Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation"

Transkript

1 l Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009

2 Kort 1, Visning af postnumre. Tabel Kort 3, Gennemsnitlig ejendomsstørrelse. Postnumre. Analyse af region og kommuner. Visning af postnummer og kommuner inden for polygonen. Antallet af kommuner og herunder postdistrikter for den givne region og kommune. GLR-data for GR-data for OIS-Data Indhold Landbrugsareal (ha), Antal ejendomme, Antal bedrifter, Gennemsnitlig bedriftstørrelse ( >2 ha), Antal kvægbedrifter, Gennemsnitlig kvægbedrifts størrelse ( >2 ha), Antal svinebedrifter, Gennemsnitlig svinebedrifts størrelsen ( >2 ha). OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug under OIS og placering i landzone er taget med. Ejendommene er placeret efter postadressen. Vist på postnummerniveau. Farvekoden viser gennemsnitsstørrelsen af alle ejendomme i de angive størrelsesklasser og med adresse inden for området. Herudover vises som label den specifikke gennemsnitsstørrelse for postdistriktet. 2 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

3 Kort 4, Gennemsnitlig bedriftstørrelse GLR-data for Bedrifter er placeret i området efter CVR-adressens koordinat. Vist på postnummerniveau. Farvekoden viser gennemsnitsstørrelsen af alle bedrifter med adresse inden for området i de angive størrelsesklasser. Herudover vises som label den specifikke gennemsnitsstørrelse inden for postdistriktet. Kort 5, Overvejende husdyrproduktion GLR-data for GR-data for Analyse af region og kommuner. De enkelte bedrifters produktioner er opgjort på markblok niveau, og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter. Der er foretaget en farvelægning af arealerne efter nedenstående produktions fordeling. Temaet viser den overvejende husdyrart i henhold til gødningsregnskabets angivelser. Ubetydeligt landbrugsdrift: Under 15 % af ansøgte areal udnyttes til landbrugsdrift Ubetydelig husdyrproduktion: Over 15% af arealet er ansøgt Antal DE/ha < 0.1 DE/ha Ekstensiv husdyrproduktion: Antal DE/ha: DE/ha Kvægproduktion: Over 0.25DE/ha og DE-kvæg > 50% af DE-total Svineproduktion: Over 0.25DE/ha og DE-svin > 50% af DE-total Blandet produktion: Øvrige over 0.25 DE/ha Ved overvejende husdyrproduktion forstås, at minimum 50 % af en husdyrtype dækker det totale antal DE for det pågældende postdistrikt og at der er et dyretryk på over 0,25 DE/ha. 3 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

4 Kort 6, Arealanvendelse GLR-data for GR-data for Analyse af region og kommuner. De enkelte bedrifters produktioner er opgjort på markblok niveau, og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter Lagkagediagrammet viser fordelingen af arealanvendelsestyper i postdistriktet. Informationer om arealanvendelsen bygger på en inddeling af bedrifterne i bedriftstyper og følger paradigmer benyttet i LOOPafrapporteringerne. Den skalerede gråtoning af postdistriktets areal angiver på hvor stor en del af arealet der foreligger ansøgning efter enkeltbetalingsordningen. Med tal er angivet den konkrete procentsats for areal med ansøgt enkeltbetalingsordning. Landovervågningsoplandene (LOOP) er en del af Landovervågningsprogrammet, der er en analyse af forskellige specielt udvalgte overvågningsoplande. Overvågningen har til formål at kortlægge landbrugets indflydelse på næringsstofudvaskning og -transport. LOOP behandles udfra paradigmer med en inddeling af det dyrkede areal som kvægbrug, svinebrug, blandede brug og planteavlsbrug. 4 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Kort 7 9, Ændring i DE-kvæg; DE-svin; DE-total GR data for 2001 og 2006, samt GLR data for 2001 og Alle bedrifter, hvor landbrugsarealet er > 2 ha og der forefindes både GR og GLR data, er taget med. De enkelte bedrifters husdyrtryk er opgjort på markblok niveau for at sammenholde opgørelser over det samlede husdyrhold og det dyrkede areal i registrene. Data fra markblokkene er herefter opsummeret på postdistriktsniveau for 2001 og 2006 data og udviklingen gengives som ændring i %. Der tages højde for ændring i størrelsen af det dyrkede areal. Farvelagt efter procentændring mellem 2001 og Negative værdier betyder et fald i antal DE, positive værdier betyder en stigning i antal DE. For hvert postdistrikt er 2001 værdien angivet for antallet af DE. Der er anvendt data fra 2001 og 2006, da der ikke foreligger nyere data. Kort 10, Ændring i DE-total (DE/ha) GR-data for 2001 og 2006, samt GLR-data for 2001 og Alle bedrifter hvor landbrugsarealet er større end 2 ha og hvor bedriften findes i både GR og GLR, er taget med. De enkelte bedrifters husdyrtryk er opgjort på markblokniveau for, at sammenholde opgørelser over det samlede husdyrhold og det dyrkede areal i registrene. Data fra markblokkene er herefter opsummeret på postdistriktsniveau. Det opsummerede antal DE sættes i forhold til det dyrkede areal i området for data fra 2001 og Der tages højde for ændring i størrelsen af det dyrkede areal. Farvelagt efter ændring mellem årene 2001 og Negative værdier angiver et fald i antal DE/ha, positive værdier angiver en stigning i antal DE/ha. Den eksakte værdi for 2001 angivet med tal.

5 Kort 11, Husdyrhold på bedriftsniveau GR-data fra Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR registeret benyttes. Farvekoden viser det gennemsnitlige husdyrhold for alle dyrearter inden for postdistriktet. Gennemsnitsstørrelsen for kvæg- og svinebedrifter inden for området er angivet på kortet. Kort 12, Husdyrtryk GLR-data for GR-data for Alle bedrifter der er registreret i både GR og GLR er taget med. : De enkelte bedrifters husdyrtryk beregnes (DE/dyrket areal) og distribueres på markblokniveau. Data opsummeres på postnummerniveau. Ved beregningen af antal DE for den enkelte bedrift, er der taget hensyn til import og eksport af husdyrgødning. Som farvekode vises det beregnede husdyrtryk (DE/ha) for det dyrkede areal i området. De eksakte værdier er anført som label. Tallene for husdyrtrykket angiver på postdistrikt et gennemsnit for kvæghold, svinehold og andre husdyrhold, hvorfor værdier der nærmer sig 1,4 DE/ha, er en høj værdi. Kort 13, Kategorisering på baggrund af husdyrtryk GLR-data for GR-data for De enkelte bedrifters produktioner er opgjort på markblokniveau og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter. Som farvekode vises hvor stor en del af arealet, inden for postdistriktet, der ville have et husdyrtryk på over 1,4 DE/ha, hvis ikke der blev taget hensyn til import/ eksport af husdyrgødning. viser dermed indirekte, hvor mange bedrifter, der har et behov for gylleaftaler. Farvekoden og label viser procent af totalarealet med en husdyrtryk på over 1,4 DE/ha inden eksport/import. 5 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

6 Kort 14, Fordeling af ejendomme efter størrelse i ha Kort 15, Samlet areal for ejendomme inden for givne størrelsesklasser Kort 16, Fordeling af bedrifter efter størrelse i ha OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug i OISdatabasen og i landzone er taget med. Ejendommene er placeret efter postadressen. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser den antalsmæssige fordeling af ejendomme i de angive størrelsesklasser og med adresse inden for området. Gennemsnitsstørrelsen for alle ejendomme i postdistriktet er anført med røde tal. Det er vigtigt at bemærke at der er tale om data udtrukket for 2008, hvorfor jordbrugsarealerne/landbrugsarealerne kan varierer i forhold til kort 16 der er baseret på data fra Analyse af jordbrugserhvervene 2009 OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug i OIS databasen og i landzone er taget med. Ejendommene placeres efter postadressen. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser fordelingen af det samlede areal for ejendomme i de angive størrelsesklasser og med adresse inden for området. Det samlede areal for landbrugsejendommene i postdistriktet er anført med røde tal. Det er vigtigt at bemærke at der er tale om data udtrukket for 2008, hvorfor jordbrugsarealerne/landbrugsarealerne kan varierer i forhold til kort 16 der er baseret på data fra GLR-data for GR-data for Alle bedrifter over 2 ha i GLR eller med mere end 2 ha meldt i GR er taget med. For bedrifter med registreringer i både GR og GLR eller bedrifter med registreringer udelukkende i GR. Ved registrerin i GR benyttes adressekoordinaten for CVR-adressen i GR. For bedrifter med registreringer udelukkende i GLR benyttes adressekoordinaten for sagsnummer-adressen i GLR. I tilfælde af flere GLR-registreringer for bedriften, benyttes resultater på adressen med det største GLR areal. Dette paradigme gælder udelukkende for opgørelsen af antallet af bedrifter inden for området. Arealfordelingen af størrelsesklasserne beregnes ud fra beliggenheden af de tilhørende marker. Der kan således for postdistriktet godt kan være registreret et areal hørende til klassen over 400 ha, selvom der er anført 0 for antallet af bedrifter over 400 ha. Dette skyldes at den pågældende bedrift har adresse i nabopostdistriktet, men at markerne er lokaliseret i flere af de tilstødende postdistrikter.

7 Lagkagediagram, som på postnummerniveau viser det summeret landbrugsareal fordelt på bedrifterne i de angive størrelsesklasser. Kort 17, Afgrødevalg GLR-data for Oplysninger for alle registreringer i GLR tages med.. Data opsummeres på postdistriktsniveau. Alle afgrødearter (ca. 250 arter) er inddelt efter følgende gruppering: Vårkorn (alle vårkornarter til modenhed) Vinterkorn (alle vinterkornarter til modenhed) Grovfoder (græs, foderroer, majs, helsæd, grønkorn, foderbælgplanter) Kartofler (stivelseskartofler, spisekartofler) Frøgræs (alle sorter) Oliefrø/bælgsæd (alle oliefrø herunder raps; alt bælgsæd til modenhed herunder markært) Fabriksroer (sukkerroer) Andet (resten) Det samlede areal for afgrødegrupperne er vist i lagkagediagrammet (arealvægtet). Produktion af grovfoder er ofte forbundet med kvægdrift og produktion af korn ses i forbindelse med svinedrift. Kort 18, Fordeling af bedrifter efter antal dyreenheder GR-data fra Alle bedrifter med et husdyrhold over 75 DE er taget med. omfatter kun egentlige husdyrbedrifter.. Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR benyttes. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser antal ha fordelt på de angivne bedriftsklasser. 7 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

8 Kort 19, Fordeling af husdyr efter husdyrart GR-data fra Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR-registeret benyttes. Figuren er baseret på gødningsregnskaber hvorfor det er nødvendigt at tage højde for eksport og import af husdyrgødning for at kunne angive så præcise tal som muligt, for fordelingen af DE. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser den procentuelle fordeling mellem DE-kvæg, DE-svin og DE-andet. Andet er alle dyrearter ud over kvæg og svin. Hvis en husdyrtype i analysen omtales som værende dominerende, er det beregnet på grundlag af en dominanssats på 66 % eller mere af det samlede antal dyreenheder pr. ha for postdistriktet. Ved anvendelse af en dominanssats på 66 % er det muligt at trække en parallel til harmoniregler, hvor en kvægbestand på 2/3 af bedriften vil muliggøre en øget udbringningsmængde svarende til 2,3 De/ha i forhold til normen på 1,4 De/ha. 8 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Kort 20, Lokalisering af husdyrhold CHR-data, status ved udgangen af Produktionen er opsummeret på CHR og placeret på adressen for den konkrete produktion. viser antal DE fordelt på henholdsvis svin, kvæg og andet for de enkelte produktionssteder. medtager alle kvæg- og svineejendomme over 75 DE og Fjerkræ og pelsdyr fra 5 DE. Kort 21, Forholdet mellem N-norm og fordelt husdyr-n for planteavlere GLR-data for GR-data for Alle bedrifter klassificeret som planteavlsbedrifter og som findes i GR er taget med. De enkelte planteavleres N-norm og tildeling er opgjort på markblok niveau, og derefter opsummeret på de enkelte postdistrikter. Temaet viser hvor stor en del af planteavlernes kvælstofnorm, der bliver dækket med importeret husdyr N. Planteavlernes import af husdyrgødning opgøres på de til bedriften tilhørende udbringningsarealer og sættes i forhold til bedriftens N-norm. Der foretages herefter en opsummering på postdistriktsniveau. Når der i forbindelse med kort 21 benyttes begrebet importeret husdyr-n, er der for den enkelte bedrift tale om gødning importeret fra en anden bedrift og ikke nødvendigvis et andet postdistrikt. Farvekoden viser hvor stor en del af arealet, der dækkes af husdyr-n. Den resterende mængde tilegnes tildelingen af handelsgødning.

9 Forholdet mellem N-norm og den fordelte husdyr-n kan ses som en indikator for det reelle husdyrtryk. Dette skyldes at farvekoden, som angivet ovenfor, beskriver størrelsen af importeret husdyr-n og dermed hvor trykket fra husdyr reelt findes. Farvekoden kan ligeledes benyttes udfra et miljømæssigt synspunkt, idet det er muligt at få et billede af transport forbundet med importen af gødning. Kendes det totale areal, er det muligt at beregne hvor mange kg husdyr-n der bliver transporteret. Kort 22, Fordeling af husdyr efter husdyrart GR-data fra Alle bedrifter, hvor antallet af DE/ ha er større end 0 og landbrugsarealet er større end 2 ha er taget med.. Opsummering på postdistriktsniveau for alle bedrifter med adresse inden for området. Adressekoordinaten for CVR-nummeret i GR benyttes. Lagkagediagram som på postnummerniveau viser den antalsmæssige fordeling af bedrifter inden for de angive DE/ha klasser. Kort 23, Jordbundsdata Afgrænsningerne svarer til dem der findes for Farvekodekortet for Jordbundstyper, der er tilgængeligt på Miljøportalen. Jordbundens farvekode er transformeret til et JB-nummer. En underinddeling af farvekoder i JB-numre er frem for alt baseret på jordens tekstur og mere specifikt finsand. Oplysningerne hentes fra teksturdatabasen (database over jordprøver fortrinsvis udtaget i overjorden) der indeholder oplysninger om jordens tekstur samt humusindhold. Landsdækkende foreligger der ca prøver. Databasen administreres af Dansk Jordbrugsforskning (DJF) med trækningsret for det offentlige. På baggrund af data fra teksturdatabasen foretages en rummelig opskalering ved hjælp af farvekodekortet. I praksis foretages en GIS interpolation af de koordinatsatte teksturpunkter, hvor de grupperes efter farvekoden. Herefter beregnes der gennemsnitsværdier for de enkelte kornstørrelser og humusindholdet. Farvekodekortet gengiver jordtyperne i en forenklet form. Jb-numrene (1-12) er reduceret til Farvekoder (1-8). Se også Herudover vises lavbundsområder givet som særskilt afgrænsning.. 9 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

10 Farvelægning i henhold til områdeafgrænsninger i farvekodekortet. viser overjordens JB-nummer. Valg af JB-nummer baseres på analysedata fra teksturdatabasen med en udtagningsdybde på 0 20 cm. Herudover vises lavbundsarealer særskilt. Sidstnævnte bygger på en kortlægning fra midten af 1800-tallet og illustrerer, hvor der på dette tidspunkt blev registreret lavbundsarealer. Arealer i JB-kortet, som ikke er klassificeret som JB11 (organisk) kan antages at være drænet/ inddæmmet siden hen. 10 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Kort 24, Lokalisering af specialafgrøder GLR-data for Oplysninger for alle registreringer i GLR medtages.. Vises på adressekoordinaten registreret i GLR. Afgrødearter fra GLR grupperes på følgende måde: Alle træ- og buskfrugter Alle frilandsgrøntsager Alle registreringer af planteskoler/væksthuse Juletræsbeplantninger Afgrødearter markeres på kortet ved en specifik tegnsætning. Herudover markeres alle adressekoordinater hvor der i GLR er anmeldt økologisk drevne arealer. Disse bedrifter grupperes på kortet efter bedriftstype. Markeringen for økologisk drift kan have samme placering som visningen af specialafgrøder, f.eks. økologiske frilandsgrøntsager. Kort 25, Økonomi viser en beregning af den potentielle produktionsværdi for landbrugsbedrifter inden for postdistrikterne. Der er ikke taget højde for produktionsomkostninger. Beregninger er baseret på tal Økonomien i Landbrugets Driftsgrene 2005; FØI, 2007 samt Gartneriernes regnskabsstatistik Herfra anvendes produktionsværdien for afgrøder (kr/ha) og produktionsværdien for forskellige husdyrproduktioner (kr/stk). På bedriftsniveau opsummeres produktionsværdien ved at tage højde for den enkelte bedrifts areal med de enkelte afgrødetyper og antal/art husdyr (data fra GLR og GR). Der tages i denne simple approksimation f.eks. ikke højde for forskelle i jordbundstyper og dermed høstforskelle. Den samlede produktionsværdi for den enkelte bedrift beregnes som kr/ha/år. Disse værdier er opgjort i de til bedriften hørende marker og opsummeret på postdistriktsniveau. Alle bedrifter med registreringer i GLR er taget med. Lagkagediagram samt label på postdistriktsniveau Lagkagediagram, der viser fordeling af bedrifter i for-

11 hold til produktivitet, hvor der ikke differentieres mellem den andel af produktionsværdien, der kommer fra planteavlsdrift og husdyravl. Den gennemsnitlige totale produktionsværdi for bedrifter vises som farvekode for de enkelte postdistrikter. Kort 26, Bedriftsstatistik/ændringer Koblede GLR og GR data fra 2001 og Der medtages kun bedrifter over 5 ha og med registreringer i begge registre. Dette gøres for at undgå skævvridninger opstået gennem indførelsen af enkeltbetalingsordningen, som i 2005 medførte en voldsom stigning i antallet af ansøgninger fra bedrifter under 5 ha.. Data opsummeres på postdistriktsniveau efter at være blevet opgjort på markblokniveau for 2001 og I kortet vises der for hver postdistrikt en databoks med udviklingen af: - Antallet af bedrifter opdelt efter type - Det totale areal for bedriftstyperne - Gennemsnitsstørrelsen for bedriftstyperne - Gennemsnitlig husdyrhold for kvæg og svin 11 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud

Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Næringsstofbalancer på bedriftsniveau til forenklet regulering af landbrugets næringsstofforbrug og -overskud Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2 Grønne regnskaber 23 Næringsstofbalancer i Landovervågningen Som led i overvågningsprogrammet NOVA 23 er der siden 1999 hvert år blevet udarbejdet næringsstofregnskaber (grønt regnskab)

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte

Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 213 Rammevilkår for den danske økologiske jordbrugssektor og analyser af differentieret omlægningsstøtte Jørgen Dejgård Jensen, Lizzie Melby Jespersen, Niels Tvedegaard

Læs mere

Kvælstofbalancer i dansk landbrug

Kvælstofbalancer i dansk landbrug Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Kvælstofbalancer i dansk landbrug Mark- og staldbalancer Udgiver: Miljø-

Læs mere

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande

Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Det danske P- indeks Markdata kontra registerdata Undersøgelse af det danske P-indeks på baggrund af markdata fra to oplande Følgende personer har bidraget til rapporten Rita Hørfarter og Leif Knudsen,

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø

Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø Kortlægning af biomasse til energiproduktion på Fyn, Langeland og Ærø - Husdyrgødning, halm og biomasse fra naturarealer Af Torkild Birkmose, Kasper Stefanek, Kurt Hjort-Gregersen og Jørgen Pedersen, AgroTech

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000.

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk 16 Miljøgodkendelse af udbringningsarealer Jakob Kjærsgård Fastrupvej 30 7400 Herning Afgørelsesdato: xx.xxxx

Læs mere

Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse

Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Opgørelse af CO 2 - emissioner fra arealanvendelse og ændringer i arealanvendelse LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry) Metodebeskrivelse samt opgørelse

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II

FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER. Del II Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet FORBEREDELSE AF VANDMILJØPLAN III RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM GENERELLE VIRKEMIDLER Del II December 2003 1 Del II for Arbejdsgruppen for generelle

Læs mere

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering

Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Afprøvning af prototyper for kvælstofreguleringsmodeller 2015 ddd Der Der 2 Pilotprojekt for ny målrettet arealregulering Titel: Pilotprojekt for ny målrettet

Læs mere

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse

Opdateret analyse. driftsøkonomiske muligheder. pesticidanvendelse Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 197 Opdateret analyse af de driftsøkonomiske muligheder for en Opdateret analyse reduceret af reduceret pesticidanvendelse pesticidanvendelse i i dansk dansk landbrug

Læs mere

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning

Arealgodkendelse. Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør. Indledning Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Martin Riisgaard-Jensen Vanstedvej 61 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 18. juni 2014

Læs mere

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber

Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber Evaluering af pilotprojekt om balanceregnskaber - foreløbig Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Evaluering af pilotprojekt

Læs mere

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding

Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Fleksibel administration af tilladelser til markvanding Oktober 2012 Notatet Fleksibel administration af tilladelser til markvandig er et oplæg til drøftelse med kommunerne, der er myndigheder for administration

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING

VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING VIRKEMIDLER TIL REALISERING AF 2. GENERATIONS VANDPLANER OG MÅLRETTET AREALREGULERING JØRGEN ERIKSEN, POUL NORDEMANN JENSEN OG BRIAN H. JACOBSEN (REDAKTØRER) DCA RAPPORT NR. 052 DECEMBER 2014 AARHUS AU

Læs mere

EU s regnskabsstatistik for jordbrug

EU s regnskabsstatistik for jordbrug EU s regnskabsstatistik for jordbrug - metoder og resultater vedrørende Danmark Steffen Møllenberg E-mail: steffen@sjfi.dk Juli 2001 Abstract Hvert år udarbejdes i Bruxelles (RICA) en fælles regnskabsstatistik

Læs mere