elever (opgjort på tælledagen i september). Forbruget af el reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet de tre foregående år Vandforbruget har været dalende, men den fine tendens fra med besparelser på varme og el i forhold til gennemsnittet af de 3 foregående år gentages desværre ikke for Dette skyldes en beklagelig, menneskelig fejl, idet et af skolens ventilationsan- 6

7 læg pga. midlertidige driftsproblemer blev sat på manuel drift primo maj (så det kørte konstant) og efter udbedring af driftsproblemet blev anlægget ved en fejl ikke sat på automatik (og kørte således fortsat konstant), med et stort ekstraforbrug både i varme og el til følge. Denne fejl blev først opdaget efter en systematisk gennemgang af samtlige el-tavler i oktober og har afstedkommet et markant overforbrug i perioden på el og varme. Der er nu etableret en alarm/indikator for manuel drift på CTS-styringen, således at lignende fejl fremover vil blive opdaget op afhjulpet meget tidligt. Det skal dog tilføjes, at skolen er udvidet med godt 600 ekstra m 2 (herunder flere laboratorier + en elevator) i forhold til tidligere år, hvilket alt andet lige også vil give et øget energiforbrug. Udviklingen i forbrugstal på Mulernes Legakole År (01/05-30/04) Varme i m3 *) Vand i m3 El i kwh *) graddagekoorrigeret at der gennemføres en systematisk gennemgang af skolens servicekontrakter på området bygningsdrift med henblik på at kortlægge besparelsesmuligheder Overgangen fra G4S til Dansikring har allerede betydet en væsentlig driftsmæssig besparelse og det tegner til på sigt at blive en meget fin investering. Årlige driftsomkostninger med G4S var ca. kr , med Dansikring ca kr (heri er dog ikke indregnet etableringsomkostninger på stort kr , som afskrives over 5 år). Der arbejdes videre med de øvrige servicekontrakter mhp besparelser. at der i foråret 2013 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne, herunder plan for flytning af studievejledningen og forbedring af elevfaciliteterne, samt sidste fase for modernisering af skolens varme-ventilationsanlæg En omfattende plan er udarbejdet med Rambøll som rådgiver. Planen er som aftalt fremlagt i Bestyrelsen og arbejdet igangsættes 1. juli 2013 med forventet ibrugtagning umiddelbart før skolestart Der tages højde for eventuel fremtidig inddragelse af birum til lærerforberedelse og der etableres direkte udgange fra alle opholdsrum i underetagen mod øst og syd, således at gangarealerne ikke skal fungere som flugtveje og således kan indrettes med grønne planter og evt. mindre møbelgrupper. 6. Indsats mod frafald Fokusområde: De tre nye hf-klasser. Målene for indsatsområde 6 er: at frafaldet på 1. årgang i hf bliver lavere end gennemsnittet af de sidste tre års frafald på samme årgang. Målet er opfyldt, da gennemsnittet for de tre sidste år var 22,3% og i kun 16,7%. 7

8 at karaktergennemsnittet for 1.hf årgangen i matematik ved eksamen i 2013 er mindst 0,3 højere end gennemsnittet i matematik på hf på Mulernes Legatskole de sidste 3 år. Resultat: Eksamenskarakterer i 1.hf ma år mdt skr gennemsnit ,23 4,20 5, ,2 4,04 4, ,72 3,93 3,83 gennemsnit 5,05 4,06 4, ,69 5,63 5,66 forbedret: 0,64 1,57 1,11 Forbedret i pct: 13% 39% 24% Mål: forbedring på 0,3. Dette er opfyldt med en forbedring på 1,11. Der har været afholdt flere sociale arrangementer i alle hf-klasserne mhp at bedre det sociale miljø i klaserne. Disse tiltag synes at have haft en positiv effekt på sammenholdet i klasserne. Alle 1hf-klasser har været på en intro-hyttetur med fokus på klasserumskultur og samarbejde. Niveaudeling i matematik er gennemført konsekvent og til både lærerenes og elevernes tilfredshed. CL er anvendt som fælles strategi i engelsk også med gennemgående stor tilfredshed blandt både elever og lærere. Tilknytning af en ekstra lærer i dansk har ikke haft den ønskede effekt og dette tiltag gentages ikke i det kommende skoleår. I ks er koordineringen af indhold og lektiebyrde gennemført konsekvent, ligesom der er udarbejdet fælles undervisningsmaterialer på tværs af klasserne med fokus på faglig/begrebslig stilladsering. Der er udarbejdet pjecer til brug for præsentation af både fag og faglige sammenhæng i nf ligesom der er udarbejdet en pjece, som informerer om den forestående nf-eksamen. Både i ks og nf er organiseret lektiefrie perioder for et eller flere af de indgående fag i faggrupperne. I q-klassen er gennemført forsøg med fredag som lektiegivningsdag for hele den kommende uge i alle fag, hvilket eleverne har været glade for. Endvidere er gennemført forsøg med en ugentlig lektielæsnings-planlægnings-time med lærertilstedeværelse. 8

9 at lærernes tilfredshed med undervisningen på hf forbedres. Dette måles ved en tilfredshedsundersøgelse blandt de i hf-forsøget deltagende lærere på første årgang, hvor de skal udtrykke større tilfredshed med undervisningen end sidste gang de havde hf-undervisning. Målet er nået. En spørgeskemaundersøgelse udført 1. maj viser klart øget tilfredshed, dog således at den største tilfredshed kan noteres blandt lærere med fag, som har været direkte involveret i forsøget (dansk, engelsk, matematik, ks og nf). På spørgsmålet Hvordan vurderer du din tilfredshed med at undervise i 1hf i dette skoleår sammenlignet med tilsvarende klasse/hold, sidst du havde hf? er svarene fordelt således Meget større Lidt større Uændret Lidt mindre Meget mindre Ved ikke Lærere som har deltaget i forsøget Alle fag/lærere Resultatløn udbetaling Vægtning: Basisramme vægt opfyldelsesgrad bidrag 1. kompetenceudvikling og studieparathed ,00% 25% 2. udviklende arbejdsmiljø 25% ,00% 3. pædagogisk udvikling 25% 90 22,50% 4. kommunikation og it 25% 90 22,50% sum 100% 95,00% Ekstraramme 5. økonomisk og administrativ drift 40% 65 26,00% 6. frafald 60% ,00% 100% 86,00% Basisramme Ekstraramme sum Udmøntningsprocent 92 Bestyrelsen den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bestyrelsen den 20.9.2012 Odense den 26-8-2012 Resultatlønskontrakt

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatlønskontrakt 2014-15 Vedtaget på bestyrelsesmødet den

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015

Rektors Resultatlønskontrakt 2015 Rektors Resultatlønskontrakt 2015 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2016

Rektors Resultatlønskontrakt 2016 Rektors Resultatlønskontrakt 2016 I henhold til bemyndigelsesbrev fra Undervisningsministeriet af 27. juni 2013 indgås nedenstående resultatlønskontrakt med rektor Mogens Hansen. Samtidig bemyndiges rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016

Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Evaluering af resultatlønskontrakt for perioden 1. august 2015 til den 31. juli 2016 Kontraktens parter og gyldighedsperiode Resultatlønskontrakten er udarbejdet med baggrund i bemyndigelse fra Ministeriet

Læs mere

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Bilag 1. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Bilag 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Onsdag d. 8 juni kl. 16.00 ca. 17.30 Deltagere: Susan Vonsild, Kirsten Bundgaard, Leon Sebbelin, Adam Dam, Lærke 2a, Steen Madsen, Peter Hansen,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Afrapportering, resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinier

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen Afrapportering Resultatlønskontrakt 2015-2016 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug.

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 Vurdering af målopfyldelse pr. 26. aug. 14 Nedenfor er realiseringen af de angivne mål beskrevet med grønt. Dokumentation

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 med afrapportering og udmøntningsgrad 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.)

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.) Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16 Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme (B) og i en ekstraramme (E), Derudover er der sat procenttal for målene. Basisrammen er ved fuld udbetaling 60.000

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013.

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013. Resultatmål 2013-14 Tårnby Gymnasium & HF Målene afspejler en helhedsorienteret indsats i forhold til elever, personale og udviklingsaktiviteter. Der vil derfor kunne være overlappende temaer. Ekstraramme

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen

Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger. Mette Bøge Truelsen Kvalitetssikring på Næstved Gymnasium og HF - fokus på mentor- og tutorordninger Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014

Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug til 31. juli 2014 Resultatkontrakt for rektor ved Randers HF & VUC for perioden 1. aug. 13 til 31. juli 14 FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium

Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Masterplan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering på Horsens Gymnasium Horsens Gymnasiums system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering omfatter systematiske og regelmæssige selvevalueringer,

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv Resultatlønskontrakt 2016-17 Målrapportering i kursiv Formål med kontrakten Formålet med resultatlønskonceptet er at fokusere på de strategiske indsatsområder og i denne proces at understøtte bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Mødedato: 27/8-2015 Starttidspunkt: 16.00 Sluttidspunkt: 18.00 Mødelokale: U203 Deltagere: Fraværende med afbud: Referent: Hanne Fischer (HF), Susanne Stubgaard (ST), Martin

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til Bestyrelsesmøde den 29.9.2015 Bestyrelsens begrundelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

[Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Side 1 af 8

[Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Side 1 af 8 [Skolens logo] Resultatlønskontrakt for [titel] [navn] for perioden [dato] [år] til [dato] [år] Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2016-17 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium

Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium Rapport over målopfyldelse af Rektors Resultatlønskontrakt ved Rødovre Gymnasium 2015-2016 Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen på Rødovre Gymnasium og Rektor Peter Ditlev Olsen. Kontrakten er gældende

Læs mere

Guide til v-team og klasselærer

Guide til v-team og klasselærer Guide til v-team og klasselærer 2015-16 - et moderne gymnasium med stolte traditioner 1 Vision for v-team V-team sikrer fortsat udvikling af studieretninger. V-team skaber tættere relation mellem medarbejdere

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Resultatmål 2014-15. Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed

Resultatmål 2014-15. Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed Resultatmål 2014-15 Fokus Elever: fravær, frafald, karakterer og studieparathed Mindre fravær indsats i forhold elever/studerende et er opretholdelse af den bedring i fraværet, som er sket de seneste tre

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og kvalitetsudvikling Evaluering og kvalitetsudvikling I henhold til gymnasie og HF bekendtgørelsen skal alle gymnasier have et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Vi benytter følgende evalueringssystem. Indhold

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch

Espergærde Gymnasium og HF. Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch 2015 / 2016 Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for Rektor Henrik B. Bæch Espergærde Gymnasium og HF Resultatkontrakt for rektor Henrik B. Bæch. Bestyrelsen for Espergærde Gymnasium og HF har besluttet,

Læs mere

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C

Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Opgørelse af resultatlønskontrakt 2014 for direktør Elsebeth Melgaard, SOSU C Indledning Kontrakten skal tjene følgende formål: 1. Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. 2. Den skal understøtte

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere