VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT"

Transkript

1 VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og som hovedregel to forsknings- /videninstitutioner i projektet. Involverede virksomheder skal matche Inno-MT s finansiering, Det vil sige at, at der som minimum skal være et 50/50 forhold i mellem Inno-MTs finansiering og virksomhedernes egenfinansiering. Ansøgere skal være medlem af Inno-MT (Indmelding kan ske i forbindelse med ansøgningen). ANVENDELSE AF STØTTEN Inno-MT s støttebeløb anvendes til at finansiere rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos forsknings-/videninstitutionerne. Forsknings-/videninstitutioner dækker over de organisationer, der deltager i Inno-MT og disse er de eneste, der kan modtage midler fra Inno-MT. Det drejer sig om: AgroTech DHI FORCE Technology Teknologisk Institut DTU, Institut for Kemiteknik DTU, Institut for Vand- og Miljøteknik GEUS Aalborg Universitet, Center for Industriel Produktion Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg Aarhus Universitet, Institut for Biosystem Teknologi Aarhus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser For virksomhederne er støttebeløbet således en mulighed for at få gratis rådgivning, afprøvning, test og demonstration hos videnpartnerne.

2 INNO-MT S FOKUSOMRÅDER Inno-MT har særligt fokus på teknologiudvikling, der bidrager til at løse nedenstående centrale samfundsmæssige udfordringer på det miljøteknologiske område: Reduktion af ressourceforbrug og forebyggelse af miljøproblemer i fremstillingserhverv og forsyningsvirksomheder Effektiv og bæredygtig udnyttelse af affaldsressourcer Beskyttelse af jord og grundvandsressourcer Reduktion af luftforurening Det er derfor en fordel, hvis ansøgeren kan tænke projektet ind i konteksten af ovenstående samfundsudfordringer. I Bilag 1 til denne vejledning findes en uddybning af de enkelte samfundsudfordringer til inspiration. EVALUERINGSKRITERIER Ved evalueringen af ansøgningerne lægges der særlig vægt på projekternes innovationsværdi, markedspotentiale og miljøeffekter, samt udviklingspotentiale. Nedenfor er en vejledende vægtning af de enkelte felter i ansøgningsskemaet: Kriterier Vægt 1. Projektindhold 10 % 2. Innovationsværdi 30 % 3. Udviklingspotentiale 20 % 4. Markedspotentiale og miljøeffekter 20 % 5. Formidling 10 % 6. Organisation og økonomi 10 %

3 VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA Inno-MT s ansøgningskema skal anvendes. Nedenstående sideangivelser er inklusiv skemaet. Det er tilladt at vedlægge billedmateriale, diagrammer mv. i bilag. AD 1. PROJEKTINDHOLD (1-1½ SIDER) Projektbeskrivelse: Beskriv projektet kortfattet. Angiv projektets formål og dets målgruppe (slutbrugerne). Projektets sammenhæng med Inno-MT s fokusområder: Beskriv projektets sammenhæng med et (eller flere) af Inno-MT s prioriterede centrale samfundsmæssige udfordringer på det miljøteknologiske område. Aktiviteter: Angiv hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i projektets levetid for at indfri formålet, herunder eventuelle test- og demonstrationsaktiviteter. Inkluder formidlingsaktiviteter. Tidsplan: Angiv den forventede tidsramme for projektet, dvs. forventet startdato og slutdato. Milepæle: Angiv milepælene ud for numrene i første kolonne og indsæt tidsangivelsen i anden kolonne (indsæt flere rækker om nødvendigt). Formuler milepælene som afsluttede målbare aktiviteter eller processer og tidsangiv dem med måned og år. AD 2. INNOVATIONSVÆRDI (½ - 1 SIDE) Beskriv projektets nyskabende værdi og originalitet. Hvordan nyttiggøres forsknings- og videninstitutionernes viden? Hvad er fyrtårnspotentialet og/ eller demonstrationsværdien? Hvilke aktiviteter er unikke lige netop for dette projekt? AD. 3. UDVIKLINGSPOTENTIALE (½ SIDE) Beskriv hvordan projektet skal udvikles yderligere efter afslutning af projektperioden. Det kan f.eks. være, om der påtænkes at søge yderligere midler til videreudvikling eller om dele af aktiviteterne føres videre hos de deltagende partnere. Vær gerne specifik på hvordan projektet videreudvikles, f.eks. med angivelse af mulige kilder til videre finansiering.

4 AD 4. MARKEDSPOTENTIALE OG MILJØEFFEKTER (½ SIDE) Markedspotentiale: Beskriv markedspotentialet for den Miljøteknologiske løsning der fokuseres på i projektet, herunder eksportpotentialet. Inkluder kvantitative mål, som vækst i antal arbejdspladser og omsætning. Miljøeffekter: Angiv miljøeffekten af, at markedspotentialet indfries. Inkluder kvantitative mål i Danmark og internationalt. AD. 5. FORMIDLING (½ SIDE) Angiv hvordan videnspredningen planlægges gennemført (fx konferencedeltagelse, workshops, publikationer, hjemmesideaktiviteter). Hvem er målgruppen og hvilke resultater forventes opnået gennem formidlingen? AD. 6. ORGANISERING OG ØKONOMI Organisation: Anfør alle projektpartnere med organisation og kontaktperson og angiv hvordan projektet er organisereret. Husk at angive hvem der er projektleder. Budget: Her opsummeres beløb fra ansøgningsskemaets Bilag 1 Økonomiskema. AD 7. FORTROLIGHED Afkryds hvilket niveau af fortrolighed projektet hører under.

5 BILAG 1 ØKONOMISKEMA Indsæt navne på projektets partnere og budgettet for deres aktiviteter. Videninstitutioner dækker over de videninstitutioner mv., der deltager i Inno-MT og disse er de eneste, der kan modtage midler til dækning af timer fra Inno-MT. Privat medfinansiering er finansiering fra private virksomheder. Finansieringen opdeles på medgåede timer og kontant bidrag. Medgåede timer er omkostningen relateret til virksomhedens eget tidsforbrug i forbindelse med gennemførelse af projektet. For medgået tid anvendes en fast timerate på 600 kr. inkl. overhead. Det kontante bidrag inkluderer også værdien af eventuelle materialer, leje af udstyr m.v. Anden offentlig finansiering er eventuel finansiering fra offentlige virksomheder fx kommuner og myndigheder. Finansieringen angives som en sum af kontant bidrag og evt. medgået tid. For den private medfinansiering anvendes en fast timerate på 600 kr. inkl. overhead. Der skal som minimum være et 50/50 forhold i mellem Inno-MTs finansiering og virksomhedernes egenfinansiering.

6 ANSØGNINGSPROCESSEN Ansøgningen inkl. bilag 1 Økonomiskema sendes til inden den 25. september 2014 kl Ansøgningerne læses herefter igennem af sekretariatet for at tjekke, om de lever op til de formelle minimumskrav. Derefter læses ansøgningerne i gennem af Inno-MT s arbejdsgruppe, som påpeger mangler eller upræcise elementer i ansøgningen, såfremt der er sådanne. Ansøgerne får mulighed for at revidere deres ansøgning på baggrund af arbejdsgruppens feed-back. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for den endelige evaluering, som foretages af styregruppen. Se styregruppens medlemmer på vores website. Ved afslag, er der ingen ankemulighed. VED TILSAGN OM BEVILLING Hvis projektet bevilges, vil projektlederen modtage tilsagn om dette ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen. Efter tilsagnet er givet, har projektgruppen ca. en måned til at udfylde og returnere en projektaftale underskrevet af alle partnere. Skabelon til projektaftalen fremsendes i forbindelse med evt. tilsagn. VEJLEDNING FRA SEKRETARIATET Ansøgere opfordres at tage kontakt til sekretariatet ved spørgsmål til vejledningen og ansøgningsprocessen. Kontakt: Kasper Dam Mikkelsen, tlf

7 BILAG 1 UDDYBNING AF INNO-MT S FOKUSOMRÅDER REDUKTION AF RESSOURCEFORBRUG OG FOREBYGGELSE AF MILJØPROBLEMER I FREMSTILLINGSERHVERV OG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Et bredt fokus på fremstillingserhverv, forstået både som industriel produktion og landbrugsproduktion, åbner for en tværfaglig tilgang til miljøteknologiske løsninger. Det er Inno-MT s målsætning at arbejde med løsninger til ressourceoptimering og forebyggelse af miljøproblemer på tværs af brancher, så vel som i forhold til branchespecifikke løsninger. Udfordringer i forhold til optimering af råvareforbrug, vandforbrug, vandrensning og udfasning af problematiske kemikalier er gengangere i en række industrier. En tværfaglig tilgang til løsningerne kan skabe rammerne for innovation på tværs af brancher. Der er store globale udfordringer med at sikre en tilstrækkelig ressourceeffektiv produktion, som kan sikre en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Denne udfordring skaber et globalt marked for metoder og teknologier, der kan understøtte ressourceeffektivitet. Danske produktionsvirksomheder har i en årrække fokuseret på optimering af produktionsprocesser og reduktion af miljøbelastningen. Det har skabt effektiv produktion i Danmark og en stærk miljøteknologisk sektor der leverer løsninger, som sikrer ressourceeffektiviteten. Men der ligger fortsat en række miljøproblemer som skal håndteres, og som rummer potentialet til at skabe vækst og innovation på samme tid, f.eks. adgang til vandressourcer der er afgørende for produktion i alle former, og stigende råvarepriser skaber øget incitament til at reducere ressourceforbruget i produktionsprocesser. De konkrete aktiviteter bliver udviklet i tæt samarbejde med Inno-MT s medlemmer, men de primære samfundsmæssige udfordringer der forventes at blive fokuseret på indenfor dette tema er: Industrielt spildevand og vand i produktionsprocesser Vandforbrug i landbrug og fødevareproduktion Miljø- og ressourceeffektive produktionsfaciliteter Miljøteknologier til landbrugsproduktion Bæredygtigt produktdesign, designmetoder til effektiv dismantling samt udfasning og substitution af problematiske kemikalier By-spildevand med fokus på miljøeffektiv rensning, skærpede krav, genbrug af renset vand, monitering af tilstand for vandmiljø

8 EFFEKTIV OG BÆREDYGTIG UDNYTTELSE AF AFFALDSRESSOURCER Via effektiv udnyttelse af ressourcerne i en bæredygtig produktion bliver fremtidens affaldsmængder reduceret. Men uanset hvor effektiv fremtidens produktion bliver, vil ressourceknaphed betyde, at en effektiv udnyttelse af affaldsressourcerne er nødvendig. Affald er allerede i dag en værdifuld vare, som i høj grad handles på tværs af grænserne. Adgang til affaldsressourcer er blevet et konkurrenceparameter i affaldsbranchen, og effektivitet i affaldshåndteringen er derfor kommet i højsædet. Det er ikke længere nok at have styr på affaldsstrømmene, der er skarp konkurrence om affald som en råvare til ny produktion. Regeringens kommende ressourcestrategi vil modernisere affaldssektoren og sætte konkrete målsætninger for genanvendelse, effektivisering i affaldsbehandlingen og stimulere teknologiudviklingen. Ressourcestrategien vil blive afgørende for valget af konkrete indsatsområder for Inno-MT. De konkrete aktiviteter vil blive udviklet i samarbejde med Inno-MT s medlemmer, men på baggrund af de udmeldinger, der allerede har været om ressourcestrategien, samt input fra medlemmerne forventes det at arbejde med følgende samfundsmæssige udfordringer: Teknologier og systemer til indsamling, sortering, oparbejdning og raffinering Bedre udnyttelse af genanvendelsespotentialet i det affald som i dag forbrændes Genanvendelse af særlige affaldsstrømme som plast, byggeaffald, tekstiler, elektronik affald mv. Forebyggelse og genanvendelse af erhvervsaffald Øget recirkulering af næringsstoffer fra husholdningsaffald, spildevandsslam mv. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVANDSRESSOURCER Teknologiudviklingen og markedet på jordforureningsområdet er i høj grad styret af lovgivningskrav, og her har Danmark en førerposition sammen med en håndfuld nordeuropæiske lande, USA og Canada. Det må forventes, at efterspørgslen for specialviden og teknologiske løsninger i de øvrige europæiske lande stiger i takt med, at der udvikles mere avanceret eller målrettet lovgivning bl.a. som følge af EU initiativer. Teknologiudviklingen i Danmark foregår i høj grad i et samspil imellem offentlige og private aktører. Løsninger til beskyttelse af jord og grundvandsressourcer ses ofte som et specialområde i forbindelse med sikring af ressourcerne ved vandforsyning og miljøsikring i forbindelse med byggeri og anlægsarbejde.

9 Derfor vil innovation på dette område med fordel kunne ske på tværs af brancher. De primære samfundsmæssige udfordringer der forventes at blive arbejdet med inden for dette tema er: Effektive, miljø- og energirigtige oprensningsteknologier og metoder Sikring af grundvandets kvalitet til fremtidens drikkevand Bæredygtig anvendelse af jord i forskellige forureningsklasser Forbedrede og veldokumenterede on-site målemetoder til anvendelse ved fx bygge- og anlægsarbejder Reduceret jordbehandling i landbruget Sikring af landbrugsjordens frugtbarhed på kort og lang sigt Tilvejebringelse af bedre beslutningsgrundlag til håndtering af jord og grundvandsforureninger REDUKTION AF LUFTFORURENING En lang række stoffer spredes via luften og påvirker miljø og sundhed negativt. I Danmark vurderes det, at partikelforurening forårsagede dødsfald i Luftforureningen kommer fra en række meget forskelligartede kilder, hvilket også betyder, at det er et forureningsproblem, der kræver mange forskelligartede løsninger. Forureningen stammer fra biler, busser, skibe, industri, brændeovne mv. og kommer både fra danske og internationale kilder. Op imod 65 pct. af luftforureningen stammer fra udenlandske kilder, så løsningen på et lokalt forureningsproblem kræver en international og tværfaglig indsats. Lugtgener fra industriel produktion og landbrug udgør også en stor miljø- og sundhedsmæssig udfordring. Den internationale opmærksomhed på problemet er stigende, og Danmark har gennem internationale aftaler forpligtiget sig til konkrete reduktionsmål for en række forurenende stoffer frem mod Samtidig har Danmark en stærk position til at skabe innovative løsninger til et verdensmarked i vækst. De konkrete aktiviteter bliver udviklet i tæt samarbejde med Inno-MT s medlemmer, men de primære samfundsmæssige udfordringer der vil blive arbejdet med forventes at blive: Luftforurening fra transportsektoren, herunder skibstransport, lette og tunge køretøjer, samt ikke-vejgående maskiner Luftforurening fra brændeovne og biomassefyrede kedler Luftforurening fra termiske processer på virksomheder og større energianlæg Lugtgener og luftforurening fra industriel produktion, herunder landbrug og fødevareproduktion Indeklima

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Partnerskaber for Genfremstilling under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet. 1. Partnerskaber for

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Vejledning til ansøgning 2013

Vejledning til ansøgning 2013 Vejledning til ansøgning 2013 I ansøgningsfasen skal du som ansøger arbejde med ansøgningsskema, budget (Excel-ark) og Gantt diagram. Der er mulighed for at tilføje yderligere informationer og vedhæfte

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet.

ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2. Rapporten kan downloades på: www.energinet. ForskEL-udbud 2016 ForskEL udbud 2016 Udkommer kun i en elektronisk version. Dok nr. 15-05240-2 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk/da/forskning/ Foto: Jørgen Schytte 2 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist...

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3

Bilag 1: Evalueringstemaer og evalueringsspørgsmål... 2. Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 1: er og evalueringsspørgsmål... 2 Bilag 2: Programteori for evalueringen... 3 Bilag 3: Evalueringsmetode... 9 Bilag 4:, mekanisme og resultat (CMO) for ForskEL programmet... 12 Bilag 5: Operationalisering

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning..

Indhold 2014! 1: Sammenfatning... 2 2: Ansøgningsprocedure... 4 3: Vejledning til Innovationsplan.dk.. 5 4: Fra innovationsplan til ansøgning.. Kilde: http://innovationsfonden.dk/innobooster/ InnoBooster - vækst med viden! Få tilført ny viden til virksomheden i et 6-18 måneders forløb sammensat af Ansættelse af højtuddannede Vidensamarbejde Understøttende

Læs mere

Udkast til Fælles regional klimastrategi

Udkast til Fælles regional klimastrategi Brevid 2293998 5. maj 2014 Udkast til Fælles regional klimastrategi Fælles regional klimastrategi Region Sjælland og de 17 kommuner, der ligger i regionen vil sammen sikre, at regionen også i fremtiden

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Sammenfatning af. Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Sammenfatning af Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

Populærhåndbog om EU-Projekter

Populærhåndbog om EU-Projekter Populærhåndbog om EU-Projekter -En guide til den gode ansøgning September 2004 November 2004 EU-projekter 1. Indledning NordDanmarks EU-kontor har i den seneste tid oplevet en øget interesse fra de nordjyske

Læs mere

Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark

Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark 1 Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark Analysen er lavet af et team i FORA bestående af Glenda Napier, Charlotte Kjeldsen og Josefine Campbell.

Læs mere