Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs."

Transkript

1 Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden rev Copyright GST

2 Indhold A. Navn og adresse... 3 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 3 C. Bilag... 4 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 4 E. Analyse af området... 5 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater... 7 G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter

3 Kort resumé af strategien Til brug for præsentation af strategien (f.eks. på hjemmeside) Maks anslag Landdistrikterne i Struer og Holstebro Kommuner er udfordrede af vigende befolkningstal og en aldrende befolkning. I en del landsbyer er der forfaldne huse og et nedslidt landsbymiljø. Arbejdsløsheden er faldende, men der er især arbejdsløse ufaglærte. Der er gode uddannelsesmuligheder i området i.f.t. korte og mellemlange uddannelser. Der er en stærk iværksætterkultur i området og et stærkt foreningsliv med mange ildsjæle. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de stedbunde ressourcer på egnen. Her tænkes på befolkning, foreningsliv og erhvervsliv og på natur og landskab. I LAG ens område er der adgang til kyststrækninger ved Vesterhavet, Nissum Fjord og Limfjorden og der er store skovområder, landbrugsområder og sø- og hedelandskaber. Der er altså muligheder for natur- og friluftsaktiviteter, kystturisme m.m. Derudover vil vi udnytte de muligheder det rige kulturliv byder på i området. Ovennævnte kan bidrage til at fastholde eksisterende borgere i området, samt tiltrække nye borgere samt bidrage til nye indtægtsmuligheder og jobs. LAG Struer-Holstebro lægger vægt på iværksætteri, etablering af nye mindre virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og iværksætterselskaber samt at udvikle eksisterende mikrovirksomheder. LAG en vil endvidere støtte og styrke de lokale ildsjæle. LAG en vil arbejde tæt sammen med erhvervsorganisationer og lokale turistorganisationer, samt de to kommuner. Der lægges stor vægt på, at kommende projekter er skabt i samarbejde med andre på tværs af sektorer og geografi, hvis det på nogen måde giver mening i forhold til det konkrete projekt. Hvor det er muligt ser vi gerne, at der indgås aftaler med eksisterende netværk og samarbejder om realisering af projekterne. A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Struer-Holstebro A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse Fælledvej 17, 7600 Struer A.3 Aktionsgruppens adresse (midlertidig) A.4. Aktionsgruppens telefonnummer Tlf B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Kim Bak Kristensen B.2. Formandens adresse Havbakken 2, 7500 Holstebro B.3. Telefonnummer: B

4 C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Del af E.1: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer og SWOT Del af F1: Eksempler på relevante samarbejder og partnerskaber, der skaber synergi Kopi af mail fra StartVækst Holstebro og StartVækst Struer om LAG og iværksætterkurser Stillingsbeskrivelse for koordinator Skema: Organisering af LAG Struer-Holstebro Skema: Ansøgningsbehandling Forretningsorden for LAG Struer-Holstebro D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Bestyrelsen i LAG Struer-Holstebro har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af en medarbejder fra Kommunikation og Udvikling i Struer Kommune, Planafdelingen i Holstebro Kommune og en proceskonsulent fra Udvikling og Strategi, Borgmesterkontoret i Holstebro Kommune. Arbejdsgruppen har bistået bestyrelsen i en række arbejdsmøder, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Der har derudover været dialogmøder med: Heden & Fjorden, som repræsenterer Landbruget i området StartVækst Struer og Holstebro, som er den lokale erhvervsservice i de to kommuner, hvor der bl.a. køres iværksætterkurser med deltagelse af LAGen. Her blev evt. indsatsområder drøftet. De lokale turistorganisationer, med særlig fokus på kystturisme og oplevelsesmuligheder i baglandet, herunder madoplevelser, overnatning og shopping for områdets mange gæster Der er ligeledes kørt sparring med den nuværende koordinator i LAG Holstebro, som har deltaget i Landdistriktsprogrammet siden starten i 2007 i henholdsvis LAG Herning og LAG Holstebro. Den proaktive deltagelse fra de to kommuner, har derudover tilsikret, at de kommunale synsvinkler er medtaget i strategien, samt bidraget med lokal viden og udvikling i landdistrikterne i de to kommuner. Første udgave af den lokale udviklingsstrategi blev fremlagt og drøftet på et borger- og medlemsmøde den Flere konstruktive forslag er efterfølgende indarbejdet i dokumentet. Strategien blev efterfølgende godkendt på mødet. Den Lokale Udviklingsstrategi blev den sendt til godkendelse hos de to kommuner og Region Midtjylland. Struer Kommune meddelte skriftligt den xx/xx, at de kunne godkende strategien Holstebro Kommune meddelte skriftligt den xx/xx, at de kunne godkende strategien Region Midtjylland meddelte skriftligt den xx/xx, at de kunne godkende strategien 4

5 E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer og SWOT er vedlagt som bilag. Her kan man bl.a. læse, at: Befolkningstallet stiger i Holstebro Kommune (især Holstebro by), men falder i Struer Kommune inkl. Struer by. Befolkningstallet i landdistrikterne er især når det åbne land tælles med præget af stagnation og tilbagegang. Der bliver færre børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder. Der bliver flere ældre, som ofte er ressourcestærke. Uddannelsesniveauet er lidt lavere end for regionen som helhed Arbejdsløsheden er faldende, og mindre end i landet som helhed. Arbejdsløsheden er størst for ufaglærte Der mangler arbejdspladser i landdistrikterne Der er mange beskæftigede inden for landbrug, industri, bygge- og anlæg og den offentlige sektor Der er mange små og mellemstore virksomheder Der er en stærk iværksætterkultur Struer Havn og Thorsminde Havn er aktive I Måbjerg findes Maabjerg BioEnergy, der producerer miljøvenlig biogas og skaber beskæftigelse. Maabjerg EnergyConcept, der bl.a. skal producere 2. generations bioethanol er på tegnebrættet. Det skaber mange arbejdspladser og vil have en positiv afsmitning på miljøet. Der er gode uddannelsesmuligheder i.f.t. korte og mellemlange uddannelser, men ikke på kandidatniveau. Der er gennem årene fjernet en del afgange i den kollektive bustrafik i landdistrikterne. Udover de faste ruter er der mulighed for at bestille flextur fra dør til dør også i landdistrikterne. Motorvejen fra Holstebro Nord til Herning åbner i 2018 Flere nationale cykelruter går gennem området, men der er ikke et sammenhængende cykelstinet. Der er ca. 200 km kystlinje ved Vesterhavet, Limfjorden og Nissum Fjord ide i de 2 kommuner og 7 natura 2000 områder. Det giver gode betingelser for turisme og rekreative muligheder for befolkningen I en del landsbyer og på landet er der forfaldne huse og nedslidt landsbymiljø Mentaliteten i området er vi kan selv og vi vil selv der kommer ikke andre og gør det for os Der er et stærkt foreningsliv og mange frivillige og ildsjæle, men mange af de aktive er 50 + Der er store potentialer i at udvikle samarbejdet på tværs af sogne, kommune- og landegrænser Landbyerne er for ens. De kan med fordel differentieres og markedsføres samlet. Der er store muligheder og synergieffekter i at samarbejde med eksisterende netværk og samarbejder Udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med i den lokale udviklingsstrategi Vores område er - som de fleste øvrige landdistrikter i Danmark udfordret af globalisering og centralisering og af det pres, det lægger på os med faldende befolkningstal og mangel på arbejdspladser. Befolkningsudviklingen er vigtig, fordi befolkningsvolumen er en forudsætning for bæredygtig privat og offentlig service og for at fastholde et ordentligt 5

6 bymiljø. Arbejdspladser i lokalområderne er vigtige for identiteten og som motivation for at fastholde og tiltrække nye beboere. På trods af centraliseringen er vi er i den situation at befolkningstallet i Struer og Holstebro Kommune tilsammen kun er svagt faldende frem mod Men det er klart en udfordring med den aldrende befolkning. Situationen i dag er med hensyn til arbejdspladser, at der i de to kommuner tilsammen er nogenlunde ligevægt mellem antallet af arbejdspladser og folk i arbejde. Men arbejdspladserne ligger i de største byer. Det nordvestjyske område er rundet af en kultur, hvor vi traditionelt har været vant til at klare os selv at være selvhjulpne. Samtidig er området kendetegnet ved en fællesskabsfølelse, hvor vi hjælper hinanden og står sammen om de udfordringer, der rammer de små samfund. Den vestjyske kultur og mentalitet har derfor traditionelt skabt mange iværksættere, der vedholdende har drevet deres virksomheder med stor succes. I disse år ser vi stadig iværksætterkulturen blomstre på trods af de senere års finansielle krise. Udviklingen er primært centreret omkring fødevarebranchen og oplevelses- og turismeindustrien, hvor man har forstået at udnytte områdets store potentialer. Meget af den udvikling, der foregår i LAG-Struer-Holstebros landdistrikter, er forankret i en tradition for lokaldrevet udvikling og ofte i kraft af samarbejde på tværs af kommunegrænser. I de tidligere LAG-Struer og LAG-Holstebro er der eksempler på dette, eksempelvis: Fremtidens Landsby i Thorsminde, Teen Town, Madlandet i Vest (tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser ), Ausumgaard som oplevelsesherregård og Kurbadet Limfjorden. Det er en udvikling, som vi i den nye LAG forventer vil fortsætte og understøtter med strategien. LAG Struer-Holstebro har allerede fra starten 140 medlemmer fordelt bredt udover LAG ens geografiske område. Mange af medlemmerne er aktive i de lokale borgerforeninger og ser vi på den foregående LAG-periode, har den lokale netværksforankrede udviklingskraft været bundet meget op på projekter, der handlede om basale serviceydelser og landsbyfornyelse - og i mindre grad samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder. Sidstnævnte har dog fyldt meget mere i den sidste halvdel af den gamle LAG-periode og med fine resultater. Det er vigtigt for LAG Struer-Holstebro, at der er et lokalt ejerskab til kommende projekter. Altså at projekter skabes efter bottom-op metoden, hvor ideer og initiativer kommer fra lokalområdet. Det lokale engagement og ejerskab, der kendetegner netop landdistrikterne, giver et potentiale for understøttelse og gennemførelse af projekterne. Det er også interessant med projekter, der revitaliserer og gentænker landdistrikterne og deres rolle. Hvor det giver mening vil LAG Struer-Holstebro også selv tage initiativ til projekter i tæt samarbejde med lokale og andre relevante samarbejdspartnere. Vi forventer at se projektansøgninger inden for såvel etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse samt etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder og samarbejdsprojekter. Vi vurderer, at den samfundsmæssige nytte er størst i forhold til samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af virksomheder, og vil derfor strategisk set gøre mest for at understøtte potentielle projektansøgere under disse projekter. Men for at fastholde de nuværende beboere og gøre os attraktive for tilflyttere og mindske faldet i antallet af indbyggere er det også relevant og nødvendigt at basale serviceydelser og landsbyfornyelse med fokus på privat og offentlig service og lokale fornyelsesprojekter er med i pakken. Inden for samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder og samarbejdsprojekter giver projekter inden for følgende områder meget mening: Fødevareprojekter giver rigtig god mening specielt fordi erfaringerne med eksempelvis Madlandet i Vest (tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser ) er så gode. Vores del af landet er et skatkammer mht. lokale fødevarer fra små producenter. I flæng kan nævnes: fisk fra Vesterhavet, limfjordsmuslinger, økologiske ænder fra Handbjerg, kødkvæg ved Nr. Vosborg, bison fra Nr. Hvam, honning fra Tvis, øl fra Struer, lam og kartofler fra Venø. Turismeprojekter giver rigtig meget mening i landdistrikterne, da sådanne projekter skaber konkrete jobs bl.a. for lavt uddannede, som der er mange ledige af på egnen. Vi ved fra 6

7 diverse undersøgelser, at turisterne i høj grad kommer ( reason to go ) for naturen og at der er højt til himlen. Det kan så krydres med shopping, restaurantbesøg m.v. i Struer og Holstebro. Der er i både statsligt, regionalt og kommunalt regi initiativer i gang for at styrke turismen langs Vestkysten. Ved Nissum Fjord er der igangsat projekter med stort turismepotentiale og ved Limfjorden arbejder det tværkommunale projekt Enjoy Limfjorden med udvikling af Limfjorden og Limfjordslandet som turismedestination. Naturprojekter: De syv Natura 2000 områder og mange andre naturområder i LAG ens område giver muligheder for store oplevelser for såvel borgere som turister. Og et evt. kommende Geopark Vestjylland er med til at svare på, hvad vi skal leve af som egn og med til at definere egnens stedbundne identitet og give stolthed. Turisme, natur og fødevarer hænger ofte meget naturligt sammen. Det handler om at skabe helhed og synergi på tværs af sektorer og geografi til gavn for borgere, turister, erhvervsliv og lokalsamfund. Ovenstående giver rigtig gode muligheder for samarbejdsprojekter med nabolag er, kommuner og en lang række lokale erhverv og organisationer. F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision LAG Struer-Holstebros vision er: Landdistrikterne bliver i 2020 i betydeligt højere grad end i dag opfattet som et mere attraktivt og ligeværdigt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen. Landdistrikterne bliver i 2020 af både nuværende og kommende beboere og erhvervsliv oplevet som et sted, der overordnet bygger på de stedbundne kvaliteter og med mentalt og fysisk plads til samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik. For både beboere og erhvervsliv er det i 2020 blevet helt naturligt, at udvikling er noget vi skaber i samarbejde og i netværk. I 2020 tænker de fleste på LAG Struer-Holstebro som en meget vigtig lokal samarbejdspartner, når der tales om landdistriktsudvikling. F.2 Strategiens mål LAG Struer-Holstebros overordnede mål er at medvirke til at udvikle landdistrikterne, så de bliver attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, herunder fastholde og tiltrække borgere Der skal skabes nye jobs som én af de vigtige forudsætninger for at fastholde de nuværende beboere og tiltrække nye beboere. Der skal skabes lokal identitet og kvalitet. Det er et mål i sig selv, men også et middel til at tiltrække iværksættere og pleje de eksisterende virksomheder, der skaber jobs. LAG Struer-Holstebro har som mål, at et antal projekter årligt skal have en volumen, der får udviklingen til at rykke og sætte gang i en varig udvikling. Volumen og dermed fyrtårnsprojekter opstår gennem netværk og samarbejde på tværs af sektorer og sogne- og kommunegrænser, men også gerne på tværs af landegrænser. Sidstnævnte specielt i forhold til inspiration og videndeling. For at opfylde målene har vi tre fokusområder: 1. Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder Fødevarer fra jord til bord Turisme livsstilsturisme, kulturturisme, miljøturisme Natur adgang, formidling, benyttelse, beskyttelse Understøtte iværksætteraktiviteter 7

8 Tre vigtige temaer i jobskabelsen 2. Lokal identitet og kvalitet: etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Lokal forskønnelse og fornyelse og privat og offentlig service, der dækker behov for alle aldersgrupper og styrker fælles identitet, stolthed og sammenhold også for beboere af anden etnisk baggrund end dansk. 3. Samarbejdsprojekter Er på mange måder lige så meget et middel som et mål. LAG Struer-Holstebro vil også selv genere projekter Vil oftest involvere fokusområde 1 og 2 Internationale projekter i samarbejde med relevante aktører Målene er valgt, fordi vi har gode erfaringer med lignende mål fra de tidligere LAG Struer og LAG Holstebro og fordi temaerne flugter med LAG Struer-Holstebros geografiske placering i Vestjylland med de udfordringer, udviklingsbehov og potentialer vi har. Målene bygger altså i høj grad på de stedbundne muligheder og kvaliteter, som beskrevet i ovenstående analyse af området. Ad 1: Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder De fleste landsbyer i både Struer og Holstebro Kommuner har et stort arbejdspladsunderskud, men det er naturligvis urealistisk at skabe 100 % balance mellem antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder og antallet af arbejdspladser. Landsbyerne og det åbne land fungerer på mange måder som boligområder, hvor beboerne kører andre steder hen for at arbejde og sådan vil det blive ved med at være. Af flere årsager har det alligevel første prioritet, at vi ønsker at være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne. For det første viser de fleste undersøgelser, der vedrører årsager til at befolkningen flytter fra én egn til en anden herunder en tilflytteranalyse for Holstebro Kommune - at én af de hyppigste årsager til at flytte er arbejde. Arbejdspladser er altså en motivationsfaktor for at flytte. For det andet er arbejdspladser identitetsskabende for landdistrikterne også selv om det kun er en mindre del af de lokale beboere, der arbejder lokalt. Jo flere arbejdspladser, der er i landdistrikterne, jo flere lokale beboere kan skabe sig et mere helt liv i landdistrikterne, hvor der er sammenhæng mellem arbejde, fritid og familieliv. Sidst, men ikke mindst, så ligger der så at sige guld på gaden (markvejen) med hensyn til at skabe arbejdspladser inden for temaerne fødevarer, turisme og natur. Der skal både arbejdes med iværksætteri, udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder og være fokus på videndeling og innovation samt videreudvikling af netværkskompetencer. Seniorrådgiver Hanne Tanvig fra Københavns Universitet har i en undersøgelse iværksat med hjælp af midler fra LAG Vejle og Indenrigs- og Socialministeriet - samt med bistand fra Udviklingssekretariatet i Vejle Kommune påvist at de såkaldte livsstils-iværksættere fylder meget på landet. For dem betyder landdistriktet meget både i forhold til erhvervsaktiviteten, familielivet og fritiden. De er ofte tilflyttere og netop bosætningen er 8

9 årsagen til, at de i det hele taget driver erhvervet på stedet. Valget af bosætning skyldes ikke mindst naturen, ledige bygninger og forventninger om sociale relationer i landdistriktet. Nogle arbejder med en eller anden form for fødevarer, salg etc., men de fleste igangsætter andre slags erhvervsaktiviteter. Tomme landbrugsbygninger er interessante i den forbindelse. Ad 2: Lokal identitet og kvalitet: etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Foreningslivet, den lokale kultur, mulighederne for fællesskab, de store naturværdier og stoltheden ved at vise det hele frem er stærkt identitetsskabende og opleves som centrale kerneværdier ved at bo i landdistrikterne. Den lokale gymnastik- eller sportsforening, sognegården, hallen, skolen og daginstitutionen er rammen om meget af det fælles liv, der kendetegner landsbyerne. Her mødes beboerne i alle aldre og dette fælles liv er på mange måder kulturbærende og identitetsskabende for hele sognet. Det er vigtigt at der er fokus på børn og unge, så disse til stadighed føler at der sker noget for dem i landdistrikterne. Det kræver meget arbejde at udvikle og drive disse ting og oftest er der tale om frivilligt og ulønnet fritidsarbejde. Det kan til tider være vanskeligt at skaffe medlemmer til bestyrelserne i sportsforeningen og til at skaffe frivillig arbejdskraft til de mange arrangementer. Ofte er der tale om de samme ildsjæle, der går igen i forskellige sammenhænge og de samme få ildsjæle risikerer at brænde ud, hvis der ikke kommer nye til. Mere samarbejde mellem eksisterende foreninger eller direkte fusion af foreninger er vigtigt, hvis vi vil skabe lokal udvikling. En styrkelse og fornyelse af foreningslivet kan også ske gennem uddannelse og dannelse af netværk med ligesindede. Samarbejde og netværk på tværs af lokalsamfund bliver også et tema, som LAG Struer-Holstebro vil arbejde med i den kommende periode. I forbindelse med bosætning i landdistrikterne er der flere vigtige faktorer, såsom skole- og fritidsfaciliteter, børnepasningsmuligheder og fornyelse i landsbyerne såsom renovering af huse, sanering samt etablering af små miljøprojekter i parker og ved veje, så landdistrikterne og landsbyerne (landsbymiljøet) bliver forskønnet. Potentielle tilflyttere med børn ser altid på om der findes en skole, en skolepasningsordning og om der er pasningsgaranti. For at kunne fastholde de eksisterende uddannelses- og pasningsmuligheder i lokalsamfundene, er det vigtigt at der sker en positiv udvikling i lokalsamfundene med tilflytning og fastholdelse af børnefamilierne og dermed også arbejdskraft til virksomhederne. De lokale ressourcer kan være med til at præge denne udvikling. Markedsføringen af landsbyer og landdistrikter meget vigtig, hvilket LAG Struer- Holstebro vil være med til at fremme igennem fortælling af de gode historier. I forbindelse med urbaniseringen og centraliseringen er der blevet længere til de tidligere tilgængelige servicefaciliteter i landdistrikterne, hvorfor LAG Struer-Holstbro mener, at det er vigtigt at der gøres en indsats for at fastholde de eksisterende private servicefaciliteter og etablere nye private servicefaciliteter, som har betydning for såvel levevilkårene som erhvervslivet i landdistrikterne. Dette er vigtigt for såvel at fastholde så mange som muligt af de nuværende borgere i landdistrikterne men også at få nye tilflyttere. Det samme gælder faciliteter til og gennemførelsen af kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter. Det er vigtigt at borgere i landdistrikterne har mulighed for at kunne deltage i såvel kulturelle aktiviteter som fritidsaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, så er adgangen til ny informations- og kommunikationsteknologi vigtig for såvel borgere som virksomheder i landdistrikterne. Ad 3. Samarbejdsprojekter For at få genereret så mange projekter som muligt med volumen og kvalitet vil vi kræve af kommende ansøgere, at de i projektbeskrivelsesfasen har gjort sig overvejelser, konkret undersøgt og så vidt muligt indgået aftaler med eksisterende samarbejder og netværk om realisering af projektet. Der er spild af ressourcer og dobbeltarbejde at starte på bar bund og skabe et nyt netværk, hvis der allerede findes et netværk der kan bruges og måske videreudvikles. Endvidere har LAG Struer-Holstebro intentioner om selv at tage initiativ til at generere projekter. Læs mere om mulige samarbejdspartnere og netværk nedenfor. I bilaget beskrives en række eksempler på eksisterende partnerskaber og samarbejder, der kan være relevante at forholde sig til for projektmagere, der søger om LAG-midler. Der er 9

10 naturligvis flere mulige samarbejdspartnere end de nævnte. I ansøgningsfasen vil koordinatoren og bestyrelsen være projektmagere behjælpelig med at finde mulige relevante samarbejdspartnere. Eksemplerne er: Madlandet i Vest tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser Partnerskab for Vestkystturisme Nissum Fjord Netværket Enjoy Limfjorden Geopark Vestjylland Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet Gentænk landsbyen en del af Aarhus 2017 Ud ovennævnte danske projekter ønsker vi at påbegynde et internationalt engagement i samarbejde med Struer og Holstebro kommuner og andre relevante aktører f.eks. på erhvervsområdet. Et internationalt samarbejde vil desuden typisk også involvere EU og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og i samarbejdslandet de lokale LAG-aktører og måske lokale myndigheder. Samarbejde af international karakter skal resultere i konkrete projekter, der også kommer landdistriktsudviklingen i Struer og Holstebro kommuner til gavn. Temaer som kultur, friluftsliv, turisme og fødevarer kan være relevante internationale samarbejdstemaer. Derudover kan der blive tale om at genoptage og videreføre indgåede kontakter fra den tidligere programperiode. Et eksempel er, at seks LAG er på Sicilien har anmodet om at få genoptaget tidligere projekt sammen med de gamle LAG er i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro. Projektet blev udskudt af tidsmæssige årsager. F.3 Aktiviteter Som nævnt flere gange ligger det os meget på sinde, at vi i udvælgelsen af projekter lægger stor vægt på, at projekterne er skabt i samarbejde med andre på tværs af sektorer og geografi, hvis det på nogen måde giver mening og værdi i forhold til det konkrete projekt. Som tidligere nævnt ligger det lokale ejerskab og bottom-up tilgangen os også stærkt på sinde. Hver enkelt af de 7 aktiviteter i skemaerne nedenfor, er beskrevet hver for sig og derefter samlet i et fælles skema på side 18. De samlede investeringer i rene LAG-midler er kr. Beløbet er skønnet, idet MBBL endnu ikke har udmeldt det endelige beløb. F3 skemaet er ændret lidt i forhold til skabelonen, idet totalen for de 7 skemaer for overskuelighedens skyld er vist på side

11 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema for 2015 aktivitet 1 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fultidsjob nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Understøtte iværksætteraktiviteter Kroner % andel af total Aktivitet 1: Støtte iværksætteri og udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder kr. 15 % % *(note) Bemærkninger: Virksomhedsformer: Der tænkes her på innovative, jobskabende projekter, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer: Limfjordsturisme - aktiviteter der er knyttet til vandoplevelser. Kulturlivet i de to kommuner. Der kan være tale om nye virksomhedsformer, så som socialøkonomiske virksomheder og IVS (iværksætterselskaber) o.lign. Udvikling af produktionsvirksomheder: Her tænkes der primært på nye produktionsvirksomheder, hvor ildsjæle har fået en god og bæredygtig idé, men kan også være udvikling af en ny nicheproduktion i en eksisterende mindre virksomhed. Der vil altid være tale om projekter med gennemarbejdede forretnings- og finansieringsplaner. LAG Struer-Holstebro vil i begge områder fungere som forbindelsesled med de relevante erhvervsorganisationer og bistå i fundraisning når relevant. Bestyrelsen vil derudover understøtte mulighederne for klyngedannelse i snævert samarbejde med relevante organisationer og virksomheder. * Note: Vi vurderer, at det er mere relevant at måle værdiforøgelse i procent, da virksomheders størrelse og omsætning er ukendte. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter.

12 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema for 2015 aktivitet 2 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fultidsjob nye job Målt som fultidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Fødevarer fra jord til bord Kroner % andel af total Aktivitet 2: Støtte iværksætteri og udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder kr. 20 % % Bemærkninger: Virksomhedsformer: Der tænkes her på innovative, jobskabende projekter, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer, herunder udvikling/forarbejdning og markedsføring af lokale fødevarer samt nye distributionsformer. Det skal gerne ske med fokus på synergier som med eksisterende netværk som eksempelvis Madlandet i Vest. Udvikling af produktionsvirksomheder: Her tænkes der primært på nye produktionsvirksomheder, hvor ildsjæle har fået en god og bæredygtig idé, men kan også være udvikling af en ny nicheproduktion i en eksisterende mindre virksomhed. Der vil altid være tale om projekter med gennemarbejdede forretnings- og finansieringsplaner. LAG Struer-Holstebro vil i begge områder fungere som forbindelsesled med de relevante erhvervsorganisationer og bistå i fundraising når relevant. Bestyrelsen vil derudover understøtte mulighederne for klyngedannelse i snævert samarbejde med relevante organisationer og virksomheder. * Note: Vi vurderer, at det er mere relevant at måle værdiforøgelse i procent, da virksomheders størrelse og omsætning er ukendte. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter. 12

13 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema for 2015 aktivitet 3 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fultidsjob job Målt som fultidsjob nye Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Turisme, livsstilsturisme, kystturisme Kroner % andel af total Aktivitet 3: Støtte udvikling af turismetilbud herunder opgradering af overnatningsfaciliteter og turistservice kr. 15 % % Bemærkninger: Turismetilbud kan f.eks. være udvikling af nye aktiviteter og pakketilbud (overnatning, attraktioner, spisesteder), der gør det nemt og overskueligt for turisten også i turismens skuldersæson. Opgradering af overnatningsfaciliteter kan f.eks. være kvalitetsløft på hoteller, feriehuse, campingpladser og bed & brekfast. Her vil der bl.a. blive lagt vægt på sunde forretningsplaner. Opgradering af turistservice kan f.eks. være kompetenceudvikling af turismeaktørerne, hvor der eksempelvis er stort fokus på det gode værtskab og nye pakketilbud gerne på tværs af kommunegrænsen. * Note: Vi vurderer, at det er mere relevant at måle værdiforøgelse i procent, da virksomheders størrelse og omsætning er ukendte. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter. 13

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk

Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk Strategi for den lokale aktionsgruppe for Odder og Hedensted Kommune LAG Odder-Hedensted www.lagoh.dk 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi. LAG Thy-Mors. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi. LAG Thy-Mors. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi LAG Thy-Mors under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold A. Navn og adresse... 4 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 4 C.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Bagerst i ansøgningsskemaet finder du en vejledning til udfyldelse af skemaet.

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009

LAG Silkeborg. Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborg Tilskud & udvikling i lokalsamfundene i Silkeborg Kommune 31. oktober 2009 LAG Silkeborgs temaer / indsatsområder Gode vilkår for det gode liv Erhverv og nye jobs Sundhed og oplevelser Natur,

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne

Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0. Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Lokale Udviklingsplaner generation 2:0 LUP 2:0 Strategisk Forretningsplanlægning for landdistrikterne Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Hvorfor landdistriktsudvikling? 3 02 Hvad kan NIRAS tilbyde 4 03

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sæt din by i bevægelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk Telefon: 8940 2796

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber

Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Hvordan matcher og styrer kommunerne de store selskaber? - Relationen mellem Aarhus kommune og Aarhus Vand - Konsolidering mod større selskaber Politisk Forum 2013 KL's konference på teknik- og miljøområdet,

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling

Udvikling af kommunens helhedsorienteret erhvervsservcie og rammer / vilkår Myndighedshenvendelser og behandling Effekt- og resultataftale for erhvervsområdet 2015 Alle aktiviteter har til formål at skabe effekt på forbedring af konkurrenceevne, flere jobs og kvalificeret arbejdskraft Symbolforklaring: Stort =hovedansvar,

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere