Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne"

Transkript

1 Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1

2 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven eller en af danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. (Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven) skal prøve deltageren vise billedlegitimation. Det fremgår af bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 8, stk. 1, nr. 2, og bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 7, stk. 1, nr. 2. Ved danskprøverne skal der vises billedlegitimation ved både den skriftlige og den mundtlige del af prøven. Legitimationen skal være en af de følgende (jf. bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 8, stk. 2, og bekendtgørelse om prøver inden for dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl., 7, stk. 2): 1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark (ved danskprøverne kan man desuden legitimere sig med et dansk pas) 2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndig hed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz 3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker (ved danskprøverne kan man desuden legitimere sig med pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en visumsticker til et Schengenland). Hvis prøvedeltageren ikke er i besiddelse af en af de nævnte former for legitimation, skal prøvedeltageren ansøge Undervisningsministeriet om tilladelse til anvendelse af anden legitimation ved prøven. 2

3 For statsborgerskabsprøvens vedkommende skal ansøgningen være ministeriet i hænde senest 4 uger før prøvens afholdelse (jf. bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 8, stk. 4). For danskprøvernes vedkommende skal ansøgningen være ministe riet i hænde senest 8 uger før prøvens afholdelse (jf. bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 7, stk. 3). Hvis prøvedeltageren får tilladelse til at medbringe en anden form for legitimation, skal tilladelsen medbringes ved prøven (jf. bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 8, stk. 5, og bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 7, stk. 4). Nogle prøvedeltagere kan have deres legitimation liggende hos Udlændingestyrelsen på grund af en aktuel sagsbehandling. De skal i så fald selv sørge for at anmode Udlændingestyrelsen om enten at få legitimationen udleveret eller at få en attesteret kopi af legitimationen. For statsborgerskabsprøvens vedkommende skal anmodningen være Udlændingestyrelsen i hænde senest 4 uger før prøven. For danskprøvernes vedkommende skal anmod ningen være Udlændingestyrelsen i hænde senest 8 uger før prøven. Det er lederens ansvar at sørge for, at kursister og selvstuderende orienteres om reglerne for prøver, jf. bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 4, stk. 1, og bekendtgørelse om prøver inden for dansk-uddannelse til voksne udlændinge m.fl., 9. Dette gælder også reglerne om legitimation. Desuden orienteres prøvedeltagerne ved statsborgerskabsprøven ved den skriftlige vejledning, som den prøveafholdende udbyder udleverer til prøvedeltagerne ved tilmeldingen til prøven (jf. bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 4, stk. 1), og prøvedeltagerne ved danskprøverne orienteres ved det ark om krav til legitimation, som den prøveafholdende udbyder udleverer til prøvedeltagerne ved tilmeldingen til prøven (jf. bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 7, stk. 6). 3

4 Ved de skriftlige prøver er det op til den enkelte udbyder, hvilke medarbejdere der udpeges til at tjekke legitimationen. Det kan være administrativt personale, tilsynsførende, prøveansvarlige, censorer m.fl. Det afgørende er, at der er klarhed om, hvem der har ansvaret for at sikre, at legitimationen tjekkes, og at disse medarbejdere er bekendt med reglerne om legitimation. Ved de mundtlige prøver er det eksaminator og censors fælles ansvar at sikre, at der forevises gyldig legitimation, inden prøven begynder. Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp i forbindelse med disse tjek og for generelt at orientere udbyderne og prøvedeltagerne om reglerne om legitimation. Hvad gør man, hvis prøvedeltageren ikke har legitimation med? Deltagelse i prøve er som nævnt betinget af, at prøvedeltageren foreviser billedlegitimation, jf. bekendtgørelse om statsborgerskabsprøven, 8, stk. 1, nr. 2, og bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., 7, stk. 1, nr. 2. Hvis en prøvedeltager ikke har medbragt legitimation til prøven, bortvises prøvedeltageren fra prøven. Ministeriet kan i helt særlige tilfælde dispensere fra disse regler. 4

5 På de følgende sider kan man se, hvordan de forskellige former for legitimation ser ud. Legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed Legitimation med foto udstedt af en dansk offentlig myndighed skal som nævnt være opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort. Ved danskprøverne kan man desuden legitimere sig med et dansk pas. Opholdskort Et opholdskort er et bevis på, at en udlænding har tilladelse til at opholde sig i Danmark. Opholdskort har en rød og blå baggrund og har format som et kreditkort. Det er udstyret med foto og udlændingens underskrift. Desuden fremgår udlændingens navn, fødselsdato og andre personlige oplysninger af kortet. Opholdskort fra 1998 og tidligere ser dog lidt anderledes ud. De måler 13 x 9 cm og er lavet af papir, der er lamineret. Kortene er fortrykte, og personoplysninger er udfyldt manuelt. Konventionspas og fremmedpas Udlændinge, der opholder sig i Danmark, har normalt et nationalitetspas. Nogle udlændinge er dog forhindret i at få et pas af myndighederne i deres hjemland. I sådanne tilfælde kan det komme på tale at udstede et dansk pas. Ikke et dansk nationalitetspas det forudsætter dansk statsborgerskab men et dansk pas til udlændinge. Der findes to typer pas til udlændinge i Danmark: konventionspas (rejsedokument til flygtninge) og fremmedpas. 5

6 Konventionspas Et konventionspas må kun udstedes til udlændinge, der er anerkendt som flygtninge i henhold til flygtningekonventionen af 28. juli 1951 (konventionsflygtninge), dvs. udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter udlændingelovens 7, stk. 1, eller 8, stk. 1. Passet kan under visse betingelser også udstedes til udlændinge, der er anerkendt som flygtninge i et andet land, men efterfølgende har fået opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om familiesammenføring. Et konventionspas er blåt og ser således ud: 6

7 Fremmedpas Hvis man ikke opfylder betingelserne for at få konventionspas, kan man i nogle tilfælde i stedet få et fremmedpas. For at få et fremmedpas er det normalt en betingelse, at man kan dokumentere, at ens hjemland ikke vil udstede nationalitetspas til én. Et fremmedpas er gråt og ser således ud: 7

8 Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØSmedlemsland eller i Schweiz Personer fra et EU-/EØS-medlemsland eller fra Schweiz, der opholder sig i Danmark, har oftest et nationalitetspas. Pas udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØSmedlemsland eller i Schweiz godkendes som legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne. Fra disse lande godkendes desuden identitetskort med foto, som er udstedt af en offentlig myndighed. Identitetskortene har oftest samme format som et kreditkort. Endelig godkendes kørekort udstedt af en offentlig myndighed i disse lande. Der godkendes pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i følgende lande: EU har (pr. 1. juli 2013) følgende 28 medlemslande: Belgien Bulgarien Cypern (Danmark) Estland Finland Frankrig Grækenland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig EØS-landene er en samlebetegnelse for EU-landene + EFTA-landene: Norge Island Liechtenstein 8 Og herudover godkendes som nævnt pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i: Schweiz

9 Pas udstedt i øvrige lande Pas udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte godkendes, hvis der er klæbet en opholdstilladelse ind i passet i form af en sticker (et lyserødt klistermærke med billede af og navn på den person, passet er udstedt til). Denne opholdstilladelse er udstedt af Udlændingestyrelsen og er sat ind i passet af enten Udlændingestyrelsen eller dansk politi. En opholdssticker er lyserød og ser således ud: 9

10 Ved danskprøverne kan man desuden legitimere sig med pas udstedt af en offentlig myndighed i andre lande end de nævnte, hvis der er klæbet et visum til et Schengenland ind i passet i form af en sticker (et grønt klistermærke med billede af og navn på den person, passet er udstedt til). En visumsticker er grøn og ser således ud: Følgende lande er medlem af Schengen: Belgien Danmark Estland Finland Frankrig Grækenland Island Italien Letland Litauen Luxembourg Malta Nederlandene Norge Polen Portugal Schweiz Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig 10

11 Hvad skal tjekkes? Betingelsen om forevisning af billedlegitimation har til formål at sikre, at prøvedeltageren er den, vedkommende giver sig ud for at være. Man bør derfor tjekke: at legitimationen er én af de godkendte typer at det navn, der er anført på den foreviste legitimation, stemmer overens med prøvedeltagerens navn at billedet på legitimationen er af prøvedeltageren. Husk Husk at orientere prøvedeltagerne om kravet om forevisning af legitimation i god tid inden prøven. Husk ved tilmeldingen til statsborgerskabsprøven at udlevere vejledning om prøven og ved tilmelding til danskprøverne at udlevere ark om krav til legitimation til prøvedeltagerne. Husk, at muligheden for at anvende pas med visumsticker som legitimation kun gælder ved danskprøverne. Der gøres opmærksom på, at det er prøvedeltagerens eget ansvar at sikre, at vedkommende har gyldig legitimation med til prøven. 11

12 12

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet

9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du har arbejdet i et andet land end Danmark 12 Danske dagpenge mens du er i udlandet 2 3 3 Hvis du får arbejde i et EØS-land 5 Når du kommer tilbage til Danmark 7 Udstationering 7 Ansættelse i EU 8 Grænsearbejdere 9 Norden 9 Færøerne 10 Grønland 10 Det øvrige udland 11 Efterløn når du

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Arbejde og ophold i udlandet

Arbejde og ophold i udlandet Arbejde og ophold i udlandet 2 Arbejde og ophold i udlandet 5 Hvis du får arbejde i et EØS-land 6 Når du kommer tilbage til Danmark 8 Udstationering 9 Ansættelse i EU 10 Grænsearbejdere 11 Norden 11 Færøerne

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team

EØS-dagpenge. PD U2 håndbog. Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med. udstedelse af. PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team EØS-dagpenge PD U2 håndbog Gennemgang af arbejdsopgaver i forbindelse med udstedelse af PD U2 (EØS-dagpenge) A-kassernes Samvirke/EØS-team 3. januar 2014 1 1 Opdateringsnote: Denne version erstatter tidligere

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk

Vejledning om behandling af ægteskabssager - retsinformation.dk Side 1 af 33 Til forsiden af retsinformation.dk Bilag 1 Indholdsfortegnelse Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Vejledning om behandling af ægteskabssager VEJ nr 9399 af 04/06/2014 Gældende

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere