Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs."

Transkript

1 Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden Godkendt af MBBL den F3-skemaer godkendt den Copyright GST

2 Indhold A. Navn og adresse... 3 B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe)... 3 C. Bilag... 3 D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien... 4 E. Analyse af området... 5 F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater... 7 G. Andre planlagte mål og målsætninger H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse I. Finansiering af strategien og tidsplan J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig L. Underskrifter

3 Kort resumé af strategien Landdistrikterne i Struer Kommune og Holstebro Kommune er udfordrede af vigende befolkningstal og en aldrende befolkning. I en del landsbyer er der forfaldne huse og et nedslidt landsbymiljø. Arbejdsløsheden er faldende, men der er især arbejdsløse ufaglærte. Der er gode uddannelsesmuligheder i området i.f.t. korte og mellemlange uddannelser. Der er en stærk iværksætterkultur i området og et stærkt foreningsliv med mange ildsjæle. Udviklingsstrategien tager udgangspunkt i de stedbunde ressourcer på egnen. Her tænkes på befolkning, foreningsliv og erhvervsliv og på natur og landskab. I LAG ens område er der adgang til kyststrækninger ved Vesterhavet, Nissum Fjord og Limfjorden og der er store skovområder, landbrugsområder og sø- og hedelandskaber. Der er altså muligheder for natur- og friluftsaktiviteter, kystturisme m.m. Derudover vil vi udnytte de muligheder det rige kulturliv byder på i området. Ovennævnte kan bidrage til at fastholde eksisterende borgere i området, samt tiltrække nye borgere samt bidrage til nye indtægtsmuligheder og jobs. LAG Struer-Holstebro lægger vægt på iværksætteri, etablering af nye mindre virksomheder, socialøkonomiske virksomheder og iværksætterselskaber samt at udvikle eksisterende mikrovirksomheder. LAG en vil endvidere støtte og styrke de lokale ildsjæle. LAG en vil arbejde tæt sammen med erhvervsorganisationer og lokale turistorganisationer, samt de to kommuner. Der lægges stor vægt på, at kommende projekter er skabt i samarbejde med andre på tværs af sektorer og geografi, hvis det på nogen måde giver mening i forhold til det konkrete projekt. Hvor det er muligt ser vi gerne, at der indgås aftaler med eksisterende netværk og samarbejder om realisering af projekterne. A. Navn og adresse A.1. Navn på den lokale aktionsgruppe: LAG Struer-Holstebro A.2. Den lokale aktionsgruppes adresse Fælledvej 17, 7600 Struer A.3 Aktionsgruppens adresse (midlertidig) A.4. Aktionsgruppens telefonnummer Tlf B. Kontaktperson (formand for den lokale aktionsgruppe) B.1. Formand: Kim Bak Kristensen B.2. Formandens adresse Havbakken 2, 7500 Holstebro B.3. Telefonnummer: B

4 C. Bilag C.1. Dokumenter der vedlægges den lokale udviklingsstrategi: Del af E.1: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer og SWOT Del af F2: Eksempler på relevante samarbejder og partnerskaber, der skaber synergi Struer Kommune godkender LAG udviklingsstrategi Holstebro Kommune godkender LAG udviklingsstrategi Region Midtjylland godkender LAG udviklingsstrategi Kopi af mail fra StartVækst Holstebro og StartVækst Struer om LAG og iværksætterkurser Skema: Organisering af LAG Struer-Holstebro Skema: Ansøgningsbehandling Stillingsbeskrivelse for koordinator Forretningsorden for LAG Struer-Holstebro Annonce i Holstebro Onsdag om godkendelse af udviklingsstrategi D. Redegørelse for processen for udarbejdelse af strategien D.1 Inddragelse af lokale aktører i strategiens tilblivelse Bestyrelsen i LAG Struer-Holstebro har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af en medarbejder fra Kommunikation og Udvikling i Struer Kommune, Planafdelingen i Holstebro Kommune og en proceskonsulent fra Udvikling og Strategi, Borgmesterkontoret i Holstebro Kommune. Arbejdsgruppen har bistået bestyrelsen i en række arbejdsmøder, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Der har derudover været dialogmøder med: Heden & Fjorden, som repræsenterer Landbruget i området StartVækst Struer og Holstebro, som er den lokale erhvervsservice i de to kommuner, hvor der bl.a. køres iværksætterkurser med deltagelse af LAGen. Her blev evt. indsatsområder drøftet. De lokale turistorganisationer, med særlig fokus på kystturisme og oplevelsesmuligheder i baglandet, herunder madoplevelser, overnatning og shopping for områdets mange gæster Der er ligeledes kørt sparring med den nuværende koordinator i LAG Holstebro, som har deltaget i Landdistriktsprogrammet siden starten i 2007 i henholdsvis LAG Herning og LAG Holstebro. Den proaktive deltagelse fra de to kommuner, har derudover tilsikret, at de kommunale synsvinkler er medtaget i strategien, samt bidraget med lokal viden og udvikling i landdistrikterne i de to kommuner. Første udgave af den lokale udviklingsstrategi blev fremlagt og drøftet på et borger- og medlemsmøde den Flere konstruktive forslag er efterfølgende indarbejdet i dokumentet. Strategien blev efterfølgende godkendt på mødet. Den Lokale Udviklingsstrategi blev den sendt til godkendelse hos de to kommuner og Region Midtjylland. Struer Kommune meddelte skriftligt den , at de kunne godkende strategien. Holstebro Kommune meddelte skriftligt , at de kunne godkende strategien. Region Midtjylland meddelte skriftligt den , at de kunne godkende strategien. 4

5 E. Analyse af området E. 1 Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer, udviklingsbehov og potentialer: Situationsbeskrivelse af området og en analyse af de lokale udfordringer og SWOT er vedlagt som bilag. Her kan man bl.a. læse, at: Befolkningstallet stiger i Holstebro Kommune (især Holstebro by), men falder i Struer Kommune inkl. Struer by. Befolkningstallet i landdistrikterne er især når det åbne land tælles med præget af stagnation og tilbagegang. Der bliver færre børn, unge og borgere i den arbejds- og fødedygtige alder. Der bliver flere ældre, som ofte er ressourcestærke. Uddannelsesniveauet er lidt lavere end for regionen som helhed. Arbejdsløsheden er faldende, og mindre end i landet som helhed. Arbejdsløsheden er størst for ufaglærte. Der mangler arbejdspladser i landdistrikterne. Der er mange beskæftigede inden for landbrug, industri, bygge- og anlæg og den offentlige sektor. Der er mange små og mellemstore virksomheder. Der er en stærk iværksætterkultur. Struer Havn og Thorsminde Havn er aktive. I Måbjerg findes Maabjerg BioEnergy, der producerer miljøvenlig biogas og skaber beskæftigelse. Maabjerg EnergyConcept, der bl.a. skal producere 2. generations bioethanol er på tegnebrættet. Det skaber mange arbejdspladser og vil have en positiv afsmitning på miljøet. Der er gode uddannelsesmuligheder i.f.t. korte og mellemlange uddannelser, men ikke på kandidatniveau. Der er gennem årene fjernet en del afgange i den kollektive bustrafik i landdistrikterne. Udover de faste ruter er der mulighed for at bestille flextur fra dør til dør også i landdistrikterne. Motorvejen fra Holstebro Nord til Herning åbner i Flere nationale cykelruter går gennem området, men der er ikke et sammenhængende cykelstinet. Der er ca. 200 km kystlinje ved Vesterhavet, Limfjorden og Nissum Fjord i de to kommuner og syv natura 2000 områder. Det giver gode betingelser for turisme og rekreative muligheder for befolkningen. I en del landsbyer og på landet er der forfaldne huse og nedslidt landsbymiljø. Mentaliteten i området er vi kan selv og vi vil selv der kommer ikke andre og gør det for os. Der er et stærkt foreningsliv og mange frivillige og ildsjæle, men mange af de aktive er Der er store potentialer i at udvikle samarbejdet på tværs af sogne, kommune- og landegrænser. Landbyerne er for ens. De kan med fordel differentieres og markedsføres samlet. Der er store muligheder og synergieffekter i at samarbejde med eksisterende netværk og samarbejder. Udfordringer og potentialer, som aktionsgruppen vil arbejde videre med i den lokale udviklingsstrategi Vores område er - som de fleste øvrige landdistrikter i Danmark udfordret af globalisering og centralisering og af det pres, det lægger på os med faldende befolkningstal og mangel på arbejdspladser. Befolkningsudviklingen er vigtig, fordi befolkningsvolumen er en forudsætning for bæredygtig privat og offentlig service og for at fastholde et ordentligt 5

6 bymiljø. Arbejdspladser i lokalområderne er vigtige for identiteten og som motivation for at fastholde og tiltrække nye beboere. På trods af centraliseringen er vi er i den situation, at befolkningstallet i Struer og Holstebro Kommune tilsammen kun er svagt faldende frem mod Men det er klart en udfordring med den aldrende befolkning. Situationen i dag er med hensyn til arbejdspladser, at der i de to kommuner tilsammen er nogenlunde ligevægt mellem antallet af arbejdspladser og folk i arbejde. Men arbejdspladserne ligger i de største byer. Det nordvestjyske område er rundet af en kultur, hvor vi traditionelt har været vant til at klare os selv at være selvhjulpne. Samtidig er området kendetegnet ved en fællesskabsfølelse, hvor vi hjælper hinanden og står sammen om de udfordringer, der rammer de små samfund. Den vestjyske kultur og mentalitet har derfor traditionelt skabt mange iværksættere, der vedholdende har drevet deres virksomheder med stor succes. I disse år ser vi stadig iværksætterkulturen blomstre på trods af de senere års finansielle krise. Udviklingen er primært centreret omkring fødevarebranchen og oplevelses- og turismeindustrien, hvor man har forstået at udnytte områdets store potentialer. Meget af den udvikling, der foregår i LAG Struer-Holstebros landdistrikter, er forankret i en tradition for lokaldrevet udvikling og ofte i kraft af samarbejde på tværs af kommunegrænser. I de tidligere LAG-Struer og LAG-Holstebro er der eksempler på dette, eksempelvis: Fremtidens Landsby i Thorsminde, Teen Town, Madlandet i Vest (tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser ), Ausumgaard som oplevelsesherregård og Kurbadet Limfjorden. Det er en udvikling, som vi i den nye LAG forventer vil fortsætte og understøtter med strategien. LAG Struer-Holstebro har allerede fra starten 140 medlemmer fordelt bredt udover LAG ens geografiske område. Mange af medlemmerne er aktive i de lokale borgerforeninger og ser vi på den foregående LAG-periode, har den lokale netværksforankrede udviklingskraft været bundet meget op på projekter, der handlede om basale serviceydelser og landsbyfornyelse - og i mindre grad samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder. Sidstnævnte har dog fyldt meget mere i den sidste halvdel af den gamle LAG-periode og med fine resultater. Det er vigtigt for LAG Struer-Holstebro, at der er et lokalt ejerskab til kommende projekter. Altså at projekter skabes efter bottom-up metoden, hvor ideer og initiativer kommer fra lokalområdet. Det lokale engagement og ejerskab, der kendetegner netop landdistrikterne, giver et potentiale for understøttelse og gennemførelse af projekterne. Det er også interessant med projekter, der revitaliserer og gentænker landdistrikterne og deres rolle. Hvor det giver mening vil LAG Struer-Holstebro også selv tage initiativ til projekter i tæt samarbejde med lokale og andre relevante samarbejdspartnere. Vi forventer at se projektansøgninger inden for såvel etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse samt etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder og samarbejdsprojekter. Vi vurderer, at den samfundsmæssige nytte er størst i forhold til samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af virksomheder, og vil derfor strategisk set gøre mest for at understøtte potentielle projektansøgere under disse projekter. Men for at fastholde de nuværende beboere og gøre os attraktive for tilflyttere og mindske faldet i antallet af indbyggere er det også relevant og nødvendigt at basale serviceydelser og landsbyfornyelse med fokus på privat og offentlig service og lokale fornyelsesprojekter er med i pakken. Inden for samarbejdsprojekter og etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder og samarbejdsprojekter giver projekter inden for følgende områder meget mening: Fødevareprojekter giver rigtig god mening specielt fordi erfaringerne med eksempelvis Madlandet i Vest (tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser ) er så gode. Vores del af landet er et skatkammer mht. lokale fødevarer fra små producenter. I flæng kan nævnes: fisk fra Vesterhavet, limfjordsmuslinger, økologiske ænder fra Handbjerg, kødkvæg ved Nr. Vosborg, bison fra Nr. Hvam, honning fra Tvis, øl fra Struer, lam og kartofler fra Venø. Turismeprojekter giver rigtig meget mening i landdistrikterne, da sådanne projekter skaber konkrete jobs bl.a. for lavt uddannede, som der er mange ledige af på egnen. Vi ved fra 6

7 diverse undersøgelser, at turisterne i høj grad kommer ( reason to go ) for naturen og at der er højt til himlen. Det kan så krydres med shopping, restaurantbesøg m.v. i Struer og Holstebro. Der er i både statsligt, regionalt og kommunalt regi initiativer i gang for at styrke turismen langs Vestkysten. Ved Nissum Fjord er der igangsat projekter med stort turismepotentiale og ved Limfjorden arbejder det tværkommunale projekt Enjoy Limfjorden med udvikling af Limfjorden og Limfjordslandet som turismedestination. Naturprojekter: De syv Natura 2000 områder og mange andre naturområder i LAG ens område giver muligheder for store oplevelser for såvel borgere som turister. Og et evt. kommende Geopark Vestjylland er med til at svare på, hvad vi skal leve af som egn og med til at definere egnens stedbundne identitet og give stolthed. Turisme, natur og fødevarer hænger ofte meget naturligt sammen. Det handler om at skabe helhed og synergi på tværs af sektorer og geografi til gavn for borgere, turister, erhvervsliv og lokalsamfund. Ovenstående giver rigtig gode muligheder for samarbejdsprojekter med nabolag er, kommuner og en lang række lokale erhverv og organisationer. F. Strategiens vision og handlingsplan, mål, aktiviteter og forventede resultater F. 1 Udviklingsstrategiens vision LAG Struer-Holstebros vision er: Landdistrikterne bliver i 2020 i betydeligt højere grad end i dag opfattet som et mere attraktivt og ligeværdigt alternativ til at bo, virke og arbejde i byen. Landdistrikterne bliver i 2020 af både nuværende og kommende beboere og erhvervsliv oplevet som et sted, der overordnet bygger på de stedbundne kvaliteter og med mentalt og fysisk plads til samarbejde, livskvalitet, forskellighed, respekt og dynamik. For både beboere og erhvervsliv er det i 2020 blevet helt naturligt, at udvikling er noget vi skaber i samarbejde og i netværk. I 2020 tænker de fleste på LAG Struer-Holstebro som en meget vigtig lokal samarbejdspartner, når der tales om landdistriktsudvikling. F.2 Strategiens mål LAG Struer-Holstebros overordnede mål er at medvirke til at udvikle landdistrikterne, så de bliver attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, herunder fastholde og tiltrække borgere Der skal skabes nye jobs som én af de vigtige forudsætninger for at fastholde de nuværende beboere og tiltrække nye beboere. Der skal skabes lokal identitet og kvalitet. Det er et mål i sig selv, men også et middel til at tiltrække iværksættere og pleje de eksisterende virksomheder, der skaber jobs. LAG Struer-Holstebro har som mål, at et antal projekter årligt skal have en volumen, der får udviklingen til at rykke og sætte gang i en varig udvikling. Volumen og dermed fyrtårnsprojekter opstår gennem netværk og samarbejde på tværs af sektorer og sogne- og kommunegrænser, men også gerne på tværs af landegrænser. Sidstnævnte specielt i forhold til inspiration og videndeling. For at opfylde målene har vi tre fokusområder: 1. Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder Fødevarer fra jord til bord Turisme livsstilsturisme, kulturturisme, miljøturisme Natur adgang, formidling, benyttelse, beskyttelse Understøtte iværksætteraktiviteter 7

8 Tre vigtige temaer i jobskabelsen 2. Lokal identitet og kvalitet: etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Lokal forskønnelse og fornyelse og privat og offentlig service, der dækker behov for alle aldersgrupper og styrker fælles identitet, stolthed og sammenhold også for beboere af anden etnisk baggrund end dansk. 3. Samarbejdsprojekter Er på mange måder lige så meget et middel som et mål. LAG Struer-Holstebro vil også selv generere projekter Vil oftest involvere fokusområde 1 og 2 Internationale projekter i samarbejde med relevante aktører Målene er valgt, fordi vi har gode erfaringer med lignende mål fra de tidligere LAG Struer og LAG Holstebro og fordi temaerne flugter med LAG Struer-Holstebros geografiske placering i Vestjylland med de udfordringer, udviklingsbehov og potentialer vi har. Målene bygger altså i høj grad på de stedbundne muligheder og kvaliteter, som beskrevet i ovenstående analyse af området. Ad 1: Jobskabelse: etablering og udvikling af mikro- og småvirksomheder De fleste landsbyer i både Struer og Holstebro Kommuner har et stort arbejdspladsunderskud, men det er naturligvis urealistisk at skabe 100 % balance mellem antallet af indbyggere i den arbejdsdygtige alder og antallet af arbejdspladser. Landsbyerne og det åbne land fungerer på mange måder som boligområder, hvor beboerne kører andre steder hen for at arbejde og sådan vil det blive ved med at være. Af flere årsager har det alligevel første prioritet, at vi ønsker at være med til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne. For det første viser de fleste undersøgelser, der vedrører årsager til at befolkningen flytter fra én egn til en anden herunder en tilflytteranalyse for Holstebro Kommune - at én af de hyppigste årsager til at flytte er arbejde. Arbejdspladser er altså en motivationsfaktor for at flytte. For det andet er arbejdspladser identitetsskabende for landdistrikterne også selv om det kun er en mindre del af de lokale beboere, der arbejder lokalt. Jo flere arbejdspladser, der er i landdistrikterne, jo flere lokale beboere kan skabe sig et mere helt liv i landdistrikterne, hvor der er sammenhæng mellem arbejde, fritid og familieliv. Sidst, men ikke mindst, så ligger der så at sige guld på gaden (markvejen) med hensyn til at skabe arbejdspladser inden for temaerne fødevarer, turisme og natur. Der skal både arbejdes med iværksætteri, udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder og være fokus på videndeling og innovation samt videreudvikling af netværkskompetencer. Seniorrådgiver Hanne Tanvig fra Københavns Universitet har i en undersøgelse iværksat med hjælp af midler fra LAG Vejle og Indenrigs- og Socialministeriet - samt med bistand fra Udviklingssekretariatet i Vejle Kommune - påvist, at de såkaldte livsstils-iværksættere fylder meget på landet. For dem betyder landdistriktet meget både i forhold til erhvervsaktiviteten, familielivet og fritiden. De er ofte tilflyttere og netop bosætningen er årsagen til, at de i det hele taget driver erhvervet på stedet. Valget af bosætning skyldes 8

9 ikke mindst naturen, ledige bygninger og forventninger om sociale relationer i landdistriktet. Nogle arbejder med en eller anden form for fødevarer, salg etc., men de fleste igangsætter andre slags erhvervsaktiviteter. Tomme landbrugsbygninger er interessante i den forbindelse. Ad 2: Lokal identitet og kvalitet: etablering af basale serviceydelser og landsbyfornyelse Foreningslivet, den lokale kultur, mulighederne for fællesskab, de store naturværdier og stoltheden ved at vise det hele frem er stærkt identitetsskabende og opleves som centrale kerneværdier ved at bo i landdistrikterne. Den lokale gymnastik- eller sportsforening, sognegården, hallen, skolen og daginstitutionen er rammen om meget af det fælles liv, der kendetegner landsbyerne. Her mødes beboerne i alle aldre og dette fælles liv er på mange måder kulturbærende og identitetsskabende for hele sognet. Det er vigtigt at der er fokus på børn og unge, så disse til stadighed føler at der sker noget for dem i landdistrikterne. Det kræver meget arbejde at udvikle og drive disse ting og oftest er der tale om frivilligt og ulønnet fritidsarbejde. Det kan til tider være vanskeligt at skaffe medlemmer til bestyrelserne i sportsforeningen og til at skaffe frivillig arbejdskraft til de mange arrangementer. Ofte er der tale om de samme ildsjæle, der går igen i forskellige sammenhænge og de samme få ildsjæle risikerer at brænde ud, hvis der ikke kommer nye til. Mere samarbejde mellem eksisterende foreninger eller direkte fusion af foreninger er vigtigt, hvis vi vil skabe lokal udvikling. En styrkelse og fornyelse af foreningslivet kan også ske gennem uddannelse og dannelse af netværk med ligesindede. Samarbejde og netværk på tværs af lokalsamfund bliver også et tema, som LAG Struer-Holstebro vil arbejde med i den kommende periode. I forbindelse med bosætning i landdistrikterne er der flere vigtige faktorer, såsom skole- og fritidsfaciliteter, børnepasningsmuligheder og fornyelse i landsbyerne såsom renovering af huse, sanering samt etablering af små miljøprojekter i parker og ved veje, så landdistrikterne og landsbyerne (landsbymiljøet) bliver forskønnet. Potentielle tilflyttere med børn ser altid på, om der findes en skole, en skolepasningsordning og om der er pasningsgaranti. For at kunne fastholde de eksisterende uddannelses- og pasningsmuligheder i lokalsamfundene, er det vigtigt at der sker en positiv udvikling i lokalsamfundene med tilflytning og fastholdelse af børnefamilierne og dermed også arbejdskraft til virksomhederne. De lokale ressourcer kan være med til at præge denne udvikling. Markedsføringen af landsbyer og landdistrikter meget vigtig, hvilket LAG Struer- Holstebro vil være med til at fremme igennem fortælling af de gode historier. I forbindelse med urbaniseringen og centraliseringen er der blevet længere til de tidligere tilgængelige servicefaciliteter i landdistrikterne, hvorfor LAG Struer-Holstbro mener, at det er vigtigt at der gøres en indsats for at fastholde de eksisterende private servicefaciliteter og etablere nye private servicefaciliteter, som har betydning for såvel levevilkårene som erhvervslivet i landdistrikterne. Dette er vigtigt for såvel at fastholde så mange som muligt af de nuværende borgere i landdistrikterne men også at få nye tilflyttere. Det samme gælder faciliteter til og gennemførelsen af kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at borgere i landdistrikterne har mulighed for at kunne deltage i såvel kulturelle aktiviteter som fritidsaktiviteter. Og sidst men ikke mindst, så er adgangen til ny informations- og kommunikationsteknologi vigtig for såvel borgere som virksomheder i landdistrikterne. Ad 3. Samarbejdsprojekter For at få genereret så mange projekter som muligt med volumen og kvalitet vil vi kræve af kommende ansøgere, at de i projektbeskrivelsesfasen har gjort sig overvejelser, konkret undersøgt og så vidt muligt indgået aftaler med eksisterende samarbejder og netværk om realisering af projektet. Det er spild af ressourcer og dobbeltarbejde at starte på bar bund og skabe et nyt netværk, hvis der allerede findes et netværk, der kan bruges og måske videreudvikles. Endvidere har LAG Struer-Holstebro intentioner om selv at tage initiativ til at generere projekter. Læs mere om mulige samarbejdspartnere og netværk nedenfor. I bilaget beskrives en række eksempler på eksisterende partnerskaber og samarbejder, der kan være relevante at forholde sig til for projektmagere, der søger om LAG-midler. Der er naturligvis flere mulige samarbejdspartnere end de nævnte. I ansøgningsfasen vil 9

10 koordinatoren og bestyrelsen være projektmagere behjælpelig med at finde mulige relevante samarbejdspartnere. Eksemplerne er: Madlandet i Vest tidligere kaldet Vestjyske fødevarer og oplevelser Partnerskab for Vestkystturisme Nissum Fjord Netværket Enjoy Limfjorden Geopark Vestjylland Udvikling af cykelturismen i Limfjordsområdet Gentænk landsbyen en del af Aarhus 2017 Udover ovennævnte danske projekter ønsker vi at påbegynde et internationalt engagement i samarbejde med Struer og Holstebro kommuner og andre relevante aktører f.eks. på erhvervsområdet. Et internationalt samarbejde vil desuden typisk også involvere EU og Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og i samarbejdslandet de lokale LAG-aktører og måske lokale myndigheder. Samarbejde af international karakter skal resultere i konkrete projekter, der også kommer landdistriktsudviklingen i Struer og Holstebro kommuner til gavn. Temaer som kultur, friluftsliv, turisme og fødevarer kan være relevante internationale samarbejdstemaer. Derudover kan der blive tale om at genoptage og videreføre indgåede kontakter fra den tidligere programperiode. Et eksempel er, at seks LAG er på Sicilien har anmodet om at få genoptaget tidligere projekt sammen med de gamle LAG er i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Holstebro. Projektet blev udskudt af tidsmæssige årsager. F.3 Aktiviteter Som nævnt flere gange ligger det os meget på sinde, at vi i udvælgelsen af projekter lægger stor vægt på, at projekterne er skabt i samarbejde med andre på tværs af sektorer og geografi, hvis det på nogen måde giver mening og værdi i forhold til det konkrete projekt. Som tidligere nævnt ligger det lokale ejerskab og bottom-up tilgangen os også stærkt på sinde. Hver enkelt af de 7 aktiviteter i skemaerne nedenfor, er beskrevet hver for sig og derefter samlet i et fælles skema på side

11 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 1 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fuldtidsjob nye job Målt som fuldtidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Understøtte iværksætteraktiviteter Kroner % andel af total Aktivitet 1: Støtte iværksætteri og udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder kr. 15 % kr. Bemærkninger: Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. Virksomhedsformer: Der tænkes her på innovative, jobskabende projekter, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer: Limfjordsturisme - aktiviteter der er knyttet til vandoplevelser. Kulturlivet i de to kommuner. Der kan være tale om nye virksomhedsformer, så som socialøkonomiske virksomheder og IVS (iværksætterselskaber) o.lign. Udvikling af produktionsvirksomheder: Her tænkes der primært på nye produktionsvirksomheder, hvor ildsjæle har fået en god og bæredygtig idé, men kan også være udvikling af en ny nicheproduktion i en eksisterende mindre virksomhed. Der vil altid være tale om projekter med gennemarbejdede forretnings- og finansieringsplaner. LAG Struer-Holstebro vil i begge områder fungere som forbindelsesled med de relevante erhvervsorganisationer og bistå i fundraising når relevant. Bestyrelsen vil derudover understøtte mulighederne for klyngedannelse i snævert samarbejde med relevante organisationer og virksomheder.

12 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 2 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fuldtidsjob nye job Målt som fuldtidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Fødevarer fra jord til bord Kroner % andel af total Aktivitet 2: Støtte iværksætteri og udvikling af eksisterende og nye virksomhedsformer samt produktionsvirksomheder kr. 20 % kr. Bemærkninger: Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. Virksomhedsformer: Der tænkes her på innovative, jobskabende projekter, som tager udgangspunkt i de stedbundne ressourcer, herunder udvikling/forarbejdning og markedsføring af lokale fødevarer samt nye distributionsformer. Det skal gerne ske med fokus på synergier som med eksisterende netværk som eksempelvis Madlandet i Vest. Udvikling af produktionsvirksomheder: Her tænkes der primært på nye produktionsvirksomheder, hvor ildsjæle har fået en god og bæredygtig idé, men kan også være udvikling af en ny nicheproduktion i en eksisterende mindre virksomhed. Der vil altid være tale om projekter med gennemarbejdede forretnings- og finansieringsplaner. LAG Struer-Holstebro vil i begge områder fungere som forbindelsesled med de relevante erhvervsorganisationer og bistå i fundraising når relevant. Bestyrelsen vil derudover understøtte mulighederne for klyngedannelse i snævert samarbejde med relevante organisationer og virksomheder. 12

13 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 3 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fuldtidsjob job Målt som fuldtidsjob nye Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Turisme, livsstilsturisme, kystturisme Kroner % andel af total Aktivitet 3: Støtte udvikling af turismetilbud herunder opgradering af overnatningsfaciliteter og turistservice kr. 15 % kr. Bemærkninger: Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. Turismetilbud kan f.eks. være udvikling af nye aktiviteter og pakketilbud (overnatning, attraktioner, spisesteder), der gør det nemt og overskueligt for turisten også i turismens skuldersæson. Opgradering af overnatningsfaciliteter kan f.eks. være kvalitetsløft på hoteller, feriehuse, campingpladser og bed & breakfast. Her vil der bl.a. blive lagt vægt på sunde forretningsplaner. Opgradering af turistservice kan f.eks. være kompetenceudvikling af turismeaktørerne, hvor der eksempelvis er stort fokus på det gode værtskab og nye pakketilbud gerne på tværs af kommunegrænsen. 13

14 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 4 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder og små virksomheder Totale investeringer Projekternes samlede investeringer projekter bevarede job Målt som fuldtidsjob job Målt som fuldtidsjob nye Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Erhvervsrettede samarbejdsaktiviteter (netværk, klynger m.v.) Mål: Natur, adgang, formidling, benyttelse, beskyttelse Kroner % andel af total Aktivitet 4: Støtte kortlægning, markedsføring og udvikling af naturoplevelser og nye bæredygtige naturprojekter kr. 10 % kr. Bemærkninger: Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. Kortlægning af de mange eksisterende naturtilbud til udlevering af eksempelvis overnatningssteder til lokale gæster og turister. Markedsføring og udvikling af naturoplevelser kan være udstillingsfaciliteter, skiltning, formidling, guidning m.v. Udvikling af nye bæredygtige naturprojekter kan være projekter, der på en ny og innovativ måde gør naturen tilgængelig både fysisk og mentalt for både borgere og turister. Projekter, der fremmer forståelsen for bæredygtighed og hvor der tænkes i både benyttelse og beskyttelse. Værdiforøgelsen er udtryk for afledte effekter i f.t. øget omsætning i detailhandel, overnatningssteder m.v. 14

15 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 5 Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Basale serviceydelser Byfornyelse og bevarelse af kulturarven Mål: Lokal forskønnelse og fornyelse og privat og off. service, der dækker behov for alle aldersgrupper og styrker fælles identitet, stolthed og sammenhold også for beboere af anden etnisk baggrund end dansk Aktivitet 5: Vejlede og styrke ildsjæle og foreninger i landsbyer og landsbyerne imellem Bemærkninger: Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Kroner % Andel af total projekter Befolkning i landdistrikterne, der får fordel af aktiviteterne personer kr. 10 % 20 ~ 4500 Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. Udvikling i landdistrikterne er baseret på initiativer fra ildsjæle, der har behov for at blive vejledt og styrket for at bevare gejsten eller formidle gejsten til en ny generation, der står klar i kulissen. Kan f.eks. omhandle uddannelse i projektudvikling, projektledelse, mødeledelse, foreningskultur og generationsskifte i foreningen. Støtte til sammenlægning og produktudvikling af foreninger både på sogneniveau og på tværs af administrative og mentale grænser. Da budgetterne for programperioden fra 2016 og frem er ukendte, har bestyrelsen valgt at udarbejde skemaer hvert år i forbindelse med evalueringen af årets aktiviteter. 15

16 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 6 Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne Aktiviteterne skal relatere sig til følgende temaer: Basale serviceydelser Byfornyelse og bevarelse af kulturarven Mål: Lokal forskønnelse og fornyelse og privat og off. service, der dækker behov for alle aldersgrupper og styrker fælles identitet, stolthed og sammenhold også for beboere af anden etnisk baggrund end dansk Aktivitet 6: Støtte bosætning i form af attraktive bosætningsområder samt udvikling af service- og kulturfaciliteter Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Kroner % Andel af total projekter Befolkning i landdistrikterne, der får fordel af aktiviteterne personer kr. 15 % 8 ~ 3000 Bemærkninger: Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. Lokal forskønnelse og fornyelse kan være renovering af fælles huse, opgradering af fællesarealer (herunder tomme grunde efter nedrivning af bygninger), etablering af små miljøprojekter ved parker og veje, friluftsaktiviteter og energi- og miljøtiltag. Projekter i forhold til områdefornyelse og andre statslige puljer hører typisk også med her. Privat og offentlig service kan f.eks. være omsorg for børn og ældre samt understøttelse af privat service f.eks. lokale indkøbsmuligheder, understøttelse af transport til og fra landdistrikterne, kulturaktiviteter m.v. Fælles markedsføring (gerne på alternative platforme og kanaler) og for andre målgrupper end etniske danskere kan også tænkes ind her. 16

17 Ad F.3) Aktiviteter og aktivitetsskema - aktivitet 7 Mål og aktiviteter for samarbejde Aktivitet 7: Samarbejdsprojekter Aktivitet 7: Samarbejdsprojekter på tværs af sogne-, kommune- og landegrænser Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Kroner % Andel af total projekter Befolkning i landdistrikterne, der får fordel af aktiviteterne personer kr. 15 % Bemærkninger: Struer og Holstebro Kommune har tilkendegivet, at de vil medfinansiere projekter m.v. med 10. kr. pr. indbygger et årligt beløb på knap kr. LAG Struer-Holstebro vil aktivt indgå i samarbejdsprojekter på flere niveauer: regionale netværk, på tværs af kommunegrænsen og på tværs af sognegrænser. LAG en vil inspirere lokale aktører til tværgående projekter og agere som bindeled i f.m. etablering af netværk. Alle sogne kan ikke have identiske funktioner der må ske en vis arbejdsdeling. For at få genereret projekter med volumen og gennemslagskraft er samarbejde både internt i lokalsamfundet og over kommunegrænser en nødvendighed. Der kan bygges videre på lokale erfaringer med Teen Town, Rethink the village (Aarhus 2017), erfagrupper, børnekarusellen m.v. samt på erfaringer fra de samarbejder og tværkommunale netværk, der er beskrevet ovenfor i strategien. Indholdet i et internationalt engagement kan f.eks. indeholde temaer som kultur, friluftsliv, turisme og fødevarer og et projekt vil typisk involvere Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter og LAG-aktører og lokale myndigheder i samarbejdslandet. 17

18 Samlede skemaer for aktiviteterne 1-7 Erhvervsrettede mål og aktiviteter Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Mål: Kroner % andel af total projekter bevarede job Målt som fuldtidsjob nye job Målt som fuldtidsjob Værdiforøgelsen Målt i omsætning som følge af projektet (kr.) Aktivitet 1: kr. 15 % kr. Aktivitet 2: kr. 20 % kr. Aktivitet 3: kr. 15 % kr. Aktivitet 4: kr. 10 % kr. Total for erhvervsrettede mål og aktiviteter kr. 60 % kr. Mål Mål og aktiviteter, der forbedrer rammevilkårene for udvikling af landdistrikterne og samarbejdsprojekter Totale investeringer Projekternes samlede investeringer Kroner % Andel af total projekter Befolkning i landdistrikterne, der får fordel af aktiviteterne personer Aktivitet 5: kr. 10 % 20 ~ 4500 Aktivitet 6: kr. 15 % 8 ~ 3000 Total kr. 25 % 28 ~ 7500 Samarbejdsprojekter på tværs af sognekommune - og landegrænser Mål : Aktivitet 7 - total kr. 15 %

19 G. Andre planlagte mål og målsætninger G.1. Beskriv her eventuelle andre mål og målsætninger, som aktionsgruppen planlægger, men som ikke søges medfinansieret under Landdistriktsprogrammet Derudover er LAG Struer- Holstebro meget åben for at deltage i projekter, som f.eks. finansieres via områdefornyelse i Landsbyer i snævert samarbejde med landsbyerne og kommunerne. Ligeledes vil der løbende blive undersøgt muligheder i Landdistiktspuljen og andre statslige puljer. LAG Struer-Holstebro vil løbende holde sig ajour med fundingsmuligheder til gavn for projektholdere og LAGens egne projekter. Eksempelvis Regionalfonden, Strukturfonden, Friluftsrådet, Lokale og Anlægsfonden og lokale fonde som Færchfonden og Birnfonden m.fl. LAG Struer-Holstebro vil årlig modtage et beløb fra de to kommuner til projekter og projektstøtte. Disse midler vil bl.a. også blive brugt til mindre analyse- og forprojekter for at tilsikre kvalitet og bæredygtighed i projekterne samt til evt. egne projekter og kurser for medlemmerne i LAG Struer- Holstebro. 19

20 H. Aktionsgruppens forvaltning af strategiens gennemførelse H.1 Sådan arbejdes der med LEADER-principperne Følgende planlægges: To årlige fællesmøder med LAG-medlemmerne og borgerforeningerne i de to kommuner. Der oprettes et erhvervsnetværk for virksomheder i landdistrikterne. Årligt innovationsmøde med deltagelse af relevante netværk, f.eks. borgerforeninger og erhvervsnetværk. Innovationsmødet styres af en innovations-facilitator. LAG Struer-Holstebro deltager med indlæg på iværksætterkurser, som afholdes af StartVækst, hvor der vil være særlig fokus på placering af nye iværksætter firmaer i landdistrikterne (tomme landbrugsbygninger). Der arrangeres dialogmøder særligt for unge årige i landdistrikterne. Løbende møder med landdistriktskontaktpersoner i de to kommuner. Løbende kontakt med kommunaldirektører og borgmestre i de to kommuner med henblik på at imødekomme borgernes behov med relevans til kommunerne. Løbende kontakt med eksisterende netværk i de to kommuner. Løbende kontakt med relevante regionale, nationale og internationale netværk. Der oprettes hjemmeside for LAG Struer-Holstebro via MBBL. Der udsendes nyhedsmail (nyhedsbrev) en gang i kvartalet. Kan downloades fra hjemmesiden. Aktiv deltagelse i udviklingsmøder med landdistrikterne. Sådan arbejdes der med innovation Vores vægtning af samarbejde på tværs hænger rigtig godt sammen med det fokus, der skal være på innovation. Det giver erfaringsmæssigt innovative og nytænkende projekter, når forskellige og umage parter bliver sat sammen. Vi tror altså på, at samarbejde giver nye eller væsentligt forbedrede produkter, ydelser, processer og metoder (innovation). En model á la nedenstående kan bruges, når vi indkalder relevante netværk til en brugerdreven innovationsproces: 20

21 H. 2 Aktionsgruppens organisering, beslutnings- og evalueringsprocedurer Redegør for hvordan aktionsgruppen planlægger at gennemføre strategien ved brug af følgende punkter (aktionsgruppen kan tilføje yderligere punkter): Gennemføre 4 årlige bestyrelsesmøder i h.t. forretningsorden (bilag). Jobbeskrivelse for koordinator, ansættelsesforhold og bestyrelsens arbejdsgiverfunktion over for koordinator er vedlagt som bilag. Der vil blive købt ekstern bistand til bogholderi og regnskab, bl.a. for at tilsikre armslængdeprincippet. Dette sikrer habilitet hos bestyrelse og koordinator. I den forbindelse kan det nævnes, at bestyrelsen allerede har gennemgået et kursus om offentlig forvaltning, habilitetsregler m.v. Vedr. sikring af gennemsigtighed ved de valgte prioriteringskriterier og pointsystemer til brug ved vurdering af indkomne projektansøgninger henvises til punkt J1. Udviklingsstrategien er i klar overensstemmelse med kommunernes og Region Midtjyllands udviklingsplaner og tiltag. Her tænkes på planstrategier, kommuneplaner, erhvervsudviklingsstrategier og tilknyttede handlingsplaner. Procedure for den løbende overvågning og evaluering af udviklingsstrategiens gennemførelse sker via løbende drøftelser på bestyrelsesmøder og i en årlig evaluering. Bestyrelsen vil løbende sikre den nødvendige viden og kompetencer. Det vil bl.a. ske i kraft af aktiv deltagelse i relevante møder i relevante fora, herunder kvartalsvise møder med Region Midtjylland, i to årlige møder med borgerforeningerne sammen med kommunerne og evt. eksterne oplægsholdere. Bestyrelsens viden kompetencer vil også blive udviklet ved aktiv deltagelse i projektarbejde. I. Finansiering af strategien og tidsplan I.1. Finansiering og tidsplan Driftsmidler Type udgift Indtægter Udgifter LAG driftsmidler ~ Tilskud til drift og administration fra anden side ~ Kategori 1 Løn: Lønudgifter til koordinator, bogholderi/regnskabsassistance, ATP m.v. Kategori 2 Kommunikation: Information, herunder annoncering, pjecer og andet informationsmateriale. Kategori 3a Øvrig drift: Køb eller leje af kontorudstyr, kontorartikler. Rejseudgifter, leje af lokaler, forplejning ved Arrangementer m.v. Andre omkostninger til drift eller administration, inklusiv forsikring. Kategori 3b Øvrig drift: Kompetenceudvikling / kursusaktivitet Beløb i alt kr

22 Projektmidler Type udgift Indtægter Udgifter LAG projektmidler ~ Projekter med fokus på: Indsatsområde & mål I Jobskabelse Indsatsområde & mål II Lokal identitet & kvalitet Indsatsområde & mål III Samarbejdsprojekter Beløb i alt kr Strategiens forventede gennemførelse i perioden vil ske i henhold til bekendtgørelse og gældende regler, når de er kendte. J. Prioriteringskriterier for udvælgelse af ansøgninger til tilskud J.1. LAG Struer Holstebro agter at anvende de værktøjer med pointsystem til projektprioritering, der udarbejdes af Evaluators.eu. Evt. med mindre tilføjelser når de endelige skemaer og manual er kendte. K. Bemærkninger og eventuelle andre overvejelser, aktionsgruppen har gjort sig K.1. Eventuelle bemærkninger og overvejelser Ingen yderligere bemærkninger. Fra den stiftende generalforsamling den 30. juni

23 L. Underskrifter 23

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs.

Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Viljen til at ville gennem samarbejde på tværs. Lokal udviklingsstrategi for LAG Struer-Holstebro under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 rev. 13.11.2014 Copyright GST Indhold A. Navn og adresse...

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering*

LAG Budget Ansøgers egenfinansiering* Vision 1: Jobskabelse og et rummeligt arbejdsmarked LAG har afsat 3,36 mio. kr. til Vision 1 i alt, hvilket modsvares af ansøgers egenfinansiering. De e er således på 6,72 mio. kr. i alt. Fordelingen af

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune

Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune Turismepolitik 2009-2013 for Lemvig Kommune "Turismen i Lemvig kommune er et vigtigt indsatsområde for kommunen og dens udvikling indenfor erhvervsudvikling, bosætning, kultur og uddannelse" Lemvig Kommune

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen

EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen Præsentation til Fondsmesse 2014 den 30. oktober 2014 EU s Landdistriktsprogram 2014-2020 og Landdistriktspuljen v/ Gert Kristoffersen 1 Lokaldrevet udvikling via lokale aktionsgrupper er en tilskudsordning

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020

Lokalstyretudvikling. Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Lokalstyretudvikling Landdistriktsprogrammet 2014-2020 Rita Munk, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1 Emneoversigt Prioriteter for lokalstyret udvikling Budget til LAG-indsatsen og fordeling

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx

Midtjysk Turisme Nøgletal 10. september 2013. http://www.midtjyskturisme.com/viden/noegletal/turismens-oekonomiske-betydning.aspx Pop-up restauranter viser turisterne vej til den gode lokale madoplevelse Formål/relevans Turismen er Danmarks største eksporterhverv, idet turisterne i Danmark bruger 82,4 mia. kr. når de opholder sig

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014

Indstillingsudvalget. Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 Indstillingsudvalget Arbejdsopgaver og procedurer Møde 4. september 2014 2 hovedopgaver 1) Indstiller til godkendelse af aktionsgrupperne Krav til aktionsgruppens ansøgning Indstillingsudvalgets vurderinger

Læs mere

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord

Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord Projekt: Uddybning af sejlrenden i Nymindestrømmen, Ringkøbing fjord 1.1. Hvilken fond ansøger du under? FLAG - Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 1.2. Hvilken LAG ansøger du under? LAG Lemvig,

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

LAG Lokal AktionsGruppe

LAG Lokal AktionsGruppe Haderslev Tønder Aganda Om LAG Haderslev-Tønder Udviklingsstrategi og indsatsområder Hvordan søger man tilskud? PROMIS Prioriteringskriterier Hvordan gennemfører man et LAG-projekt? Spørgsmål God arbejdslyst

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram

Høringssvar i relation til det nye danske landdistriktsprogram Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Naturerhvervsstyrelsen Att: Center for Projekttilskud Policy LAG Jammerbugt-Vesthimmerland Ref.: PBF j.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål H fra Udvalget for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 (Omtryk - 02/02/2012 - Redigeret svar fra miljøministeren) ULØ alm. del, endeligt svar på spørgsmål 56 Offentligt J.nr. NST- 101-00584 Den 9.1.2012 Miljøministerens

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Arbejds- og bestyrelsesmøde med henblik på Udviklingsstrategien 2014-2020 8. oktober 2014

Arbejds- og bestyrelsesmøde med henblik på Udviklingsstrategien 2014-2020 8. oktober 2014 LAG Sønderborg- Aabenraa Arbejds- og bestyrelsesmøde med henblik på Udviklingsstrategien 2014-2020 8. oktober 2014 LAG Sønderborg- Aabenraa Dagsorden 1. Kons4tuering 2. Input 4l SWOT- analyse et vig4gt

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013

Årsberetning 2009 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 fra LAG Silkeborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2007 2013 2 Oplysninger om den lokale aktionsgruppe Årstal, som indberetningen vedrører: 2009 Navn på lokal aktionsgruppe: Type af lokale aktionsgruppe:

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordinger Et pilotprojekt med Landdistrikernes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Løgumkloster, Ølgod og Ørbæk. PROJEKTBESKRIVELSE FORÅRET 2012

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Lokaldrevet udvikling

Lokaldrevet udvikling Lokaldrevet udvikling Strategi Et Vendsyssel - i balance. LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013

Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 Udviklingsstrategi for LAG Aabenraa 2007 2013 En strategi i led af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram 2007 2013 INDHOLD A. Formalia... 3 B. Kontaktperson... 3 C. Bilag... 3 D. Redegørelse for udarbejdelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer

Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 20-10-2015 - Ændret bilag) ULØ Alm.del Bilag 15 Offentligt Møde med: Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer 20. oktober 2015 Formand Steffen

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune Job- og personprofil Afdelingschef Natur & Miljø i Holstebro Kommune 1 1. Indledning Vores nuværende afdelingschef i Natur og Miljø gennem de sidste godt otte år er blevet ansat som forvaltningsdirektør

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Tønder Kommunes Landdistriktsråd Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Sendt pr. e-mail til: toender@toender.dk Tønder Kommune, 1. oktober 2008 Høringssvar til debatoplægget kommuneplanstrategi 2009-2021 Tønder Kommunes Landdistriktsråd

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Ansøgningsskema om tilskud til projekter vedrørende etablering af nye arbejdsplader og attraktive levevilkår i landdistrikterne I henhold

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1):

Nuværende bemanding og ressourcer Erhvervsråd, Havneforum og Kommune har afsat følgende ressourcer til erhvervsudvikling (skema 1): Fremtidig erhvervsindsats i Thisted Kommune oplæg fra arbejdsgruppe Baggrund Thisted Byråd besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012, at tilskuddene til Thy Erhvervsråd og Hanstholm Havneforum

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Udviklingsplan 5762. Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Udviklingsplan 5762 Forslag til præsentation på borgermøde 26. september 2011 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup Formål Formålet med udviklingsplanen er at skabe de bedst mulige betingelser for, at 5762 Vester

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016

BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 BERETNING FRA BESTYRELSEN FOR INTEGRERET LAG HALSNÆS-GRIBSKOV Generalforsamling den 27. april 2016 Perioden maj 2015 april 2016 En lokal aktionsgruppe (en LAG) er et partnerskab mellem borgere, virksomheder,

Læs mere

Projektstøtte i Kerteminde kommune

Projektstøtte i Kerteminde kommune Kerteminde LAG Projektstøtte i Kerteminde kommune Information om Kerteminde LAG Formålet med denne folder er kort at redegøre for Kerteminde LAG og vilkårene for at søge projektstøtte. LAG står for Lokal

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning

RAPPORT. Administrationspraksis for grøn ordning RAPPORT Administrationspraksis for grøn ordning udarbejdet af Margit Lund Plan, Udvikling og Kultur, december 2010 ADMINISTRATIONSPRAKSIS Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesmuligheder

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [22. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-16-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1

Del A Indhold og vision. Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Del A Indhold og vision Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes A.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden

Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe, LAG Lemvig, Ringkøbing-Skjern under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 1 Indhold Kort resumé... 3 A. Navn og adresse...

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd

Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd Kultur og Stab Udvikling og Kommunikation Partnerskabsaftale mellem Horsens Kommune og Horsens Erhvervsråd 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke

Læs mere