o V E R D R E V N E W S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o V E R D R E V N E W S."

Transkript

1 :==========:===========:============ o V E R D R E V N E W S. ============================~======= 28. januar FÆLLES BYGNINGSFORSIKRING: KClpi af forsikringspolice og betingelser for den nye fællesforsikring hos Fjerde S~ er vedlagt. Vi vil gerne for god ordens skyld understrege, at der ikke er nogen klausul i forsikringen. Hvis der opst~r skader, bedes I, som nævnt tidligere, rette henvendelse til Susanne Petersen p~ ELKABEL TIL OLIEFYRET: Hos en af beboerne er de~ blevet konstateret, at elkabiet ~il oliefyret var gennemm~rn~t. Det vil derfor være en god ide lige at checke tilstanden af kablet til jeres oliefyr for at forhindre eventuelle kortslutningsskader. SPÆNDINSVARIATIONER I LYSNETTET: Nogle beboere har ment, at Deres pærer sprang for ofte. Bestyrelsen har rettet henvendelse til K~benhavns Belysningsvæsen og f~et dem til at foretage m~linger p~ spændinsvariationerne ved transformatoren ved vendepladsen p~ Landgildevej. DI;:> har m~lt fra 6. januar til 14. januar. Den gennemsnitlige spænding har i denne periode ligget lige under 225 volt ved transformatoren, hvor soændingen er h~jest. I hele perioden har spændingen varieret imellem Cd. 220 og 228 volt, og dette ligger inden for de tilladte grænser. Selvom der ikke har været konstateret unormale h~je spændinger, vil det dog altid være en god ide at anvende pærer, som kan t~le spændinger op til 240 volt. De pærer, der anvendes i lampene p~ udhusene, er af denne type, og vi har ikke konstateret et specielt h~jt forbrug af pærer her. GENERALFORSAMLING 1988: Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 22. marts 1988 kl Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senere, men reserver allerede datoen nu. Med venlig hilsen bestyrelsen.

2 ,FORSIKRIN6,JSELSKAB A/S Fredericiagade København K Telefon Telex fjerde dk Giro København den B Y G N I N G S F O R S I K R I N G EJERFORENINGEN FÆllEDIGET Policenummer FÆllEDIGET Betingelser nr KBH S Afsnit 30, 31, 32 og 33 Forsikringssted Forsikringen omfatter FÆLLEDDIGET MATR 39 KBH S 1- eller 2-families ejendom. Udnyttet i 2 plan. Bygningsskade, huslejetab og ansvar Bygningsbrand Glas og sanitet Angreb af svamp Angreb af insekter Udvidet rørskade Bebygget areal kvm. Forsikringss ummer Ansvarsforsikring pr forsikrings r kr ved personskade kr ved tingskade. Præmie Opkrævning Klausuler Indeksregulering Ikrafttræden Opsigelse For 12 m neder udgør kr Sker hvert r den Ol-Ol. Se vedlagte. Sker med basisindeks 520 jfr. betingelsernes 20. Forsikringen træder i kraft den Evt. opsigelse skal ske skriftligt med mindst 3 m neders varsel til en Ol-Ol. FONIIKNIN6JIELIKA8 A li r i.'. "'_,.,' - '_.r -" -- '-- B, Møller Hansen Adm. direktør /

3 Hotelbyggeri ved Bella Centret: Fredningsstyrelsen ophæver veto Det ser ud til at stridsøksen mellem Danmarks Naturfredningsforening og de berørte myndigheder nu er begravet med hensyn til opførelsen af et hotelbyggeri ved Bella Centret. I forbindelse med den for Vestamager verserende fredningssag og fredningsstyrelsens nedlagte veto mod lokalplanforslag, har foreningen ført en række positive drøftelser med myndighederne primært omhandlende bygningshøjden og udformningen af hotelbyggeriet. På et møde den 23. oktober kunne bygherren bag hotel-projektet fremlægge et revid ret skitseprojekt, hvor byggeriet får en højde på 50,4 meter. I henhold til et alternativt lokalplan forslag var tilladt en maksimal højde på 75 meter. Danmarks Naturfredningsforenings direktør David Rehling og hans bestyrelse har gennemgået sagen akter og haft. nogle intensjve samtaler med lokalkomiteen i henholdsvis København og Frederik berg. Og fredningsstyrelsen har nu defi nitiv,t besluttet at ophæve det nedlagte veto mod lokaiplanforslaget. Man stiller dog visse ultimativ krav: Dels kræver fredningsstyrelsen i et revideret lokalplanforslag, at bygningshøjden for hotelbyggeriet maksimalt må udgøre 50 meter, dels at udformningen af regionbest.emmelserne for Vestamager-udvalgets accepterede betænkning om byggeri syd for Bella Centret sikres, så der ikke opføres byggeri, der er højere end Bella Centret. Danmarks Naturfredningsforenings intention er, at hot elbyggeriet kommer til at skyde op som det eneste markant byggeri i området. Og endelig vil man sikre, at byggeriet som anvi 't projektforslaget opføres i nord-syd gående længd - retning...vi finder også, at der inden for det fastsatte vandrette h~jdegrænsep lan på 50 meter kan væ re behov for, at det foreliggende projekt l'ndergives endnu n bearbejdning, så vi får den bedst mulige helhedsvirkning. Vi ønsker ganske nkelt samspil med Bella entret og de omgivende nalurarealer,«point.erer David Rehling på Danmarks Naturfredningsforenings vegne ov r for Amager Bladet. Jep- Bazar i Købnerkirken KØBNERKIRKEN i Shetlandsgade afholder basar lørdag den 7. november fra kj og der forefindes, traditionen tro, såvel t omhnlllpr I"tt ";n.. ø~l_ r «

4 Indland.:-...:.RLINGSKE. l. SEKTION 3 >5',, "-... '... _-'-' "- "-',, ',\ \. \ " UNIVERSITETET UNIVERSITETSUDV I \;a «BOLIGER OG INST PARKOMRADE.;;;.~ EKS. SØOMRADE ',..-'lajt7~-li- AMAGER F ÆL LED ~-<--li-- EKS. KOLONIHAVER ~--#I-~ TURIST -CAMPING ~=::'~;:...;::~:...- VANDRERHJEM.&...--;1--#--_ BELLA CENTER -.-m--=--hl--jt--- EVT. G O L FBAIIlE EVT. JOLLE HAVN 'ljqf?hr:! ~ II EKS. SKYDEBANE iftli:4bb li FORSKNINGSCENTER KYSTPARK ILJ.I-~--f- ERHVERV 1Uf-+-tI--.JI- STATSliGE INST ~I-U il~ REGIONALE INST -il--+- LINEÆRPARK KOLONIHAVER '~--#----II-- NATURHØjSKOLE ~~L--lf--1i---- SKOVBÆL TE " ~~/l KUNSTIG sø ;r r ~~~~~1_10g NYTTEHAVE ;:...~ " I~ HYTTERITEL TPLADSER { NATURFORMIDLiNG il! t ~~g;~~~!~~~ T f NATURBUSRUTE, j KL YOESØEN '~j '"l, KUNSTIG sø Enighed om' fredning af Vestamager " Efter mange intense møder fremlægges nu et fælles fredningsforslag for Vestamager, som alle er tilfredsemed. Af Lis Lipscldtz Der bliver plads til både dyr. blomster, naturelskere, boliger og industri på Vestamager og Amager Fælled. Efteret halvt års forhandlinger er der nu fundet en fredelig sameksistens mellem Hovedstadsrådet, DanmClrks Naturfredningsforening. Friluftsrådet og Planstyrelsen. Og hermed er ' der banet ve] for Danmarks største fredning. Naturforeningerne kastede bolden på banen med et ønske om at bevare området som ren natur. Hovedstads- I planerne indgår bl.a. en golfbane, som amagerkanere i dag skal køre langt for at komme til. Derudover er der tænkt på boliger, campingplads, naturhøjskole, kunstig sø, naturbusrute og mange andre gode ting for beboere i Storkøbenhavn. rådet og' Københavns kummune sparkede igen med et forslag, der indeholdt både industri og boliger. Frem for at skændes valgte de to parter at samarbejde. Og det blev overdraget et.kalvebodkileudvalg_ at finde enfælles løsning. I udvalget var alle fem interesserede parter repræsenteret. Hovedstadsrådets og Københavns kommunes ønske om at bygge på tværs gennem området er blevet vendt en halv omgang. så et område med 2000 boliger og tilhørende institutioner nu er blevet skubbet ud i udkanten af fredningsområdet..et columbusæg,- kalder David Rehling, Danmarks Naturfredningsforening denne løsning. Preben Lassen (Sj, der har sit bagland i Københavns kommune i orden, er tilfreds med. alder også bliver plclds til boliger. industri og institutioner i området. Langs Kalveboderne reserveres plads til opfyldning. som det hedder i planerne. men Preben Lassen var så ærlig. at han tog hatten af og fortalt. at betegnelsen dæk ker over en kontrolleret losseplads. som løbende skal dækkes med jord og bruges til koloni h:lvt'r

5 -- OVERDREV NEWS OVERDREV NEWS OVERDRE VS NEWS - -- FÆLLESARBEJDE. Nu står foråret for døren, og der trænger til at bl ive gjort rent på ~ fællesarealerne.der indkaldes til fællesarbejde søndag d. 16 apr-il kl. I Sandkasserne skal tømmes for sand,og den store parkerings- plads skal fejes.vi henstiller IKKE at parkere på pladsen d I tid srummet kl Vi håber på stort fremmøde,da det jo er i ALLEs interesse,at fællesarealerne er rene og pæne. I den efterfølgen-de uge C uge 16 ) vil der komme n~t sand. løvrigt er der igen fæll esarb-ejde lørdag d. 7 maj. hvor der bl iver opstillet en container. Ligeledes er der fællesarbejde d. 5-6 og d. 2-7 C begge dage kl ). Fremover vil r esten a f denne side C Nabo-info/NEWS ) bl ive forebeholdt beboerne i SUNDBY OVERDREV. Rubrikken er S tænkt som en slags l KOM FRIT FREM '/KRAMBOD og lignende. Best8relsen er Ikke forpl igtet, og kan ikke drages til ansvar,for indholdet i ' annoncen '. Henvend jer til en fra best~relse med pågældende l annonce l i en kort og præcis form, når I har noget på hjertet annonce annonce L8skæde udlejes, pris kr. 100 henvendelse til best8relsen Poul Henning Christensen nr. 39 Anne Gr e the Bjarnholt nr. 73 Kjeld Nielsen nr. 29 Eksempler på andre annoncer Flot pigecykel sælges ( 2-5,gR ), kr. 250 Niels Jørgen Lund nr. 95 Pæn herrecykel købes Niels Jørgen Lund nr. 95 Gammel herrec8kel gives væk Niels Jørgen Lund nr. 95 Hvem kan passe mine blomster uge Niels Jørgen Lund nr. 9S OSV. OSV. På gens'dn d kl foran redskabsskurene til fællesarbejdet Med veni 19 hilsen BESTYRELSEN

6 FÆLLESARBEJDE kl F.I lesarbejde LØRDAG d. 16 apri I (ikke søndag d. 16-4). Undskyld fejlen. MVH.

7 ===== == == = ==============~=========== o V E R D R E V N E W S. == == ===== ====== =============~======= 2. maj FfELLLESARBEJDE : Som n ævnt tidligere er der fællesarbejde p~ LØRDAG den 7. ma j kl Vi h~ber p~ et stort fremm~de. Der vil blive s~rget for forfriskninger til de fremm~dte. Der v i l i denne weekend kommen til at benytte. vær e opstillet en container, som man er vel- TABT NØGLE: Søndag den 17. april blev der fundet en nøgle p~ fortovet ved vendep l adsen p ~ Landgildevej. Nøglen har ikke nogen typebetegnelse, men ligner en a l mindelig Ruko dørnøgle. Hvis der er nogen, som mangl e r e n s~ dan, kan de rette h e nvendelse til Poul Henning i nr. 39 MØDE VEDR. 'VARMEMESTEREN': Ved generalforsa mlingen blev der uddelt materiale om et elektrisk centralvarmeanlæg fra Varmegruppen A/S. Dette er ogs~ givet til dem, som ikke var med til general forsamlingen. I følgebrevet fra Kjehrs VVS foresl~s afholdt en demonstrationsaften, hvor teknik og økonomi vil blive drøftet nærmere. Adresse og mulige tidspunkter for mødet er anført i vedlagte invitation. Hvis man er interesseret i at d e ltage, skal man rette henvendelse til E r land i nr. 87. Der vil deltage mindst een fr a bestyrelsen i m~det. M~ det vil blive afholdt den dag, hvor flest kan deltage. Me d venlig hilsen bestyrelsen. OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO-INFO --- Der er ikke indkommet nogen "annoncer" denne m~ned.

8 Grundejerforeningen Fælleddiget v. Erland Nielsen Fælleddiget København S København d. 28/ Vedr. installation af nye varmeanlæg. I forlængelse af vort tidligere fremsendte tilbud, har vi hermed fornøjelsen af at invitere til et uforpligtende informationsmøde hvor der vil være mulighed for at stille tekniske spørgsmål om produkterne til fabrikanten, samt se varmemesteren i adskilt tilstand. Der vil også være repræsentanter fra Bikuben til stede, disse vil besvare alle spørgsmål af okonomisk karakter. Der er to arrangementer. Disse vil blive afholdt hos DFT-industri Ved Amagerbanen København S TIRSDAG d. 24/S 1988 klokken samt MANDAG d.301s klokken Der vil blive serveret lidt vådt og lidt tørt til halsen. Tilmelding til ovenstående bedes afgivet til Erland Nielsen Fælleddiget 87 med oplysning om hvilken dag De ønsker at deltage, samt hvormange. hilsen Klip Jeg kommer NA VN: Tirsdag d. 24 Mandag d. 30 antal: KJEHRs VVS l/s v. Heinnc h & Tommy KJehr Amager Boulevard København S. Giro

9 ==================================~= o V E R D R E V N E W S. ==~======= ========================== 30. maj FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde p~ SØNDAG den 5. j uni kl Der vil som sædvanlig blive sørget for forfriskninger til de fremmødte. Der vil være fællesarbejde følgende dage i resten af 1988: Lørdag den 2. Søndag den 31. Lørdag den 27. Søndag den 2. juli, klo juli, klo august. klo oktober, klo Med venlig hilsen bestyi~e l sen. OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- Der er ikke indkommet nogen "annoncer" denne m~ned.

10 o V E R D R E V N E W S. ==================================== 27. juni FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde p~ LØRDAG de n 2. j ul i kl Der vil som sædvanlig blive s~rget for forfriskninger til de fremm~dte, som denne gang blandt andet skal give fællessku r et træbesk y ttelsesmiddel. M~d venlig hilsen besty relsen. OVERDREV NABO- INFO OVERDREV NAOO- INFO -'-,--- OVERDREV NABO- INFO --- Pigecykel (3-6 ~ r) til salg. Hen vendelse til nr. 39.

11 D c'. f l~c, ; t ud \/:0.1 'J <:=: t ~ C1tn b f;:! k c'r.' r.. J' t,'-:'.', ".'''/ ' l l -, ~:., ". le' I~ (;:, f: t {r; C, (j l c' II! c, \/ l' J. r J~,.,.. 0,'",eo..," Jr '::;"" q C:' t- E, t [c' n <".t (t/i" I'" e ', " :L k kr"" b 1 i \! 12 '.::'~. Cl jfi ITI I~ 1'- -}- C'::'::-:; t!. ~\ ej rn t i ei 1. j. (.) C~ f""' Ct l,,..-',, l { Cl (- e '::; 3..~~ :'.:; t 1 n ~~ 'o::',- E' ':'.,~. f,,,, r' E' cl (2 r,; (;:' ej ':.:'!,-c." '.L' (; cl c:! \.~l cl" -;:;../ El k ~ ':? 7 : :~ L.' :~II.~..'; E,. ;::! c' I:: \/ j. l ej f :,," -,c D I'" Cl l,,,,.''',,o> r', ~.\ '. 'TI/" '" -- L - - ] 'J.. -, p,3 e n jr: : l c:! Cl 11 1:::'1:.. E)-'~" ~~ r'.. -:, ri I ;-1 ;.~ t,"),f..,.l,.'_.:.:.~-,,:',. C~i; ','-~,.,: r.~., ' ~ l;:' : ",',:.~.'J',~:.'.'_:.'.' '.~"': I':' "'<',:1.:-:1:','.>,'~.,~.~: '~J;':J I.:, J'... :}I.:.., G.','.r,'..' ','::,-: c L =-..,: 'rijj.,.j., ~' '.. '_".'.,,: i.2 in være e c:! h,- :i. n ogen ';'i r:! 1"1 Li (:ol l.:.!ebyer III C 2r_~.'l \./ l J. '.. '. ej u,j c:ll" i. k k F~ I: i..1. 'Co' '~I (? n < ~ ;- C) 1'-' ~;; Ii~' q C? (::\ t ti J ['ørnene. F' m-,:;t FC, e re fl -'" <,' ", 7 i I ~.l._.j ==================================== o V E R D R E V N E W s. ==================================== 25. juli FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde på SØNDAG den 31. juli kl Vi håber på et større fre mmøde end ved sidste fællesarbejde, hvor kun 7 mand troppede op. INDBRUD: Der har nu været 3 indbrud i den forløbne del af 1988, sidst for en uge siden. Vi vil derfor opfordre folk til at huske at lukke døre og vinduer samt eventuelt foretage andre foranstaltninger, som vil gøre det sværere at lave indbrud. Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - SOMMER KOMSAMMEN: husk sidste frist for tilme lding er den 31. juli hos Gert Binderup i nr. 41.

12 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 24. august FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde på LØRDAG den 27. aug~st kl Vi vil sørge f or forfriskninger til de fremmødte. 'NABOHJÆLP' : Der er vedlagt en brochure fra Det kriminalpræventive Råd. Brochuren indeholder nogle gode råd vedrørende forebygge lse af indbrud. Hvis man synes, at det er en god ide, kan man drøfte det med naboen (erne) og etablere ordningen. Der er i denne sammenhæng vedlagt de tilhørende mærkater (2 stk.). Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet 'annoncer' denne måned.

13 - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet annnoncer denne måned.

14 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 24. september FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til årets sidste fællesarbejde på SØNDAG den 2. oktober kl Vi har bestilt en container, som man er velkommen til at bruge, til denne weekend. FÆLLESANTENNE: Bestyrelsen har undersøgt, hvornår Hybridnettet vil komme til vores del af Amager. KTAS har mundtligt oplyst, at man forventer, at dette vil ske i løbet af Da TV2 starter sine udsendelser primo oktober dette år, har vi undersøgt mulighederne for at få udbygget vores antenneanlæg nu til at kunne tage TV2. En udvidelse af anlægget vil koste kr. Denne udvidelse vil blive udført på torsdag den 29. september. Der vil blive opsat en ny UHF-antenne, og den gamle VHF antenne vil blive taget ned. TV1 og TV2 vil således fremover blive taget fra Hove senderen (UHF). Gladsaxe senderen stopper udsendelse af TV1 via VHF inden for nogle år under alle omstændigheder. UHF-signalerne vil blive omsat til VHF, inden de sendes ud på vores lokale TV-net. Når vores anlæg er blevet ombygget, skal man stille om på sin kanalvælger. TV1 vil fremover blive sendt på VHF kanal?? (tidligere kanal ~ TV2 vil blive sendt på VHF kanal?? Der vil ikke ske ændringer for Sverige 1 og 2. Hvis der opstår problemer med fjernsynsmodtagelsen henvendelse til bestyrelsen. bedes I rette Hvorvidt vi på et senere tidspunkt skal gå over på Hybridnettet, kan tages op, når Hybridnettet er tilgængeligt. Selve tilslutningsafgiften er lille (6000 kr.). Den årlige afgift vil i følge KTAS p.t. andrage ca kr. for 38 ejerlejligheder. Det springende punkt er, hvorvidt der skal installeres nyt kabelnet, hvis vi ønsker at tage alle 24 kanaler. En sådan udskiftning vil blive dyr. Vi har ikke indhentet egenetlige tilbud på dette. Men hvis KTAS skulle udføre det, ville det koste kr. i engangsudgift pr. ejerlejlighed. Med venlig hilsen bestyrelsen.

15 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 27. september FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til årets sidste fællesarbejde på SØNDAG den 2. oktober kl Vi har bestilt en container, som man er velkommen til at bruge, til denne weekend. FÆLLESANTENNE: Bestyrelsen har undersøgt, hvornår Hybridnettet kommer til vores del af Amager. KTAS har oplyst, at det vil ske i løbet af Da TV2 starter udsendelserne primo oktober, har vi undersøgt mulighederne for at få udbygget vores antenneanlæg nu til at kunne tage TV2. En udvidelse af anlægget vil koste kr. Denne udvidelse vil blive udført på torsdag den 29. september. Der vil blive opsat en ny UHF-antenne, og den gamle VHF antenne vil blive taget ned. TV1 og TV2 vil således fremover blive taget fra Hove senderen (UHF). Gladsaxe senderen stopper udsendelse af TV1 via VHF inden for nogle år under alle omstændigheder. UHF-signalerne vil blive omsat til VHF, inden de sendes ud på vores lokale TV-net. Når vores anlæg er blevet ombygget, skal man stille om på sin kanalvælger. TV1 vil fremover blive sendt på VHF kanal 10 (tidligere kanal 4). TV2 vil blive sendt på VHF kanal 12. Der vil ikke ske ændringer for Sverige 1 og 2. Hvis der opstår problemer med fjernsynsmodtagelsen henvendelse til bestyrelsen. bedes I rette Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet annnoncer denne måned.

16 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 7. december SNERYDNING: Hvis der er nogen, som ved snefald har lyst til at køre med vores snerydningsmaskine, bedes man kontakte bestyrelsen. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN: Som nævnt i vores vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på næste generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar OG SÅ TIL SIDST vil bestyrelsen gerne ønske alle en glædelig jul samt nytår med tak for det gamle! et godt Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Hans Jørgen i nr. 69 har fået installeret 'Varmemesteren' som afløser for sit oliefyr. Hvis andre går med lignende overvejelser, er man velkommen til at kontakte ham. Ved næste generalforsamling vil Hans Jørgen fortælle om erfaringerne med udstyret samt komme med skøn over de løbende el-udgifter.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005.

Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver afhentet mandag den 7. marts 2005. Ejerforeningen Sundby Overdrev Argang 2004 1l1'. 1 Den 1 7. februar 2005. STORSKRALD Årets første storskrald bliver afbentet fredag den 4. marts 2005. Kølemøbler og elektronik, PVC og imprægneret træ bliver

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Ejerforeningen Langelinie 17-27

Ejerforeningen Langelinie 17-27 Ejerforeningen Langelinie 17-27 Foreningen Foreningen omfatter 18 lejligheder. I nr. 17, findes, i stuen lejl. 1-4 i opgangen og på 1. sal lejl. 1-5 på svalegangen og lejl. 6-9 i opgangen. Derudover nr.

Læs mere

Revideret 12.oktober 2016

Revideret 12.oktober 2016 Vi håber, at I vil befinde jer godt ved at bo her. Fra flere sider gøres der tiltag for at gøre det attraktivt og hyggeligt at bo i Klosterparken, så vi opfordrer Jer derfor til at deltage i de forskellige

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015

OVERDREV NEWS. Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Ejerforeningen Sundby Overdrev Årgang 2015 nr. 1 Den 14. februar 2015 Dødsfald Fhv. flymekaniker Per Køncke Petersen, Fælleddiget 77, sov ind den 9. februar 2015 efter lang tids sygdom. Han blev 71 år.

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE

NEWS OVERDREV. FfELLESARBEJDE 6. april 1983 FfELLESARBEJDE Lørdag d. 16. april starter fællesarbejdet op. Vi skal igang inden ukrudtet tager overhånd. Da vi ved der navnlig i starten er meget der skal nås, indkaldes der også til fællesarbejde

Læs mere

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S.

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S. Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 19. januar 2000 Fra adressen: 2./ - 0 j Hentes storskrald og elektronikskrot den: 03,03,()() O ({) c;, (.0 O Hentes haveaffald den: /L!,OG,oa ()!./j(, OO ~~ Elektroniksk

Læs mere

OVE DR~ NEWS. 3. marts 1986 FÆLLESFORSIKRING MARKISER

OVE DR~ NEWS. 3. marts 1986 FÆLLESFORSIKRING MARKISER OVE DR~ NEWS 3. marts 1986 FÆLLESFORSIKRING Omdelingen af opkrævningerne for 1. halvår 1986 er blevet forsinket. Dette skyldes at foreningen endnu ikke har modtaget regning og meddelelse om overgangsdatoer

Læs mere

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 ANTENNENYT (?) Arbejdet munder desværre ud i "Viel Geschrei und wenig Wolle", som tysken siger, for konklusionen af vores arbejder bliver: DESVÆRRE..... Vi springer lige

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Afdelingsmøde for afd. 46 - Hvilhøjvej. Torsdag, den 25. februar 2016 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP), og Karina Karlsen. Direktør

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse

Information til beboerne i andelsboligforeningen. ...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse April. 2012 Information til beboerne i andelsboligforeningen Landsbyen...stedet med det gode boligmiljø...der har en yderst god økonomi...med lav boligydelse Klokkelyngen - Viborg Information Hermed kort

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Knud Petersen (KP) David Oszlak (DO) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt.

Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent, hvilket godkendtes eenstemmigt. År 1975, den 15. april kl. 20.00 afholdtes generalforsamling på Hotel Eremitagen, Lyngby. Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at landsretssagfører Henning Buhr valgtes til dirigent,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011

Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 1 Referat fra bestyrelsesmøde Birkeparken 7.2.2011 Tilstede. alle Formanden bød velkommen til det første møde i 2011. 1: Gennemgang af referat fra mødet den ls.nov. 2010. Referatet underskrevet uden kommentarer

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N

af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N Referat af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling mandag den 23. marts 1987, kl. 20.00 på Hotel Fortunen D A G S O R D E N L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Beretning for 1986

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten

Kære Andelshavere. Med venlig hilsen, Bestyrelsen i HS1. 9.september 2011 Rensning afudluftningen i badet og filter iemhætten 15 oktober 2011 Fliserneigården enstatus Kære Andelshavere Velvidende om, at fliserne i gården fortsat er til gene for alle, indgår de imidlertid i en verserende sag med Hoffmann. Derfor kan vi endnu ikke

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

SØNDERJYSK. Administrationsgebyr : 15,00 I alt : 5.058,00. Beløbet vil blive opkrævet via PBS.

SØNDERJYSK. Administrationsgebyr : 15,00 I alt : 5.058,00. Beløbet vil blive opkrævet via PBS. 6270 Sønderjysk Forsikring G/S Tlf. 7442 75 00 info@soenderjysk.dk www.soenderjysk.dk SØNDERJYSK... Ulkebøldam 16400 Sønderborg Haderslevvej 121. 6000 Kolding Nørregade 39 A6100 Haderslev Kystvej 20.6200

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune

Udskrevet: :26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune Udskrevet: 02-08-2016 16:26:51 Papir: A3-LANDSCAPE Målestok: 1:250 Frederikssund Kommune - - - - -- - 1] D 0't:J iq!l0y Cl....J P3 Pacctol.e. r-a.cqj.z u - to ', Cl... (.-? -;z:. C.:> O e- z; ':I

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K. Forsikringsaftale Assure Forsikringsm{glerselskab A/S Klamsagervej 31 8230 $byh»j Side: 1 Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

N Y H E D S B R E V december 2014

N Y H E D S B R E V december 2014 AB H A A B E T N Y H E D S B R E V december 2014 Atter går et år på hæld, og den travle juletid er startet. Juleoptoget har været forbi på Amagerbrogade; i år har AB Haabet bidraget med et beløb til optoget.

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen

Ejerlauget & Antenneforeningen Rebildparken. Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Mandag den 6. marts, 2006 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Til samtlige beboerer 9. maj 2006 Vedr. Generalforsamlingen den 25. april 2006. Bestyrelsen er blevet opmærksom på en procedurefejl, idet man ikke har offentliggjort de

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

BYGGENYT Nr. 4 - Juni 2013

BYGGENYT Nr. 4 - Juni 2013 AFDELING 12 - LINDEBAKKEN/LINDEH0J l-=' I J'-BFj BYGGENYT Nr. 4 - Juni 2013 Trørød den 16. september 2013jPMHjtsa, ol c AFDELING 12 - LINDEBAKKEN/LINDEH0J I~ I,LflFj Kære Beboere Dette er nyhedsbrev nummer

Læs mere

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015

Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Husorden for ejendommen Dronningens Tværgade 5, 1302 København K - udarbejdet juni 2015 Alle ejere og lejere er forpligtet

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 afsundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning

Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Grundejerforeningen Søgården Generalforsamling 25 Februar 2015, Bestyrelsens beretning Havedage Fællesbede Vort kvarter Snerydning Parkering / Hastighed Plejeplan for Præstesøen Søgården Kabel TV Afsluttende

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f...

file://c:\adlib Express\Work\20160121T060127.843\20160121T060129.014\8fd5ee35-7bb4-4f... Page 1 of 91 of 9 From: syddjurs Sent: 19-01-2016 11:03:56 To: Team Byggeri Subject: VS: Angående akt indsigt Denne mail er videresendt fra hovedpostkassen syddjurs@syddjurs.dk - BEMÆRK - er din afdeling

Læs mere

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning.

Referat. Den 20. november 2007. Bestyrelsesmøde. Mødedato: 5. november 2007. Dagsorden 1 Information. 2 Emner til drøftelse og beslutning. Referat Den 20. november 2007 Emne: Bestyrelsesmøde Mødedato: 5. november 2007 Mødested: Else Deltagere: Fraværende: Fordeling: Referent: Bestyrelsen Ingen Bestyrelsen + opslag Charlotte Dagsorden 1 Information

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening. 2. Dens område er ejendommene beliggende indenfor det område, som er skitseret/afgrænset

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45

Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 02.08.05 kl. 18.30 22.45 DIRIGENT: PIA H. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H., David, Pia K., Karin, Aase. Afbud fra Per N. og Mads. Freddy bød vores nye 1. mand Niels velkommen. AD. 2. Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Klædevænget Tirsdag, den 6. marts 2007 kl. 19.00 i det store lokale, Kammerrådensvej 15, Hørsholm Dagsorden i henhold til vedtægternes 12:

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere