MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Bilag til bestyrelsesmødet den Rapport fra rektor til bestyrelsesformand om resultatløn Den Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Direkte link: (målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv). Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2011/2012. I sidste skoleår gennemførte vi med støtte fra GLs midler om attraktive arbejdspladser en grundig trivselsundersøgelse blandt lærerne - se nærmere på hjemmesiden under Sundhed Trivselspolitik. På baggrund af projektet er der blevet gennemført en række initiativer, som har styrket åbenheden og gennemskueligheden. Der er udarbejdet handleplaner, som er diskuteret i pædagogisk råd og vedtaget i SU i løbet af skoleåret og derefter skal indarbejdes i skolens personalepolitik. Fx er den såkaldte P-vagtordning og teamarbejdet blevet evalueret og er nu justeret på baggrund af heraf. Vi præsenterede projektet med stor succes på Rektorforeningens og GLs store konference om attraktive arbejdspladser den på Axelborg. Rektor og vicerektor har i forbindelse med MUS overværet undervisning i mange klasser og dermed også vist øget interesse for lærernes hovedfunktion at være undervisere. Kvalitet i undervisningen er styrket gennem lærernes efteruddannelse blandt andet indenfor IT med uddannelse og ansættelse af 5 pædagogiske datavejledere. Der har været særlige initiativer for at give de bedste elever udfordringer gennem Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 9 elever deltager på anden årgang og ikke mindre end 14 elever på den nye første årgang. En lærer fra ML samt rektor er med i styregruppen. Projektet har fået god pressedækning i de Fynske medier. I dette skoleår har der ikke været en demokratidag, men vi har haft fællestimer, som belyser det på en anden måde. Vi havde et vælgermøde i forbindelse med Folketingsvalget, hvor alle Folketingets partier var repræsenteret. Elevdeltagelsen i spørgerunden viste på glimrende vis mangfoldigheden i elevskaren. Vi har haft fællestime med Danmarks Radio om nyhedsformidling, som også viste det store elevengagement i samfundslivet. I forbindelse med indvielsen af foyeren og nybyggeriet har der været god pressedækning, som også viser en synliggørelse af skolens værdier. Generelt er eleverne med overalt i arbejdsgrupper og udvalg hvor der er mulighed for det. Fællesskab og rummelighed er understreget gennem en vellykket kulturfestival den 19. april og en flot Filmfestival den 10. maj 2012 (se reportager på Muler Update). Værdigrundlag, opgavevaretagelse og informationer generelt formidles i stor udstrækning løbende på skolens hjemmeside, hvorved vi lever op til vores ry som en åben og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution med vægt på tolerance og mangfoldighed. Det var tydeligt at mange af de 270 ansøgere til lærerstillingerne i foråret 2012 også havde noteret sig dette i deres ansøgninger. 1

2 Kvalitetssikring og indsatsområder i skoleåret : 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Målene for indsatsområde 1 er: - at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. - At der anvendes mindst 1,7 mio kr. til kurser (både interne og externe) og kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den Rektorforeningen tal for gennemsnitsløn anvendes, timegodtgørelse og kursusafgift medregnes. Det decentrale skolekoncept er blevet bevaret med anvendelse af Lectio. Ved MUS udtrykkes fortsat stor tilfredshed med dette system. Lærerne har udnyttet den fleksible tilrettelæggelse til længere udlandsophold uden, at det har givet eleverne mellemtimer, og årsnormen er alligevel blevet opnået. Skemalægningen understøtter disse mål. Gennemsnitligt er over 98% af alle lektioner blevet læst ved skoleårets afslutning målet er nået. Lectio har også fungeret som et godt arbejdsredskab. Der anvendes 2,5 mill. kr. til forskellige former for efteruddannelse og kurser. Dermed er målet, at mindst kr. anvendes på kurser (både interne og externe) og kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , rigeligt opfyldt. Målopfyldelse for punkt 1: 100% 2. Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/studerende Målene for indsatsområde 2 er: - At der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen - At der udarbejdes kantinestrategi hvor sund ernæring er i fokus sammen med konkrete undervisningsprojekter - At der udarbejdes plan for at gøre udenomsarealet ved Mulernes Legatskole til et område hvor der i højere grad bliver mulighed for fysiske aktiviteter. - At skolens teamstruktur og p-vagt ordning evalueres og konklusioner beskrives i rapport senest den at elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder - at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret - at der gøres særligt indsat for at formindske elevernes skriftlige fravær, herunder implementere ny procedure med hurtigere reaktion fra studievejledere og uddannelsesleder overfor den enkelte elev - at elevfrafaldet i både hf og stx er på samme niveau eller lavere end sidste års frafald Sygefraværet blandt de ansatte er meget lavt. Blandt lærere er fraværet faldet de sidste 3 år og er nu på ca. 1,12%, mens det ifølge sagens natur er noget højere for ansatte i flexjob. Der er gennemført flere end 3 personalearrangementer i efterårssemestret med god personaledeltagelse (DHL-stafet, vinsmagning, arbejdspladsen motionerer, personalefest, vinsmagning, julefrokost mv.). 2

3 En kantinestrategi er under udarbejdelse i skolens kantineudvalg. Følgende fokusområder er vedtaget: 1) Øge kendskabet til kantinens udbud af sunde madvarer via a) opdateret liste på hjemmesiden over tiltag/nyheder fra kantinen (udarbejdes af kantineforpagter), b) elevproduceret video om kantinens sunde egenproduktion og sunde produkter i øvrigt, c) en udvidet info-folder (som uddeles ved præsentationsaftenen for nye elever og deres forældre i september, d) øge elever og forældres kendskab til muligheden for at købe klippekort til kantinen og dernæst lave et særligt sundt klippekort, således at forældre kan målrette deres betaling til sundere madvarer 2) integrere arbejdet med sundhed, herunder sund ernæring, i et projekt lagt i forbindelse med nat.vid. dagen i næst skoleår. 3) udarbejde undervisningsmaterialer, som letter inddragelse af arbejdet med sund ernæring i undervisningen i naturvidenskab herunder at inddrage arbejdet med at udarbejde varedeklarationer til kantinens produkter i undervisningen. Skolen har indgået et samarbejde med landskabsarkitektfirmaet GBL, som har udarbejdet en overordnet strategi for de grønne områder. Desuden er der fra idrætslærerne indhentet prioriterede ønsker til udnyttelsen af grønne arealer til idræt og en plan herfor er udarbejdet, som er sendt til godkendelse i Odense Kommune, hvorefter fonde ansøges om tilskud til medvirken ved etableringen heraf. Der vil blive tale om en flerårig indsats, som skal munde ud i etablering af multibaner, beachvolley-bane, parcour-bane mm. Multibaner og beach-volley-bane forventes etableret i efteråret Vi har i slutningen af juni modtaget besked fra Lokale- og Anlægsfonden, at de finder projektet interessant og vil støtte økonomisk, dog først efter en sparringsfase med tilpasning af projektet, så flest mulige i lokalområdet også kan få glæde af de nye faciliteter. Skolens team og P-vagtordning er blevet evalueret og ved en afstemning i Pædagogisk Råd ønskede næsten alle den nuværende ordning bevaret. Ændringerne er implementeret som bilag til den arbejdstidsaftale for , som tillidsrepræsentant og rektor indgik i maj Fastholdelsen har været i centrum med en mere konsekvent strategi for at fastholde studieegnede elever. Timetallet i studiecaféen er blevet øget og udbygget med elektronisk lektiehjælp i flere fag. Læsevejledningskurser er blevet bevaret. Rektors besøg i 1.klasserne er fortsat med henblik på at kortlægge elevernes tilfredshed med uddannelsens indhold og studiemiljøet på skolen. Proceduren for bekæmpelse af skriftligt fravær er blevet forenklet og implementeret, og vi har som noget nyt haft skrivecamp i eksamensperioden i år; en periode hvor eleverne fra 1. og 2. årgang jo har god tid og bør holdes fra gadehjørnerne med sundt arbejde 96 opgaver er blevet indkaldt. Studievejlederne, uddannelseslederne og ikke mindst sekretær Vibeke Andersen har udført et stort arbejde i den forbindelse. Ved at Vibeke nådesløst og vedholdende, men på en særdeles empatisk facon, har ringet til synderne, er stort set alle opgaverne blevet afleveret! Jeg mener det er et godt og sundt signal at sende til eleverne, at man ikke bare kan trække tiden ud og dermed undgå at aflevere nogle af opgaverne. Desuden har vi kunnet tage manglende opgaver med i overvejelserne angående vurdering af oprykning til næste klasse. Min klare holdning er, at vi på ML skal fokusere på, at alle skriftlige opgaver skal afleveres ellers skal eleverne sættes til at skrive dem på biblioteket eller i studie-cafeen - eller i sidste instans: vejledes til en anden uddannelse! Der er desuden udarbejdet en tydelig progressionsplan for skriftligt arbejde og en såkaldt wiki om de vigtigste begreber indenfor skriftlige genrer i alle fag se nærmere på hjemmesiden under Fastholdelse Mulerbegreber og Om mulerne Retningslinjer. 3

4 Specielt hvad angår hf er timetildelingen til tutorerne ændret, således at ressourcerne anvendes mere hensigtsmæssigt og målrettet. Enkelte af hf-tutorerne fungerer dermed i praksis som særlige tutorer for elever med særlige udfordringer/vanskeligheder. Læsevejledningen er blevet styrket gennem ansættelse af to nye læsevejledere, så vi nu har 3 læsevejledere i alt. Antal it-rygsække til gavn for læsehandicappede er også øget betydeligt, hvilket gerne skulle mindske frafald. Samarbejdet med både Ungekontakten og Rusmiddelcenteret i Odense Kommune er videreført og fungerer godt. Se også hjemmesiden: Fastholdelse. Den elektroniske fraværsregistrering i Lectio sikrer en hurtig hjælp til elever med for højt fravær. Systemet giver et hurtigt og klart overblik for såvel elever som studievejledere, lærere og uddannelsesledere. Elever der ikke har kunnet gennemføre uddannelse på ML er i samarbejde med UUO blevet vejledt til anden uddannelse så hurtigt som muligt, hvorfor frafaldet da også er størst på de første studieår på ML. Elevfrafaldet i STX er næsten uændret (vokset fra 5,68% til 5,76%) og i hf er der et fald fra 16,0% til 14,6%. Frafaldet på STX blev reduceret meget i 10/11. Målopfyldelse for punkt 2: 90% 3. Studieparathed Målene for indsatsområde 3 er: - At mindst 55% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2011, jf. - At elever og lærere fra ML i henhold til ovennævnte samarbejdsaftale deltager i udviklingsprojekter og brobygningsaktiviteter med elever og lærere fra Kerteminde Kommune hvor mindst 5 lærere fra ML deltager - At der gennemføres et samarbejdsprojekt med Vollsmoses mælkebøtter - At rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret, gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen Samarbejdet med Studievalg FYN er intensiveret og plan er offentliggjort på skolens hjemmeside under Fastholdelse. Over 55% (56%) af afgangseleverne var tilmeldt Brobygning til videregående uddannelser. Det omfattende samarbejde med Kerteminde Kommune, herunder Mølkærskolen, Hindsholsmskolen, Nymarkskolen og Kerteminde Skole har udmøntet sig i 4 tiltag: - Afholdelse af erfaringsudvekslingsmøde mellem lærer (i alt 39 lærere fra de 4 folkeskoler) og 15 lærere fra ML mhp. at udveklse erfaringer om fagligt niveau, arbejdsformer, eksamensformer mv. Møderne blev afholdt 3. november 2011 og organiseret som fag-møder mellem fagkolleger og er blevet evalueret meget positivt. - Besøg på Kertemindeskolerne: For at øge de kommende 9.klasses elevers opmærksomhed på stx-uddannelserne har 4 muler-lærere aflagt et dagsbesøg i 8.klasserne på samarbejdsskolerne og her, på 8. klassernes hjemmebane, informeret generelt om stx og specifikt givet eksempler på undervisning på stx. Besøgene blev gennemført med deltagelse af ambassadørelever fra ML med Kerteminde-baggrund. 4

5 - Som opfølgning på erfaringsudvekslingsmøderne mellem lærerne fra de to skoleformer er i ugerne 9-12 organiseret brobygning for kertemindelærere (som underviser i udskolingen, herunder 8. klasse) på ML. Her deltog i alt 26 folkeskolelærere og 21 ML-lærere. Folkeskolelærerne fik mulighed for at følge undervisning på gymnasialt niveau i egne fag for derved at blive bedre rustede til at vejlede folkeskoleeleverne mht. faglige niveauer og arbejdsformer i gymnasiet. Observationstimerne blev i hvert enkelt tilfælde fulgt op af en samtale-time med en ml-lærere mhp drøftelse af undervisningsformer, niveau mv. Disse besøg er blevet særdeles positivt evalueret af folkeskolelærerne. - Som opfølgning på orienteringen om stx på kertemindeskolerne blev i marts måned afholdt miniorienteringsmøder for de 4 kertemindeskolers 8.klasseselever og disses forældre. Hensigten var at invitere interesserede forældre til at opleve ML og høre om dagligdagen på et alment gymnasium, for derved at få stx til at fremstå som mindre skræmmende for gymnasiefremmede forældre/elever og øge forældrenes opmærksomhed på stx som mulighed, når valg af ungdomsuddannelse bliver aktuelt i 9. klasse. Besøgene blev af alle, ikke mindst af de deltagende folkeskoleelever, evalueret meget positivt. En rapport over det samlede samarbejde er under udarbejdelse og det er besluttet at videreføre samarbejdet i næste skoleår. Mange mulerelever deltager i samarbejdsprojekt med Vollsmoses mælkebøtter på Vollsmose Bibliotek, hvor de udover at få hjælp til egne projekter samtidigt forpligter sig til at hjælpe folkeskoleelever fra området ud fra devisen: noget for noget se nærmere: Rektor har i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret, gennemført en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen, som har medført små omgående justeringer i dagligdagen og generelt viser stor elevtilfredshed med skolen. Målopfyldelse for punkt 3: 100% 4. Pædagogisk udvikling I henhold til skolens strategiplan er pædagogisk udvikling et fast fokuspunkt på Mulernes Legatskole. Målene for indsatsområde 4 er: - At der i det kommende skoleår skal være fokus på skriftlighed, herunder progressionsplan for skriftlighed, udvikling af wiki med begreber inden for skriftlighed samt forsøg med omlægning af elevtid til vejledning - At anvendelsen af i-bøger afprøves og evalueres i mindst 5 fag - At studieretningerne i 1.g og 2.g implementerer toning og øget samspil mellem fagene - At der specielt på hf foretages forsøg med øget variation og kvalitet af undervisningen, samt iværksættes initiativer til at forbedre elevernes arbejdsvaner og studiekompetencer - At alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Der er sat fokus på skriftlighed, herunder progressionsplan for skriftlighed, udvikling af wiki med begreber inden for skriftlighed samt forsøg med omlægning af elevtid til vejledning bla. gennem Pædagogisk Forum arrangement den I-bøger er blevet anvendt i 5 fag (matematik, tysk, dansk, historie, engelsk og samfundsfag) der er anvendt ca kr. på indkøb af licenser til I-bøger. 5

6 Studieretningerne i 1.g og 2.g implementerer toning og øger samspillet mellem fagene. I time- og fagfordelingen blev hf-holdene fordelt efter lærerønsker før STX-holdene der har på den måde været ekstra fokus på HF, ligesom der er gennemført flere initiativer på hf med fokus på øget variation og kvalitet i undervisningen, som har medført, at skolens Strategiudvalg 3 har udarbejdet en rapport med anvisninger på forskellige tiltag i hf. Disse tiltag iværksættes fra og med skoleåret 2012/13 - målet er både at øge kvaliteten samt mindske frafaldet. Se nærmere på hjemmesiden under Pædagogisk udvikling, hvor alle forsøg formidles. Målopfyldelse for punkt 4: 100% 5. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Fokusområder: Fortsat opfølgning på strategi for elektroniske tavler, udnyttelse af elektroniske platforme og web 2.0, samt opfølgning på strategien med PC til alle elever. Målene for indsatsområde 5 er: - At der uddannes 5 it-vejledere, som hver iværksætter mindst en it-workshop for kollegerne - At der gennemføres et skolebaseret kursus i anvendelsen af web 2.0 med mindst 20 lærere som deltagere - At der foretages forsøg med flere it-tavler i undervisningslokalerne - At processkrivning med anvendelse af programmet Elluminate (eller lignende) udbygges - At alle større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Der er uddannet 5 it-vejledere, som hver har iværksat mindst en it-workshop for kollegerne på grundlag af en klar arbejdsbeskrivelse; emnerne har bl.a. været: Elektroniske rette-strategier, Sugarsync (virker som en udvidet usb-nøgle, som kan tilgås overalt fra nettet), Navigator (et program, der indebærer, at der kan fås adgang til andres computerskærme, således at der kan vejledes/korrigeres ad den vej) og endelig brug af elektroniske tavler i undervisningen. Der er gennemført et skolebaseret kursus i anvendelsen af web 2.0 i samarbejde med IT-center Fyn med 25 deltagere. Kurset forløb over tre dage og kvalificerede i høj grad lærerne. Der er ingen tvivl om, at web 2.0 vil blive et bærende element, når de elektroniske tavler implementeres. Der er afholdt forsøg med elektroniske tavler i 10 lokaler. En række lærere har været involveret. Den blev der afholdt introkurser for alle skolens lærere. Dette følges op af et stort introkursus før næste skoleårs begyndelse. Der arbejdes aktivt med programmet Elluminate i fagene matematik, spansk og italiensk. Der er afholdt inspirationsmøde med it-medarbejderne for at få en større udbredelse På skolens hjemmeside er der fyldig omtale af e-tavler og it i undervisningen, se menupunktet Undervisning. Målopfyldelse for punkt 5: 100% 6. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift samt moderniserer bygningerne Der er store usikkerheder forbundet med at opstille mål for besparelser på varmeforbruget, da vi netop har indviet ny foyer, med nyt varme-ventilationsanlæg og mange nye opholds- og arbejdspladser samt fordi vi i november måned påbegynder nyt byggeri af naturvidenskabsfløj, med de varmetab det kan medføre i byggeperioden men vi ønsker alligevel at være ambitiøse på dette område. 6

7 Mål: - At der gennem modernisering og optimering af skolens varme- og ventilationsanlæg spares mindst 10% på varmeregningen for perioden , i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i samme periode, under hensyntagen til graddage og prisstigninger - At der i foråret 2012 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne, herunder plan for modernisering og udbygning af naturvidenskabsafdelingen (der påbegyndes i november 2011) Skolen har opsat kontrakt på alarm/sikring med G4S og i stedet for indgået aftale med Dansikring fra begyndelsen af det kommende skoleår. Dette indebærer en investering i nyt anlæg på ca kr., men samtidigt en stor årlig driftsbesparelse og et ensartet og forenklet system på hele skolen. Trods stort varmetab i forbindelse med de destruktive bygningsmæssige indgreb som følge af renovering og udbygning og trods øget opvarmning og navnlig øget ventilation af skolens foyer (i forhold til tiden, hvor denne kun tjente som garderobe) har skolen præsteret en væsentlig reduktion af det samlede varmeforbrug målt fra , idet varmeforbruget målt i m 3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år under hensyntagen til graddage er reduceret med 9,4% - jfr. fremlæggelsen på sidste bestyrelsesmøde, hvor rapport for den fortsatte modernisering af bygningsmassen blev gennemgået. Målopfyldelse for punkt 6: 90% Konklusion punkt vægt opfyldelse vægtet 1 15% 100% 15% 2 15% 90% 14% 3 15% 100% 15% 4 20% 100% 20% 5 15% 100% 15% 6 20% 90% 18% sum 97% Samlet set en udmøntningsprocent på 97% NB: Bestyrelsen har på sit møde den vedtaget rapporten og begrundelsen for udbetalingsprocenten. Torben Jakobsen Rektor den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2012-13 bestyrelsens begrundelse for udmøntning

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011. . a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse lærerteams. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF-kursus pr. sept. 2011 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2012/2013 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 2: Studieparathed. a) Antal elever, der gennemfører adgangsgivende eksamen inden for normal tid. Mål: minimum samme niveau

Læs mere

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium.

Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Afsluttende rapport til GL- Projekt Attraktive arbejdspladser- fra Ordrup Gymnasium. Resultatet af Ordrup Gymnasiums arbejde med Fremtidens kompetenceudviklingspolitik blev fremlagt på GL s konference

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering

+ Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering + Kvalitetsudviklingssystem, mål og handleplan for 2014-15, med evaluering Formålet med Brøndby Gymnasiums Kvalitetsudviklingssystem er at leve op til Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Torsdag den 17. marts 2015 Medlemmer af bestyrelsen: Claus Michelsen Professor, SDU Formand. Udpeget af Syddansk Universitet Helle Stryhn Uddannelseschef,

Læs mere

Bilag til handlingsplan 2014-15

Bilag til handlingsplan 2014-15 Bilag til handlingsplan 2014-15 Oversigt over evalueringen af handlingsplanens indsatsområder samt visse nøgletal. For en detaljeret beskrivelse af mål og indsatser henvises til Handlingsplan 2014-15.

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1z Hvem er jeg? Johan Christian Damsgaard (JC) Teamleder for klassen Dansk og musik 1z i dansk 1z Studieretning Biologi A Psykologi B Matematik B Alle har

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Referat 13. juni 2012 Bestyrelsesmøde nr. 27, onsdag den 13. juni 2012 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted Tilstede Svend Erik Søegaard, Kirsten Horn, Bo Hilsted, Jonas Harding, Mogens

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 6 9-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 6 9-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11

Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Ledelsesorganisering og sagsfordeling 2010-11 Åge Weigelt Rektor Tlf.: 87 34 80 15 og 40101914 Mail: aaw@viby-gym.dk Overordnet ansvar for pædagogisk, administrativ og økonomisk ledelse over for bestyrelsen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse mandag den 19. marts 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk bedst til indsigt og udsyn Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. september

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC)

Side 1 af 5. Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) Referent: Annie Christensen (AC) Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. september 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Bo Nygaard Larsen (BNL), Ellen Thomsen (ET),

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1 12-2011 kl. 17. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1 12-2011 kl. 17.00 Medlemmer: Karen Damsgaard Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx

Opfølgningsplan. Baggrund: Problemstilling: Mål: 3-års erfaring med HF Uddannelsesfremmede unge. Dette bekræftes af xxx Opfølgningsplan Baggrund: Uddannelse spiller en helt central rolle i den politiske debat om indretningen af fremtidens velfærdssamfund. Der er i disse år et meget stort fokus på uddannelsessystemet og

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X

Skolebestyrelsen. Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00. Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest. Dagsorden: Referat: X Møde tirsdag den 12. juni 2012 kl. 18.00 Sted: Mødelokalet Nivå Skole Vest Dagsorden: Referat: X Deltagere: Annemette Ottesen, Charlotte Kirkegaard, Dorthe Runge-Dalager, Flemming Sylvest Larsen, Morten

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013

Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Opgørelse resultatlønskontrakt 1. august 2012-1.juli 2013 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få afsluttet byggesagen på bedst mulig vis

Læs mere

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan

Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Støvring Gymnasium 2013 vision, mission, strategi og handlingsplan Vision: Det er Støvring Gymnasiums vision at være det foretrukne lærested for unge mennesker i lokalområdet og en særdeles attraktiv ungdomsuddannelse

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF

Resultatvurdering af. Kvalitetsplan 2010. Høng Gymnasium og HF Resultatvurdering af Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Efterår 2011 Resultatvurdering af kvalitetsplan fra 2010 Skolens ledelse har nedsat et kvalitetsudvalg, som blandt andet har fået til opgave

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.

Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3. Viborg Gymnasium og HF s værdigrundlag, målsætning, strategier og handlingsplaner i perioden 2011-2015. Sidst vedtaget på bestyrelsesmødet d. 25.3.14 1. Viborg Gymnasium og HFs værdigrundlag og målsætning

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 17-05-2010 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere