Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013"

Transkript

1 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som samlet set udgør 184,0 mia. kr., jf. bilag 1. Inkl. korrektioner for ændret skøn for EU-bidraget og opsplitning af konti på Forsvarsministeriets og Transportministeriets område udgør 2013-udgangspunktet 184,9 mia. kr., jf. tabel 1. Tabel 1 Fastsættelse af 2013-udgangspunkt for det statslige delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 2013 Udgifter på FL13 under driftsloft, jf. tabel 2 184,0 Ændret skøn for EU-bidrag 1,1 Opsplitning af drift og anlæg: forsvar -1,7 Opsplitning af drift og anlæg: vej og bane 1,6 I alt 184,9 Ændret skøn for EU-bidraget EU s ændringsbudget indebærer en stigning i udgifterne til EU- og momsbidraget med 1,1 mia. kr. i 2013 i forhold til budgetteringen på finansloven for Det justerede skøn er indarbejdet i grundlaget for KP13. De højere udgifter i 2013 har ingen betydning for skønnene over EU-bidragene i , som danner udgangspunkt for fastsættelsen af udgiftslofterne. Opsplitning af drift og anlæg Det fremgår af forsvarsforliget , at: Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres fra Finanslov 2014 en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på ca. 16 nye hovedkonti. Som konsekvens heraf skal anlægsudgifterne på Forsvarsministeriets område ikke længere figurere på driftsrammen og skal derfor flyttes ud af udgiftslofterne. Dette reducerer udgangspunktet for loftfastsættelsen med 1,7 mia. kr. i Derudover foretages en opsplitning af en række konti på Transportministeriets område, så udgifterne til drifts- og vedligeholdelse af vejnettet og jernbanen henføres til udgiftslofterne. Dette påvirker fastsættelsen af udgiftslofter i Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene med 1,6 mia. kr. i 2013.

2 Side 2 af 25 Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn Mio. kr. (2013- priser) Departementet 88, Særlige regeringsinitiativer 0, Vederlag og repræsentationstillæg til ministre 30, Tilskud 0, Reserver og budgetregulering 0, Rigsombudsmanden i Grønland 11, Rigsombudsmanden på Færøerne 10, Udenrigstjenesten 1.811, Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet 0, Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) 0, Indtægter fra borgerserviceydelser -55, Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale 38, Dansk Institut for Internationale Studier 27, Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner 39, Bilateralt naboskabsprogram 0, Reserver og budgetregulering 0, Nordisk Ministerråd 142, Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer 324, Øvrige organisationer 255, Den Europæiske Investeringsbank -0, Reserver 132, Udviklingslande i Afrika 2.561, Udviklingslande i Asien og Latinamerika 1.473, Personelbistand 351, Danidas erhvervsindsatser 492, Blandede kreditter 0, Lånebistand -21, Øvrig bistand 660, Overgangsbistand til vestlige Balkan 0, Naboskabsprogram 200, Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 1.053, Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. 813, Forskning og oplysning i Danmark mv. 431, International udviklingsforskning 60, De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 496, De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 165, HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer 565, FN programmer for landsbrugsudvikling 0, Globale Miljøprogrammer 0, FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag 141, Verdensbankgruppen 770, Regionale udviklingsbanker 7, Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 557, Bistand gennem Den europæiske Union (EU) 601, Multilateral regional- og genopbygningsbistand 0, Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed 0,0

3 Diverse multilaterale bidrag 0, Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 615, Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 0, Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 885, Eksportstipendiater 43, Særlige eksportfremmetilskud 52, Departementet 186, Effektivisering af offentlige institutioner 81, DREAM-Gruppen 1, Reserver og budgetregulering 6, Digitaliseringsstyrelsen 136, Fonden for Velfærdsteknologi 20, Fremme af digital forvaltning 48, Netværkssamfundet 23, Borger.dk 51, Digital signatur 31, Statens Administration 48, Fleksjobordning i staten mv. 0, Barselsfonden 374, Flere EUD-elever i staten 0, Regulering vedr. tipsfonde 341, Renteindtægter mv. -0, Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S 0, Moderniseringsstyrelsen 161, Personalepolitiske initiativer 0, Ledelsespolitiske initiativer 6, Statens Center for Kompetenceudvikling 19, Udviklings- og omstillingsfonden 0, Kompetencefonden 41, Initiativer vedr. kompetenceudvikling 0, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 21, Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne 0, Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne 0, Europa-Parlamentet 0, Lønforskud 0, Udlånte statstjenestemænd 0, Statens It 328,8 Side 3 af Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning of folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål 0, Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål 0, Administration af tipsfonde 0, Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. 0, Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. 0, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål 0, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 0, Miljøministeriets fond til friluftsliv 0, Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål 0, Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre 3.624, Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen 0, Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet 38, Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre 624,1

4 Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen 8, Tilskud til projekter på Færøerne 0, Bidrag til EU vedrørende moms og BNI , Departementet 180, Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet 0, Reserver og budgetregulering 28, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 192, Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen -5, Tilskud til Dansk Varefakta Nævn 0, Forbrugerrådet 18, Udbudsportalen 0, Erhvervsstyrelsen 389, LæsInd-tilskudsordning 0, Teleklagenævnet 0, Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen -13, Vejnings- og målingsfonden 0, Patent- og Varemærkestyrelsen 0, Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden 0, Sikkerhedsstyrelsen 14, Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. 3, Akkreditering 4, Fyrværkerisikkerhed 0, Finanstilsynet 0, Forskellige tilskud 0, Tilskud til standardisering mv. 24, Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland 56, Reserver og budgetregulering på overførselsrammen 0, Markedsmodningsfonden 128, Grøn vækst-initiativ 0, Program for brugerdreven innovation 0, Iværksætteri- og innovationsinitiativer 15, Væksthusene og grønt iværksætterhus 19, Design 16, Kultur- og oplevelsesøkonomi 2, Byggeri 0, Hjemmeservice 14, Reserve til grøn omstillingsfond 40, Vækstfonden 33, Eksport Kredit Fonden* -29, Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger -0, Værftsstøtte 0, Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder 0, Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) -0, Markedsføring af Danmark 8, Turismeinitiativer 117, Danmarks deltagelse i verdensudstillinger 0, Regionaludvikling mv. 18, Europæiske Socialfond - programperiode , Europæiske Socialfond - programperiode , Regional erhvervsudvikling 0, Søfartsstyrelsen 271, Den Maritime Havarikommission 4,1 Side 4 af 25

5 Det Statslige Lodsvæsen 0, Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. 2, Forskellige tilskud 5, Departementet 200, Landsskatteretten 69, Klagegebyr 0, Retssager mv. 69, Reserver og budgetregulering 0, SKAT 5.143, Spillemyndigheden 3, Godtgørelser mv. 130, Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger 156, Reserver og budgetregulering 2, Forsøgsordning for socialt udsatte grupper 0, Departementet 165, De Økonomiske Råd 28, CPR-administrationen 0, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut 0, AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 35, Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område 0, Partistøtte 105, Reserver og budgetregulering -0, Regional statsforvaltning 442, Børnesagkyndige undersøgelser 13, Børneloven m.v. 6, Værgevederlag 5,9 Side 5 af Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne 0, Tilskud til færgedrift 2, Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner 0, Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor 12, Danmarks Statistik 270, Departementet 248, Retshjælpsinstitutioner mv. 21, Civilstyrelsen 91, Opsøgende retshjælp 2, Retslægerådet 11, Politiklagemyndigheden 20, Flygtningenævnet 64, Udlændingenævnet 15, Datatilsynet 22, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger 0, Reserver og budgetregulering 58, Strafferetspleje mv. 473, Politiet og den lokale anklagemyndighed mv , Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. 125, Den Centrale Anklagemyndighed 297, Politiklagenævn 0, Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 27, Det Kriminalpræventive Råd 8, Rådet for Sikker Trafik 16,3

6 Udlændingesager 47, Politiets Efterretningstjeneste 559, Direktoratet for Kriminalforsorgen 143, Kriminalforsorgen i anstalter og frihed 2.863, Domstolsstyrelsen 72, Retterne 1.614, Procesbevillingsnævnet 17, Tinglysning 105, Sagsgodtgørelser mv. 88, Fri proces og udgifter til advokathjælp 465, Erstatninger 2, Udlændingestyrelsen 217, Digitaliseringsinitiativer 47, Det fælles europæiske visuminformationssystem 6, Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet 332, Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 678, Tilskud og samarbejdspartnere 19, Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark 16, Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet 0, Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. 218, Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere 28, Departementet 153, Forsvarsministeriets Interne Revision 9, Reserver og budgetregulering -3, Forsvarskommandoen , Hjemmeværnet 489, Forsvarets Efterretningstjeneste 589, Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. 260, Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram 139, Farvandsvæsenet 0, Redningsberedskabet 492, Beredskabsforbundet 13, Militærnægteradministrationen 0, Departementet 59, Ejendomsoplysninger mv. 7, Indtægter i relation til Huseftersynsordningen -0, Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) -1, Omstillingsinitiativer mv. 2, Reserver og budgetregulering 7, Administrationsgebyr vedrørende almene boliger -16, Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse 0, Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 22, Boliger til yngre fysisk handicappede 0, Tilskud til opførelse af boliger til demente 0, Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter 2, Grundkapital 0, Boligsocialt Udviklingscenter 2, Støtte til boligsocial indsats 63, Støtte til startboliger til unge 40, Lige muligheder 0, Indsats i ghettoområder 26, Indsats i udsatte boligområder 15,0 Side 6 af 25

7 Forsøg i det almene boligbyggeri 10, Energibesparelser i den almene boligsektor 20, Afskrivninger på lån til almene boliger mv. 17, Støtte til andelsboliger 0, Støtte til private ungdomsboliger 0, Støtte til privat udlejningsbyggeri 0, Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger -0, Støtte til friplejeboliger 81, Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger 9, Rentebidrag til andelsboliger 0, Refusion vedrørende kommunal anvisningsret 0, Afskrivninger på lån til private boliger mv. 0, Byfornyelse 273, Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder 0, Rentesikring til sanering 0, Saneringslån og saneringstilskud -1, Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder 0, Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 5, Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 5, Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. 1,0 Side 7 af Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 0, Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede 0, Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap 0, Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge 0, Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri 0, Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor 0, Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger 0, Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger 0, Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger 0, Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret 0, Hensættelse vedrørende byfornyelse 0, Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering 0, Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder 0, Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats 0, Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats 0, Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 0, Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 0, Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder 8, Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelse 0, Indsats vedrørende socialt belastede områder 0, Bypolitiske initiativer 0, Etablering af lokale integrationspartnerskaber 0, Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. 0, Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet 52, Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet 8, Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne 22, Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne 0, Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. 1,0

8 Departementet 152, Støtte til foreninger mv. 0, Socialministeriets Tilskudskontor 0, Psykolognævnet 1, Koncernfælles funktioner 46, Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed 0, Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge 0, Rådet for socialt udsatte 6, Ankestyrelsen 136, Børnerådet 7, Det Centrale Handicapråd 5, Pensionsstyrelsen 77, Socialstyrelsen 154, Rådgivning og udredning 138, Familiestyrelsen 0, Gebyr ved ansøgning om navneændringer -8, Parrådgivning 2, Videnscentre 0, Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet 0, Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem 0, Udvikling af pensionsberegner 6, Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. 0, Foreninger mv. 2, Udlånte tjenestemænd 0, Reserver og budgetregulering** 145, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 44, Center for selvmordsforskning 3, Center for frivilligt socialt arbejde 9, Frivilligrådet 3, Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning 0, Omstillingsinitiativer mv. 15, Frivilligt socialt arbejde 52, Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer 0, Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 16, Mere viden om mennesker med handicap 5, Rammebeløb til handicappede mv. 13, Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje 0, Den Fælles Tolkeløsning 43, Frivilligt arbejde inden for det sociale felt 43, Fonden Socialøkonomi 0, Tilskud til Livslinien 5, Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser 1, Behandling af overgreb 0, Informations- og oplysningskampagne om demens 0, Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse 0, Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente 0, Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse 0, Evaluering af det sociale område 0, Genoptræning 0, Fountain House 0, Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet 0, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 0,0 Side 8 af 25

9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område 0, Efteruddannelse 0, Udvikling af efteruddannelse 0, Handlekraftig indsats 5, Udvikling og etablering af børnehuse 11, Forebyggelsesstrategi og inklusion 10, Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner -13, Reservation til anbringelsesreformen 28, Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 1, Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning 0, Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform 19, Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget 0, Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. 20, Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter 4, Udgifter til advokatbistand 14, Center for Ligebehandling af Handicappede 0, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet 10, Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre 11, Styrket indsats på botilbud mv. 0, Undervisning af døvblinde 1, Døvefilm 7, Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser 5, Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap 3, Fribefordring af handicappede mv. 3, Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud 0, Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede 0, Tilbud til demente og andre svage ældre 0, Tilskud til organisationer, foreninger og institution 6, Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. 504, Kofoeds Skole 37, Møltrup Optagelseshjem 9, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter 0, Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb 0, Psykologbehandling til seksuelt misbrugte 4, Sociale tilbud til personer med sindslidelser 51, Akutte tilbud til sindslidende 0, Styrkelse af socialpsykiatrien 2, Sundhed til socialt udsatte 0, Styrket indsats for sindslidende 37, Psykiatriaftale , Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd 0, Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. 0, Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet 0, Midlertidig genhusning af Danner 0, National civilsamfundsstrategi 26, Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område 26, Lige Muligheder 0, Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 6, Handleplan for hjemløse 0, Center for Rusmiddelforskning 10, Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge 5, Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte 0,0 Side 9 af 25

10 Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet 9, Hjemløsestrategi 3, Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder 0, Aktivitetstilbud på væresteder mv. 3, Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg 0, Pulje til socialt udsatte grupper 119, Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd 11, Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. 0, Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper 0, Pulje til ældre- og pensionsområdet 37, Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre 0, Med familien i centrum 0, Forældreprogrammer m.v. 0, Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark 14, Negativ social arv 0, Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år 0, Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 0, Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet 2, Udvikling af bedre ældrepleje 0, Initiativer vedrørende kvalitetsreformen 0, Pulje vedrørende sikrede pladser 0, Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen 24, Én indgang for alle børn 5, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet 7, Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation 0, Faglige kvalitetsoplysninger 0, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet 0, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte 3, Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet 0, Det Fælles Ansvar II 0, Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. 78, Overgangsordning 62, Udviklingsinitiativer 57, National handlingsplan om demens 4, Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp 6, Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser 0, Rollemodeller og frivillig integrationsindsats 0, Særlig indsats for børn og unge 8, Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge 32, Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen 11, Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund 2, Formidling af viden 0, Opkvalificering af kommuner mv. 1, Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering 2, Tilskud til det frivillige integrationsarbejde 27, Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen 0, Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv 0, Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge 0, Forældreuddannelse 0, Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere 0, Venskabsfamilier og lektiehjælp 0, Den frivillige integrationsindsats 0,0 Side 10 af 25

11 Grundtilskud 401, Hjælp til repatriering*** 70, Departementet 146, Sundhedsstyrelsen 233, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark 0, National Sundheds-IT 0, Lægemiddelstyrelsen 0, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 0, Patientombuddet 15, Patientskadeankenævnet 0, Erstatninger vedrørende lægemiddelskader 52, Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af 1, Lægemiddelskadeankenævnet 0, Erstatninger til Boneloc-patienter 0, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 10, Det Etiske Råd 0, Den Nationale Videnskabsetiske Komite 0, Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen 10, Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen 23, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 27, Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere 0, Reserver og budgetregulering -337, Reserver og budgetregulering 0, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 45, Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte 0, Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge 0, Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressources 36, Forebyggelse af ludomani 8, Styrket pårørendeindsats 9, Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4, Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 4, Pulje til børn og unge med kronisk sygdom 3, Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7, Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 4, Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv. 0,0 Side 11 af Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge 10, Forskellige tilskud 0, Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge 0, Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug 0, Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved 7, Forebyggelse af astma hos børn 5, Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats 0, Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier 0, Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter 3, Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere 0, Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemer på Vesterbro i København 0, Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper 0, Tilskud til Julemærkehjem 3,5

12 Tilskud til Sex & Sundhed 2,1 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet ,0 Side 12 af Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner 31, Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne 0, Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af social udsatte stof- og alkoholdmisbrugere 0, Behandling med lægeordineret heroin 66, Modelkommuneprojekt om unge og narko 0, Forsøg med sundhedsrum 9, Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen 4, Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum 10, Videreuddannelse af medicinsk personale 58, Efteruddannelse af praktiserende læger 0, Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap 5, Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed 12, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling 0, Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling 0, Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning 0, Analyse- og oplysningsvirksomhed 2, Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede 0, Forskning i almen praksis 7, Pulje til forskning i slidgigt 0, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning 0, Diætpræparater 0, Nationalt Videnscenter for Demens 4, IARC 9, Statens Serum Institut 62, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT 148, Sygesikring af søfarende 0, Sygesikring i øvrigt 270, Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag -62, Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger 62, Tilskud til Region Hovedstaden 34, Tilskud til forskningsopgaver 66, Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter 0, Pulje til NSF-patienter 0, Forgiftningsrådgivning 9, Styrkelse af sundhedsberedskabet 0, Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet 0, Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi 0, Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri 85, Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehus 0, Sektorprogrammer m.v. 0, Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse 0, "Lær at leve med" - program for angst og depression 1, Pulje til centrale initiativer i psykiatrien 12, Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter 3, Diverse tilskud 21, Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade 41, Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade 25,7

13 Etablering af Neurorehabiliteringscenter på Glostrup 12, Transplantationsvirksomhed m.v. 6,0 Side 13 af Pulje til facilitering af løsninger på det præhospitale område mv. i udkantsområder med store afstande 95, Specialiseret behandlingstilbud målrettet fysisk sårede veteraner 4, Pulje til pilotprojekter om brugerstyrede senge i psykiatrien 17, Pulje til fremme af unges mentale sundhed 5, Pulje til behandling til svært overvægtige børn 6, Tilskud til Danske Hospitalsklovne 2, Pulje til sygehusenes varmtvandsbassiner 2, Opprioritering af psykiatrien 142, National handlingsplan for den ældre medicinske patient 55, Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien 4, Forskellige tilskud 1, Pulje til forsøg med sundhedscentre 0, Pulje til produktivitetsfremmende omlægninger på kræftområdet 0, Tilskud til bedre kræftrehabilitering 0, Børnevaccinationsprogrammet 311, Forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom 0, Patientundervisning og egenbehandling for patienter med kronisk sygdom 0, Tilskud til private sygehuse m.v. 7, Nationalt organdonationscenter 7, Tilskud til behandling af ludomani 21, Udbygning af kapaciteten til behandling af mennesker med sindslidelser 0, Centre for voldtægts- og voldsofre 5, Videnscenter for seksuelt misbrugte børn 2, Tilskud til satspuljeinitiativer 1, Højt specialiseret behandling i udlandet 47, Styrkelse af influenzaberedskabet 0, Tilskud til influenzavaccination 90, Tilskud til udbygning af registret for knoglemarvsdonorer 6, Tilskud til MEDCOM, Sundhedsportalen og Institut for Kvalitet go Akkreditering i Sundhedsvæsnet (IKAS) 55, Pulje til oprettelse af hospicer 28, Meraktivitetspulje til strålebehandling 0, Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien 0, Forbedring af forholdene for mennesker med sindslidelser 0, Pulje til styrkelse af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord 11, Initiativer vedr. ældre medicinske patienter 0, Styrkelse af indsatsen for mennesker med sindslidelse 1, Departementet 143, Medlemsbidrag til Den internationale Arbejdsorganisation 16, Beskæftigelsespolitisk forsøgs- og udredningsvirksomhed mv. 11, Evaluering, analyse, forskning og oplysningsvirksomhed 0, Beskæftigelsesministeriets Administrationscenter 0, Beskæftigelsesministeriets IT 0, Reserver overført fra Integrationsministeriets område 3, Reserver og budgetregulering 20, Arbejdsretten 6, Forligsinstitutionen 7, Reserver og budgetregulering**** 45,6

14 Arbejdstilsynet 382, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 79, Styrket indsats i Videncenter for Arbejdsmiljø 27, Gebyrer for lovbundne virksomhedsbesøg samt administrative bøder -1, Forskning og forsøg på arbejdsmiljøområdet 18, Arbejdsmiljøforskningsfond 54, Rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere 0, Tilskud vedrørende arbejdsmiljø 1, Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning 0, Statens bidrag til arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats 3, Arbejdsmiljø i Grønland 0, Arbejdsskadestyrelsen 38, Hjælp til repatriering 24, Erstatning mv. til statens tjenestemænd og arbejdere 14, Center for arbejdsskadesikring 0, Hædersgaver 34, Arbejdsdirektoratet 0, Gebyrer for inddrivelse af dagpengegodtgørelse hos arbejdsgivere 0, Administration af forsikringsordninger 3, Danskuddannelse 127, Arbejdsmarkedsstyrelsen 131, Det statslige beskæftigelsessystem 121, Beskæftigelsesrettede aktiviteter 45, Jobkonsulenter 0, Virksomhedsrettet og tættere kontakt til langtidsledige 49, Validering af atypisk sygefravær 9, Anvendelse af oplysninger fra e-indkomstregisteret 2, Beskæftigelsesindsats i pilotjobcentre 0, Flaskehalsbevilling 0, Indsats ved større afskedigelser 21, Regionale puljer til en aktiv beskæftigelsesindsats 85, Uddannelsespulje 0, Særlig indsats for unge 26, Driftsudgifter ved Ny chance for alle 0, Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage 16, Virksomhedsrettede beskæftigelsesinitiativer 77, Tværgående aktiviteter mellem stat, kommuner og andre aktører 15, Fagpiloter 7, Tværgående IT-understøtning i beskæftigelsesindsatsen 128, Styrket indsats for at nedbringe sygefravær 0, Sygedagpengedigitalisering 0, Implementering af rehabiliteringsteam 22, Brug for alle - Indsats til udsatte kontanthjælpsmodtagere 58, Bekæmpelse af ungeledighed 76, Særlige indsatser for udsatte grupper og personer med handicap 38, Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet 0, Det rummelige arbejdsmarked mv. 2, Jobcentre i ghettoer 0, Pulje til virksomheders sociale ansvar 0,0 Side 14 af Forsøg med nye initiativer over for personer med stor risiko for permanent passiv forsørgelse 0, Nydanske kvinders vej til beskæftigelse 0,0

15 Opsøgende indsats over for selvforsørgede 14, Et mangfoldigt arbejdsmarked 0, Virksomhedsrettede forsøgs- og udviklingsaktiviteter 0, Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge 0, Uddannelses- og Erhvervsvalg 0, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering 84, Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse 0, Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats 20, Virksomhedskonsulenter vedrørende unge med særlige behov 3, Forebyggende tværgående aktiviteter 6, Flere fleksjob 160, Integrationsenheden 0, Arbejdsmarkedstiltag for personer med handicap 53, Socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen 15, Styrket indsats for personer med et handicap 0, Familiepakker integrationstilbud til arbejdskraft-indvandrere og deres familier 0, Støtte og rådgivning for au pairs 1, Forebyggende indsatser for udsatte grupper og personer med handicap 71, Beskæftigelseskonsulenter i Veterancentret 10, Reform af førtidspension og det rummelige arbejdsmark 0, Seniorer på arbejdsmarkedet 6, Departementet 66, Styrelsen for Forskning og Innovation 164, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelses 85, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 71, Reserve til nye initiativer 3,5 Side 15 af Udlæg for tilskud i Styrelsen for Universiteter og Internationaliseringsprogramadministration 0, Reserver og budgetregulering 70, Obligatoriske internationale programmer 292, Ikke obligatoriske programmer under Den Europæiske Rumorganisation (ESA) 0, Internationalt forskningssamarbejde 221, Danmarks bidrag til fælleseuropæiske eksperimenter ved norsk reaktor i Halden 2, Andre programaktiviteter 79, Dansk e-infrastruktur Samarbejde 15, Øvrige programaktiviteter 2, Københavns Universitet 5.034, Aarhus Universitet 3.257, Syddansk Universitet 1.759, Roskilde Universitet 625, Aalborg Universitet 1.793, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen 914, Danmarks Tekniske Universitet 2.101, IT-Universitetet i København 212, Forskellige tilskud 14, Fællesbevillinger 45, Det europæiske Universitetsinstitut, Firenze 4, Internationalt samarbejde 20, Denmark's International Study Program 1, Ph.d.-stipendier i udlandet (Firenze) 4, Studenterrådgivningen 23, Akkrediteringsinstitutionen 24,3

16 Det Administrative Bibliotek 7, Erhvervsakademiuddannelser mv , Professionsbacheloruddannelser mv , Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud/-bevillinger 18, Særlige bevillinger 89,5 Side 16 af Institutionstilskud til professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler og erhvervsakademier 134, Undervisningsmiddelcenterfunktionen ved professionshøjskolerne 178, Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser 4, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med videregående uddannelser 14, Forskningstilknytning 320, Lån til institutionsformål og tilskud til institution 6, Ejendomsadministration 0, Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning 0, Vejledningsaktiviteter mv. 45, Tilskud til Danmarks Evalueringsinstitut 8, It- og statistikopgaver mv. 7, Reserver og budgetreguleringer vedr. de korte og mellemlange videregående uddannelser 6, Åben uddannelse 277, Åben uddannelse omfattet af tilskudsloft 8, Tilskud til realkompetencevurdering 0, Erhvervspædagogiske læreruddannelser 3, Det sygeplejefaglige diplomstudium til sundhedsplejerske 7, Forsøgs- og udviklingsarbejde m.v. i forbindelse med åben uddannelse og efteruddannelse 4, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter 0, Arkitektskolen Aarhus 104, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 274, Designskolen Kolding 47, Det Informationsvidenskabelige Akademi 86, Reserver og budgetreguleringer vedr. de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner 0, Maritime uddannelser 323, Reserve vedrørende de maritime uddannelser 2, Det Strategiske Forskningsråd 787, Det Frie Forskningsråd 1.159, Statens forskningsprogrammer 0, Pulje til forskningsinfrastruktur 45, Forskeruddannelse 0, Frie midler til universiteterne 0, Dansk Dekommissionering 74, Støtte til Arktisk forskning 19, Højteknologifonden 45, Højteknologifondens Sekretariat 0, Tilskud til forskningsinstitutioner 0, Uddannelsesministeriets It 57, Udvikling af kompetence og teknologi mv. 974, Forvaltning af Innovationsprogrammer 0, Specialpædagogisk støtte mv. 113,1

17 Side 17 af Friplads og stipendier til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionshøjskolerne 16, Udlandsstipendier 59, Forskellige tilskud 1, Departementet 305, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 0, Uddannelsesstyrelsen 0, Vejledningsaktiviteter mv. 27, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen 79, Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen 0, Reserver og budgetregulering 238, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med dagtilbud 0, Bedre kvalitet i dagtilbud 0, Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID) 0, Udvikling af modulordninger i dagtilbud 0, Reserve vedrørende dagtilbudsloven 0, Reserve til frokost i daginstitutioner 0, Afholdelse af folkeskolens afsluttende prøver 38, Aflønning af statstjenestemænd 0, Frie grundskoler mv , Specielle tilskud til elever i frie grundskoler 47, Tilskud til tyske mindretalsskoler 9, Efterskoler 1.876, Grundtilskud mv. til efterskoler 153, Ungdomskostskoler 5, Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler og efterskoler , Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med grundskolen 30, It i Folkeskolen 120, Evaluering i folkeskolen 2, Skoleudvikling i grundskolen 5, Erhvervsuddannelser 6.265, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 273, Skolepraktik 334, Fodterapeutuddannelsen 16, Adgangsgivende kurser mv. 0, Lokomotivføreruddannelsen 2, Fiskeriuddannelsen 5, Grundtilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse 366, Momsudligningsordning for institutioner for erhvervsrettet uddannelse 10, Tilskud til kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 213, Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med erhvervsrettede ungdomsuddannelser 146, Erhvervsgymnasiale uddannelser 2.787, Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer 8, Almengymnasiale uddannelser 8.042, Bygningstilskud til Gefion Gymnasium 19, Gymnasial supplering 200, Gymnasial supplering på private gymnasier og studenterkurser 30, Afholdelse af almengymnasiale eksaminer 16, Sorø Akademis Skole 52, Tilskud til vedligeholdelsesarbejder ved Sorø Akademi 7,0

18 Private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 339, Øvrige tilskud til private gymnasier, studenterkurser 38,1 Side 18 af Grundtilskud mv. til statslige selvejende institutioner med almengymnasiale uddannelser 425, Grundtilskud mv. til private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser 51, Diverse tilskud til gymnasiale uddannelser 0, Tilskud til kapacitetsudvidelser 0, Tilskud til naturfagsrenovering på gymnasier og udbydere af 2-årigt hf 20,9 Rammetilskud til kostafdelinger ved institutioner for almengymnasiale uddannelser , Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med gymnasiale uddannelser 39, Produktionsskoler 771, Kommunale bidrag vedrørende produktionsskoler -357, Løn til produktionsskolelærlinge 0, Erhvervsgrunduddannelse, kommunal refusion 50, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med andre ungdomsuddannelser 20, Husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 90, Kommunale bidrag vedrørende husholdningsskoler og håndarbejdsskoler -16, Grundtilskud til husholdningsskoler og håndarbejdsskoler 10, Diverse tilskud 2, Arbejdsmarkedsuddannelser mv. 780, Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE 69, Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 0, Erstatning til deltagere i erhvervs- og uddannelsespraktik mv. 2, Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser 67, Grundtilskud til Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser 2, Almen voksenuddannelse og prøver mv. 3, Almene voksenuddannelser 2.287, Forberedende voksenundervisning, prøver mv. 1, Hhx- og htx-enkeltfag 0, Adgangskurser 110, Efter- og videreuddannelse ved landbrugsskoler 0, Pædagogikumuddannelse for gymnasielærere 0, Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser 131, Midler til udvikling af læreres og lederes erhvervspædagogiske kompetencer 0, Undervisning i dansk som andetsprog og prøver mv. for voksne udlændinge m.fl. 6, Danskprøver for ægtefællesammenførte og indvandringsprøven 3, Efteruddannelse 3, Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer 0, Sprogpraktik 0, Arbejdsmarkedsdansk 0, Alternative skoleforløb 7, Brug for alle unge 6, Udvidet Task Force enhed for tosprogede elever på erhvervsuddannelserne 8, Tilskud til institutioner for almene voksenuddannelser 106, Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse 47, Puljer under EVE 61, Danmarks Evalueringsinstitut 29, It-ydelser til uddannelsessektoren 17, UNI-C - Styrelsen for it og læring 200, Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 192, Danske kulturelle anliggender i Sydslesvig 457,4

19 Tilskud til nationale mindretal 0, De Forenede Nationers Organisation for Undervisning, 15, Anden international virksomhed 7, Europaskolerne 15, Tilskud til institutionsformål og institutionsudvikling 25, Særlige tilskud til bygningsformål med tilsagnsordning 0,0 Side 19 af Forsøgs- og udviklingsarbejde mv. i forbindelse med tværgående og internationale aktiviteter 96, Faglig ekspertise og assistance mv. 3, Driftstilskud mv. til foreninger og organisationer 121, Dansk Center for Undervisningsmiljø 7, Skadelidte værnepligtige m.fl. 52, Befordringstilskud mv. 4, Specialpædagogisk støtte mv. 167, Bonus til elever over 18 år i lønnet praktik 5, Statslig elevstøtte til efterskoler 993, Departementet 88, Departementet, lønpuljer m.m. 0, Kulturstyrelsen 167, Forskellige tilskud 1, Kulturministeriets koncerncenter 0, Kulturel rammebevilling 79, Kultur i kommuner 44, Kultur- og erhvervssamarbejde 2, Dagblade, blade, tidsskrifter mv. 405, Anlægsreserve til nationalejendom 3, Ikke-statslige anlægsopgaver 13, Reserver og budgetregulering 40, Statens Kunstfond 97, Livsvarige ydelser 31, Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling 0, Biblioteksafgift 178, Dvd-kompensation til rettighedshavere 16, Tilskud til billedkunstneriske formål 0, Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster 2, Kunsthal Charlottenborg 0, Statens Værksteder for Kunst 7, Kunststyrelsen 0, International kulturudveksling 0, Statens Kunstråd 337, Danish Crafts 4, Danish Crafts 1, Arkitektur og design 0, Landsdelsorkestre 144, Musikpolitiske initiativer 0, Diverse tilskud til musikformål 4, Musikskoler 82, Rytmiske spillesteder 34, Det Kongelige Teater og Kapel 531, Tilskud til teatre mv. 355, Egnsteatre og små storbyteatre 109, Formidling af teaterforestillinger 73,6

20 Teaterabonnementsordningen 0, Særlige teaterinitiativer 0, Børneteater og opsøgende teater 19, Det Danske Filminstitut 118, Tilskud til filmformål mv. 275, Styrelsen for Bibliotek og Medier 0, Tilskud til biblioteksformål mv. 110, Lige muligheder 7, Udarbejdelse og formidling af nationalbibliografien mv. 37, Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek og Københavns Universitetsbibliotek 336, Statsbiblioteket og statens avissamling i Aarhus 176, Nota 46, Danmarks Kunstbibliotek, Det Kgl. Danske Kunstakademi 13, Budgetregulering 0, Statens Arkiver 158, Magasiner, Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland 74, Dansk Sprognævn 9, Initiativer til styrkelse af adgangen til kulturarven 20, Danefægodtgørelse 1, Kulturarvsstyrelsen 0, Markskadeerstatninger mv. 0, Kulturbevaringsplan 1, Drift og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger 5, Kulturbevaringsplan - puljer 0, Nationalmuseet 198, Fredede og bevaringsværdige bygninger 38, Statens Forsvarshistoriske Museum 23, Dansk Landbrugsmuseum 12, Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum 9, Statens Museum for Kunst 79, Den Hirschsprungske Samling 7, Ordrupgaard 13, Tilskud til museer 344, Diverse tilskud til museer mv. 85, Tilskud til zoologiske anlæg 38, Køb og salg af fredede og bevaringsværdige bygninger 1, Anlægstilskud på museumsområdet 0, Kunstakademiets Billedkunstskoler 47, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 94, Rytmisk Musikkonservatorium 36, Det Jyske Musikkonservatorium 84, Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole 56, Statens Teaterskole 49, Den Danske Filmskole 44, Uddannelsespuljer 0, Budgetregulering 0, Det Jyske Kunstakademi og Det Fynske Kunstakademi 0, Skuespillerskolerne 0, Forfatterskolen 0, Dramatikeruddannelsen 0, Diverse tilskud mv. 7, Forsøg og udvikling mv. i forbindelse med folkeoplysning 21,7 Side 20 af 25

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Kontakt dit team i ØSC

Kontakt dit team i ØSC Akkrediteringsinstitutionen Ankestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet Arkitektskolen Aarhus Auditøren under Trafikministeriet Beredskabsstyrelsen Beskæftigelsesministeriet Departementet Bygningsstyrelsen

Læs mere

Årsværk i alt (gnst. 2012)

Årsværk i alt (gnst. 2012) Til- og afgang i 2012 på hovedkonti med 10 årsværk og derover Årsværk i alt (gnst. 2012) Afgåede årsværk Tilgåede årsværk Pct, afgåede 051101 Departementet 70 9 10 12,9 051251 Rigsombudsmanden på Færøerne

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Notat Oversigt over fordeling af frie og strategiske midler fordelt på finanslovskonti I det følgende er de frie og de

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

Hovedkonti under det statslige delloft for drift 13. november 2013

Hovedkonti under det statslige delloft for drift 13. november 2013 Finansudvalget 2013-14 L 1 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Hovedkonti under det statslige delloft for drift 13. november 2013 Paragraf Hovedkonto 05 Statsministeriet 051103 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn 05.11.01 Departementet 05.11.02 Særlige regeringsinitiativer 05.11.03 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Tekst

Læs mere

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Hovedkonto/ virksomhed 051101 Departementet 2,9 Mænd Kvinder Begge Gennemsnitligt antal

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 14. maj 2014

Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 14. maj 2014 orsigtig teks t Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 14. maj 2014 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Bilag 1 14. maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4,6 031101 Folketinget

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 15. Social- og Indenrigsministeriet 15. Social- og Indenrigs ministeriet Tekst 3 15. Social- og Indenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv.

A. Statslige myndigheder. 1. Beskæftigelsesministeriet. 2. Finansministeriet. Med kritik, henstilling mv. Uden kritik, henstilling mv. FOLKETINGETS OMBUDSMANDS BERETNING Tabel (uanset oprettelsestidspunkt) afsluttet i perioden. januar. december, fordelt på hovedmyndighed og resultatet af ombudsmandens behandling af sagen Tabel : Alle

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016

Forslag til finanslov for finansåret Social- og Indenrigsministeriet. Teknisk gennemgang. Den 1. sep. 2016 Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 380 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2017 15. Social- og Indenrigsministeriet Teknisk gennemgang Den 1. sep. 2016 Indhold Kort om finansloven

Læs mere

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Tekst 3 20. Ministeriet for Børn, Undervisning

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Børne- og Socialministeriet Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 345 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2018 15. Børne- og Socialministeriet Teknisk gennemgang 6. september 2017 Disposition

Læs mere

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017

Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser, april 2017 April 2017 V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2010

Udmøntning af satspuljen for 2010 Udmøntning af satspuljen for 2010 28. oktober 2009 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret:

FFL 10 - Tekst. Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2. Følgende dokumenter er rekvireret: Dato. 14/08/09 Kl. 10:24:53 Runde: 0 Dokument-version: 0 Printer: MAIL Bruger: BMDEP2 FFL 10 - Tekst Følgende dokumenter er rekvireret: 17 179999 Følgende sider har fejl-markering: 1 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008

Nr. Initiativ 2005 2006 2007 2008 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016

Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 Finansministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Fakta-ark. Status på udflytning af statslige arbejdspladser, oktober 2016 10. oktober 2016 Regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Realøkonomisk

Læs mere

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge 051101 DEPARTEMENTET 3,1 8,6 6,4 5,9 29,4 051203 RIGSOMBUDSM/GRØNLAN 1,3 5,4 3,9 3,9 32,5 051251 RIGSOMBUDET/FÆRØERN 10,0 1,8 3,6 3,6 49,1 061101 UDENRIGSTJENESTEN 3,5 8,7 5,9 3,6 45,6 061113 DANSK C.FOR

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 15. Børne- og og Boligministeriet Socialministeriet 15. Børne- og Socialministeriet Tekst

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift Indtægt Udgifter

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Tekst 3 20. Ministeriet for

Læs mere

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Samlet oversigt over de enkelte satspuljeaftaler Aftale 2006 2007 2008 2009 2010 I alt Region Hovedstaden 16,9 104,6 105,6

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 14. Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet 14. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Tekst 3 14. Udlændinge-, Integrations-,

Læs mere

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet Finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter.

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001

Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 Hovedlinier i finanslovforslaget 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001 August 2000 Hovedlinier i finanslovforslaget for 2001, august 2000 #$% %% &'$% %( ( )*+,---. /0 1/ 2 & 32 411

Læs mere

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret)

Notat om FFL17 for Social- og Indenrigsministeriet (revideret) Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 390 Offentligt Enhed Koncernøkonomi Sagsbehandler Julie Rosenkilde Laursen Koordineret med Sagsnr. 2016-2960 Doknr. 342963 Dato 01-09-2016 Notat om

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015

Forslag til finanslov for finansåret 2015 Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 355 Offentligt Forslag til finanslov for finansåret 2015 15. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 25-09-2014 MINISTERIET FOR BØRN,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen for 2006

Udmøntning af satspuljen for 2006 Udmøntning af satspuljen for 2006 Nr. Initiativ 2006 2007 2008 2009 Ældre 1 Plejeboliggaranti 152,4 176,1 181,2 26,6 2 Genoptræning 5,0 3,3 6,3 0,0 3 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 20. Undervisningsministeriet og Boligministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 20.

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2017 Tekst og anmærkninger 16. Sundheds- og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet Tekst 3 16. Sundheds- og Ældreministeriet Realøkonomisk oversigt: A.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet

Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet 30.oktober 2008 Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2009 på beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt undervisningsområdet Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Puljeår/Projektnr. Formål og Paragrafhenvisning 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Oversigt over satspuljebeløb for periode 2003-2008. 28.Maj 2004 Side 1 8 Økonomi- og Erhvervsministeriet ( incl. tidligere 14 Boligministeriet og 26. Erhvervsministeriet) 1996/28 P Statsstøtte til etablering

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr.

18.21.03. Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 10. Basisydelser Udgift 60,3 mio. kr. Aktstykke nr. 150 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 150 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. København, den 15. juni 2010. a. Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC Bølge 1 Piloter og selvstændige styrelser Bølge 2 Består af ØSC Bølge 3 Består af selvejende og Stat udenfor ØSC Gruppe Gruppe_Navn ØSC Bølge 1 Aarhus Universitet Bølge 3 3 Arbejdsskadestyrelsen ØSC Bølge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning

Status, oktober Status, september 2017 Midlertidige udgifter til udflytning Faktaark Oktober 2017 Status på udflytning af statslige arbejdspladser V-regeringen præsenterede 1. oktober 2015 en plan for udflytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser. Baggrunden for udflytningen

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559)

OMTRYKT (ændret beløb i ændringsforslag nr. 559) Finansudvalget 2010-11 (Omtryk) L 1 7 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag L 1 Folketingsåret 2010-2011 Ændringsforslag stillet af Radikale Venstre den 3. december 2010 Ændringsforslagene vil indgå i tillægsbetænkningen

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2011. Finansmin. j.nr.: 10/03174 FINANSLOV for finansåret 2011 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 10/03174 Finanslov for finansåret 2011 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt

Udvalget for Forretningsordenen UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt Udvalget for Forretningsordenen 2016-17 UFO Alm.del Bilag 21 Offentligt UDVALGSSEKRETARIATET NOTAT OM ÆNDRINGER AF STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER OG NAVNE Indstilling Det indstilles, at Udvalget for Forretningsordenen

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012. til Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 6. december 2012 Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om sammenlægning og spaltning

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Orientering om konflikt i forbindelse med OK Marts 2018

Orientering om konflikt i forbindelse med OK Marts 2018 Orientering om konflikt i forbindelse med OK18 7. Marts 2018 INDHOLD 1 Indkomne strejkevarsler 2 Lockout 2 Organisationerne har varslet strejke på tværs af alle ministerområder, nogle områder er hårdere

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings-

Forslag til finanslov for finansåret Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings- Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger XX. 28. Transport-, Bygnings- Bygnings- og Boligministeriet og Boligministeriet 28. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Tekst 3 28.

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt marts Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Oversigt over finanslovsaftalerne for 2008 med relevans for regionerne Nedenstående er en oversigt over de initiativer på Finanslovsaftalen for 2008, der direkte påvirker regionerne. Der er en række yderligere

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. januar 2010 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2009 Finansmin. j.nr.: 09/03084 AE001574

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende

Bekendtgørelse om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse til studerende BEK nr 1550 af 23/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmaked og Rekruttering, j.nr. 2014-3766 Senere

Læs mere

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 21. Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 21. Kulturministeriet ealøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010

Forslag. Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. januar 2011 af finansministeren (Claus Hjorth Frederiksen) Forslag til Lov om tillægsbevilling for finansåret 2010 Finansmin., j.nr. 10/04410 AE001688

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2016 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2018

Forslag til finanslov for finansåret 2018 Forslag til finanslov for finansåret 2018 Tekst og anmærkninger Tekst XX. og Transport-, anmærkninger Bygnings- 16. Sundheds- og Boligministeriet og Ældreministeriet 16. Sundheds- og Ældreministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016.

Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16. Afgjort den 19. maj 2016. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. Aktstykke nr. 100 Folketinget 2015-16 Afgjort den 19. maj 2016 100 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 10. maj 2016. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016

Forslag til finanslov for finansåret 2016 Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 17. Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Realøkonomisk oversigt: 17. Beskæftigelsesministeriet A. Oversigter.

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2016. Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2016 Tekst og anmærkninger 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Tekst 3 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013 Lovtidende B 2012 Udgivet den 21. december 2012 19. december 2012. Nr. 3. FINANSLOV for finansåret 2013 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

FINANSIELT REGNSKAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

FINANSIELT REGNSKAB Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse FINANSIELT REGNSKAB 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Udgivet af: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post:

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere