om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november 2002."

Transkript

1 - 1 - Morten Fabrin landsdommer B e r e t n i n g om en undersøgelse af nogle forhold i forbindelse med Skak-OL i Bled, Slovenien, oktober-november Marts

2 I n d h o l d A. Indledning B. Undersøgelsens forløb....3 C. Undersøgelsens omfang og grundlaget for beretningen...6 D. Oversigt over beretningens indhold E. Beretningens beskrivende del Forløbet før OL Indkvarteringen Holdkortet til kvindeholdets kamp i 2. runde mod Georgien Den fælles middag på Hotel Kompas Sedlen til Louise Fredericia under 7. runde Andre forhold under OL Deltagelse i internationale møder Den direkte episode mellem Dalsø og Steffensen F. Bevismæssige og juridiske vurderinger Forløbet før OL Indkvarteringen Holdkortet til kvindeholdets kamp i 2. runde mod Georgien Den fælles middag på Hotel Kompas Sedlen til Louise Fredericia under 7. runde Andre forhold under OL Deltagelse i internationale møder Den direkte episode mellem Dalsø og Steffensen G. Sammenfattende konklusion H. Afsluttende bemærkninger

3 A. Indledning. Under skakolympiaden i Bled i Slovenien indtraf der den 7. november 2002 en episode, hvor det danske kvindeholds leder, Lars Haugaard Steffensen sank sammen og angav, at lederen for det danske hold i Åben Række (herreholdet), Harry Dalsø, havde slået ham i maven. Lars Steffensen kom under behandling på hospital, og episoden gav blandt andet anledning til afhøring af begge parter i retten i Slovenien den 8. november Lars Steffensen rejste hjem til Danmark inden olympiadens afslutning. Både Steffensen og Dalsø var på daværende tidspunkt medlemmer af Dansk Skak Unions Forretningsudvalg (FU). Steffensen trak sig efter hjemkomsten ud af udvalget, hvilket Dalsø ligeledes gjorde noget senere. Episoden gav anledning til en for skakstof usædvanlig omfattende presseomtale i Danmark. I et brev af 29. november 2002 anmodede Dansk Skak Unions (DSU) daværende formand, Ole Block, mig om at skrive et resumé om forløbet til brug for mødet i Dansk Skak Unions hovedbestyrelse (HB) den 7. december 2002 i Fredericia. Jeg udarbejdede et sådant resumé på grundlag af de da foreliggende bilag, herunder skriftlige redegørelser fra Steffensen og Dalsø. Jeg deltog endvidere under behandlingen af det pågældende punkt i mødet den 7. december 2002, hvor HB besluttede at anmode mig om at foretage en nærmere undersøgelse, hvorunder begge parter skulle forsynes med samtlige sagens bilag og have lejlighed til at kommentere dem. Allerede på dette møde gjorde jeg opmærksom på, at for så vidt angår selve den mulige voldsepisode kunne det ikke forventes, at jeg ville foretage en bevismæssig vurdering, jf. den nærmere begrundelse herfor i den følgende beretning. Jeg oplyste på mødet, at min beretning ville kunne forventes at foreligge i begyndelsen af februar Det foreløbige resumé er i nødvendigt omfang indarbejdet i den følgende beretning. B. Undersøgelsens forløb. Ved brev af 10. december 2002 udsendte jeg til Dalsø og Steffensen de da foreliggende bilag med anmodning om at modtage deres bemærkninger, og med udtrykkelig anmodning om at sende kopi til den anden part, senest mandag den 30. december Jeg fastsatte samtidig endvidere en frist, der udløb tirsdag den 14. januar 2003 for parterne til herefter at afgive et eventuelt yderligere indlæg. 3

4 Den 30. december 2002 modtog jeg et indlæg fra Steffensen. Den 31. december 2002 kontaktede jeg telefonisk Dalsø, der oplyste, at han ikke havde nået at sende noget indlæg, og at han først skulle have et møde med sin advokat om en injuriesag, som han ville anlægge mod Steffensen. I den anledning indskærpede jeg den frist, der udløb den 14. januar Dalsø meddelte samtidig, at han ikke havde fået kopi af Steffensens indlæg. På min følgende telefoniske henvendelse til Steffensen bekræftede denne, at dette var rigtigt og beklagede, at han havde overset min anmodning herom, samt sendte kort efter kopi til Dalsø af sit indlæg. Tirsdag den 14. januar havde jeg endnu ikke modtaget noget yderligere indlæg fra Dalsø. På baggrund af de to udtrykkelige tilkendegivelser af fristerne fandt jeg det ikke nødvendigt at rykke ham, men tog hans tavshed som udtryk for, at han ikke ønskede at afgive yderligere indlæg. Jeg begyndte derfor så småt at skrive min beretning. Torsdag den 16. januar om aftenen blev jeg ringet op af Dalsø, der sagde, at han havde været syg, men at han ville kunne sende et indlæg i løbet af den kommende weekend, så jeg havde det senest mandag den 20. januar. Ved samme lejlighed spurgte han, om ikke fristen udløb den 18. januar, hvortil jeg måtte oplyse, at han både skriftligt og telefonisk var blevet gjort opmærksom på, at fristen udløb den 14. januar, men at jeg accepterede en udsættelse af fristen til mandag den 20. januar. Uden at have hørt yderligere fra Dalsø modtog jeg med posten, men først onsdag den 22. januar, en 2-siders "redegørelse nr. 2" vedlagt yderligere 6 bilag på i alt 26 sider. En væsentlig del af det modtagne angår samarbejdsforholdene mellem Harry Dalsø og det daværende øvrige FU, navnlig Ole Block, men uden direkte forbindelse til OL. Jeg har fundet, at disse dele ligger uden for de emner, som jeg skal behandle som anført nærmere nedenfor under undersøgelsens omfang. Blandt de bilag, som Dalsø sendte, var en udateret og ikke-underskrevet klage fra Louise Fredericia til DSUs daværende FU, der omhandlede 3 klagepunkter, nemlig 1) om proceduren for DSUs valg af holdleder for kvindeholdet, 2) om holdlederens generelle kompetence og 3) om Lars Steffensens adfærd i anledning af Louise Fredericias modtagelse af en seddel under 7. runde. Blandt disse punkter har jeg alene valgt at behandle punkt 3) i min undersøgelse (undersøgelsens punkt 5), da det ikke er DSUs fremgangsmåde eller Lars Steffensens almindelige egnethed som holdleder, der er direkte genstand for min undersøgelse. Da jeg blev gjort bekendt med, at Louise Fredericia ikke havde indgivet nogen klage, men at skrivelsen alene var et udkast hertil, sendt til FU's medlemmer, henvendte jeg mig til Louise Fredericia, der i en længere telefonsamtale oplyste, at dette var rigtigt. Kort efter sin hjemkomst fra Bled sendte hun skrivelsen til FU med betoning af, at den kun var et udkast, men meddelte senere, at hun trak den tilbage/ikke ville indgive den. Hun havde klart gjort opmærksom på, at det alene var et udkast, og hun udtrykte meget stærk utilfredshed med, at 4

5 Harry Dalsø, selv om han var klar over skrivelsens foreløbige karakter, havde udbredt skrivelsen til en videre kreds, herunder til pressen. På min direkte forespørgsel vedstod hun imidlertid rigtigheden af sine faktiske oplysninger i klageudkastets punkt 3) og accepterede, at jeg kunne anvende denne del af klageudkastet i min undersøgelse og - i referatform - i min beretning. Af et fremlagt bilag fremgår, at Louise Fredericia i en mail af 10. november 2002 til Harry Dalsø meddelte, at hun var ved at udforme en klage og forespurgte om procedurerne herfor. Den 13. november 2002 sendte hun under emnet "Uofficiel klage" til Harry Dalsø en meddelelse stilet til Ole Block med udtrykkelig anførsel af, at den kun var sendt uofficielt, og at hun forventede, at den senere ville blive underskrevet af Anne Bekker-Jensen og eventuelt flere andre af kvindeholdets spillere. I en mail af 18. november 2002 meddelte Louise Fredericia til Ole Block, at den forventede klage ville "omhandle DSUs procedure omkring kvindeholdet til OL, dvs aflysning/udtagelse/og indflydelse på holdlederen. Det første udkast jeg sendte dig ønsker jeg at du ser bort fra." Efter Lars Steffensens anmodning gav jeg ham en frist til lørdag den 1. februar 2003 til at kommentere Dalsøs seneste indlæg på grund af omfanget af dette, og fordi Dalsø havde valgt først at afgive det så sent i det forløb, jeg havde planlagt og udtrykkeligt havde bekendtgjort. Jeg meddelte Steffensen, at han kunne begrænse sine eventuelle bemærkninger til de emner, som mit foreløbige resumé omhandlede. Jeg modtog herefter den 30. januar 2003 Lars Steffensens indlæg med 4 yderligere bilag. Den 4. februar 2003 modtog jeg fra Per Andreasen et brev skrevet på foranledning af Lars Steffensen. Den 5. februar 2003 fastsatte jeg for Dalsø og Steffensen en absolut frist til udløb den 12. februar 2003 for eventuelle yderligere indlæg og meddelte dem, at sagen i øvrigt fandtes tilstrækkeligt oplyst til, at jeg kunne skrive min beretning. Jeg meddelte også, at hvis jeg herunder stødte på behov for at indhente yderligere oplysninger, ville jeg gøre dette, og skulle der herved komme noget frem, som jeg tillagde væsentlig betydning, ville de få lejlighed til at kommentere det. Den 5. februar 2003, efter at have afsendt min fristfastsættelse, modtog jeg fra Harry Dalsø en "Redegørelse nr. 3" med 3 bilag med oplysning om, at dette ville blive det sidste fra Dalsø. Redegørelsen med bilag havde krydset mit brev af 5. februar 2003 til parterne. I den anledning skrev jeg den 6. februar til parterne og fastholdt den frist til den 12. februar, som jeg havde fastsat. Den 7. februar gjorde Lars Steffensen mig telefonisk opmærksom på, at han ikke fra Harry Dalsø havde modtaget kopi af de bi lag, Dalsø nylig havde sendt til mig. Lørdag den 8. februar sendte jeg derfor kopi af disse bilag til Steffensen og forlængede derfor den tidligere fastsatte frist for indgivelse af eventuelle yderligere indlæg til den 15. februar. 5

6 Den 14. februar modtog jeg fra Lars Steffensen en supplerende redegørelse med yderligere 2 bilag. Den 18. februar modtog jeg fra Harry Dalsø en "Redegørelse nr. 4" med 2 bilag og yderligere kopi af en mail benævnt som "ikke som bilag, men til orientering". I Dalsøs redegørelse nr. 4 anførte han, at han ikke havde sendt kopi til Lars Steffensen. Den 19. februar sendte jeg derfor til Steffensen kopi af alt det, jeg senest havde modtaget fra Dalsø. Samtidig meddelte jeg i brev til begge parter, at jeg ikke ønskede at modtage dokumenter, som den anden part ikke samtidig fik tilsendt kopi af, hvorfor også den af Dalsø vedlagte mail blev sendt af mig i kopi til Steffensen. Jeg meddelte endvidere begge parter, at jeg ikke ønskede at modtage mere materiale fra dem, medmindre jeg selv anmodede herom. Den 22. februar modtog jeg fra Lars Steffensen et brev med et 5-siders bilag. På baggrund af min klare meddelelse af 19. februar returnerede jeg materialet til Steffensen med bemærkning om, at det ikke havde en så fundamental betydning for min undersøgelse, at jeg ville se bort fra min nævnte meddelelse. I øvrigt har Lars Steffensen ringet til mig - vel ca. 20 gange - med især forskellige spørgsmål om fremgangsmåden ved undersøgelsen. Harry Dalsø har ringet til mig én gang, den 16. januar C. Undersøgelsens omfang og grundlaget for beretningen. Som grundlag for beretningen har jeg haft følgende bilag: 1)Mail-korrespondance mellem Harry Dalsø og Matjaz Bercon, Globtour, 2)Statement fra Matjaz Bercon, 3)Udskrift af slovensk retsbog, 4)Lægeerklæring fra Sygehuset i Jesenice, Røntgen Afd., 5)Lægeerklæring fra samme, Kirurgisk Ambulatorium, 6)Analyseresultater fra samme, 7)Lægeerklæring fra læge Ulf Felsager, 8)Ole Blocks mail-korrespondance med Geurt Gijssen, 9)Ole Blocks mail-korrespondance med Matjaz Bercon, 6

7 10)Mail-korrespondance mellem Per Andreasen og bl.a. Ole Block, 11)Udateret redegørelse fra Harry Dalsø, 12)Udateret redegørelse fra Lars Steffensen, 13)Ole Blocks anmodning til mig af 29/ , 14)Sammes skrivelse til mig af 3/ , 15)Mit foreløbige resumé af 4/ , 16)Referat af HB-møder 1/9 og 5/ , 17)Referat af HB-møde 7/ , 18)Redegørelse nr. 2 fra Lars Steffensen sendt med skrivelse af 28/12/2002, 19)Redegørelse nr. 2 fra Harry Dalsø modtaget 22/1 2003, 20)Udkast til klageskrivelse fra Louise Fredericia 21)Uddrag af Harry Dalsøs mail-korrespondance 19/8-21/ om tilrettelæggelsen af rejsen, 22)Uddrag af Harry Dalsøs mail-korrespondance med bl.a. Ole Block i juli 2001 om eventuelt lån til Dansk Bridgeforbund, 23)Uddrag af Harry Dalsøs mail-korrespondance med bl.a. Ole Block september 2001, 24)Uddrag af bl.a. Harry Dalsøs mail-korrespondance / om bl.a. kvindeholdsdeltagelse ved OL, 25)Uddrag af bl.a. Lars Steffensens mail-korrespondance med Harry Dalsø om et datamatikerprojekt om kartotekssystem, 26)Lars Steffensens "Redegørelse 2. omgang" modtaget den 30. januar 2003, 27)Lars Steffensens mail-korrespondance med kvindeholdets spillere af 2/10 og 20/ , 28)Lars Steffensens mail-korrespondance med Globtour 24/ , 29)Lars Steffensens mail-korrespondance med Harry Dalsø af 11/ , 30)Lægeerklæring om Lars Steffensens sygdom i januar 2002, 31)Skrivelse fra Per Andreasen modtaget den 4/2 2003, 32)Redegørelse nr. 3 fra Harry Dalsø modtaget den 5/2 2003, 33)Mail-korrespondance mellem Harry Dalsø og Louise Fredericia af 10. og 13. november 2002, 34)Indkvarteringsbilag fra Globtour, 35)Holdopstillinger for herreholdet, 36)Redegørelse fra Lars Steffensen modtaget den 14/2 2003, 7

8 37)Mail af 18/ fra Louise Fredericia til Ole Block, 38)Mailkorrespondance af 13/11 og 18/ mellem bl.a. Harry Dalsø og TV2, 39)Redegørelse nr. 4 fra Harry Dalsø modtaget den 18/2 2003, 40)Mailkorrespondance af november 2002 om især Harry Dalsøs kontakt med pressen, 41)Mailkorrespondance af 16/11 og 17/ mellem Harry Dalsø og henholdsvis Henrik Knudsen og TV2, 42)Mail af 7/ fra Per Andreasen til FU. Jeg har endvidere bemærket, at Harry Dalsø i et indlæg under lederforumrubrikken på DSUs hjemmeside den 4. december 2002 har bekendtgjort, at han i et brev af 3. december 2002 til Lars Steffensen har krævet, at denne fører sandhedsbevis for sine påstande om, at Dalsø skal have slået ham ned, idet Dalsø ellers vil rejse injuriesag. Dalsø har i samme indlæg meddelt, at han desuden vil sagsøge enhver, der påstår eller udtaler lignende. Hovedbestyrelsen har forudgående accepteret, at jeg har gennemført undersøgelsen uden at foretage egentlige afhøringer. Jeg har overvejet, hvorvidt jeg burde foretage yderligere undersøgelser end sket, navnlig ved eventuelt at henvende mig til flere af de spillere, der deltog i olympiaden. Jeg har imidlertid skønnet, at dette ikke er nødvendigt for undersøgelsen. Yderligere forklaringer fra spillerne ville formentlig i det væsentlige alene kunne tjene til oplysning om et eventuelt motiv til den mulige voldsepisode, og da jeg som anført nedenfor afstår fra at bedømme denne episode, har jeg ikke fundet sådanne forklaringer fra spillerne nødvendige. Jeg har herved også lagt en vis vægt på, at det ville blive meget tidkrævende at indsamle og referere disse vidneforklaringer, og at det i høj grad ville forsinke afgivelsen af beretningen. En sådan forsinkelse har jeg vurderet som meget uhensigtsmæssig. Sagens to hovedpersoner er udtrådt af FU, og der blev på delegeretmødet i DSU den 21. december 2002 endvidere valgt ny unionsformand. Det primære må være, at dansk skak nu ser fremad, og da jeg i øvrigt skønner, at min undersøgelse har kunnet foretages fuldt forsvarligt på det grundlag, der foreligger, har jeg begrænset dens omfang som sket. 8

9 D. Oversigt over beretningens indhold. Beretningen omfatter følgende punkter: 1. Forløbet før OL. 2. Indkvarteringen. 3. Holdkortet til kvindeholdets kamp i 2. runde mod Georgien. 4. Den fælles middag på Hotel Kompas. 5. Sedlen til Louise Fredericia under 7. runde. 6. Andre forhold under OL. 7. Deltagelse i internationale møder. 8. Den direkte episode mellem Dalsø og Steffensen. Jeg er opmærksom på, at også andre temaer kunne have være gjort til genstand for undersøgelse, men har bemærket, at de nævnte 8 punkter er dem, som Dalsø og/eller Steffensen i begyndelsen selv især har koncentreret deres indlæg om. Desuden har jeg fundet, at forskellige samarbejdsforhold i det daværende FU uden direkte forbindelse til OL ligger uden for rammerne af den undersøgelse, som jeg bør foretage. Navnlig i deres senest indkomne indlæg med bilag har Harry Dalsø og Lars Steffensen beskæftiget sig med Dalsøs kontakt med pressen efter OL. Heller ikke denne del har jeg fundet anledning til nærmere at omtale. Beretningen omfatter dels en beskrivende del med referat af parternes og andres oplysninger og bemærkninger og dels en vurderende del med min bedømmelse af, hvad der efter min opfattelse bevismæssigt kan lægges til grund og min bedømmelse af, hvorvidt der på dette grundlag kan rejses kritik mod nogen af parterne. Med HB's forudgående tilladelse har jeg drøftet beretningen med min kollega og holdkammerat, landsdommer Olav Dalsgaard Larsen. Det er imidlertid mig, der er eneansvarlig for beretningens indhold. 9

10 E. Beretningens beskrivende del. 1. Forløbet før OL. Ole Block har oplyst, at han sommeren 2002 meddelte Harry Dalsø, at såfremt denne ved påsken 2003 ville genopstille som kandidat til FU, ønskede Block ikke at sidde i udvalget sammen med Dalsø. Block har endvidere oplyst, at udvalgets medlemmer bortset fra Dalsø (Block, Erik Mouridsen, Henrik Knudsen og Steffensen) den 5. oktober 2002 meddelte, at de ville søge en anden kandidat end Dalsø valgt i påsken Lars Steffensen har blandt andet anført, at han den 13. oktober 2002 blev ringet op af Dalsø, som fremsatte trusler om at ordne Steffensen, hvis denne tog til Bled som holdleder. I Dalsøs ordvalg indgik også, at han tiltalte Steffensen som "invaliderede syg fis". Omkring den 20. oktober 2002 fik Steffensen problemer med, hvem der var tiltænkt 1. brættet på kvindeholdet i den første periode, indtil Nina Høiberg kunne nå frem. Steffensen traf, efter at have konsulteret Erik Mouridsen og Per Andreasen, afgørelse om, at pladsen skulle tilfalde Oksana Vovk, hvilket Louise Fredericia blev meget skuffet over og forsøgte at få Steffensen til at ændre sin beslutning. Ifølge Steffensen forsøgte Dalsø gennem en af kvindeholdets spillere at opnå enighed om, at Steffensen ikke skulle rejse med til Bled. Harry Dalsø har ikke kommenteret det, som Lars Steffensen i denne forbindelse har anført. 2. Indkvarteringen. Lars Steffensen har anført, at han inden afrejsen havde talt med Matjaz Bercon, Globtour, om indkvarteringen. Dalsø meddelte onsdag aften den 23. oktober (aftenen før afrejsen) Steffensen, at kvindeholdet skulle have boet på et hotel (Lukanc) 7 km fra Bled, men at Dalsø havde sørget for flytning til Hotel Kompas i Bled. Steffensen forsøgte på grund af sin skepsis ved Dalsøs oplysninger ved opringninger til Bled at få dette bekræftet, og han fik herved at vide, at kvindeholdet var placeret på Pension Lukanc. Steffensen forsøgte samme aften og nat at få dette ændret. Ved ankomsten til Bled oplyste Globtour til Steffensen, at Dalsø telefonisk før afrejsen havde udtalt, at han var fuldstændig ligeglad med kvindeholdet, som han ønskede så langt væk som overhovedet muligt, samt at Danmark - som eneste nation - havde anmodet om at få delt holdene 10

11 ved indkvarteringen. Steffensen fik senere Globtour til at flytte kvindeholdet til et pensionat, "Diana", i Bled, dog således, at middags- og aftensmaden spistes på Hotel "Krim". Harry Dalsø har anført, at han inden afrejsen ringede til Steffensen og oplyste, at han havde fået at vide, at de skulle bo på en 2-stjernet pension 7-9 km fra Bled, og at han havde fået det ændret til det 4-stjernede Hotel Kompas i Bled. I sin redegørelse har Dalsø endvidere anført, at kvindeholdet ved ankomsten blev afvist fra Hotel Kompas med den begrundelse, at hotellet intet havde fået at vide om kvindeholdet, og at Steffensen på et engelsk, der var "en del rusten", under de følgende drøftelser med Globtour truede med sagsanlæg, hvilket fik Globtour til at meddele, at kvindeholdet kunne tage pensionen eller rejse hjem. Af mails fremlagt af Harry Dalsø fremgår, at han den den 17. oktober 2002 kl bad Matjaz Bercon om at sende navnet på herreholdets hotel. Samme dag kl svarede Bercon ved at oplyse, at begge danske hold ville blive indkvarteret på Pension Lukanc nær Bled, og at daglig transport ville blive organiseret. Kl samme dag sendte Dalsø følgende mail til Bercon: "Dear Mr. Bercon. I'm not satisfy with your choice of Hotel for the danish men/s team. I'll hope you will give us one af our choises form the formular I gave my order on. The Hotel was 1.Hotel park 2.Golf Hotel 3.Hotel Ribno. I'll send you my order once again. Regards Harry Dalsø" Den 21. oktober kl rykkede Dalsø Bercon, der samme dag kl meddelte Dalsø, at indkvartering ville finde sted på det 4-stjernede Hotel Kompas, hvilket Dalsø bekræftede med tak kl , og Bercon kvitterede kl med et "You're welcome". Den 23. oktober kl sendte Dalsø til Steffensen kopi af en del af sin korrespondance med Bercon, nemlig af de mails, der var sendt den 21. oktober kl , og Det fremgår ikke heraf, til hvem eller hvor mange personer Dalsø havde bestilt plads til danskerne på Hotel 11

12 Kompas, og han vedlagde ikke kopi af sin mail af 17. oktober kl , hvori han kun havde ændret bestilling for herreholdet. Af mails fremlagt af Lars Steffensen fremgår, at han den 24. oktober kl i en mail til Matjaz Bercon henviste til en telefonsamtale den foregående aften om at få kvindeholdet indkvarteret på Hotel Kompas og understregede vigtigheden heraf eller eventuelt indkvartering på Hotel Golf. Den 24. oktober kl svarede Globtour ved at meddele, at Matjaz Bercon ville forsøge at få indkvarteret Steffensen og kvindeholdet på Hotel Kompas. I en mail af 25. november 2000 forespurgte Ole Block Matjaz Bercon om omstændighederne ved indkvarteringen af de to danske hold. Matjaz Bercon har herom i en mail af 26. november 2002 blandt andet oplyst, at man besluttede at indkvartere begge danske hold på det 4- stjernede "Penzion Lukanc" 3 km fra Bleds centrum. Dalsø insisterede herefter på at få herreholdet indkvarteret på et hvilket som helst hotel i Bled, fordi det var meget vigtigt for holdet at være i byens centrum og oplyste, at det ikke var vigtigt for holdene at være sammen, samt "Even more - that he don't care for female team". Herreholdet blev derpå indkvarteret på Hotel Kompas. Herefter henvendte Steffensen sig, og Bercon forklarede ham, at han ville finde et sted til kvindeholdet i centrum efter olympiadens start, og dette skete på et pensionat efter én overnatning i Penzion Lukanz. Af en mail fra Henrik Knudsen fremgår, at denne den 12. november 2002 havde en telefonsamtale med Per Andreasen, der var i Bled som turist, og at Andreasen af Globtours chef skulle have fået at vide, at kvindelandsholdet på Dalsøs opfordring var flyttet så langt væk fra herreholdet som muligt, samt at Dalsø over for chefen havde udtrykt "I dont care a shit about the women team". Per Andreasen har i en mail oplyst, at han i Bled af Steffensen blev gjort bekendt med den pågældende udtalelse fra Dalsø, og da den for ham lød temmelig usandsynlig og måske var et udtryk for sprogforbistring, henvendte han sig til Globtours chef, der imidlertid bekræftede over for Andreasen, at Dalsø havde udtalt sig som anført. 3. Holdkortet til kvindeholdets kamp i 2. runde. Harry Dalsø har anført, at Steffensen inden kvindeholdets kamp mod Georgien ikke havde afleveret holdkortet, hvorfor der så skulle spilles med spillerne 1-3, af hvilke Nina Høiberg (nr. 1) 12

13 endnu ikke var nået frem. I forbindelse hermed truede Steffensen arrangørerne med "al landsens ulykker". Danskerne fik lov at stille med de 3 tilstedeværende spillere, og georgierne afslog et tilbud om ekstra forberedelsestid. Lars Steffensen har anført, at han indleverede holdopstillingen til 2. runde rettidigt. Oksana Vovk har i sin artikel om OL i Skakbladet nr. 1/2003, side 26, skrevet, at Steffensen havde afleveret holdtilmeldingen. Efter forespørgsel fra Ole Block har hovedturneringsleder Geurt Gijssen i en mail af 25. november 2002 oplyst, at de første runder var meget hektiske for ham, og at han derfor ikke husker alt, hvad der skete i den periode. Men han husker svagt, at fra ét hold, og han er næsten sikker herpå, blev holdopstillingerne til runde 1 og 2 modtaget før runde 1, og det var fra det danske hold. 4. Den fælles middag på Hotel Kompas. Lars Steffensen har anført, at han i forbindelse med 8. runde blev bekendt med, at Dalsø uden at orientere Steffensen havde inviteret kvindeholdets spillere til middag om aftenen. Da Steffensen var uden kendskab hertil og ikke var inviteret, meddelte han, at kvindeholdet ønskede at spise det sædvanlige sted. Senere fik Steffensen bekræftet invitationen samt at alle var inviteret med. Da han fik bekræftet, at alle kvindeholdets deltagere ønskede at deltage, lod han sig overtale til også selv at tage med. Han var ikke klar over, at det var Davor Palos fødselsdag. Harry Dalsø har herom anført, at han i anledning af Davor Palos 17-års fødselsdag havde inviteret kvindeholdet til spisning på herreholdets hotel og derfor fik flyttet kvindeholdets middag, hvilket bekræftedes af receptionen på herreholdets hotel. Ved ankomsten til middagen oplystes det, at den var aflyst, ifølge Globtour på foranledning af kvindeholdets leder, der dog senere havde fortrudt og forgæves havde bedt Globtour om at genbestille. Da Dalsø tilbød at betale for middagen, blev den gennemført alligevel. Af en fremlagt engelsksproget erklæring fra Matjaz Bercon fremgår, at Dalsø om morgenen bad ham arrangere en middag om aftenen for også kvindeholdets spillere på Hotel Kompas og at aflyse kvindeholdets ordinære middag på dette holds faste spisested, Hotel Krim, hvilket Bercon derefter gjorde. Da Steffensen afslog invitationen, aflyste Bercon middagen på Hotel Kompas. Om aftenen ringede Steffensen og bad Bercon genarrangere den bestilte middag på Hotel Kompas, hvilket Bercon afslog og forklarede, at Steffensen kunne spise middag på Hotel Kompas, men at Steffensen så selv var ansvarlig for omkostningerne. Næste dag informerede Hotel Kompas Bercon om, at 13

14 kvindeholdets spillere deltog i middagen på Hotel Kompas, og at Dalsø havde betalt for kvindeholdets spillere. 5. Sedlen til Louise Fredericia under 7. runde. Lars Steffensen har blandt andet omtalt en episode under 7. runde i kvinderækken, hvor kamplederen henvendte sig til Steffensen og gjorde opmærksom på, at Louise Fredericia under partiet havde modtaget en seddel, og hvilken risiko for mistanke og eventuelt tab, dette kunne føre til. Steffensen tog bl.a. sagen op ved holdmødet om aftenen og medgiver, at han da kunne have fremlagt sagen anderledes end sket. Harry Dalsø har herom anført, at han en aften blev opsøgt af den pågældende spiller, der fortalte, at Steffensen havde beskyldt hende for at snyde med en seddel, og at turneringslederen havde været ved at fratage holdet alle 3 points. Hun ønskede derfor Dalsøs bi stand til at kontakte turneringslederen, men Steffensen kunne ikke udpege den pågældende turneringsleder. Ifølge Dalsø kontaktede han (Dalsø) den øverste ansvarlige turneringsleder, Geurt Gijssen, ifølge hvem ingen kendte til den pågældende beskyldning. Louise Fredericia har i sit udaterede - og senere tilbagetrukne - klageudkast blandt andet anført, at en svensker lagde en seddel på hendes bord, mens hun var i trækket. Uden at åbne sedlen skubbede hun den i Lars Steffensens overværelse frit og synligt frem, og hun lod den ligge og åbnede den først - i turneringslederens og svenskerens overværelse - da partiet ca ½ time senere var afsluttet. Sedlen viste sig at være en besked om svenskerens mail-adresse, da han skulle rejse samme aften. Om aftenen kort før holdmødet blev hun af en holdkammerat gjort opmærksom på, at Lars Steffensen havde den opfattelse, at holdet trods en 3-0 sejr havde været ved at tabe 3-0 på grund af sedlen. Under det følgende holdmøde havde Lars Steffensen sagt, at han var blevet grebet i armen af en turneringsleder, som havde sagt, at Louise Fredericia adskillige gange under sine partier havde modtaget sedler. Steffensen havde under holdmødet nedgjort, hånet og ydmyget Louise Fredericia og insinueret, at hun havde snydt, samt påstået, at hun med det samme havde rejst sig, taget sedlen med ud og læst den. Lars Steffensen havde flere gange ændret sin fremstilling af forløbet. Louise Fredericia havde taget Harry Dalsø med som bisidder for sammen med Steffensen at opsøge den pågældende turneringsleder, men Steffensen kunne ikke udpege vedkommende. Per Andreasen har meddelt, at Steffensen efter partiet og inden holdmødet søgte råd hos Andreasen og da gav den samme version af sagen, som han har givet i sin redegørelse. 14

15 6. Andre forhold under OL. Lars Steffensen har blandt andet anført, at Dalsø under kvindeholdets første runde, da han kom forbi, greb ind og protesterede mod en modstanders manglende overholdelse af noteringspligten - trods Steffensens overvejelser og beslutning om forinden, for ikke at forstyrre den danske spiller, ikke at gribe ind. Omkring 5. runde forsøgte Dalsø ved forskellige ublu ordvalg at få Steffensen til at rejse hjem. Harry Dalsø har ikke kommenteret disse forhold. 7. Deltagelse i internationale møder. Af referatet fra HB-mødet den 1. september 2002 fremgår under punkt 2 blandt andet: "Der afholdes FIDE kongres i Bled i november i forbindelse med Skakolympiaden, og der er samme sted ordinær kongres i ECU.... Unionen påregner ikke at deltage, men vil give fuldmagt til et andet nordisk forbund, der deltager i kongressen. HB ønskede, at Harry Dalsø deltog i møderne i det omfang det ville kunne indpasses i rollen som holdleder. Der gives derfor ikke fuldmagt til andet forbund." Ole Block har oplyst, at da Lars Steffensen senere blev udpeget som holdkaptajn for kvindeholdet (Den 1/ var det endnu ikke besluttet at sende et kvindehold til OL), besluttede Block sammen med Henrik Knudsen og Erik Mouridsen, at Lars Steffensen skulle deltage i møderne i ECU og NSF i det omfang, det ville kunne indpasses i rollen som holdleder, og der foretoges anmeldelse heraf til de to organisationer. Harry Dalsø var da anmeldt som delegeret til FIDE-mødet, og Block var ikke opmærksom på, at der faktisk forelå en HB-beslutning om, at Dalsø også skulle deltage i ECU- mødet. Ole Block har oplyst, at han efter OL over for Dalsø har beklaget dette forhold. Harry Dalsø har anført, at han af HB var pålagt at deltage i møderne i ECU og FIDE, og han kendte intet til, at Steffensen skulle deltage i internationale møder. 15

16 8. Den direkte episode mellem Dalsø og Steffensen. Af den engelsksprogede oversættelse af retsbogen fra kriminaldommeren i Radovljica, Gorenjska, for den 8. november 2002 fremgår - i min danske oversættelse - at Steffensen og Dalsø forklarede følgende: Lars Steffensen forklarede blandt andet: "I morges kom jeg for at registrere mit hold. Jeg er leder for kvindeholdet ved Bledolympiaden. Jeg kom lidt tidligere denne dag, fordi jeg havde to vigtige møder med de europæiske og nordiske skakforbund senere. Da jeg ankom til stedet, mødte jeg lederen for herreholdet, Dalsø. Han spurgte mig, om jeg agtede at deltage i møderne. Jeg svarede, at jeg var sendt til møderne af formanden for Dansk Skak Union, og at jeg agtede at deltage i møderne, og det var grunden til, at jeg var på stedet så tidligt. Han svarede vredt, at i så fald kunne han ikke garantere min sikkerhed. Det skete alt sammen hurtigt. Med sin knytnæve slog han mig hårdt i maven. Jeg ved, jeg faldt om på gulvet. Jeg husker det svagt. Jeg tror, at jeg endda besvimede. Min mave gjorde meget ondt. Dalsø greb mig i jakken, løftede mig voldsomt og anbragte mig på en stol. Jeg bad Dalsø om ikke at flytte mig, fordi det gjorde meget ondt. Det første, jeg husker nøjagtigt, var lægen, som kom ind i lokalet. Jeg husker, at Dalsø nævnte for lægen, at jeg kun foregav smerte. Så blev jeg bragt til hospitalet i Bled og senere til hospitalet i Jesenice. På udtrykkelig forespørgsel svarer jeg, at jeg ikke råbte ad Dalsø. Jeg var der, og jeg fortalte ham kun, at jeg skulle til et møde. Jeg vil tilføje, at jeg har svær osteoporosis, og at jeg bærer krave for at støtte min hals...jeg svarer, at Dalsø kendte til min helbredstilstand, da vi har kendt hinanden i adskillige år, og vi arbejder sammen i den danske skakorganisation. Jeg har båret halskrave i adskillige år, dvs. ca. 11 år. For 3 måneder siden gennemgik jeg en blindtarmsoperation...jeg har også problemer med min lever. Jeg er dybt chokeret, jeg frygter for min sikkerhed og foretrækker at rejse hjem..." Harry Dalsø forklarede blandt andet: "... Jeg slog ikke Steffensen. Jeg var 1,5 meter fra ham hele tiden. Da jeg kom ind i hallen, var Steffensen allerede ved bordet. Jeg sagde til ham, at den dag havde kvindeholdet gode chancer mod det norske hold. Jeg fortalte ham, at det var blevet aftalt med svenskerne og nordmændene, at der skulle være en nordisk turnering i Århus for at fejre 100- års jubilæet for Dansk Skak Union. Jeg vendte mig og overgav holdpapirerne til dommeren ved bordet. Dommeren havde travlt med numrene på bordet, og pludselig hørte vi Steffensen, som lå på knæ, klage sig over mavesmerter og anmode om, at nogen ville tilkalde en ambulance...jeg tog Steffensen om skuldrene og anbragte ham på en stol. Steffensen sagde, at jeg havde slået ham. Der var mange mennesker i hallen på det tidspunkt. Noget senere kom lægen og bragte Steffensen derfra. Lad mig gentage, at der var mange vidner, som imidlertid ikke så nogen vold. Steffensen har en underlig og stærk fantasi, og han opfinder historier, som ikke fandt sted, hvilket kan bekræftes af spillerne på holdet...detaljer om, hvad jeg sagde om ting, som Steffensen finder på: En spiller på mit hold fejrede sin 17-års fødselsdag. Da vi boede på to forskellige hoteller, Krim og Kompas, arrangerede jeg med receptionen på Krim, at vi kunne spise middag sammen på Kompas. Om aftenen fik vi at vide, at arrangementet var blevet aflyst. Jeg undersøgte dette og fandt ud af, at Steffensen havde gjort det." De slovenske lægeerklæringer om undersøgelserne af Steffensen foretaget den 7. november 2002 viste intet unormalt, udover at patienten havde smerter omkring og over navlen. 16

17 Lars Steffensens egen læge, Ulf Felsager, Århus, har den 11. november 2002 undersøgt Steffensen og har i en erklæring af 19. november 2002 udtalt, at der ved objektiv undersøgelse er fundet betydelig direkte ømhed af ribben i højre side ud for medioklavikulærlinien. Området er ligeledes fundet hævet. Der er normal lungestetoskopi. Røntgenundersøgelse har udelukket brud. Konklusionen er kvæstelse af højre brystkasse. Behandling er med stærke smertestillende tabletter i fast dosering, og forventet varighed er 3-6 uger. Geurt Gijssen har i den ovenfor under 3. nævnte mail oplyst, at hans svar under dette punkt giver ham anledning til at nævne det åbenlyst dårlige forhold mellem de to danske holdledere. En morgen ca. kl så Gijssen kvindeholdets leder sidde på en stol i spillelokalet og øjensynligt have mange smerter. Da Gijssen spurgte, hvad der var sket, sagde den anden holdleder (i min danske oversættelse) "Han har problemer med sin mave". Gijssen var meget overrasket og chokeret, da kvindeholdets leder reagerede med "Han er en løgner, han slog mig ned". 17

18 F. Bevismæssige og juridiske vurderinger. I det følgende fremkommer mine vurderinger af bevismæssig og juridisk karakter. Ad 1. Forløbet før OL. Steffensens oplysninger om denne del af forløbet er ikke imødegået af Dalsø, og der er heller ikke i øvrigt nogen grund til at betvivle rigtigheden af Steffensens oplysninger. Det kan herefter lægges til grund, at Steffensen den 13. oktober 2002 blev ringet op af Dalsø, som fremsatte trusler om at ordne Steffensen, hvis denne tog til Bled som holdleder, og at han også i den forbindelse tiltalte Steffensen på en stærkt krænkende måde. Det kan endvidere lægges til grund, at Dalsø trods unionens udpegning af Steffensen som holdleder, ved henvendelse til en af kvindeholdets spillere forsøgte at skabe stemning for, at Steffensen ikke skulle rejse med til Bled. De anførte handlinger fra Dalsøs side må anses som stærkt kritisable. Ad 2. Indkvarteringen. Efter indholdet af navnlig Harry Dalsøs mail af 17. oktober 2002 kl , sammenholdt med indholdet af de øvrige mails samt oplysningerne fra Steffensen, der er stærkt underbygget af oplysningerne fra Per Andreasen og Matjaz Bercon, kan det lægges til grund, at Dalsø inden afrejsen alene fik flyttet herreholdet til Hotel Kompas. Derimod foregav han - muligvis kun stiltiende - over for Steffensen, at flytningen omfattede begge hold. Jeg finder det utvivlsomt, at Dalsø indså, at han ved sine meddelelser til Steffensen bragte denne i en vildfarelse om indkvarteringsstedet for kvindeholdet. Det var alene Steffensens velbegrundede skepsis ved Dalsøs oplysninger, der førte til, at han selv henvendte sig til Globtour, hvis mail af 24. oktober kl gav Steffensen forhåbning om, at også kvindeholdet kunne indkvarteres på Hotel Kompas, hvorfor han henvendte sig med holdet på dette hotel ved ankomsten. Det kan endvidere lægges til grund, at Dalsø over for rejsearrangøren ved en kraftig ringeagtsytring om kvindeholdet tilkendegav, at det var ligegyldigt, hvor dette hold blev indkvarteret. De anførte handlinger og bemærkninger fra Dalsøs side må anses som stærkt kritisable. 18

19 Ad 3. Holdkortet til kvindeholdets kamp i 2. runde. Oplysningerne fra Geurt Gijssen bestyrker Steffensens oplysninger, og der er herefter ikke, alene på baggrund af Dalsøs oplysninger, grundlag for at antage, at Steffensen skulle have forsømt rettidigt at indlevere holdkortet til 2. runde. Der er derfor ikke grundlag for at rejse kritik mod Steffensen. Ad 4. Den fælles middag på Hotel Kompas. De fremkomne oplysninger om dette emne er ikke modstridende, men supplerer hinanden. Det kan derfor lægges til grund, at Dalsø - uden at underrette kvindeholdets leder Steffensen herom - i anledning af Davor Palos fødselsdag inviterede kvindeholdet til middag på Hotel Kompas og afbestilte kvindeholdets sædvanlige spisning på dette holds normale spisested. Der er ikke grundlag for at kritisere Steffensen for, at han som leder for kvindeholdet oprindelig annullerede dette arrangement, hvorefter han, efter drøftelse med spillere på sit hold, forsøgte at genbestille det. Det har meget muligt været en velment gæstfrihed fra Dalsøs side, at han på vegne af herreholdet inviterede kvindeholdet til fødselsdagsmiddag. Men det er kritisabelt, at han inviterede uden også at underrette og invitere kvindeholdets leder, og at han egenrådigt afbestilte kvindeholdets sædvanlige middag på dette holds hotel. Ad 5. Sedlen til Louise Fredericia under 7. runde. Det kan lægges til grund, at en svensker under Louise Fredericias parti lagde en seddel på hendes bord, men i øvrigt foreligger der stærkt modstridende forklaringer om det følgende forløb mellem på den ene side Lars Steffensens forklaring og på den anden side Louise Fredericias forklaring, der for så vidt angår en del af forløbet støttes af Harry Dalsø. Der foreligger ikke i øvrigt oplysninger, der kan bidrage til at belyse de pågældende hændelser, som jeg i øvrigt ikke har fundet af en sådan betydning, at det har givet mig anledning til at foretage yderligere skridt til undersøgelse af dem. Jeg finder på denne baggrund ikke med tilstrækkelig sikkerhed at kunne fastlægge det præcise hændelsesforløb om overleveringen af sedlen eller om forsøgene på kontakt til turneringsledere og kan således ikke forkaste hverken den ene eller den anden parts fremstilling af hændelses forløbet. 19

20 Efter de oplysninger, der er indhentet, er der ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastlægge, på nøjagtigt hvilken måde Steffensen påtalte episoden over for Louise Fredericia under holdmødet. Men Steffensen har medgivet, at han kunne have fremlagt sagen anderledes, og Louise Fredericia har fundet hans fremgangsmåde meget ubehagelig. Min kontakt til Lars Steffensen om sagen og min temmelig lange telefonsamtale med Louise Fredericia har efterladt det indtryk hos mig, at de er to meget forskellige personligheder, der formentlig har haft særdeles vanskeligt ved at komme på indbyrdes bølgelængde. Hvis dette indtryk er rigtigt, har det utvivlsomt forringet mulighederne for en frugtbar kommunikation mellem dem. Hertil kommer, at de har haft meget forskellige opfattelser af den episode, der var årsag til påtalen. Der må, som andre steder i sportsverdenen, overlades en holdleder ret vide beføjelser i hans udøvelse af skønnet over, hvordan en sådan episode bedst gribes an over for en spiller eller et hold, og jeg finder, at Lars Steffensen i den forbindelse ikke har skønnet rigtigt. Især på baggrund af at Louise Fredericia besluttede ikke endeligt at indgive sin klage, finder jeg imidlertid ikke tilstrækkelig grund til at lade et sådant fejlskøn føre til, at der rejses kritik mod Steffensen. Efter Louise Fredericias oplysninger kan det lægges til grund, at Harry Dalsø trods viden om, at hendes klageskrivelse alene havde karakter af et foreløbigt og ikke- underskrevet udkast, har viderebragt udkastet til en bredere kreds. Dette forhold er for Dalsø kritisabelt. Ad 6. Andre forhold under OL. Dalsø har ikke i sine indlæg været inde på de forhold, som Steffensen har anført på dette punkt, og der er ikke grundlag for at betvivle Steffensens oplysninger. Det kan herefter lægges til grund, at Dalsø under det danske kvindeholds første runde greb ind og protesterede mod en modstanders manglende overholdelse af noteringspligten, og at Dalsø omkring 5. runde ved forskellige ublu ordvalg forsøgte at få Steffensen til at rejse hjem. Det er kritisabelt, at Dalsø - trods Steffensens tilstedeværelse - tiltog sig holdlederbeføjelser for kvindeholdet ved at påtale en modstanders manglende overholdelse af noteringspligten, og det er stærkt 20

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Kjær Svalevej 31 3630 Jægerspris Nævnet har modtaget klagen den 27. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Landinspektør L blev pålagt en bøde på 10.000 kr. -------------------------

Landinspektør L blev pålagt en bøde på 10.000 kr. ------------------------- Om manglende færdiggørelse af en sag om arealoverførsel Landinspektørnævnet fandt det særdeles kritisabelt, at landinspektør L, der havde modtaget fuld betaling for en sag om arealoverførsel, ikke sørgede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05

RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 RIGSREVISIONEN København, den 29. november 2005 RN A107/05 Notat (nr. 2) til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 59/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 59/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: London, 28.11.-30.11.2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 9.870 kr. Klagerne blev indkvarteret på et andet

Læs mere

Vil du klage over politiet?

Vil du klage over politiet? Vil du klage over politiet? Den Uafhængige Politiklagemyndighed Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) er en selvstændig myndighed, der hverken hører under politiet eller anklagemyndigheden.

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle

KENDELSE. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Kaj Klinkby Ejendomsmægleranpartsselskabet EDC Vejle Nørretorvet 12 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0222 afsagt den 19. november 2012 ****************************** KLAGER ES (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Selskabet af 30. november 2011 A/S

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere