Effektiv afkøling betaler sig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiv afkøling betaler sig"

Transkript

1 Effektiv afkøling betaler sig

2 2

3 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle, der udnytter fjernvarmen godt nok. Det betyder, at mange betaler mere, end de behøver for deres varme. Men det betyder også, at kraftvarmeværkerne er nødt til at producere mere energi og dermed forurene mere end højst nødvendigt. Effektiv afkøling er god udnyttelse En af idéerne med fjernvarme er, at du udnytter energien i fjernvarmevandet så godt som muligt i dit hjem. Det gør du ved at sørge for en effektiv afkøling af det vand, som vi sender ud til dig i fjernvarmerørene. Afkølingen er ganske enkelt den temperaturforskel, der er på vandet, når det bliver sendt frem til din bolig, og når det bliver sendt retur til værket igen. Så koldt som muligt Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt, at fjernvarmevandet skal køles mest muligt af ude i hjemmene. Mange tror, at så skal vandet bare varmes så meget mere op, når det kommer tilbage til værket. Men helt så enkelt er det ikke. Fjernvarmeværket bliver nemlig mere effektivt når returvandet er så koldt som muligt. 3

4 Gode grunde til afkøling Hvis returvandet til fjernvarmeværket er kølet godt af, betyder det: mindre varmetab i fjernvarmenettet mindre pumpeudgifter (elektricitet) til at pumpe vandet rundt i nettet mindre behov for udbygning af fjernvarmenettet med større rør mulighed for større el-produktion på kraftvarmeværkerne lavere omkostninger for fjernvarmeselskabet lavere priser for kunderne God drift giver bonus til dig Du har selv stor indflydelse på, om afkølingen er god eller dårlig, og dermed også på, om du får en bonus eller en merudgift ved den årlige afregning. Dårlig drift af varmeanlægget kan give dårlig afkøling, så det kan ikke betale sig bare at lade anlægget køre sin egen skæve gang uden at tjekke ind imellem. Faktisk er det en god idé at tjekke og regulere på anlægget nogle gange om året i takt med, at årstiderne skifter og udetemperaturerne ligeså. Bonus eller merudgift Dårlig udnyttelse af fjernvarmevandet er en kostbar affære for alle parter. Det koster københavnerne millioner af kroner om året for hver grad, returvandets temperatur er for høj. Derfor udbetaler vi bonus hvert år til de kunder, som har udnyttet fjernvarmen rigtigt. Til gengæld får du en merudgift, hvis fjernvarmen er dårligt udnyttet. Indtægter lig med udgifter Afregningsmetoden for fjernvarmeafkøling er indført af Borgerrepræsentationen, og den har udelukkende det formål at sikre den bedst mulige udnyttelse af fjernvarmen og at beskytte miljøet. Derfor er princippet, at indtægter og udgifter skal gå lige op. Miljøvenlig varme Overgangen til fjernvarme i København betyder i forvejen, at du som kunde er med til at skåne miljøet. Langt størstedelen af vores fjernvarme er nemlig baseret på overskudsvarme fra de danske el-værker, som i dag kaldes kraftvarmeværker af samme grund. Den metode udnytter brændslet væsentligt bedre end f.eks. opvarmning med oliefyr. Samtidig vokser andelen af alternative brændselsformer til varmeproduktion støt år for år, f.eks. i form af forskellige biobrændsler og affaldsforbrænding. 4

5 Et utæt vindue er en kostbar affære 5

6 Sådan får du den bedste afkøling God isolering giver bedre afkøling Jo bedre du isolerer boligen, jo mindre behøver du at skrue op for varmen. Det giver dig en bedre afkøling. Juster varmen efter vejret Temperaturen på det varme vand, der løber ind i radiatorerne, kaldes fremløbstemperaturen, og den skal være så lav som mulig. Om vinteren skal du skrue op for fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen. Husk at skrue ned igen, når f.eks. en periode med hård frost er forbi. Det kan være en god idé at installere en automatisk klimastat, der selv afstemmer fremløbstemperaturen med udendørstemperaturen. I et-strengede radiatoranlæg er det vanskeligere at dosere vandet til radiatorerne end i to-strengede (se illustration). Derfor skal man her være ekstra opmærksom på at holde en lav fremløbstemperatur. Hold øje med returtemperaturen Hvis fjernvarmeanlægget ikke bliver vedligeholdt, kan der opstå problemer. Fjernvarmen kan få sværere ved at opvarme brugsvandet i varmtvandsbeholderen, hvis varmespiralen i beholderen kalker til. Varmeveksleren til radiatorerne kan også smudse til især hvis man ofte fylder vand på anlægget. Derfor er det vigtigt at holde øje med returvandets temperatur. Hvis returtemperaturen støt og roligt begynder at stige, er det et sikkert tegn på begyndende belægning. En pludselig stigning i returtemperaturen kan derimod skyldes defekte komponenter i anlægget, men i begge tilfælde er det vigtigt at få anlægget tjekket af en VVS er Tænk i gode radiatorvaner En hyppig årsag til dårlig afkøling kan f.eks. være, at man har tildækket en radiator, at man kun anvender én radiator, selv om der er to i rummet, eller hyppigt skruer op for varmen for lidt efter at skrue ned igen. Alt sammen giver det samme resultat: Nemlig dårlig afkøling. Principdiagram for et-strenget radiatoranlæg Principdiagram for to-strenget radiatoranlæg 6

7 En gang om året beregner HOFOR dit varmeforbrug og din afkøling af fjernvarmevandet, hvorefter vi sender dig en opgørelse. Men du kan selv holde øje med Hold øje med forbruget varmeforbruget og afkølingen i årets løb og beregne, om du udnytter fjernvarmen godt nok. Om sommeren er afkøling knap så stor betydning, for kun ca. 10% af det samlede forbrug ligger i de fire sommermåneder. Sådan tjekker du din afkøling Du kan tjekke afkølingen ved at aflæse på fjernvarmemåleren. Alternativt kan du aflæse de to termometre, der viser temperaturen på henholdsvis fremløb og returløb. Forskellen mellem de to temperaturer skal være så stor som mulig, for det er den, der viser afkølingen på aflæsningstidspunktet. Husk, at anlægget skal være i gang, når du kontrollerer temperaturerne. For at få et realistisk indtryk af, hvor effektiv din afkøling er, skal du tjekke den flere gange over en længere periode. Afkølingen varierer meget i løbet af året normalt er den lavest om sommeren. Bedst er det at tjekke afkølingen på forskellige dage og forskellige tidspunkter og så beregne den hver måned. Typisk afkøling villa Typisk forbrug villa, 20 MWh o C 50 MWh 5, ,5 4,0 3,5 35 3, ,5 2,0 1,5 1,0 15 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Graferne viser, at afkøling og forbrug varierer over året og er lavest i sommermånederne. 7

8 Beregn din gennemsnitlige afkøling Du har også mulighed for at beregne den gennemsnitlige afkøling mellem to aflæsningstidspunkter. Det er en nøjagtig metode og derfor den, HOFOR benytter. Du starter med at se på fjernvarmeanlæggets energimåler og aflæse vandforbruget i m 3 og energiforbruget i MWh. Aflæs tallene med nogle dages eller ugers mellemrum og beregn som vist i eksemplet nedenfor: 1. aflæsning 120 MWh m3 2. aflæsning 141 MWh m3 Energiforbruget i perioden: = 21 MWh Vandforbruget i perioden: = 675 m 3 Afkølingen beregner du som følger: Forbrug i MWh x 860 = afkøling i C Forbrug i m 3 Tallet 860 er en konstant, der er defineret som det antal m 3 vand, der kan opvarmes 1 C med 1 MWh. Forbrugene sættes ind i formlen og afkølingsgraden bliver: 21 MWh x 860 = 26,75 C 675 m 3 8

9 Beregn din bonus eller merudgift Det er den gennemsnitlige afkøling for alle københavnere, der bestemmer, hvad kravet skal være til fjernvarmevandets afkøling. Altså fastsættes tallet hvert år på baggrund af det forløbne år. Du kan se dette års afkølingsgrad på hofor.dk Hvis afkølingen ikke svinger med mere end 5 C til hver side af det afkølingskrav, der er fastsat, får du hverken bonus eller merudgift. Men hvis din afkøling afviger mere end de 5 C, bliver bonus eller merudgift beregnet pr. forbrugt MWh for hver grad, afkølingen afviger fra kravet. I dette eksempel er det gennemsnitlige krav til afkølingen 34 C, og prisen er 5,60 kr. inkl. moms Du kan se de aktuelle priser for bonus/merudgift for afkøling på hofor.dk. Med et afkølingskrav på 34 C, en afkøling på 41 C og et forbrug på 21 MWh, ville afvigelsen være 41,25 34 = 7,25 C, og din bonus for dette år ville være: 7,25 C x 21 MWh x 5,6 kr. = 852,6 kr. inkl. moms Med et afkølingskrav på 34 C, en afkøling på 26,75 C og et forbrug på 21 MWh som i førnævnte eksempel ville afvigelsen være 34 C - 26,75 C = 7,25 C, og din merudgift i dette år ville være: 7,25 C x 21 MWh x 5,6 kr. = 852,6 kr. inkl. moms Bonus eller merudgift fremgår af årsregningen og er baseret på sidste års forbrug. 9

10 Ordbog Fremløbstemperatur Den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det løber ind til dit fjernvarmeanlæg. HOFOR tilpasser temperaturen efter årstid og klimaforhold. Temperaturen er højest om vinteren og lavest om sommeren. Returtemperaturen Den temperatur, som fjernvarmevandet har, når det igen forlader dit anlæg. Temperaturen er afhængig af, hvor meget vandet er blevet afkølet i ejendommens fjernvarmeanlæg. Ifølge de tekniske bestemmelser for fjernvarmetilslutningen må returtemperaturen aldrig overstige C afhængig af anlæggets alder. Men den må gerne være mindre. MWh-forbruget MWh står for Mega Watt time og er lig med kwh. Det er den mængde energi, der løbende beregnes i måleren ud fra vandforbruget og den øjeblikkelige afkøling. Afkøling (øjeblikkelig) Afkølingen er forskellen i C mellem fremløbsog returtemperaturen. Den øjeblikkelige afkøling aflæses som temperaturforskellen mellem de to termometre fremløb og returløb. Afkøling (årsgennemsnit) Den gennemsnitlige årsafkøling i C. m 3 - forbrug Den forbrugte vandmængde, der løber igennem dit fjernvarmesystem, måles i m 3 (1 m 3 = 1000 liter) og kan aflæses på varmemåleren. 10

11 De bedste varmeråd Når du har sikret dig, at de overordnede ting er i orden, såsom god isolering af huset, en renset varmtvandsbeholder osv., er der en del andre ting, du kan gøre i dagligdagen for at udnytte varmen bedst muligt. luk aldrig helt for radiatorer i ubenyttede rum eller værelser, der skal være kølige. Stil termostaten på 1, ellers risikerer du skader på bygningen. Stil termostaten mellem trin 3 og 4, så sikrer du en behagelig stuetemperatur på C. Hver ekstra grad højere rumtemperatur betyder en stigning i varmeregningen på ca. 5 %. lad ikke vinduer stå åbne, når radiatorerne er tændt. Luk radiatorerne og luft ud i ti minutter, hvorefter du kan lukke op igen. Hvis stuetemperaturen er for lav, selv om termostaten står på 4 eller derover, må du tjekke, om fremløbstemperaturen til radiatoranlæget fra varmevekslerne er høj nok. Sænk temperaturen på dit varme brugsvand. En temperatur på max. 55 C i den varme hane er tilstrækkelig. Se i øvrigt vores pjece Guide til dit fjernvarmeanlæg for indstilling af dette. dæk aldrig radiatorer til, og brug dem ikke til at tørre tøj på. Så udnyttes varmen ikke optimalt, og det kan få indflydelse på din varmeregning. 11

12 30 April :06 PM HOFOR A/S Ørestads Boulevard København S Telefon

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET

SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET SPAR VAND SPAR PENGE SÅ SKÅNER DU OGSÅ MILJØET 2 l SPAR VAND SPAR PENGE l l SPAR VAND SPAR PENGE l 3 DET ER NEMT AT SPARE PÅ VANDET VI HAR TIDLIGERE VÆRET VANT TIL, AT DER VAR VAND NOK, OG AT VAND ER NÆSTEN

Læs mere

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber?

NYE. - hvad skal jeg vide, før jeg køber? NYE HVIDEVRER - hvad skal jeg vide, før jeg køber? Brug lidt energi - og få et mindre energiforbrug Vil du gerne have et lavt energiforbrug med i købet, når du anskaffer nye hvidevarer? Så betaler det

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer

BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning. Individuel forbrugsmåling. Vejledning og sparetips. Focus på ressourcer BEBOERINFORMATION Intelligent fjernaflæsning Individuel forbrugsmåling Vejledning og sparetips Focus på ressourcer Individuel forbrugsmåling Techem udarbejder det årlige fordelingsregnskab og forbrugsopgørelserne.

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

HELENS BOG OM Børn & Søvn

HELENS BOG OM Børn & Søvn HELENS BOG OM Børn & Søvn Sådan får du dit barn til at sove H e l e n L y n g H a n s e n KAPITEL 3 Du skal lære dit barns søvnrytme at kende Barnets søvn hænger sammen med dets døgnrytme. Derfor er det

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum

Forsøg med Energi. af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster. Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Forsøg med Energi af: Jørn Matzen, Janus Hendrichsen og Johan Galster Redaktion: Mari Ann Skovlund Jensen - et materiale fra Skolernes EnergiForum Kære læser Dette materiale er tænkt som en hjælp og et

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag

Geotermisk energi Energien under vores fødder NOAHs Forlag Geotermisk energi Energien under vores fødder Vores undergrund rummer energi nok til at dække en stor del af vores opvarmningsbehov. Men hidtil har denne energikilde ligget næsten ubenyttet hen. På trods

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Fremstilling af elektricitet

Fremstilling af elektricitet Hvad er strøm? For at forstå, hvad elektrisk strøm er, skal vi se nærmere på det mindste, denne verden er bygget op af - atomet. Atomerne består af en kerne, der er ladet med positiv elektricitet, og rundt

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Sig farvel til elregningen - én gang for alle

Sig farvel til elregningen - én gang for alle Sig farvel til elregningen - én gang for alle Udnyt vores gratis og mest vedvarende energikilde: Solen DanmarksPaneler gør sol til strøm - året rundt Miljørigtigt CO 2 reducerende Få GRATIS varme når DanmarksPumpen

Læs mere