Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166"

Transkript

1 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166 Denne vejledning finder du i elektroniskform på En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning fra 1. marts 2012 er Sundhedslovens 166 ændret, således at disse patienter har mulighed for at søge bopælsregionen om særligt tilskud til tandpleje. Du kan finde Sundhedsstyrelsen beskrivelse af den nye ordning her: Tillæg til Vejledning om omfanget af kravene til den kommunale og regionale tandpleje 2012 Det er dig som patient, der kan ansøge om det særlige tilskud, men ansøgningen bør udarbejde i samarbejde med din tandlæge. Råd og vejledning vedr. ansøgningsproceduren kan du indhente hos: Afdeling for Regional Specialtandpleje Regionshospitalet Viborg Søndersøparken 14, 8800 Viborg Sekretær Lotte Andersen, telefon: Tandplejer Gitte Kaas, telefon: Hvem kan søge om tilskud? De sygdomme, der åbner op for tilskuddet, er typisk arvelige sygdomme. Problemerne i munden kan varierer meget fra den ene sygdom til den anden. Den nye tilskudsordning er rettet mod patienter med meget sjældne sygdomme, dvs. sygdomme som optræder hos færre end 1 ud af borgere. Sundhedsstyrelsen har givet nogle eksempler på medfødte sjældne sygdomme, der kan give anledning til så alvorlige tand- mund og kæbe-problemer, at betingelserne for tilskud er tilstede: 1 Agenesi af mindst 13 tænder 2 Amelogenesisi imperfecta 3 Arthrogryposis multiplex congenita 4 Beckwith-Wiedemann syndrom 5 Cerebral parese med spasticitet 6 Cherubisme 7 Chondrodysplasier (Achondroplasi m.fl.) 8 Cleidocranial dysplasi 9 Dentindysplasi 10 Dentinogenesis imperfecta 11 Duchenne muslesygdom 12 EEC syndrom 13 Ehlers Danlos syndrom 14 Ektodermal dysplasi (Hypohidrotiskektodermaldysplasi m fl.) 15 Ellis-van Creveld syndrom 16 Epidermolysis bullosa 17 Hereditære rakitisformer (D-vit.resistent rakitis m. fl.) 18 Hypofosfatasi 19 Incontinentia pigmenti 20 Klippel-Trenaunay-Weber syndrom 1

2 21 Marfan syndrome 22 Medfødte immunsvigt-sygdomme 23 Mucopolysakkaridoser (Hunter, Hurler, Morquio) 24 Multiple idiopatiske rodresorptioner 25 Multiple impakterede molarer 26 Möbius syndrom 27 Neurofibromatose 28 Neurofibromatosis 29 Odontodysplasi 30 Osteogenesis imperfecta 31 Osteopetrose 32 Papillon-Lefèvre syndrom 33 Prader-Willi syndrom 34 Pseudohypoparathyreoidisme 35 Rieger syndrom 36 Rubinstein-Taybi syndrom 37 Sclerodermi 38 Silver Russell syndrom 39 Single median maxillary central incisor (SMMCI) 40 Spinal muskelatrofi 41 Sturge-Weber syndrom (overvækstsyndrom) 42 Thricho-dento-ossøst syndrome 43 Tuberøs sclerose 44 Williams syndrom De tand-, mund- og kæbeproblemer, der kan optræde hos patienter med sjældne sygdomme er typisk: afvigelser i tændernes antal, størrelse, form og farve mangelfuld udvikling af tandemalje eller tandben unormalt frembrud af tænder sårbart tandkød og kæbeknogle (parodontium) med øget risiko for løsning af tænder mundforhold der gør, at der lettere opstå huller (caries) sårbare mundslimhinder med øget risiko for sårdannelse problemer med tygge-, tale- eller synkefunktionen Du kan finde flere oplysninger om den enkelte sygdom her: Har du en sjælden sygdom, som ikke er nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste, kan du muligvis også komme i betragtning til det særlige tilskud til tandpleje. En forudsætning er dog: at sygdommen er så sjælden, at færre end 1 ud af borgere har sygdommen at dine tandproblemerne er meget betydelige og samtidigt er direkte relateret til din sjældne sygdom. Den nye tilskudsordning kan give tilskud til almindelige tandbehandlinger (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser m.v.) og forebyggende behandling (afpudsning, tandrensning, kontrol, instruktion m.v.). Regionen dækker dog kun udgifter til behandlinger, som retter sig mod de tandproblemer, der har direkte sammenhæng med din sjældne sygdom. Øvrige behandlinger skal du fortsat selv betale. Betingelser der skal være opfyldt for at du kan søge om tilskud. Der er en række forhold, som skal være til stede for, at du kan opnå det særlige tilskud til tandpleje: din sjældne diagnose skal være stillet af speciallæge der skal med overvejende sandsynlighed kunne fastlægges en årsagssammenhæng mellem dine tandproblemer og din sjældne sygdom. Desuden skal dine tandproblemer være markant større end det, man ville forvente hos andre med tilsvarende alder, mundhygiejne og tandlægebesøgsvaner. 2

3 Hvis du opfylder betingelserne for det særlige tilskud, betyder det, at du kan få dækket de dele af dine tandlægeudgifter, som er relateret til din sjældne sygdom. Udgiften til tandbehandlinger, der ikke har årsag i din sjældne sygdom, skal du fortsat selv afholde. Som hovedregel udføres behandling og forebyggelse hos din praktiserende tandlæge, og regionen dækker udgiften hertil. Er dit behandlingsbehov meget vidtgående og kompliceret, vil regionen tilbyde, at behandlingen udføres på Odontologiske landsdels- og videncenter, Aarhus Universitetshospital. Hvordan ansøger man om tilskud? For at søge om tilskud skal du udfylde og underskrive dette ansøgningsskema (bilag 1). Sammen med ansøgningsskemaet skal du indsende følgende dokumentationsmateriale til Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg: 1. dokumentation fra speciallæge om, at din sjældne diagnose er stillet ud fra anerkendte lægelige kriterier. Dokumentationen kan være en kortfattet udtalelse fra praktiserende speciallæge eller hospitalsafdeling eller udskrift af din hospitalsjournal. 2. kopi af hele din tandlægejournal inklusiv alle røntgenbilleder (originale billeder returneres efter brug), aktuelt tandkort (diagram over din tand- og parodontosestatus) 3. behandlingsforslag med prisoverslag fra din tandlæge. Forslaget skal angive hvilke behandlinger, du har behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger. Din tandlæge er berettiget til at opkræve honorar for undersøgelse og eventuelle røntgenbilleder i forbindelse med ansøgningen. Udfylder din tandlæge ansøgningsskemaet og indhenter dokumentationsmateriale kan tandlægen opkræve honorar for dette. Disse udgifter skal du selv afholde - uanset om du bevilges tilskud eller ej. Vurdering hos Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Århus Universitetshospital Afdeling for Regional Specialtandpleje, Regionshospitalet Viborg vil efter modtagelsen af dit ansøgningsmateriale og dokumentationsmateriale, sende dig en kvittering for modtagelsen. Afdeling for Regional Specialtandpleje sender ansøgningsmaterialet til Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Aarhus Universitetshospital, for at få en tandlægefaglig vurdering af ansøgningen. Centret er et samarbejdet mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Tandlægeskole om tand- mund og kæbeforhold hos patienter med sjældne sygdomme. Herefter vil du normalt blive indkaldt til en undersøgelse på Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen er nødvendig, fordi journalmateriale og røntgenbilleder ikke alene kan vise, om der er sammenhæng mellem de problemer, du har med dine tænder og din sjældne sygdom. Ved undersøgelsen vurderes, om der med overvejende sandsynlighed kan fastlægges en årsagssammenhæng mellem dine tandproblemer og din sjældne sygdom, eller om behandlingsbehovet må anses at være af samme karakter og omfang som hos patienter, der ikke har denne sygdom. Du kan læse mere om Odontologisk Landsdels- og Videncenter her: Er betingelserne for at opnå tilskud efter Sundhedslovens 166 opfyldte, vil Odontologisk Landsdels- og Videncenter udarbejde en langsigtet behandlingsplan til løsning af dine tandproblemer Samtidigt afgøres det, om dine tandproblemer er af en type og et omfang, som kan behandles hos din praktiserende tandlæge, eller der tale om et så kompliceret behandlingsbehov, at regionen tilbyder, at behandlingen eller dele deraf udføres på Odontologisk Landsdels- og Videncenter, Aarhus Universitetshospital. Såfremt du opfylder betingelserne for tilskud til tandpleje hos din praktiserende tandlæge, får du fremadrettet dækket udgifterne hertil, dog med en maksimal årlig egenbetaling på kr ,- (2012 niveau). Behandling på Odontologisk Landsdels- og Videncenter er ikke forbundet med egenbetaling. Du skal selv sørge for transporten til og fra det Odontologisk Landsdels- og Videncenter, og der ydes ikke refusion af transportudgifter. Efter visitationen modtager du skriftlig bevilling eller afslag på økonomisk støtte til tandbehandling. Kopi sendes til din tandlæge. I bevillingen er det præciseret, hvilke af de ansøgte behandlinger du er givet tilskud til samt eventuelle forbehold. Tilskudsperiodens start og egenbetaling Hvis du bevilges tilskud, vil bevillingen gælde fra den dato, hvor Afdeling for Regional Specialtandpleje modtog din ansøgning den såkaldte "bevillingsdato". 3

4 Du skal være opmærksom på, at der er en årlig egenbetaling på kr (2012-niveau). Det betyder, at du selv skal betale de første kr af din behandling, hvorefter regionen betaler den resterende del af den bevilgede behandling. Egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar. Bevillingsperioden er 5 år regnet fra bevillingsdatoen. Når bevillingsperioden ophører, kan du søge om forlængelse. En forudsætning for at få forlænget bevillingen ud over de 5 første år er, at din sjældne sygdom fortsat giver anledning til betydelige tandproblemer. Ansøgning om forlængelse foregår ved at din tandlæge sender flg. materiale til Afdeling for Regional Specialtandpleje: 1. en kort beskrivelse af dine fortsatte tandproblemer 2. behandlingsforslag med prisoverslag fra din tandlæge. Forslaget skal angive hvilke behandlinger, du har behov for, og hvad det vil koste at udføre de enkelte behandlinger. I forbindelse med ansøgning om forlængelse af bevillingsperioden, kan det være nødvendigt at vurdere behandlingsbehovet ved en fornyet klinisk undersøgelse. Vigtig information ved. tilskudsordningen Det er meget væsentligt at påpege, at der udelukkende gives tilskud til forebyggelse og behandling af tandsygdomme, som er direkte affødt af din sjældne sygdom. Der gives ikke tilskud til behandlinger, som er nødvendige pga. medicinsk eller lægelig behandling. Mister du tænder pga. forhold, der er relateret til den sjældne sygdom, kan du ansøge om tilskud til protetiske behandlinger, der kan afhjælpe tandtabet (f.eks. krone, bro, implantat eller aftagelig protese). Har du opnået godkendelse til tilskudsordningen, kan din tandlæge uden særlig forhåndsansøgning udføre de forebyggelses- og behandlingsformer, som er beskrevet i Sygesikringsoverenskomsten (f.eks. undersøgelse, røntgenundersøgelse, forebyggelsestiltag, alm. fyldningsbehandlinger, rodbehandlinger etc.). Du modtager skriftlig bevilling eller afslag på din ansøgning. En række særligt bekostelige behandlinger (f.eks. kroner, broer, implantater, proteser etc.)., er ikke indeholdt i sygesikringsoverenskomsten. Hvis du ønsker at regionen skal yde dig tilskud til sådanne behandlinger, skal du ansøge herom, før du påbegynder behandlingen. Rent praktisk sker det på den måde, at din tandlæge sender Afdeling for Regional Specialtandpleje en kortfattet ansøgning. Ansøgningen skal indeholde en kort begrundelse for behandlingen og et specificeret prisoverslag. Endelig skal din tandlæge indsende aktuelle røntgenbilleder af de tænder, der ønskes behandlet. I forbindelse med ansøgning om særligt bekostelige behandlinger, kan det være nødvendigt, at regionens tandlægekonsulent vurderer behandlingsmulighederne ved en klinisk undersøgelse. Du modtager skriftlig bevilling eller afslag på din ansøgning. Kopi sendes til din tandlæge. I bevillingen er det præciseret, hvilke af de ansøgte behandlinger du er givet tilskud til samt eventuelle forbehold. Påbegyndes en behandling, før den er godkendt af regionen, er det som udgangspunkt dig som patient, der skal betale for behandlingen. Denne regel skyldes, at regionens tandlægekonsulent efter behandlingens udførelse ofte ikke vil have mulighed for at vurdere det behandlingsbehov, der var til stede før behandlingen. Det er dog helt acceptabelt, at du får udført midlertidig behandling af akutte, smertegivende tilstande, ligesom du selvfølgelig kan få lavet midlertidige nødvendige behandlinger, der skal hindre yderligere udvikling af skader på tandsættet. Ønsker du en dyrere behandling end den, der kan bevilges støtte til hos din praktiserende tandlæge, kan du få refunderet et beløb fra regionen svarende til prisen på den behandling, regionen har godkendt støtte til. Har du fået tilbudt en vederlagsfri højtspecialiserede behandling i Odontologisk Landsdels- og Videncenter, kan der ikke opnås støtte til udførelse af den pågældende behandling hos praktiserende tandlæge. Tilskudsordningen er ikke afhængig af dine indkomst- og formueforhold. Er du medlem af Sygeforsikringen danmark kan du ikke opnå refusion herfra vedr. behandlinger, der er betalt af regionen. Har du selv betalt for dele af din tandbehandling, kan du opnå tilskud hertil fra Sygeforsikringen danmark efter de normale regler. Hvordan udbetales dit særlige tilskud til tandbehandling? Når din tandlæge har modtaget en kopi af dit bevillingsbrev fra Afdeling for Regional Specialtandpleje, vil tandlægen efterfølgende afregne direkte og elektronisk overfor regionen vedr. de behandlinger, som du kan få tilskud til. Du skal altså ikke selv lægge penge ud for behandlingsudgifter, som regionen dækker. Ved starten af hver ny årlig bevillingsperiode skal du som årlig egenbetaling betale de første kr ,- (2012 niveau) af dine behandlingsudgifter. Eksempel: Hvis bevillingen således første gang trådte i kraft pr. 27. marts 2012 afregnes 4

5 egenbetalingen fra denne dato i marts måned hvert år fremadrettet (bevillingsåret følger altså ikke kalenderåret). Tandlægen opkræver betaling fra dig som patient i forbindelse med behandlingen, indtil du har nået grænsen for den årlige egenbetaling. Som dokumentation for din egenbetaling skal du hvert år, når et nyt bevillingsår starter, indsende kopi af disse kvitterede regninger til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Hvis det samlede beløb på de fremsendte regninger overstiger kr ,- (2012 niveau), vil du via din Nem-konto modtage det overskydende beløb fra regionen. Får du udført former for tandbehandlinger, som ikke har sammenhæng med din sjældne sygdom, skal du selv betale behandlingsudgiften. Behandling i udlandet Har du fået tilsagn fra regionen om, at du er berettiget til tandbehandling hos praktiserende tandlæge, kan du vælge at få dine tænder behandlet af en autoriseret behandler i et EU/EØS land (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig). Der kan opnås tilskud efter samme regler som gælder vedr. behandlinger udført i Danmark. Kravene med hensyn til forhåndsansøgning, gælder også vedr. behandling i EU/EØS land. For at få refunderet et eventuelt tilgodehavende skal du indsende kvitteret originalregning til Afdeling for Regional Specialtandpleje. Du skal sørge for, at betegnelserne er oversat til norsk, svensk, tysk eller engelsk, ligesom betegnelserne skal være sammenlignelige med de danske og prissat enkeltvis. Hvis du har ret til tilskud, bliver beløbet overført til din Nemkonto. Hvis du får afslag på din ansøgning Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en uddybning af afslaget. Det samme gælder, hvis du har nye oplysninger vedr. din ansøgning, eller du finder, at afgørelsen er truffet på et fejlagtigt grundlag. Evt. klage over afgørelsen kan fremsendes til: Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg Telefon.: Mail: : Hjemmeside: Klagen skal fremsendes til Patientombuddet senest 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Har du Spørgsmål? Hvis du har spørgsmål til tilskudsordningen, er du altid velkommen til at rette henvendelse til: Afdeling for Regional Specialtandplejen, Sekretær Lotte Andersen, telefon: Tandplejer Gitte Kaas, telefon: Mail: 5

6 Bilag 1 6

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3

Patienter med medfødte sjældne sygdomme. Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 Patienter med medfødte sjældne sygdomme Patientvejledning vedr. særligt tilskud til tandpleje Sundhedslovens 166.3 En række medfødte sygdomme kan medføre betydelige tandproblemer i voksenlivet. Med virkning

Læs mere

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE TILLÆG TIL VEJLEDNING OM OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2012 Tillæg til vejledning om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Sundhedsstyrelsen

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Materialer fra Den Regionale Tandpleje

Materialer fra Den Regionale Tandpleje Materialer fra Den Regionale Tandpleje kvalitet trivsel udvikling ordentlighed Revideret 2013 www.regionsyddanmark.dk/tandpleje side 2 Indhold Organisering af Den Regionale Tandpleje... 5 131, 133, 727

Læs mere

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008:

LYLE - Patientforeningen for Lymfekræft & Leukæmi. Korrektion fra den drilske sætternisse til NYHEDSBREVET november 2008: Indlæg kan sendes til jytte@lyle.dk Side 1 af 16. NYHEDSBREV januar 2009 Bliv knoglemarvsdonor! Du kan redde liv ved at blive knoglemarvsdonor. Personer med leukæmi eller lymfekræft, som har brug for en

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark

Epilepsi og tandsundhed. i Danmark Epilepsi og tandsundhed i Danmark Dansk Epilepsiforening Linny Lindegaard December 2008 Forfatteren er ansvarlig for alle oversættelser i denne rapport. 2 Indhold Side Forord 4 1. Tandskader på grund af

Læs mere

Dine rettigheder som kræftpatient

Dine rettigheder som kræftpatient Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse 2014 Dine rettigheder som kræftpatient Læs om dine rettigheder som kræftpatient eller pårørende Redaktion og tekst: Cand. jur. Lars Kofoed Cand. Jur. Natasja Espeløv Balslev

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt. Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 52 Offentligt Møde med Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 21. oktober 2014 1 1. Tandpleje til socialt udsatte et muligt alternativ...

Læs mere

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau.

Aktivlovens 82 a vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau. Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 362 Offentligt Om aktivloven 82 a, der vedrører tilskud til tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og andre borgere, der modtager ydelser på kontanthjælpsniveau,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET

VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, DER STÅR FOR AT SKULLE ARBEJDE I UDLANDET UDSTATIONERINGER 2015 Indledning I Finansforbundet har vi gennem de seneste år konstateret, at den fremadskridende globalisering med

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Version 2.2, Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund T: 7020 4647 CVR-nr. 35 80 41 61 FORTRYDELSESRET En indgået

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv

Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv Guide til anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer inden for de lovregulerede erhverv April 2010 Styrelsen for International Uddannelse Bredgade 36 1260 København K Tel 3395 7000 Fax

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015

AFTALEGRUNDLAG. DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 AFTALEGRUNDLAG DEN REGIONALE SPECIALTANDPLEJE Gældende fra 2015 1. Indledning Med afsæt i notat af 21. august 2014 om Aftalegrundlag for Den Regionale Specialtandpleje, beskrives i det følgende nærmere

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister

Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Almindeligt helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg til pensionister Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Januar 2015 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Indledning...

Læs mere