MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Bilag til bestyrelsesmødet den Rapport fra rektor til bestyrelsesformand om resultatløn Den Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Direkte link: (målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv). Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2011/2012. I sidste skoleår gennemførte vi med støtte fra GLs midler om attraktive arbejdspladser en grundig trivselsundersøgelse blandt lærerne - se nærmere på hjemmesiden under Sundhed Trivselspolitik. På baggrund af projektet er der blevet gennemført en række initiativer, som har styrket åbenheden og gennemskueligheden. Der er udarbejdet handleplaner, som er diskuteret i pædagogisk råd og vedtaget i SU i løbet af skoleåret og derefter skal indarbejdes i skolens personalepolitik. Fx er den såkaldte P-vagtordning og teamarbejdet blevet evalueret og er nu justeret på baggrund af heraf. Vi præsenterede projektet med stor succes på Rektorforeningens og GLs store konference om attraktive arbejdspladser den på Axelborg. Rektor og vicerektor har i forbindelse med MUS overværet undervisning i mange klasser og dermed også vist øget interesse for lærernes hovedfunktion at være undervisere. Kvalitet i undervisningen er styrket gennem lærernes efteruddannelse blandt andet indenfor IT med uddannelse og ansættelse af 5 pædagogiske datavejledere. Der har været særlige initiativer for at give de bedste elever udfordringer gennem Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 9 elever deltager på anden årgang og ikke mindre end 14 elever på den nye første årgang. En lærer fra ML samt rektor er med i styregruppen. Projektet har fået god pressedækning i de Fynske medier. I dette skoleår har der ikke været en demokratidag, men vi har haft fællestimer, som belyser det på en anden måde. Vi havde et vælgermøde i forbindelse med Folketingsvalget, hvor alle Folketingets partier var repræsenteret. Elevdeltagelsen i spørgerunden viste på glimrende vis mangfoldigheden i elevskaren. Vi har haft fællestime med Danmarks Radio om nyhedsformidling, som også viste det store elevengagement i samfundslivet. I forbindelse med indvielsen af foyeren og nybyggeriet har der været god pressedækning, som også viser en synliggørelse af skolens værdier. Generelt er eleverne med overalt i arbejdsgrupper og udvalg hvor der er mulighed for det. Fællesskab og rummelighed er understreget gennem en vellykket kulturfestival den 19. april og en flot Filmfestival den 10. maj 2012 (se reportager på Muler Update). Værdigrundlag, opgavevaretagelse og informationer generelt formidles i stor udstrækning løbende på skolens hjemmeside, hvorved vi lever op til vores ry som en åben og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution med vægt på tolerance og mangfoldighed. Det var tydeligt at mange af de 270 ansøgere til lærerstillingerne i foråret 2012 også havde noteret sig dette i deres ansøgninger. 1

2 Kvalitetssikring og indsatsområder i skoleåret : 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Målene for indsatsområde 1 er: - at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. - At der anvendes mindst 1,7 mio kr. til kurser (både interne og externe) og kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den Rektorforeningen tal for gennemsnitsløn anvendes, timegodtgørelse og kursusafgift medregnes. Det decentrale skolekoncept er blevet bevaret med anvendelse af Lectio. Ved MUS udtrykkes fortsat stor tilfredshed med dette system. Lærerne har udnyttet den fleksible tilrettelæggelse til længere udlandsophold uden, at det har givet eleverne mellemtimer, og årsnormen er alligevel blevet opnået. Skemalægningen understøtter disse mål. Gennemsnitligt er over 98% af alle lektioner blevet læst ved skoleårets afslutning målet er nået. Lectio har også fungeret som et godt arbejdsredskab. Der anvendes 2,5 mill. kr. til forskellige former for efteruddannelse og kurser. Dermed er målet, at mindst kr. anvendes på kurser (både interne og externe) og kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , rigeligt opfyldt. Målopfyldelse for punkt 1: 100% 2. Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/studerende Målene for indsatsområde 2 er: - At der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen - At der udarbejdes kantinestrategi hvor sund ernæring er i fokus sammen med konkrete undervisningsprojekter - At der udarbejdes plan for at gøre udenomsarealet ved Mulernes Legatskole til et område hvor der i højere grad bliver mulighed for fysiske aktiviteter. - At skolens teamstruktur og p-vagt ordning evalueres og konklusioner beskrives i rapport senest den at elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder - at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret - at der gøres særligt indsat for at formindske elevernes skriftlige fravær, herunder implementere ny procedure med hurtigere reaktion fra studievejledere og uddannelsesleder overfor den enkelte elev - at elevfrafaldet i både hf og stx er på samme niveau eller lavere end sidste års frafald Sygefraværet blandt de ansatte er meget lavt. Blandt lærere er fraværet faldet de sidste 3 år og er nu på ca. 1,12%, mens det ifølge sagens natur er noget højere for ansatte i flexjob. Der er gennemført flere end 3 personalearrangementer i efterårssemestret med god personaledeltagelse (DHL-stafet, vinsmagning, arbejdspladsen motionerer, personalefest, vinsmagning, julefrokost mv.). 2

3 En kantinestrategi er under udarbejdelse i skolens kantineudvalg. Følgende fokusområder er vedtaget: 1) Øge kendskabet til kantinens udbud af sunde madvarer via a) opdateret liste på hjemmesiden over tiltag/nyheder fra kantinen (udarbejdes af kantineforpagter), b) elevproduceret video om kantinens sunde egenproduktion og sunde produkter i øvrigt, c) en udvidet info-folder (som uddeles ved præsentationsaftenen for nye elever og deres forældre i september, d) øge elever og forældres kendskab til muligheden for at købe klippekort til kantinen og dernæst lave et særligt sundt klippekort, således at forældre kan målrette deres betaling til sundere madvarer 2) integrere arbejdet med sundhed, herunder sund ernæring, i et projekt lagt i forbindelse med nat.vid. dagen i næst skoleår. 3) udarbejde undervisningsmaterialer, som letter inddragelse af arbejdet med sund ernæring i undervisningen i naturvidenskab herunder at inddrage arbejdet med at udarbejde varedeklarationer til kantinens produkter i undervisningen. Skolen har indgået et samarbejde med landskabsarkitektfirmaet GBL, som har udarbejdet en overordnet strategi for de grønne områder. Desuden er der fra idrætslærerne indhentet prioriterede ønsker til udnyttelsen af grønne arealer til idræt og en plan herfor er udarbejdet, som er sendt til godkendelse i Odense Kommune, hvorefter fonde ansøges om tilskud til medvirken ved etableringen heraf. Der vil blive tale om en flerårig indsats, som skal munde ud i etablering af multibaner, beachvolley-bane, parcour-bane mm. Multibaner og beach-volley-bane forventes etableret i efteråret Vi har i slutningen af juni modtaget besked fra Lokale- og Anlægsfonden, at de finder projektet interessant og vil støtte økonomisk, dog først efter en sparringsfase med tilpasning af projektet, så flest mulige i lokalområdet også kan få glæde af de nye faciliteter. Skolens team og P-vagtordning er blevet evalueret og ved en afstemning i Pædagogisk Råd ønskede næsten alle den nuværende ordning bevaret. Ændringerne er implementeret som bilag til den arbejdstidsaftale for , som tillidsrepræsentant og rektor indgik i maj Fastholdelsen har været i centrum med en mere konsekvent strategi for at fastholde studieegnede elever. Timetallet i studiecaféen er blevet øget og udbygget med elektronisk lektiehjælp i flere fag. Læsevejledningskurser er blevet bevaret. Rektors besøg i 1.klasserne er fortsat med henblik på at kortlægge elevernes tilfredshed med uddannelsens indhold og studiemiljøet på skolen. Proceduren for bekæmpelse af skriftligt fravær er blevet forenklet og implementeret, og vi har som noget nyt haft skrivecamp i eksamensperioden i år; en periode hvor eleverne fra 1. og 2. årgang jo har god tid og bør holdes fra gadehjørnerne med sundt arbejde 96 opgaver er blevet indkaldt. Studievejlederne, uddannelseslederne og ikke mindst sekretær Vibeke Andersen har udført et stort arbejde i den forbindelse. Ved at Vibeke nådesløst og vedholdende, men på en særdeles empatisk facon, har ringet til synderne, er stort set alle opgaverne blevet afleveret! Jeg mener det er et godt og sundt signal at sende til eleverne, at man ikke bare kan trække tiden ud og dermed undgå at aflevere nogle af opgaverne. Desuden har vi kunnet tage manglende opgaver med i overvejelserne angående vurdering af oprykning til næste klasse. Min klare holdning er, at vi på ML skal fokusere på, at alle skriftlige opgaver skal afleveres ellers skal eleverne sættes til at skrive dem på biblioteket eller i studie-cafeen - eller i sidste instans: vejledes til en anden uddannelse! Der er desuden udarbejdet en tydelig progressionsplan for skriftligt arbejde og en såkaldt wiki om de vigtigste begreber indenfor skriftlige genrer i alle fag se nærmere på hjemmesiden under Fastholdelse Mulerbegreber og Om mulerne Retningslinjer. 3

4 Specielt hvad angår hf er timetildelingen til tutorerne ændret, således at ressourcerne anvendes mere hensigtsmæssigt og målrettet. Enkelte af hf-tutorerne fungerer dermed i praksis som særlige tutorer for elever med særlige udfordringer/vanskeligheder. Læsevejledningen er blevet styrket gennem ansættelse af to nye læsevejledere, så vi nu har 3 læsevejledere i alt. Antal it-rygsække til gavn for læsehandicappede er også øget betydeligt, hvilket gerne skulle mindske frafald. Samarbejdet med både Ungekontakten og Rusmiddelcenteret i Odense Kommune er videreført og fungerer godt. Se også hjemmesiden: Fastholdelse. Den elektroniske fraværsregistrering i Lectio sikrer en hurtig hjælp til elever med for højt fravær. Systemet giver et hurtigt og klart overblik for såvel elever som studievejledere, lærere og uddannelsesledere. Elever der ikke har kunnet gennemføre uddannelse på ML er i samarbejde med UUO blevet vejledt til anden uddannelse så hurtigt som muligt, hvorfor frafaldet da også er størst på de første studieår på ML. Elevfrafaldet i STX er næsten uændret (vokset fra 5,68% til 5,76%) og i hf er der et fald fra 16,0% til 14,6%. Frafaldet på STX blev reduceret meget i 10/11. Målopfyldelse for punkt 2: 90% 3. Studieparathed Målene for indsatsområde 3 er: - At mindst 55% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2011, jf. - At elever og lærere fra ML i henhold til ovennævnte samarbejdsaftale deltager i udviklingsprojekter og brobygningsaktiviteter med elever og lærere fra Kerteminde Kommune hvor mindst 5 lærere fra ML deltager - At der gennemføres et samarbejdsprojekt med Vollsmoses mælkebøtter - At rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret, gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen Samarbejdet med Studievalg FYN er intensiveret og plan er offentliggjort på skolens hjemmeside under Fastholdelse. Over 55% (56%) af afgangseleverne var tilmeldt Brobygning til videregående uddannelser. Det omfattende samarbejde med Kerteminde Kommune, herunder Mølkærskolen, Hindsholsmskolen, Nymarkskolen og Kerteminde Skole har udmøntet sig i 4 tiltag: - Afholdelse af erfaringsudvekslingsmøde mellem lærer (i alt 39 lærere fra de 4 folkeskoler) og 15 lærere fra ML mhp. at udveklse erfaringer om fagligt niveau, arbejdsformer, eksamensformer mv. Møderne blev afholdt 3. november 2011 og organiseret som fag-møder mellem fagkolleger og er blevet evalueret meget positivt. - Besøg på Kertemindeskolerne: For at øge de kommende 9.klasses elevers opmærksomhed på stx-uddannelserne har 4 muler-lærere aflagt et dagsbesøg i 8.klasserne på samarbejdsskolerne og her, på 8. klassernes hjemmebane, informeret generelt om stx og specifikt givet eksempler på undervisning på stx. Besøgene blev gennemført med deltagelse af ambassadørelever fra ML med Kerteminde-baggrund. 4

5 - Som opfølgning på erfaringsudvekslingsmøderne mellem lærerne fra de to skoleformer er i ugerne 9-12 organiseret brobygning for kertemindelærere (som underviser i udskolingen, herunder 8. klasse) på ML. Her deltog i alt 26 folkeskolelærere og 21 ML-lærere. Folkeskolelærerne fik mulighed for at følge undervisning på gymnasialt niveau i egne fag for derved at blive bedre rustede til at vejlede folkeskoleeleverne mht. faglige niveauer og arbejdsformer i gymnasiet. Observationstimerne blev i hvert enkelt tilfælde fulgt op af en samtale-time med en ml-lærere mhp drøftelse af undervisningsformer, niveau mv. Disse besøg er blevet særdeles positivt evalueret af folkeskolelærerne. - Som opfølgning på orienteringen om stx på kertemindeskolerne blev i marts måned afholdt miniorienteringsmøder for de 4 kertemindeskolers 8.klasseselever og disses forældre. Hensigten var at invitere interesserede forældre til at opleve ML og høre om dagligdagen på et alment gymnasium, for derved at få stx til at fremstå som mindre skræmmende for gymnasiefremmede forældre/elever og øge forældrenes opmærksomhed på stx som mulighed, når valg af ungdomsuddannelse bliver aktuelt i 9. klasse. Besøgene blev af alle, ikke mindst af de deltagende folkeskoleelever, evalueret meget positivt. En rapport over det samlede samarbejde er under udarbejdelse og det er besluttet at videreføre samarbejdet i næste skoleår. Mange mulerelever deltager i samarbejdsprojekt med Vollsmoses mælkebøtter på Vollsmose Bibliotek, hvor de udover at få hjælp til egne projekter samtidigt forpligter sig til at hjælpe folkeskoleelever fra området ud fra devisen: noget for noget se nærmere: Rektor har i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret, gennemført en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen, som har medført små omgående justeringer i dagligdagen og generelt viser stor elevtilfredshed med skolen. Målopfyldelse for punkt 3: 100% 4. Pædagogisk udvikling I henhold til skolens strategiplan er pædagogisk udvikling et fast fokuspunkt på Mulernes Legatskole. Målene for indsatsområde 4 er: - At der i det kommende skoleår skal være fokus på skriftlighed, herunder progressionsplan for skriftlighed, udvikling af wiki med begreber inden for skriftlighed samt forsøg med omlægning af elevtid til vejledning - At anvendelsen af i-bøger afprøves og evalueres i mindst 5 fag - At studieretningerne i 1.g og 2.g implementerer toning og øget samspil mellem fagene - At der specielt på hf foretages forsøg med øget variation og kvalitet af undervisningen, samt iværksættes initiativer til at forbedre elevernes arbejdsvaner og studiekompetencer - At alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Der er sat fokus på skriftlighed, herunder progressionsplan for skriftlighed, udvikling af wiki med begreber inden for skriftlighed samt forsøg med omlægning af elevtid til vejledning bla. gennem Pædagogisk Forum arrangement den I-bøger er blevet anvendt i 5 fag (matematik, tysk, dansk, historie, engelsk og samfundsfag) der er anvendt ca kr. på indkøb af licenser til I-bøger. 5

6 Studieretningerne i 1.g og 2.g implementerer toning og øger samspillet mellem fagene. I time- og fagfordelingen blev hf-holdene fordelt efter lærerønsker før STX-holdene der har på den måde været ekstra fokus på HF, ligesom der er gennemført flere initiativer på hf med fokus på øget variation og kvalitet i undervisningen, som har medført, at skolens Strategiudvalg 3 har udarbejdet en rapport med anvisninger på forskellige tiltag i hf. Disse tiltag iværksættes fra og med skoleåret 2012/13 - målet er både at øge kvaliteten samt mindske frafaldet. Se nærmere på hjemmesiden under Pædagogisk udvikling, hvor alle forsøg formidles. Målopfyldelse for punkt 4: 100% 5. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Fokusområder: Fortsat opfølgning på strategi for elektroniske tavler, udnyttelse af elektroniske platforme og web 2.0, samt opfølgning på strategien med PC til alle elever. Målene for indsatsområde 5 er: - At der uddannes 5 it-vejledere, som hver iværksætter mindst en it-workshop for kollegerne - At der gennemføres et skolebaseret kursus i anvendelsen af web 2.0 med mindst 20 lærere som deltagere - At der foretages forsøg med flere it-tavler i undervisningslokalerne - At processkrivning med anvendelse af programmet Elluminate (eller lignende) udbygges - At alle større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Der er uddannet 5 it-vejledere, som hver har iværksat mindst en it-workshop for kollegerne på grundlag af en klar arbejdsbeskrivelse; emnerne har bl.a. været: Elektroniske rette-strategier, Sugarsync (virker som en udvidet usb-nøgle, som kan tilgås overalt fra nettet), Navigator (et program, der indebærer, at der kan fås adgang til andres computerskærme, således at der kan vejledes/korrigeres ad den vej) og endelig brug af elektroniske tavler i undervisningen. Der er gennemført et skolebaseret kursus i anvendelsen af web 2.0 i samarbejde med IT-center Fyn med 25 deltagere. Kurset forløb over tre dage og kvalificerede i høj grad lærerne. Der er ingen tvivl om, at web 2.0 vil blive et bærende element, når de elektroniske tavler implementeres. Der er afholdt forsøg med elektroniske tavler i 10 lokaler. En række lærere har været involveret. Den blev der afholdt introkurser for alle skolens lærere. Dette følges op af et stort introkursus før næste skoleårs begyndelse. Der arbejdes aktivt med programmet Elluminate i fagene matematik, spansk og italiensk. Der er afholdt inspirationsmøde med it-medarbejderne for at få en større udbredelse På skolens hjemmeside er der fyldig omtale af e-tavler og it i undervisningen, se menupunktet Undervisning. Målopfyldelse for punkt 5: 100% 6. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift samt moderniserer bygningerne Der er store usikkerheder forbundet med at opstille mål for besparelser på varmeforbruget, da vi netop har indviet ny foyer, med nyt varme-ventilationsanlæg og mange nye opholds- og arbejdspladser samt fordi vi i november måned påbegynder nyt byggeri af naturvidenskabsfløj, med de varmetab det kan medføre i byggeperioden men vi ønsker alligevel at være ambitiøse på dette område. 6

7 Mål: - At der gennem modernisering og optimering af skolens varme- og ventilationsanlæg spares mindst 10% på varmeregningen for perioden , i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i samme periode, under hensyntagen til graddage og prisstigninger - At der i foråret 2012 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne, herunder plan for modernisering og udbygning af naturvidenskabsafdelingen (der påbegyndes i november 2011) Skolen har opsat kontrakt på alarm/sikring med G4S og i stedet for indgået aftale med Dansikring fra begyndelsen af det kommende skoleår. Dette indebærer en investering i nyt anlæg på ca kr., men samtidigt en stor årlig driftsbesparelse og et ensartet og forenklet system på hele skolen. Trods stort varmetab i forbindelse med de destruktive bygningsmæssige indgreb som følge af renovering og udbygning og trods øget opvarmning og navnlig øget ventilation af skolens foyer (i forhold til tiden, hvor denne kun tjente som garderobe) har skolen præsteret en væsentlig reduktion af det samlede varmeforbrug målt fra , idet varmeforbruget målt i m 3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år under hensyntagen til graddage er reduceret med 9,4% - jfr. fremlæggelsen på sidste bestyrelsesmøde, hvor rapport for den fortsatte modernisering af bygningsmassen blev gennemgået. Målopfyldelse for punkt 6: 90% Konklusion punkt vægt opfyldelse vægtet 1 15% 100% 15% 2 15% 90% 14% 3 15% 100% 15% 4 20% 100% 20% 5 15% 100% 15% 6 20% 90% 18% sum 97% Samlet set en udmøntningsprocent på 97% NB: Bestyrelsen har på sit møde den vedtaget rapporten og begrundelsen for udbetalingsprocenten. Torben Jakobsen Rektor den

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13

Rapport om realisering af mål i rektors resultatlønskontrakt for 2012/13 Navn Navnsen Adresse Navn Navnesen A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborg-gym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor 15.8.2012 Basisrammen Rapport om realisering af

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen

Den samlede tilsynsrapport for 2005 kan downloades her. TILSYNSRAPPORT 2005. Fagafdeling: Handicapafdelingen, Psykiatri- og Socialforvaltningen Tilsynsrapporten 2005 Tilsynet med Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen gennemførte i september 2005 det årlige tilsyn med Maglemosens virksomhed. Tilsynet er formelt kun forpligtet til at føre tilsyn med

Læs mere

Samlet evalueringsrapport

Samlet evalueringsrapport Den 12.12.2013 Samlet evalueringsrapport I relation til nøgleområder 2010-2013 Nøgleområderne er udpeget for en treårig periode. Hvert år udpeges områder med særlig høj prioritet, og disse beskrives i

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen

Version 17-09-09 Holbergskolen. Kvalitetsrapport for Holbergskolen Kvalitetsrapport for KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2009 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 KVALITETSRAPPORT FOR HOLBERGSKOLEN... 2 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE SKOLESYSTEM?...

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16

VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 VIRUM GYMNASIUM Indsatsområder 2015-16 >frem mod en Handlingsplan Vedtaget af bestyrelsen 26. maj 2015 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Vision... 3 Strategi... 3 VG-Indsatsområder

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere