Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse"

Transkript

1 Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden tekniske ændringer - til glæde for pengepung og CO2 regnskab. Nedkøling Fjernvarmeforbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der forbruges, og den mængde vand fra fjernvarmenettet, som løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder derfor om at nedkøle vandet så meget som muligt for at få mest varme for pengene. Hvis nedkølingen er for lille, betales et ekstra gebyr, og ved stor afkøling gives et afslag i prisen. Pilotprojekt - se bagsiden

2 Råd og vink Du bør som ejer eller ansvarlig for et fjernvarmebaseret varmeanlæg naturligvis sætte dig ind i brugsanvisningen for dit anlæg, således at du kender funktionsprincippet og hovedelementerne i dit anlæg. Nedenstående gives en række råd og vink, som kan hjælpe dig med at effektivisere udnyttelsen af din fjernvarmeforsyning og din håndtering af dit varmeanlæg. På side 6 og 7 er anført et generelt diagram for et fjernvarmeanlæg, som kan være en hjælp til at fastholde overblikket og til at identificere hovedelementerne i dit anlæg. Desuden er fortrykt 6 navneskilte, som der refereres til i diagrammet og i teksten, som du med fordel kan fæstne til de respektive enheder, så de er lette at genkende, når du skal justere dit anlæg. 2

3 Justering Justering af radiatorsystemet er nemmest ved udetemperatur under 10 grader. 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : Sæt de 6 navneskilte på de forskellige enheder. Få evt. hjælp af en ven eller nabo. Sørg for at der er tilstrækkeligt vand på anlægget aflæs manometer til radiatorkreds ved ekspansionsbeholder. Foretag evt. vandpåfyldning. Sommerventil til varmeveksler åbnes. Tænd for cirkulationspumpen til centralvarmen på trin 1, hvis det er et 2-strengsanlæg. 1-strengsanlæg kræver trin 2 eller 3. Udluft radiatorer. Cirkulations- pumpe til centralvarme arme Påfyldnings- hane Reguleringsventil til varme armeveksler eksler Sommerventil entil til varme armeveksler eksler Manometer er til radiator orkreds Reguleringsventil til varmtv armtvandsbeholder andsbeholder

4 Justering 6 : Sæt alle termostatventiler på radiatorerne på f.ex : Skru så meget op for reguleringsventil for varmeveksler, at der kommer varme i den sidste radiator på fremløbet. 8 : Find den indstilling af radiatorventilerne, der giver den ønskede temperatur i de enkelte rum. F.ex. 21 grader i stuen, 16 grader i soveværelset o.s.v. Alle radiatorer i samme rum skal være lige varme. Placer termometer permanent i hvert rum ca. 1 meter over gulv. Der skal være lukkede døre mellem rum med forskellig temperatur. 9 : Find det lavest mulige trin på reguleringsventil til varmeveksler, der stadigvæk giver varme i den sidste radiator på fremløbet.

5 Justering 10 : 11 : Kontroller temperaturen i de enkelte rum. Skru evt. op eller ned på radiatorernes termostatventiler. Nu skulle justeringen være optimal. Når udetemperaturen stiger eller falder skrues kun op eller ned på reguleringsventil for varmeveksler, så den ønskede temperatur i de enkelte rum bibeholdes. Radiatorventilernes indstilling bibeholdes. Gentag justeringsprocessen efter et stykke tid. I kolde perioder kommer fjernvarmevandet ind med ca. 80 grader, som gerne skal køles grader ned før det sendes retur. Evt. mere hvis det er muligt. I varmere perioder er fremløbstemperaturen mindre, og afkølingen vil også være mindre. Det er dog i de kolde perioder, at varmeforbruget er størst, og afkølingen betyder mest. I meget kolde perioder kan det være nødvendigt at hæve hastigheden på cirkulationspumpen for at få varme i den sidste radiator. Har du stadig problemer efter at have fulgt denne vejledning, så gå ind på ned/aut. VVS med certificerede svende - eller kontakt evt. Frederiksberg Forsyning og bestil et service- og justeringsbesøg. Se uddybning af de enkelte processer samt mulige fejl i det følgende. 5

6 M til r Reguleringsventil til varmtvandsbeholder Sommerventil til varmeveksler Reguleringsventil til varmeveksler KE

7 Manometer radiatorkreds Cirkulationspumpe til centralvarme Påfyldningshane 1. Hovedafspærringsventil 2. Termometre Viser vandets temperatur ind og ud af huset. 3. Manometre Viser trykket i fjernvarmerørene ind og ud af huset. Det indadgående tryk skal være højere end det udad-gående (>0,5 bar). 4. Returventil Holder returvandet tilbage, hvis det er for varmt. 5. Nåleventil 6. Energimåler Aflæses minimum en gang årligt gerne en gang om måneden. 7. Snavssamlere 8. Afspærringsventil 9. Sommerventil til varmeveksler 10. Føler 11. Differenstrykventil, der afstemmer trykket, så de to reguleringsventiler (13+19) virker optimalt. 12. Termometer Viser returtemperaturen fra varmeveksleren. 13. Reguleringsventil til varmeveksler Her indstilles fremløbstemperaturen til radiatorsystemet. 14. Varmeveksler 15. Trykekspansionsbeholder Optager tryksvingninger i radiatorsystemet. 16. Termometre Viser temperaturen på radiatorsystemets frem - og returvand. 17. Manometer til radiatorkreds viser trykket i radiatorsystemet. 18. Cirkulationspumpe til centralvarme bør stå i den lavest mulige stilling, idet det varme vand i radiatorerne ellers ikke når at afgive energien, før det pumpes tilbage til veksleren igen. 19. Reguleringsventil til varmtvandsbeholder Til indstilling af temperaturen i varmtvandsbeholderen. Vandet bør aldrig være varmere end 55 C. 20. Termometer Viser returtemperaturen fra beholderen. 21. Påfyldningshane Til påfyldning af vand på radiatorsystemet. 22. Pumpe Sørger for at der hurtigt er varmt vand ved hanerne. 23. Sikkerhedsventiler 24. Termostatventil

8 Vandpåfyldning og tryk i radiatorsystemet Der er et naturligt lille vandsvind i radiatorsystemet, og derfor efterfyldes vand på anlægget ca. en gang årligt via en slange fra vandhane til anlæggets påfyldningshane. Før påfyldning skal cirkulationspumpen stoppes, og slangen fyldes med vand for at undgå unødig luft. Tommelfingerreglen for en et-plans villa er, at trykket i radiatorsystemet, som du kan aflæse på manometer til radiatorkreds, efter påfyldningen bør være ca. 1,6 bar og for en to-plansvilla ca. 2,0 bar. I fler-etageejendomme er det nødvendigt, at en fagligt uddannet person rådgiver om såvel maksimumtryk som minimumtryk. Vandtrykket i radiatorsystemet stabiliseres af ekspansionsbeholderen, og det er vigtigt, at beholderen er dimensioneret og fungerer korrekt. Beholderen er adskilt i to dele af en gummimembran. Den ene del indeholder almindelig luft eller en luftart hyppigt kvælstof under et tryk på ca. 0,5 bar, og den anden del er tilsluttet radiator-systemet og indeholder radiatorvand. Et for lavt tryk i den luftfyldte del af beholderen kan bevirke, at der kommer luft i radiatorerne, og/eller at det kun er muligt at varme en del af den enkelte radiator op. Hvis der opstår en revne i membranen, vil beholderen blive fyldt med radiatorvand, og radiatorernes varmeevne vil ligeledes svigte. Måling af trykket i ekspansionsbeholderen kræver, at beholderen og eventuelt en del af radiatorsystemet først tømmes for vand. I forbindelse med tilbygninger m.v. skal man være opmærksom på, om ekspansionsbeholderen fortsat er stor nok. Beholderen skal som tommelfingerregel have en størrelse på 1 liter pr. 10 m2 boligareal, dvs. at en bolig på 150 m2 skal have en beholder på ca. 15 liter. 8

9 Den rigtige temperatur på det varme brugsvand Indstil temperaturen for det varme brugsvand en gang for alle, og kontroller derefter temperaturen årligt. Det varme brugsvand bør være i intervallet grader Celcius, når det kommer ud af hanen. Temperaturen indreguleres ved at skrue op eller ned på reguleringsventilen til varmtvands-beholderen, indtil den ønskede temperatur er opnået. Hvis temperaturen er under 50 grader Celcius, er der fare for udvikling af legionella bakterier i systemet, og hvis temperaturen er over 57 grader Celcius, vil kalkudfældningen i varmtvandsbeholderen være så stor, at den giver et væsentlig forøget effektforbrug. Spar på varmen om sommeren Når fyringssæsonen slutter i løbet af foråret, er det vigtigt både at lukke for sommerventilen til varmeveksleren og at slukke for cirkulationspumpen. Pumpen bør dog startes op et par minutter hver måned i sommerperioden for at hindre, at den sætter sig fast. Natsænkning og udendørsfølere Sænkning af fremløbstemperaturen for vandet i radiatorsystemet kan via automatik baseres på blandt andet tidsperioder og udendørsfølere af temperatur og vindforhold. Fordelene ved at anvende natsænkning er afhængige af den enkelte boligs konstruktion og størrelse samt de mulige tidsperioders længde. Generelt gælder følgende tommelfingerregler : Hvis indervæggene i boligen er af tunge materialer, er fordelene mindre end, hvis væggene er af lette materialer. Ved indervægge af tunge materialer bør tidsperioden for en sænkning helst være på 12 timer eller mere. Temperaturen bør ikke sænkes under 16 grader Celsius for at undgå dannelse af kondensvand. Det er et lovkrav, at der etableres udendørsfølere for boliger med et boligareal større end 300m2 9

10 Fejlfinding og afhjælpning af fejl på fjernvarmeanlæg Nedenfor er anført en række generelle fejl, deres årsag og afhjælpning. Fejl årsag: Luft i radiatorer: Ingen eller for lidt varme: Susen i anlæg: * * Afhjælpning Radiatorerne udluftes ved luftskruen Ekspansionsbeholder kontrolleres for: A: Korrekt størrelse ca. 1 ltr pr. 10 M 2 B: Korrekt fortryk Anlægshøjde + 3 M. Kontroller at cirkulationspumpen kører. Er varmeveksleren snavset. Renses af VVS- eller specialfirma for udsyring. Er snavssamlerne tilstoppet. Defekt reguleringsventil. Defekte radiatortermostater. Juster pumpe til et lavere trin. Manglende varmt brugsvand: For høj returtemperatur: (utilstrækkelig afkøling) * * * Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes. Tilkalket varmtvandsbeholder eller varmeveksler. Renses af VVS- eller specialfirma for udsyring. Snavset varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Renses af VVS- eller specialfirma for udsyring. Underdimensionerede radiatorer. Defekt ekspansionsbeholder. Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes. * Arbejdet udføres af aut. VVS med certificerede svende 10

11 Effektforbrug og afregning Fjernvarmeforbruget måles for den enkelte bolig i megawatt-timer (MWh) ud fra temperatur-forskellen mellem det fjernvarmevand, der kommer ind i boligens varmesystem, og det fjernvarme-vand, der forlader systemet, multipliceret med den aktuelle vandmængde. Afregningsmæssigt er det vigtigt, at dit varmesystem er effektivt og trækker så meget energi som muligt ud af fjernvarmevandet, fordi ikke kun dit energiforbrug men også dit årlige gennemsnitstal for afkøling indgår i beregningen af din årlige afregning fra Københavns Energi. Hvis din gennemsnitlige afkøling afviger mere end 5 grader fra det årlige normtal for afkøling i København, får du tilskrevet en bonus eller en ekstra betaling afhængig af, om din køling er højere eller lavere end normtallet. Normtallet sidste år var 34 grader. Effektforbruget målt i megawatttimer (MWh) og den forbrugte vandmængde målt i kubikmeter (m3) kan aflæses på energi-måleren. Den gennemsnitlige afkøling målt i grader siden en tidligere aflæsning kan beregnes ved at dividere tilvæksten i energiforbrug målt i MWh med tilvæksten i forbrug af fjernvarmevand målt i m3 og gange resultatet med 860. Eksempel på beregning af afkøling Aflæsning 1 Aflæsning 2 Forbrug af varmeenergi (MWh): Forbrug af fjernvarmevand(m3): MWh-forbruget i perioden: M3-forbruget i perioden: 183, , , ,46 184, ,281= 1,394 MWh 4987, ,14 = 35,32 m3 Gennemsnitlig afkøling: (1,394: 35,32)x860 = 33,9 grader Der findes ikke tilgængeligt materiale over effektforbruget for forskellige typer ejendomme. For at få en fornemmelse af om effektforbruget i din bolig er rimeligt, er det bedste, du kan gøre at foretage regelmæssige aflæsninger og beregninger af dit forbrug, og foretage sammenligninger med forbruget i de forrige år, samt at vurdere om vejrliget tilsiger positive eller negative korrektioner. 11

12 Baggrund Inden 2020 skal vi skære 30% af vor samlede CO2-udledningen, og ca 35% af vores samlede energiforbrug går til opvarmning. Denne vejledning til effektiv justering af varmesystemet i vore boliger er udarbejdet på baggrund af oplysnings-materiale fra Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning, og tilføjet hvad initiativtagerne mener, vi som aftagere har brug for at vide. Pilotprojekt Vejledningen er udarbejdet efter bedste evne. Vi ser gerne tilbagemeldinger på pjecen fra brugerne. Er vejledningen til at forstå i praksis? Er der gode forslag til yderlig effektivisering, som bør tilføjes, og er der yderligere spørgsmål, der skal besvares? Deltag Deltag ved at gå ind på Vanløse Grundejersammenslutnings hjemmeside ned, og skriv jeres kommentarer senest d Har du ikke mail, så aflever eller send dine kommentarer til Miljøpunkt Vanløse, Jernbane Alle 94, 2720 Vanløse. Herefter bliver vejledningen revideret og indgår i arbejdsgruppens samarbejde med forsyningsselskaberne om videreudvikling af vejledningsmateriale, service og uddannelse. Alle der svarer deltager i lodtrækning om 5 vejlednings- og justeringsbesøg. Se også : Københavns Energi - Pjecer samt servicebesøg Frederiksberg Forsyning.dk - - Vejledning og Servicebesøg incl. justering m.m. på tlf.: Aut. VVS m. certificerede svende se: ned Vanløse Grundejersammenslutning

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011) 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave 3 Vejledningen indeholder

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne

JAg ten På den gemte energi energi. den gemte. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. energi! Guide til adfærdskampagne JAg ten På den JAg ten gemte På Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde! Guide til adfærdskampagne Indhold 1Få ledelsens opbakning side 4 2Sæt mål Side 5 Spar penge med gode vaner! Spar 5-10

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere