Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse"

Transkript

1 Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden tekniske ændringer - til glæde for pengepung og CO2 regnskab. Nedkøling Fjernvarmeforbruget afregnes ud fra den varmeenergi, der forbruges, og den mængde vand fra fjernvarmenettet, som løber gennem husets varmeanlæg. Det gælder derfor om at nedkøle vandet så meget som muligt for at få mest varme for pengene. Hvis nedkølingen er for lille, betales et ekstra gebyr, og ved stor afkøling gives et afslag i prisen.

2 Råd og vink Du bør som ejer eller ansvarlig for et fjernvarmebaseret varmeanlæg sætte dig ind i brugsanvisningen for dit anlæg, således at du kender funktionsprincippet og hovedelementerne i dit anlæg. I folderen gives en række råd og vink, som kan hjælpe dig med at effektivisere udnyttelsen af din fjernvarmeforsyning og din håndtering af dit varmeanlæg. På side 6 og 7 er der anført et generelt diagram for et fjernvarmeanlæg, som kan være en hjælp til at bevare overblikket og til at identificere hovedelementerne i dit anlæg. Desuden er der fortrykt seks navneskilte, som der refereres til i diagrammet og i teksten. Du kan fæstne til de respektive enheder, så de er lette at genkende, når du skal justere dit anlæg. 2

3 Justering Justering af radiatorsystemet er nemmest ved en udetemperatur under 10 grader. 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : Sæt de 6 navneskilte på de forskellige enheder. Få evt. hjælp af en ven eller nabo. Sørg for at der er tilstrækkeligt vand på anlægget aflæs manometer til radiatorkreds ved ekspansionsbeholder. Foretag evt. vandpåfyldning. Sommerventil til varmeveksler åbnes. Tænd for cirkulationspumpen til centralvarmen på trin 1, hvis det er et 2-strengsanlæg. 1-strengsanlæg kræver trin 2 eller 3. Udluft radiatorer. Cirkulations- pumpe til centralvarme arme Påfyldnings- hane Reguleringsventil til varme armeveksler eksler Sommerventil entil til varme armeveksler eksler Manometer er til radiator orkreds Reguleringsventil til varmtv armtvandsbeholder andsbeholder

4 Justering 6 : Sæt alle termostatventiler på radiatorerne på fx. 3,5. 7 : Skru så meget op for reguleringsventil for varmeveksler, at der kommer varme i den sidste radiator på fremløbet. 8 : Find den indstilling af radiatorventilerne, der giver den ønskede temperatur i de enkelte rum. Fx. 21 grader i stuen, 18 grader i soveværelset o.s.v. Alle radiatorer i samme rum skal være indstillet ens på termostaten. Placer termometer permanent i hvert rum ca. 1 meter over gulv. Der skal være lukkede døre mellem rum med forskellig temperatur. 9 : Find det lavest mulige trin på reguleringsventil til varmeveksler, der stadigvæk giver varme i den sidste radiator på fremløbet.

5 Justering 10 : 11 : Kontroller temperaturen i de enkelte rum. Skru evt. op eller ned på radiatorernes termostatventiler. Nu skulle justeringen være optimal. Når udetemperaturen stiger eller falder skrues kun op eller ned på reguleringsventil for varmeveksler, så den ønskede temperatur i de enkelte rum bibeholdes. Radiatorventilernes indstilling bibeholdes. Gentag justeringsprocessen efter et stykke tid. I kolde perioder kommer fjernvarmevandet ind med ca. 80 grader, som gerne skal nedkøles med grader før det sendes retur. Evt. mere hvis det er muligt. I varmere perioder er fremløbstemperaturen mindre, og afkølingen vil også være mindre. Det er dog i de kolde perioder, at varmeforbruget er størst, og afkølingen betyder mest. I meget kolde perioder kan det være nødvendigt at hæve hastigheden på cirkulationspumpen for at få varme i den sidste radiator. Har du stadig problemer efter at have fulgt denne vejledning, så bestil et varmetjek hos en VVS med fjernvarmecertifikat. Se listen over certificerede VVS ere på portal/privat/varme/varmetjek/vvs_firmaer?page=646 Se uddybning af de enkelte processer samt mulige fejl i det følgende. 5

6 ti Varmeanlægget punkt for punkt Reguleringsventil til varmtvandsbeholder Sommerventil til varmeveksler Reguleringsventil til varmeveksler KE

7 Manometer l radiatorkreds Cirkulationspumpe til centralvarme Påfyldningshane Hovedafspærringsventil Termometre Viser vandets temperatur ind og ud af huset. Manometre Viser trykket i fjernvarmerørene ind og ud af huset. Det indadgående tryk skal være højere end det udad-gående (>0,5 bar). Returventil Holder returvandet tilbage, hvis det er for varmt. Nåleventil Energimåler Aflæses minimum en gang årligt gerne en gang om måneden. Snavssamlere Afspærringsventil Sommerventil til varmeveksler Føler Differenstrykventil, der afstemmer trykket, så de to reguleringsventiler (13+19) virker optimalt. Termometer Viser returtemperaturen fra varmeveksleren. Reguleringsventil til varmeveksler Her indstilles fremløbstemperaturen til radiatorsystemet. Varmeveksler Trykekspansionsbeholder Optager tryksvingninger i radiatorsystemet. Termometre Viser temperaturen på radiatorsystemets frem - og returvand. Manometer til radiatorkreds viser trykket i radiatorsystemet. Cirkulationspumpe til centralvarme bør stå i den lavest mulige stilling, idet det varme vand i radiatorerne ellers ikke når at afgive energien, før det pumpes tilbage til veksleren igen. Reguleringsventil til varmtvandsbeholder Til indstilling af temperaturen i varmtvandsbeholderen. Vandet bør aldrig være varmere end 55 C. Termometer Viser returtemperaturen fra beholderen. Påfyldningshane Til påfyldning af vand på radiatorsystemet. Pumpe Sørger for at der hurtigt er varmt vand ved hanerne. Sikkerhedsventiler Termostatventil

8 Vandpåfyldning og tryk i radiatorsystemet Der er et naturligt lille vandsvind i radiatorsystemet, og derfor efterfyldes vand på anlægget ca. en gang årligt via en slange fra vandhane til anlæggets påfyldningshane. Før påfyldning skal cirkulationspumpen stoppes, og slangen fyldes med vand for at undgå unødig luft. Tommelfingerreglen for en et-plans villa er, at trykket i radiatorsystemet, som du kan aflæse på manometer til radiatorkreds, efter påfyldningen bør være ca. 1,6 bar og for en to-plansvilla ca. 2,0 bar. I fler-etageejendomme er det nødvendigt, at en fagligt uddannet person rådgiver om såvel maksimumtryk som minimumtryk. Vandtrykket i radiatorsystemet stabiliseres af ekspansionsbeholderen, og det er vigtigt, at beholderen er dimensioneret og fungerer korrekt. Beholderen er adskilt i to dele af en gummimembran. Den ene del indeholder almindelig luft eller en luftart hyppigt kvælstof under et tryk på ca. 0,5 bar, og den anden del er tilsluttet radiator-systemet og indeholder radiatorvand. Et for lavt tryk i den luftfyldte del af beholderen kan bevirke, at der kommer luft i radiatorerne, og/eller at det kun er muligt at varme en del af den enkelte radiator op. Hvis der opstår en revne i membranen, vil beholderen blive fyldt med radiatorvand, og radiatorernes varmeevne vil ligeledes svigte. Måling af trykket i ekspansionsbeholderen kræver, at beholderen og eventuelt en del af radiatorsystemet først tømmes for vand. I forbindelse med tilbygninger m.v. skal man være opmærksom på, om ekspansionsbeholderen fortsat er stor nok. Beholderen skal som tommelfingerregel have en størrelse på 1 liter pr. 10 m2 boligareal, dvs. at en bolig på 150 m2 skal have en beholder på ca. 15 liter. 8

9 Den rigtige temperatur på det varme brugsvand Indstil temperaturen for det varme brugsvand, og kontroller derefter temperaturen årligt. Det varme brugsvand bør være i intervallet grader Celcius, når det kommer ud af hanen. Temperaturen reguleres ved at skrue op eller ned på regulerings-ventilen til varmtvandsbeholderen, indtil den ønskede temperatur er opnået. Hvis temperaturen er under 50 grader Celcius, er der fare for udvikling af legionella bakterier i systemet, og hvis temperaturen er over 57 grader Celcius, vil kalkudfældningen i varmtvandsbeholderen være så stor, at den giver et væsentlig forøget effektforbrug. Spar på varmen om sommeren Når fyringssæsonen slutter i løbet af foråret, er det vigtigt både at lukke for sommerventilen til varmeveksleren og at slukke for cirkulationspumpen. Pumpen bør dog startes op et par minutter hver måned i sommerperioden for at hindre, at den sætter sig fast. Natsænkning og udendørsfølere Sænkning af fremløbstemperaturen for vandet i radiatorsystemet kan via automatik baseres på blandt andet tidsperioder og udendørsfølere af temperatur og vindforhold. Fordelene ved at anvende natsænkning er afhængige af den enkelte boligs konstruktion og størrelse samt de mulige tidsperioders længde. Generelt gælder følgende tommelfingerregler : Hvis indervæggene i boligen er af tunge materialer, er fordelene mindre end, hvis væggene er af lette materialer. Ved indervægge af tunge materialer bør tidsperioden for en sænkning helst være på 12 timer eller mere. Temperaturen bør ikke sænkes under 16 grader for at undgå dannelse af kondensvand. Det er et lovkrav, at der etableres udendørsfølere for boliger med et boligareal større end 300m 2 9

10 Fejlfinding og afhjælpning af fejl på fjernvarmeanlæg Nedenfor er anført en række generelle fejl, deres årsag og afhjælpning. Årsag til fejl: Luft i radiatorer: Ingen eller for lidt varme: Susen i anlæg: Manglende varmt brugsvand: For høj returtemperatur: (utilstrækkelig afkøling) Afhjælpning Radiatorerne udluftes ved luftskruen. Ekspansionsbeholder kontrolleres for: A: Korrekt størrelse ca. 1 liter pr. 10 m 2 Udføres af VVS firma. B: Korrekt fortryk Anlægshøjde + 3 m. Udføres af VVS firma. Kontroller at cirkulationspumpen kører. Snavset varmeveksler. Renses af VVS- eller specialfirma for udsyring. Tilstoppet snavssamler. Renses af VVS firma. Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes af VVS firma Defekte radiatortermostater. Repareres eller skiftes af VVS firma Juster pumpe til et lavere trin. Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes af VVS firma. Tilkalket varmtvandsbeholder eller varmeveksler. Renses af VVS- eller specialfirma for udsyring. Snavset varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Renses af VVS- eller specialfirma for udsyring. Underdimensionerede radiatorer. Skiftes af VVS firma Defekt ekspansionsbeholder. Skiftes af VVS firma Defekt reguleringsventil. Repareres eller skiftes af VVS firma. 10

11 Effektforbrug og afregning Fjernvarmeforbruget måles for den enkelte bolig i megawatttimer (MWh) ud fra temperaturforskellen mellem det fjernvarmevand, der kommer ind i boligens varmesystem, og det fjernvarmevand, der forlader systemet, multipliceret med den aktuelle vandmængde. Afregningsmæssigt er det vigtigt, at dit varmesystem er effektivt og trækker så meget energi som muligt ud af fjernvarmevandet, fordi ikke kun dit energiforbrug men også dit årlige gennemsnitstal for afkøling indgår i beregningen af din årlige afregning fra Københavns Energi. Hvis din gennemsnitlige afkøling afviger mere end 5 grader fra det årlige normtal for afkøling i København, får du tilskrevet en bonus eller en ekstra betaling afhængig af, om din køling er højere eller lavere end normtallet. Normtallet for 2011 er 34 grader. Effektforbruget målt i megawatttimer (MWh) og den forbrugte vandmængde målt i kubikmeter (m 3 ) kan aflæses på energimåleren. Den gennemsnitlige afkøling målt i grader siden en tidligere aflæsning kan beregnes ved at dividere tilvæksten i energiforbrug målt i MWh med tilvæksten i forbrug af fjernvarmevand målt i m 3 og gange resultatet med 860. Eksempel på beregning af afkøling: Aflæsning 1 Aflæsning 2 Forbrug af varmeenergi (MWh): Forbrug af fjernvarmevand (m 3 ): MWh-forbruget i perioden: m 3 -forbruget i perioden: 183, , , ,46 184, ,281= 1,394 MWh 4987, ,14 = 35,32 m3 Gennemsnitlig afkøling: (1,394: 35,32)x860 = 33,9 grader Der findes ikke tilgængeligt materiale over effektforbruget for forskellige typer ejendomme. For at få en fornemmelse af om effektforbruget i din bolig er rimeligt, er det bedste, du kan gøre at foretage regelmæssige aflæsninger og beregninger af dit forbrug, og foretage sammenligninger med forbruget i de forrige år, samt at vurdere om vejrliget tilsiger positive eller negative korrektioner. 11

12 For den gennemsnitlige fordeling af effektforbruget på radiatoranlæg og det varme brugsvand er den generelle tommelfingerregel, at ca. 75% af varmeeffekten bruges til opvarmning, og at ca. 25% bruges til varmt brugsvand. Fordelingen afhænger dog stærkt af badevaner samt antallet af voksne og børn i hjemmet. Baggrund Københavns kommune har som mål at reducere CO2-udledningen med 20% i 2015, og være CO2-neutrale i Ca 25% af vores samlede energiforbrug kommer fra produktion af varme. Denne vejledning til effektiv justering af varmesystemet i vore boliger er udarbejdet på baggrund af oplysningsmateriale fra Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning med tilføjelser. Vil du vide mere - så gå ind på: Københavns Energi Folderen er udgivet i samarbejde mellem Sundbyernes Grundejerfællesskab og Miljøpunkt Amager med støtte fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. Vi retter en stor tak til Vanløse Lokaludvalg, Vanløse Grundejersammenslutning og Miljøpunkt Vanløse, som har udarbejdet forløberen til denne folder. Trykt på 100% genbrugs-, Svanemærket og FSC-mærket papir, og folderen er CO 2 neutral.

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 14

Energimærkning SIDE 1 AF 14 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade 14 2100 København Ø 101-548430-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 14 Adresse: Roskildevej 53 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-105177-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

ISC SCADA Brugervejledning 99.50.10-A DK

ISC SCADA Brugervejledning 99.50.10-A DK Brugervejledning 99.50.10-A Indholdsfortegnelse Log-in... 3 Hovedside... 4 Hovedside... 4 Opsætning af bruger... 5 Varmecentral... 7 Ventilationsanlæg... 8 Alarmopsætning og formatering af logning... 9

Læs mere