MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Resultatløn bestyrelsens begrundelse for udmøntning Bestyrelsesmøde punkt 8 den Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Direkte link: pdf Kommentarer til målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv ved hvert punkt. Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret Resultatlønskontrakten skal tillige understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af skolens langog kortsigte målsætninger. Basisramme Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede, jf. ovenfor. Indsatsområder og resultatmål for basisrammen: 1. Kompetenceudvikling og studieparathed Målene for indsatsområde 1 er: at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. Dette mål opfyldes. at der anvendes mindst 2,0 mio kr. til kurser (både interne og externe) og efteruddannelsesprojekter for skolens ansatte inden den Rektorforeningen tal for gennemsnitsløn anvendes, timegodtgørelse og kursusafgift medregnes. Dette mål opfyldes, idet der er anvendt 2,7 mill plus udgifter til transport mm. at der anvendes mindst kr. til kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , i henhold til Kompetencefondens regler. Målet opfyldes, da der er anvendt kr. fra kompetencefonden til uddannelse af læsevejleder, master i ledelse og sidefag i innovation. at mindst 60% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2012, jf. Målet er nået idet 2/3 af alle afgangseleverne søgte studiepraktik. En klasse opnåede at få 100% med og blev belønnet med en gallamiddag med studievejleder og Rektor! 1

2 at rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen. Dette er gennemført og resultaterne er fremlagt i rektors nyhedsbrev nr.1 i år. at samarbejdet med skoler i Kerteminde kommune fortsættes mhp at øge grundskolens 8.klasses-elevers kendskab til stx-uddannelsen. Desuden at udvide samarbejdet til også at omfatte 9.klasses eleverne med henblik på at øge gymnasiefrekvensen blandt disse. Målet er opfyldt. Der er afholdt vellykket orienteringsmøde for 9. klasserne og deres forældre på ML er afholdt november Tilsvarende møde for 8. klasserne + forældre skulle være afholdt i april 2013, men blev aflyst pga konflikten. Der har været besøg af mulerlærere og ambassadører i 8.klasserne på Kerteminde-skolerne i nov 2012 som forberedelse til det ventede orienteringsmøde i april Det er sikret at Kertemindeelever kan deltage i brobygning og introkurser på ML i Meget tyder på, at tiltaget i forhold til Kertemindeskolerne har båret frugt, idet nedgangen i ansøgertal fra området er vendt til en fremgang: Kerteminde skole 14 5 Nymarksskolen 5 4 Mølkærskolen 3 1 Hindsholskolen at elevernes kompetenceudvikling og almendannelse udvikles ved at understøtte elevdemokratiet, gennem afholdelse af Elevrådsseminar, Elevråds-hyttetur, 6-8 Fællesudvalgsmøder og andre jævnlige udvalgsmøder med elevdeltagelse, samt at en lærer virker som demokratikoordinator. Målet er opfyldt. Elevrådsseminaret er afholdt d. 13/9, Elevrådets hyttetur/seminar afholdtes 11-12/3 ved begge seminarrer med et flot program og deltagelse af ledelsesrepræsentanter. Eleverne har været meget tilfredse med begge arrangementer både i forhold til det ERfaglige udbytte og det sociale. 9 Fællesudvalgsmøder er afholdt, endnu et afholdes. Demokratikoordinator CB har fungeret godt gennem flere år. LR træder til som ny koordinator næste skoleår. 2. Udviklende arbejdsmiljø Målene for indsatsområde 2 er: at der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen. Målet er opfyldt. DHL stafet gennemførtes i august måned med deltagelse af 55 personer Julearrangement gennemførtes sidste dag før jul med ca. 100 personer Sangkorsarrangement gennemført i december måned med opbakning af 20 personer Vi cykler til arbejde gennemført med opbakning af ca. 25 personer Løbearrangement i maj og juni måned med deltagelse af ca.15 kolleger i hvert af arrangementerne Laksefrokost gennemføres i juni måned med deltagelse af ca. 90 personer- 2

3 at der gennemføres en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø, som samlet skal give en lige så god, eller bedre elevbedømmelse som i Jf. hjemmesiden: Om mulerne Kvalitetssikring. Er gennemført i november måned med samme elevbedømmelse som sidst. Skolen fik som helhed 7,5 i 2010 og 7,6 i Der kan altså registreres en lille fremgang. Ses isoleret på stx var karakteren 7,6 i 2010 og 7,7 i I HF fik skolen i ,1 og samme karakter i at skolens miljø og grønne profil udvikles i bæredygtig retning Vi har fået det grønne flag som tegn på at den grønne profil er udviklet. Borgmester Anker Boye mødte frem og hejste flaget via webcam til Salen ved et festligt arrangement den 6.12., hvor han samtidigt kunne ønske den nyvalgte elevrådsformand tillykke med valget! at elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder Målet er opfyldt. Der følges op en gang ugentligt af studievejleder og uddannelsesleder i fællesskab. at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret. Det sker altid, hvis det er muligt i et godt samarbejde med UUO. at der gøres en særlig indsat for at formindske elevernes skriftlige fravær Der er gennemført en ny praksis som følger op på manglende rettidig aflevering med det samme. Den blev evalueret meget positivt af lærerne ultimo februar, og ordningen er nu gældende praksis. Evt. justeringer vil ske efter møde med studievejledere og uddannelsesledere i august at der arrangeres kollegial sparring således at udarbejdelsen af velegnede SRPopgaveformuleringer fremmes Målet er opfyldt. Der er gennemført 2 kollegiale sparringsmøder i forbindelse med SRPprocessen. Ca. 30 kolleger deltog. Der er desuden gennemført en elektronisk elevevaluering af SRP (og SSO) processen, som inddrages i den løbende kvalitetssikring. at der gennemføres et skoleudviklingsseminar i Rom i uge 43 med over 90% deltagelse hvor den efterfølgende evaluering skal være generelt positiv Seminaret er gennemført. Den efterfølgende evaluering er ligeledes gennemført og fremlagt for bestyrelsen på mødet i december resultatet viste en meget positiv respons fra deltagerne i skoleudviklingsseminaret. Både de faglige aspekter og de sociale dele blev vurderet som værende af stor betydning for skoleudviklingen. Kun 8 af skolens ansatte deltog ikke (2 pga. sygdom og 2 pga. orlov), dvs. ca. 93% deltog. 3. Pædagogisk udvikling Målene for indsatsområde 3 er: at der skal skabes rammer der sikrer et tættere samarbejde på studieretningerne i stx, herunder toning af fagene 3

4 Målet er opfyldt. Alle klasseteams har afholdt toningsmøder, referater af disse lægges på klassens konference. Seneste møder er afholdt i december De samme team mødes igen i uge 21 for at planlægge toning i 2g. Teamene for de kommende team i 3g mødes også her. at der gennemføres forsøg med innovative arbejdsformer både i den "almindelige" undervisning, i anvendelsesorienteret undervisning og i almen studieforberedelse Der er arbejdet målrettet med området i Strategiudvalg 2. Dette har givet sig udslag i forsøg med innovation i konkrete undervisningsforløb i faget historie (MW) og dansk (PS). I den indledende fase har der været samarbejde med Michael Fjeldsted fra Fonden for Entreprenørskab. Endvidere har klassen 2.m virket som tutorer dels i en innovationscamp på Ejerslykkeskolen og dels forud for 250 folkeskolelevers udstilling af deres innovationsprojekter på ML i forbindelse med ISI 2015 den at skolen deltager i Undervisningsministeriet rammeforsøg i de gymnasiale uddannelser med mindst to klasser Vi er tilmeldt rammeforsøget med to klasser dels om studietid og dels om studiefællesskaber. Fokus er dog skiftet til at arbejde med implementering af OK13 i udvalg og bredt på skolen. Målet er således ikke opfyldt. at der sættes fokus på relationen mellem elever og lærere med det formål at fremme elevernes læring samt øge arbejdsglæden hos både elever og lærere Målet er opfyldt. I de tre HF klasser gennemføres forsøg med dette fokus. Der arbejdes med tiltag, som skal fremme relationen mellem lærer og elever f.eks supervision. Dorthe Ågård har holdt oplæg om relationskompetence på pædagogisk dag i november 2012, hvor alle lærere i grupper drøftede mulige løsninger i en konkret af lærerens egne klasser. Pædagogisk udvalg har samlet op på disse drøftelser og konkrete forsøg er iværksat:1. Hjælpe eleverne med at få planlagt den efterfølgende uge. 2. Mobil studiecafe. 3. Supervision. at alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Sker løbende, se hjemmesiden Pædagogisk udvikling. 4. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Målene for indsatsområde 4 er: at vores 5 it-vejledere, hver iværksætter mindst en it-workshop for kollegerne Dette er sket med stor lærerdeltagelse og tilfredshed. Der er konkret afholdt workshops i brugen af SugarSync, elektroniske rettestrategier, EasyCorrect, Elluminate, Navigator, nspire, Lectios e-bogs-muligheder, Meebook, OneNote og brugen af Win8 at alle kolleger deltager i kurser og/eller work-shop i teknisk og pædagogisk brug af elektroniske tavler 4

5 Målet er opfyldt. Der er ved skoleårets begyndelse afholdt en række kurser i brugen af de elektroniske tavler, hvor hele kollegiet er blevet grundigt introduceret. It-vejlederene instruerer kolleger ad hoc ligeledes gives intro til nyansatte. at mindst 16 lærere deltager i kurser i Elevaktiverende brug af elektroniske tavler Målet er opfyldt. 33 kolleger har deltaget i tre kursusrunder om dette emne. Kurset er blevet evalueret meget positivt. Det indebærer, at it-vejlederne laver et follow up-kursus i skoleåret at der udarbejdes en ny IT-kompetenceplan med udgangspunkt i seminar om E-ledelse Kompetenceplanen er gennemarbejdet af S4-udvalget og blev anbefalet af Pædagogisk Råd på møde den Indgår i arbejdet med skolens strategi, som vil komme op i bestyrelsen i næste skoleår. at processkrivning med anvendelse af programmet Elluminate udbygges med introduktion i mindst 50% af skolens klasser Der er gennemført en introduktion til Elluminate i mere end 90% af klasserne. Selvom introduktionen er gennemført, har det ikke givet det ønskede løft i anvendelsen af Illuminate i dagligdagen. Målet er således kun delvist opfyldt. Der forventes dog i løbet af næste skoleår indført en endnu bedre software til virtuel undervisning/vejledning. at der arbejdes med implementering af I-bøger / E-bøger i mindst 30% af skolens klasser Målet er nået. Der benyttes pt i-bøger / e-bøger i mere end 35% af skolens klasser og tallet øges løbende at det elektroniske undervisningsmaterialeværktøj MEEBOOK afprøves på skolen Målet er nået. Dels er der holdt workshop, dels er der udviklet undervisningsmateriale. En række kolleger har udviklet materiale og desuden via Det almenpædagogiske. Samarbejde holdt evalueringsmøde med prof Helle Mathiassen ifm dennes forskningsprojekt om Itforsøg at alle større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Ved hver beskrivelse skal det fremgå hvem der er kontaktperson på skolen. Målet er nået. E-tavlerne er fyldigt beskrevet på skolens hjemmeside med både tekst og billeder. Se hjemmesiden Undervisning It i undervisningen. at der udvikles en IT-strategi gældende for tidsrummet med udgangspunkt i seminar om E-ledelse Målet er nået. IT-strategipapiret er gennemarbejdet af udvalg, hvor både elever, lærere og ledelse er blevet inddraget. It-strategien blev anbefalet af Pædagogisk Råd på møde den og vil indgå i arbejdet med skolens nye strategi, som fremlægges for bestyrelsen i næste skoleår. Evaluering af IT-support Målet er nået. Skolens it-support er blevet evalueret både af lærere og elever ved anvendelse af både elektronisk spørgeskema og interviews. Der var udtalt tilfredshed med ordningen. 5

6 Ekstraramme 5. Initiativer, der moderniserer bygningerne og effektiviserer den økonomiske og administrative drift Målene for indsatsområde 5 er: at eleverne og alle ansatte generelt inddrages i planerne for udviklingen af skolens fysiske rammer Målet er nået. Inddragelse sker løbende via : - elevers- og ansattes repræsentanter i Arbejdsmiljøorganisation på skolen (AMO) - ledelsens deltagelse i elevrådsseminar mhp input til udviklingen af skolens fysiske rammer. - Fællesudvalget (hvor både Elevrådets ledelse og Pædagogisk Råds ledelse deltager), hvori bl.a. møbelindkøb og lokalerokader er drøftet - drøftelser på personalemøder og faggruppemøder at der i samarbejde med elever og lærere i naturvidenskabelige fag skabes fysiske rammer for en pædagogisk målrettet, systematisk og løbende eksponering af områder inden for de naturvidenskabelige fag eksempelvis tematiske udstillinger på nat.vid.arealerne - Målet er nået. Alle natuvidenskabelige lokaler er nybygget eller moderniseret og udsmykket på flot og fantasirig faglig måde. De nye lokaler, herunder Sciencetorv og tankebokse synes ud fra UVM-undersøgelsen at være en succes. Det er aftalt med biologilærerne, at der etableres 4 årlige udstillinger med fagligt fokus i glasmontrene på biologigangen. De faglige udsmykninger i den nye nat.vid. afdeling fungerer efter elevers og læreres udsagn fint. at der iværksættes et projekt med forbedring af det grønne område ud mod Ejbygade, som kan bruges til idræt både i undervisningen og efter skoletid, herunder til gavn for områdets beboere og foreninger Projektet omfattende et stort og fleksibelt multiidrætsanlæg med multibaner og sandsportsanlæg samt parkur-bane - er udarbejdet, fondsmidler søgt og bevilget fra LoA og Forstadspuljen og arbejdet iværksat med indvielsesreception den Desuden drænes det grønne område foran administrationsbygningen, så også dette kan bruges til idræt og rekreation. at der i kraft af optimering af daglig drift og bygningsforbedringer opnås en reduktion i forbrugstallene således (måleperioden er 1.april-31.marts): Forbruget af varme reduceres med 5% målt i m3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden under hensyntagen til graddage og øget kvadratmeterantal (14600 m2 før marts 2012 og m2 efter marts 2012) Forbruget af vand reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i perioden i forhold til antal elever (opgjort på tælledagen i september). Forbruget af el reduceres med 5% i forhold til gennemsnittet de tre foregående år Vandforbruget har været dalende, men den fine tendens fra med besparelser på varme og el i forhold til gennemsnittet af de 3 foregående år gentages desværre ikke for Dette skyldes en beklagelig, menneskelig fejl, idet et af skolens ventilationsan- 6

7 læg pga. midlertidige driftsproblemer blev sat på manuel drift primo maj (så det kørte konstant) og efter udbedring af driftsproblemet blev anlægget ved en fejl ikke sat på automatik (og kørte således fortsat konstant), med et stort ekstraforbrug både i varme og el til følge. Denne fejl blev først opdaget efter en systematisk gennemgang af samtlige el-tavler i oktober og har afstedkommet et markant overforbrug i perioden på el og varme. Der er nu etableret en alarm/indikator for manuel drift på CTS-styringen, således at lignende fejl fremover vil blive opdaget op afhjulpet meget tidligt. Det skal dog tilføjes, at skolen er udvidet med godt 600 ekstra m 2 (herunder flere laboratorier + en elevator) i forhold til tidligere år, hvilket alt andet lige også vil give et øget energiforbrug. Udviklingen i forbrugstal på Mulernes Legakole År (01/05-30/04) Varme i m3 *) Vand i m3 El i kwh *) graddagekoorrigeret at der gennemføres en systematisk gennemgang af skolens servicekontrakter på området bygningsdrift med henblik på at kortlægge besparelsesmuligheder Overgangen fra G4S til Dansikring har allerede betydet en væsentlig driftsmæssig besparelse og det tegner til på sigt at blive en meget fin investering. Årlige driftsomkostninger med G4S var ca. kr , med Dansikring ca kr (heri er dog ikke indregnet etableringsomkostninger på stort kr , som afskrives over 5 år). Der arbejdes videre med de øvrige servicekontrakter mhp besparelser. at der i foråret 2013 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne, herunder plan for flytning af studievejledningen og forbedring af elevfaciliteterne, samt sidste fase for modernisering af skolens varme-ventilationsanlæg En omfattende plan er udarbejdet med Rambøll som rådgiver. Planen er som aftalt fremlagt i Bestyrelsen og arbejdet igangsættes 1. juli 2013 med forventet ibrugtagning umiddelbart før skolestart Der tages højde for eventuel fremtidig inddragelse af birum til lærerforberedelse og der etableres direkte udgange fra alle opholdsrum i underetagen mod øst og syd, således at gangarealerne ikke skal fungere som flugtveje og således kan indrettes med grønne planter og evt. mindre møbelgrupper. 6. Indsats mod frafald Fokusområde: De tre nye hf-klasser. Målene for indsatsområde 6 er: at frafaldet på 1. årgang i hf bliver lavere end gennemsnittet af de sidste tre års frafald på samme årgang. Målet er opfyldt, da gennemsnittet for de tre sidste år var 22,3% og i kun 16,7%. 7

8 at karaktergennemsnittet for 1.hf årgangen i matematik ved eksamen i 2013 er mindst 0,3 højere end gennemsnittet i matematik på hf på Mulernes Legatskole de sidste 3 år. Resultat: Eksamenskarakterer i 1.hf ma år mdt skr gennemsnit ,23 4,20 5, ,2 4,04 4, ,72 3,93 3,83 gennemsnit 5,05 4,06 4, ,69 5,63 5,66 forbedret: 0,64 1,57 1,11 Forbedret i pct: 13% 39% 24% Mål: forbedring på 0,3. Dette er opfyldt med en forbedring på 1,11. Der har været afholdt flere sociale arrangementer i alle hf-klasserne mhp at bedre det sociale miljø i klaserne. Disse tiltag synes at have haft en positiv effekt på sammenholdet i klasserne. Alle 1hf-klasser har været på en intro-hyttetur med fokus på klasserumskultur og samarbejde. Niveaudeling i matematik er gennemført konsekvent og til både lærerenes og elevernes tilfredshed. CL er anvendt som fælles strategi i engelsk også med gennemgående stor tilfredshed blandt både elever og lærere. Tilknytning af en ekstra lærer i dansk har ikke haft den ønskede effekt og dette tiltag gentages ikke i det kommende skoleår. I ks er koordineringen af indhold og lektiebyrde gennemført konsekvent, ligesom der er udarbejdet fælles undervisningsmaterialer på tværs af klasserne med fokus på faglig/begrebslig stilladsering. Der er udarbejdet pjecer til brug for præsentation af både fag og faglige sammenhæng i nf ligesom der er udarbejdet en pjece, som informerer om den forestående nf-eksamen. Både i ks og nf er organiseret lektiefrie perioder for et eller flere af de indgående fag i faggrupperne. I q-klassen er gennemført forsøg med fredag som lektiegivningsdag for hele den kommende uge i alle fag, hvilket eleverne har været glade for. Endvidere er gennemført forsøg med en ugentlig lektielæsnings-planlægnings-time med lærertilstedeværelse. 8

9 at lærernes tilfredshed med undervisningen på hf forbedres. Dette måles ved en tilfredshedsundersøgelse blandt de i hf-forsøget deltagende lærere på første årgang, hvor de skal udtrykke større tilfredshed med undervisningen end sidste gang de havde hf-undervisning. Målet er nået. En spørgeskemaundersøgelse udført 1. maj viser klart øget tilfredshed, dog således at den største tilfredshed kan noteres blandt lærere med fag, som har været direkte involveret i forsøget (dansk, engelsk, matematik, ks og nf). På spørgsmålet Hvordan vurderer du din tilfredshed med at undervise i 1hf i dette skoleår sammenlignet med tilsvarende klasse/hold, sidst du havde hf? er svarene fordelt således Meget større Lidt større Uændret Lidt mindre Meget mindre Ved ikke Lærere som har deltaget i forsøget Alle fag/lærere Resultatløn udbetaling Vægtning: Basisramme vægt opfyldelsesgrad bidrag 1. kompetenceudvikling og studieparathed ,00% 25% 2. udviklende arbejdsmiljø 25% ,00% 3. pædagogisk udvikling 25% 90 22,50% 4. kommunikation og it 25% 90 22,50% sum 100% 95,00% Ekstraramme 5. økonomisk og administrativ drift 40% 65 26,00% 6. frafald 60% ,00% 100% 86,00% Basisramme Ekstraramme sum Udmøntningsprocent 92 Bestyrelsen den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til Bestyrelsesmøde den 29.9.2015 Bestyrelsens begrundelse

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC

Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Kvalitetssikring på Thy-Mors HF & VUC Grundlag Det formelle, lovmæssige grundlag for skolens kvalitetssikringssystem findes her: 1) Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14

Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Direktørens resultatkontrakt 1.8.13-31.7.14 Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå resultatkontrakt med skolens direktør jf. Undervisningsministeriets brev af 27.6.2013. I forhold til skolens størrelse

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2014-15 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015-2016 Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem kontrakten

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012

Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Oplæg fra Næstved Gymnasium og hf 10. december 2012 Om NGH: 1400 elever fra 30 forskellige postnumre 180 ansatte Fra NGH s vision: Den enkelte elevs faglige og personlige potentiale bliver udviklet til

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse

Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Globale HF ere - Innovation og demokratisk deltagelse Projektbeskrivelse, 08.05.2013 Evalueringen af HF projektet Verdensborgerens Rettigheder viste, at projektet har bidraget med nye tilgange til undervisningen

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding

Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Hvordan kan klasseledelse i praksis anvendes som redskab til motivation af eleverne i gymnasiet? Gribskov Gymnasium 1-3i 2012-14 Lars Jacobsen og Henning Carstens Keld Hilding Studieretninger i fokus Musik-engelsk

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

1220 København K 10.april 2015

1220 København K 10.april 2015 Styrelsen for undervisning og kvalitet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K 10.april 2015 Vedrørende Sags nr: 108.09M.271 Skolens har modtaget Kvalitetsstyrelsens svar på skolebesøget d.29.januar og

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16

Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Principper for opgavefordeling for lærere på VHG i skoleåret 2015-16 Nærværende principper ligger til grund for ledelsens fordeling af opgaver for alle lærere på Vesthimmerlands Gymnasium og HF for skoleåret

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Skalmejeskolen Udviklingsplan 2013/2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008

Kvalitetsplan. Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Nordsjællands Grundskole og Gymnasium samt HF (NGG) Juni 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. NGG - profil... 4 2.1 Organisering af skolen...7 3. Fokusområder... 8 3.1. Gennemgående aktiviteter

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever.

Det mindre optag på begge gymnasier de sidste to år betyder, at vi i 2013 samlet set forventer et mindre fald i antallet af årselever. Præsentation Teknisk Gymnasium Gymnasieafdelingen på Syddansk Erhvervsskole har i 2013 et budget på 1.114 årselever. Odense Tekniske Gymnasium (OTG) bidrager med et budget på 675 årselever, Vejle Tekniske

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere