Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solid dansk vækst med robust revision. Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1"

Transkript

1 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 1

2 De seneste standarder og vejledninger Anders Bisgaard, Beierholm

3 Dagsorden Clarity-projektet Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning

4 Dagsorden Clarity-projektet Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

5 Clarity-projektet Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

6 Clarity-projektet Samtlige standarder skrives igennem der skelnes mellem - Omskrevet (20) - Nye, eller omskrevet og ajourført (17) Forbedringer som følge af Clarity-projektet omfatter bredt følgende - Identifikation af revisorers overordnede mål ved en revision i overensstemmelse med ISA - Fastsættelse af mål i hver ISA og fastlæggelse af revisors forpligtelse i forhold til dette mål - Tydeliggørelse af revisors forpligtelser fastlagt i kravene i ISA og sproget, der anvendes til at kommunikere sådanne krav - Eliminering af eventuel tvivl om de krav, en revisor skal opfylde - Forbedre den generelle læsbarhed og forståelighed af ISA gennem strukturelle og redaktionelle forbedringer Ny struktur - Indledning - Mål - Definitioner - Krav (Afsnit 1 n) (de gamle fed-afsnit Revisor skal ) - Vejledning og andet forklarende materiale (Afsnit A1 An + bilag) Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

7 Betegnelse af standarder IAASB Revisionsteknisk Udvalg Standarder ISQC International Standard on Quality Control ISQC International standard om kvalitetsstyring ISQC 1-99 ISA International Standard on Auditing ISA International standard om revision ISA ISRE International Standard on Review Engagements ISRE International standard om review ISRE ISAE International Standard on Assurance Engagements ISAE International standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed ISAE ISRS International Standard on Related Services ISRS International standard om beslægtede opgaver ISRS Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

8 Ikrafttræden IAASB s standarder træder i kraft med virkning for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2009 eller senere - Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret 2010 I Danmark træder standarderne først i kraft for regnskabsperioder, der begynder den 15. december 2010 eller senere - Det vil som hovedregel sige med virkning for regnskabsåret Revisionsteknisk Udvalg har dog besluttet at give mulighed for førtidsimplementering af standarderne - Dette gælder dog ikke ISA 700, ISA 705 og ISA 706 og dermed revisionspåtegningen - Følgende danske revisionsstandarder udgår - RS 265 Revisionsprotokollen - RS 585 Revision af ledelsesberetningen (indgår i bilag med yderligere.) - RS 635 Samarbejde mellem to valgte revisorer => stadig del af god skik, så smid dem ikke væk! I Danmark udføres revision i overensstemmelse med Internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

9 Yderligere krav i henhold til Dansk Revisorlovgivning Udformning af erklæring Forbehold og supplerende oplysninger Kommunikation med den øverste ledelse Revisors fratræden Rapportering om økonomiske forbrydelser Revisionsdokumentation Revisoransvar for andre oplysninger i dokumenter, der indeholder reviderede regnskaber Praktiske konsekvenser - Aftalebreve - Revisionspåtegninger - Protokoller Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

10 Et overblik over ændret struktur af standarder 1:2 3 danske standarder forsvundet ISA 260 Kommunikation af revisionsmæssige forhold til virksomhedens øverste ledelse suppleres med ny ISA 265 Kommunikation af mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse ISA 320 Væsentlighed ved revision opdeles i - ISA 320 Væsentlighed ved planlægning og udførelse af en revision - Ny ISA 450 Vurdering af fejlinformation konstateret under revisionen ISA 545 Revision af målinger til og oplysninger om dagsværdi fusioneres ind i ISA 540 Revision af regnskabsmæssige skøn, herunder regnskabsmæssige skøn over dagsværdi, og tilknyttede oplysninger Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

11 Et overblik over ændret struktur af standarder 2:2 ISA 701 Modifikationer af den uafhængige revisors påtegning udgår og erstattes af - ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring - ISA 706 Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet og supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen i den uafhængige revisors erklæring ISA 800 Den uafhængige revisors erklæring på revisionsopgaver med særligt formål opdeles i - ISA 800 Særlige overvejelser revision af regnskaber udarbejdet i overensstemmelse med begrebsrammer med særligt formål - ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab - ISA 810 Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag RS 3411 Erklæringsopgaver om generelle it-kontroller og applikationskontroller m.v. erstattes af ISAE 3402 Erklæringsopgaver med sikkerhed om kontroller hos en serviceorganisation Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

12 Revisionsrisikomodellen ikke ændret i clarity-projektet Substansbaseret strategi Forståelse af virksomheden og dens omgivelser, herunder intern kontrol Vurdering af risici for væsentlig fejlinformation Vurdering af bevis - Oprindelig risikovurdering stadig gældende? - Konklusion om opnået bevis Kombineret strategi (Test af kontroller suppleret med substanshandlinger) Kernestandarder omskrevet, men ikke ajourført: ISA ISA 500 ISA 240 Revisors reaktion på risici kan kan opdeles i: Generelle reaktioner, der adresserer risici for væsentlig fejlinformation på regnskabsniveau Revisionshandlinger, som reaktion på risici for væsentlig fejlinformation på revisionsmålsniveau på transaktionstyper, saldobalanceposter eller oplysninger - Særlige bestemmelser for betydelige risici Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

13 Risici Planlægningsnotat Område Regnskabsmanipulation Regnskabsniveau Risiko for væsentlig fejlinformation Usikkerhed om going concern omtales ikke korrekt 21 Værdi af investeringsejendom Fejl Misbrug af aktiver Besvigelser Betydelig risiko Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Reaktion Gennemgå finansieringstilsagn og nedskrivningstest Gennemgå nedskrivningstest og overvej krav om følsomhedsanalyse i regnskab Revisionsstrategien og regnskabets udsathed for fejl og besvigelser, herunder som følge af relationer til nærtstående parter, er drøftet på møde i revisionsteamet og opsamlet nedenfor. Endvidere blev drøftet risikoen for besvigelser i forbindelse med indregning af indtægter og ledelsens tilsidesættelse af kontroller. På mødet deltog SR NN og LM NN. Den overordnede revisionsstrategi er substansbaseret revision og er specificeret i strategiskemaet for de enkelte poster i regnskabet Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

14 Væsentlighed i ISA m.v. ISA 320 omhandler revisors ansvar for at anvende væsentlighed ved planlægning og udførelse af revision af et regnskab ISA 450 omhandler revisors vurdering af - Indvirkning på revisionen af konstaterede fejlinformationer - Indvirkning på regnskabet af ikke-korrigerede fejlinformationer ISA 700 og 705 omhandler revisors vurdering af, om regnskabet som en helhed indeholder væsentlig fejlinformation Definition af fejlinformation - En unøjagtighed ved indsamlingen eller behandlingen af de data, der danner grundlag for udarbejdelsen af regnskabet - Udeladelse af et beløb eller en oplysning - Den daglige ledelses bedømmelser vedrørende regnskabsmæssige skøn, som revisor anser som urimelige, eller valget og anvendelsen af regnskabspraksis, som revisor anser for uhensigtsmæssig Fejlinformation kan skyldes besvigelser NB! Erklæringsbekendtgørelse, -vejledning og Fondsrådets notat Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

15 Væsentlighed Jobkode Planlægningsnotat Niveau under udførelse Niveau ved konklusion Væsentlighedsniveau for regnskabet Bagatelgrænse 5 Væsentlighedsniveau for udvalgte poster 55 Ledelsesaflønning 10 Det samlede væsentlighedsniveau fordeles ikke på enkeltposter. I stedet anvendes niveau under udførelse suppleret med andet beløb, der er relevant for udvalgte poster. Konkluderende notat Niveau under udførelse Planlagt niveau ved konklusion Revurderet niveau ved konklusion Væsentlighedsniveau for regnskabet Uændret Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

16 Præmissen for revision og kommunikation med ledelsen Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

17 Præmissen ISA 200, afsnit 13j (Definitioner) Præmis om den daglige ledelses og, hvor det er relevant, den øverste ledelses ansvar, som en revision udføres på baggrund af - at den daglige ledelse og, hvor det er relevant, den øverste ledelse har anerkendt og forstået, at de har følgende ansvar, som er grundlæggende for udførelsen af en revision i overensstemmelse med ISA'er. Det vil sige ansvar for: i) udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme herunder, hvor det er relevant, regnskabets retvisende billede ii) intern kontrol, som den daglige ledelse, og hvor det er relevant, den øverste ledelse fastslår nødvendig for at gøre det muligt at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om den skyldes fejl eller besvigelser, og iii) at forsyne revisor med: a. adgang til al information, som den daglige ledelse og, hvor det er relevant, den øverste ledelse er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet, såsom registreringer og dokumentation, samt andre forhold b. yderligere information, som revisor måtte anmode den daglige ledelse om og, hvor det er relevant, den øverste ledelse om med henblik på revisionen c. ubegrænset adgang til de personer i virksomheden, som revisor fastslår, det er nødvendigt at opnå revisionsbevis fra. Se også Selskabslovens 133 om ledelsens forpligtelser til at give revisor adgang til information og undersøgelser Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

18 ISA 210 Aftale om revisionsopgavers vilkår 3. Det er revisors mål kun at acceptere eller fortsætte en revisionsopgave, når grundlaget, hvorpå den skal udføres, er blevet aftalt gennem: (a) fastlæggelse af, om forudsætningerne for en revision er til stede, og (b) bekræftelse af, at der er en fælles forståelse mellem revisor og den daglige ledelse og, hvor det er relevant, den øverste ledelse af vilkårene for revisionsopgaven. 9. Revisor og den daglige ledelse eller, hvor det er relevant, den øverste ledelse skal aftale revisionsopgavens vilkår (jf. afsnit A21). - A 21. Den daglige og den øverste ledelses roller, når revisionsopgavens vilkår skal aftales for virksomheden, afhænger af virksomhedens ledelsesstruktur samt relevant lov eller øvrig regulering. Bilag 1: Eksempel på et revisionsaftalebrev Bilag 2: Fastlæggelse af, hvorvidt begrebsrammer for generelt formål er acceptable Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

19 ISA 580 Skriftlige udtalelser 1:2 Opfyldt ansvar for udarbejdelse af regnskab i overensstemmelse med begrebsramme (ansvar skal beskrives som i revisionsaftalen) - Givet revisor al relevant information og adgang som aftalt - Alle transaktioner er blevet registreret og afspejlet i regnskabet (fuldstændighed) - Afhængig af den konkrete sag andre forhold, der er nødvendige for at understøtte andet revisionsbevis, eller et eller flere udsagn i regnskabet Datering tæt på revisors datering af påtegning men ikke efter Revisor skal ikke afgive en konklusion om regnskabet, hvis - Ledelsen ikke afgiver de nødvendige skriftlige udtalelser - Tilstrækkelig tvivl om ledelsens integritet, således at de skriftlige udtalelser ikke er pålidelige. Bilag 1: ISA'er, der indeholder krav vedrørende skriftlige udtalelser Bilag 2: Eksempel på ledelsens regnskabserklæring Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

20 ISA 580 Skriftlige udtalelser 2:2 ISA 580, afsnit 9. Revisor skal anmode om skriftlige udtalelser fra den ledelse, der er ansvarlig for regnskabet, og som besidder viden om de pågældende forhold (jf. afsnit A2-A6) - A2. Der anmodes om skriftlige udtalelser fra de personer, der er ansvarlige for udarbejdelsen af regnskabet. Disse personer kan være I nogle tilfælde er andre parter såsom den øverste ledelse imidlertid også ansvarlige for udarbejdelsen af regnskabet. - A3. Som følge af ledelsens ansvar for udarbejdelsen af regnskabet samt dens ansvar for udførelsen af virksomhedens aktiviteter forventes det, at ledelsen har tilstrækkelig viden om virksomhedens proces for udarbejdelse og aflæggelse af regnskaber samt udsagnene heri, som de skriftlige udtalelser kan baseres på. - A6. For over for ledelsen at understrege nødvendigheden af at afgive kvalificerende udtalelser kan revisor bede ledelsen om at indføre en bekræftelse i de skriftlige udtalelser om, at den har foretaget alle de forespørgsler, som den har anset som passende for at kunne afgive de ønskede skriftlige udtalelser. Det forventes ikke, at sådanne forespørgsler normalt kræver en formel intern proces ud over dem, der allerede er etableret af virksomheden Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

21 ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse 1:2 Specifikke krav i revisorlovens til rapportering om revision i revisionsprotokollen - 20, stk. 4 Oplysninger i revisionsprotokollen kan ikke erstattes af andre meddelelser. Øverste ledelse - Bestyrelse eller tilsynsråd ellers må revisor fastslå hvem - Kommunikation med (øvrig) øverste ledelse nødvendig, hvis revisor kommunikerer med revisionsudvalg eller daglig ledelse, der også er del af øverste ledelse Hidtidig standard taler om rapportering til øverste ledelse, ajourført version taler om effektiv tovejskommunikation - Revisor og den øverste ledelse udvikler et konstruktivt samarbejde - Revisor kan indhente information af relevans for revisionen - Den øverste ledelse kan leve op til sit ansvar for at føre tilsyn med regnskabs-aflæggelsen Hvis tovejskommunikationen mellem revisor og den øverste ledelse ikke er hensigtsmæssig - Modificere konklusion på grundlag af en begrænsning i arbejdets omfang - Indhente juridisk bistand - Kommunikere med tredjepart (f.eks. offentlig myndighed eller aktionærer på en generalforsamling) - Fratræde opgaven Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

22 ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse 2:2 Forhold der skal kommunikeres - Revisors ansvar ved revision af regnskaber - Planlagt omfang og tidsmæssig placering af revisionen (oversigt) - Betydelige resultater fra revisionen, herunder - Kommentarer til valg af regnskabspraksis - Betydelige vanskeligheder, som revisor er stødt på under revisionen - Betydelige forhold, opstået ved revisionen, og som har været drøftet eller været genstand for korrespondance med den daglige ledelse - Revisors uafhængighed, herunder honorarer opdelt på kategorier af ydelser og implementerede sikkerhedsforanstaltninger Betydelige forhold skal kommunikeres skriftligt Dokumentation - Mundtlig kommunikation arbejdspapirer skal angive hvilke forhold, hvornår og til hvem - Skriftlig dokumentation kopi Bilag 1: Specifikke krav i ISQC 1 og andre ISA'er, der omhandler kommunikation med den øverste ledelse Bilag 2: Kvalitative aspekter af regnskabsprincipper Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

23 ISA 265 Kommunikation af mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse 1:2 ISA 265 pålægger ikke revisor yderligere eller mere vidtgående ansvar for at opnå en forståelse af interne kontroller og for at udforme og udføre test af kontroller ud over kravene i ISA 315 og ISA 330 Revisors arbejde har ikke til formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af intern kontrol Ved konstatering af mangler i intern kontrol rapporterer revisor - Skriftligt til øverste ledelse om betydelige mangler - Skriftligt eller mundtligt til den daglige ledelse om andre mangler, der ikke er blevet kommunikeret til den daglige ledelse af andre parter, og som efter revisors faglige vurdering er tilstrækkeligt betydende til at fortjene den daglige ledelses opmærksomhed Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

24 ISA 265 Kommunikation af mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse 2:2 Mangel i intern kontrol - En kontrol er udformet, implementeret eller anvendt på en sådan måde, så den ikke rettidigt kan forebygge eller opdage og korrigere fejlinformation i regnskabet - Der mangler en kontrol, der er nødvendig for rettidigt at forebygge eller opdage og korrigere fejlinformation i regnskabet Betydelig mangel i intern kontrol - En mangel eller kombination af mangler i intern kontrol, som efter revisors faglige vurdering har tilstrækkelig betydning til at fortjene den øverste ledelses opmærksomhed Standarden kategoriserer mangler i følgende kategorier - Ubetydelige mangler - Skal ikke rapporteres - Andre mangler der indebærer risici for fejlinformation - Rapporteres til den daglige ledelse - Betydelige mangler der indebærer en forøget risiko for fejlinformation - Rapporteres skriftligt til den øverste ledelse (bestyrelsen) Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

25 Ny revisionspåtegning - ISA Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

26 Ny revisionspåtegning 1:7 På vej fra FSR - UR om den umodificerede ( blanke ) revisionspåtegning - UR om revisionspåtegninger med forbehold og supplerende oplysninger => Behov for opdatering af erklæringer Erklæringseksemplerne i ISA erne overholder ikke erklæringsbekendtgørelsen - 5, stk. 1, nr. 3 eller oplysning om, at påtegningen er uden forbehold - 5, stk. 3 Er påtegningen uden forbehold, skal revisor tydeligt og fremhævet angive: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold - 6, stk. 5 Revisor skal oplyse, hvis et forbehold er af så afgørende betydning, at det fører til, at generalforsamlingen ikke bør godkende regnskabet - 7, stk. 2 Revisor skal altid give supplerende oplysninger, hvis - 7, stk. 4 mens oplysningerne efter stk. 2 skal angives i et særskilt afsnit med overskriften Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

27 Ny revisionspåtegning 2:7 Ved årsrapport indeholdende ledelsesberetning fremadrettet kun valgmulighed mellem - Udtalelse om ledelsesberetningen - Særskilt erklæring på ledelsesberetningen efter ISAE (RS) 3000 Ikke længere mulighed for revision af ledelsesberetningen Ændringer i forhold til hidtil anvendt tekst vist herunder for konklusion m.v., da ændringer til øvrige afsnit er af mere redaktionel karakter ISA 700 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i selskab BC Hidtidig formulering Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i selskab BC Påtegning på årsregnskab Vi har revideret Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for Vi har revideret Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

28 Ny revisionspåtegning 3:7 Revisors ansvar ISA 700 Vores ansvar er Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere danske krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at Konklusion Det er vores opfattelse, at i overensstemmelse med årsregnskabsloven Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for Hidtidig formulering Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at Konklusion Det er vores opfattelse, at i overensstemmelse med årsregnskabsloven Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

29 Forbehold ISA 705 (uændret) - Ny revisionspåtegning 4:7 Retvisende billede i overensstemmelse med begrebsramme? Væsentlige, men ikke gennemgribende forhold Konklusion med forbehold Væsentlige og gennemgribende forhold Manglende konklusion Væsentlige og gennemgribende forhold Afkræftende konklusion Begrænsning i omfanget af revisors arbejde bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver På grund af betydeligheden af Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet. Uenighed med ledelsen bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

30 Ny revisionspåtegning 5:7 ISA 700, ISA 705 og ISA 706 Grundlag for konklusion med forbehold Redegørelse for årsagen og hvis muligt den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til forbeholdet Konklusion med forbehold Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra indvirkningerne af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver Forbehold Hidtidig formulering Redegørelse for årsagen og hvis muligt den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til forbeholdet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra den mulige virkning af det i forbeholdet anførte, giver Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra det i forbeholdet anførte, giver Kræver accept fra E&S Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

31 Ny revisionspåtegning 6:7 ISA 700, ISA 705 og ISA 706 Grundlag for afkræftende konklusion Forbehold Hidtidig formulering Redegørelse for årsagen og hvis muligt den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til forbeholdet Afkræftende konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for den afkræftende konklusion, ikke giver Redegørelse for årsagen og hvis muligt den beløbsmæssige virkning af det forhold, der har ført til forbeholdet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, som følge af det i forbeholdet anførte, ikke giver et retvisende billede af Kræver accept fra E&S Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

32 Kræver accept fra E&S Nyt element Ny revisionspåtegning 7:7 ISA 700, ISA 705 og ISA 706 Grundlag for manglende konklusion Redegørelse for årsagen til den manglende konklusion Manglende konklusion På grund af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlaget for manglende konklusion, har vi ikke været i stand til at opnå tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis, der kan danne grundlag for en revisionskonklusion. Vi udtrykker derfor ingen konklusion om årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetning Forbehold Hidtidig formulering Redegørelse for årsagen til den manglende konklusion Konklusion Som følge af det forhold, der er beskrevet ovenfor, har vi ikke kunnet gennemføre revisionen, og vi kan derfor ikke udtrykke en konklusion om årsregnskabet Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold Udtalelse om ledelsesberetning Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

33 Revisionsprotokollat - ISA ISA Revisordøgnet September 2010 Anders Mastersæt. Bisgaard Power Efteråret Point 2011

34 De seneste standarder og vejledninger

35 Solid dansk vækst med robust revision Revisordøgnet* oktober Hotel Nyborg Strand Side 35

De seneste standarder og vejledninger

De seneste standarder og vejledninger De seneste standarder og vejledninger Dagsorden Clarity-projektet mv. Præmissen og kommunikation med ledelsen Den nye revisionspåtegning 2 08. De seneste September standarder 2010 og Mastersæt. vejledninger

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål

REVU s udtalelse om ISA 700. Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål REVU s udtalelse om ISA 700 Den uafhængige revisors revisionspåtegning ved revision af et fuldstændigt regnskab med generelt formål Revisionsudtalelsen er opdateret som følge af: ændringer til revisorloven

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE

(Træder i kraft for revisioner af regnskaber for perioder, der slutter begynder den 15. december eller senere) INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONAL STANDARD OM REVISION 805 (AJOURFØRT) SÆRLIGE OVERVEJELSER - REVISION AF BESTANDDELE AF ET REGNSKAB SAMT SPECIFIKKE ELEMENTER, KONTI ELLER POSTER, DER INDGÅR I ET REGNSKAB (Træder i kraft

Læs mere

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1

Revisors erklæringer. Jan Brødsgaard. FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Jan Brødsgaard FSR danske revisorer Side 1 Revisors erklæringer Assistance med opstilling Review Udvidet gennemgang Side 2 Opstilling af regnskaber Regulerer revisorlovgivningen erklæringer

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB. CVR-nr

Revisionspåtegninger STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.  CVR-nr STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af RSM International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere www.beierholm.dk CVR-nr. 32 89 54 68

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven

Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven April 2013 Revisionsteknisk Udvalg FSR - danske revisorer 2013 Revisionsteknisk Udvalg Standard om udvidet gennemgang

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

ISA 580 Skriftlige udtalelser

ISA 580 Skriftlige udtalelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Skriftlige udtalelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017

Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er. Revisorevent 2017 Tilstrækkelig og egnet dokumentation i praksis, med fokus på SMV er Revisorevent 2017 ISA 230 Revisionsdokumentationens form, indhold og omfang 1:3 2. Revisionsdokumentation skal give Bevis for revisors

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Revisionspåtegninger 2017

Revisionspåtegninger 2017 Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d., FSR danske revisorer Side 1 1) REVU s udtalelser 2) Strukturen 3) Udtalelse om ledelsesberetningen 4) Elementer når de er relevante 5) Erklæring

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44

Yderligere gennemgangshandlinger, når revisor bliver opmærksom årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation... 44 årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven - UDKAST * ** Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Omfanget af denne standard... 1-3 Omfanget af denne standard... 1-2 Udvidet

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1

Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer 1 I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 2 i lov nr. 1232 af 18. december 2012

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver

ISA 510 Førstegangsrevisionsopgaver International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Førstegangsrevisionsopgaver - primobalancer Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab

ISA 805 Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster, der indgår i et regnskab International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Særlige overvejelser revision af bestanddele af et regnskab samt specifikke elementer, konti eller poster,

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Revision i praksis. Planlægning Udførelse Konklusion. Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen

Revision i praksis. Planlægning Udførelse Konklusion. Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen Revision i praksis Planlægning Udførelse Konklusion Sumit Sudan Martin Samuelsen Henrik Parker Christina Maria Davidsen Indhold Forord... 23 Kapitel 1 Introduktion... 24 Kapitel 2 Revisionsdokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer BEK nr 385 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 5. oktober 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2012-0031910 Senere ændringer

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016

Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november august 2016 Hvad nu Roskilde v/roskilde Foreningen Roskilde Festival Regnskab for indsamling i perioden 20. november 2015-1. august 2016 Indsamlingsnævnet, Journal nr. 15-920-01201 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen:

K e n d e l s e: Revisortilsynet har rejst følgende klagepunkt over for registreret revisor Ib A. Evensen: Den 23. april 2015 blev der i sag nr. 057/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Ib A. Evensen og sag nr. 058/2014 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Firma Ib A. Evensen, CVR-nr. 18 84 16

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond

Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Beierholm Munkehatten 1B 5220 Odense SØ Regnskabserklæring til revisor for Odense Lærerforening og Særlig Fond Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017

Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri Vind en bil 2017 Regnskab for TTH- Ungdoms lotteri "Vind en bil" 2017 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning i Den uafhængige revisors erklæring 2 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Noter til årsregnskabet

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring

ISA 705 Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Modifikationer til konklusionen i den uafhængige revisors erklæring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S CVR nr. 15 46 59 72 Korrigerende supplerende information til årsrapport 2016 for Bornholms Brandforsikring A/S

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision)

YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) YDERLIGERE KRAV I FØLGE DANSK REVISORLOVGIVNING (Bilag til Internationale Standarder om Revision) 1 Indledning...1 2 Erklæring på et fuldstændigt regnskab med generelt formål...2 2.1 Erklæringens indhold

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger

Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Endelig udgave April, December 2015 ISA 720 International standard om revision Revisors ansvar i forbindelse med Andre Oplysninger Denne standard er udarbejdet og godkendt af International Auditing and

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning

ISA 710 Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Sammenlignelige oplysninger - sammenligningstal og regnskab til sammenligning Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg

Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg Fællestræk i revisors erklæringer Lars Kiertzner, chefkonsulent, statsautoriseret revisor, ph.d. FSR-danske revisorer, medlem af Revisionsteknisk Udvalg 1. Modifikationer af konklusionen 2. Modifikationer

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse

ISA 260 Kommunikation med den øverste ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation med den øverste ledelse Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing

Læs mere

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Going concern i SMV-segmentet. Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Going concern i SMV-segmentet Kundeårsmøde 2013 FSR Hotel Nyborg Strand 11. januar 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 - Danica-prisen for bedste

Læs mere

ISA 505 Eksterne bekræftelser

ISA 505 Eksterne bekræftelser International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Eksterne bekræftelser Foreningen af Statsautoriserede Revisorer International Auditing and Assurance Standards

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder

Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder 20. januar 2017 Udvalgte forhold ved revision af årsregnskaber for 2016 for finansielle virksomheder Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (FSR danske revisorers Finansielle

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse

ISA 265 Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Kommunikation om mangler i intern kontrol til den øverste ledelse og den daglige ledelse Foreningen af

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr

G/F Sophienlund. Vinkelvej Roskilde CVR-nr G/F Sophienlund Vinkelvej 3 4000 Roskilde CVR-nr. 32 90 24 80 Årsrapport for 2016 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Indehavernes påtegning 1 Den uafhængige revisors revisionspåtegning 2 Indehaverberetning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder

ISA 501 Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder International Auditing and Assurance Standards Board April 2009 International Standard om Revision Revisionsbevis - Specifikke overvejelser for udvalgte områder Foreningen af Statsautoriserede Revisorer

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang

Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review og udvidet gennemgang Lars Kiertzner Når regnskaber ikke revideres Assistance/aftalte arbejdshandlinger, review

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus

Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Revisortilsynets kvalitetskontrol Resultater og fokus Ved Birgitte Hove fra Revisortilsynets sekretariat Agenda Kvalitetskontrol og organisering Fokusområder Resultater af kvalitetskontrol 2012 Typiske

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Himmerland Golf Klub Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø CVR-nr. 10 66 62 95 Årsrapport for 2016 Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.04.17 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 1. januar december 2016 COHEBO HOLDING APS. Møllelodden Dragør. CVR-nr regnskabsår ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 COHEBO HOLDING APS Møllelodden 1 2791 Dragør CVR-nr. 33 14 62 72 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 11.

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej Faxe. CVR-nr.: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I Revs Faxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe-Hallerne Den selvejende institution for Faxe og omegn Rådhusvej 6 4640 Faxe CVR-nr.: 11 89 60 73 Revisionsprotokollat for regnskabsåret

Læs mere