DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT. Marts 2012. Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB"

Transkript

1 Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT Marts 2012

2 INDHOLD DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser 9 Funktioner. 9 Dansk Galops repræsentant 10 Dansk Galops Handicapper 10 Dansk Væddeløbskalender 10 Kap. I Dansk Væddeløbsreglement Side Kap. II Væddeløbsselskaber 3-4 Almindelige bestemmelser Selskabernes bestyrelse. 16 Kap. III Officials Kap. IV Voldgiftsretter 13 Sammensætning Funktioner. 19 Kap. V Dansk Galops Voldgiftsret 17 Sammensætning Funktioner Klager og anker til Dansk Galops Voldgiftsret Begrænsning af anke Dansk Galops Voldgiftsrets forhandlinger. 23 Kap. VI Diskvalifikation og udelukkelse af heste Kap. VII Straffe og udelukkelse af personer

3 Kap. VIII Deltagere A. Hesteejere 38 Almindelige bestemmelser Konsortier Pseudonymer Befuldmægtigede Farver Regler for reklamer på jockeydragt Ejerskifte 37 B. Trænere 47 Almindelige bestemmelser. 38 C. Ryttere 48 Almindelige bestemmelser Amatørryttere Jockeys og lærlinge Vægtlettelser for ryttere. 42 D. Licenser 52 Almindelige bestemmelser Licensbestemmelser for trænere Licensbestemmelser for ryttere 46 E. Aftaler, ridepenge og godtgørelser 55 Aftaler mellem hesteejere, trænere, jockeys og lærlinge Ridepenge Rejse- og dagpenge Transportgodtgørelser Kollektiv forsikring. 49 Kap. IX OPDRÆTTERE & INDREGISTRERING A. Opdrættere, hingsteholdere og opdrætterpræmier B. Indregistrering 62 Almindelige bestemmelser Aldersbestemmelse Indregistrering Danskfødte og danskopdrættede fuldblodsheste Indførte fuldblodsheste Heste med fastslået identitet Hestenavne. 54 C. Hesteejernes forpligtelser Kap. X Propositioner og andre vilkår A. Almindelige bestemmelser B. Løbsarter 74 55

4 75 Toårsløb Invitationsløb Salgsløb og løb med salgsbetingelser Claimingløb Match C. Kvalifikation for deltagelse D. Vægtbestemmelser E. Handicaps F. Salgs- og claimingløb G. Distancer H. Præmiesum I. Indskud J. Anmeldelser og slettelser K. Starterklæringer L. Deling af løb M. Forlængelse af anmeldelsesfrist og ophævelse af løb N. Forlængelse og indstilling af løbene Kap. XI Banen 97 Almindelige bestemmelser Banens afmærkning Kap. XII Løbs- og ordensbestemmelser A. Almindelige bestemmelser B. Vejning C. Hjælpemidler Nummerering, opsidning og nedcantring. 78 D. Starten Almindelige bestemmelser 78

5 112 Start fra startbokse Start med flag 81 E. Forhold under løbet 114 Ridning af hesten Krydsning og genering Forkert bane Hjælp under løbet Walk Over Maksimaltid 84 F. Dommeren G. Ugyldige løb Kap. XIII Totalisatoren Kap. XIV Vægtdifferencer Kap. XV Suffix Kap. XVI Afgifter Kap. XVII Bøder Stikordsregister... 94

6 DANSK GALOP Foreningen til den ædle Hesteavls Fremme Almindelige bestemmelser Dansk Galops opgave er at fremme og lede den danske fuldblodsavl og -sport. Som Jockey Club for Danmark har Dansk Galop den øverste myndighed i alle forhold vedrørende afholdelse af væddeløb i Danmark. Dansk Galop har tiltrådt»the International Agreement on Breeding and Racing«, som forpligter Dansk Galop til at optræde solidarisk med andre landes væddeløbsautoriteter i alle spørgsmål om væddeløb. Funktioner Dansk Galop har følgende funktioner 1. Fastsætte Dansk Væddeløbsreglement (DVR) 2. Påse, at alle selskaber og personer, der er underkastet DVR, overholder dette samt a. meddele dispensationer fra DVR s bestemmelser b. i tvivlstilfælde fortolke DVR s bestemmelser c. foretage fornødne ændringer og tilføjelser til DVR 3. Udgive Dansk Væddeløbs Kalender (DVK) og Dansk Væddeløbs Årbog (DVÅ) 4. Udgive Dansk Stambog for Fuldblod (DSF) 5. Udadtil at repræsentere den danske væddeløbssport og -avl og på dennes vegne at føre alle forhandlinger med tilsvarende udenlandske hovedorganisationer. 6. I øvrigt at udøve de funktioner, som i DVR er forbeholdt den. Dansk Galops repræsentant Medlemmer af Dansk Galops forretningsudvalg eller en af formanden udpeget repræsentant i bestyrelsen samt Dansk Galops direktør har adgang overalt på alle baner og til stutterier og træningsetablissementer samt til at overvære voldgiftsrettens forhandlinger og undersøgelser såvel som den virksomhed, der udøves af de pågældende selskabers officials på banerne. Dansk Galops Handicapper Dansk Galop ansætter fælles handicapper for samtlige danske baner og drager omsorg for, at der hvert år offentliggøres et dansk generalhandicap. Dansk Væddeløbskalender DVK er Dansk Galops officielle organ. I DVK offentliggøres 1. Meddelelser fra Dansk Galop og væddeløbsselskaberne

7 2. Licenser 3. Væddeløbsterminer 4. Anmeldelsesterminer 5. Propositioner 6. Anmeldelser til større løb 7. Bekendtgørelser af vægte i større handicaps 8. Væddeløbsfarver 9. Pseudonymer 10. Køb og salg 11. Indførselscertifikater 12. Stutterimeddelelser a. fødsler b. navnebestemmelser c. kastrationer d. dødsfald 13. Træningslister 14. Løbsresultater 15. Voldgiftsretskendelser og alle øvrige meddelelser i forbindelse med væddeløb. Såfremt en i DVK offentliggjort meddelelse på grund af trykfejl eller anden årsag viser sig fejlagtig eller stridende imod DVR, kan ingen drage fordel heraf.

8 KAPITEL I DANSK VÆDDELØBSREGLEMENT FOR FULDBLODSAVL OG -SPORT 1. Alle løb skal for at kunne anerkendes afholdes i overensstemmelse med forskrifterne i DVR suppleret med en af de enkelte baner udarbejdede og af Dansk Galop godkendt»særlige Bestemmelser«. Endvidere skal alle løb være i overensstemmelse med EU-direktiv 427, 428 & 429. Stk. 2. Såfremt der opstår tvivlstilfælde i forbindelse med en bestemmelse i DVR, kan spørgsmålet indankes for Dansk Galops Voldgiftsret, hvis afgørelse er endelig og bindende for parterne. Stk. 3. Ændringer i DVR samt dispensation fra DVR kan kun foretages af Dansk Galops bestyrelse og skal for at have gyldighed være bekendtgjort i DVK - herfra dog undtaget de i 74, stk. 1, nævnte tilfælde. 2. Underkastet DVR er: a. selskaber, der foranstalter anerkendte løb b. officials c. hesteejere d. befuldmægtigede e. opdrættere f. trænere g. ryttere h. staldansatte i. personer, der i øvrigt beskæftiger sig med heste i træning. Stk. 2. Disse giver afkald på i påkommende tilfælde at gå til de ordinære domstole.

9 KAPITEL II VÆDDELØBSSELSKABER Almindelige bestemmelser 3. Selskaber, der ønsker at foranstalte anerkendte løb, skal til Dansk Galop indsende ansøgning herom bilagt a. oplysning om selskabets styrelse b. selskabets love c. beskrivelse af og detailleret kort over selskabets bane Stk. 2. Finder Dansk Galop ud fra ansøgningen, at betryggende forudsætninger for foranstaltning af væddeløb er til stede, meddeler Dansk Galop tilladelse hertil. Stk. 3. Finder Dansk Galop - efter tilladelsen er givet - at forudsætningerne ikke længere er til stede, kan Dansk Galop tilbagekalde den givne tilladelse. 4. Til dækning af udgifter i forbindelse med Dansk Galops funktioner erlægger selskaberne til Dansk Galop en bestemt procentdel af totalisatoromsætningen pr. løbsdag i galopløb. Stk. 2. Størrelsen af denne procentdel fastsættes af Dansk Galop efter forud indhentet udtalelse fra selskaberne og kan ikke uden disses tilslutning overstige 1/2 %. Selskabernes bestyrelse 5. Selskaber, der foranstalter anerkendte væddeløb, er gennem deres bestyrelse ansvarlig overfor Dansk Galop for, at løbene foranstaltes og gennemføres i overensstemmelse med forskrifterne i DVR samt øvrige af Dansk Galop udfærdigede forskrifter. 6. Selskabernes bestyrelser udpeger hvert år følgende officials: a. voldgiftsmedlemmer b. dommer c. starter d. vægtforstander Stk. 2. Selskaberne skal årligt i betimelig tid inden sæsonens begyndelse indsende til Dansk Galop liste over ovennævnte officials til godkendelse. Stk. 3. Ændringer i listen over officials skal snarest muligt meddeles Dansk Galop til godkendelse. 7. Det påhviler selskaberne at indsende til Dansk Galop: a. årligt inden sæsonens begyndelse til godkendelse selskabets»særlige Bestemmelser«. b. årligt inden sæsonens begyndelse mindst 14 dage før offentliggørelse: selskabets terminsliste. c. omgående efter løbenes afholdelse: beretning om løbenes resultat, samt alle med hjemmel i DVR trufne afgørelser angående diskvalifikation, udelukkelse og straf. d. årsstatistik og årsregnskab. 8. Det påhviler bl.a. selskaberne at: a. sørge for, at de forholdsregler tages på selskabets bane, der er nødvendige for at gennemføre løbene i overensstemmelse med DVR og de af Dansk Galop udfærdigede forskrifter.

10 b. sørge for fyldestgørende program c. være repræsenteret på banen 45 minutter før det i programmet anførte tidspunkt for 1. løbs start. d. indsende til Dansk Galop propositioner, anmeldelser, slettelser, vægte o. lign. e. sørge for, at fornøden læge-, dyrlæge- og ambulancehjælp er disponibel under løbene. f. omgående efter løbenes afholdelse at tilsende de øvrige selskaber beretning om de pågældende løb.

11 KAPITEL III 9. Følgende personer betragtes som officials: a. Voldgiftsmedlemmer b. Selskabernes direktører og/eller sekretærer a. Dommere b. Startere c. Handicappere d. Vægtforstandere e. Læger f. Dyrlæger g. Baneforvaltere h. Paddockchefer i. Suppleanter for ovennævnte officials OFFICIALS Stk. 2. De nævnte officials er forpligtede til overfor Dansk Galop, selskabernes bestyrelser, voldgiftsretter og Dansk Galops voldgiftsret at afgive erklæringer eller lade sig afhøre angående alle forhold, der forekommer under udøvelsen af deres funktion. 10. Enhver, der direkte eller indirekte har en økonomisk interesse i afholdelsen eller udfaldet af et løb, er udelukket fra at udøve nogen embedsvirksomhed eller deltage i nogen afgørelse det pågældende vedrørende. 11. Såfremt en official er forhindret i at udøve sin funktion, påhviler det denne omgående at meddele dette til selskabets sekretariat. 12. De af officials i funktion givne forskrifter skal omgående efterkommes.

12 KAPITEL IV VOLDGIFTSRETTER Sammensætning 13. Ethvert anerkendt løb skal overværes af en voldgiftsret bestående af mindst tre personer. Stk. 2. Voldgiftsretten udpeges af det pågældende selskabs bestyrelse, der tillige udpeger suppleanter, som i påkommende tilfælde træder i medlemmernes sted. Stk. 3.Voldgiftsretten vælger selv sin formand. Stk. 4. Voldgiftsretten skal have anvist plads, hvorfra den uhindret kan overse banen i videst mulig udstrækning. Funktioner 14. Det tilkommer voldgiftsretten a. at træffe afgørelse i anledning af indgivne protester eller klager b. på eget initiativ eller på begæring af Dansk Galop eller vedkommende bestyrelse at optage til undersøgelse under løbene indtrufne uregelmæssigheder, men hensyn til hvilke der ikke er nedlagt protest eller indgivet klage. c. at foretage diskvalifikation af heste eller ændre hestenes rækkefølge - samt at idømme straffe i henhold til DVR 34, stk. 2. d. på eget initiativ eller på begæring af Dansk Galop eller vedkommende bestyrelse at foretage afhøring af træner, rytter eller befuldmægtiget person i tilfælde, hvor en hests form skønnes væsentlig at være ændret samt at idømme straffe i tilfælde, hvor der ikke gives tilfredsstillende forklaring. e. på eget initiativ at tilbagekalde ethvert påbegyndt løb, såfremt det skønnes, at fortsat afvikling af løbet indebærer en risiko for heste, ryttere eller publikum. 15. Voldgiftsrettens forhandlinger og undersøgelser ledes af dens formand. Stk. 2. Der føres protokol over de behandlede sager. Stk. 3. De i protesten eller uregelmæssighederne implicerede personer og eventuelle vidner tilkaldes til afgivelse af forklaring. Stk. 4. Voldgiftsrettens kendelse meddeles snarest muligt pågældende bestyrelse og de implicerede personer samt Dansk Galop til offentliggørelse i DVK. Stk. 5. Udfaldet af en undersøgelse angående eventuelle uregelmæssigheder meddeles ligeledes snarest muligt den pågældende bestyrelse til eventuel videre foranstaltning. 16. Voldgiftsrettens afgørelser kan med de i 21 nævnte begrænsninger indankes for Dansk Galops Voldgiftsret af Dansk Galop, vedkommende selskab eller af parterne.

13 KAPITEL V DANSK GALOPS VOLDGIFTSRET Sammensætning 17. Dansk Galops bestyrelse udpeger 5 voldgiftsmænd, hvoraf mindst 1 skal være jurist. Voldgiftsmedlemmerne udpeges for 1 år ad gangen. Dansk Galops forretningsudvalg nedsætter Voldgiftsretten i hver enkelt sag ved at udpege 3 af voldgiftsmændene - heraf så vidt muligt en jurist - til at udgøre Voldgiftsretten. Stk. 2. Voldgiftsrettens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Voldgiftsretten kan træffe beslutning om fastsættelse af sagsomkostninger, herunder eventuelt honorar til Voldgiftens medlemmer og rejsegodtgørelse. Stk. 3. Voldgiftsretten har sæde i København, men kan undtagelsesvis træde sammen andet sted efter Voldgiftsrettens bestemmelse. Funktioner 18. Dansk Galops Voldgiftsret nedsættes til: a. at optage til afgørelse anke af bestyrelsesafgørelser, voldgiftskendelser samt alle kendelser indanket af Dansk Galops direktør. b. at undersøge og påkende formentlige uregelmæssigheder DVR vedkommende. Stk. 2. Dansk Galops Voldgiftsrets kendelse er endelig og kan ikke indbringes for de ordinære domstole. Stk. 3. Dansk Galops Voldgiftsret kan pålægge sagsomkostninger og træffe bestemmelse om depositum for disse samt træffe bestemmelse om anvendelse af det i 19, stk. 4 nævnte depositum. Klager og anker til Dansk Galops Voldgiftsret 19. Klager og anker af voldgiftskendelser sker skriftligt til Dansk Galop og skal være foreningen i hænde senest 7 dage efter, at voldgiftsrettens kendelse er offentliggjort. Ankefristen gælder også anke indbragt af Dansk Galops direktør. Stk. 2. Under særlige omstændigheder kan Dansk Galop dispensere fra den i stk. 1 nævnte ankefrist. Stk.3. Klager og anker skal - bortset fra anke indbragt af Dansk Galops direktør - være ledsaget af depositum på kr Anke har opsættende virkning. I tiden indtil Dansk Galops Voldgiftsrets afgørelse foreligger, betragtes dog for så vidt angår diskvalifikation og vægtansættelse i senere løb de implicerede heste som indkomne på den plads, protesten angår. Stk. 2. Angår anken diskvalifikation eller udelukkelse af en hest, starter denne»under protest«, indtil Dansk Galops Voldgiftsrets afgørelse foreligger. Stk. 3. Har den, der anker, oppebåret præmien, skal denne samtidig med anken deponeres hos selskabet.

14 Begrænsning af anke 21. Anke af en voldgiftsafgørelse, der angår et salgsløb, et løb med salgsbetingelser, et fordringsløb eller et løb med fordringsbetingelser kan ikke finde sted. Stk. 2. Anke af de under 25 trufne afgørelser kan ikke finde sted. Anke af de af Dansk Galop under 36 trufne afgørelser kan ikke finde sted. Stk. 3. Udelukket fra anke er endvidere lokal voldgiftsret/selskabs kendelser vedr. a. frifindelse for eller skyldighed i forseelse mod reglementets bestemmelser vedrørende: afsidning og indvejning ( 104), vægtændring ( 106), hjælpemidler ( 107), krydsning og genering ( 115), forkert bane ( 116), hjælp under løb ( 117). Kendelser kan dog indankes med hensyn til idømmelse af straf med de begrænsninger, der fremgår af nedenstående: b. straf i form af advarsel c. straf i form af bøde ikke overstigende kr. Ovenstående indebærer ingen begrænsning af Dansk Galops direktørs ret til at indanke enhver kendelse for Dansk Galops Voldgiftsret. ( 18, stk.1a) Dansk Galops Voldgiftsrets forhandlinger 22. Alle henvendelser sker til rettens formand. Stk. 2. Parterne og eventuelle vidner kan indkaldes til mundtlig forhandling. Møder de ikke, afgør retten sagen på grundlag af de foreliggende akter i forbindelse med eventuelle af retten selv fremskaffede bevisligheder. Stk. 3. Retten er berettiget til - udover det fremlagte materiale - selv at fremskaffe supplerende oplysninger til belysning af sagen. Stk. 4. Over rettens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af den samlede ret. Stk. 5. Rettens kendelse, der underskrives af den samlede ret, tilstilles parterne og den pågældende bestyrelse og offentliggøres i DVK.

15 KAPITEL VI DISKVALIFIKATION OG UDELUKKELSE AF HESTE 23. Ved diskvalifikation forstås frakendelse helt eller delvis af vunden præmie. Stk. 2. Ved udelukkelse forstås nægtelse af adgang til at deltage i løb. 24. Uden protest skal en hest diskvalificeres, når der hos hesten er konstateret anvendelse af ulovlige midler, eller hvis hesten ikke har den identitet, som fremgår af hestens registreringsdokumenter og hesten derfor ikke har været kvalificeret til deltagelse i løbet. Stk. 2. Endvidere skal en hest uden protest diskvalificeres, hvis det inden 14 dage efter et løb konstateres, at a. hesten af anden årsag end nævnt i stk. 1 ikke har været kvalificeret til deltagelse i løbet b. rytteren ikke tilbagevejes eller tilbagevejes med urigtig vægt c. maksimaltiden for løbet er overskredet d. det konstateres, at hesten har båret forkert vægt e. der foreligger andre overtrædelser af DVR's bestemmelser, som skønnes at have påvirket løbets resultat." Stk.3. Diskvalifikation skal snarest meddeles hestens ejer eller dennes befuldmægtigede. 25. Uden protest kan Dansk Galop ved alle løb, de enkelte bestyrelser ved egne løb, udelukke en hest, når a. hestens deltagelse i løbet vil betyde en fare for de øvrige deltagende ryttere eller heste (smitsomme sygdomme, temperamentsfejl, forringet synsevne m.v.) b. hesten er udelukket fra deltagelse i væddeløb af en udenlandsk organisation, hvis afgørelse skal respekteres, c. en fra væddeløb udelukket person er ejer, medejer, træner eller rytter af hesten eller har krav på andel i eventuel præmie, d. hesten ikke er kvalificeret til deltagelse (jfr. 80) e. der for hesten ikke er betalt skyldige omkostninger vedr. væddeløb og avl såsom indskud, forfeit, ridehonorar, træning, bedækning, pension, beslagsmed, transport, dyrlæge eller købesum i salgsløb, fordringsløb og i løb med fordringsbetingelser, f. skyldig og til Dansk Galop anmeldt væddeløbsgæld til andre baner ikke er betalt, g. hesten har deltaget i ikke anerkendte løb, h. propositionens betingelser ikke er opfyldt ved udvejningen. Stk. 2. Udelukkelsesafgørelsen, der er endelig, skal snarest meddeles hestens ejer. 26. Efter protest kan Voldgiftsretten diskvalificere eller fra enkelte løb udelukke en hest, når de for dens deltagelse i løbet foreskrevne bestemmelser ikke er opfyldt eller DVR for dens vedkommende i øvrigt ikke er overholdt. Stk. 2. Sådan diskvalifikation eller udelukkelse kan udstrækkes til at angå alle i et løb deltagende heste, som tilhører samme ejer, eller som han er parthaver i.

16 27. Protest kan nedlægges af Dansk Galop eller den pågældende bestyrelse, før eller efter løbet, mod enhver i dette deltagende hest. Stk. 2. Derudover kan protest nedlægges af enhver ejer, befuldmægtiget, træner eller rytter af en i løbet deltagende hest a. mod enhver i dette deltagende hest (jfr. 29) b. efter løbet mod en hest, der har generet og forringet placeringsmulighederne for den hest, på hvis vegne der protesteres. Stk. 3. Protest i henhold til stk. 2, punkt b, kan alene nedlægges af træner eller rytter af en i løbet deltagende hest. 28. Protesten afgives skriftligt til vægtforstanderen eller anden dertil af bestyrelsen bemyndiget official, der registrerer tidspunktet for afgivelsen. Stk. 2. Nedlægges protesten af en af de i 27, stk. 2, nævnte personer, må den ledsages af et depositum på 200 kr., der fortabes, hvis protesten af Voldgiftsretten findes nedlagt uden tilstrækkelig grund. Fortabes depositum, tilfalder dette Dansk Galop. Stk. 3. Om protesten skal der straks tilgå meddelelse til publikum, ligesom protesten omgående tilstilles Voldgiftsretten. 29. Protest, der angår forkert udmåling af banen eller forkert afmærkning af samme, skal nedlægges før den første rytter er udvejet til løbet. Stk. 2. Angår protesten begivenheder ved start, løb på forkert bane, krydsning, genering, ikke stedfunden tilbagevejning, urigtig vægt eller andre hændelser under løbet, skal den nedlægges senest ved Vægtforstanderens tilkendegivelse af, at tilbagevejningen er afsluttet. Stk. 3. Protest angående alle øvrige forhold, herunder forkert vægt i forhold til proposition, nedlægges senest 5. dagen efter løbsdagen. Stk. 4. Enhver protest i salgsløb, løb med salgsbetingelser, fordringsløb og løb med fordringsbetingelser skal dog nedlægges senest 5 minutter efter tilbagevejningens afslutning. Stk. 5. De i stk. 2 nævnte frister kan af den pågældende bestyrelse under særlige omstændigheder forlænges; dog ikke i salgsløb, løb med salgsbetingelser, fordringsløb og løb med fordringsbetingelser. 30. Voldgiftsretten afgør snarest muligt den nedlagte protest. Stk. 2. Kan en protest, der er nedlagt før et løb, ikke afgøres, inden løbet går, starter den pågældende hest»under protest«med den følge, at eventuel præmie tilbageholdes. Det samme gælder, dersom en nedlagt protest ikke er afgjort, når hesten skal starte på en senere løbsdag. Stk. 3. I tiden indtil Voldgiftsrettens afgørelse foreligger, betragtes, for så vidt angår kvalifikation og vægtansættelse i senere løb, begge heste som indkomne på den plads, protesten angår. Stk. 4. Angår protesten en hests kvalifikation, er hestens ejer forpligtet til at føre bevis for kvalifikationen indenfor en af Voldgiftsretten fastsat frist. 31. Klager over uregelmæssigheder, der ikke foreligger i protestform, skal indgives til vedkommende bestyrelse, der kan overgive sagen til nærmere undersøgelse af Voldgiftsretten. Stk. 2. Sådanne klager skal være afgivet senest 5 minutter efter, at tilbagevejningen efter dagens sidste løb er afsluttet.

17 KAPITEL VII STRAFFE OG UDELUKKELSE AF PERSONER 32. Dansk Galop og de pågældende væddeløbsselskabers bestyrelser kan idømme personer underkastet DVR (jfr. 2), der forsér sig mod DVR s bestemmelser, straf i henhold til 34. Stk. 2. Straffes kan endvidere sådanne personer, underkastet DVR, der udviser utilbørlig eller usømmelig optræden overfor Dansk Galop, væddeløbsledelsen, officials eller funktionærer, eller som foretager sig handlinger, der er til skade for Dansk Galop eller vedkommende selskabers økonomi eller anseelse. 33. Ingen kan idømmes straf, uden at der gives den pågældende lejlighed til at udtale sig. Dette gælder dog ikke mindre forseelser, for hvilke strafferammen er bøde på 300 kr. og derunder. Angår forseelsen begivenheder under løb, skal den pågældende rytter dog altid afhøres. Stk. 2. Hvis Voldgiftsretten forgæves har forsøgt at komme i kontakt med en rytter eller træner, herunder ved efterlysning over banens højtaleranlæg samt i banens vægtrum, bortfalder den i stk. 1 nævnte udtalelsesret. Stk. 3. Idømte straffe skal så vidt muligt meddeles såvel den pågældende person mundtligt samt ved opslag på banen. Stk. 4. Enhver endelig straf skal offentliggøres i DVK. 34. Dansk Galop kan idømme følgende straffe: a. advarsel b. bøder indtil kr. c. midlertidig eller stedsevarende udelukkelse fra deltagelse i løb d. midlertidig eller stedsevarende inddragelse af licens Stk. 2. Bestyrelsen for et væddeløbsselskab samt den lokale voldgiftsret kan idømme følgende straffe: a. advarsel b. fortabelse af ridepenge c. bøder indtil kr. d. udelukkelse i højst 30 dage fra deltagelse i selskabets løb. e. udelukkelse fra en specifik løbsdag Stk. 3. Udelukkelse af rytter i henhold til stk. 2 træder i kraft på 14. dagen efter den afsagte kendelse. Straffen udmåles i uger med mulighed for derudover at omfatte en specifik løbsdag på den pågældende bane. Stk. 4. En af bestyrelsen idømt straf kan af denne indstilles til skærpelse hos Dansk Galop. Stk. 5. Dansk Galop kan skærpe straffen enten på eget initiativ eller efter indstilling fra det pågældende selskab, og såfremt den udelukkede er indehaver af licens, da ved at inddrage licensen i udelukkelsesperioden eller for længere tid. Mellem udelukkelse fra en bane og inddragelse af licens kan der gives en rimelig frist. Stk. 6. Udelukkelse af person i henhold til 34, stk. 1c indebærer frakendelse af ret til at befatte sig med væddeløb i den tid, udelukkelsen varer. Heste vil, så længe de helt eller delvis ejes af udelukket person, være udelukket fra deltagelse i væddeløb, og sådan hest vil ikke kunne sælges/overdrages til udelukkedes ægtefælle eller samlever.

18 En fra væddeløb udelukket person er samtidigt nægtet adgang til andre pladser end dem, som er tilgængelige for publikum. Den udelukkede kan dog af Dansk Galop nægtes adgang også til for publikum tilgængelige del af en væddeløbsbane. 35. Alle bøder tilfalder Dansk Galop dog undtaget bøder, der idømmes trænere, fordi en hest ikke går i startboks og derved ikke kommer med i løbet. Sådan bøde tilfalder selskabet. 36. Dansk Galop kan fra alle løb, de enkelte bestyrelse fra egne løb, midlertidigt eller stedsevarende udelukke: a. personer, der er straffet for en handling, som gør dem uskikkede eller uværdige til at deltage i væddeløb. b. udlændinge, hvis licens er frataget dem i deres hjemland eller andetsteds. c. trænere eller professionelle ryttere, som i udlandet har krænket indgåede engagementsaftaler eller ikke har betalt idømt pengestraf. d. personer, der trods opfordring fra Dansk Galop ikke har betalt idømte bøder og/eller skyldige omkostninger vedr. væddeløb og avl såsom indskud, forfeits, ridepenge pension, træning, bedækning, smed, transport, veterinær samt købesum i salgsløb, fordringsløb og i løb med fordringsbetingelser. e. personer, der vægrer sig ved at efterkomme DVR samt de forskrifter, som gives af Dansk Galop eller de enkelte bestyrelser som supplement til DVR. f. personer der i henhold til beslutning af Dansk Travsports Centralforbund er udelukket fra deltagelse i løb på danske travbaner g. personer, der er underkastet DVR, og som på bane eller staldterræn fremtræder som påvirket af alkohol eller andet berusningsmiddel, skal bortvises fra området og idømmes straf. Stk. 2. De af Dansk Galop i henhold til stk. 1 trufne afgørelser er endelige. 37. Omfatter en udelukkelse i henhold til 34 eller 36 tillige den udelukkedes heste, jfr. 25c, fortabes erlagte forfeits og indskud. Stk. 2. Er den udelukkede deltager i et konsortium, gælder udelukkelsen også dette, indtil det godtgøres, at den udelukkede er udtrådt af konsortiet. Stk. 3. Alle i henhold til 36 stedfundne udelukkelser offentliggøres i DVK.

19 KAPITEL VIII DELTAGERE A. Hesteejere Almindelige bestemmelser 38. Som hesteejer betragtes den, der til Dansk Galop er anmeldt som ejer eller medejer af en indregistreret hest. Stk. 2. Følgende må ikke uden Dansk Galops tilladelse være hesteejere: a. Dansk Galops og væddeløbsselskabernes direktører og/eller sekretærer. b. de i 9 a-i nævnte officials c. personale i henholdsvis Dansk Galop og væddeløbsselskaberne d. personer, der er udelukket ifølge DVR e. foreninger og selskaber Stk. 3. Hesteejere kan anmelde og starte i eget navn og eller under pseudonym Stk. 4. Urigtig angivelse af ejerforhold kan medføre udelukkelse eller diskvalifikation Stk. 5. Det er forbudt hesteejere at betale bøder idømt trænere eller ryttere eller yde disse godtgørelse for økonomisk tab, som skyldes bøde eller udelukkelse. Konsortier 39. Har flere personer del i en hest eller i de med denne indvundne præmier, skal hesten starte i enten samtlige deltageres navne eller under konsortiets navn. Stk. 2. Starter hesten under konsortiets navn skal dette registreres, og samtlige deltagere samt disses befuldmægtigede repræsentant anmeldes til Dansk Galop til offentliggørelse i DVK. Stk. 3. Starter hesten i samtlige deltageres navn, skal disses befuldmægtigede repræsentant anmeldes til Dansk Galop. Stk. 4. Anmeldelse til start i et løb kan ikke finde sted, før meddelelse om den pågældende repræsentant er modtaget. Manglende meddelelse kan medføre diskvalifikation eller udelukkelse. Stk. 5. Forandringer i et konsortiums sammensætning skal omgående meddeles Dansk Galop. Stk. 6. De enkelte konsortiedeltagere hæfter fuldt ud for al skyldig væddeløbsgæld. Pseudonymer 40. Ved et pseudonym forstås en ejerbetegnelse, der ikke umiddelbart angiver, hvem ejeren er. Stk. 2. Pseudonymer skal indregistreres hos Dansk Galop og kan registreres a. for livstid b. for 5 år Registrering bortfalder ved vedkommende pseudonyms ophør eller forandring i dette, samt når pseudonymet ikke har været benyttet i 5 år i træk. Stk. 3. Pseudonymer, der bæres som navn af en anden hesteejer eller benyttes af en sådan, kan ikke indregistreres. Stk. 4. En udlænding, der har registreret et pseudonym i sit hjemland, skal benytte pseudonym her i landet; dog er selvstændig indregistrering her ufornøden.

20 41. Hvis en person i samme løb starter hest i eget navn samt en hest, der er ejet af et pseudonym, hvori den pågældende er deltager, skal dette offentliggøres. Stk. 2. Trænere samt disses ægtefæller/samlevere og umyndige børn må ikke benytte pseudonym. Stk. 3. Er flere personer deltagere i et pseudonym, hæfter hver enkelt deltager fuldt ud for al skyldig væddeløbsgæld. Stk. 4. Anmeldelse til eller start i et løb kan ikke finde sted, før meddelelse om pseudonymet er modtaget. Manglende indregistrering af et pseudonym kan medføre udelukkelse eller diskvalifikation. Stk. 5. Anmeldelse skal indeholde skriftlig angivelse af, hvem pseudonymet dækker. Er flere personer deltagere i et pseudonym, skal samtlige deltagere opgives, samt hvem der er disses befuldmægtigede repræsentant. Navn på indehaveren af eller deltagerne i et pseudonym offentliggøres ikke. Stk. 6. Dansk Galop afgør endeligt, om et pseudonym kan registreres eller ej. Befuldmægtigede 42. En hesteejer kan ved indsendelse til vedkommende selskab af en skriftlig fuldmagt give en anden person ret til at foretage væddeløbstekniske handlinger i sit navn. En sådan fuldmagt anses som omfattende alle sådanne handlinger, der ikke udtrykkeligt er undtaget. Fuldmagten er gyldig, indtil den skriftligt tilbagekaldes. Deltagere i et pseudonym kan kun optræde som befuldmægtigede for det pseudonym, hvori de er deltagere. Stk. 2. Officials nævnt under 9, stk. 1 a-i, personale i Dansk Galop eller væddeløbsselskaberne, jockeys, lærlinge, staldansatte og disses ægtefæller/samlevere og umyndige børn kan ikke optræde som befuldmægtigede. Personer ved et væddeløbsselskab kan dog optræde som befuldmægtigede i tilfælde, hvor det pågældende selskab selv ejer heste og da kun for disse heste. Stk. 3. Anerkendte trænere anses som befuldmægtigede for de hesteejere, hvis heste de har i træning, med mindre ejeren skriftligt har tilkendegivet andet overfor vedkommende væddeløbsselskab. Farver 43. I alle anerkendte løb skal rytterne bære hvide ridebukser, sorte støvler samt registrerede farver. Stk. 2. Ved farver forstås farvesammensætning og mønster på hesteejerens godkendte jockeydragt. Stk. 3. Hesteejere med heste i træning i Danmark skal lade farver registrere hos Dansk Galop; dog kan nye hesteejere mod betaling af gebyr leje en af det pågældende væddeløbsselskab indregistreret farve de to første gange, en ny ejer starter en hest. Stk. 4. Farver, som er indregistreret for andre, eller et let forvekslelige med allerede indregistrerede, kan ikke registreres. Stk. 5. Udenlandsk hesteejer skal i Danmark benytte samme farver, som er registreret for den pågældende ejer i dennes hjemland. Stk. 6. Al uenighed om retten til farver afgøres endeligt af Dansk Galop. Stk. 7. Farver kan registreres af:

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK

SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB SSHK - Som er ændret: SAKSKØBING - SLEMMINGE HÅNDBOLDKLUB Ved generalforsamling den 29 januar 1980. Ved generalforsamling den 17 april 1986. Ved generalforsamling den 15 april 1991. Ved generalforsamling den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N S U N D B Y V E S T E R 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "SUNDBYVESTER". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF)

Vedtægter. for. Kranfabrikantforeningen (KFAF) Vedtægter for Kranfabrikantforeningen (KFAF) Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 vedtagne ændringer. Sekretariat: Metal- og Maskinindustrien- H.C. Andersens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune

Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Kolonihave - vedtægt for et haveområde i Herning Kommune Formål og virke 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal i overensstemmelse med de bestemmelser,

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter

danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere