Evalueringsrapport. Mad og Motion i Børnehøjde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsrapport. Mad og Motion i Børnehøjde"

Transkript

1 Evalueringsrapport Mad og Motion i Børnehøjde 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beskrivelse af projektet Formål Projektets forløb og organisering Projektansvarlige Projektets ressourcer Dataindsamling Evaluering Evaluering af projektets fokusområder Gymnastik Rytmik Friluftsliv Det sunde frokostmåltid Sammenfatning af evalueringen på projektets fokusområder Evaluering af formålet Evaluering af projektmålene Evaluering af succeskriterier Evaluering af projektorganiseringen Anbefalinger Konklusion Projektmål Projektforløb Bilag Forældreinformation Forældrebrev introduktion til projektet Forældrebrev angående det sunde frokostmåltid Forældrebrev angående det sunde frokostmåltid Forældrebrev til hallen / (skoven / rytmik) Kost og bevægelsespolitik Aktivitetsmappe

3 1. Indledning Mad og motion i børnehøjde er et projekt, der blev gennemført i børnehaven Regnbuen i efteråret 2009 og støttet af Ældre- og Sundhedsudvalgets sundhedspulje. Projektet er et modelprojekt, som dels skal bidrage til udvikling af det sunde frokostmåltid samt bevægelsesaktiviteter i Regnbuens hverdag og dels som inspiration til andre institutioners mad- og bevægelseskultur. 2. Beskrivelse af projektet 2.1. Formål Børnehaven Regnbuen vil medvirke til at give børnene nogle sunde vaner. Der skal i den forbindelse være en bevægelseskultur, hvor personalet skaber rammer for, at alle børn bliver motorisk udfordret på forskellige måder. Samtidig vil børnehaven bidrage til at påvirke børnene til at spise sundt både via den mad, der serveres og gennem samtale om maden. 2.2 Projektets forløb og organisering Projektperioden forløb over 12 uger, hvor bevægelsesaktiviteterne intensiveredes og personalegruppen blev kompetenceudviklet af gæstelærere fra DGI Midtjylland. I den forbindelse var der fokus på 3 forskellige slags bevægelsesområder: Aktiviteter i hallen, rytmik og sanglege samt bevægelse og lege i skoven. De enkelte bevægelsesområder var der fokus på 4 fredage i træk, hvorefter fokus skiftede til den næste bevægelsesform. Det med undtagelse af aktiviteter i skoven, som var opdelt i to fredage i august og to fredage i december for at inspirere til aktiviteter på forskellige årstider. Inspirationsforløbet skulle ligeledes kompetenceudvikle og forberede personalet på selv at videreføre de nye bevægelsesaktiviteter samt det høje aktivitetsniveau efter projektperioden. I projektperioden fik børnene serveret frokost om fredagen efter aktiviteterne. Frokosten blev tilberedt af en økonoma i børnehavens eget køkken og indeholdt både koldt og varmt mad. Erfaringerne både pædagogisk, økonomisk og praktisk - med frokostmåltidet havde til hensigt at bidrage til implementeringen af det sunde frokostmåltid som en permanent ordning i børnehaven fra januar Projektansvarlige Ansvarlige for projektet var følgende personer: 1 ansat fra Regnbuen som fungerede som tovholder på projektet 3 personalegrupper, der havde ansvaret for hver sin aldersinddelte børnegruppe 1 økonoma, der stod for indkøb og tilberedning af frokostmåltidet Gæstelærere fra DGI Midtjylland. Sundhedsfremme og Forebyggelse, Silkeborg kommune, der bidrog til organisering samt evaluering af projektet 3

4 2.4 Projektets ressourcer Der blev i alt bevilliget kr. til projektet, fordelt på følgende budgetposter: Fødevarer til det sunde frokostmåltid DGI Midtjylland (12 inspirationsdage) Løn til økonoma (12 gange) Frikøb af medarbejder til udarbejdelse af aktivitetsmappe mv. I alt 7800 kr kr kr. 900 kr kr. 3. Dataindsamling Inden projektets begyndelse blev personalets kompetencer og praksis indenfor mad og bevægelsesområdet samt forventninger til projektet klarlagt dels gennem et individuelt spørgeskema og dels gennem et fokusgruppeinterview. Gennemførelsen heraf fandt første gang sted den 26. august 2009 med otte fra personalegruppen. Umiddelbart efter projektforløbet, den 11. januar 2010, blev der ligeledes gennemført et fokusgruppeinterview samt udfyldt spørgeskemaer hvor syv af Regnbuens personale deltog. I begyndelsen af juni måned 2010, et halvt år efter projektets afslutning, blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt Regnbuens personale, hvor syv besvarede spørgeskemaet. Det med henblik på at evaluere på den kompetenceudvikling, som personalet, ud fra deres egne vurderinger, havde opnået i forbindelse med projektet, og hvilke forandringer projektet havde ført med sig på mad- og bevægelsesområdet i børnehaven. Dataindsamlingen blev gennemført af Sundhedsfremme og Forebyggelse, Silkeborg Kommune. Børnenes opfattelse af og reaktioner på projektet blev evalueret på baggrund af et spørgeskema udfyldt af børnenes forældre umiddelbart efter hvert bevægelsesforløb i projektperioden. Skovforløbet var to-delt for, at der kunne hentes inspiration til både sommer- og vintervejr, og der blev evalueret efter begge inspirationsforløb. Herudover blev der evalueret efter henholdsvis gymnastik og rytmik forløbet. Ud af de 51 børn svarede 21 på den første skovdel (41%), 20 på den anden skovdel (39%), 30 på gymnastik (59%) og 26 på rytmik (51%). Denne del af dataindsamlingen forestod Regnbuens personale. Regnbuens personale forestod at indsamle materialet om forældreinformation fra projektet. Det er vedhæftet denne fil som bilag. Børnehavens personale udarbejdede ligeledes en mad-, måltids- og bevægelsespolitik, som efterfølgende er blevet godkendt og vedtaget på et husmøde 1 samt af forældrebestyrelsen. Sundhedspolitikken vil være at finde på Regnbuens hjemmeside i oktober Evaluering Evalueringen af projektet indeholder en analyse af personalets kompetenceudvikling samt de erfaringer, de opnåede i forbindelse med projektet i forhold til de 3 bevægelsesområder efterfulgt af en sammenfatning heraf. Herefter evalueres henholdsvis på projektets formål, projektmål og de opstillede succeskriterier. Evalueringen baseres på fokusgruppeinterviewene og spørgeskemaerne udfyldt af 1 Vuggestuen og børnehaven er deltagere ved Regnbuens husmøder 4

5 Regnbuens personale både før og efter projektet samt spørgeskemaerne udfyldt af forældrene indeholdende børnenes opfattelse af projektet. 4.1 Produktudarbejdelse En mad-, måltids- og bevægelsespolitik som har til formål at bevidstgøre personalet om deres praksis i forhold til sundhed, og hvor de forholder sig til, hvorledes de ønsker at sætte fokus på sundhed i børnehaven. Udarbejdelsen af en politik danner grundlag for en drøftelse af sundhed i Regnbuens hverdag blandt personalet og en fælles retning for deres arbejde med sundhed. Samtidig skal politikken synliggøre Regnbuens praksis og holdning til sundhed overfor forældre og andre interesserede. Politikken godkendtes dels af Regnbuens personale men også af Regnbuens forældrebestyrelse. Sundhedspolitikken kan findes på Regnbuens hjemmeside fra oktober En aktivitetsmappe med beskrivelser af aktiviteter indenfor gymnastik, rytmik og friluftsliv samt erfaringer med det sunde frokostmåltid. Aktivitetsmappen blev udarbejdet af en frikøbt medarbejder, der samlede inspirationsmaterialet fra DGI Midtjylland, idéerne fra forløbene og andet relevant materiale. Aktivitetsmappen havde til formål at hjælpe personalet med at huske de forskellige idéer, så de kan omsættes til praksis efter projektets afslutning. Ligeledes skal også forældre og nye medarbejdere kunne lade sig inspirere og informere om Regnbuens bevægelsesområde ved at læse i aktivitetsmappen. Aktivitetsmappen kan findes på Regnbuens hjemmeside: onshæfte%20regnbuen.pdf 4.2 Evaluering af projektets fokusområder Gymnastik Inden projektet oplevede størstedelen af personalet, at de enten i høj grad eller i nogen grad var i stand til at i gangsætte både spontane og organiserede aktiviteter indenfor bevægelsesområdet. Cirka halvdelen af personalet lavede nogle gange aktiviteter på bevægelsesområdet og cirka halvdelen lavede sjældent eller aldrig gymnastik med børnene. Efter projektet mente alle, at de havde fået en smule mere viden på området og skalamæssigt havde rykket sig fra 1 til 2 eller 3, hvor 5 var det højest mulige. Det må således vurderes som forholdsvist begrænset, hvad personalegruppen vidensmæssigt mener, de har fået ud af forløbet. Personalets egne forklaringer herpå er, at det var et område flere vidste forholdsvist meget om, inden projektets begyndelse, og at der var mange gentagelser i forløbet. Samtidig giver de dog også udtryk for, at der var gode tiltag og idéer til lege og forskellige anvendelsesmuligheder med redskaber, som de føler, de kan anvende efterfølgende. Flere fra personalegruppen udtrykte dog, at flere af idéerne, af praktiske grunde (fx for tidskrævende i forhold til opstilling osv.), ikke vil kunne lade sig gøre i praksis i Regnbuen. Projektforløbet førte til, at personalet oplevede en forbedring af deres kompetencer indenfor de 3 aktivitetsområder (gymnastik, rytmik og friluftsliv), der var fokus på. Til trods herfor er det ikke alle fra personalegruppen, der har mod på selv at igangsætte aktiviteter indenfor de forskellige bevægelsesområder, og efter projektet er det overvejende de samme fra personalegruppen, som igangsætter aktiviteter. Samlet set har projektet ikke medført, at personalet i større omfang end tidligere laver aktiviteter inden for gymnastikområdet. Omsætningen af idéerne fra forløbet på 5

6 gymnastikområdet var umiddelbart efter forløbet nærmest fraværende, hvilket blev forklaret ved, at der endnu ikke havde været tid til at gå i hallen. Dette indikerer samtidig, at personalet begrænser gymnastik til at foregå i hallen. Til gengæld udtrykkes det af personalet, at inspirationen fra projektet har skabt en øget bevidstgørelse af hvilke øvelser, der styrker noget forskelligt ved børnene. Overordnet gav børnene udtryk for, at de syntes, det var sjovt at være med i hallen og glædede sig til at skulle derover hver gang. Der blev af forældrene nævnt eksempler på mange forskellige lege, som børnene efterfølgende har snakket om og været begejstrede for Rytmik Rytmik er et område, hvor der inden projektet hovedsageligt var én fra personalegruppen, som stod for aktiviteterne. Herudover var der enkelte, der nogle gange varetog rytmikaktiviteter og en forholdsvis stor personaleandel (3 ud af 8), der kun sjældent eller aldrig lavede aktiviteter på området. Rytmikken er det område, som personalet samlet set giver udtrykt for, at de vidensmæssigt har rykket sig mindst på i forbindelse med projektet. Det forklares ved, at en stor del af personalet oplevede inspirationsforløbet som meget ensidigt med mange gentagelser, og at det hovedsageligt henvendte sig til småbørnsgruppen. Flere nævnte dog også de mange gentagelser som positive i forhold til selv at kunne huske idéerne efterfølgende og som appellerende til børnene. Den rytmikansvarlige i personalegruppen inden projektet oplevede, at hun havde fået en del nye idéer til videreudvikling inden for rytmikområdet. Efter projektet følte størstedelen, at de havde fået mere mod på at lave aktiviteter indenfor rytmikområdet, men flere udtrykte, at de stadig ikke havde lyst til at stå for det alene. Et par enkelte nævnte, at de havde brug for at blive presset lidt, før de ville gå i gang med at lave rytmikaktiviteter. Efter forløbet fortalte personalet, at de nye sanglege og aktiviteter fra rytmikforløbet blev brugt, men at det stadig hovedsageligt var de samme som inden projektet, der stod for rytmikken. Samlet set har projektet ikke medført, at personalet i større omfang end tidligere laver aktiviteter inden for rytmikområdet. Rytmikken er et område, som børnene generelt ikke har talt så meget om til forældrene, men de kommentarer, der har været, var udelukkende positive. Til gengæld nævner flere forældre, at børnene har optrådt med nogle af sangene overfor dem Friluftsliv Friluftsliv er et område, hvor de fleste fra personalegruppen inden projektet ofte eller nogen gange forestod aktiviteter. Dette med undtagelse af to personer, som kun sjældent eller aldrig varetog aktiviteter indenfor friluftsliv. Det var et område, som personalet glædede sig til at få nogle idéer til, så de havde alternativer til bare at gå en tur med børnene i skoven. Friluftsliv er det bevægelsesforløb, som personalet efter projektforløbet samlet set udtrykker sig mest positivt omkring, og hvor de vidensmæssigt føler, de har flyttet sig mest. De giver udtryk for, at de har fået mange gode idéer og mere lyst til at lave aktiviteter i skoven. Eksemplerne på de idéer personalet nævnte, de havde fået på friluftsområdet, var i mange tilfælde relateret til sanseoplevelser - lugte til jorden, kramme et træ, rulle på jorden - som normalt ikke anvendes i skoven. Herudover nævnes, at de har fået idéer til, hvad man kan snakke med børnene om, så som dyrespor, kogler, snegle osv. Også børnene har, ifølge deres forældre, haft positive oplevelser på friluftsområdet i forbindelse med projektet. Her nævnes det, at børnene glædede sig til at skulle i skoven, og syntes det var sjovt. Børnene nævner, i modsætning til personalet, ikke sanseoplevelser men i stedet forskellige lege som 6

7 riddere, pirater, sørøvere, sygehus osv. som eksempler på aktiviteter fra friluftsdelen af projektet. Det vurderes på baggrund heraf, at børnene udover sanseoplevelserne også har haft mange og inspirerende oplevelser med bevægelsesaktiviteter i skoven. Børnene giver ligeledes udtryk for, at der har været en læring/opdragelse forbundet med oplevelserne i skoven så som, hvad der må smides i naturen, at man ikke må træde på svampene osv. Et enkelt af børnene har ifølge forældrene udtrykt at have været ked af at skulle i skoven og har ikke ønsket at lave alle øvelserne. Idéerne som personalet havde fået fra projektforløbet var umiddelbart efter forløbets afslutning ikke blevet omsat til praksis i hverdagen endnu, hvor især årstiden blev brugt som en forklaring herpå. Samlet set har projektet ikke medført at personalet oftere laver aktiviteter i skoven, men det vurderes hovedsageligt at være på grund af årstiden og vejrforholdene, som har vanskeliggjort dette Det sunde frokostmåltid Inden projektet var der en udbredt skepsis blandt personalet overfor madordningen. Deres skepsis omhandlede i sær tidsaspektet og det ekstra praktiske arbejde og bekymringen om, hvorvidt det ville tage tid fra deres daglige pædagogiske arbejde. Alligevel udtrykte personalet, at mad denne del af projektet ville være en god erfaring for børnehaven, inden en permanent implementering i Efter projektet var personalet mere delte i deres holdninger til madordningen. De positive opfattelser var, at madordningen skabte kontinuitet i arbejdet med sundhed (både fokus på kost og bevægelse), at personalet selv blev mere bevidste om sunde kostvaner, og at det gav Regnbuens økonoma nogle gode erfaringer med, hvad der praktisk og økonomisk kan lade sig gøre. Bekymringen om tid, som personalet udtrykte inden forløbet, nævnes af flere som ikke værende et problem i praksis, mens andre mente, at deres tid kom til at gå for meget med servicering og det praktiske i forbindelse med madordningen. Der var delte meninger om, hvorvidt den nye madordning skaber mere ro i forbindelse med frokosten. Personalet udtrykte, at de er blevet opmærksomme på, at middagsmåltidet er forbundet med en masse pædagogisk læring for børnene, i forhold til at hjælpe hinanden, deles om maden, bordskik osv. Børnenes reaktioner på det sunde frokostmåltid var meget positive, hvilket der er enighed om blandt både forældre og personale. Børnene syntes maden var spændende og nævnte forskellige retter overfor deres forældre, som de har syntes særligt godt om. Nogle nævnte madpakkerne i hallen/skoven som det bedste, andre nævnte smør-selv dagene, og andre igen nævnte nogle af de varme retter. Personalet udtrykte, at Regnbuens økonoma var god til at inddrage børnene, at børnene smagte mad, de ikke før havde smagt, og at børnenes synssans stimuleredes i forbindelse med serveringen af maden Sammenfatning af evalueringen på projektets fokusområder Overordnet set, så gav personalet udtryk for, at de som følge af projektet vidensmæssigt havde fået størst udbytte i forhold til friluftsliv og mindst i forhold til rytmikken. På en skala fra 1-5 mente 57%, at de havde flyttet sig til 2, mens 43% havde flyttet sig til 3, hvad angår gymnastik. 43% havde vidensmæssigt flyttet sig til 2, 43% til 3 og 14% til 4 på skalaen fra 1-5 i forhold til friluftsliv, og hvad angår rytmikken mente 71% at have flyttet sig til 2 og 29% vidensmæssigt at være rykket til 3. Der blev generelt set nævnt, at der var mange gentagelser i de rytmikaktiviteter, de blev præsenteret for. Umiddelbart efter forløbets afslutning var der ikke sket de store ændringer indenfor de forskellige bevægelsesaktiviteter og arenaer 2, fordi tiden og årstiden, ifølge personalegruppen, ikke havde muliggjort det. Personalet gav udtryk for at have fået flere idéer, som de kan inddrage i de forskellige arenaer. De følte umiddelbart, at de var blevet en smule bedre i stand til at igangsætte aktiviteter 2 Regnbuens bevægelsesarenaer består hovedsageligt af den nærliggende idrætshal, skoven og friluftsgården 7

8 indenfor de forskellige bevægelsesaktiviteter men alligevel var det overvejende de samme fra personalegruppen, der efter projektet igangsatte aktiviteter. Projektet havde umiddelbart efter dets afslutning kun i begrænset udstrækning ført til, at personalegruppen i større omfang end tidligere satte aktiviteter i gang indenfor de forskellige bevægelsesområder. Det sunde frokostmåltid blev positivt modtaget af børnene, som udviste stor begejstring herfor. Personalet havde delte meninger om madordningen, hvor nogen syntes det skabte mere ro, kontinuitet i forhold til arbejdet med sundhed samt en øget viden om sund kost. Andre mente at det førte mere uro med sig, og at der var for meget praktisk arbejde forbundet hermed. Frokostmåltidet gav Regnbuens økonoma nyttige erfaringer i forhold til implementeringen af frokostordningen i børnehaven. 4.3 Evaluering af formålet I det følgende vil der blive evalueret på det formål, som blev opstillet i projektbeskrivelsen. Spørgeskemabesvarelserne samt fokusgruppeinterviewet med Regnbuens personale har fungeret som datakilde hertil. Vi ønsker at skabe en bevægekultur i børnehaven, hvor personalet skaber rammer for at alle børn bliver motorisk udfordret på forskellige måder Ovenstående del af formålet vurderes som værende delvist opfyldt. Personalet vurderer, at der under projektet i nogen grad var fokus på, at alle børn (både motorisk stærke og svage) blev motorisk udfordrede, og at der efter projektet også i nogen grad har været fokus herpå. Herudover vurderes det, at de nye og forskellige bevægelsesaktiviteter i forskellige bevægelsesarenaer giver øgede muligheder for en større variation i bevægelsesaktiviteterne og således bedre forudsætninger for, at alle børn bliver motorisk udfordret. Vi vil gerne være en af de brikker, blandt mange andre, der er med til at påvirke børnene til at spise sundt, både via den mad, vi serverer, men også gennem den snak, vi har om mad, når vi sidder og spiser med børnene, ser råvarerne i køkkenet, låner bøger om emnet på biblioteket osv. På madområdet vurderes formålet opfyldt, eftersom børnenes reaktioner både overfor personalet men også overfor forældrene indikerer, at de er blevet påvirket til at spise sundt. Påvirkningen har fundet sted gennem den mad, de har fået serveret i børnehaven, hvor de har fået serveret meget forskelligt sund mad, de syntes var lækkert. Samtidig er børnene blevet præsenteret for og har smagt former for sund mad, de ikke nødvendigvis har smagt før. Herudover har påvirkningen fundet sted gennem inddragelse af børnene i forberedelse af maden, ved at snakke om og se på råvarerne og ved at kigge i bøger lånt på biblioteket om sund mad. 4.4 Evaluering af projektmålene I det følgende vil de i projektbeskrivelsen opstillede projektmål blive evalueret enkeltvis. At personalet udvikler kompetencer indenfor gymnastik, rytmik og aktiviteter i skoven, for at kunne føre det videre efter projektets ophør. Personalet vurderer, at de har udviklet kompetencer inden for de forskellige områder. Samlet set har de i størst udstrækning udviklet kompetencer inden for aktiviteter i skoven, hvoraf kompetencerne til 8

9 dels ligger udenfor bevægelsesområdet og i stedet omhandler sanseoplevelser osv. På flere af bevægelsesområderne mener alle fra personalegruppen ikke, til trods for, at de har fået en øget viden på området, at de efter projektforløbet havde mod på at gennemføre aktiviteter indenfor området alene. Det er hovedsageligt på rytmikområdet, det gør sig gældende. I tråd hermed vidner spørgeskemaerne om, at personalegruppen ikke i større udstrækning end inden projektet laver aktiviteter inden for de forskellige bevægelsesområder. Dette bekræftes i fokusgruppeinterviewet gennemført efter projektet, hvor det udtrykkes, at det ofte er de samme personer som inden projektet, der varetager igangsættelsen af bevægelsesaktiviteter indenfor de forskellige områder. Således er videreførelsen af projektet baseret blot på en del af personalet. Projektmålet vurderes på baggrund heraf kun delvist at være opnået, fordi personalets udvikling af kompetencer kun i nogen grad har ført til at projektindholdet videreføres efter projektets ophør. At børnene bliver præsenteret for disse bevægeformer både af gæstelærere og af Regnbuens personale. Børnene er i projektperioden blevet præsenteret for bevægelsesaktiviteter af gæstelærerne. Regnbuens personale har, umiddelbart efter projektet, kun i meget begrænset omfang præsenteret børnene for bevægelsesaktiviteterne, hvilket forklares ud fra manglende tid pga. andre aktiviteter, ferie og årstiden (kulde, sne og is har ikke muliggjort alle bevægelsesaktiviteterne fra projektet). Projektetmålet vurderes derfor kun som delvist opnået. At børnene smager forskellige former for sund mad tilberedt i Regnbuens køkken i overensstemmelse med Regnbuens kostpolitik Projektmålet vurderes på baggrund af personalets udtalelser til fulde at være opnået. Børnene er blevet præsenteret for forskellige former for sunde frokostmåltider bestående af retter, der serveres, madpakker og smør-selv mad. Det udtrykkes af både personalet og forældrene, at børnene har smagt på mad, de ikke tidligere har smagt, og at den mad de er blevet præsenteret for har været sund og meget varieret. Børnene har udvist stor begejstring for maden, hvilket blandt andet er udtrykt gennem forældrenes spørgeskemabesvarelser. 4.5 Evaluering af succeskriterier De i projektbeskrivelsen opstillede succeskriterier vil i det følgende enkeltvist blive evalueret. At vi ser nye lege og flere tiltag i vores bevægekultur end tidligere Succeskriteriet om nye lege og flere tiltag er i nogen grad blevet indfriet. Umiddelbart efter projektforløbet var det mest i forbindelse med samlingen, de nye idéer var blevet omsat, men ellers vurderede personalet, at de havde fået mange idéer fra projektforløbet, men blot ikke havde haft tid til at indføre dem i hverdagen endnu. Et halvt år efter projektet vurderede personalet samlet set, at nye lege i nogen grad var blevet en del af deres bevægekultur. De nye lege nævnes også af forældrene, som giver udtryk for, at deres børn har fortalt om flere eksempler på nye lege, de har lært i børnehaven i forbindelse med projektet. Udover nye bevægelsesaktiviteter, så udtrykte personalegruppen, umiddelbart efter projektet at bevægeniveauet ikke var blevet højnet efter projektforløbet. Et halvt år efter projektet vurderede personalegruppen, at projektet i nogen grad havde ført flere bevægelsesaktiviteter med sig. En forklaring på den forholdsvis begrænsede stigning i 9

10 bevægelsesaktiviteter kan skyldes årstiden og vejrforholdene som vanskeliggjorde mange udendørsaktiviteter. At børnene selv efterspørger bevægeaktiviteterne, fordi de syntes, det var sjovt eller spændende, og således får bevæget sig mere Succeskriteriet om børnenes efterspørgsel på bevægelsesaktiviteter var umiddelbart efter projektet blevet indfriet men et halvt år efter projektets afslutning var det dog i mindre grad tilfældet. Personalet på Regnbuen gav udtryk for, at børnene umiddelbart efter projektet efterspurgte enkelte af legene, eller selv tog initiativ til at synge/lege nogle af de sanglege, de havde lært fra rytmikken. Sidstnævnte er også noget som enkelte af forældrene gav udtryk for Er startet med at synge nogle af sangene og barnet har også givet opvisning fra dagen. Personalet udtrykker, at børnenes efterspørgsel på legene kan hænge sammen med aktiviteternes nyhedsværdi, og at efterspørgslen således sandsynligvis kun er kortvarig. Ja, de har jo spurgt flere gange om vi ikke skulle lege den og den leg. Men det er jo tæt på, lige efter. Så fader det sådan lidt ud igen. Til trods for at personalet udtrykker, at børnene efterspørger nogle af de bevægelsesaktiviteter, som de er blevet præsenteret for i projektperioden, så vurderes det dog ikke som ensbetydende med, at børnene får bevæget sig mere, hvilket også var en del af succeskriteriet. I stedet formodes det, at børnene får bevæget sig på en anderledes måde, end de hidtil har været vant til. På baggrund heraf kan det ikke vurderes, hvorvidt sidste del af succeskriteriet, omhandlende et øget aktivitetsniveau, er indfriet. At børnene synes om maden i hinandens selskab og enten opfordrer til, at vi får den pågældende kost i børnehaven eller i hjemmet. Opskrifter skal hænge tilgængeligt på forældreopslagstavlen Børnene har taget meget positivt imod madordningen, hvilket både udtrykkes af forældrene og af personalet i fokusgruppeinterviewet. Der er flere eksempler på at børnene har opfordret til, at nogle af retterne også serveres derhjemme og at de har sagt at Jonna gerne må komme hjem til dem og lave mad. Dette udtrykkes således i fokusgruppeinterviewet fra den 11. januar: Der er jo også flere af børnene, der har sagt, at Jonna må gerne komme hjem og lave mad til dem. Men det er også lækkert. I modsætning til madpakkerne, så er det i forbindelse med madordningen den samme mad alle spiser, hvilket personalet giver udtryk for skaber en form for fællesskab. Den fælles mad bidrager også til en fælles madkultur, hvor børnene opfordres til at tage hensyn til hinanden, dele maden imellem sig, holde bordskik osv. På baggrund af ovenstående vurderes succeskriteriet som værende indfriet. Succeskriteriet om at opskrifterne hænger tilgængeligt på forældreopslagstavlen er ligeledes blevet indfriet. At personalet kan mærke på aktiviteter, støjniveau og koncentration, at børnene er mætte på den gode måde Personalet mener ikke hverken umiddelbart efter projektet eller et halvt år efter projektets afslutning - at kunne mærke en ændring på aktiviteter, støjniveau og koncentration som en afledt effekt af børnenes mæthed. Dette succeskriterium vurderes således som ikke værende indfriet. 4.6 Evaluering af projektorganiseringen Personalet udtrykker, at de har været meget tilfredse med måden, hvorpå projektet har været organiseret en periode på 12 uger, hvor det er hver fredag, der er fokus på bevægelsesaktiviteter og 10

11 sund mad i form af gæstelærere og en økonoma til at varetage tilberedningen af frokostmåltidet. Én giver udtryk for, at hun forinden var bekymret for om det ville være for stor en mundfuld, men at det viste sig ikke at være tilfældet i praksis. Der er enighed blandt Regnbuens personale om, at projektet har fungeret godt, fordi personalet alle har været indstillet på, at det skulle fungere, og i den forbindelse også har udvist stor fleksibilitet. Det har været afgørende, at det var et fælles projekt, der involverede og vedrørte alle i personale- og børnegruppen. I forbindelse med projektorganiseringen nævnes også instruktørerne som meget velforberedte til alle inspirationsforløb, hvilket også har været afgørende for et succesrigt projekt. 5. Anbefalinger Personalets anbefalinger retter sig særligt mod gæstelærerne, som de vil opfordre til større variation i inspirationen til bevægelsesaktiviteterne og en øget differentiering i aktiviteterne, så de i højere grad kan tilpasses de forskellige aldersgrupper. I den forbindelse anbefaler evaluatorerne, at der finder en tydelig forventningsafstemning sted mellem gæstelærere og alle fra personalegruppen inden forløbet, ligesom forventningsafstemningen kan gentages løbende i projektperioden. Blandt Regnbuens personale er der herudover en stor enighed om, at projektet har fungeret tilfredsstillende og godt kan anbefales til andre institutioner, der ønsker at lave lignende forløb. Sundhedsfremme og Forebyggelse vurderer, at projektforløbet særligt kan anbefales til institutioner, der ønsker erfaringer med at skabe et samlet fokus på motion og det sunde frokostmåltid. Bevægelsesdelen af projektet kan anbefales til institutioner, hvor personalet ønsker inspiration til nye idéer til aktiviteter i institutionens nærområde. Forløbet henvender sig ikke til institutioner, der ønsker at ændre på ansvarsfordelingen blandt personalet i forhold til varetagelsen af aktiviteter inden for de forskellige bevægelsesaktiviteter. Ligeledes er projektet ikke direkte fordrende til at få skabt mere bevægelsesaktivitet i institutioner. Til gengæld kan et lignende forløb, men med færre gentagelser i inspirationsoplæggene, anbefales, hvis der i institutionen er behov for idéer til nye bevægelsesaktiviteter. Projektforløbet omhandlende friluftsliv (eller elementer herfra) kan særligt anbefales til institutioner, som ønsker mere fokus på friluftsliv. Anbefalingen baseres på datamaterialet, hvor friluftsliv var et område som Regnbuens personale inden projektet i stor udstrækning efterspurgte inspiration til og det bevægelsesforløb som personalet efter projektet udtrykker, at de har fået størst udbytte af. For en mere langsigtet effekt af forløbet anbefales det, at der skabes et øget fokus på en kompetenceudvikling af personalet, og hvordan de selv kan udvikle nye idéer, lege osv. samt på hvor der kan hentes inspiration frem for udelukkende et inspirationsforløb med aktiviteter, der kan kopieres. Det anbefales at lignende forløb strækker sig over en længere periode, hvor det er muligt at få erfaringer med bevægelsesaktiviteter på forskellige årstider, hvor personalet under projektet har bedre tid til at integrere projektindholdet i hverdagen samt hvor der i endnu større udstrækning kan blive skabt et fælles fundament og en fælles referenceramme for arbejdet med mad og motion i institutionen. 11

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9

Velkommen/institutionens adresse side 3. Institutionens målsætning/værdier side 4-8. Dokumentation/evaluering side 9 Indholdsfortegnelse: Velkommen/institutionens adresse side 3 Institutionens målsætning/værdier side 4-8 Dokumentation/evaluering side 9 Indsats overfor børn med særlige behov side 10 Årsplan m. fokuspunkter,

Læs mere

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE

PROJEKT FALDFOREBYGGELSE PROJEKT FALDFOREBYGGELSE NATUREN SOM TRÆNINGSRUM ET PROJEKT MED UDFORDRING AF DEN KOMMUNALE TRÆNING VED FYSIOTERAPEUTERNE CAMILLA BIRK OG HELLE HØJ CHRISTIANSEN 2 PRÆSENTATION AF PROJEKTETS FORMÅL: Som

Læs mere

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med

hylet hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet hylet hylet - en børnehave hvor forældrene spiller aktivt med hylet 1 Indledning Børnehaven Hylet er ikke en helt almindelig børnehave. Den er speciel, det synes i hvert fald vi som har tilknytning

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010

Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektevaluering Sundere Mad i Idrætshaller 2009-2010 Projektet er finansieret af midler fra Silkeborg Kommunes Sundhedspulje. Projektkonsulenter: Susanne Højer Jensen Professionsbachelor i Human ernæring

Læs mere

Sund og nem eftermiddagsmad

Sund og nem eftermiddagsmad Sund og nem eftermiddagsmad Projekt i Vestermarkskolens SFO Inspiration til forandring af mad og måltidskultur i SFO er Udarbejdet af Hanne Hauger Maria Mægbæk Schønau 2010 Indholdsfortegnelse KAPITEL

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE

Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Maden i idrætten inspiration til holdning og handling i idrætsforeningen IDÉMAPPE Forord 00 01 Forord Baggrunden for idemappen Børn og unge bruger meget tid uden for hjemmet. Mange bruger meget fritid

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12

Årsplan for Frihedslyst. 2011/12 Frihedslyst Årsplan 2008-2012 for udflytterbørnehaven Opsamlingssted: Lauravej 14, st., 2500 Valby; tf. 3645 6171 Adresse: Ubberødvej 35, 2970 Hørsholm; tf. 4586 0213 Åbningstid: kl. 7.00-17.00 Side 1

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring

Små skridt i en rigtig retning. En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Små skridt i en rigtig retning En kvalitativ evaluering af projekt Sorø, sund og stærk med fokus på kommunikation, vidensdeling og forankring Anne Liveng & Birgit Land Center for Sundhedsfremmeforskning

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden

Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden Individuel_målrettet ernæringsterapi til patienter i ernæringsrisiko i hofteenheden Anne Frandsen, Klinisk sygeplejespecialist Ortopædkirurgisk Afdeling M Bispebjerg Hospital Februar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere