MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Bilag til bestyrelsesmødet den Rapport fra rektor til bestyrelsesformand om resultatløn Den Den indgåede resultatlønskontrakt ligger på hjemmesiden: Om Mulerne Bestyrelsen Resultatløn. Direkte link: (målene med kontrakten er indsat herunder i kursiv). Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at øge synligheden af skolens værdier, styrke åbenheden og gennemskueligheden i opgavevaretagelsen på Mulernes Legatskole samt understøtte rektors arbejde for at opnå de opstillede mål for skoleåret 2011/2012. I sidste skoleår gennemførte vi med støtte fra GLs midler om attraktive arbejdspladser en grundig trivselsundersøgelse blandt lærerne - se nærmere på hjemmesiden under Sundhed Trivselspolitik. På baggrund af projektet er der blevet gennemført en række initiativer, som har styrket åbenheden og gennemskueligheden. Der er udarbejdet handleplaner, som er diskuteret i pædagogisk råd og vedtaget i SU i løbet af skoleåret og derefter skal indarbejdes i skolens personalepolitik. Fx er den såkaldte P-vagtordning og teamarbejdet blevet evalueret og er nu justeret på baggrund af heraf. Vi præsenterede projektet med stor succes på Rektorforeningens og GLs store konference om attraktive arbejdspladser den på Axelborg. Rektor og vicerektor har i forbindelse med MUS overværet undervisning i mange klasser og dermed også vist øget interesse for lærernes hovedfunktion at være undervisere. Kvalitet i undervisningen er styrket gennem lærernes efteruddannelse blandt andet indenfor IT med uddannelse og ansættelse af 5 pædagogiske datavejledere. Der har været særlige initiativer for at give de bedste elever udfordringer gennem Akademiet for Talentfulde Unge, hvor 9 elever deltager på anden årgang og ikke mindre end 14 elever på den nye første årgang. En lærer fra ML samt rektor er med i styregruppen. Projektet har fået god pressedækning i de Fynske medier. I dette skoleår har der ikke været en demokratidag, men vi har haft fællestimer, som belyser det på en anden måde. Vi havde et vælgermøde i forbindelse med Folketingsvalget, hvor alle Folketingets partier var repræsenteret. Elevdeltagelsen i spørgerunden viste på glimrende vis mangfoldigheden i elevskaren. Vi har haft fællestime med Danmarks Radio om nyhedsformidling, som også viste det store elevengagement i samfundslivet. I forbindelse med indvielsen af foyeren og nybyggeriet har der været god pressedækning, som også viser en synliggørelse af skolens værdier. Generelt er eleverne med overalt i arbejdsgrupper og udvalg hvor der er mulighed for det. Fællesskab og rummelighed er understreget gennem en vellykket kulturfestival den 19. april og en flot Filmfestival den 10. maj 2012 (se reportager på Muler Update). Værdigrundlag, opgavevaretagelse og informationer generelt formidles i stor udstrækning løbende på skolens hjemmeside, hvorved vi lever op til vores ry som en åben og udviklingsorienteret uddannelsesinstitution med vægt på tolerance og mangfoldighed. Det var tydeligt at mange af de 270 ansøgere til lærerstillingerne i foråret 2012 også havde noteret sig dette i deres ansøgninger. 1

2 Kvalitetssikring og indsatsområder i skoleåret : 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. Målene for indsatsområde 1 er: - at gennemsnitligt 98% af alle timer er læst ved skoleårets afslutning. Tallet opgøres på baggrund af de løbende indberetninger (lektioner til revisor), og sammentælles den Her beregnes et uvægtet gennemsnit for alle lærere. - At der anvendes mindst 1,7 mio kr. til kurser (både interne og externe) og kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den Rektorforeningen tal for gennemsnitsløn anvendes, timegodtgørelse og kursusafgift medregnes. Det decentrale skolekoncept er blevet bevaret med anvendelse af Lectio. Ved MUS udtrykkes fortsat stor tilfredshed med dette system. Lærerne har udnyttet den fleksible tilrettelæggelse til længere udlandsophold uden, at det har givet eleverne mellemtimer, og årsnormen er alligevel blevet opnået. Skemalægningen understøtter disse mål. Gennemsnitligt er over 98% af alle lektioner blevet læst ved skoleårets afslutning målet er nået. Lectio har også fungeret som et godt arbejdsredskab. Der anvendes 2,5 mill. kr. til forskellige former for efteruddannelse og kurser. Dermed er målet, at mindst kr. anvendes på kurser (både interne og externe) og kompetenceudvikling for skolens ansatte inden den , rigeligt opfyldt. Målopfyldelse for punkt 1: 100% 2. Mindre fravær mindre frafald, indsats i forhold til lærere og elever/studerende Målene for indsatsområde 2 er: - At der gennemføres mindst tre personalearrangementer, som støttes økonomisk af skolen - At der udarbejdes kantinestrategi hvor sund ernæring er i fokus sammen med konkrete undervisningsprojekter - At der udarbejdes plan for at gøre udenomsarealet ved Mulernes Legatskole til et område hvor der i højere grad bliver mulighed for fysiske aktiviteter. - At skolens teamstruktur og p-vagt ordning evalueres og konklusioner beskrives i rapport senest den at elevernes fraværsmønster løbende registreres og der følges op på uregelmæssigheder - at elever der ikke kan gennemføre uddannelse på ML vejledes til en anden uddannelse så hurtigt som muligt i uddannelsesforløbet og tidligst muligt i skoleåret - at der gøres særligt indsat for at formindske elevernes skriftlige fravær, herunder implementere ny procedure med hurtigere reaktion fra studievejledere og uddannelsesleder overfor den enkelte elev - at elevfrafaldet i både hf og stx er på samme niveau eller lavere end sidste års frafald Sygefraværet blandt de ansatte er meget lavt. Blandt lærere er fraværet faldet de sidste 3 år og er nu på ca. 1,12%, mens det ifølge sagens natur er noget højere for ansatte i flexjob. Der er gennemført flere end 3 personalearrangementer i efterårssemestret med god personaledeltagelse (DHL-stafet, vinsmagning, arbejdspladsen motionerer, personalefest, vinsmagning, julefrokost mv.). 2

3 En kantinestrategi er under udarbejdelse i skolens kantineudvalg. Følgende fokusområder er vedtaget: 1) Øge kendskabet til kantinens udbud af sunde madvarer via a) opdateret liste på hjemmesiden over tiltag/nyheder fra kantinen (udarbejdes af kantineforpagter), b) elevproduceret video om kantinens sunde egenproduktion og sunde produkter i øvrigt, c) en udvidet info-folder (som uddeles ved præsentationsaftenen for nye elever og deres forældre i september, d) øge elever og forældres kendskab til muligheden for at købe klippekort til kantinen og dernæst lave et særligt sundt klippekort, således at forældre kan målrette deres betaling til sundere madvarer 2) integrere arbejdet med sundhed, herunder sund ernæring, i et projekt lagt i forbindelse med nat.vid. dagen i næst skoleår. 3) udarbejde undervisningsmaterialer, som letter inddragelse af arbejdet med sund ernæring i undervisningen i naturvidenskab herunder at inddrage arbejdet med at udarbejde varedeklarationer til kantinens produkter i undervisningen. Skolen har indgået et samarbejde med landskabsarkitektfirmaet GBL, som har udarbejdet en overordnet strategi for de grønne områder. Desuden er der fra idrætslærerne indhentet prioriterede ønsker til udnyttelsen af grønne arealer til idræt og en plan herfor er udarbejdet, som er sendt til godkendelse i Odense Kommune, hvorefter fonde ansøges om tilskud til medvirken ved etableringen heraf. Der vil blive tale om en flerårig indsats, som skal munde ud i etablering af multibaner, beachvolley-bane, parcour-bane mm. Multibaner og beach-volley-bane forventes etableret i efteråret Vi har i slutningen af juni modtaget besked fra Lokale- og Anlægsfonden, at de finder projektet interessant og vil støtte økonomisk, dog først efter en sparringsfase med tilpasning af projektet, så flest mulige i lokalområdet også kan få glæde af de nye faciliteter. Skolens team og P-vagtordning er blevet evalueret og ved en afstemning i Pædagogisk Råd ønskede næsten alle den nuværende ordning bevaret. Ændringerne er implementeret som bilag til den arbejdstidsaftale for , som tillidsrepræsentant og rektor indgik i maj Fastholdelsen har været i centrum med en mere konsekvent strategi for at fastholde studieegnede elever. Timetallet i studiecaféen er blevet øget og udbygget med elektronisk lektiehjælp i flere fag. Læsevejledningskurser er blevet bevaret. Rektors besøg i 1.klasserne er fortsat med henblik på at kortlægge elevernes tilfredshed med uddannelsens indhold og studiemiljøet på skolen. Proceduren for bekæmpelse af skriftligt fravær er blevet forenklet og implementeret, og vi har som noget nyt haft skrivecamp i eksamensperioden i år; en periode hvor eleverne fra 1. og 2. årgang jo har god tid og bør holdes fra gadehjørnerne med sundt arbejde 96 opgaver er blevet indkaldt. Studievejlederne, uddannelseslederne og ikke mindst sekretær Vibeke Andersen har udført et stort arbejde i den forbindelse. Ved at Vibeke nådesløst og vedholdende, men på en særdeles empatisk facon, har ringet til synderne, er stort set alle opgaverne blevet afleveret! Jeg mener det er et godt og sundt signal at sende til eleverne, at man ikke bare kan trække tiden ud og dermed undgå at aflevere nogle af opgaverne. Desuden har vi kunnet tage manglende opgaver med i overvejelserne angående vurdering af oprykning til næste klasse. Min klare holdning er, at vi på ML skal fokusere på, at alle skriftlige opgaver skal afleveres ellers skal eleverne sættes til at skrive dem på biblioteket eller i studie-cafeen - eller i sidste instans: vejledes til en anden uddannelse! Der er desuden udarbejdet en tydelig progressionsplan for skriftligt arbejde og en såkaldt wiki om de vigtigste begreber indenfor skriftlige genrer i alle fag se nærmere på hjemmesiden under Fastholdelse Mulerbegreber og Om mulerne Retningslinjer. 3

4 Specielt hvad angår hf er timetildelingen til tutorerne ændret, således at ressourcerne anvendes mere hensigtsmæssigt og målrettet. Enkelte af hf-tutorerne fungerer dermed i praksis som særlige tutorer for elever med særlige udfordringer/vanskeligheder. Læsevejledningen er blevet styrket gennem ansættelse af to nye læsevejledere, så vi nu har 3 læsevejledere i alt. Antal it-rygsække til gavn for læsehandicappede er også øget betydeligt, hvilket gerne skulle mindske frafald. Samarbejdet med både Ungekontakten og Rusmiddelcenteret i Odense Kommune er videreført og fungerer godt. Se også hjemmesiden: Fastholdelse. Den elektroniske fraværsregistrering i Lectio sikrer en hurtig hjælp til elever med for højt fravær. Systemet giver et hurtigt og klart overblik for såvel elever som studievejledere, lærere og uddannelsesledere. Elever der ikke har kunnet gennemføre uddannelse på ML er i samarbejde med UUO blevet vejledt til anden uddannelse så hurtigt som muligt, hvorfor frafaldet da også er størst på de første studieår på ML. Elevfrafaldet i STX er næsten uændret (vokset fra 5,68% til 5,76%) og i hf er der et fald fra 16,0% til 14,6%. Frafaldet på STX blev reduceret meget i 10/11. Målopfyldelse for punkt 2: 90% 3. Studieparathed Målene for indsatsområde 3 er: - At mindst 55% af skolens afgangselever deltager i Brobygning til videregående uddannelser, som foregår i uge 43, 2011, jf. - At elever og lærere fra ML i henhold til ovennævnte samarbejdsaftale deltager i udviklingsprojekter og brobygningsaktiviteter med elever og lærere fra Kerteminde Kommune hvor mindst 5 lærere fra ML deltager - At der gennemføres et samarbejdsprojekt med Vollsmoses mælkebøtter - At rektor i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret, gennemfører en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen Samarbejdet med Studievalg FYN er intensiveret og plan er offentliggjort på skolens hjemmeside under Fastholdelse. Over 55% (56%) af afgangseleverne var tilmeldt Brobygning til videregående uddannelser. Det omfattende samarbejde med Kerteminde Kommune, herunder Mølkærskolen, Hindsholsmskolen, Nymarkskolen og Kerteminde Skole har udmøntet sig i 4 tiltag: - Afholdelse af erfaringsudvekslingsmøde mellem lærer (i alt 39 lærere fra de 4 folkeskoler) og 15 lærere fra ML mhp. at udveklse erfaringer om fagligt niveau, arbejdsformer, eksamensformer mv. Møderne blev afholdt 3. november 2011 og organiseret som fag-møder mellem fagkolleger og er blevet evalueret meget positivt. - Besøg på Kertemindeskolerne: For at øge de kommende 9.klasses elevers opmærksomhed på stx-uddannelserne har 4 muler-lærere aflagt et dagsbesøg i 8.klasserne på samarbejdsskolerne og her, på 8. klassernes hjemmebane, informeret generelt om stx og specifikt givet eksempler på undervisning på stx. Besøgene blev gennemført med deltagelse af ambassadørelever fra ML med Kerteminde-baggrund. 4

5 - Som opfølgning på erfaringsudvekslingsmøderne mellem lærerne fra de to skoleformer er i ugerne 9-12 organiseret brobygning for kertemindelærere (som underviser i udskolingen, herunder 8. klasse) på ML. Her deltog i alt 26 folkeskolelærere og 21 ML-lærere. Folkeskolelærerne fik mulighed for at følge undervisning på gymnasialt niveau i egne fag for derved at blive bedre rustede til at vejlede folkeskoleeleverne mht. faglige niveauer og arbejdsformer i gymnasiet. Observationstimerne blev i hvert enkelt tilfælde fulgt op af en samtale-time med en ml-lærere mhp drøftelse af undervisningsformer, niveau mv. Disse besøg er blevet særdeles positivt evalueret af folkeskolelærerne. - Som opfølgning på orienteringen om stx på kertemindeskolerne blev i marts måned afholdt miniorienteringsmøder for de 4 kertemindeskolers 8.klasseselever og disses forældre. Hensigten var at invitere interesserede forældre til at opleve ML og høre om dagligdagen på et alment gymnasium, for derved at få stx til at fremstå som mindre skræmmende for gymnasiefremmede forældre/elever og øge forældrenes opmærksomhed på stx som mulighed, når valg af ungdomsuddannelse bliver aktuelt i 9. klasse. Besøgene blev af alle, ikke mindst af de deltagende folkeskoleelever, evalueret meget positivt. En rapport over det samlede samarbejde er under udarbejdelse og det er besluttet at videreføre samarbejdet i næste skoleår. Mange mulerelever deltager i samarbejdsprojekt med Vollsmoses mælkebøtter på Vollsmose Bibliotek, hvor de udover at få hjælp til egne projekter samtidigt forpligter sig til at hjælpe folkeskoleelever fra området ud fra devisen: noget for noget se nærmere: Rektor har i forbindelse med sine besøg i alle 1. g og 1. hf klasser i efteråret, gennemført en anonym undersøgelse af elevernes studieparathed og tilfredshed med uddannelsens indhold samt studiemiljøet på skolen, som har medført små omgående justeringer i dagligdagen og generelt viser stor elevtilfredshed med skolen. Målopfyldelse for punkt 3: 100% 4. Pædagogisk udvikling I henhold til skolens strategiplan er pædagogisk udvikling et fast fokuspunkt på Mulernes Legatskole. Målene for indsatsområde 4 er: - At der i det kommende skoleår skal være fokus på skriftlighed, herunder progressionsplan for skriftlighed, udvikling af wiki med begreber inden for skriftlighed samt forsøg med omlægning af elevtid til vejledning - At anvendelsen af i-bøger afprøves og evalueres i mindst 5 fag - At studieretningerne i 1.g og 2.g implementerer toning og øget samspil mellem fagene - At der specielt på hf foretages forsøg med øget variation og kvalitet af undervisningen, samt iværksættes initiativer til at forbedre elevernes arbejdsvaner og studiekompetencer - At alle større pædagogiske forsøg og projekter formidles på skolens hjemmeside. Der er sat fokus på skriftlighed, herunder progressionsplan for skriftlighed, udvikling af wiki med begreber inden for skriftlighed samt forsøg med omlægning af elevtid til vejledning bla. gennem Pædagogisk Forum arrangement den I-bøger er blevet anvendt i 5 fag (matematik, tysk, dansk, historie, engelsk og samfundsfag) der er anvendt ca kr. på indkøb af licenser til I-bøger. 5

6 Studieretningerne i 1.g og 2.g implementerer toning og øger samspillet mellem fagene. I time- og fagfordelingen blev hf-holdene fordelt efter lærerønsker før STX-holdene der har på den måde været ekstra fokus på HF, ligesom der er gennemført flere initiativer på hf med fokus på øget variation og kvalitet i undervisningen, som har medført, at skolens Strategiudvalg 3 har udarbejdet en rapport med anvisninger på forskellige tiltag i hf. Disse tiltag iværksættes fra og med skoleåret 2012/13 - målet er både at øge kvaliteten samt mindske frafaldet. Se nærmere på hjemmesiden under Pædagogisk udvikling, hvor alle forsøg formidles. Målopfyldelse for punkt 4: 100% 5. Kommunikation og it, herunder udbygning af brugen af it i undervisningen Fokusområder: Fortsat opfølgning på strategi for elektroniske tavler, udnyttelse af elektroniske platforme og web 2.0, samt opfølgning på strategien med PC til alle elever. Målene for indsatsområde 5 er: - At der uddannes 5 it-vejledere, som hver iværksætter mindst en it-workshop for kollegerne - At der gennemføres et skolebaseret kursus i anvendelsen af web 2.0 med mindst 20 lærere som deltagere - At der foretages forsøg med flere it-tavler i undervisningslokalerne - At processkrivning med anvendelse af programmet Elluminate (eller lignende) udbygges - At alle større it-projekter og initiativer formidles på skolens hjemmeside. Der er uddannet 5 it-vejledere, som hver har iværksat mindst en it-workshop for kollegerne på grundlag af en klar arbejdsbeskrivelse; emnerne har bl.a. været: Elektroniske rette-strategier, Sugarsync (virker som en udvidet usb-nøgle, som kan tilgås overalt fra nettet), Navigator (et program, der indebærer, at der kan fås adgang til andres computerskærme, således at der kan vejledes/korrigeres ad den vej) og endelig brug af elektroniske tavler i undervisningen. Der er gennemført et skolebaseret kursus i anvendelsen af web 2.0 i samarbejde med IT-center Fyn med 25 deltagere. Kurset forløb over tre dage og kvalificerede i høj grad lærerne. Der er ingen tvivl om, at web 2.0 vil blive et bærende element, når de elektroniske tavler implementeres. Der er afholdt forsøg med elektroniske tavler i 10 lokaler. En række lærere har været involveret. Den blev der afholdt introkurser for alle skolens lærere. Dette følges op af et stort introkursus før næste skoleårs begyndelse. Der arbejdes aktivt med programmet Elluminate i fagene matematik, spansk og italiensk. Der er afholdt inspirationsmøde med it-medarbejderne for at få en større udbredelse På skolens hjemmeside er der fyldig omtale af e-tavler og it i undervisningen, se menupunktet Undervisning. Målopfyldelse for punkt 5: 100% 6. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift samt moderniserer bygningerne Der er store usikkerheder forbundet med at opstille mål for besparelser på varmeforbruget, da vi netop har indviet ny foyer, med nyt varme-ventilationsanlæg og mange nye opholds- og arbejdspladser samt fordi vi i november måned påbegynder nyt byggeri af naturvidenskabsfløj, med de varmetab det kan medføre i byggeperioden men vi ønsker alligevel at være ambitiøse på dette område. 6

7 Mål: - At der gennem modernisering og optimering af skolens varme- og ventilationsanlæg spares mindst 10% på varmeregningen for perioden , i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år i samme periode, under hensyntagen til graddage og prisstigninger - At der i foråret 2012 fremlægges rapport i bestyrelsen med plan for løbende modernisering og forbedring af bygningerne, herunder plan for modernisering og udbygning af naturvidenskabsafdelingen (der påbegyndes i november 2011) Skolen har opsat kontrakt på alarm/sikring med G4S og i stedet for indgået aftale med Dansikring fra begyndelsen af det kommende skoleår. Dette indebærer en investering i nyt anlæg på ca kr., men samtidigt en stor årlig driftsbesparelse og et ensartet og forenklet system på hele skolen. Trods stort varmetab i forbindelse med de destruktive bygningsmæssige indgreb som følge af renovering og udbygning og trods øget opvarmning og navnlig øget ventilation af skolens foyer (i forhold til tiden, hvor denne kun tjente som garderobe) har skolen præsteret en væsentlig reduktion af det samlede varmeforbrug målt fra , idet varmeforbruget målt i m 3 i forhold til gennemsnittet for de tre foregående år under hensyntagen til graddage er reduceret med 9,4% - jfr. fremlæggelsen på sidste bestyrelsesmøde, hvor rapport for den fortsatte modernisering af bygningsmassen blev gennemgået. Målopfyldelse for punkt 6: 90% Konklusion punkt vægt opfyldelse vægtet 1 15% 100% 15% 2 15% 90% 14% 3 15% 100% 15% 4 20% 100% 20% 5 15% 100% 15% 6 20% 90% 18% sum 97% Samlet set en udmøntningsprocent på 97% NB: Bestyrelsen har på sit møde den vedtaget rapporten og begrundelsen for udbetalingsprocenten. Torben Jakobsen Rektor den

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bestyrelsen den 20.9.2012 Odense den 26-8-2012 Resultatlønskontrakt

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2009-10 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011

Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Undervisningsmiljøvurdering Mulernes Legatskole februar 2011 handleplan godkendt i SU den 24.3.2011 Handleplanen er udarbejdet på baggrund af UMV-undersøgelse gennemført i november 2010 for både stx- og

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2012-13 bestyrelsens begrundelse for udmøntning

Læs mere

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11

Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2010-11 Bilag 8a. Til bestyrelsen for Viby Gymnasium Status for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 20-11 Baggrund Resultatkontrakten, der er indgået mellem bestyrelsen for Viby Gymnasium ved formand Niels

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Bilag 3 Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Indikatorer og målopfyldelse De enkelte resultatmål i kontrakten måles ved hjælp af indikatorer,

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15

Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Resultatlønskontrakt for rektor på Frederikssund Gymnasium for skoleåret 2014/15 Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til At skabe synlighed og gennemskuelighed omkring gymnasiets

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2008-09 Viby Gymnasium og HF Formål med kontrakten Følgende resultatkontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Viby Gymnasium og HFs opgavevaretagelse

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2015-2016 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønskontrakt

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2013 2014 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Ministeriet for Børn og Undervisning) De primære formål med resultatlønskontrakten for øverste leder er: Den skal

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret

Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Rektor Tønder den 11. august 2016 Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2016 2017 Formål med resultatlønskontrakten (ifølge Undervisningsministeriet) De primære formål med resultatlønskontrakten for

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2013/14 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2011/2012-1 - Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt

Læs mere

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret

Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret Vurdering af resultatlønskontrakt for rektor ved Herlev Gymnasium og HF for skoleåret 2014-2015 Ministeriet for Børn og Undervisning har i brev af 27. juni 2013 bemyndiget bestyrelsen til at indgå resultatlønkontrakt

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2011 2012 30. september 2011 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2011 2012 1. Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17

Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Resultatlønskontrakt for rektor på Fredericia Gymnasium 2016/17 Formål Resultatlønskontrakt for rektor er et af bestyrelsens styringsredskaber. Den understøtter dialogen mellem bestyrelsen og ledelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Jens Skov for perioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen

Resultatlønskontrakt: Mål- og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse. Basisrammen Resultatlønskontrakt: - og indsatsområder 2013-2014 samt grad af målopfyldelse 1. Undervisning 1.1 Lektieintegreret HF Basisrammen Formålet med udviklingsarbejdet er at styrke læringen i HF-uddannelsen

Læs mere

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015

Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Resultatløn, rektor, Sct. Knuds Gymnasium 2014-2015 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 21. september 2009 Punkt 10 Dagsordenspunkt: Rektors resultatkontrakt Sagsfremstilling: I september 2008 indgik rektor en resultatkontrakt

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Rektors resultatlønskontrakt for 2011/12 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed på Svendborg Gymnasium & HF (SG) samt understøtte rektors indsats

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-15 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Side 1 af 6. Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2015-2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen.

Respondenter I hver arbejdsgruppe deltog 4 6 lærere og 2 fra ledelsen. I den endelige diskussion deltog alle lærere og ledelsen. Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2012 2013 Nøgleområde 1 / 12 13: Uddannelsesprofiler på stx og hf Nøgleområde 2 / 12 13: Fastholdelse og forsømmelser Nøgleområde 3 /

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår.

1. en skoleevalueringsplan, der er en beskrivelse af, hvordan den overordnede evaluering af kvalitet og resultater på institutionen foregår. Kvalitetssikringssystem for Fredericia Gymnasium Kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet på Fredericia Gymnasium skal sikre gode resultater og fortsat skoleudvikling. Det indebærer, at mange

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11

Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Rektors resultatlønskontrakt for 2010/11 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal medvirke til at styrke åbenhed og gennemskuelighed i Svendborg Gymnasium & HFs (SG) opgavevaretagelse samt understøtte

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 1 Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2016-17 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Referat af møde i bestyrelsen den 29. september 2015 Til stede

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2015-16 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2012-13 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder:

Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF. I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Resultatmål 2011-12Tårnby Gymnasium & HF I. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2011 2012. Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2011 2012 Nøgleområde 1/11 12: Skriftlighed og skriftligt fravær Nøgleområde 2/11 12: Klasseteam og faggrupper Nøgleområde 3/11 12: Bygninger

Læs mere

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60%

Rektors resultatkontrakt Basisramme. Udviklingsstrategi 60% Rektors resultatkontrakt 2017-18 Basisramme Udviklingsstrategi 2016-2020: Udvikling af nye undervisnings former med henblik på elevernes læring 1. Logistik og styring Den særlige udviklingsindsats for

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret

Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret Resultatlønskontrakt for Rektor Susanne Juul Stubgaard skoleåret 2014-2015 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium & HF

Frederiksborg Gymnasium & HF Bilag D Strategiplan 2015-17 Frederiksborg Gymnasium & HF Behandlet på bestyrelsesmødet den 2/6 2015 Uddrag til brug på PR-møde d. 9/9 2015, (konfirmeret af bestyrelsen d. 29/9 2015) Grundsynspunkt En

Læs mere

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2011/2012 en afrapportering i forhold til resultatmålene A Obligatoriske indsatsområder STX: studieparathed: A1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer Deltagelse i projekt om Velfærdsledelse,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2011-2012 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16

Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 Nyborg Gymnasiums it strategi 2013 16 1. Indledning Denne strategi er udtryk for en status, nogle retningslinjer og en plan for den fortsatte udvikling på it området. Målet er at styrke integrationen af

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret

Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret Resultatlønskontrakt for Anne Birgitte Klange for skoleåret 2016-2017 30.09.2016 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres

Læs mere

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet:

Ledelsen har sat følgende punkter som mål for fastholdelsesarbejdet: Resultatlønskontrakt 2012 2013 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium

Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Vejlednings- og fastholdelsesinitiativer i studievejledningen på Nærum Gymnasium Studievejledningen giver her en kort oversigt over, hvilke områder der fokuseres på. Oversigten er møntet på alle interessenter

Læs mere

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer.

På bestyrelsesmødet den blev der præsenteret en oversigt over skolens talentarbejde og støtte til elever med særlige udfordringer. Rapport vedrørende Resultatlønskontrakt 2015/16 for rektor BILAG D Ifølge ministeriets bemyndigelse til at indgå resultatkontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere, samt retningslinjer

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF

Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF Fastholdelsespolitikken på Holstebro Gymnasium og HF 1. Formål: Fastholdelsespolitikken har til formål at sikre, at de elever, der optages på Holstebro Gymnasium og HF, gennemfører uddannelsen på forventede

Læs mere

Handlingsplan 2012 - HHX

Handlingsplan 2012 - HHX Handlingsplan 2012 - HHX Nedenstående plan er en oversigt over de indsatsområder der er foreslået for 2012 handlingsplanen bygger på strategiplanen 2010 2013, elevtrivselsundersøgelsen 2011, medarbejdertrivselsundersøgelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv

Resultatlønskontrakt Målrapportering i kursiv Resultatlønskontrakt 2016-17 Målrapportering i kursiv Formål med kontrakten Formålet med resultatlønskonceptet er at fokusere på de strategiske indsatsområder og i denne proces at understøtte bestyrelsens

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017.

Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august juli 2017. Resultatkontrakt mellem Brønderslev Gymnasium og HF og Rektor Per Knudsen for perioden 1. august 2016 31. juli 2017. 1.0 Formål Følgende resultatlønskontrakt skal medvirke til at styrke åbenhed, synlighed

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret

Resultatlønskontrakt for skoleåret Resultatlønskontrakt for skoleåret 2017-18 Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab

Læs mere

Rapport om rektors resultatlønskontrakt,

Rapport om rektors resultatlønskontrakt, Rapport om rektors resultatlønskontrakt, 2013-2014 Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. På baggrund af rapporten og efter bestyrelsesformandens

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering Handelsgymnasiet 2010-13 side 1 Mission Vision Indsatsområder Handelsgymnasiet Undervisningen Innovative arbejdsformer: - Helhedsundervisning (f.eks. Cooperative Learning) at give unge mulighed for at

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er

IT og læring får høj prioritet i det pædagogiske udviklingsarbejde 2012-15 pædagogiske arbejde således at skolen i 2015 er Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Fokuspunkter skoleåret 2014/15

Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2014/15 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Supervision og undervisning et er at fokusere på udvikling og kvalitetssikring af skolens

Læs mere

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor

Faaborg Gymnasium. Resultatlønskontrakt for rektor Faaborg Gymnasium Resultatlønskontrakt for rektor Bestyrelsen 29-09-2009 Indhold Indledning 2 Retningslinier 2 Indsatsområder for skoleåret 2009 / 2010 2 Obligatoriske områder 2 Valgfrie områder 2 1. Mere

Læs mere

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.)

Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16. B asi srammen (60.000 kr.) Rektors Resultatlønskontrakt 2015/20 16 Resultatlønskontrakten er opdelt i en basisramme (B) og i en ekstraramme (E), Derudover er der sat procenttal for målene. Basisrammen er ved fuld udbetaling 60.000

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016

Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Resultatlønskontrakt for Bo Larsen for perioden 1/8 2015 til 31/7 2016 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse af resultatløn

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC

Strategi 2012-15, vedtaget af bestyrelsen, nov. 2013, Randers HF & VUC Indsatsområde: IT-udvikling It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det udviklingsarbejde 2012-15 Nærværende IT strategi er dynamisk og justeres hvert år i oktober-november, enkelte mere

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt for rektor Kirsten Jensen Afrapportering Resultatlønskontrakt 2015-2016 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor

Læs mere

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010

Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Kvalitets- og evalueringsplan for Herlev Gymnasium og HF 2007-2010 Organisation (obligatoriske områder) Værdier, skole- og ledelsesorganisering Skolens værdigrundlag (og sammenhængen med selvevalueringen)

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015

Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Resultatlønskontrakt for Direktøren på Handelsfagskolen 2015 Bestyrelsen har med virkning pr. 1. januar 2015 indgået en 1-årig resultatlønskontrakt med direktør Pia Agerbæk Marlo på Handelsfagskolen med

Læs mere

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017

Bilag til resultatlønskontrakt 1. august juli 2017 Bilag til resultatlønskontrakt 1. august 2016-1.juli 2017 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Økonomi Basisramme At gennemføre skolens vedtagne besparelsesplan 30 Rektor skal

Læs mere

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter

Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Eksempler på delmål til resultatlønskontrakter Implementering af byggeri og lokaleindretninger. At sikre at institutionen fortsat kan leve op til de fastsatte strategiske kvantitative og kvalitative vækstmål,

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 20-8-2012 kl. 16.00 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 20-8-2012 kl. 16.00 Medlemmer: Simon Oddershede Gregersen Birger Hansen Rafael Frederik Hendriks Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge

Læs mere

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Egon Jensen, Birthe Sørensen, Lene Hauge.

Til stede: Charlotte Szocska, Chris Fløe Svenningsen, Ib Hansen, Mikkel Holmgaard Winding, Egon Jensen, Birthe Sørensen, Lene Hauge. MUNKENSDAM GYMNASIUM Tøndervej 100 6000 Kolding Tlf 7660 3060 Fax 7660 3061 munkensdam@munkensdam.dk www.munkensdam.dk bedst til indsigt og udsyn 20. september 2011 Referat af bestyrelsesmøde på Munkensdam

Læs mere

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium

Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium Resultatløn, rektor, Midtfyns Gymnasium 2017-18 Grundlag Ministeriet for Børn og Undervisning (Lov- og Kommunikationsafdelingen): Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012

Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 1 Fraværs- og fastholdelsespolitik fra august 2012 Fraværs- og fastholdelsespolitikken understøtter den del af skolens strategi, som omhandler fokus på, at den enkelte elev fastholdes og gennemfører uddannelsen.

Læs mere

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus

Udvalgsoversigt. Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalgsoversigt Hjørring Gymnasium og HF-kursus Udvalg side Bygningsudvalg 1 Holdoprettelsesudvalget 2 IT-udvalget 3 HF-udvalget 4 Fællestimeudvalget 5 Efteruddannelsesudvalget 6 AT-udvalget 7 Morgensamlingsudvalget

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET

RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET RESULTATKONTRAKT, REKTOR, SKOLEÅRET 2015-16 Formål med kontrakten Resultatkontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors arbejde i skoleåret

Læs mere

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF

Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Kvalitetsplan 2010 Høng Gymnasium og HF Denne kvalitetsplan er udarbejdet i foråret 2010 og træder i kraft pr. 1. august 2010. Indsatsområder: At udvikle kvaliteten af skolens arbejde er selvfølgelig vigtigt

Læs mere

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være

Gennemsnitligt for alle uddannelser skal 85 pct. af de. fortsat være Uddannelsesdirektør Hanne Dorthe Fischer: Resultatlønskontrakt 1. januar - 31. december 2010 Obligatorisk Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Andel

Læs mere

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013.

Tårnby Gymnasium & HF Bestyrelsesmøde 17. september 2013. Resultatmål 2013-14 Tårnby Gymnasium & HF Målene afspejler en helhedsorienteret indsats i forhold til elever, personale og udviklingsaktiviteter. Der vil derfor kunne være overlappende temaer. Ekstraramme

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2012-2013

Resultatlønskontrakt 2012-2013 Kalundborg den 27. november 2012 Resultatlønskontrakt 2012-2013 1. Grundlag og rammer for kontrakten Kvalitets- og tilsynsstyrelsen under Ministeriet for børn og undervisning har bemyndiget bestyrelsen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013

Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Resultatlønskontrakt for rektor Mette Kynemund, jan. 2013 dec. 2013 Evalueringen står i kursiv efter hvert indsatsområde. Baggrund for kontrakten. Bestyrelsen for Virum Gymnasium drøftede i løbet af foråret

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere