o V E R D R E V N E W S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o V E R D R E V N E W S."

Transkript

1 :==========:===========:============ o V E R D R E V N E W S. ============================~======= 28. januar FÆLLES BYGNINGSFORSIKRING: KClpi af forsikringspolice og betingelser for den nye fællesforsikring hos Fjerde S~ er vedlagt. Vi vil gerne for god ordens skyld understrege, at der ikke er nogen klausul i forsikringen. Hvis der opst~r skader, bedes I, som nævnt tidligere, rette henvendelse til Susanne Petersen p~ ELKABEL TIL OLIEFYRET: Hos en af beboerne er de~ blevet konstateret, at elkabiet ~il oliefyret var gennemm~rn~t. Det vil derfor være en god ide lige at checke tilstanden af kablet til jeres oliefyr for at forhindre eventuelle kortslutningsskader. SPÆNDINSVARIATIONER I LYSNETTET: Nogle beboere har ment, at Deres pærer sprang for ofte. Bestyrelsen har rettet henvendelse til K~benhavns Belysningsvæsen og f~et dem til at foretage m~linger p~ spændinsvariationerne ved transformatoren ved vendepladsen p~ Landgildevej. DI;:> har m~lt fra 6. januar til 14. januar. Den gennemsnitlige spænding har i denne periode ligget lige under 225 volt ved transformatoren, hvor soændingen er h~jest. I hele perioden har spændingen varieret imellem Cd. 220 og 228 volt, og dette ligger inden for de tilladte grænser. Selvom der ikke har været konstateret unormale h~je spændinger, vil det dog altid være en god ide at anvende pærer, som kan t~le spændinger op til 240 volt. De pærer, der anvendes i lampene p~ udhusene, er af denne type, og vi har ikke konstateret et specielt h~jt forbrug af pærer her. GENERALFORSAMLING 1988: Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 22. marts 1988 kl Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senere, men reserver allerede datoen nu. Med venlig hilsen bestyrelsen.

2 ,FORSIKRIN6,JSELSKAB A/S Fredericiagade København K Telefon Telex fjerde dk Giro København den B Y G N I N G S F O R S I K R I N G EJERFORENINGEN FÆllEDIGET Policenummer FÆllEDIGET Betingelser nr KBH S Afsnit 30, 31, 32 og 33 Forsikringssted Forsikringen omfatter FÆLLEDDIGET MATR 39 KBH S 1- eller 2-families ejendom. Udnyttet i 2 plan. Bygningsskade, huslejetab og ansvar Bygningsbrand Glas og sanitet Angreb af svamp Angreb af insekter Udvidet rørskade Bebygget areal kvm. Forsikringss ummer Ansvarsforsikring pr forsikrings r kr ved personskade kr ved tingskade. Præmie Opkrævning Klausuler Indeksregulering Ikrafttræden Opsigelse For 12 m neder udgør kr Sker hvert r den Ol-Ol. Se vedlagte. Sker med basisindeks 520 jfr. betingelsernes 20. Forsikringen træder i kraft den Evt. opsigelse skal ske skriftligt med mindst 3 m neders varsel til en Ol-Ol. FONIIKNIN6JIELIKA8 A li r i.'. "'_,.,' - '_.r -" -- '-- B, Møller Hansen Adm. direktør /

3 Hotelbyggeri ved Bella Centret: Fredningsstyrelsen ophæver veto Det ser ud til at stridsøksen mellem Danmarks Naturfredningsforening og de berørte myndigheder nu er begravet med hensyn til opførelsen af et hotelbyggeri ved Bella Centret. I forbindelse med den for Vestamager verserende fredningssag og fredningsstyrelsens nedlagte veto mod lokalplanforslag, har foreningen ført en række positive drøftelser med myndighederne primært omhandlende bygningshøjden og udformningen af hotelbyggeriet. På et møde den 23. oktober kunne bygherren bag hotel-projektet fremlægge et revid ret skitseprojekt, hvor byggeriet får en højde på 50,4 meter. I henhold til et alternativt lokalplan forslag var tilladt en maksimal højde på 75 meter. Danmarks Naturfredningsforenings direktør David Rehling og hans bestyrelse har gennemgået sagen akter og haft. nogle intensjve samtaler med lokalkomiteen i henholdsvis København og Frederik berg. Og fredningsstyrelsen har nu defi nitiv,t besluttet at ophæve det nedlagte veto mod lokaiplanforslaget. Man stiller dog visse ultimativ krav: Dels kræver fredningsstyrelsen i et revideret lokalplanforslag, at bygningshøjden for hotelbyggeriet maksimalt må udgøre 50 meter, dels at udformningen af regionbest.emmelserne for Vestamager-udvalgets accepterede betænkning om byggeri syd for Bella Centret sikres, så der ikke opføres byggeri, der er højere end Bella Centret. Danmarks Naturfredningsforenings intention er, at hot elbyggeriet kommer til at skyde op som det eneste markant byggeri i området. Og endelig vil man sikre, at byggeriet som anvi 't projektforslaget opføres i nord-syd gående længd - retning...vi finder også, at der inden for det fastsatte vandrette h~jdegrænsep lan på 50 meter kan væ re behov for, at det foreliggende projekt l'ndergives endnu n bearbejdning, så vi får den bedst mulige helhedsvirkning. Vi ønsker ganske nkelt samspil med Bella entret og de omgivende nalurarealer,«point.erer David Rehling på Danmarks Naturfredningsforenings vegne ov r for Amager Bladet. Jep- Bazar i Købnerkirken KØBNERKIRKEN i Shetlandsgade afholder basar lørdag den 7. november fra kj og der forefindes, traditionen tro, såvel t omhnlllpr I"tt ";n.. ø~l_ r «

4 Indland.:-...:.RLINGSKE. l. SEKTION 3 >5',, "-... '... _-'-' "- "-',, ',\ \. \ " UNIVERSITETET UNIVERSITETSUDV I \;a «BOLIGER OG INST PARKOMRADE.;;;.~ EKS. SØOMRADE ',..-'lajt7~-li- AMAGER F ÆL LED ~-<--li-- EKS. KOLONIHAVER ~--#I-~ TURIST -CAMPING ~=::'~;:...;::~:...- VANDRERHJEM.&...--;1--#--_ BELLA CENTER -.-m--=--hl--jt--- EVT. G O L FBAIIlE EVT. JOLLE HAVN 'ljqf?hr:! ~ II EKS. SKYDEBANE iftli:4bb li FORSKNINGSCENTER KYSTPARK ILJ.I-~--f- ERHVERV 1Uf-+-tI--.JI- STATSliGE INST ~I-U il~ REGIONALE INST -il--+- LINEÆRPARK KOLONIHAVER '~--#----II-- NATURHØjSKOLE ~~L--lf--1i---- SKOVBÆL TE " ~~/l KUNSTIG sø ;r r ~~~~~1_10g NYTTEHAVE ;:...~ " I~ HYTTERITEL TPLADSER { NATURFORMIDLiNG il! t ~~g;~~~!~~~ T f NATURBUSRUTE, j KL YOESØEN '~j '"l, KUNSTIG sø Enighed om' fredning af Vestamager " Efter mange intense møder fremlægges nu et fælles fredningsforslag for Vestamager, som alle er tilfredsemed. Af Lis Lipscldtz Der bliver plads til både dyr. blomster, naturelskere, boliger og industri på Vestamager og Amager Fælled. Efteret halvt års forhandlinger er der nu fundet en fredelig sameksistens mellem Hovedstadsrådet, DanmClrks Naturfredningsforening. Friluftsrådet og Planstyrelsen. Og hermed er ' der banet ve] for Danmarks største fredning. Naturforeningerne kastede bolden på banen med et ønske om at bevare området som ren natur. Hovedstads- I planerne indgår bl.a. en golfbane, som amagerkanere i dag skal køre langt for at komme til. Derudover er der tænkt på boliger, campingplads, naturhøjskole, kunstig sø, naturbusrute og mange andre gode ting for beboere i Storkøbenhavn. rådet og' Københavns kummune sparkede igen med et forslag, der indeholdt både industri og boliger. Frem for at skændes valgte de to parter at samarbejde. Og det blev overdraget et.kalvebodkileudvalg_ at finde enfælles løsning. I udvalget var alle fem interesserede parter repræsenteret. Hovedstadsrådets og Københavns kommunes ønske om at bygge på tværs gennem området er blevet vendt en halv omgang. så et område med 2000 boliger og tilhørende institutioner nu er blevet skubbet ud i udkanten af fredningsområdet..et columbusæg,- kalder David Rehling, Danmarks Naturfredningsforening denne løsning. Preben Lassen (Sj, der har sit bagland i Københavns kommune i orden, er tilfreds med. alder også bliver plclds til boliger. industri og institutioner i området. Langs Kalveboderne reserveres plads til opfyldning. som det hedder i planerne. men Preben Lassen var så ærlig. at han tog hatten af og fortalt. at betegnelsen dæk ker over en kontrolleret losseplads. som løbende skal dækkes med jord og bruges til koloni h:lvt'r

5 -- OVERDREV NEWS OVERDREV NEWS OVERDRE VS NEWS - -- FÆLLESARBEJDE. Nu står foråret for døren, og der trænger til at bl ive gjort rent på ~ fællesarealerne.der indkaldes til fællesarbejde søndag d. 16 apr-il kl. I Sandkasserne skal tømmes for sand,og den store parkerings- plads skal fejes.vi henstiller IKKE at parkere på pladsen d I tid srummet kl Vi håber på stort fremmøde,da det jo er i ALLEs interesse,at fællesarealerne er rene og pæne. I den efterfølgen-de uge C uge 16 ) vil der komme n~t sand. løvrigt er der igen fæll esarb-ejde lørdag d. 7 maj. hvor der bl iver opstillet en container. Ligeledes er der fællesarbejde d. 5-6 og d. 2-7 C begge dage kl ). Fremover vil r esten a f denne side C Nabo-info/NEWS ) bl ive forebeholdt beboerne i SUNDBY OVERDREV. Rubrikken er S tænkt som en slags l KOM FRIT FREM '/KRAMBOD og lignende. Best8relsen er Ikke forpl igtet, og kan ikke drages til ansvar,for indholdet i ' annoncen '. Henvend jer til en fra best~relse med pågældende l annonce l i en kort og præcis form, når I har noget på hjertet annonce annonce L8skæde udlejes, pris kr. 100 henvendelse til best8relsen Poul Henning Christensen nr. 39 Anne Gr e the Bjarnholt nr. 73 Kjeld Nielsen nr. 29 Eksempler på andre annoncer Flot pigecykel sælges ( 2-5,gR ), kr. 250 Niels Jørgen Lund nr. 95 Pæn herrecykel købes Niels Jørgen Lund nr. 95 Gammel herrec8kel gives væk Niels Jørgen Lund nr. 95 Hvem kan passe mine blomster uge Niels Jørgen Lund nr. 9S OSV. OSV. På gens'dn d kl foran redskabsskurene til fællesarbejdet Med veni 19 hilsen BESTYRELSEN

6 FÆLLESARBEJDE kl F.I lesarbejde LØRDAG d. 16 apri I (ikke søndag d. 16-4). Undskyld fejlen. MVH.

7 ===== == == = ==============~=========== o V E R D R E V N E W S. == == ===== ====== =============~======= 2. maj FfELLLESARBEJDE : Som n ævnt tidligere er der fællesarbejde p~ LØRDAG den 7. ma j kl Vi h~ber p~ et stort fremm~de. Der vil blive s~rget for forfriskninger til de fremm~dte. Der v i l i denne weekend kommen til at benytte. vær e opstillet en container, som man er vel- TABT NØGLE: Søndag den 17. april blev der fundet en nøgle p~ fortovet ved vendep l adsen p ~ Landgildevej. Nøglen har ikke nogen typebetegnelse, men ligner en a l mindelig Ruko dørnøgle. Hvis der er nogen, som mangl e r e n s~ dan, kan de rette h e nvendelse til Poul Henning i nr. 39 MØDE VEDR. 'VARMEMESTEREN': Ved generalforsa mlingen blev der uddelt materiale om et elektrisk centralvarmeanlæg fra Varmegruppen A/S. Dette er ogs~ givet til dem, som ikke var med til general forsamlingen. I følgebrevet fra Kjehrs VVS foresl~s afholdt en demonstrationsaften, hvor teknik og økonomi vil blive drøftet nærmere. Adresse og mulige tidspunkter for mødet er anført i vedlagte invitation. Hvis man er interesseret i at d e ltage, skal man rette henvendelse til E r land i nr. 87. Der vil deltage mindst een fr a bestyrelsen i m~det. M~ det vil blive afholdt den dag, hvor flest kan deltage. Me d venlig hilsen bestyrelsen. OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO-INFO --- Der er ikke indkommet nogen "annoncer" denne m~ned.

8 Grundejerforeningen Fælleddiget v. Erland Nielsen Fælleddiget København S København d. 28/ Vedr. installation af nye varmeanlæg. I forlængelse af vort tidligere fremsendte tilbud, har vi hermed fornøjelsen af at invitere til et uforpligtende informationsmøde hvor der vil være mulighed for at stille tekniske spørgsmål om produkterne til fabrikanten, samt se varmemesteren i adskilt tilstand. Der vil også være repræsentanter fra Bikuben til stede, disse vil besvare alle spørgsmål af okonomisk karakter. Der er to arrangementer. Disse vil blive afholdt hos DFT-industri Ved Amagerbanen København S TIRSDAG d. 24/S 1988 klokken samt MANDAG d.301s klokken Der vil blive serveret lidt vådt og lidt tørt til halsen. Tilmelding til ovenstående bedes afgivet til Erland Nielsen Fælleddiget 87 med oplysning om hvilken dag De ønsker at deltage, samt hvormange. hilsen Klip Jeg kommer NA VN: Tirsdag d. 24 Mandag d. 30 antal: KJEHRs VVS l/s v. Heinnc h & Tommy KJehr Amager Boulevard København S. Giro

9 ==================================~= o V E R D R E V N E W S. ==~======= ========================== 30. maj FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde p~ SØNDAG den 5. j uni kl Der vil som sædvanlig blive sørget for forfriskninger til de fremmødte. Der vil være fællesarbejde følgende dage i resten af 1988: Lørdag den 2. Søndag den 31. Lørdag den 27. Søndag den 2. juli, klo juli, klo august. klo oktober, klo Med venlig hilsen bestyi~e l sen. OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- Der er ikke indkommet nogen "annoncer" denne m~ned.

10 o V E R D R E V N E W S. ==================================== 27. juni FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde p~ LØRDAG de n 2. j ul i kl Der vil som sædvanlig blive s~rget for forfriskninger til de fremm~dte, som denne gang blandt andet skal give fællessku r et træbesk y ttelsesmiddel. M~d venlig hilsen besty relsen. OVERDREV NABO- INFO OVERDREV NAOO- INFO -'-,--- OVERDREV NABO- INFO --- Pigecykel (3-6 ~ r) til salg. Hen vendelse til nr. 39.

11 D c'. f l~c, ; t ud \/:0.1 'J <:=: t ~ C1tn b f;:! k c'r.' r.. J' t,'-:'.', ".'''/ ' l l -, ~:., ". le' I~ (;:, f: t {r; C, (j l c' II! c, \/ l' J. r J~,.,.. 0,'",eo..," Jr '::;"" q C:' t- E, t [c' n <".t (t/i" I'" e ', " :L k kr"" b 1 i \! 12 '.::'~. Cl jfi ITI I~ 1'- -}- C'::'::-:; t!. ~\ ej rn t i ei 1. j. (.) C~ f""' Ct l,,..-',, l { Cl (- e '::; 3..~~ :'.:; t 1 n ~~ 'o::',- E' ':'.,~. f,,,, r' E' cl (2 r,; (;:' ej ':.:'!,-c." '.L' (; cl c:! \.~l cl" -;:;../ El k ~ ':? 7 : :~ L.' :~II.~..'; E,. ;::! c' I:: \/ j. l ej f :,," -,c D I'" Cl l,,,,.''',,o> r', ~.\ '. 'TI/" '" -- L - - ] 'J.. -, p,3 e n jr: : l c:! Cl 11 1:::'1:.. E)-'~" ~~ r'.. -:, ri I ;-1 ;.~ t,"),f..,.l,.'_.:.:.~-,,:',. C~i; ','-~,.,: r.~., ' ~ l;:' : ",',:.~.'J',~:.'.'_:.'.' '.~"': I':' "'<',:1.:-:1:','.>,'~.,~.~: '~J;':J I.:, J'... :}I.:.., G.','.r,'..' ','::,-: c L =-..,: 'rijj.,.j., ~' '.. '_".'.,,: i.2 in være e c:! h,- :i. n ogen ';'i r:! 1"1 Li (:ol l.:.!ebyer III C 2r_~.'l \./ l J. '.. '. ej u,j c:ll" i. k k F~ I: i..1. 'Co' '~I (? n < ~ ;- C) 1'-' ~;; Ii~' q C? (::\ t ti J ['ørnene. F' m-,:;t FC, e re fl -'" <,' ", 7 i I ~.l._.j ==================================== o V E R D R E V N E W s. ==================================== 25. juli FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde på SØNDAG den 31. juli kl Vi håber på et større fre mmøde end ved sidste fællesarbejde, hvor kun 7 mand troppede op. INDBRUD: Der har nu været 3 indbrud i den forløbne del af 1988, sidst for en uge siden. Vi vil derfor opfordre folk til at huske at lukke døre og vinduer samt eventuelt foretage andre foranstaltninger, som vil gøre det sværere at lave indbrud. Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - SOMMER KOMSAMMEN: husk sidste frist for tilme lding er den 31. juli hos Gert Binderup i nr. 41.

12 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 24. august FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde på LØRDAG den 27. aug~st kl Vi vil sørge f or forfriskninger til de fremmødte. 'NABOHJÆLP' : Der er vedlagt en brochure fra Det kriminalpræventive Råd. Brochuren indeholder nogle gode råd vedrørende forebygge lse af indbrud. Hvis man synes, at det er en god ide, kan man drøfte det med naboen (erne) og etablere ordningen. Der er i denne sammenhæng vedlagt de tilhørende mærkater (2 stk.). Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet 'annoncer' denne måned.

13 - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet annnoncer denne måned.

14 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 24. september FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til årets sidste fællesarbejde på SØNDAG den 2. oktober kl Vi har bestilt en container, som man er velkommen til at bruge, til denne weekend. FÆLLESANTENNE: Bestyrelsen har undersøgt, hvornår Hybridnettet vil komme til vores del af Amager. KTAS har mundtligt oplyst, at man forventer, at dette vil ske i løbet af Da TV2 starter sine udsendelser primo oktober dette år, har vi undersøgt mulighederne for at få udbygget vores antenneanlæg nu til at kunne tage TV2. En udvidelse af anlægget vil koste kr. Denne udvidelse vil blive udført på torsdag den 29. september. Der vil blive opsat en ny UHF-antenne, og den gamle VHF antenne vil blive taget ned. TV1 og TV2 vil således fremover blive taget fra Hove senderen (UHF). Gladsaxe senderen stopper udsendelse af TV1 via VHF inden for nogle år under alle omstændigheder. UHF-signalerne vil blive omsat til VHF, inden de sendes ud på vores lokale TV-net. Når vores anlæg er blevet ombygget, skal man stille om på sin kanalvælger. TV1 vil fremover blive sendt på VHF kanal?? (tidligere kanal ~ TV2 vil blive sendt på VHF kanal?? Der vil ikke ske ændringer for Sverige 1 og 2. Hvis der opstår problemer med fjernsynsmodtagelsen henvendelse til bestyrelsen. bedes I rette Hvorvidt vi på et senere tidspunkt skal gå over på Hybridnettet, kan tages op, når Hybridnettet er tilgængeligt. Selve tilslutningsafgiften er lille (6000 kr.). Den årlige afgift vil i følge KTAS p.t. andrage ca kr. for 38 ejerlejligheder. Det springende punkt er, hvorvidt der skal installeres nyt kabelnet, hvis vi ønsker at tage alle 24 kanaler. En sådan udskiftning vil blive dyr. Vi har ikke indhentet egenetlige tilbud på dette. Men hvis KTAS skulle udføre det, ville det koste kr. i engangsudgift pr. ejerlejlighed. Med venlig hilsen bestyrelsen.

15 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 27. september FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til årets sidste fællesarbejde på SØNDAG den 2. oktober kl Vi har bestilt en container, som man er velkommen til at bruge, til denne weekend. FÆLLESANTENNE: Bestyrelsen har undersøgt, hvornår Hybridnettet kommer til vores del af Amager. KTAS har oplyst, at det vil ske i løbet af Da TV2 starter udsendelserne primo oktober, har vi undersøgt mulighederne for at få udbygget vores antenneanlæg nu til at kunne tage TV2. En udvidelse af anlægget vil koste kr. Denne udvidelse vil blive udført på torsdag den 29. september. Der vil blive opsat en ny UHF-antenne, og den gamle VHF antenne vil blive taget ned. TV1 og TV2 vil således fremover blive taget fra Hove senderen (UHF). Gladsaxe senderen stopper udsendelse af TV1 via VHF inden for nogle år under alle omstændigheder. UHF-signalerne vil blive omsat til VHF, inden de sendes ud på vores lokale TV-net. Når vores anlæg er blevet ombygget, skal man stille om på sin kanalvælger. TV1 vil fremover blive sendt på VHF kanal 10 (tidligere kanal 4). TV2 vil blive sendt på VHF kanal 12. Der vil ikke ske ændringer for Sverige 1 og 2. Hvis der opstår problemer med fjernsynsmodtagelsen henvendelse til bestyrelsen. bedes I rette Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet annnoncer denne måned.

16 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 7. december SNERYDNING: Hvis der er nogen, som ved snefald har lyst til at køre med vores snerydningsmaskine, bedes man kontakte bestyrelsen. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN: Som nævnt i vores vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på næste generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar OG SÅ TIL SIDST vil bestyrelsen gerne ønske alle en glædelig jul samt nytår med tak for det gamle! et godt Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Hans Jørgen i nr. 69 har fået installeret 'Varmemesteren' som afløser for sit oliefyr. Hvis andre går med lignende overvejelser, er man velkommen til at kontakte ham. Ved næste generalforsamling vil Hans Jørgen fortælle om erfaringerne med udstyret samt komme med skøn over de løbende el-udgifter.

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Sabro-Fårup Beboerforening

Sabro-Fårup Beboerforening Sabro-Fårup Beboerforening Medlemsinformation fra beboerforeningen Nr. 2 november 2012 Medlemsblad Bladet udgives af Sabro-Fårup beboerforening der er stiftet i 1968. Bladet omdeles i Sabro, Mundelstrup,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere