Analyse af jordbrugserhvervene Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland"

Transkript

1 Analyse af jordbrugserhvervene

2 Indledning Omkring 77 af arealerne i landzone i anvendes til jordbrugsproduktion. Dette svarer stort set til gennemsnittet på landsplan, som ligger på 75. Andelen af det dyrkede areal varierer fra kommune til kommune. 17 af al landbrugsjord i Danmark dyrkes i, hvor der i 2006 var et samlet landbrugsareal på ha. Landbrugsareal Ved landbrugsareal forstås - med mindre andet er anført - det areal, der er søgt EU-støtte til. Der er kun medtaget ejendomme, hvor der er søgt EU-støtte til mere end 2 ha. Landsgennemsnittet for bedriftsstørrelsen var i 2006 på 53 ha. Antallet af bedrifter i var i 2006 på med en gennemsnitsstørrelse på 53 ha. Bedriftsstørrelsen var størst i Kalundborg Kommune med en gennemsnitsstørrelse på 122 ha og mindst i Køge Kommune med en gennemsnitsstørrelse på 17 ha. Bedrift Ved en landbrugsbedrift forstås en driftsenhed, der anvendes til jordbrugsmæssige formål, som for jordernes vedkommende er fastsat i lov om drift af landbrugsjorder og som drives af samme fysiske eller juridiske person. En bedrift kan bestå af en eller flere landbrugsejendomme, samt arealer uden landbrugspligt og tilforpagtede arealer. Fra 2001 til 2006 er der registreret en stigning i antal svin for på knap 35. Samtidigt er der sket en reduktion i antallet af kvæg på godt 21. Den største tilbagegang i antal for kvæg ses i Stevns Kommune med en nedgang på 30. Den største fremgang i antal for svin ses i Greve Kommune med 54 og Faxe Kommune med 33. Der kan for Odsherred og Solrød kommuner ses en tilbagegang i antal for svin med henholdsvis 21 og 19. Samlet set udgør kvægbedrifterne i 28 af husdyrholdene og svinebedrifterne 72 af det samlede antal husdyrhold. Dyreenhed () En dyreenhed () er en beregningsenhed, som bruges, når husdyrbrug skal reguleres ud fra deres gødningsproduktion. Hvor mange dyr, der går på en dyreenhed, afhænger af husdyrartens gødningsproduktion. En dyreenhed () er fastsat ud fra 100 kg kvælstof ab lager pr. i det staldstystem med mindst kvælstoftab jf. bilag 1 til bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage mv. Strukturudvikling 1.1 Indledning Strukturudviklingen i svarer stort set til udviklingen for hele Danmark. Udvikling af landbrugsbedrifter går mod færre og større landbrugsbedrifter. En af de afgørende faktorer har været de størrelsesøkonomiske forhold. Bedrifterne lægges sammen for at opnå større driftsenheder, hvilket har medført en reduktion af de mellemstore bedrifter. Regional sammenligning og Region Nordjylland har omtrent samme mængde landbrugsareal i regionen. Der ses dog en væsentlig mindre husdyrproduktion i. Dette skyldes at landbrugsarealet i stedet udnyttes til planteavl. Der ses bl.a. koncentreret plante avl i Guldborgsund og Lolland Kommune og ellers dyrkes der meget hvede og raps på Sjælland. 2 Analyse af jordbrugserhvervene 2009

3 1.2 Den regionale situation Kommune Landbrugsareal (ha) Antal ejendomme Antal bedrifter Gennemsnitlig bedriftsstørrelse (ha) Antal bedrifter med kvæg Gennemsnitlig kvægbedriftsstørrelse () Antal bedrifter med svin Gennemsnitlig svinebedriftsstørrelse () Faxe , , ,7 Greve ,2 2 21, ,7 Guldborgsund , , ,3 Holbæk , , ,7 Køge , , ,3 Kalundborg ,7 6 90, ,8 Lejre , , ,6 Lolland , , ,8 Næstved , , ,4 Odsherred , , ,1 Ringsted , , ,8 Roskilde ,4 7 24, ,7 Slagelse , , ,1 Solrød ,3 2 33,1 0 0 Sorø , , ,7 Stevns , , ,9 Vordingborg , , , , , ,9 Danmark , , ,9 Tabel: Opsummering for den enkelte kommune Tabel 1 Viser generelle regionale og kommunale oplysninger.. Kilde: GR-Data og GLR-data Analyse af jordbrugserhvervene 2009

4 1.3 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse I er der ca landbrugsejendomme over 2 ha med ca ha landbrugsjord af disse ejendomme er mellem 2 og 30 ha og de råder sammenlagt over næsten 2000 ha landbrugsjord. Dette svarer til næsten 39 af al landbrugsjorden i og 7 af al landbrugsjord i hele Danmark. Der er i 25 landbrugsejendomme over 400 ha, som samlet set råder over ha landbrugsjord. 5 af de største landbrugsejendomme er beliggende i Kalundborg Kommune og 4 er beliggende i Slagelse og Næstved kommuner. Guldborgsund og Lolland kommuner har flest landbrugsejendomme med henholdsvis og landbrugsejendomme. Solrød og Greve kommuner, der er beliggende ved Køge Bugt, har færrest landbrugsejendomme med henholdsvis 92 og 111 ejendomme. (Tabel side 3) Gennemsnitlig ejendomsstørrelse Baseret på OIS-data udtrukket oktober Alle ejendomme med hovedkode landbrug og i landzone er medtaget. Ejendommene placeres efter postadressen. under ha over Ejendom Ved en ejendom forstås en landbrugsejendom, der er noteret som én ejendom i Kort- og Matrikelstyrelsens matrikelregister. En landbrugsejendom er undergivet landbrugspligt og er omfattet af reglerne i lov om landbrugsejendomme Gennemsnitlig ejendomsstørrelse fordelt på størrelsesklasser. Gennemsnitsstørrelsen af alle ejendomme inden for postdistriktet er vist med hvide tal. Kilde: OIS-data udtrukket oktober Analyse af jordbrugserhvervene 2009

5 1.4 Bedriftsforhold Bedrifternes størrelse I er der godt bedrifter over 2 ha af disse bedrifter er mellem 2 og 10 ha. 61 af bedrifterne er under 30 ha. Disse bedrifter kan typisk klassificeres som fritids- og hobbylandbrug Gennemsnitlig bedriftsstørrelse under 20 ha ha ha ha ha ha ha Baseret på GLR-data Alle bedrifter på over 2 ha medtaget. Bedrifterne placeres efter postadressen over 70 ha Næstved og Holbæk kommuner er de kommuner med flest bedrifter i med henholdsvis 970 og 963 landbrugsbedrifter, og de råder over henholdsvis ha og ha landbrugsjord. Lolland Kommune har ialt ha landbrugsjord og der er godt 635 bedrifter beliggende i kommunen. Lolland og Guldborgsund kommuner har flest landbrugsbedrifter over 400 ha og der er ialt beliggende 17 og 16 bedrifter. De 118 største bedrifter udnytter godt 17 af det samlede landbrugsareal. Solrød og Greve kommuner har færrest landbrugsbedrifter med henholdsvis 53 og 72 bedrifter Bedrifternes beliggenhed Uddannelseskrav Det kræver ikke nogen landbrugsmæssig uddannelse at erhverve landbrugsejendomme/ bedrifter på sammenlagt maksimalt 30 ha Gennemsnitlig bedriftsstørrelse fordelt på størrelsesklasser. Gennemsnitsstørrelsen af alle bedrifter inden for postdistriktet er vist med hvide tal. Kilde: GLR-data for Analyse af jordbrugserhvervene 2009

6 1.5 Husdyrforhold Husdyrforhold Det samlede billede af arealanvendelsen og husdyrproduktionen for viser, at der generelt drives meget planteavl i regionen. Den mest landbrugstunge kommune er Lolland Kommune. Her er det fortrinsvis planteavlen som er den største indtægtskilde. Det er generelt for Regionen, at der findes en ekstensiv husdyrproduktion og der er flere områder med en ubetydelig husdyrproduktion. I den nordvestlige del af Sjælland, i Kalundborg Kommune, er der dog overvejende svineproduktion. Husdyrtrykket er her højere end de øvrige kommuner idet der her et husdyrtryk på 0,61 /ha. Det gennemsnitlige husdyrtryk for hele regionen kan generelt betegnes som ubetydelig husdyrproduktion. Der er et forholdsvis lavt gennemsnitlig husdyrtryk på 0,38 /ha. Dette kan være affødt af, at der er tradition for store roeproduktioner i den sydlige del af regionenen primært for Lolland og Guldborgsund Kommune, og der generelt er en lav husdyrbesætning på Sjælland. Overvejende husdyrproduktion Kvægproduktion Svineprodkution Blandet produktion Ekstensiv husdyrproduktion Ubetydelig husdyrproduktion Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra Bedrifternes husdyrhold distribueres til de til bedrifterne knyttede markblokke og opsummeres for postdistrikterne. Postdistrikterne grupperes efter den RYHUYHMende husdyrart i området Overvejende husdyrproduktion. Ved overvejende husdyrproduktion skal forstås, at mindst 50 af en husdyrart indgår i postdistriktets samlede husdyrproduktion. Er det totale antal for både kvæg og svin i et postdistrikt mindre end 50, er det klassificeret som blandet produktion. Postdistrikter, hvor mindre end 15 af arealet bliver udnyttet til landbrugsdrift, er her klassificeret som ubetydelig landbrugsdrift. 6 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Ubetydelig landbrugsdrift Husdyrtryk Husdyrtrykket angives i antal dyreenheder pr. hektar (/ha). Det beregnes ud fra antallet af bedriftens dyreenheder og det harmoniareal, som bedriften har til rådighed (dvs. de arealer, der må tildeles husdyrgødning). Kilde: GLR-data og GR-data 2006

7 1.5 Husdyrforhold 42,9 48,3 46,5 39,7 65,0 20,8 45,1 73,2 53,1 44,4 45,6 78,7 63,0 60,7 54,1 53,6 70,1 71,2 80,6 90,1 72,9 48,5 56,1 Enkeltbetalingsordning Afløser for hektarstøtteordningen. Arealtilskud fra EU til den enkelte landmand, som har betalingsrettigheder og som råder over jord, der kan anvendes til landbrugsformål. 63,2 4,3 54,3 59,4 67,2 69,5 70,3 53,7 73,0 49,9 69,0 58,5 69,7 79,0 75,1 73,0 26,1 67,4 44,8 71,8 69,8 78,2 71,1 68,3 61,2 58,3 41,8 53,3 75,643,1 67,6 71,0 82,4 88,0 5,7 45,8 58,3 69,2 61,7 69,7 41,6 49,7 77,2 45,8 70,1 0,7 38,7 73,8 73,9 78,4 79,2 70,0 67,5 70,1 67,6 52,7 48,8 57,1 40,8 46,1 79,9 56,5 58,4 68,0 67,0 0,0 64,6 77,9 71,4 77,7 55,250,3 65,4 63,5 69,2 71,2 64,6 61,0 45,5 71,6 59,0 78,0 83,9 54,0 71,6 69,7 61,8 69,2 75,2 45,5 74,1 59,5 67,2 67,8 67,3 71,4 56,7 72,4 80,8 80,9 27,56,6 29,3 80,0 59,2 60,7 45,0 80,4 73,5 62,0 64,9 48,4 29,5 63,8 65,8 53,5 70,1 33,7 36,5 15,7 60,8 52,7 65,6 63,2 58,8 42,5 64,4 77,7 65,4 68,9 69,0 70,5 Arealanvendelse 59,5 72,0 80,1 69,4 58,6 41,2 68,4 73,3 78,5 69,0 79,6 81,8 57,9 78,4 74, Planteavl 68, Kvægavl 57, Svineavl 71, Andet 75,7 81,1 72,8 69,9 70,4 71,9 79,1 61, ,1 61,2 60,9 55, ,6 77,7 69,6 60,258,6 ansøgt 74,3 70,6 53,4 62,6 71,8 76,7 68,7 67,4 80,9 65,0 87,1 63,9 72,0 76,4 77,2 66,5 71,4 71,4 83,6 71,2 76,4 56,5 Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra Bedrifterne klassificeres og arealandelen for de forskelllige typer distribueret i markblokkene opsummeres for postdistrikterne. Det totale ansøgte areal sættes i forhold til postdistriktets areal Arealanvendelse. Lagkagerne viser, hvor stor en del af det EU-ansøgte areal der optages af bedrifter med primært planteavl, kvægavl og / eller svineavl. Den skalerede gråtoning af postdistrikterne angiver, hvor stor en del af postdistriktets areal, der søges EU-støtte til - inddelt i intervaller. De gule tal angiver den konkrete procentsats for hvor stort et areal, der er søgt EU-støtte til (efter enkeltbetalingsordningen). Kilde: GLR-data og GR-data Analyse af jordbrugserhvervene 2009

8 1.6 Udviklingen i husdyrtrykket Ændring i husdyrtryk for kvæg i perioden fra 2001 til I 2001 var der ca kvæg i det, der i dag er. Dette svarede til godt 5 af det samlede antal for kvæg i hele landet. Frem til 2006 ses der en gennemsnitlig reduktion i antal for kvæg på godt 20, svarende til På landsplan var der samlet set sket en reduktion på godt 10 svarende til ca antal. I Stevns og Holbæk kommuner ses den største reduktion i antal kvæg med henholdsvis 30 og 29. I Solrød Kommune var der en stigning i kvæg på 15, dog har Solrød Kommune det mindste areal med ha landbrugsjord Ændring i kvæg Label: ændring i og kvæg i < > Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra 2001 hhv Bedrifternes husdyrhold distribueres til de til bedrifterne knyttede markblokke og opsummeres for postdistrikterne. Udviklingen beregnes som forskel mellem data for 2006 og Den gennemsnitlige ændring i husdyrtrykket for kvæg fra 2001 til Farvelagt efter ændring i procent, hvor negative værdier svarer til et fald i og positive værdier svarer til en stigning i antal. Antal i 2001 er angivet for hvert postdistrikt. Kilde:GR-data og GLR-data for henholdsvis 2001 og Analyse af jordbrugserhvervene 2009

9 1.6 Udviklingen i husdyrtrykket Ændringen i husdyrtrykket for svin i perioden fra 2001 til I 2001 var der godt svin i. Dette svarede til næsten 12 af det samlede antal svin for hele landet. Frem til 2006 var der en gennemsnitlige stigning i antal svin på knap 8, svarende til 8.400, hvorimod der på landsplan er sket en stigning på godt 11 svarende til ca antal. Den største stigning ses i Lolland Kommune med en stigning i antal for svin på knap Ændring i svin Label: ændring i og svin i < > Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra 2001 hhv Bedrifternes husdyrhold distribueres til de til bedrifterne knyttede markblokke og opsummeres for postdistrikterne. Udviklingen beregnes som forskel mellem data for 2006 og Den gennemsnitlige ændring i husdyrtrykket for svin fra 2001 til Farvelagt efter ændring i procent, hvor negative værdier er lig fald i og positive værdier er lig stigning i antal. Kilde: GR-data og GLR-data for henholdsvis 2001 og Analyse af jordbrugserhvervene 2009

10 1.6 Udviklingen i husdyrtrykket Ændring i husdyrtryk i perioden fra 2001 til 2006 I er den totale ændring i faldet med knap 1. I Odsherred Kommune ses den største samlede reduktion på godt 14. Den største stigning i ses i Lolland Kommune. Her er antallet af dyreenheder steget med godt Ændring i det totale antal / ha Der er i sammenlagt sket en reduktion af det samlede totale husdyrtryk med 0,01 /ha. Det er en generel tendens i, at antallet af /ha er reduceret. Der ses dog en stigning i for Faxe, Greve, Guldborgsund og Lolland kommuner. Det er vigtigt, at der tages forbehold for tallene for de mindre kommuner omkring København, idet få får en større virkning, da der her ikke findes mange Ændring i total Label: ændring i og total i < > 20 Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra 2001 hhv Bedrifternes husdyrhold distribueres til de til bedrifterne knyttede markblokke og opsummeres for postdistrikterne. Udviklingen beregnes som forskel mellem data for 2006 og De gennemsnitlige antal for det dyrkede areal i postdistriktet. Den eksakte værdi er angivet med sorte tal. Kilde: GR-data og GLR-data for henholdsvis 2001 og Analyse af jordbrugserhvervene 2009

11 1.6 Udviklingen i husdyrtrykket /ha -9 Baseret på0.84 en kobling mellem GLR-data og gødnings2001 /ha -7 regnskabsdata fra 2001 hhv Bedrifternes husdyrhold distribueres til de til bedrifterne knyttede markblokke og opsummeres for postdistrikterne. Udviklingen beregnes /ha -4 som forskel mellem data for 2006 og 2001 under hensyntagen til det dyrkede areal de respektive år. /ha /ha /ha /ha /ha 1 /ha /ha 9 /ha /ha 3 /ha /ha /ha 0.11 /ha /ha /ha /ha -8 /ha 1/ha /ha 0.10 /ha /ha /ha /ha /ha /ha -0.10/ha /ha /ha /ha /ha 4 /ha /ha /ha 0.17 /ha -7 /ha /ha /ha /ha -5 /ha /ha /ha 2 /ha 4 /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha -2 /ha /ha /ha /ha /ha /ha -2 /ha /ha -9 /ha /ha 2 /ha /ha -0.12/ha /ha /ha /ha -4 /ha /ha /ha /ha -9 /ha /ha -9 /ha /ha -7 /ha /ha /ha /ha /ha -4 /ha -9 /ha /ha /ha 9/ha /ha /ha /ha 2 /ha /ha 0.11 /ha -6 /ha /ha -7 /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha 4 /ha 2 /ha 0.10/ha -1/ha /ha /ha 1 /ha 4 /ha -2 /ha /ha /ha /ha /ha -/ha /ha /ha -8 /ha /ha 8 /ha /ha /ha /ha /ha -5 /ha /ha /ha /ha /ha -3 /ha /ha /ha 2/ha /ha -2/ha 1 /ha -3 /ha /ha /ha /ha /ha -7 /ha /ha /ha /ha 0 /ha /ha -1 /ha 2 /ha /ha -1/ha /ha 3 /ha 2 /ha /ha -1 /ha 5 /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha -1 /ha 4 /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha -0.17/ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha 0.31 /ha /ha 1 /ha /ha /ha 0.29 /ha /ha /ha /ha /ha /ha 3 /ha /ha /ha /ha -5 /ha /ha 4 /ha 9/ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha /ha Ændring i /ha total Label: Ændring i /ha og /ha i 2001 < /ha > Den gennemsnitlige ændring i /ha fra 2001 til Farvelagt efter ændring i procent, hvor negative værdier svaret til et fald i og positive værdier svarer til en stigning i antal. Kilde: GLR-data og GR-data for henholdsvis 2001 og Analyse af jordbrugserhvervene 2009

12 1.7 Husdyrhold på bedriftsniveau Bedrifternes husdyrhold Husdyrproduktionen i var i 2006 skævvredet. I den nordvestlige del af regionen samt den sydlige del i området ved Lolland og Guldborgssund kommuner er husdyrproduktionen særlig stor, hvor den midterste og centrale del er kendetegnet ved mindre husdyrproduktion. Det er svinebedrifterne, der med 51, udgør den overvejdende andel af husdyrbedrifterne i regionen med ca. 772 svinebedrifter. Bedrifter med kvægproduktion udgør 37 svarende til 559 bedrifter, mens bedrifter med andre husdyrtyper udgør ca. 12 med knap 180 bedrifter. Kvægbedrifterne i havde i 2006 et gennemsnitligt husdyrhold på 89 ; størst i Guldborgsund og Lolland Kommune med henholdsvis 118 og 115 pr. bedrift og mindst i Greve og Roskilde kommuner med henholdsvis 22 og 25 pr. bedrift. Det største antal kvægbedrifter var at finde i Holbæk Kommune med 68 kvægbedrifter. Greve og Solrød kommuner havde færrest kvægbedrifter med 2 kvægbedrifter i hver kommune Svin: 54 Svin: 79 Svin: Svin: Svin: Svin: 87 Svin: 75 Svin: Svin: 60 Svin: Svin: Svin: 266 Svin: Svin: 35 92Svin: 120 Svin: Svin: Svin: Svin: 17 Svin: 74 Svin: Svin: Svin: 49 Svin: Svin: Svin: Svin: 148 Svin: Svin: 194 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 134 Svin: 52 Svin: 211 Svin: Svin: Svin: 450 Svin: Svin: Svin: 223 Svin: 279 Svin: Svin: Svin: 177 Svin: Svin: 90 Svin: 125 Svin: Svin: 0 Svin: 91 Svin: 120 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 121 Svin: 253 Svin: Svin: 106 Svin: 170 Svin: 48 Svin: 100 Svin: Svin: 130 Svin: 188 Svin: 121 Svin: Svin: 63 Svin: 160 Svin: Svin: 134 Svin: 104 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 196 Svin: Svin: 107 Svin: Svin: Svin: 193 Svin: 96 Svin: Svin: Svin: 110 Svin: 59 Svin: 62 Svin: 95 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 185 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 140 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 299 Svin: Svin: 97 Svin: Svin: 254 Svin: Svin: 154 Svin: Svin: Svin: 32 Svin: 110 Svin: 145 Svin: Svin: Svin: 174 Svin: Svin: Svin: 116 Svin: 198 Svin: Svin: 187 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 23 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 133 Svin: Svin: 117 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 226 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 56 Baseret på gødningsregnskabsdata for Alle bedrifter med indbretninger af husdyrhold er medtaget. Bedrifterne er placeret efter CVRadressen 66 Svin: Svin: 191 Svin: Svin: 220 Svin: Svin: Svin: Svin: Svin: 105 Svin: Svin: Svin: Svin: 72 Gennemsnitlig husdyrhold på bedriftsniveau 109 Svin: Svin: Svin: 100 under Svin: Svin: Svin: Svin: 172 Svin: 138 Svin: Svin: Svin: Svin: 64 over 150 Svin: Analyse af jordbrugserhvervene Svin: Svin: 33 Svin: Svin: Svin: 152 Svinebedrifterne havde i 2006 et gennemsnitligt husdyrhold på 125 med Greve som den kommune med gennemsnitligt flest i svin pr. bedrift med 247. Greve og Solrød kommuner havde færrest bedrifter med henholdsvis 2 og 0 svinebedrifter. Hvis der ses bort fra Greve Kommune havde Lolland Kommune det største gennemsnitlige svinehusdyrhold med 167 pr. bedrift. Guldborgssund kommune havde flest svinebedrifter med 132 svinebedrifter. 130 Svin: Gennemsnitlig husdyrhold på bedriftsniveau. Farvekoden viser det gennemsnitlige husdyrhold for alle dyrearter. Den gennemsnitlige værdi for kvæg- og svinebedrifterne indenfor postdistriktet er anført med sorte tal. Kilde: GR-data for 2006

13 1.7 Husdyrhold på bedriftsniveau (Fortsat fra forrige side) Bedrifter med blandet eller andre husdyrarter var gennemsnitligt størst i Guldborgssund Kommune med 61 pr. bedrift. De mindste bedrifter lå i Greve Kommune med 4 pr. bedrift. Husdyrholdenes gennemsnitlige størrelse på de enkelte bedrifter er størst for Lolland og Falster og mindst for midtsjælland. Omkring København får de enkelte få bedrifter en større virkning, selvom der reelt ikke er noget husdyrhold på kommuneniveau Husdyrtrykket i /ha < Husdyrtryk Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra Bedrifternes husdyrtryk korrigeres for import/eksport af husdyr-n og distribueres i de til bedriften knyttede udbringningsarealer (GLR-oplysninger). Herefter summeres på postdistriktsniveau > Husdyrtrykket i er generelt ubetydeligt med et gennemsnit for de sjællandske kommuner på 0,38 /ha. Husdyrtrykket er højst i Kalundborg Kommune, hvor der er 0,61 /ha. Kalundborg Kommune er samtidigt en af de kommuner med mange pr. bedrift indenfor både kvæg, svin og andet. I postdistrikt Nyrup i Holbæk Kommune er husdyrtrykket højst med 0,91 /ha. Det laveste gennemsnitlige husdyrtryk findes i Solrød Kommune med 0,17 /ha. Solrød og Greve Kommune ligger nær København, hvor der ikke findes nogen reelle husdyrbedrifter. I Lolland Kommune er der en del postdistrikter, hvor husdyrtrykket er meget lavt. Dette skyldes at der her er mange planteavlsbedrifter i stedet for husdyrbedrifter Det gennemsnitlige husdyrtryk for det dyrkede areal i postdistriktet. Den eksakte værdi er angivet med sorte tal. Kilde: GLR-data og GR-data for Analyse af jordbrugserhvervene 2009

14 1.8 Harmoniforhold Andel af harmoniareal Husdyrtætheden er generelt lav for. I er gennemsnittet for harmoniarealet med et husdyrtryk over 1,4 /ha på 5,4 Det betyder, at der reelt ikke findes mange kvægbedrifter med et harmonikrav på 1,7 eller 2,3 /ha og at der derfor ikke er behov for aftaler om afsætning af gødning fra de enkelte husdyrbedrifter. I Kalundborg Kommune har 10 af harmoniarealet en belægningsgrad på over 1,4 /ha som den kommune med størst belægningsgrad. Lavest er Solrød Kommune, hvor 0,2 har en belægningsgrad over 1,4 /ha I den sydlige del af, og enkelte postdistrikter nær København, er andelen af harmoniarealet over 1,4 /ha på 0,0. Dette skyldes meget få husdyrbedrifter, hvor planteavlen er den primære indtægtskilde/ brugsform læsevejledningen eller hos plantedirektoratet Andel af harmoniareal over 1.4 /ha < > 30 Baseret på en kobling mellem GLR-data og gødningsregnskabsdata fra Bedrifternes husdyrhold distribueres til de til bedrifterne knyttede markblokke uden korrektion for import/eksport af husdyr-n. Det samlede harmoniareal over 1.4 /ha sættes i forhold til postdistriktets areal Note: Yderligere information kan indhentes i Harmoniareal Areal med et gødningsbehov, som en bedrift har til rådighed til udbringning af husdyrgødning Andel af harmoniarealet med et husdyrtryk over 1,4 /ha, uden hensyn til import/eksport af husdyrgødning. Kortet viser et indirekte billede af hvor mange bedrifter, der har behov for gylleaftaler. Kilde: GR-data og GLR-data for Analyse af jordbrugserhvervene 2009

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Læsø Kommune 6 9940 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene 2009 6.1 Ejendomsforhold Ejendomsstørrelse

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Tårnby Kommune 2200 1432 2000 1560 1436 17501705 1422 2450 2300 18 650 2770 2791 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune

kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. Analyse af jordbrugserhvervene 2009 Sønderborg Kommune 17 5600 6430 6200 6440 6400 330 6300 6320 6470 6340 6310 Analyse af jordbrugserhvervene for kommunen er hovedsagligt udarbejdet på baggrund af data fra de viste postdistrikter. 1 Analyse af jordbrugserhvervene

Læs mere

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation

Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kortspecifikation l Analyse af Jordbrugserhvervenen 2009 Kort 1, Visning af postnumre. Tabel Kort 3, Gennemsnitlig ejendomsstørrelse. Postnumre. Analyse af region og kommuner. Visning af postnummer og kommuner inden for

Læs mere

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune

Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Jordbruget i tal og kort Faaborg-Midtfyn Kommune Indhold Indholdfortegnelse s. 3 Landbrugsejendomme s.4 Bedrifter s.5 Husdyrbrug s.7 Planteavl s.8 Frugt og grøntsager s.9 Skovbrug og natur s.10 Beskæftigelse

Læs mere

Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013

Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013 Jordbrugsanalyse Holbæk Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Ejendomsforhold... 4 Lokalisering af landbrug i Holbæk Kommune... 7 Kvæg...19 Svin...20 Mink...21 Jordbundsforhold...22

Læs mere

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune

Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune Bilag H Jordbrugsanalyse for Syddjurs Kommune Staten sætter igennem Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 krav om, at kommunerne benytter en jordbrugsanalyse som grundlag for planlægning

Læs mere

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder

Miljøcenter Århus. Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm. Kortlægning af arealanvendelse og forureningskilder Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Projektnr.: 30.6514.03 August / 2008 Miljøcenter Århus Afsluttende kortlægning Brædstrup og Våbensholm Kortlægning af arealanvendelse og

Læs mere

Landbrugets udvikling - status og udvikling

Landbrugets udvikling - status og udvikling Landbrugets udvikling - status og udvikling Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 26 Landbrugsdata status og udvikling

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. odsherred. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv odsherred VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 landbrug og fødevarer 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste.

Produktionen på ejendommen må maximalt være 56,6 DE i heste. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 56 09 HANDEL MED HESTE JOHN BYRIALSEN Vievej 24 8832 Skals virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk 10 tilladelse til etablering/lovliggørelse

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 36 af 21. oktober 2015 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær (DF). Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 39 Offentligt Skatteudvalget 205-6 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 36 Offentligt 6. november 205 J.nr. 5-3020380 Til Folketinget Skatteudvalget

Læs mere

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013.

København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Biomasse.Dok.2.5 København Vest området: Biomasseressourcer i Roskilde og Lejre kommuner Den 9. juni 2013. Revideret den 7. september 2013. Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand, Cristina C. Landt og Tyge Kjær,

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Fordelingen af unge i RKI i Danmark

Fordelingen af unge i RKI i Danmark N O T A T Fordelingen af unge i RKI i Danmark 29. januar 2016 Hver 20. ung står registreret som dårlig betaler i Danmarks største skyldnerregister RKI. Værst står det til i Vest- og Sydsjælland mens landsdele

Læs mere

Stigende pendling i Danmark

Stigende pendling i Danmark af forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk Chefkonsulent i DJØF Kirstine Nærvig

Læs mere

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune

Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Herning Kommune Udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til placering af store husdyrbrug i Kommunerne er med ændringen af planloven blevet forpligtet til i større grad at lave en afvejning af arealforbruget,

Læs mere

Jordbrugsanalyse. For Hedensted Kommune

Jordbrugsanalyse. For Hedensted Kommune For Hedensted Kommune 2013-2017 1 Hedensted Kommune Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Tlf.: 7975 50 00 hedensted@hedensted.dk www.hedensted.dk Udarbejdet: Mette Højby Layout: Bente Hansen 2 Baggrunden I

Læs mere

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland

Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland Region Sjælland Koncern Økonomi, Analyse og afregning 20. januar 2013 Kommunal Medfinansiering (KMF) i løbende priser. Figur- og tabelsamling vedr. Udviklingen for hver kommune i Region Sjælland 2007-2012

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Fattigdommen vokser især på Sjælland

Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdom i Danmark Fattigdommen vokser især på Sjælland Fattigdommen i de danske kommuner er ikke jævnt fordelt. Specielt udkantskommuner, de tre storbyer og vestegnskommunerne er hårdt ramt af fattigdom.

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Sjællands område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark

Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Flest danskere på efterløn i Udkantsdanmark Der er i dag 121.700 fuldtidspersoner på efterløn i Danmark. Andelen af personer på efterløn varierer imidlertid betydeligt imellem landets kommuner. Mens andelen

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Takster i Flextur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 16. august 2012 Mads Lund Larsen 06 Takster i Flextur Indstilling: Administrationen indstiller, At Flextur grunden inkl. 5 km ændres fra at følge en

Læs mere

I dette notat gennemgås de enkelte temaer om udgangspunkt for en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord.

I dette notat gennemgås de enkelte temaer om udgangspunkt for en udpegning af særligt værdifuld landbrugsjord. Bilag 1 - Jordbrugsanalyse Statsforvaltning Nordjylland har i samarbejde med kommunerne udarbejdet jordbrugsanalyser til brug i den kommunale planlægning. Staten sætter igennem Oversigt over statslige

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GULDBORGSUND JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GULDBORGSUND JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. Ringsted. Center for. VækstAnalyse. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Ringsted VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING

Læs mere

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013

FlexNyt. Folingssæson. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 10, 2013 FlexNyt Indhold Heste Folingssæson Handelsgødning til kløvergræs Frist for indberetning af gødningsregnskaber og sprøjteoplysninger udskydes Husk nye regler for udbringning af gødning Fødevarekædeoplysninger

Læs mere

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S

En del af: SAMSØ ØKOJORD A/S SAMSØ ØKOJORD A/S VISION På Samsø har vi valgt en ny vej for landbruget. Vi har stiftet en jordbrugsfond med det formål at købe jorden fri til økologi og fremtidssikre bæredygtigt landbrug Jordbrugsfonden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme

Forslag. Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme Fremsat den {FREMSAT} af fødevareministeren Udkast af 16. juli 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om landbrugsejendomme (Ophævelse af regler om husdyrhold og arealkrav, ophævelse af arealgrænse for

Læs mere

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL GENTOFTE JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 GENTOFTE JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard

Udfasning af Konventionel gødning og halm. i økologisk jordbrug. Niels Tvedegaard Udfasning af Konventionel gødning og halm i økologisk jordbrug Niels Tvedegaard Import af konventionel gødning 4.200 tons N Svarer til i gns. 24 kg N pr hektar Mælkeproducenter importerer næsten lige så

Læs mere

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland

Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland September 2013 Hver femte virksomhed vil ikke anbefale kommunerne i Region Sjælland Hver femte virksomhed i Region Sjælland vil ikke anbefale kommunen som et sted at etablere sig til andre virksomheder.

Læs mere

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering

Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering Fødevareøkonomisk Institut Afdelingen for jordbrugspolitik Jens Hansen 10.06.03 Midtvejsreformens betydning for dansk landbrug en kvalitativ vurdering (baseret på Kommissionens forslag af 22. januar 2003)

Læs mere

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne

Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Politikermøde Rammeaftale Sjælland 29. april 2016 Analyser af det specialiserede socialområde i RS17-kommunerne Camilla T. Dalsgaard 2 Seks delanalyser - fire rapporter 1. Voksenområdet: Udgifter, brugere

Læs mere

(17.7.08)!!!" #$$% &$#$$%#$$' #$$%

(17.7.08)!!! #$$% &$#$$%#$$' #$$% (17.7.08)!!!" #$$% $#$$%#$$ #$$% (!""#$ % % ( % ((( ( )!""# % ( *(!+,( - % " (!""#!"". % /// ( % % 0( ( ) *#$$% 1 )2!1 (2((,3 ( ( 4 +#$$% 5 67( 89:+ #.2 "; ,6?,( 4 4!,7 5@!

Læs mere

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL KØBENHAVN JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 KØBENHAVN JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. november 2015 Sag 226/2014 (2. afdeling) Invidan ApS (advokat Ingrid Brix Jensen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Britta Moll Bown) I

Læs mere

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse

Destinationsmonitor. Januar til april 2016. VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Destinationsmonitor Januar til april 2016 VisitDenmark, februar 2016 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Landbrugets strukturudvikling - Hvad kan vi forvente?

Landbrugets strukturudvikling - Hvad kan vi forvente? Landbrugets strukturudvikling - Hvad kan vi forvente? Stine Hjarnø Jørgensen og William S. Andersen Afdeling for Virksomhedsstrategi og -ledelse shj@landscentret.dk / wis@landscentret.dk Disposition Historisk

Læs mere

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere.

FlexNyt. Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. FlexNyt Indhold Hvad gør du, hvis du ikke fik slået brak og græsmarker til tiden? Mere lempelige krav til for sent såede efterafgrøder Ingen gentilmelding af slagtepræmier før foråret 2016 Tilladt at ammoniakbehandle

Læs mere

FORSKEL I MILJØREGULERING I HHV. TYSKLAND OG DANMARK

FORSKEL I MILJØREGULERING I HHV. TYSKLAND OG DANMARK FORSKEL I MILJØREGULERING I HHV. TYSKLAND OG DANMARK NOTAT NR. 1133 I en stald med plads til 6.000 slagtesvin, må den tyske stald have op til fire gange højere ammoniaktab end i Danmark. Ydermere er den

Læs mere

Ådale og lavbundsjorde

Ådale og lavbundsjorde Ådale og lavbundsjorde Godtfredsenudvalgets arbejde i og resultaterne derfra har udmøntet sig i det såkaldte virkemiddelkatalog, som desværre kun beskæftiger sig med virkemidler i forhold til arealanvendelsen.

Læs mere

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Den geografiske variation i dansk landbrug

Den geografiske variation i dansk landbrug Den geografiske variation i dansk landbrug Videncenter for planlægning af det åbne land. (DJF og AU) Inge T. Kristensen Jordbrugssystemer Danmarks JordbrugsForskning Forskel på landbruget i øst og vest

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Sjælland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne af

Læs mere

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE?

LBR NØGLETAL HOLBÆK JOBCENTER 2. KVARTAL 2010 HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? LBR NØGLETAL 2. KVARTAL 2010 HOLBÆK JOBCENTER HVORDAN GÅR DET SAMMENLIGNET MED ANDRE JOBCENTRE? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 Fax 33 12 29 76 da@da.dk

Læs mere

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune

Landbrugets syn på. Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021. Viborg Kommune. Skive Kommune Landbrugets syn på Konsekvenser af vandområdeplaner 2015-2021 Viborg Kommune Skive Kommune Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn foreslår virkemidler, der skal reducere udvaskningen

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse

Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyrgodkendelse til generelle regler Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. marts 2015 Forfatter Anton Rasmussen

Læs mere

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN

MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN MILJØEFFEKT AF FASEFODRING TIL SLAGTESVIN NOTAT NR. 1316 Anvendelse af fasefodring efter gældende minimumsnormer reducerer såvel ammoniakfordampning som fosforoverskud. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vejledning om jordkøb og grundvandsbeskyttelse Vejledning nr. 73 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Titel: Anvendelse af jordkøb og dyrkningsaftaler Vejledning nr. 73 Udgiver: DANVA (Dansk Vand-

Læs mere

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10

Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 Fosforafsnittet i tillæg til miljøgodkendelse af Gl. Bane 10 1.1 Fosfor til overfladevand - vandløb, søer og kystvande Hovedparten af fosfortab fra landbrugsarealer sker fra kuperede marker i omdrift langs

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 645 1. september 2014 Dato: 26. august 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet

Region Sjælland. Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Region Sjælland Undersøgelse af unges veje gennem uddannelsessystemet Forfatter: Tine Høtbjerg Henriksen Med input fra Kurt Johannesen,

Læs mere

Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune

Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune Jordbrugsanalyse Hillerød Kommune Indledning Brugen af det åbne land er i kommunalt regi en afvejning mellem benyttelse og beskyttelse af områder der ligger udenfor byerne. De primære benyttelses interesser

Læs mere

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015

Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Kapacitetsplan for fodterapi November 2015 Primær Sundhed Side 1 Indledning I henhold til 8, stk. 3 i aftalen om fodterapi foretager regionen en gang årligt en vurdering af behandlingskapaciteten inden

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER 2016

LOKALFORHANDLINGER 2016 LOKALFORHANDLINGER T I P S O G I N S P I R A T I O N 2016 Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det også være muligt at få firmaets regnskab

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

67,7 ha. Animalsk produktion. Bedriftsstrukturen 31.000 35.000. 5.900 kg. 9.100 kg. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er

67,7 ha. Animalsk produktion. Bedriftsstrukturen 31.000 35.000. 5.900 kg. 9.100 kg. Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er RÅVAREGRUNDLAGET FAKTA OM ERHVERVET 2014 LANDBRUG & FØDEVARER Den gennemsnitlige bedriftsstørrelse er 67,7 ha. vokset med 40 pct. de seneste 13 år og er i dag på Antallet af mælke producenter er faldet

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 3. kvartal 2013 Opdateret d. 8. november 2013 Kvartalsafrapportering 3. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Landbrugsejendomme i Halsnæs Kommune 2-10 ha ha ha Over 70 ha I alt Antal landbrugsejendomme Landbrugsejendommenes

Landbrugsejendomme i Halsnæs Kommune 2-10 ha ha ha Over 70 ha I alt Antal landbrugsejendomme Landbrugsejendommenes Kapitel 5.7 Jordbrug Mål: Byrådet vil sikre landbrugets erhvervsøkonomiske interesser ved at udpege særligt værdifulde landbrugsområder og områder til store husdyrbrugunder hensyntagen til natur- og miljømæssige

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger

9.3 millioner danske overnatninger. 2008 blev dermed endnu et rekordår for danske campingovernatninger 1. Hovedlinjerne 2008 2. Tal for overnatninger 3. Forbrug og omsætning 4. Beskæftigelse 5. Campingpladser regionalt / lokalt 1. Hovedlinjerne 2008 På trods af den finansielle og økonomiske krise, der for

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg

Status for ledighed og ministermål sammenfatning. Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status for ledighed og ministermål sammenfatning Jobcenternetværk 5 Bornholm Guldborgsund Lolland Næstved Vordingborg Netværksdialogmøde 3. kvartal 2010 September

Læs mere

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten

Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten NR. 7 OKTOBER 2011 Grundskyld og skattestop har skævvredet boligskatten Der er store forskelle mellem den boligskat de enkelte boligejere i Danmark betaler, og nogle betaler ganske meget, trods skattestoppet.

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold:

For så vidt angår ordningerne i programmet, så vil foreningen særligt pege på følgende forhold: Åbyhøj, Til Erhvervsudvikling NaturErhvervstyrelsen Høringssvar fra Økologisk Landsforening vedr. J.nr. 15-8132-000040 Forslag til ændring af landdistriktsprogrammet 2014-2020 og supplerende miljøvurdering

Læs mere

Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015

Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 Kompetencedækning i folkeskolen, 2014/2015 På landsplan er den samlede kompetencedækning opgjort på timeniveau 80,6 procent på tværs af alle fag og klasser. På kommuneniveau svinger dækningsgraden fra

Læs mere

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013

INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 INVESTERING I SVINESTALDE 2006-2013 NOTAT NR. 1508 Tal fra Danmarks Statistik og udtræk fra regnskabsdatabasen ø90 viser, at investering i svinestalde er for lav i forhold til at fastholde produktion af

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde Camilla T. Dalsgaard, Kasper Lemvigh, Hans Kloppenborg og Bo Panduro Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde En analyse af kommunerne i Sjælland, 2010-2014 Køb og salg af pladser på det

Læs mere

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune

Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Referat af møde d. 12. juni 2012 om landbrugsplanlægning i Svendborg Kommune Knud Erik Jensen I mødet deltog: Patriotisk Selskab: Carsten Hansen og Jørgen Stougaard Centrovice: Ejler Petersen Landbrugsrådgivning

Læs mere

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004.

Sammenligning af svin i CHR og gødningsregnskab i 2002. Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Sammenligning af i CHR og i 2002 Inge T. Kristensen - Danmarks JordbrugsForskning - 23. februar 2004. Det samlede antal dyreenheder -------------------------------------------------------------------1

Læs mere