Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs."

Transkript

1 Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden rev Copyright GST

2 Indhold A. Navn og adresse... 3 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 3 C. Bilag... 4 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 4 E. Analyse af området... 5 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater... 7 G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter

3 Kort resumé af strategien Til brug for præsentation af strategien (f.eks. på hjemmeside) Maks anslag Landdistrikterne i Struer og Holstebro Kommuner er udfordrede af vigende befolkningstal og en aldrende befolkning. I en del landsbyer er der forfaldne huse og et nedslidt landsbymiljø. Arbejdsløsheden er faldende, men der er især arbejdsløse ufaglærte. Der er gode uddannelsesmuligheder i området i.f.t. korte og mellemlange uddannelser. Der er en stærk iværksætterkultur i området og et stærkt foreningsliv med mange ildsjæle. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de stedbunde ressourcer på egnen. Her tænkes på befolkning, foreningsliv og erhvervsliv og på natur og landskab. I LAG ens område er der adgang til kyststrækninger ved Vesterhavet, Nissum Fjord og Limfjorden og der er store skovområder, landbrugsområder og sø- og hedelandskaber. Der er altså muligheder for natur- og friluftsaktiviteter, kystturisme m.m. Derudover vil vi udnytte de muligheder det rige kulturliv byder på i området. Ovennævnte kan bidrage til at fastholde eksisterende borgere i området, samt tiltrække nye borgere samt bidrage til nye indtægtsmuligheder og jobs. LAG Struer-Holstebro lægger vægt på iværksætteri, etablering af nye mindre virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og iværksætterselskaber samt at udvikle eksisterende mikrovirksomheder. LAG en vil endvidere støtte og styrke de lokale ildsjæle. LAG en vil arbejde tæt sammen med erhvervsorganisationer og lokale turistorganisationer, samt de to kommuner. Der lægges stor vægt på, at kommende projekter er skabt i samarbejde med andre på tværs af sektorer og geografi, hvis det på nogen måde giver mening i forhold til det konkrete projekt. Hvor det er muligt ser vi gerne, at der indgås aftaler med eksisterende netværk og samarbejder om realisering af projekterne. A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Struer-Holstebro A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse Fælledvej 17, 7600 Struer A.3 Aktionsgruppens adresse (midlertidig) A.4. Aktionsgruppens telefonnummer Tlf B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Kim Bak Kristensen B.2. Formandens adresse Havbakken 2, 7500 Holstebro B.3. Telefonnummer: B

4 C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Del af E.1: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer og SWOT Del af F1: Eksempler på relevante samarbejder og partnerskaber, der skaber synergi Kopi af mail fra StartVækst Holstebro og StartVækst Struer om LAG og iværksætterkurser Stillingsbeskrivelse for koordinator Skema: Organisering af LAG Struer-Holstebro Skema: Ansøgningsbehandling Forretningsorden for LAG Struer-Holstebro D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Bestyrelsen i LAG Struer-Holstebro har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af en medarbejder fra Kommunikation og Udvikling i Struer Kommune, Planafdelingen i Holstebro Kommune og en proceskonsulent fra Udvikling og Strategi, Borgmesterkontoret i Holstebro Kommune. Arbejdsgruppen har bistået bestyrelsen i en række arbejdsmøder, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Der har derudover været dialogmøder med: Heden & Fjorden, som repræsenterer Landbruget i området StartVækst Struer og Holstebro, som er den lokale erhvervsservice i de to kommuner, hvor der bl.a. køres iværksætterkurser med deltagelse af LAGen. Her blev evt. indsatsområder drøftet. De lokale turistorganisationer, med særlig fokus på kystturisme og oplevelsesmuligheder i baglandet, herunder madoplevelser, overnatning og shopping for områdets mange gæster Der er ligeledes kørt sparring med den nuværende koordinator i LAG Holstebro, som har deltaget i Landdistriktsprogrammet siden starten i 2007 i henholdsvis LAG Herning og LAG Holstebro. Den proaktive deltagelse fra de to kommuner, har derudover tilsikret, at de kommunale synsvinkler er medtaget i strategien, samt bidraget med lokal viden og udvikling i landdistrikterne i de to kommuner. Første udgave af den lokale udviklingsstrategi blev fremlagt og drøftet på et borger- og medlemsmøde den Flere konstruktive forslag er efterfølgende indarbejdet i dokumentet. Strategien blev efterfølgende godkendt på mødet. Den Lokale Udviklingsstrategi blev den sendt til godkendelse hos de to kommuner og Region Midtjylland. Struer Kommune meddelte skriftligt den xx/xx, at de kunne godkende strategien Holstebro Kommune meddelte skriftligt den xx/xx, at de kunne godkende strategien Region Midtjylland meddelte skriftligt den xx/xx, at de kunne godkende strategien 4

5 E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer og SWOT er vedlagt som bilag. Her kan man bl.a. læse, at: Befolkningstallet stiger i Holstebro Kommune (især Holstebro by), men falder i Struer Kommune inkl. Struer by. Befolkningstallet i landdistrikterne er især når det åbne land tælles med præget af stagnation og tilbagegang. Der bliver færre børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder. Der bliver flere ældre, som ofte er ressourcestærke. Uddannelsesniveauet er lidt lavere end for regionen som helhed Arbejdsløsheden er faldende, og mindre end i landet som helhed. Arbejdsløsheden er størst for ufaglærte Der mangler arbejdspladser i landdistrikterne Der er mange beskæftigede inden for landbrug, industri, bygge- og anlæg og den offentlige sektor Der er mange små og mellemstore virksomheder Der er en stærk iværksætterkultur Struer Havn og Thorsminde Havn er aktive I Måbjerg findes Maabjerg BioEnergy, der producerer miljøvenlig biogas og skaber beskæftigelse. Maabjerg EnergyConcept, der bl.a. skal producere 2. generations bioethanol er på tegnebrættet. Det skaber mange arbejdspladser og vil have en positiv afsmitning på miljøet. Der er gode uddannelsesmuligheder i.f.t. korte og mellemlange uddannelser, men ikke på kandidatniveau. Der er gennem årene fjernet en del afgange i den kollektive bustrafik i landdistrikterne. Udover de faste ruter er der mulighed for at bestille flextur fra dør til dør også i landdistrikterne. Motorvejen fra Holstebro Nord til Herning åbner i 2018 Flere nationale cykelruter går gennem området, men der er ikke et sammenhængende cykelstinet. Der er ca. 200 km kystlinje ved Vesterhavet, Limfjorden og Nissum Fjord ide i de 2 kommuner og 7 natura 2000 områder. Det giver gode betingelser for turisme og rekreative muligheder for befolkningen I en del landsbyer og på landet er der forfaldne huse og nedslidt landsbymiljø Mentaliteten i området er vi kan selv og vi vil selv der kommer ikke andre og gør det for os Der er et stærkt foreningsliv og mange frivillige og ildsjæle, men mange af de aktive er 50 + Der er store potentialer i at udvikle samarbejdet på tværs af sogne, kommune- og landegrænser Landbyerne er for ens. De kan med fordel differentieres og markedsføres samlet. Der er store muligheder og synergieffekter i at samarbejde med eksisterende netværk og samarbejder Udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med i den lokale udviklingsstrategi Vores område er - som de fleste øvrige landdistrikter i Danmark udfordret af globalisering og centralisering og af det pres, det lægger på os med faldende befolkningstal og mangel på arbejdspladser. Befolkningsudviklingen er vigtig, fordi befolkningsvolumen er en forudsætning for bæredygtig privat og offentlig service og for at fastholde et ordentligt 5

6 bymiljø. Arbejdspladser i lokalområderne er vigtige for identiteten og som motivation for at fastholde og tiltrække nye beboere. På trods af centraliseringen er vi er i den situation at befolkningstallet i Struer og Holstebro Kommune tilsammen kun er svagt faldende frem mod Men det er klart en udfordring med den aldrende befolkning. Situationen i dag er med hensyn til arbejdspladser, at der i de to kommuner tilsammen er nogenlunde ligevægt mellem antallet af arbejdspladser og folk i arbejde. Men arbejdspladserne ligger i de største byer. Det nordvestjyske område er rundet af en kultur, hvor vi traditionelt har været vant til at klare os selv at være selvhjulpne. Samtidig er området kendetegnet ved en fællesskabsfølelse, hvor vi hjælper hinanden og står sammen om de udfordringer, der rammer de små samfund. Den vestjyske kultur og mentalitet har derfor traditionelt skabt mange iværksættere, der vedholdende har drevet deres virksomheder med stor succes. I disse år ser vi stadig iværksætterkulturen blomstre på trods af de senere års finansielle krise. Udviklingen er primært centreret omkring fødevarebranchen og oplevelses- og turismeindustrien, hvor man har forstået at udnytte områdets store potentialer. Meget af den udvikling, der foregår i LAG-Struer-Holstebros landdistrikter, er forankret i en tradition for lokaldrevet udvikling og ofte i kraft af samarbejde på tværs af kommunegrænser. I de tidligere LAG-Struer og LAG-Holstebro er der eksempler på dette, eksempelvis: Fremtidens Landsby i Thorsminde, Teen Town, Madlandet i Vest (tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser ), Ausumgaard som oplevelsesherregård og Kurbadet Limfjorden. Det er en udvikling, som vi i den nye LAG forventer vil fortsætte og understøtter med strategien. LAG Struer-Holstebro har allerede fra starten 140 medlemmer fordelt bredt udover LAG ens geografiske område. Mange af medlemmerne er aktive i de lokale borgerforeninger og ser vi på den foregående LAG-periode, har den lokale netværksforankrede udviklingskraft været bundet meget op på projekter, der handlede om basale serviceydelser og landsbyfornyelse - og i mindre grad samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder. Sidstnævnte har dog fyldt meget mere i den sidste halvdel af den gamle LAG-periode og med fine resultater. Det er vigtigt for LAG Struer-Holstebro, at der er et lokalt ejerskab til kommende projekter. Altså at projekter skabes efter bottom-op metoden, hvor ideer og initiativer kommer fra lokalområdet. Det lokale engagement og ejerskab, der kendetegner netop landdistrikterne, giver et potentiale for understøttelse og gennemførelse af projekterne. Det er også interessant med projekter, der revitaliserer og gentænker landdistrikterne og deres rolle. Hvor det giver mening vil LAG Struer-Holstebro også selv tage initiativ til projekter i tæt samarbejde med lokale og andre relevante samarbejdspartnere. Vi forventer at se projektansøgninger inden for såvel etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse samt etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder og samarbejdsprojekter. Vi vurderer, at den samfundsmæssige nytte er størst i forhold til samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af virksomheder, og vil derfor strategisk set gøre mest for at understøtte potentielle projektansøgere under disse projekter. Men for at fastholde de nuværende beboere og gøre os attraktive for tilflyttere og mindske faldet i antallet af indbyggere er det også relevant og nødvendigt at basale serviceydelser og landsbyfornyelse med fokus på privat og offentlig service og lokale fornyelsesprojekter er med i pakken. Inden for samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder og samarbejdsprojekter giver projekter inden for følgende områder meget mening: Fødevareprojekter giver rigtig god mening specielt fordi erfaringerne med eksempelvis Madlandet i Vest (tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser ) er så gode. Vores del af landet er et skatkammer mht. lokale fødevarer fra små producenter. I flæng kan nævnes: fisk fra Vesterhavet, limfjordsmuslinger, økologiske ænder fra Handbjerg, kødkvæg ved Nr. Vosborg, bison fra Nr. Hvam, honning fra Tvis, øl fra Struer, lam og kartofler fra Venø. Turismeprojekter giver rigtig meget mening i landdistrikterne, da sådanne projekter skaber konkrete jobs bl.a. for lavt uddannede, som der er mange ledige af på egnen. Vi ved fra 6

7 diverse undersøgelser, at turisterne i høj grad kommer ( reason to go ) for naturen og at der er højt til himlen. Det kan så krydres med shopping, restaurantbesøg m.v. i Struer og Holstebro. Der er i både statsligt, regionalt og kommunalt regi initiativer i gang for at styrke turismen langs Vestkysten. Ved Nissum Fjord er der igangsat projekter med stort turismepotentiale og ved Limfjorden arbejder det tværkommunale projekt Enjoy Limfjorden med udvikling af Limfjorden og Limfjordslandet som turismedestination. Naturprojekter: De syv Natura 2000 områder og mange andre naturområder i LAG ens område giver muligheder for store oplevelser for såvel borgere som turister. Og et evt. kommende Geopark Vestjylland er med til at svare på, hvad vi skal leve af som egn og med til at definere egnens stedbundne identitet og give stolthed. Turisme, natur og fødevarer hænger ofte meget naturligt sammen. Det handler om at skabe helhed og synergi på tværs af sektorer og geografi til gavn for borgere, turister, erhvervsliv og lokalsamfund. Ovenstående giver rigtig gode muligheder for samarbejdsprojekter med nabolag er, kommuner og en lang række lokale erhverv og organisationer. F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision LAG Struer-Holstebros vision er: Landdistrikterne bliver i 2020 i betydeligt højere grad end i dag opfattet som et mere attraktivt og ligeværdigt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen. Landdistrikterne bliver i 2020 af både nuværende og kommende beboere og erhvervsliv oplevet som et sted, der overordnet bygger på de stedbundne kvaliteter og med mentalt og fysisk plads til samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik. For både beboere og erhvervsliv er det i 2020 blevet helt naturligt, at udvikling er noget vi skaber i samarbejde og i netværk. I 2020 tænker de fleste på LAG Struer-Holstebro som en meget vigtig lokal samarbejdspartner, når der tales om landdistriktsudvikling. F.2 Strategiens mål LAG Struer-Holstebros overordnede mål er at medvirke til at udvikle landdistrikterne, så de bliver attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, herunder fastholde og tiltrække borgere Der skal skabes nye jobs som én af de vigtige forudsætninger for at fastholde de nuværende beboere og tiltrække nye beboere. Der skal skabes lokal identitet og kvalitet. Det er et mål i sig selv, men også et middel til at tiltrække iværksættere og pleje de eksisterende virksomheder, der skaber jobs. LAG Struer-Holstebro har som mål, at et antal projekter årligt skal have en volumen, der får udviklingen til at rykke og sætte gang i en varig udvikling. Volumen og dermed fyrtårnsprojekter opstår gennem netværk og samarbejde på tværs af sektorer og sogne- og kommunegrænser, men også gerne på tværs af landegrænser. Sidstnævnte specielt i forhold til inspiration og videndeling. For at opfylde målene har vi tre fokusområder: 1. Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder Fødevarer fra jord til bord Turisme livsstilsturisme, kulturturisme, miljøturisme Natur adgang, formidling, benyttelse, beskyttelse Understøtte iværksætteraktiviteter 7

8 Tre vigtige temaer i jobskabelsen 2. Lokal identitet og kvalitet: etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Lokal forskønnelse og fornyelse og privat og offentlig service, der dækker behov for alle aldersgrupper og styrker fælles identitet, stolthed og sammenhold også for beboere af anden etnisk baggrund end dansk. 3. Samarbejdsprojekter Er på mange måder lige så meget et middel som et mål. LAG Struer-Holstebro vil også selv genere projekter Vil oftest involvere fokusområde 1 og 2 Internationale projekter i samarbejde med relevante aktører Målene er valgt, fordi vi har gode erfaringer med lignende mål fra de tidligere LAG Struer og LAG Holstebro og fordi temaerne flugter med LAG Struer-Holstebros geografiske placering i Vestjylland med de udfordringer, udviklingsbehov og potentialer vi har. Målene bygger altså i høj grad på de stedbundne muligheder og kvaliteter, som beskrevet i ovenstående analyse af området. Ad 1: Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder De fleste landsbyer i både Struer og Holstebro Kommuner har et stort arbejdspladsunderskud, men det er naturligvis urealistisk at skabe 100 % balance mellem antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder og antallet af arbejdspladser. Landsbyerne og det åbne land fungerer på mange måder som boligområder, hvor beboerne kører andre steder hen for at arbejde og sådan vil det blive ved med at være. Af flere årsager har det alligevel første prioritet, at vi ønsker at være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne. For det første viser de fleste undersøgelser, der vedrører årsager til at befolkningen flytter fra én egn til en anden herunder en tilflytteranalyse for Holstebro Kommune - at én af de hyppigste årsager til at flytte er arbejde. Arbejdspladser er altså en motivationsfaktor for at flytte. For det andet er arbejdspladser identitetsskabende for landdistrikterne også selv om det kun er en mindre del af de lokale beboere, der arbejder lokalt. Jo flere arbejdspladser, der er i landdistrikterne, jo flere lokale beboere kan skabe sig et mere helt liv i landdistrikterne, hvor der er sammenhæng mellem arbejde, fritid og familieliv. Sidst, men ikke mindst, så ligger der så at sige guld på gaden (markvejen) med hensyn til at skabe arbejdspladser inden for temaerne fødevarer, turisme og natur. Der skal både arbejdes med iværksætteri, udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder og være fokus på videndeling og innovation samt videreudvikling af netværkskompetencer. Seniorrådgiver Hanne Tanvig fra Københavns Universitet har i en undersøgelse iværksat med hjælp af midler fra LAG Vejle og Indenrigs- og Socialministeriet - samt med bistand fra Udviklingssekretariatet i Vejle Kommune påvist at de såkaldte livsstils-iværksættere fylder meget på landet. For dem betyder landdistriktet meget både i forhold til erhvervsaktiviteten, familielivet og fritiden. De er ofte tilflyttere og netop bosætningen er 8

9 årsagen til, at de i det hele taget driver erhvervet på stedet. Valget af bosætning skyldes ikke mindst naturen, ledige bygninger og forventninger om sociale relationer i landdistriktet. Nogle arbejder med en eller anden form for fødevarer, salg etc., men de fleste igangsætter andre slags erhvervsaktiviteter. Tomme landbrugsbygninger er interessante i den forbindelse. Ad 2: Lokal identitet og kvalitet: etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Foreningslivet, den lokale kultur, mulighederne for fællesskab, de store naturværdier og stoltheden ved at vise det hele frem er stærkt identitetsskabende og opleves som centrale kerneværdier ved at bo i landdistrikterne. Den lokale gymnastik- eller sportsforening, sognegården, hallen, skolen og daginstitutionen er rammen om meget af det fælles liv, der kendetegner landsbyerne. Her mødes beboerne i alle aldre og dette fælles liv er på mange måder kulturbærende og identitetsskabende for hele sognet. Det er vigtigt at der er fokus på børn og unge, så disse til stadighed føler at der sker noget for dem i landdistrikterne. Det kræver meget arbejde at udvikle og drive disse ting og oftest er der tale om frivilligt og ulønnet fritidsarbejde. Det kan til tider være vanskeligt at skaffe medlemmer til bestyrelserne i sportsforeningen og til at skaffe frivillig arbejdskraft til de mange arrangementer. Ofte er der tale om de samme ildsjæle, der går igen i forskellige sammenhænge og de samme få ildsjæle risikerer at brænde ud, hvis der ikke kommer nye til. Mere samarbejde mellem eksisterende foreninger eller direkte fusion af foreninger er vigtigt, hvis vi vil skabe lokal udvikling. En styrkelse og fornyelse af foreningslivet kan også ske gennem uddannelse og dannelse af netværk med ligesindede. Samarbejde og netværk på tværs af lokalsamfund bliver også et tema, som LAG Struer-Holstebro vil arbejde med i den kommende periode. I forbindelse med bosætning i landdistrikterne er der flere vigtige faktorer, såsom skole- og fritidsfaciliteter, børnepasningsmuligheder og fornyelse i landsbyerne såsom renovering af huse, sanering samt etablering af små miljøprojekter i parker og ved veje, så landdistrikterne og landsbyerne (landsbymiljøet) bliver forskønnet. Potentielle tilflyttere med børn ser altid på om der findes en skole, en skolepasningsordning og om der er pasningsgaranti. For at kunne fastholde de eksisterende uddannelses- og pasningsmuligheder i lokalsamfundene, er det vigtigt at der sker en positiv udvikling i lokalsamfundene med tilflytning og fastholdelse af børnefamilierne og dermed også arbejdskraft til virksomhederne. De lokale ressourcer kan være med til at præge denne udvikling. Markedsføringen af landsbyer og landdistrikter meget vigtig, hvilket LAG Struer- Holstebro vil være med til at fremme igennem fortælling af de gode historier. I forbindelse med urbaniseringen og centraliseringen er der blevet længere til de tidligere tilgængelige servicefaciliteter i landdistrikterne, hvorfor LAG Struer-Holstbro mener, at det er vigtigt at der gøres en indsats for at fastholde de eksisterende private servicefaciliteter og etablere nye private servicefaciliteter, som har betydning for såvel levevilkårene som erhvervslivet i landdistrikterne. Dette er vigtigt for såvel at fastholde så mange som muligt af de nuværende borgere i landdistrikterne men også at få nye tilflyttere. Det samme gælder faciliteter til og gennemførelsen af kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter. Det er vigtigt at borgere i landdistrikterne har mulighed for at kunne deltage i såvel kulturelle aktiviteter som fritidsaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, så er adgangen til ny informations- og kommunikationsteknologi vigtig for såvel borgere som virksomheder i landdistrikterne. Ad 3. Samarbejdsprojekter For at få genereret så mange projekter som muligt med volumen og kvalitet vil vi kræve af kommende ansøgere, at de i projektbeskrivelsesfasen har gjort sig overvejelser, konkret undersøgt og så vidt muligt indgået aftaler med eksisterende samarbejder og netværk om realisering af projektet. Der er spild af ressourcer og dobbeltarbejde at starte på bar bund og skabe et nyt netværk, hvis der allerede findes et netværk der kan bruges og måske videreudvikles. Endvidere har LAG Struer-Holstebro intentioner om selv at tage initiativ til at generere projekter. Læs mere om mulige samarbejdspartnere og netværk nedenfor. I bilaget beskrives en række eksempler på eksisterende partnerskaber og samarbejder, der kan være relevante at forholde sig til for projektmagere, der søger om LAG-midler. Der er 9

10 naturligvis flere mulige samarbejdspartnere end de nævnte. I ansøgningsfasen vil koordinatoren og bestyrelsen være projektmagere behjælpelig med at finde mulige relevante samarbejdspartnere. Eksemplerne er: Madlandet i Vest tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser Partnerskab for Vestkystturisme Nissum Fjord Netværket Enjoy Limfjorden Geopark Vestjylland Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet Gentænk landsbyen en del af Aarhus 2017 Ud ovennævnte danske projekter ønsker vi at påbegynde et internationalt engagement i samarbejde med Struer og Holstebro kommuner og andre relevante aktører f.eks. på erhvervsområdet. Et internationalt samarbejde vil desuden typisk også involvere EU og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og i samarbejdslandet de lokale LAG-aktører og måske lokale myndigheder. Samarbejde af international karakter skal resultere i konkrete projekter, der også kommer landdistriktsudviklingen i Struer og Holstebro kommuner til gavn. Temaer som kultur, friluftsliv, turisme og fødevarer kan være relevante internationale samarbejdstemaer. Derudover kan der blive tale om at genoptage og videreføre indgåede kontakter fra den tidligere programperiode. Et eksempel er, at seks LAG er på Sicilien har anmodet om at få genoptaget tidligere projekt sammen med de gamle LAG er i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro. Projektet blev udskudt af tidsmæssige årsager. F.3 Aktiviteter Som nævnt flere gange ligger det os meget på sinde, at vi i udvælgelsen af projekter lægger stor vægt på, at projekterne er skabt i samarbejde med andre på tværs af sektorer og geografi, hvis det på nogen måde giver mening og værdi i forhold til det konkrete projekt. Som tidligere nævnt ligger det lokale ejerskab og bottom-up tilgangen os også stærkt på sinde. Hver enkelt af de 7 aktiviteter i skemaerne nedenfor, er beskrevet hver for sig og derefter samlet i et fælles skema på side 18. De samlede investeringer i rene LAG-midler er kr. Beløbet er skønnet, idet MBBL endnu ikke har udmeldt det endelige beløb. F3 skemaet er ændret lidt i forhold til skabelonen, idet totalen for de 7 skemaer for overskuelighedens skyld er vist på side

11 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema for 2015 aktivitet 1 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fultidsjob nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Understøtte iværksætteraktiviteter Kroner % andel af total Aktivitet 1: Støtte iværksætteri og udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder kr. 15 % % *(note) Bemærkninger: Virksomhedsformer: Der tænkes her på innovative, jobskabende projekter, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer: Limfjordsturisme - aktiviteter der er knyttet til vandoplevelser. Kulturlivet i de to kommuner. Der kan være tale om nye virksomhedsformer, så som socialøkonomiske virksomheder og IVS (iværksætterselskaber) o.lign. Udvikling af produktionsvirksomheder: Her tænkes der primært på nye produktionsvirksomheder, hvor ildsjæle har fået en god og bæredygtig idé, men kan også være udvikling af en ny nicheproduktion i en eksisterende mindre virksomhed. Der vil altid være tale om projekter med gennemarbejdede forretnings- og finansieringsplaner. LAG Struer-Holstebro vil i begge områder fungere som forbindelsesled med de relevante erhvervsorganisationer og bistå i fundraisning når relevant. Bestyrelsen vil derudover understøtte mulighederne for klyngedannelse i snævert samarbejde med relevante organisationer og virksomheder. * Note: Vi vurderer, at det er mere relevant at måle værdiforøgelse i procent, da virksomheders størrelse og omsætning er ukendte. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter.

12 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema for 2015 aktivitet 2 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fultidsjob nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Fødevarer fra jord til bord Kroner % andel af total Aktivitet 2: Støtte iværksætteri og udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder kr. 20 % % Bemærkninger: Virksomhedsformer: Der tænkes her på innovative, jobskabende projekter, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer, herunder udvikling/forarbejdning og markedsføring af lokale fødevarer samt nye distributionsformer. Det skal gerne ske med fokus på synergier som med eksisterende netværk som eksempelvis Madlandet i Vest. Udvikling af produktionsvirksomheder: Her tænkes der primært på nye produktionsvirksomheder, hvor ildsjæle har fået en god og bæredygtig idé, men kan også være udvikling af en ny nicheproduktion i en eksisterende mindre virksomhed. Der vil altid være tale om projekter med gennemarbejdede forretnings- og finansieringsplaner. LAG Struer-Holstebro vil i begge områder fungere som forbindelsesled med de relevante erhvervsorganisationer og bistå i fundraising når relevant. Bestyrelsen vil derudover understøtte mulighederne for klyngedannelse i snævert samarbejde med relevante organisationer og virksomheder. * Note: Vi vurderer, at det er mere relevant at måle værdiforøgelse i procent, da virksomheders størrelse og omsætning er ukendte. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter. 12

13 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema for 2015 aktivitet 3 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fultidsjob job Målt som fultidsjob nye Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Turisme, livsstilsturisme, kystturisme Kroner % andel af total Aktivitet 3: Støtte udvikling af turismetilbud herunder opgradering af overnatningsfaciliteter og turistservice kr. 15 % % Bemærkninger: Turismetilbud kan f.eks. være udvikling af nye aktiviteter og pakketilbud (overnatning, attraktioner, spisesteder), der gør det nemt og overskueligt for turisten også i turismens skuldersæson. Opgradering af overnatningsfaciliteter kan f.eks. være kvalitetsløft på hoteller, feriehuse, campingpladser og bed & brekfast. Her vil der bl.a. blive lagt vægt på sunde forretningsplaner. Opgradering af turistservice kan f.eks. være kompetenceudvikling af turismeaktørerne, hvor der eksempelvis er stort fokus på det gode værtskab og nye pakketilbud gerne på tværs af kommunegrænsen. * Note: Vi vurderer, at det er mere relevant at måle værdiforøgelse i procent, da virksomheders størrelse og omsætning er ukendte. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter. 13

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Godkendt af MBBL den 22.12.2014 F3-skemaer godkendt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 17. november 2014 Referat mandag den 17. november 2014 Kl. 18:30 i Mødelokalet Akvariet, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Godkendelse

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort resumé... 3 A. Navn og adresse...

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole

LAG Odder-Hedensted. Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole LAG Odder-Hedensted Strategimøde 06.10.2014 Øster Snede Skole Velkommen til strategimøde! - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmønter den del af EU s landdistriktsprogram, der vedrører lokaldrevet

Læs mere

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017

LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder. Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 LAG og FLAG bestyrelsernes ansvarsområder Dalum Landbrugsskole, 6. maj 2017 Dagens program kl. 9.00 12.00 inkl. pause EU og dansk baggrund. CLLD/ Community- Led Local Development/LEADER Regler om habilitet

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt

Bestræbelserne skal give flere arbejdspladser, som er funderet i løsninger, der kan skabe et bæredygtigt samfund; økonomisk, miljømæssigt LAG Odder-Hedensted Søg støtte til dine projekter vedrørende jobog vækstskabende erhvervsudvikling, samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne hos LAG Odder-Hedensted! LAG Odder-Hedensted er

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved

KV17 12 Dogmer Bedre Næstved KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Radikale Venstre, Næstved Kommune Det handler om mennesker, 10.10.2017 KV17 12 Dogmer Bedre Næstved Vi i Radikale Venstre i Næstved Kommune mener, at der er brug for nye tilgange

Læs mere

LANDDISTRIKTS POLITIK

LANDDISTRIKTS POLITIK LANDDISTRIKTS POLITIK 2016-2018 Forord Vi ønsker at skabe mere dynamik, vækst og udvikling i vores landdistrikter i Randers Kommune. Her ligger mere end 80 landsbyer hver med sin særlige identitet, sine

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Liv i baghaven. LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber

Liv i baghaven. LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber LAG - Midt-Nordvestsjælland skaber Liv i baghaven Vi yder støtte til vækst, arbejdspladser og attraktive levevilkår i Lejre, Holbæk, Sorø, Kalundborg og Odsherred kommuner INDHOLD Hvem er vi? Hvad vil

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Forslag til Lokal udviklingsstrategi

Forslag til Lokal udviklingsstrategi Forslag til Lokal udviklingsstrategi Lokal Udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12.

Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter. Glamsbjerg den 12. Samarbejde mellem områdefornyelsen og landdistriktsprogrammet v/lykke Skjoldan, Fødevareministeriets Netværkscenter Glamsbjerg den 12. marts 2009 1 Disposition Velfærdsministeriets pulje til områdefornyelse

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udvalget for Landdistrikter og Øer 201516 ULØ Alm.del Bilag 106 Offentligt STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR FOLKETINGSHØRING OM LAG 4. MAJ 2016, 1 LAG ORDNINGEN I ET KOMMUNALT PERSPEKTIV,

Læs mere

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG

LAG Djursland din lokale aktionsgruppe. Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG LAG Djursland din lokale aktionsgruppe Information om Lokale Aktionsgrupper - LAG Landdistriktsprogrammet 2007-2009 Akse 1 Erhverv Jordbrugsog Fødevaresektoren 142 mio. kr. pr. år i 2007 og 2008 156 mio.

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Holdningspapir Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 2014-2020 Kommissionens forslag til EU s landdistriktspolitik 2014-2020 Europa-Kommissionen har fremlagt sit forslag til en

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Borgermøde. Præstø under LUP

Borgermøde. Præstø under LUP Borgermøde Præstø under LUP Præstø Lokalråd 30. oktober 2012 Dagsorden 1) Kend din by - Præstø s historie Kaj Christiansen fortæller 2) LUP en Lokal Udviklings Plan Præsentation af begrebet (Henrik Reiche)

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling

Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Lokale aktionsgrupper en metode til lokal udvikling Kan borgere der på frivillig basis engagerer sig i sit lokalområde skabe udvikling? Ja, lyder svaret fra EU, og det skal ske gennem såkaldte lokale aktionsgrupper.

Læs mere