o V E R D R E V N E W S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "o V E R D R E V N E W S."

Transkript

1 :==========:===========:============ o V E R D R E V N E W S. ============================~======= 28. januar FÆLLES BYGNINGSFORSIKRING: KClpi af forsikringspolice og betingelser for den nye fællesforsikring hos Fjerde S~ er vedlagt. Vi vil gerne for god ordens skyld understrege, at der ikke er nogen klausul i forsikringen. Hvis der opst~r skader, bedes I, som nævnt tidligere, rette henvendelse til Susanne Petersen p~ ELKABEL TIL OLIEFYRET: Hos en af beboerne er de~ blevet konstateret, at elkabiet ~il oliefyret var gennemm~rn~t. Det vil derfor være en god ide lige at checke tilstanden af kablet til jeres oliefyr for at forhindre eventuelle kortslutningsskader. SPÆNDINSVARIATIONER I LYSNETTET: Nogle beboere har ment, at Deres pærer sprang for ofte. Bestyrelsen har rettet henvendelse til K~benhavns Belysningsvæsen og f~et dem til at foretage m~linger p~ spændinsvariationerne ved transformatoren ved vendepladsen p~ Landgildevej. DI;:> har m~lt fra 6. januar til 14. januar. Den gennemsnitlige spænding har i denne periode ligget lige under 225 volt ved transformatoren, hvor soændingen er h~jest. I hele perioden har spændingen varieret imellem Cd. 220 og 228 volt, og dette ligger inden for de tilladte grænser. Selvom der ikke har været konstateret unormale h~je spændinger, vil det dog altid være en god ide at anvende pærer, som kan t~le spændinger op til 240 volt. De pærer, der anvendes i lampene p~ udhusene, er af denne type, og vi har ikke konstateret et specielt h~jt forbrug af pærer her. GENERALFORSAMLING 1988: Den ordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag den 22. marts 1988 kl Indkaldelse med dagsorden vil blive udsendt senere, men reserver allerede datoen nu. Med venlig hilsen bestyrelsen.

2 ,FORSIKRIN6,JSELSKAB A/S Fredericiagade København K Telefon Telex fjerde dk Giro København den B Y G N I N G S F O R S I K R I N G EJERFORENINGEN FÆllEDIGET Policenummer FÆllEDIGET Betingelser nr KBH S Afsnit 30, 31, 32 og 33 Forsikringssted Forsikringen omfatter FÆLLEDDIGET MATR 39 KBH S 1- eller 2-families ejendom. Udnyttet i 2 plan. Bygningsskade, huslejetab og ansvar Bygningsbrand Glas og sanitet Angreb af svamp Angreb af insekter Udvidet rørskade Bebygget areal kvm. Forsikringss ummer Ansvarsforsikring pr forsikrings r kr ved personskade kr ved tingskade. Præmie Opkrævning Klausuler Indeksregulering Ikrafttræden Opsigelse For 12 m neder udgør kr Sker hvert r den Ol-Ol. Se vedlagte. Sker med basisindeks 520 jfr. betingelsernes 20. Forsikringen træder i kraft den Evt. opsigelse skal ske skriftligt med mindst 3 m neders varsel til en Ol-Ol. FONIIKNIN6JIELIKA8 A li r i.'. "'_,.,' - '_.r -" -- '-- B, Møller Hansen Adm. direktør /

3 Hotelbyggeri ved Bella Centret: Fredningsstyrelsen ophæver veto Det ser ud til at stridsøksen mellem Danmarks Naturfredningsforening og de berørte myndigheder nu er begravet med hensyn til opførelsen af et hotelbyggeri ved Bella Centret. I forbindelse med den for Vestamager verserende fredningssag og fredningsstyrelsens nedlagte veto mod lokalplanforslag, har foreningen ført en række positive drøftelser med myndighederne primært omhandlende bygningshøjden og udformningen af hotelbyggeriet. På et møde den 23. oktober kunne bygherren bag hotel-projektet fremlægge et revid ret skitseprojekt, hvor byggeriet får en højde på 50,4 meter. I henhold til et alternativt lokalplan forslag var tilladt en maksimal højde på 75 meter. Danmarks Naturfredningsforenings direktør David Rehling og hans bestyrelse har gennemgået sagen akter og haft. nogle intensjve samtaler med lokalkomiteen i henholdsvis København og Frederik berg. Og fredningsstyrelsen har nu defi nitiv,t besluttet at ophæve det nedlagte veto mod lokaiplanforslaget. Man stiller dog visse ultimativ krav: Dels kræver fredningsstyrelsen i et revideret lokalplanforslag, at bygningshøjden for hotelbyggeriet maksimalt må udgøre 50 meter, dels at udformningen af regionbest.emmelserne for Vestamager-udvalgets accepterede betænkning om byggeri syd for Bella Centret sikres, så der ikke opføres byggeri, der er højere end Bella Centret. Danmarks Naturfredningsforenings intention er, at hot elbyggeriet kommer til at skyde op som det eneste markant byggeri i området. Og endelig vil man sikre, at byggeriet som anvi 't projektforslaget opføres i nord-syd gående længd - retning...vi finder også, at der inden for det fastsatte vandrette h~jdegrænsep lan på 50 meter kan væ re behov for, at det foreliggende projekt l'ndergives endnu n bearbejdning, så vi får den bedst mulige helhedsvirkning. Vi ønsker ganske nkelt samspil med Bella entret og de omgivende nalurarealer,«point.erer David Rehling på Danmarks Naturfredningsforenings vegne ov r for Amager Bladet. Jep- Bazar i Købnerkirken KØBNERKIRKEN i Shetlandsgade afholder basar lørdag den 7. november fra kj og der forefindes, traditionen tro, såvel t omhnlllpr I"tt ";n.. ø~l_ r «

4 Indland.:-...:.RLINGSKE. l. SEKTION 3 >5',, "-... '... _-'-' "- "-',, ',\ \. \ " UNIVERSITETET UNIVERSITETSUDV I \;a «BOLIGER OG INST PARKOMRADE.;;;.~ EKS. SØOMRADE ',..-'lajt7~-li- AMAGER F ÆL LED ~-<--li-- EKS. KOLONIHAVER ~--#I-~ TURIST -CAMPING ~=::'~;:...;::~:...- VANDRERHJEM.&...--;1--#--_ BELLA CENTER -.-m--=--hl--jt--- EVT. G O L FBAIIlE EVT. JOLLE HAVN 'ljqf?hr:! ~ II EKS. SKYDEBANE iftli:4bb li FORSKNINGSCENTER KYSTPARK ILJ.I-~--f- ERHVERV 1Uf-+-tI--.JI- STATSliGE INST ~I-U il~ REGIONALE INST -il--+- LINEÆRPARK KOLONIHAVER '~--#----II-- NATURHØjSKOLE ~~L--lf--1i---- SKOVBÆL TE " ~~/l KUNSTIG sø ;r r ~~~~~1_10g NYTTEHAVE ;:...~ " I~ HYTTERITEL TPLADSER { NATURFORMIDLiNG il! t ~~g;~~~!~~~ T f NATURBUSRUTE, j KL YOESØEN '~j '"l, KUNSTIG sø Enighed om' fredning af Vestamager " Efter mange intense møder fremlægges nu et fælles fredningsforslag for Vestamager, som alle er tilfredsemed. Af Lis Lipscldtz Der bliver plads til både dyr. blomster, naturelskere, boliger og industri på Vestamager og Amager Fælled. Efteret halvt års forhandlinger er der nu fundet en fredelig sameksistens mellem Hovedstadsrådet, DanmClrks Naturfredningsforening. Friluftsrådet og Planstyrelsen. Og hermed er ' der banet ve] for Danmarks største fredning. Naturforeningerne kastede bolden på banen med et ønske om at bevare området som ren natur. Hovedstads- I planerne indgår bl.a. en golfbane, som amagerkanere i dag skal køre langt for at komme til. Derudover er der tænkt på boliger, campingplads, naturhøjskole, kunstig sø, naturbusrute og mange andre gode ting for beboere i Storkøbenhavn. rådet og' Københavns kummune sparkede igen med et forslag, der indeholdt både industri og boliger. Frem for at skændes valgte de to parter at samarbejde. Og det blev overdraget et.kalvebodkileudvalg_ at finde enfælles løsning. I udvalget var alle fem interesserede parter repræsenteret. Hovedstadsrådets og Københavns kommunes ønske om at bygge på tværs gennem området er blevet vendt en halv omgang. så et område med 2000 boliger og tilhørende institutioner nu er blevet skubbet ud i udkanten af fredningsområdet..et columbusæg,- kalder David Rehling, Danmarks Naturfredningsforening denne løsning. Preben Lassen (Sj, der har sit bagland i Københavns kommune i orden, er tilfreds med. alder også bliver plclds til boliger. industri og institutioner i området. Langs Kalveboderne reserveres plads til opfyldning. som det hedder i planerne. men Preben Lassen var så ærlig. at han tog hatten af og fortalt. at betegnelsen dæk ker over en kontrolleret losseplads. som løbende skal dækkes med jord og bruges til koloni h:lvt'r

5 -- OVERDREV NEWS OVERDREV NEWS OVERDRE VS NEWS - -- FÆLLESARBEJDE. Nu står foråret for døren, og der trænger til at bl ive gjort rent på ~ fællesarealerne.der indkaldes til fællesarbejde søndag d. 16 apr-il kl. I Sandkasserne skal tømmes for sand,og den store parkerings- plads skal fejes.vi henstiller IKKE at parkere på pladsen d I tid srummet kl Vi håber på stort fremmøde,da det jo er i ALLEs interesse,at fællesarealerne er rene og pæne. I den efterfølgen-de uge C uge 16 ) vil der komme n~t sand. løvrigt er der igen fæll esarb-ejde lørdag d. 7 maj. hvor der bl iver opstillet en container. Ligeledes er der fællesarbejde d. 5-6 og d. 2-7 C begge dage kl ). Fremover vil r esten a f denne side C Nabo-info/NEWS ) bl ive forebeholdt beboerne i SUNDBY OVERDREV. Rubrikken er S tænkt som en slags l KOM FRIT FREM '/KRAMBOD og lignende. Best8relsen er Ikke forpl igtet, og kan ikke drages til ansvar,for indholdet i ' annoncen '. Henvend jer til en fra best~relse med pågældende l annonce l i en kort og præcis form, når I har noget på hjertet annonce annonce L8skæde udlejes, pris kr. 100 henvendelse til best8relsen Poul Henning Christensen nr. 39 Anne Gr e the Bjarnholt nr. 73 Kjeld Nielsen nr. 29 Eksempler på andre annoncer Flot pigecykel sælges ( 2-5,gR ), kr. 250 Niels Jørgen Lund nr. 95 Pæn herrecykel købes Niels Jørgen Lund nr. 95 Gammel herrec8kel gives væk Niels Jørgen Lund nr. 95 Hvem kan passe mine blomster uge Niels Jørgen Lund nr. 9S OSV. OSV. På gens'dn d kl foran redskabsskurene til fællesarbejdet Med veni 19 hilsen BESTYRELSEN

6 FÆLLESARBEJDE kl F.I lesarbejde LØRDAG d. 16 apri I (ikke søndag d. 16-4). Undskyld fejlen. MVH.

7 ===== == == = ==============~=========== o V E R D R E V N E W S. == == ===== ====== =============~======= 2. maj FfELLLESARBEJDE : Som n ævnt tidligere er der fællesarbejde p~ LØRDAG den 7. ma j kl Vi h~ber p~ et stort fremm~de. Der vil blive s~rget for forfriskninger til de fremm~dte. Der v i l i denne weekend kommen til at benytte. vær e opstillet en container, som man er vel- TABT NØGLE: Søndag den 17. april blev der fundet en nøgle p~ fortovet ved vendep l adsen p ~ Landgildevej. Nøglen har ikke nogen typebetegnelse, men ligner en a l mindelig Ruko dørnøgle. Hvis der er nogen, som mangl e r e n s~ dan, kan de rette h e nvendelse til Poul Henning i nr. 39 MØDE VEDR. 'VARMEMESTEREN': Ved generalforsa mlingen blev der uddelt materiale om et elektrisk centralvarmeanlæg fra Varmegruppen A/S. Dette er ogs~ givet til dem, som ikke var med til general forsamlingen. I følgebrevet fra Kjehrs VVS foresl~s afholdt en demonstrationsaften, hvor teknik og økonomi vil blive drøftet nærmere. Adresse og mulige tidspunkter for mødet er anført i vedlagte invitation. Hvis man er interesseret i at d e ltage, skal man rette henvendelse til E r land i nr. 87. Der vil deltage mindst een fr a bestyrelsen i m~det. M~ det vil blive afholdt den dag, hvor flest kan deltage. Me d venlig hilsen bestyrelsen. OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO-INFO --- Der er ikke indkommet nogen "annoncer" denne m~ned.

8 Grundejerforeningen Fælleddiget v. Erland Nielsen Fælleddiget København S København d. 28/ Vedr. installation af nye varmeanlæg. I forlængelse af vort tidligere fremsendte tilbud, har vi hermed fornøjelsen af at invitere til et uforpligtende informationsmøde hvor der vil være mulighed for at stille tekniske spørgsmål om produkterne til fabrikanten, samt se varmemesteren i adskilt tilstand. Der vil også være repræsentanter fra Bikuben til stede, disse vil besvare alle spørgsmål af okonomisk karakter. Der er to arrangementer. Disse vil blive afholdt hos DFT-industri Ved Amagerbanen København S TIRSDAG d. 24/S 1988 klokken samt MANDAG d.301s klokken Der vil blive serveret lidt vådt og lidt tørt til halsen. Tilmelding til ovenstående bedes afgivet til Erland Nielsen Fælleddiget 87 med oplysning om hvilken dag De ønsker at deltage, samt hvormange. hilsen Klip Jeg kommer NA VN: Tirsdag d. 24 Mandag d. 30 antal: KJEHRs VVS l/s v. Heinnc h & Tommy KJehr Amager Boulevard København S. Giro

9 ==================================~= o V E R D R E V N E W S. ==~======= ========================== 30. maj FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde p~ SØNDAG den 5. j uni kl Der vil som sædvanlig blive sørget for forfriskninger til de fremmødte. Der vil være fællesarbejde følgende dage i resten af 1988: Lørdag den 2. Søndag den 31. Lørdag den 27. Søndag den 2. juli, klo juli, klo august. klo oktober, klo Med venlig hilsen bestyi~e l sen. OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- OVERDREV NABO- INFO --- Der er ikke indkommet nogen "annoncer" denne m~ned.

10 o V E R D R E V N E W S. ==================================== 27. juni FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde p~ LØRDAG de n 2. j ul i kl Der vil som sædvanlig blive s~rget for forfriskninger til de fremm~dte, som denne gang blandt andet skal give fællessku r et træbesk y ttelsesmiddel. M~d venlig hilsen besty relsen. OVERDREV NABO- INFO OVERDREV NAOO- INFO -'-,--- OVERDREV NABO- INFO --- Pigecykel (3-6 ~ r) til salg. Hen vendelse til nr. 39.

11 D c'. f l~c, ; t ud \/:0.1 'J <:=: t ~ C1tn b f;:! k c'r.' r.. J' t,'-:'.', ".'''/ ' l l -, ~:., ". le' I~ (;:, f: t {r; C, (j l c' II! c, \/ l' J. r J~,.,.. 0,'",eo..," Jr '::;"" q C:' t- E, t [c' n <".t (t/i" I'" e ', " :L k kr"" b 1 i \! 12 '.::'~. Cl jfi ITI I~ 1'- -}- C'::'::-:; t!. ~\ ej rn t i ei 1. j. (.) C~ f""' Ct l,,..-',, l { Cl (- e '::; 3..~~ :'.:; t 1 n ~~ 'o::',- E' ':'.,~. f,,,, r' E' cl (2 r,; (;:' ej ':.:'!,-c." '.L' (; cl c:! \.~l cl" -;:;../ El k ~ ':? 7 : :~ L.' :~II.~..'; E,. ;::! c' I:: \/ j. l ej f :,," -,c D I'" Cl l,,,,.''',,o> r', ~.\ '. 'TI/" '" -- L - - ] 'J.. -, p,3 e n jr: : l c:! Cl 11 1:::'1:.. E)-'~" ~~ r'.. -:, ri I ;-1 ;.~ t,"),f..,.l,.'_.:.:.~-,,:',. C~i; ','-~,.,: r.~., ' ~ l;:' : ",',:.~.'J',~:.'.'_:.'.' '.~"': I':' "'<',:1.:-:1:','.>,'~.,~.~: '~J;':J I.:, J'... :}I.:.., G.','.r,'..' ','::,-: c L =-..,: 'rijj.,.j., ~' '.. '_".'.,,: i.2 in være e c:! h,- :i. n ogen ';'i r:! 1"1 Li (:ol l.:.!ebyer III C 2r_~.'l \./ l J. '.. '. ej u,j c:ll" i. k k F~ I: i..1. 'Co' '~I (? n < ~ ;- C) 1'-' ~;; Ii~' q C? (::\ t ti J ['ørnene. F' m-,:;t FC, e re fl -'" <,' ", 7 i I ~.l._.j ==================================== o V E R D R E V N E W s. ==================================== 25. juli FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde på SØNDAG den 31. juli kl Vi håber på et større fre mmøde end ved sidste fællesarbejde, hvor kun 7 mand troppede op. INDBRUD: Der har nu været 3 indbrud i den forløbne del af 1988, sidst for en uge siden. Vi vil derfor opfordre folk til at huske at lukke døre og vinduer samt eventuelt foretage andre foranstaltninger, som vil gøre det sværere at lave indbrud. Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - SOMMER KOMSAMMEN: husk sidste frist for tilme lding er den 31. juli hos Gert Binderup i nr. 41.

12 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 24. august FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til fællesarbejde på LØRDAG den 27. aug~st kl Vi vil sørge f or forfriskninger til de fremmødte. 'NABOHJÆLP' : Der er vedlagt en brochure fra Det kriminalpræventive Råd. Brochuren indeholder nogle gode råd vedrørende forebygge lse af indbrud. Hvis man synes, at det er en god ide, kan man drøfte det med naboen (erne) og etablere ordningen. Der er i denne sammenhæng vedlagt de tilhørende mærkater (2 stk.). Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet 'annoncer' denne måned.

13 - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet annnoncer denne måned.

14 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 24. september FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til årets sidste fællesarbejde på SØNDAG den 2. oktober kl Vi har bestilt en container, som man er velkommen til at bruge, til denne weekend. FÆLLESANTENNE: Bestyrelsen har undersøgt, hvornår Hybridnettet vil komme til vores del af Amager. KTAS har mundtligt oplyst, at man forventer, at dette vil ske i løbet af Da TV2 starter sine udsendelser primo oktober dette år, har vi undersøgt mulighederne for at få udbygget vores antenneanlæg nu til at kunne tage TV2. En udvidelse af anlægget vil koste kr. Denne udvidelse vil blive udført på torsdag den 29. september. Der vil blive opsat en ny UHF-antenne, og den gamle VHF antenne vil blive taget ned. TV1 og TV2 vil således fremover blive taget fra Hove senderen (UHF). Gladsaxe senderen stopper udsendelse af TV1 via VHF inden for nogle år under alle omstændigheder. UHF-signalerne vil blive omsat til VHF, inden de sendes ud på vores lokale TV-net. Når vores anlæg er blevet ombygget, skal man stille om på sin kanalvælger. TV1 vil fremover blive sendt på VHF kanal?? (tidligere kanal ~ TV2 vil blive sendt på VHF kanal?? Der vil ikke ske ændringer for Sverige 1 og 2. Hvis der opstår problemer med fjernsynsmodtagelsen henvendelse til bestyrelsen. bedes I rette Hvorvidt vi på et senere tidspunkt skal gå over på Hybridnettet, kan tages op, når Hybridnettet er tilgængeligt. Selve tilslutningsafgiften er lille (6000 kr.). Den årlige afgift vil i følge KTAS p.t. andrage ca kr. for 38 ejerlejligheder. Det springende punkt er, hvorvidt der skal installeres nyt kabelnet, hvis vi ønsker at tage alle 24 kanaler. En sådan udskiftning vil blive dyr. Vi har ikke indhentet egenetlige tilbud på dette. Men hvis KTAS skulle udføre det, ville det koste kr. i engangsudgift pr. ejerlejlighed. Med venlig hilsen bestyrelsen.

15 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 27. september FÆLLLESARBEJDE: Hermed indkaldes til årets sidste fællesarbejde på SØNDAG den 2. oktober kl Vi har bestilt en container, som man er velkommen til at bruge, til denne weekend. FÆLLESANTENNE: Bestyrelsen har undersøgt, hvornår Hybridnettet kommer til vores del af Amager. KTAS har oplyst, at det vil ske i løbet af Da TV2 starter udsendelserne primo oktober, har vi undersøgt mulighederne for at få udbygget vores antenneanlæg nu til at kunne tage TV2. En udvidelse af anlægget vil koste kr. Denne udvidelse vil blive udført på torsdag den 29. september. Der vil blive opsat en ny UHF-antenne, og den gamle VHF antenne vil blive taget ned. TV1 og TV2 vil således fremover blive taget fra Hove senderen (UHF). Gladsaxe senderen stopper udsendelse af TV1 via VHF inden for nogle år under alle omstændigheder. UHF-signalerne vil blive omsat til VHF, inden de sendes ud på vores lokale TV-net. Når vores anlæg er blevet ombygget, skal man stille om på sin kanalvælger. TV1 vil fremover blive sendt på VHF kanal 10 (tidligere kanal 4). TV2 vil blive sendt på VHF kanal 12. Der vil ikke ske ændringer for Sverige 1 og 2. Hvis der opstår problemer med fjernsynsmodtagelsen henvendelse til bestyrelsen. bedes I rette Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Der er ikke indkommet annnoncer denne måned.

16 ==================================== o V E R D R E V N E W S. ==================================== 7. december SNERYDNING: Hvis der er nogen, som ved snefald har lyst til at køre med vores snerydningsmaskine, bedes man kontakte bestyrelsen. FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN: Som nævnt i vores vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på næste generalforsamling, være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar OG SÅ TIL SIDST vil bestyrelsen gerne ønske alle en glædelig jul samt nytår med tak for det gamle! et godt Med venlig hilsen bestyrelsen. - OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO -- OVERDREV NABO-INFO - Hans Jørgen i nr. 69 har fået installeret 'Varmemesteren' som afløser for sit oliefyr. Hvis andre går med lignende overvejelser, er man velkommen til at kontakte ham. Ved næste generalforsamling vil Hans Jørgen fortælle om erfaringerne med udstyret samt komme med skøn over de løbende el-udgifter.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S.

OVERDREV NEWS. Jf~ 1J~~Vnd. ~dd?r r)7. O ({) c;, (.0 O. at30() 2./ - 0 j. ()!./j(, OO. /L!,OG,oa. AF GÅrLDFffSTEIJU H~, 03,03,()() !:4/~~v S. Ejerforeningen Sundby Overdrev Den 19. januar 2000 Fra adressen: 2./ - 0 j Hentes storskrald og elektronikskrot den: 03,03,()() O ({) c;, (.0 O Hentes haveaffald den: /L!,OG,oa ()!./j(, OO ~~ Elektroniksk

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011. Torsdag den 31. marts 2011 klo 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 16. marts 2011 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 afsundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer

1.12. Udskiftning af lyskilder og vedligeholdelse af øvrige tekniske installationer Bestyrelsen byder nye medlemmer af Ejerforeningen BSV 77-79 velkommen. I dette notat har bestyrelsen samlet relevante praktiske oplysninger. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen.

Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. 17. marts 2013 Til beboerne Ved Stampedammen Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Ved Stampedammen. Generalforsamlingen afholdes den: 9. april 2013 kl. 19.30 på Usserød

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev

Husorden. Andelsbol igforeni ngen Terslev Skovpark. for. Matr. nr.: la Storgård, Terslev. Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Husorden for Andelsbol igforeni ngen Matr. nr.: la Storgård, Terslev Beliggende: Terslev Møllevej 10A - 32B, 4690 Haslev Revideret af bestyrelsen april. 2013 Denne husorden er udarbejdet af bestyrelsen

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_

Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej. Referat af Generalforsamling 2014. Referat af møde i Forsikringsforeningen. Grf_Nyhedsbrev_December2014_ Grundejerforeningen ved Mortenstrupvej Referat af Generalforsamling 2014 Referat af møde i Forsikringsforeningen Grf_Nyhedsbrev_December2014_ 1 Grundejerforeningen Ved Mortenstrupvej Til medlemmerne Hørsholm

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Velkommen til Fasanvænget

Velkommen til Fasanvænget Velkommen til Fasanvænget Bebyggelsen Fasanvænget er ikke blot et sted, hvor du køber hus. Fasanvænget er også et sted, hvor fællesskab med naboer kan udvikles og dermed give en forøget boligværdi og livskvalitet.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille

Er ikke bekymret fordi man har gode naboer der holder øje, man kan alligevel ikke stille Indbrud Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med Bolius nyhedsbrev, udsendt torsdag den 10. april 2014. Nyhedsbrevet modtages af 115.114 personer. Der er i alt indkommet 778 besvarelser. Bekymring

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015

Grundejerforeningen. Nærumhave. -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave -------- Generalforsamling d. 25. marts 2015 Grundejerforeningen Nærumhave Amba. Hegnsvej 69 189 www.naerumhave.dk 1 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN GIBER Å Den 04-11-2007

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN GIBER Å Den 04-11-2007 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN GIBER Å Den 04-11-2007 Til stede: Helle, Søren, Mette, Ole, Jane, Susanne, Jette, Michael Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 2. Godkendelse

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00

Hele familien Sønderjyllands sikkerhedsnet. Fax 74 42 78 00 Ulkebøldam 1. Sidenr..: 0001 Hermed følger policeoversigt og forsikringspolice/-specifikation. Såfremt du har spørgsmål til oversigten eller til policen er du velkommen til at kontakte kontoret eller din

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk

www.vestbo-jyllinge.dk bestyrelsen@vestbo-jyllinge.dk august 2011. Dagsorden: Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. september kl. 19.30. 1. Velkomst ved Formand Bent F. Christensen. 2. Valg af dirigent. 3. Snerydning. Redegørelse

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde.

Bestyrelsen startede med en uformel snak inden det ordinære møde. Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Søgården d. 29. januar 2015 Deltagere: Henrik (100) Henning (114) Børge (116) Per (138) Flemming (128) Afbud: Ingen Sted: Per (138) Referent: Flemming (128)

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store og den

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere