2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte"

Transkript

1 KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/30/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/758/EØF vedrørende markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (EØSrelevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/79/EF (2), særlig artikel 13, stk. 2, under henvisning til Rådets direktiv 76/758/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil (3), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 10, og ud fra følgende betragtninger: Direktiv 76/758/EØF er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EØF; følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF vedrørende køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse på nærværende direktiv; i direktiv 70/156/EØF, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, kræves det, at der til hvert særdirektiv knyttes et oplysningsskema og en typegodkendelsesattest, der er baseret på bilag VI til nævnte direktiv, således at typegodkendelser kan edb-registreres; typegodkendelsesattesten i direktiv 76/758/EØF må ændres i overensstemmelse hermed; der er behov for at forenkle procedurerne, således at visse særdirektiver og de dertil svarende regulativer fra De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa forbliver ækvivalente, som omhandlet i artikel 9, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF, når de nævnte regulativer ændres; som første skridt bør de tekniske forskrifter i direktiv 76/758/EØF afløses af forskrifterne i regulativ nr. 7, 87 og 91 ved krydshenvisning. det er påkrævet at inddrage kørelyslygter, tredje stoplygte og sidemarkeringslygter under anvendelsesområdet for direktiv 76/758/EØF; der bør henvises til Rådets direktiv 76/756/EØF (4), senest ændret ved Kommissionens direktiv 97/28/EF (5), og Rådets direktiv 76/761/EØF (6), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse; de i dette direktiv fastsatte bestemmelser er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EØF - UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 I direktiv 76/758/EØF foretages følgende ændringer: 1) Titlen affattes således:»... om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil«.

2 2) Artikel 1, stk. 1, affattes således:»1. Den enkelte medlemsstat meddeler EF-typegodkendelse for enhver type markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelygte og sidemarkeringslygte, der i overensstemmelse med fremstillings- og afprøvningsforskrifterne i de pågældende bilag.«3) Artikel 2, 3 og 4 affattes således:»artikel 2 Medlemsstaterne tildeler fabrikanten et EF-komponenttypegodkendelsesmærke som vist i bilag I, tillæg 3, for hver type markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte og sidemarkeringslygte, som de godkender i medfør af artikel 1. Medlemsstaterne træffer alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at hindre, at der anvendes mærker, som kan medføre, at markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter, for hvilke der er meddelt typegodkendelse i medfør af artikel 1, forveksles med andre anordninger. Artikel 3 1. Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører udførelse eller funktion af markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter, forbyde salg af disse, når de er forsynet med EF-godkendelsesmærke. 2. En medlemsstat kan dog forbyde salg af markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter, som er forsynet med EFgodkendelsesmærke, men som systematisk afviger fra den godkendte type. Den pågældende medlemsstat underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen om de trufne foranstaltninger og begrunder samtidig sin beslutning. Artikel 4 De ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne underretter hinanden om, hvilke godkendelser de har meddelt, nægtet eller inddraget i henhold til nærværende direktiv, efter proceduren i artikel 4, stk. 6, i direktiv 70/156/EØF.«4) Artikel 5, stk. 1, affattes således:»1. Konstaterer en medlemsstat, der har meddelt en EF-typegodkendelse, at flere med samme EF-typegodkendelsesmærke forsynede markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter ikke er i overensstemmelse med den type, den har typegodkendt, træffer den de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produktionen bringes i overensstemmelse med den godkendte type. De kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater om de trufne foranstaltninger, der, hvis uoverensstemmelsen er systematisk, vil kunne medføre inddragelse af EF-typegodkendelsen. Disse myndigheder træffer de samme foranstaltninger, når de af de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat underrettes om sådan manglende overensstemmelse.«5) Artikel 6-9 affattes således:»artikel 6 Enhver afgørelse truffet på grundlag af de til gennemførelse af dette direktiv udstedte bestemmelser, hvorved den typegodkendelse for markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter nægtes eller inddrages, eller

3 hvorved der udstedes forbud mod salg eller brug af sådanne lygter, skal nøje begrundes. Sådanne afgørelser skal meddeles de pågældende med oplysning om de i henhold til medlemsstaternes lovgivning foreliggende retsmidler og om fristerne for disses anvendelse. Artikel 7 Medlemsstaterne kan ikke nægte EF-standardtypegodkendelse eller national godkendelse for et køretøj af grunde, som vedrører markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter, dersom disse er forsynet med EFtypegodkendelsesmærke og monteret som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF. Artikel 8 Medlemsstaterne kan ikke nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller brug af køretøjer af grunde, som vedrører markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter, dersom disse er forsynet med EFtypegodkendelsesmærke og monteret som foreskrevet i direktiv 76/756/EØF. Artikel 9 Ved køretøjer forstås i dette direktiv alle motordrevne køretøjer med eller uden karrosseri, som er bestemt til færdsel på vej, og som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 25 km/h samt påhængskøretøjer til sådanne køretøjer med undtagelse af skinnekøretøjer, landbrugs- og skovbrugstraktorer samt alle mobile maskiner.«6) Bilagene til direktiv 76/758/EØF affattes som angivet i bilaget til nærværende direktiv. Artikel 2 1. Fra den 1. januar eller seks måneder efter den faktiske dato for offentliggørelsen af de tekster, der henvises til i artikel 3, hvis offentliggørelsen finder sted efter den 1. juli kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter eller sidemarkeringslygter: - nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type motorkøretøj eller en type lygte som ovenfor nævnt, eller - forbyde registrering, salg eller ibrugtagning af motorkøretøjer eller salg eller ibrugtagning af markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter hvis de pågældende lygter opfylder kravene i direktiv 76/758/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, og hvis - for køretøjernes vedkommende - samme lygter er monteret i overensstemmelse med kravene i direktiv 76/756/EØF. 2. Fra den 1. oktober 1998 har medlemsstaterne: - ikke ret til at meddele EF-typegodkendelse - mulighed for at nægte national typegodkendelse af en motorkøretøjstype med begrundelse i markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter eller sidemarkeringslygter, og af en type markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte eller sidemarkeringslygte, hvis kravene i direktiv 76/758/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, ikke er opfyldt. 3. Fra den 1. oktober 1999 gælder de krav, der i direktiv 76/758/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, stilles til markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter som komponenter, ved anvendelse af artikel 7, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF.

4 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 og 3 meddeler medlemsstaterne fortsat, når der er tale om reservedele, EF-typegodkendelse for og tillader salg og ibrugtagning af markeringslygte, positionslygte fortil, baglygter og stoplygter, der opfylder kravene i tidligere versioner af direktiv 76/758/EØF, hvis de pågældende lygter: - er beregnet til et køretøj, der allerede er i brug, og - opfylder kravene i det direktiv, der var gældende, da køretøjet blev registreret første gang. Artikel 3 De i bilag II, III og IV, punkt 2.1, omhandlede dele af og bilag til FN/ECE-regulativer nr. 7, 87 og 91 offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende inden 1. juli Artikel 4 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1998; hvis de i artikel 3 omhandlede tekster ikke er offentliggjort 1. juli 1997, opfylder medlemsstaterne førstnævnte forpligtelse seks måneder efter den faktiske dato for offentliggørelse af nævnte tekster. De underretter straks Kommissionen herom. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 1998; hvis de i artikel 3 omhandlede tekster ikke er offentliggjort 1. juli 1997, anvender medlemsstaterne bestemmelserne seks måneder efter den faktiske offentliggørelse af nævnte tekst. Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 5 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 6 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juni På Kommissionens vegne Martin BANGEMANN Medlem af Kommissionen (1) EFT nr. L 42 af , s. 1. (2) EFT nr. L 18 af , s. 7. (3) EFT nr. L 262 af , s. 54. (4) EFT nr. L 262 af , s. 1. (5) Se side 1 i denne Tidende. (6) EFT nr. L 262 af , s. 96. BILAG

5 »BILAGSFORTEGNELSE BILAG I: Administrative bestemmelser om typegodkendelse Tillæg 1: Oplysningsskema Tillæg 2: EF-typegodkendelsesattest Tillæg 3: Eksempler på EF-komponenttypegodkendelsesmærke BILAG II: Anvendelsesområde og tekniske forskrifter for markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter BILAG III: Anvendelsesområde og tekniske forskrifter for kørelyslygter BILAG IV: Anvendelsesområde og tekniske forskrifter for sidemarkeringslygter BILAG I ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM TYPEGODKENDELSE 1. DETTE BILAG OMHANDLER KOMPONENTTYPEGODKENDELSE AF 1.1. markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter til brug på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil i henhold til kravene i bilag II 1.2. kørelyslygter til brug på motorkøretøjer dertil i henhold til kravene i bilag III 1.3. sidemarkeringslygter til brug på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil i henhold til kravene i bilag IV. 2. ANSØGNING OM EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSE 2.1. Ansøgning om EF-komponenttypegodkendelse af en type markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte eller sidemarkeringslygte i henhold til artikel 3, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF, indgives af fabrikanten Tillæg 1 indeholder en model for oplysningsskemaet Til den tekniske tjeneste, der forestår godkendelsesprøvningen, indleveres to prøveeksemplarer forsynet med de anbefalede lamper; søges der godkendelse af anordninger, der ikke er identiske, men symmetriske og bestemt til montering på venstre og højre side af køretøjer og/eller foran og bag på køretøjet, kan de to prøveeksemplarer være identiske og bestemt til montering på kun venstre eller højre side af køretøjet og/eller foran eller bag på køretøjet; er der tale om stoplygter med to lysstyrker, skal ansøgningen tillige ledsages af to prøveeksemplarer af de dele, der udgør det system, der styrer de to lysstyrker. 3. PÅSKRIFTER 3.1. De anordninger, som forelægges til EF-komponenttypegodkendelse, skal være forsynet med følgende angivelser: fabriksmærke (firmabetegnelse) for så vidt angår lygter med udskiftelige lyskilder, den eller de foreskrevne glødelampetype(r) for så vidt angår lygter med ikke-udskiftelige lyskilder, den nominelle spænding og effekt.

6 3.2. Disse påskrifter skal være let læselige og uudslettelige og være påført på anordningens lysflade eller en af disse. De skal være synlige udefra, når anordningen er monteret på køretøjet På den enkelte anordning skal der være afsat tilstrækkelig plads til placering af komponenttypegodkendelsesmærket. Denne plads skal være angivet i de i tillæg 1 angivne tegninger. 4. MEDDELELSE AF EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSE 4.1. Hvis de relevante bestemmelser er opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF, artikel 4, stk. 3 eller Tillæg 2 indeholder en model for EF-typegodkendelsesattesten Hver godkendt type markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte og sidemarkeringslygte tildeles et typegodkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 70/156/EØF. En medlemsstat må ikke give samme nummer til to forskellige typer markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte eller sidemarkeringslygte Hvis der søges EF-komponenttypegodkendelse for en type lygte eller lyssignal, som består af en markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte eller sidemarkeringslygte samt andre lygter, kan der tildeles et enkelt EFkomponenttypegodkendelsesnummer, når den pågældende markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte eller sidemarkeringslygte opfylder forskrifterne i dette direktiv og hver af de andre lygter, der indgår i den lygte eller det lyssignal, der søges EFkomponenttypegodkendt, opfylder forskrifterne i de særdirektiver, der gælder for dem. 5. EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSESMÆRKE 5.1. Markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter, der er i overensstemmelse med en type, der er godkendt efter dette direktiv, skal ud over den i punkt 3.1 omhandlede mærkning være forsynet med EFkomponenttypegodkendelsesmærke Dette mærke består af følgende: et rektangel, som omslutter bogstavet»e«efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse >TABELPOSITION> i nærheden af rektanglet,»basisgodkendelsens nummer«- som udgør del 4 af typegodkendelsesnummeret omhandlet i direktiv 70/156/EØF, bilag VII - med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på den seneste væsentlige tekniske ændring af det relevante bilag til direktiv 76/758/EØF på dagen for meddelelse af EF-typegodkendelse. I nærværende direktiv er dette løbenummer - 02 for bilag II - 00 for bilag III - 00 for bilag IV yderligere symboler som følger: for så vidt angår anordninger, der opfylder direktivets bestemmelser om markeringslygter fortil og positionslygter fortil, bogstavet»a«

7 for så vidt angår anordninger, der opfylder direktivets bestemmelser om markeringslygter bagtil og baglygter, bogstavet»r« for så vidt angår anordninger, der opfylder direktivets bestemmelser om stoplygter, bogstavet»s«efterfulgt af tallet»1«, når anordningen har én lysstyrke, tallet»2«, når anordningen har to lysstyrker, og tallet»3«, når anordningen opfylder de særlige forskrifter for stoplygter i kategori S for så vidt angår anordninger, der indbefatter både bag- og stoplygte og opfylder direktivets bestemmelser om sådanne lygter, bogstavet»r«efterfulgt af en bindestreg og enten symbolet»s1«eller»s2« for så vidt angår anordninger, der opfylder direktivets bestemmelser om kørelyslygter, bogstavet»rl« for så vidt angår anordninger, der opfylder direktivets bestemmelser om sidemarkeringslygter, symbolet»sm1«eller»sm2«alt efter, hvilken kategori anordningen tilhører for så vidt angår positionslygter fortil og baglygter, hvis synlighedsvinkler er asymmetriske omkring den vandrette referenceakse, en pil, der peger til den side, hvor de fotometriske specifikationer er opfyldt i en vinkel på op til 80 H for så vidt angår lygter, der både kan benyttes som enkeltlygter og i en enhed bestående af to lygter, tillige bogstavet»d«til højre for det i punkt specificerede symbol EF-komponenttypegodkendelsesmærket skal være påført lygteglasset eller et af lygteglassene på uudslettelig måde og således, at det er let læseligt, når lygterne er monteret på køretøjet Anbringelse af godkendelsesmærket Enkeltlygter I tillæg 3, figur 1, er der vist eksempler på EF-komponenttypegodkendelsesmærker Sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter Hvis der for en type lygte eller lyssignal indeholdende en markeringslygte, positionslygte fortil, baglygte, stoplygte, kørelyslygte eller sidemarkeringslygte samt andre lygter eller lyssignaler tildeles ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesnummer i medfør af punkt 4.4, kan lygten/lyssignalet påføres ét enkelt EF-komponenttypegodkendelsesmærke, som består af følgende: et rektangel, som omslutter bogstavet»e«efterfulgt af kodenummer eller - bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse (jf. punkt 5.2.1) basisgodkendelsens nummer (jf. punkt 5.2.2, første ledsætning) den foreskrevne pil, hvis dette kræves for lygteenheden som helhed Dette mærke kan placeres et vilkårligt sted på de sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, forudsat: at mærket er synligt, når lygterne er monteret at det ikke er muligt at fjerne nogen lysoverførende del af de pågældende sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, uden at typegodkendelsesmærket samtidig fjernes.

8 Identifikationsmærket for hver lygte, svarende til hvert af de direktiver, som der er meddelt EF-komponenttypegodkendelse i henhold til, samt løbenummeret (jf. punkt 5.2.2, anden ledsætning) og, hvis det kræves, bogstavet»d«og den foreskrevne pil, skal være angivet: enten på den pågældende lysemitterende flade eller samlet, på en sådan måde, at hver af de pågældende sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter tydeligt kan identificeres Størrelsen af de enkelte dele af dette mærke må ikke være mindre end den mindste størrelse, som foreskrives for de mindste enkeltmærker i de forskellige direktiver, som der er meddelt EF-komponenttypegodkendelse i henhold til Eksempler på et EF-komponenttypegodkendelsesmærke for en enhed, der består af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, er vist i tillæg 3, figur For en lygte, der er indbygget i en anden lygte, og hvis lygteglas tillige kan benyttes til andre typer forlygter, gælder følgende: Bestemmelserne i punkt finder anvendelse Hvis der benyttes samme lygteglas, kan det være forsynet med de godkendelsesmærker, der vedrører de andre typer forlygter eller lygteenheder, forudsat at der også på forlygtens lygtehus, uanset om lygtehuset kan adskilles fra lygteglasset, er afsat den i punkt 3.3 omhandlede plads, hvor godkendelsesmærket svarende til de faktiske funktioner er anbragt Hvis der indgår forskellige typer forlygter i samme lygtehus, kan sidstnævnte være forsynet med de forskellige godkendelsesmærker Eksempler på et EF-komponenttypegodkendelsesmærke for en lygte, der er indbygget i en forlygte, er vist i tillæg 3, figur ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE 6.1. Ved ændring af en type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder artikel 5 i direktiv 70/156/EØF anvendelse. 7. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 7.1. Produktionens overensstemmelse med den godkendte type sikres som hovedregel ved de foranstaltninger, der er fastlagt i direktiv 70/156/EØF, artikel Samtlige anordninger, som er omhandlet i punkt 1.1, skal opfylde de fotometriske og kolorimetriske specifikationer i punkt 6 og 8 i de dokumenter, der henvises til i bilag II, punkt 2.1. Dog er kravene til en anordning, der er tilfældigt udtaget fra serieproduktionen, for så vidt angår styrken af det udsendte lys (målt med en standardlampe som anført i punkt 7 i de dokumenter, der henvises til i bilag II, punkt 2.1) i hver relevant retning, mindst 80 % af de foreskrevne mindsteværdier i punkt 6.1 og 6.2 i de dokumenter, der henvises til i bilag II, punkt Samtlige anordninger, som er omhandlet i punkt 1.2, skal opfylde specifikationerne i punkt 7, 8, 9 og 11 i de dokumenter, der henvises til i bilag III, punkt 2.1. Dog er kravene til styrken af det udsendte lys (målt med en standardlampe som anført i punkt 10 i de dokumenter, der henvises til i bilag III, punkt 2.1) fra en anordning, der er tilfældigt udtaget fra serieproduktionen, mindst 80 % af de foreskrevne mindsteværdier i punkt 7.1 og 7.2 i de dokumenter, der henvises til i bilag III, punkt 2.1, og højst 120 % af de foreskrevne maksimumsværdier i punkt 7.3 i de dokumenter, der henvises til i bilag III, punkt 2.1.

9 7.4. Samtlige anordninger, som er omhandlet i punkt 1.3, skal opfylde specifikationerne i punkt 7 og 8 i de dokumenter, der henvises til i bilag IV, punkt 2.1. Dog er kravene til en anordning, der er tilfældigt udtaget fra serieproduktionen, for så vidt angår styrken af den udsendte lys i hver relevant retning, mindst 80 % af de foreskrevne mindsteværdier og højst 120 % af de foreskrevne maksimumsværdier i punkt 7.1 i de dokumenter, der henvises til i bilag IV, punkt 2.1. Tillæg 1 Oplysningsskema nr.... vedrørende EF-komponenttypegodkendelse af markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil >START GRAFIK> (Direktiv 76/758/EØF, senest ændret ved direktiv.../.../ef) Følgende oplysninger skal i de relevante tilfælde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i passende målestok i A4-format eller foldet til denne størrelse og være tilstrækkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r): Fabrikantens navn og adresse: For komponenter og separate tekniske enheder, EF-godkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde: Adresse på samlefabrik(ker):. 1. BESKRIVELSE AF ANORDNINGEN 1.1. Anordningens type: Anordningens funktioner: Anordningens kategori eller klasse: Farven af det udsendte eller reflekterede lys: Tegning(er), der er så detaljerede, at anordningens type kan fastslås, og som: viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret på køretøjet (gælder ikke nummerpladelygter): viser, hvilken iagttagelsesretning der skal anvendes som referenceakse (vandret vinkel H = 0, lodret vinkel V = 0 ), og hvilket punkt der skal benyttes som referencecentrum ved prøvningen (gælder ikke refleksanordninger og nummerpladelygter): viser, hvor EF-komponenttypegodkendelsesmærket agtes anbragt: viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret i forhold til anbringelsesstedet for nummerpladen, og hvor stort et område der oplyses tilstrækkeligt (gælder kun nummerpladelygter):.

10 viser lygten set forfra med sådanne detaljer som eventuelle ribber i lygteglasset og tværsnit (gælder kun forlygter og tågeforlygter): En kort teknisk beskrivelse, som for andre lygter end lygter med ikke-udskiftelig lyskilde bl.a. angiver, hvilke af de i direktiv 76/761/EØF omhandlede kategorier af lyskilder der foreskrives (gælder ikke refleksanordninger) Særlige oplysninger For nummerpladelygter angivelse af, om lygten er bestemt til at belyse en bred, en høj eller en både bred og høj nummerplade: For forlygter oplysning om, om forlygten er bestemt til både nærlys og fjernlys eller kun nærlys eller fjernlys: oplysning om, om lygten er konstrueret til både højre- og venstrekørsel eller kun højre- eller venstrekørsel, hvis lygten er bestemt til nærlys: angivelse af, hvor lygten skal monteres i forhold til jorden og køretøjets midterplan i længderetningen, hvis lygten har justerbar reflektor, og den kun er bestemt til brug ved den anførte placering: For positionslygter, baglygter, stoplygter og retningsviserblinklyslygter om anordningen desuden tillades anvendt i en enhed bestående af to lygter af samme kategori: for anordninger med to lysstyrker (stoplygter og retningsviserblinklyslygter af kategori 2b), monteringsdiagram og specifikationer for det system, der styrer de to lysstyrker: For refleksanordninger en kort beskrivelse med de tekniske specifikationer for det materiale, der er anvendt til refleksanordningens optiske del: For baklygter angivelse af, om anordningen kun agtes monteret på køretøjet som en del af et par:. >SLUT GRAFIK> Tillæg 2 MODEL (største format: A4 ( mm)) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST >START GRAFIK> Myndighedens stempel Meddelelse om - typegodkendelse (1) - udvidelse af typegodkendelse (1) - nægtelse af typegodkendelse (1) - inddragelse af typegodkendelse (1) af en type køretøj/komponent/separat teknisk enhed (1) i henhold til direktiv.../.../eøf, senest ændret ved direktiv.../.../ef. Typgodkendelse nr.:.

11 Begrundelse for udvidelse:. DEL I 0.1. Fabriksmærke (firmabetegnelse): Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r): Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed (1) (2): Mærkets anbringelsessted: Køretøjets klasse (1) (3): Fabrikantens navn og adresse: For komponenter og separate tekniske enheder, EF-typegodkendelsesmærkets anbringelsessted og -måde: Adresse(r) på samlefabrik(ker):. DEL II 1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg 2. Teknisk tjeneste, som forestår prøvningen:. 3. Prøvningsrapportens dato:. 4. Prøvningsrapportens nummer:. 5. Eventuelle bemærkninger (se tillæg) 6. Sted:. 7. Dato:. 8. Underskrift:. 9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan fås ved henvendelse dertil, er vedlagt. (1) Det ikke gældende overstreges.(2) Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separat teknisk enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen med symbolet»?«(f.eks. ABC??123??).(3) Som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF.Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr.... om komponenttypegodkendelse af lygte og/eller lyssignal i henhold til direktiv 76/757/EØF, 76/758/EØF, 76/759/EØF, 76/760/EØF, 76/761/EØF, 76/762/EØF, 77/538/EØF, 77/539/EØF og 77/540/EØF (1) senest ændret ved direktiv Supplerende oplysninger 1.1. For hver lygte anføres følgende, hvis det er relevant: Anordningens kategori: Antal og kategori af lyskilder (gælder ikke for refleksanordninger) (2): Farven af det udsendte eller reflekterede lys:.

12 Godkendelse meddelt udelukkende til brug som reservedel på køretøjer, der er taget i brug: ja/nej (1): Særlige oplysninger for visse typer lygter eller lyssignaler: For refleksanordninger: Separat/del af samling af anordninger (1): For nummerpladelygter: Lygte til belysning af høj/bred (1) nummerplade: For forlygter: Angivelse af, hvor lygten skal monteres i forhold til jorden og køretøjets midterplan i længderetningen, hvis lygten har justerbar reflektor, og den kun er bestemt til brug ved den anførte placering: For baklygter: Angivelse af, om anordningen kun skal monteres på køretøjet som en del af et par: ja/nej (1):. 5. Bemærkninger 5.1 Tegninger For nummerpladelygter: Vedlagte tegning nr.... viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret i forhold til anbringelsesstedet for nummerpladen, og hvor stort et område der oplyses tilstrækkeligt For refleksanordninger: Vedlagte tegning nr.... viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret på køretøjet For alle andre lygter og lyssignaler: Vedlagte tegning nr.... viser, med hvilken geometrisk placering anordningen agtes monteret på køretøjet, samt anordningens referenceakse og -centrum For forlygter: Betjeningsmåde anvendt under prøvningen (punkt i bilag I til direktiv 76/761/EØF). (1) Det ikke gældende overstreges.(2) For lygter med ikke-udskiftelig lyskilde anføres lyskildernes antal og samlede effektforbrug.>slut GRAFIK> Tillæg 3 EKSEMPLER PÅ EF-KOMPONENTTYPEGODKENDELSESMÆRKE Figur 1a Anordningen med det ovenfor viste EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en positionslygte fortil, som er typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til bilag II til nærværende direktiv (02), og som har basisgodkendelsesnummeret Pilen angiver, til hvilken side de fotometriske specifikationer er opfyldt i en vinkel på op til 80 H. Figur 1b Anordningen med det ovenfor viste EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en baglygte, som er typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til bilag II til nærværende direktiv (02), som har basisgodkendelsesnummeret 1471, og som tillige kan anvendes i en enhed med to baglygter. Figur 1c

13 Anordningen med det ovenfor viste EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en anordning indeholdende både en baglygte og en stoplygte med en lysstyrke, som er typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til bilag II til nærværende direktiv (02), som har basisgodkendelsesnummeret Figur 1d Anordningen med det ovenfor viste EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en stoplygte med to lysstyrker, som er typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til bilag II til nærværende direktiv (02), og som har basisgodkendelsesnummeret Figur 1e Anordningen med det ovenfor viste EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en kørelyslygte, som er typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til bilag III til nærværende direktiv (02), og som har basisgodkendelsesnummeret Figur 1f Anordningen med det ovenfor viste EF-komponenttypegodkendelsesmærke er en sidemarkeringslygte af kategori 1, som er typegodkendt i Tyskland (e1) i henhold til bilag IV til nærværende direktiv (02), og som har basisgodkendelsesnummeret Figur 2a Forenklet mærkning af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, når to eller flere lygter indgår i samme enhed. MODEL B MODEL C Bemærkning: De tre eksempler på EF-typegodkendelsesmærker (model A, B og C) viser tre mulige varianter af mærkningen på en lygte eller et lyssignal, når der indgår to eller flere sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter i samme anordning. Det viste EF-typegodkendelsesmærke angiver, at anordningen er godkendt i Tyskland (e1} under basisgodkendelsesnummer 1712 og omfatter: En bag- og siderefleksanordning af klasse IA godkendt i henhold til direktiv Rådet 76/757/EØF (EFT nr. L 262 af , s. 32), løbenummer 02. En bageste retningsviserblinklygte af kategori 2a godkendt i henhold til Rådets direktiv 76/759/EØF (EFT nr. L 262 af , s. 71), løbenummer 01. En baglygte (R) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02. En tågebaglygte (F) godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/538/EØF (EFT nr. L 220 af , s. 60), løbenummer 00.

14 En baklygte (AR) godkendt i henhold til Rådets direktiv 77/539/EØF (EFT nr. L 220 af , s. 72), løbenummer 00. En stoplygte med to lysstyrker (S2) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02. En sidemarkeringslygte af kategori 1 (SM1) godkendt i henhold til bilag IV til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 00. Figur 2b Forenklet mærkning af sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter, når to eller flere lygter indgår i samme enhed. MODEL B MODEL C MODEL D Bemærkning: De fire eksempler på EF-typegodkendelsesmærker (model A, B og C) viser fire mulige varianter af mærkningen på en lygte eller et lyssignal, når der indgår to eller flere sammenbyggede, kombinerede eller i hinanden indbyggede lygter i samme anordning. Det viste EF-typegodkendelsesmærke angiver, at anordningen er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7120 og omfatter: En positionslygte fortil (A) godkendt i henhold til bilag II til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 02. En forlygte (HCR) med nærlys bestemt til højre- og venstrekørsel og fjernlys med en maksimal lysstyrke på candela (angivet ved tallet»30«) godkendt i henhold til bilag V til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 02. En kørelyslygte (RL) godkendt i henhold til bilag III til direktiv 76/758/EØF, løbenummer 00. En blinklyslygte fortil af kategori 1a godkendt i henhold til direktiv 76/759/EØF, løbenummer 01. Figur 3 Ovenstående eksempel svarer til mærkning af et lygteglas, der er bestemt til brug i en af følgende typer forlygter: - En forlygte med nærlys bestemt til højre- og venstrekørsel og fjernlys med en maksimal lysstyrke på candela (angivet ved tallet»30«), som er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7120 i henhold til kravene i bilag IV til direktiv 76/761/EØF, løbenummer 04, og som er indbyrdes indbygget i en kørelyslygte godkendt i henhold til bilag III til direktiv 76/758/EØF, løbenummer En forlygte med nærlys og fjernlys bestemt til højre- og venstrekørsel, som er godkendt i Tyskland (e1) under basisgodkendelsesnummer 7122 i henhold til kravene i bilag II til

15 direktiv 76/761/EØF, løbenummer 02, og som er indbyrdes indbygget i samme kørelyslygte som ovenfor. - En af ovennævnte forlygter godkendt som enkeltlygte. Forlygtens lygtehus må kun være forsynet med det godkendelsesnummer, der er gældende, f.eks.: eller eller eller BILAG II ANVENDELSESOMRÅDE OG TEKNISKE FORSKRIFTER 1. ANVENDELSESOMRÅDE Bilaget gælder for markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter og stoplygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. 2. TEKNISKE FORSKRIFTER 2.1. De tekniske forskrifter er de forskrifter, der findes i punkt 1 og 5-8 og i bilag 1, 4 og 5 i FN/ECE-regulativ nr. 7, som er en kodificering af følgende dokumenter: - ændringsserie 01 og 02, herunder supplement 1 til ændringsserie 02 og forskellige rettelser (1) - trykfejlsliste (2) - supplement 2 til ændringsserie 02 (3) - corrigendum 1 til supplement 2 og supplement 3 til ændringsserie 02 (4) dog således, at: henvisninger til regulativ nr. 48 læses som henvisninger til direktiv 76/756/EØF henvisninger til regulativ nr. 37 læses som henvisninger til bilag VII til direktiv 76/761/EØF fodnote 1 i tabellen i punkt 6.1 læses således:»bestemmelser for montering af ovennævnte anordninger på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil findes i direktiv 76/756/EØF.«>TABELPOSITION> BILAG III ANVENDELSESOMRÅDE OG TEKNISKE FORSKRIFTER 1. ANVENDELSESOMRÅDE

16 Bilaget gælder for kørelyslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. 2. TEKNISKE FORSKRIFTER 2.1. De tekniske forskrifter er de forskrifter, der findes i punkt 2 og 6-11 og i bilag 3 og 4 i FN/ECE-regulativ nr. 87, som er en kodificering af følgende dokumenter: - regulativet i dets oprindelige form (00) (1) - corrigendum 1 til regulativ nr. 87 (2) - supplement 1 til regulativ nr. 87 (3) dog således, at: henvisninger til regulativ nr. 48 læses som henvisninger til direktiv 76/756/EØF. >TABELPOSITION> BILAG IV ANVENDELSESOMRÅDE OG TEKNISKE FORSKRIFTER 1. ANVENDELSESOMRÅDE Bilaget gælder for sidemarkeringslygter til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil. 2. TEKNISKE FORSKRIFTER 2.1. De tekniske forskrifter er de forskrifter, der findes i punkt 2 og 6-9 og i bilag 1, 4 og 5 i FN/ECE-regulativ nr. 91, som er en kodificering af følgende dokumenter: - regulativet i dets oprindelige form (00) (1) - supplement 1 til regulativ nr. 91 (2) dog således, at: henvisninger til regulativ nr. 48 læses som henvisninger til direktiv 76/756/EØF henvisninger til regulativ nr. 37 læses som henvisninger til bilag VII til direktiv 76/761/EØF. >TABELPOSITION> Tekniske forskrifter i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 7, der er omhandlet i artikel 3 og bilag II, punkt 2.1, i Kommissionens direktiv 97/30/EF (1) om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/758/EØF om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil 1. DEFINITIONER I dette regulativ forstås ved 1.1.»Positionslygte fortil«: en lygte, der skal angive køretøjets tilstedeværelse og dets bredde set forfra. 1.2.»Baglygte«: en lygte, der skal angive køretøjets tilstedeværelse og dets bredde set bagfra. 1.3.»Stoplygte«: en lygte, som skal advare trafikanter bag køretøjet om, at driftsbremsen benyttes.

17 Stoplygterne kan også aktiveres ved, at retarder eller lignende anordning benyttes. 1.4.»Markeringslygte«: en lygte, som er anbragt ved køretøjets yderkant så nær dets overkant som muligt for tydeligt at angive køretøjets totalbredde. Den skal for visse motordrevne køretøjers og påhængskøretøjers vedkommende supplere positions- og baglygterne og særlig henlede opmærksomheden på køretøjets omfang. 1.5.»Definitioner«: De definitioner i regulativ nr. 48 med ændringer, der gælder, når der indgives ansøgning om typegodkendelse, anvendes også for dette regulativ. 1.6.»Positionslygte fortil, baglygte, stoplygte og markeringslygte af afvigende typer«: lygter, som i hver af de nævnte kategorier afviger indbyrdes med hensyn til væsentlige aspekter såsom: - fabriks- eller varemærke - karakteristika ved det optiske system (lysstyrkeniveauer, lysfordelingsvinkler, type glødelampe osv.) - system til neddæmpning af lyset om natten, for stoplygter med to lysstyrkeniveauer. 5. ALMINDELIGE FORSKRIFTER 5.1. Hver af de forelagte eksemplarer skal være i overensstemmelse med de i punkt 6 og 8 angivne forskrifter Anordningerne skal være konstrueret og fremstillet således, at de ved normal brug og til trods for de rystelser, de derved kan blive udsat for, forbliver funktionssikre og bevarer de i dette regulativ påbudte kendetegn Lygter, der er blevet typegodkendt som positionslygter fortil eller baglygter, godkendes ligeledes som markeringslygter Positionslygter fortil og baglygter, som er sammenbyggede eller kombinerede eller indbyggede i hinanden, kan også anvendes som markeringslygter. 6. LYSSTYRKE 6.1. I referenceaksen skal hvert af de to forelagte eksemplarers lysstyrke være mindst lig med minimum og højst lig med maksimum som fastlagt nedenfor: >TABELPOSITION> 6.2. Uden for referenceaksen og inden for de vinkelfelter, som er fastlagt i figurerne i bilag 1, må hver af de to anordningers lysstyrke: i hver retning svarende til punkterne i den oversigt for lysfordeling, som er indeholdt i bilag 4, mindst være lig med produktet af det minimum, som er anført i punkt 6.1., og den procent, som oversigten angiver for den pågældende retning i ingen retning, hvorfra lyssignalanordningen kan iagttages, overskride det maksimum, som er anført i punkt dog er en lysstyrke på 60 cd tilladt for baglygter, som er indbygget i stoplygter (se punkt 6.1.3) under et plan, der med det vandrette plan danner en vinkel på 5 nedefter endvidere

18 skal lysstyrken i hele udstrækningen af de felter, der er anført i figurerne i bilag 1, være lig med mindst 0,05 cd for positionslygter fortil, baglygter og markeringslygter, mindst 0,3 cd for stoplygter med ét lysstyrkeniveau, og for stoplygter med to lysstyrkeniveauer 0,3 cd om dagen og 0,07 cd om natten skal forholdet, når en baglygte er indbygget i en stoplygte, mellem de lysstyrker, der reelt måles, når de to lygter er tændt samtidig, og når baglygten er tændt alene, være mindst 5:1 i det felt, der afgrænses af de vandrette linjer gennem ± 5 V og de lodrette linjer gennem ± 10 H på oversigten over lysfordeling; for stoplygter med to lysstyrkeniveauer skal denne forskrift overholdes, når natlysstyrken er tilkoblet skal forskrifterne i punkt 2.2 i bilag 4 om lokale styrkevariationer overholdes Styrkerne måles med lampe(r), der er tændt konstant, og når det drejer sig om anordninger, som udsender selektivt gult eller rødt lys, med farvet lys For stoplygter med to lysstyrkeniveauer skal den tid, der går fra tilslutning af strømforsyningen, og indtil lysintensiteten, målt på referenceaksen, når 90 % af den i overensstemmelse med punkt 6.3 målte værdi, måles for både dag- og natlysstyrken. Den tid, der måles for natlysstyrken, må ikke overskride den tid, der måles for daglysstyrken I bilag 4, hvortil der henvises i punkt 6.2.1, gives der nærmere oplysninger om de målemetoder, der skal anvendes. 7. AFPRØVNINGSBESTEMMELSER 7.1. Alle målinger udføres med en hvid målelampe, der hører til en til anordningen godkendt kategori, idet strømspændingen er således reguleret, at den frembringer den normale lysstrøm, som er foreskrevet for den pågældende lampekategori Alle målinger på lamper med lyskilder, der ikke kan udskiftes (glødelamper og andre) udføres ved henholdsvis 6,75 V, 13,5 V eller 28,0 V. Hvis det drejer sig om lyskilder med særskilt strømforsyning, gælder de nævnte afprøvningsspændinger for den pågældende strømforsynings input-terminal. Prøvestationen kan forlange, at fabrikanten indleverer den særskilte strømforsyning, der kræves til lyskilderne For stoplygter, hvor der til frembringelse af natlysstyrken anvendes et supplerende system, skal der imidlertid anvendes samme spænding til systemet for måling af natlysstyrken, som blev anvendt til glødelampen til måling af daglysstyrken (2) Såfremt baglygten er indbygget i en stoplygte med dobbelt lysstyrke og konstrueret til at fungere permanent med et supplerende system til regulering af lysstyrken, skal lyset måles med anvendelse af den samme spænding på systemet, som, hvis den blev anvendt på glødelampen, ville gøre denne i stand til at frembringe den foreskrevne normale lysstrøm De lodrette og vandrette grænser for et lyssignals lysende flade (punkt ) bestemmes og måles i forhold til referencecentret (punkt ). Anm.: 8. LYSETS FARVE Lysets farve skal ligge inden for grænserne af de koordinater, som er foreskrevet for den pågældende farve i bilag 5 til dette regulativ. (1) Funktions- og monteringsvilkår for sådanne supplerende systemer vil blive fastsat ved særforskrifter.

19 (2) EFT nr. L 171 af , s. 25. BILAG 1 Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter: krævede mindsteværdier for rumvinkelfordelingen af lyset (1) Mindsteværdierne for rumlysfordelingens vertikalvinkler er 15 over og 15 under det vandrette plan for alle kategorier af anordninger, der er omfattet af dette regulativ, undtagen for stoplygter af kategori S3, hvor de er er 10 over og 5 under det vandrette plan. Mindsteværdier for rumlysfordelingens horisontalvinkler >START GRAFIK> Positionslygter fortil markeringslygter >SLUT GRAFIK> >START GRAFIK> Baglygter markeringslygter >SLUT GRAFIK> >START GRAFIK> Stoplygter af kategori S1 og S2 >SLUT GRAFIK> >START GRAFIK> Stoplygter af kategori S3 >SLUT GRAFIK> Anm.: (1) Vinklerne i disse figurer svarer til anordninger, som skal monteres på køretøjets højre side. Pilene i disse figurer peger mod køretøjets forende. BILAG 4 Fotometriske målinger 1. MÅLEMETODER 1.1. Ved fotometriske målinger skal forstyrrende tilbagekastninger undgås ved en passende blænding Såfremt måleresultaterne anfægtes, udføres målinger således, at: måleafstanden er således, at loven om omvendt proportionalitet med afstandens kvadrat finder anvendelse.

20 måleapparatet er således, at modtagerens vinkelåbning set fra signallysets referencecentrum ligger mellem 10' og kravet til styrke for en bestemt observationsretning anses for at være opfyldt, når dette krav er opfyldt i en retning, der ikke afviger med mere end 15' fra observationsretningen. 2. OVERSIGT OVER STANDARDLYSFORDELING >TABELPOSITION> 2.1. Retningen H = 0 og V = 0 svarer til referenceaksen (på køretøjet er den vandret og parallel med køretøjets vandrette midterplan og orienteret i det påbudte synsfelts retning). Den går igennem referencecentret. De anførte værdier på oversigten giver for de forskellige måleretninger minimallysstyrkerne i procent af det krævede minimum for hver lygte i aksen (i retningen H = 0 og V = 0 ) Inden for det lysfordelingsfelt, der i punkt 2 vises som skema, skal lyset være ensartet, dvs. lysstyrkens i alle retninger i et givet felt i skemaet skal have den mindsteværdi, der er angivet som en procentdel i skemaet rundt den pågældende retning. 3. FOTOMETRISKE MÅLINGER AF LYGTER MED FLERE LYSKILDER De fotometriske specifikationer afprøves 3.1. for lyskilder, der ikke kan udskiftes (glødelamper og andre): med de lyskilder, der findes i lygten, i overensstemmelse med punkt i dette regulativ 3.2. for udskiftelige glødelamper: hvis der er monteret masseproduktionsglødelamper ved 6,75 V, 13,5 V eller 28,0 V, skal lysstyrken ligge mellem maksimumsgrænsen og minimumsgrænsen ifølge dette regulativ forhøjet med den tilladte afvigelse i lysstrøm for den pågældende type glødelampe, jf. regulativ nr. 37 vedrørende masseproduktionsglødelamper; alternativt kan der anvendes en standardglødelampe i de enkelte positioner efter tur ved den referencelysstyrke, og resultaterne af de enkelte målinger lægges da sammen. BILAG 5 Lysets farve >TABELPOSITION> Til kontrol af disse kolorimetriske kendetegn anvendes en lyskilde med farvetemperatur K svarende til belysningsmidlet A i henhold til Den Internationale Belysningskommission. For lygter med lyskilder, der ikke kan udskiftes (glødelamper og andre), skal de kolorimetriske kendetegn afprøves med lyskilder monteret i lygten, jf. punkt i dette regulativ. Tekniske forskrifter i De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas regulativ nr. 87, der er omhandlet i artikel 3 og bilag III, punkt 2.1, i Kommissionens direktiv 97/30/EF (1) om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/758/EØF om markeringslygter, positionslygter fortil, baglygter, stoplygter, kørelyslygter og sidemarkeringslygter på motordrevne køretøjer og på påhængskøretøjer dertil 2. DEFINITIONER I dette regulativ forstås ved

21 2.1.»Kørelyslygte«: en fremadrettet lygte, der skal gøre køretøjet lettere synligt under kørsel uden for lygtetændingstiden De definitioner i regulativ nr. 48 med ændringer, der gælder, når der indgives ansøgning om typegodkendelse, anvendes også for dette regulativ. 2.3.»Kørelyslygter af afvigende typer«: kørelyslygter, som afviger med hensyn til væsentlige aspekter såsom: fabriks- eller varemærke det optiske systems kendetegn glødelampetype. 6. ALMINDELIGE FORSKRIFTER 6.1. Hver lygte skal være i overensstemmelse med de nedenfor angivne forskrifter Kørelyslygter skal være konstrueret og fremstillet således, at de ved normal brug og til trods for de rystelser, de derved kan blive udsat for, forbliver funktionssikre og bevarer de i dette regulativ påbudte kendetegn. 7. LYSSTYRKE 7.1. I referenceaksen skal hver af lygternes lysstyrke være mindst 400 cd Uden for referenceaksen skal lysstyrken i hver retning svarende til punkterne i den oversigt for lysfordeling, som er indeholdt i bilag 3, mindst være lig med produktet af det minimum, som er anført i punkt 7.1., og den procent, som oversigten angiver for den pågældende retning Lysstyrken må ikke overstige 800 cd i nogen retning Hvis en lygte indeholder mere end én lyskilde, skal lygten opfylde kravene med hensyn til minimumslysstyrke, hvis en af lyskilderne svigter, og maksimumslysstyrken må ikke overskrides, når alle lyskilderne er tændt. 8. LYSFLADE Lysfladens areal skal udgøre mindst 40 cm². 9. LYSETS FARVE Lyset skal være hvidt. Det måles ved hjælp af en lyskilde med farvetemperatur K svarende til belysningsmidlet A i henhold til Den Internationale Belysningskommission. For lygter med lyskilder, der ikke kan udskiftes (glødelamper og andre), skal de kolorimetriske kendetegn afprøves med lyskilder monteret i lygten, jf. punkt i dette regulativ. Lysets farve skal ligge inden for grænserne af de trikromatiske koordinater, som er foreskrevet i bilag 4 til dette regulativ. 10. AFPRØVNINGSBESTEMMELSER Alle målinger udføres med farveløse målelamper, der hører til en til anordningen godkendt type, og som er således reguleret, at de frembringer den normale lysstrøm, som er foreskrevet for den pågældende type lamper Alle målinger på lamper med lyskilder, der ikke kan udskiftes (glødelamper og andre) udføres ved henholdsvis 6,75 V, 13,5 V eller 28,0 V.

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0759 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/29/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/757/EØF vedrørende refleksanordninger på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1978L0933 DA 27.03.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 17. oktober 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/28/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/756/EØF vedrørende montering af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/28/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/756/EØF vedrørende montering af KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/28/EF af 11. juni 1997 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/756/EØF vedrørende montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs-

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF 5.8.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 203/19 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/61/EF af 13. juli 2009 om montering af lygter og lyssignaler på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0192 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.4.2007 KOM(2007) 192 endelig 2007/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

(5) Dette direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure,

(5) Dette direktiv er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, 25.11.2005 L 309/37 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/66/EF af 26. oktober 2005 om anvendelsen af systemer til frontal beskyttelse på motorkøretøjer og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser:

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt to ændringsbekendtgørelser: FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. 29.12.2004 1844 J. nr. 2003-500-102 EU-harmonisering for traktorer Det meddeles herved, at Færdselsstyrelsen har udstedt

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s.

RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 225 af 10.8.1992, s. 1992L0061 DA 03.05.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV92/61/EØF af 30. juni 1992 om standardtypegodkendelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0298 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 26. maj 1986 om bagtil monterede styrtsikre førerværn

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 15. januar 2010 (19.01) (OR. en) 5435/10 ENER 13 ENV 19 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 14. januar 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 110/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.4.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 351/2012 af 23. april 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 661/2009 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015 Vedlegg 5 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Tekniske spesifikasjoner for kombinerte helseadvarsler på røyketobakk KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0536 DA 01.01.2007 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 28. juni 1977 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til RÅDETS FORORDNING Bruxelles, 13.8.2008 KOM(2008) 514 endelig VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) om ændring af forordning (EF) nr. 2182/2004 om

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

»- Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter : kraevede mindstevaerdier for rumvinkelfordelingen af lyset.

»- Positionslygter fortil, baglygter, stoplygter og markeringslygter : kraevede mindstevaerdier for rumvinkelfordelingen af lyset. KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/758/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om markeringslygter, positionslygter

Læs mere

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF)

om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil ( 70/ 387/EØF) De Europæiske Fællesskabers Tidende 497 10.8.70 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 176/5 RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. december 2010 (13.12) (OR. en) 17617/10 ENV 849 ENT 207 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 2. december 2010 til: Pierre de BOISSIEU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke,

- forbyde markedsfoering af lygter og lamper, som er forsynet med et EOEFtypegodkendelsesmaerke, KOMMISSIONENS DIREKTIV af 1. august 1989 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 76/761/EOEF om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende motordrevne koeretoejers

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1735. af 24. september 2015 Vedlegg 4 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Plassering av generell advarsel og informativ tekst for rulletobakk i pung KOMMISSIONENS

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (74/150/EØF) 1974L0150 DA 01.05.2004 012.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 53/4 Den Europæiske Unions Tidende 26.2.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 183/2011 af 22. februar 2011 om ændring af bilag IV og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere