Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation"

Transkript

1 l Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009

2 Kort 1, Visning af postnumre. Tabel Kort 3, Gennemsnitlig ejendomsstørrelse. Postnumre. Analyse af region og kommuner. Visning af postnummer og kommuner inden for polygonen. Antallet af kommuner og herunder postdistrikter for den givne region og kommune. GLR-data for GR-data for OIS-Data Indhold Landbrugsareal (ha), Antal ejendomme, Antal bedrifter, Gennemsnitlig bedriftstørrelse ( >2 ha), Antal kvægbedrifter, Gennemsnitlig kvægbedrifts størrelse ( >2 ha), Antal svinebedrifter, Gennemsnitlig svinebedrifts størrelsen ( >2 ha). OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug under OIS og placering i landzone er taget med. Ejendommene er placeret efter postadressen. Vist på postnummerniveau. Farvekoden viser gennemsnitsstørrelsen af alle ejendomme i de angive størrelsesklasser og med adresse inden for området. Herudover vises som label den specifikke gennemsnitsstørrelse for postdistriktet. 2 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

3 Kort 4, Gennemsnitlig bedriftstørrelse GLR-data for Bedrifter er placeret i området efter CVR-adressens koordinat. Vist på postnummerniveau. Farvekoden viser gennemsnitsstørrelsen af alle bedrifter med adresse inden for området i de angive størrelsesklasser. Herudover vises som label den specifikke gennemsnitsstørrelse inden for postdistriktet. Kort 5, Overvejende husdyrproduktion GLR-data for GR-data for Analyse af region og kommuner. De enkelte bedrifters produktioner er opgjort på markblok niveau, og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter. Der er foretaget en farvelægning af arealerne efter nedenstående produktions fordeling. Temaet viser den overvejende husdyrart i henhold til gødningsregnskabets angivelser. Ubetydeligt landbrugsdrift: Under 15 % af ansøgte areal udnyttes til landbrugsdrift Ubetydelig husdyrproduktion: Over 15% af arealet er ansøgt Antal DE/ha < 0.1 DE/ha Ekstensiv husdyrproduktion: Antal DE/ha: DE/ha Kvægproduktion: Over 0.25DE/ha og DE-kvæg > 50% af DE-total Svineproduktion: Over 0.25DE/ha og DE-svin > 50% af DE-total Blandet produktion: Øvrige over 0.25 DE/ha Ved overvejende husdyrproduktion forstås, at minimum 50 % af en husdyrtype dækker det totale antal DE for det pågældende postdistrikt og at der er et dyretryk på over 0,25 DE/ha. 3 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

4 Kort 6, Arealanvendelse GLR-data for GR-data for Analyse af region og kommuner. De enkelte bedrifters produktioner er opgjort på markblok niveau, og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter Lagkagediagrammet viser fordelingen af arealanvendelsestyper i postdistriktet. Informationer om arealanvendelsen bygger på en inddeling af bedrifterne i bedriftstyper og følger paradigmer benyttet i LOOPafrapporteringerne. Den skalerede gråtoning af postdistriktets areal angiver på hvor stor en del af arealet der foreligger ansøgning efter enkeltbetalingsordningen. Med tal er angivet den konkrete procentsats for areal med ansøgt enkeltbetalingsordning. Landovervågningsoplandene (LOOP) er en del af Landovervågningsprogrammet, der er en analyse af forskellige specielt udvalgte overvågningsoplande. Overvågningen har til formål at kortlægge landbrugets indflydelse på næringsstofudvaskning og -transport. LOOP behandles udfra paradigmer med en inddeling af det dyrkede areal som kvægbrug, svinebrug, blandede brug og planteavlsbrug. 4 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Kort 7 9, Ændring i DE-kvæg; DE-svin; DE-total GR data for 2001 og 2006, samt GLR data for 2001 og Alle bedrifter, hvor landbrugsarealet er > 2 ha og der forefindes både GR og GLR data, er taget med. De enkelte bedrifters husdyrtryk er opgjort på markblok niveau for at sammenholde opgørelser over det samlede husdyrhold og det dyrkede areal i registrene. Data fra markblokkene er herefter opsummeret på postdistriktsniveau for 2001 og 2006 data og udviklingen gengives som ændring i %. Der tages højde for ændring i størrelsen af det dyrkede areal. Farvelagt efter procentændring mellem 2001 og Negative værdier betyder et fald i antal DE, positive værdier betyder en stigning i antal DE. For hvert postdistrikt er 2001 værdien angivet for antallet af DE. Der er anvendt data fra 2001 og 2006, da der ikke foreligger nyere data. Kort 10, Ændring i DE-total (DE/ha) GR-data for 2001 og 2006, samt GLR-data for 2001 og Alle bedrifter hvor landbrugsarealet er større end 2 ha og hvor bedriften findes i både GR og GLR, er taget med. De enkelte bedrifters husdyrtryk er opgjort på markblokniveau for, at sammenholde opgørelser over det samlede husdyrhold og det dyrkede areal i registrene. Data fra markblokkene er herefter opsummeret på postdistriktsniveau. Det opsummerede antal DE sættes i forhold til det dyrkede areal i området for data fra 2001 og Der tages højde for ændring i størrelsen af det dyrkede areal. Farvelagt efter ændring mellem årene 2001 og Negative værdier angiver et fald i antal DE/ha, positive værdier angiver en stigning i antal DE/ha. Den eksakte værdi for 2001 angivet med tal.

5 Kort 11, Husdyrhold på bedriftsniveau GR-data fra Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR registeret benyttes. Farvekoden viser det gennemsnitlige husdyrhold for alle dyrearter inden for postdistriktet. Gennemsnitsstørrelsen for kvæg- og svinebedrifter inden for området er angivet på kortet. Kort 12, Husdyrtryk GLR-data for GR-data for Alle bedrifter der er registreret i både GR og GLR er taget med. : De enkelte bedrifters husdyrtryk beregnes (DE/dyrket areal) og distribueres på markblokniveau. Data opsummeres på postnummerniveau. Ved beregningen af antal DE for den enkelte bedrift, er der taget hensyn til import og eksport af husdyrgødning. Som farvekode vises det beregnede husdyrtryk (DE/ha) for det dyrkede areal i området. De eksakte værdier er anført som label. Tallene for husdyrtrykket angiver på postdistrikt et gennemsnit for kvæghold, svinehold og andre husdyrhold, hvorfor værdier der nærmer sig 1,4 DE/ha, er en høj værdi. Kort 13, Kategorisering på baggrund af husdyrtryk GLR-data for GR-data for De enkelte bedrifters produktioner er opgjort på markblokniveau og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter. Som farvekode vises hvor stor en del af arealet, inden for postdistriktet, der ville have et husdyrtryk på over 1,4 DE/ha, hvis ikke der blev taget hensyn til import/ eksport af husdyrgødning. viser dermed indirekte, hvor mange bedrifter, der har et behov for gylleaftaler. Farvekoden og label viser procent af totalarealet med en husdyrtryk på over 1,4 DE/ha inden eksport/import. 5 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

6 Kort 14, Fordeling af ejendomme efter størrelse i ha Kort 15, Samlet areal for ejendomme inden for givne størrelsesklasser Kort 16, Fordeling af bedrifter efter størrelse i ha OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug i OISdatabasen og i landzone er taget med. Ejendommene er placeret efter postadressen. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser den antalsmæssige fordeling af ejendomme i de angive størrelsesklasser og med adresse inden for området. Gennemsnitsstørrelsen for alle ejendomme i postdistriktet er anført med røde tal. Det er vigtigt at bemærke at der er tale om data udtrukket for 2008, hvorfor jordbrugsarealerne/landbrugsarealerne kan varierer i forhold til kort 16 der er baseret på data fra Analyse af jordbrugserhvervene 2009 OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug i OIS databasen og i landzone er taget med. Ejendommene placeres efter postadressen. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser fordelingen af det samlede areal for ejendomme i de angive størrelsesklasser og med adresse inden for området. Det samlede areal for landbrugsejendommene i postdistriktet er anført med røde tal. Det er vigtigt at bemærke at der er tale om data udtrukket for 2008, hvorfor jordbrugsarealerne/landbrugsarealerne kan varierer i forhold til kort 16 der er baseret på data fra GLR-data for GR-data for Alle bedrifter over 2 ha i GLR eller med mere end 2 ha meldt i GR er taget med. For bedrifter med registreringer i både GR og GLR eller bedrifter med registreringer udelukkende i GR. Ved registrerin i GR benyttes adressekoordinaten for CVR-adressen i GR. For bedrifter med registreringer udelukkende i GLR benyttes adressekoordinaten for sagsnummer-adressen i GLR. I tilfælde af flere GLR-registreringer for bedriften, benyttes resultater på adressen med det største GLR areal. Dette paradigme gælder udelukkende for opgørelsen af antallet af bedrifter inden for området. Arealfordelingen af størrelsesklasserne beregnes ud fra beliggenheden af de tilhørende marker. Der kan således for postdistriktet godt kan være registreret et areal hørende til klassen over 400 ha, selvom der er anført 0 for antallet af bedrifter over 400 ha. Dette skyldes at den pågældende bedrift har adresse i nabopostdistriktet, men at markerne er lokaliseret i flere af de tilstødende postdistrikter.

7 Lagkagediagram, som på postnummerniveau viser det summeret landbrugsareal fordelt på bedrifterne i de angive størrelsesklasser. Kort 17, Afgrødevalg GLR-data for Oplysninger for alle registreringer i GLR tages med.. Data opsummeres på postdistriktsniveau. Alle afgrødearter (ca. 250 arter) er inddelt efter følgende gruppering: Vårkorn (alle vårkornarter til modenhed) Vinterkorn (alle vinterkornarter til modenhed) Grovfoder (græs, foderroer, majs, helsæd, grønkorn, foderbælgplanter) Kartofler (stivelseskartofler, spisekartofler) Frøgræs (alle sorter) Oliefrø/bælgsæd (alle oliefrø herunder raps; alt bælgsæd til modenhed herunder markært) Fabriksroer (sukkerroer) Andet (resten) Det samlede areal for afgrødegrupperne er vist i lagkagediagrammet (arealvægtet). Produktion af grovfoder er ofte forbundet med kvægdrift og produktion af korn ses i forbindelse med svinedrift. Kort 18, Fordeling af bedrifter efter antal dyreenheder GR-data fra Alle bedrifter med et husdyrhold over 75 DE er taget med. omfatter kun egentlige husdyrbedrifter.. Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR benyttes. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser antal ha fordelt på de angivne bedriftsklasser. 7 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

8 Kort 19, Fordeling af husdyr efter husdyrart GR-data fra Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR-registeret benyttes. Figuren er baseret på gødningsregnskaber hvorfor det er nødvendigt at tage højde for eksport og import af husdyrgødning for at kunne angive så præcise tal som muligt, for fordelingen af DE. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser den procentuelle fordeling mellem DE-kvæg, DE-svin og DE-andet. Andet er alle dyrearter ud over kvæg og svin. Hvis en husdyrtype i analysen omtales som værende dominerende, er det beregnet på grundlag af en dominanssats på 66 % eller mere af det samlede antal dyreenheder pr. ha for postdistriktet. Ved anvendelse af en dominanssats på 66 % er det muligt at trække en parallel til harmoniregler, hvor en kvægbestand på 2/3 af bedriften vil muliggøre en øget udbringningsmængde svarende til 2,3 De/ha i forhold til normen på 1,4 De/ha. 8 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Kort 20, Lokalisering af husdyrhold CHR-data, status ved udgangen af Produktionen er opsummeret på CHR og placeret på adressen for den konkrete produktion. viser antal DE fordelt på henholdsvis svin, kvæg og andet for de enkelte produktionssteder. medtager alle kvæg- og svineejendomme over 75 DE og Fjerkræ og pelsdyr fra 5 DE. Kort 21, Forholdet mellem N-norm og fordelt husdyr-n for planteavlere GLR-data for GR-data for Alle bedrifter klassificeret som planteavlsbedrifter og som findes i GR er taget med. De enkelte planteavleres N-norm og tildeling er opgjort på markblok niveau, og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter. Temaet viser hvor stor en del af planteavlernes kvælstofnorm, der bliver dækket med importeret husdyr N. Planteavlernes import af husdyrgødning opgøres på de til bedriften tilhørende udbringningsarealer og sættes i forhold til bedriftens N-norm. Der foretages herefter en opsummering på postdistriktsniveau. Når der i forbindelse med kort 21 benyttes begrebet importeret husdyr-n, er der for den enkelte bedrift tale om gødning importeret fra en anden bedrift og ikke nødvendigvis et andet postdistrikt. Farvekoden viser hvor stor en del af arealet, der dækkes af husdyr-n. Den resterende mængde tilegnes tildelingen af handelsgødning.

9 Forholdet mellem N-norm og den fordelte husdyr-n kan ses som en indikator for det reelle husdyrtryk. Dette skyldes at farvekoden, som angivet ovenfor, beskriver størrelsen af importeret husdyr-n og dermed hvor trykket fra husdyr reelt findes. Farvekoden kan ligeledes benyttes udfra et miljømæssigt synspunkt, idet det er muligt at få et billede af transport forbundet med importen af gødning. Kendes det totale areal, er det muligt at beregne hvor mange kg husdyr-n der bliver transporteret. Kort 22, Fordeling af husdyr efter husdyrart GR-data fra Alle bedrifter, hvor antallet af DE/ ha er større end 0 og landbrugsarealet er større end 2 ha er taget med.. Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR benyttes. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser den antalsmæssige fordeling af bedrifter inden for de angive DE/ha klasser. Kort 23, Jordbundsdata Afgrænsningerne svarer til dem der findes for Farvekodekortet for Jordbundstyper, der er tilgængeligt på Miljøportalen. Jordbundens farvekode er transformeret til et JB-nummer. En underinddeling af farvekoder i JB-numre er frem for alt baseret på jordens tekstur og mere specifikt finsand. Oplysningerne hentes fra teksturdatabasen (database over jordprøver fortrinsvis udtaget i overjorden) der indeholder oplysninger om jordens tekstur samt humusindhold. Landsdækkende foreligger der ca prøver. Databasen administreres af Dansk Jordbrugsforskning (DJF) med trækningsret for det offentlige. På baggrund af data fra teksturdatabasen foretages en rummelig opskalering ved hjælp af farvekodekortet. I praksis foretages en GIS interpolation af de koordinatsatte teksturpunkter, hvor de grupperes efter farvekoden. Herefter beregnes der gennemsnitsværdier for de enkelte kornstørrelser og humusindholdet. Farvekodekortet gengiver jordtyperne i en forenklet form. Jb-numrene (1-12) er reduceret til Farvekoder (1-8). Se også Herudover vises lavbundsområder givet som særskilt afgrænsning.. 9 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

10 Farvelægning i henhold til områdeafgrænsninger i farvekodekortet. viser overjordens JB-nummer. Valg af JB-nummer baseres på analysedata fra teksturdatabasen med en udtagningsdybde på 0 20 cm. Herudover vises lavbundsarealer særskilt. Sidstnævnte bygger på en kortlægning fra midten af 1800-tallet og illustrerer, hvor der på dette tidspunkt blev registreret lavbundsarealer. Arealer i JB-kortet, som ikke er klassificeret som JB11 (organisk) kan antages at være drænet/ inddæmmet siden hen. 10 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Kort 24, Lokalisering af specialafgrøder GLR-data for Oplysninger for alle registreringer i GLR medtages.. Vises på adressekoordinaten registreret i GLR. Afgrødearter fra GLR grupperes på følgende måde: Alle træ- og buskfrugter Alle frilandsgrøntsager Alle registreringer af planteskoler/væksthuse Juletræsbeplantninger Afgrødearter markeres på kortet ved en specifik tegnsætning. Herudover markeres alle adressekoordinater hvor der i GLR er anmeldt økologisk drevne arealer. Disse bedrifter grupperes på kortet efter bedriftstype. Markeringen for økologisk drift kan have samme placering som visningen af specialafgrøder, f.eks. økologiske frilandsgrøntsager. Kort 25, Økonomi viser en beregning af den potentielle produktionsværdi for landbrugsbedrifter inden for postdistrikterne. Der er ikke taget højde for produktionsomkostninger. Beregninger er baseret på tal Økonomien i Landbrugets Driftsgrene 2005; FØI, 2007 samt Gartneriernes regnskabsstatistik Herfra anvendes produktionsværdien for afgrøder (kr/ha) og produktionsværdien for forskellige husdyrproduktioner (kr/stk). På bedriftsniveau opsummeres produktionsværdien ved at tage højde for den enkelte bedrifts areal med de enkelte afgrødetyper og antal/art husdyr (data fra GLR og GR). Der tages i denne simple approksimation f.eks. ikke højde for forskelle i jordbundstyper og dermed høstforskelle. Den samlede produktionsværdi for den enkelte bedrift beregnes som kr/ha/år. Disse værdier er opgjort i de til bedriften hørende marker og opsummeret på postdistriktsniveau. Alle bedrifter med registreringer i GLR er taget med. Lagkagediagram samt label på postdistriktsniveau Lagkagediagram, der viser fordeling af bedrifter i for-

11 hold til produktivitet, hvor der ikke differentieres mellem den andel af produktionsværdien, der kommer fra planteavlsdrift og husdyravl. Den gennemsnitlige totale produktionsværdi for bedrifter vises som farvekode for de enkelte postdistrikter. Kort 26, Bedriftsstatistik/ændringer Koblede GLR og GR data fra 2001 og Der medtages kun bedrifter over 5 ha og med registreringer i begge registre. Dette gøres for at undgå skævvridninger opstået gennem indførelsen af enkeltbetalingsordningen, som i 2005 medførte en voldsom stigning i antallet af ansøgninger fra bedrifter under 5 ha.. Data opsummeres på postdistriktsniveau efter at være blevet opgjort på markblokniveau for 2001 og I kortet vises der for hver postdistrikt en databoks med udviklingen af: - Antallet af bedrifter opdelt efter type - Det totale areal for bedriftstyperne - Gennemsnitsstørrelsen for bedriftstyperne - Gennemsnitlig husdyrhold for kvæg og svin 11 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune 2200 1432 2000 1560 1436 17501705 1422 2450 2300 18 650 2770 2791 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland 4200 4100 4700 5600 8300 4400 4000 4900 5450 5750 4690 4990 4970 4180 4800 4780 4300 8305 4930 4640 4840 4760 5471 5953 3400 4230 5400 4720 5672 5900 4050 5620 3630 4660 4250 4750 4440 4450 5853 5800 4160

Læs mere

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune Bilag H Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune Staten sætter igennem Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 krav om, at kommunerne benytter en jordbrugsanalyse som grundlag for planlægning

Læs mere

Ekstensivering af lavbundsarealer

Ekstensivering af lavbundsarealer Ekstensivering af lavbundsarealer Lavbundareal I denne opgørelse er Jordklassifikationens afgrænsning af organisk jord (Farvekode 7; Jb nummer 11) udvidet med arealer som i Jordartskortet er klassificeret

Læs mere

Jordbrugsanalyse. For Hedensted Kommune

Jordbrugsanalyse. For Hedensted Kommune For Hedensted Kommune 2013-2017 1 Hedensted Kommune Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Tlf.: 7975 50 00 hedensted@hedensted.dk www.hedensted.dk Udarbejdet: Mette Højby Layout: Bente Hansen 2 Baggrunden I

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013

Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013 Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ejendomsforhold... 4 Lokalisering af landbrug i Holbæk Kommune... 7 Kvæg...19 Svin...20 Mink...21 Jordbundsforhold...22

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

I dette notat gennemgås de enkelte temaer om udgangspunkt for en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord.

I dette notat gennemgås de enkelte temaer om udgangspunkt for en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord. Bilag 1 - Jordbrugsanalyse Statsforvaltning Nordjylland har i samarbejde med kommunerne udarbejdet jordbrugsanalyser til brug i den kommunale planlægning. Staten sætter igennem Oversigt over statslige

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområdet Østerby Skanderborg

Læs mere

Arealkortlægning og forureningstrusler

Arealkortlægning og forureningstrusler M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven og Østerby Århus Kommune August 2008 M ILJØCENTER Å RHUS Arealkortlægning og forureningstrusler Indsatsområderne Storskoven

Læs mere

BNBO: Arealkortlægning

BNBO: Arealkortlægning BNBO: Arealkortlægning Om kortlægningen Kortlægningen identificerer og beskriver arealer indenfor BNBO med under landbrugsmæssig drift og giver en overordnet klassifikation af de øvrige områder. Herudover

Læs mere

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG

MASKINOMKOSTNINGER PÅ PLANTEAVLSBRUG FOTO: COLOURBOX Produktionsøkonomi Planteavl 2016 Produktionsøkonomi udgives én gang årligt af SEGES for faggrenene Planter, Kvæg og Svin. Udgivelserne findes som artikelsamlinger i trykt og digital form

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION

DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION DANSK LANDBRUGS DRIVHUSGASUDLEDNING OG PRODUKTION Hvilke landbrugsprodukter er årsag til drivhusgasudledningen i landbruget? Klimarådet 8. december 2016 Konklusion del 1: Hovedparten af drivhusgasudledningerne

Læs mere

Den geografiske variation i dansk landbrug

Den geografiske variation i dansk landbrug Den geografiske variation i dansk landbrug Videncenter for planlægning af det åbne land. (DJF og AU) Inge T. Kristensen Jordbrugssystemer Danmarks JordbrugsForskning Forskel på landbruget i øst og vest

Læs mere

Analyser udfra data fra GLR/CHR

Analyser udfra data fra GLR/CHR Analyser udfra data fra GLR/CHR Videncenter for planlægning af det åbne land. (DJF og AU) Inge T. Kristensen Jordbrugssystemer Danmarks JordbrugsForskning n n Metodeoverblik n analyser n Landsdækkende

Læs mere

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal.

Det samlede antal dyreenheder Samlet for alle bedrifter giver beregningen af dyreenheder følgende tal. Sammenligning af i CHR og gødningsregnskab i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder--------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL).

Særligt værdifulde landbrugsområder. Indledning. I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Særligt værdifulde landbrugsområder Indledning I følge planloven skal kommunerne udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder (SVL). Trekantområdets kommuner har i fællesskab udarbejdet kommuneplan

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug

Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III - midtvejsevaluering Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen Det

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model. Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU

AARHUS UNIVERSITY. N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model. Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU N-udvaskning fra landbrugsarealer beskrevet med NLES4 model Christen Duus Børgesen Seniorforsker Institut for Agroøkologi, AU Oversigt Nitratudvaskning NLES4 modellen Regionale udvaskningsberegninger Nationale

Læs mere

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type

Ansøgningsskema. husdyrgodkendelse.dk. 16 Godkendelse Ansøgningsnummer Version 3 Dato :00:00. Type husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 65113 Version 3 Dato 15 05 2014 00:00:00 Navn Richard Peeters Adresse Slaugvej 8 Telefon 75 33 32 51 Mobil 20992150 E Mail Kort

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Plantedirektoratet Vedrørende pløjelagets jordtypefordeling på markblokniveau Fakultetssekretariatet Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 30. september 2009 Direkte tlf.: 8999 1858

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg

Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg Anvendelse af organisk affald i biogasanlæg Bilagsrapport: Arealer til spredning af forgasset biomasse fra gylle og husholdningsaffald September 2015 Af Leif Bach Jørgensen og Christian Ege, Det Økologiske

Læs mere

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR JORDBRUGSPRODUKTION OG MILJØ DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET Natur- og miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Købnehavn NV Spørgsmål til Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet til kortet

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

VURDERING AF MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER AF UDVIDELSER AF HUSDYRBRUG

VURDERING AF MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER AF UDVIDELSER AF HUSDYRBRUG VURDERING AF MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER AF UDVIDELSER AF HUSDYRBRUG Forstkandidat Mikkel Kloppenborg Nielsen Projektchef, geolog, MTM i Geoinformatik Torsten Bliksted NIRAS A/S Agronom Marianne Popp Akademiingeniør

Læs mere

University of Copenhagen

University of Copenhagen university of copenhagen University of Copenhagen Vurdering af ændringer i omkostninger som følge af ændrede harmonikrav for slagtesvin og undtagelsesbrug (kvæg) omfattende transport og køb af handelsgødning

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 7257 Version 5 Dato 30-11-2009 Navn Poul Staal Adresse Hovedvejen 11, 8900 Randers Telefon 87827200 Mobil 40253222 E-Mail cab@lmo.dk

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune

Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune Indledning Brugen af det åbne land er i kommunalt regi en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af områder der ligger udenfor byerne. De primære benyttelses interesser

Læs mere

Standardsædskifter og referencesædskifter

Standardsædskifter og referencesædskifter NOTAT Standardsædskifter og referencesædskifter Erhverv J.nr. Ref. Den 8. februar 2012 Dette notat indeholder tabeller, som viser de standardsædskifter, der kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug

Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Alternative metoder til reduktion af kvælstofudvaskningen. v/ chefkonsulent Leif Knudsen, Videncentret for Landbrug Disposition Oversigt over det reelle reduktionsbehov I udvaskningen fra landbruget derfor

Læs mere

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE

FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE FØDEVAREØKONOMISK INSTITUT DEN KGL. VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Danish Research Institute of Food Economics Rolighedsvej 25 DK-1958 Frederiksberg C (Copenhagen) Tlf: +45 35 28 68 73 Fax: +45 35 28 68

Læs mere

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie

Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie Miljømæssige og økonomiske konsekvenser af fosforregulering i landbruget et empirisk studie Line Block Hansen, Århus Universitet, lbc@dmu.dk Formålet med denne artikel er, at analysere hvordan en afgift

Læs mere

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Vejledning til udfyldning af skema for anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse Etablering, udvidelse eller ændring af staldanlæg og husdyrhold for erhvervsmæssigt dyrehold må ikke

Læs mere

Det store regnestykke

Det store regnestykke Det store regnestykke Ideer til andre veje for landbruget Thyge Nygaard Landbrugspolitisk seniorrådgiver Danmarks Naturfredningsforening Svaret er: JA! Det kan godt lade sig gøre at omstille landbruget

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august.

Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer skal sendes til kommunen før planårets begyndelse den 1. august. Notat Erhverv Anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer Den 25. august 2008 I medfør af husdyrgodkendelseslovens 17, stk. 3 er der fastsat regler om anmeldelse af udskiftning af udbringningsarealer.

Læs mere

Bilag 5: Jordbrugsanalysen. Jordbrugsanalysen for Assens Kommune Acadresagnr. 12/30369

Bilag 5: Jordbrugsanalysen. Jordbrugsanalysen for Assens Kommune Acadresagnr. 12/30369 Bilag 5: Jordbrugsanalysen Jordbrugsanalysen for Assens Kommune 2013 Acadresagnr. 12/30369 2 3 Forord Assens Kommune er en landkommune, der efter fynske forhold er præget af mange store husdyrbrug og store

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Svend Åge Lyngby Pedersen Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon Mobil husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 16 Godkendelse Ansøgningsnummer 9957 Version 1 Dato 21-10-2008 Navn Svend Åge Lyngby Pedersen Adresse Lykkegårdsvej 55, 8355 Solbjerg Telefon 86928049 Mobil 24639878

Læs mere

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge

Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge university of copenhagen University of Copenhagen Vedrørende støtteordning ved dyrkning af udvalgte afgrøder i henhold til artikel 68 Jacobsen, Brian H.; Jensen, Carsten Lynge Publication date: 2011 Document

Læs mere

Jordbrugsanalysen for Assens Kommune 2013

Jordbrugsanalysen for Assens Kommune 2013 Jordbrugsanalysen for Assens Kommune 2013 Acadresagnr. 12/30369 2 Jordbrugsanalysen for Assens Kommune 2013 Jordbrugsanalysen for Assens Kommune 2013 Forord Assens Kommune er en landkommune, der efter

Læs mere

Hovedforfattere Vibeke Langer, Tommy Dalgaard, Lisbeth Mogensen, Tove Heidmann, Niels Elmegaard, Peter Odderskær og Berit Hasler

Hovedforfattere Vibeke Langer, Tommy Dalgaard, Lisbeth Mogensen, Tove Heidmann, Niels Elmegaard, Peter Odderskær og Berit Hasler FØJO-rapport nr. 12/2002 Omlægning til økologisk jordbrug i et lokalområde Scenarier for natur, miljø og produktion Hovedforfattere Vibeke Langer, Tommy Dalgaard, Lisbeth Mogensen, Tove Heidmann, Niels

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug

Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug - 1 - Økologiske afhoppere - en analyse af strukturudviklingen i det økologiske landbrug Rapport til Fødevareministeriet, NaturErhverv, af 28. november 211 Jens Erik Ørum Fødevareøkonomisk Institut, KU

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004.

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Sammenligning af i CHR og i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder -------------------------------------------------------------------1

Læs mere

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning

Landbrugs- og gartneritællingen Vejledning Landbrugs- og gartneritællingen 2006 Vejledning Landbrugs- og gartneritælling 2006 Til brug for den årlige statistik over landbrugs- og gartneribedrifternes struktur mv. bedes De give de ønskede oplysninger

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser. ved model for fosforregulering som led i ny. husdyrarealregulering

Driftsøkonomiske konsekvenser. ved model for fosforregulering som led i ny. husdyrarealregulering 22. september 2016 Københavns Universitet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) Brian H. Jacobsen Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering

Læs mere

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2.

Den samlede opgjorte indtjening vil kunne konfiskeres efter reglerne i lovforslagets 93, stk. 2. Notat Sanktionering af sager om overproduktion af husdyr bøde og konfiskation Erhverv J.nr. MST-12411-00077 Ref. Marvn Den 6. oktober 2010 Bøde- og strafniveauet i sager om overproduktion af husdyr bør

Læs mere

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget

Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Projektartikel Videreudvikling af grønne regnskaber i landbruget Delprojekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm 26 Sammendrag: Et projekt under Grøn Erhvervsudvikling på Bornholm har vist, at muligheden

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

0 2,5 kilometer Kertemindevej 250 arealgodkendelse Oversigtskort, alle arealer Bilag 1 Odense Kommune Nørregade 36-38, 5000 Odense C Tlf. 65512525 Initialer: tsan Dato: 03.12.2015 Beskyttede naturområder

Læs mere

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0

husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Den Økologiske Landbrugsskole Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon Mobil 0 husdyrgodkendelse.dk Ansøgningsskema Type 11 Godkendelse Ansøgningsnummer 6937 Version 1 Dato 07-02-2008 Navn Den Økologiske Landbrugsskole Adresse Skovridervej 1, 8410 Rønde Telefon 96966666 Mobil 0 E-Mail

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet

Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter. Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Mulige modeller for omsættelige kvælstofkvoter Brian H. Jacobsen og Lars Gårn Hansen Fødevareøkonomisk Institut Københavns Universitet Indhold Introduktion Kvote baseret på tilførsel Kvote baseret på overskud

Læs mere

Bilag 1 2/36

Bilag 1 2/36 Bilag 1/36 Bilag 1 2/36 Bilag 2 3/36 Bilag 3 4/36 Bilag 4 5/36 Bilag 5 6/36 Bilag 6a 7/36 Bilag 6b 8/36 Bilag 7 9/36 Bilag 8a 10/36 11/36 Bilag 8b 12/36 13/36 Bilag 9 Malkekøer (SDM) BAT Etape 1 Alle dyr

Læs mere

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Udfyldning af skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Tilladelsesordningen Etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 15 DE og op til 75 DE

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010

Københavns Universitet. Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær. Publication date: 2010 university of copenhagen Københavns Universitet Notat om rammevilkår for vækst af det økologiske areal Tvedegaard, Niels Kjær Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

N-balancer på bedrifts- & oplandsniveau

N-balancer på bedrifts- & oplandsniveau N-balancer på bedrifts- & oplandsniveau Af Seniorforsker Tommy Dalgaard (tommy.dalgaard@agrsci.dk) Fagmøde i landovervågningen, Scandic Hotel Silkeborg den 26/2 2003 Program Eksempler fra oplandet omkring

Læs mere

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente?

Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Hvad kendetegner økologiske mælkeproduktion med høj jordrente? Noget tyder på at økologiske mælkeproducenter med god jord bør i højere grad gå efter synergienerne mellem mælkeproduktion og salgsafgrøder

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H.

Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H. university of copenhagen University of Copenhagen Driftsøkonomiske konsekvenser ved model for fosforregulering som led i ny husdyrarealregulering Jacobsen, Brian H. Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder)

Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Miljø- og Planlægningsudvalget L 55 - Bilag 8 Offentligt Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 dyreenheder) Det bekræftes, at de fremsendte oplysninger og kort er i overensstemmelse

Læs mere

Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling

Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling Bidrag til fællesrapporten i scenario-projektet Andet udkast Tommy Dalgaard, Hild Rygnestad, Jørgen D. Jensen, primo november 2000 Kommenteret af Andreas

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010

University of Copenhagen. Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen Indkomsttab ved oversvømmelse af arealer Jacobsen, Brian H. Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Klaus Søgaard, Markhaven Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mathias Knudsen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Sammendrag og perspektiv

Sammendrag og perspektiv Estimering af N-balancer og tab fra landbrugsbedrifter i et sammenhængende område ved anvendelse af registerdata og typebedrifter. Illustration af metoden anvendt i Mariager Fjord opland. Ved Ib Sillebak

Læs mere

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug.

Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget. v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Vandplanindsatsens konsekvenser for landbruget v/ Leif Knudsen, chefkonsulent, Videncentret for Landbrug. Landbruget er ikke én økonomisk enhed Landmand NN er interesseret i at vide, hvad indsatsen koster

Læs mere

Dato: 28. december qweqwe

Dato: 28. december qweqwe Dato: 28. december 2016 qweqwe Det åbne land består af landbrugsarealer, skove, naturområder og bebyggelse i landbyer samt fritliggende gårde og huse. Landbrugsarealerne er ofte under pres for en anvendelse

Læs mere

Aktiv brug af næringsstofbalancer af Anders Højlund Nielsen, Afd. for Jordbrugssystemer, DJF-Foulum

Aktiv brug af næringsstofbalancer af Anders Højlund Nielsen, Afd. for Jordbrugssystemer, DJF-Foulum Aktiv brug af næringsstofbalancer af Anders Højlund Nielsen, Afd. for Jordbrugssystemer, DJF-Foulum Sammendrag Der er brug for fortsat udvikling af vor viden om omsætning og udnyttelse af kvælstof (N)

Læs mere

Klassificering i bedriftstyper

Klassificering i bedriftstyper Tommy Dalgaard En metode til analyse af bedriftsstrukturens påvirkning af landskab og miljø Indledning Formålet med nærværende artikel er at illustrere, hvorledes en metode til klassificering i bedriftstyper

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

STRUKTURUDVIKLING I DANSK SVINEPRODUKTION 2015

STRUKTURUDVIKLING I DANSK SVINEPRODUKTION 2015 STRUKTURUDVIKLING I DANSK SVINEPRODUKTION 2015 NOTAT NR. 1537 De små svinelokaliteter mindskes fra ca. 5.800 i 2014 til ca. 3.000 i 2024. Med dem forsvinder ca. 5,8 mio. slagtninger. Hvis landets slagtesvineproduktion

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

B.1.3. Ejendomme 1998

B.1.3. Ejendomme 1998 B.1.3. Ejendomme 1998 Forpagtning I forbindelse med ansøgning om hektarstøtte angiver landmanden, hvilke arealer der indgår i bedriften. Det oplyses, hvor stort et areal fra hver ejendom, der er ejet eller

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Per Grupe Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord... 2 1. Bedriften...

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Potentialet for økologisk planteavl

Potentialet for økologisk planteavl Potentialet for økologisk planteavl Forsker Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut Sammendrag I Danmark er der sandsynligvis nu balance imellem produktionen og forbruget af økologiske planteavlsprodukter.

Læs mere