Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013"

Transkript

1 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som samlet set udgør 184,0 mia. kr., jf. bilag 1. Inkl. korrektioner for ændret skøn for EU-bidraget og opsplitning af konti på Forsvarsministeriets og Transportministeriets område udgør 2013-udgangspunktet 184,9 mia. kr., jf. tabel 1. Tabel 1 Fastsættelse af 2013-udgangspunkt for det statslige delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 2013 Udgifter på FL13 under driftsloft, jf. tabel 2 184,0 Ændret skøn for EU-bidrag 1,1 Opsplitning af drift og anlæg: forsvar -1,7 Opsplitning af drift og anlæg: vej og bane 1,6 I alt 184,9 Ændret skøn for EU-bidraget EU s ændringsbudget indebærer en stigning i udgifterne til EU- og momsbidraget med 1,1 mia. kr. i 2013 i forhold til budgetteringen på finansloven for Det justerede skøn er indarbejdet i grundlaget for KP13. De højere udgifter i 2013 har ingen betydning for skønnene over EU-bidragene i , som danner udgangspunkt for fastsættelsen af udgiftslofterne. Opsplitning af drift og anlæg Det fremgår af forsvarsforliget , at: Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres fra Finanslov 2014 en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på ca. 16 nye hovedkonti. Som konsekvens heraf skal anlægsudgifterne på Forsvarsministeriets område ikke længere figurere på driftsrammen og skal derfor flyttes ud af udgiftslofterne. Dette reducerer udgangspunktet for loftfastsættelsen med 1,7 mia. kr. i Derudover foretages en opsplitning af en række konti på Transportministeriets område, så udgifterne til drifts- og vedligeholdelse af vejnettet og jernbanen henføres til udgiftslofterne. Dette påvirker fastsættelsen af udgiftslofter i Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene med 1,6 mia. kr. i 2013.

2 Side 2 af 25 Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn Mio. kr. (2013- priser) Departementet 88, Særlige regeringsinitiativer 0, Vederlag og repræsentationstillæg til ministre 30, Tilskud 0, Reserver og budgetregulering 0, Rigsombudsmanden i Grønland 11, Rigsombudsmanden på Færøerne 10, Udenrigstjenesten 1.811, Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet 0, Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) 0, Indtægter fra borgerserviceydelser -55, Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale 38, Dansk Institut for Internationale Studier 27, Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner 39, Bilateralt naboskabsprogram 0, Reserver og budgetregulering 0, Nordisk Ministerråd 142, Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer 324, Øvrige organisationer 255, Den Europæiske Investeringsbank -0, Reserver 132, Udviklingslande i Afrika 2.561, Udviklingslande i Asien og Latinamerika 1.473, Personelbistand 351, Danidas erhvervsindsatser 492, Blandede kreditter 0, Lånebistand -21, Øvrig bistand 660, Overgangsbistand til vestlige Balkan 0, Naboskabsprogram 200, Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 1.053, Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. 813, Forskning og oplysning i Danmark mv. 431, International udviklingsforskning 60, De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 496, De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 165, HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer 565, FN programmer for landsbrugsudvikling 0, Globale Miljøprogrammer 0, FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag 141, Verdensbankgruppen 770, Regionale udviklingsbanker 7, Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 557, Bistand gennem Den europæiske Union (EU) 601, Multilateral regional- og genopbygningsbistand 0, Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed 0,0

3 Diverse multilaterale bidrag 0, Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 615, Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 0, Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 885, Eksportstipendiater 43, Særlige eksportfremmetilskud 52, Departementet 186, Effektivisering af offentlige institutioner 81, DREAM-Gruppen 1, Reserver og budgetregulering 6, Digitaliseringsstyrelsen 136, Fonden for Velfærdsteknologi 20, Fremme af digital forvaltning 48, Netværkssamfundet 23, Borger.dk 51, Digital signatur 31, Statens Administration 48, Fleksjobordning i staten mv. 0, Barselsfonden 374, Flere EUD-elever i staten 0, Regulering vedr. tipsfonde 341, Renteindtægter mv. -0, Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S 0, Moderniseringsstyrelsen 161, Personalepolitiske initiativer 0, Ledelsespolitiske initiativer 6, Statens Center for Kompetenceudvikling 19, Udviklings- og omstillingsfonden 0, Kompetencefonden 41, Initiativer vedr. kompetenceudvikling 0, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 21, Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne 0, Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne 0, Europa-Parlamentet 0, Lønforskud 0, Udlånte statstjenestemænd 0, Statens It 328,8 Side 3 af Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning of folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål 0, Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål 0, Administration af tipsfonde 0, Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. 0, Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. 0, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål 0, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 0, Miljøministeriets fond til friluftsliv 0, Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål 0, Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre 3.624, Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen 0, Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet 38, Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre 624,1

4 Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen 8, Tilskud til projekter på Færøerne 0, Bidrag til EU vedrørende moms og BNI , Departementet 180, Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet 0, Reserver og budgetregulering 28, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 192, Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen -5, Tilskud til Dansk Varefakta Nævn 0, Forbrugerrådet 18, Udbudsportalen 0, Erhvervsstyrelsen 389, LæsInd-tilskudsordning 0, Teleklagenævnet 0, Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen -13, Vejnings- og målingsfonden 0, Patent- og Varemærkestyrelsen 0, Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden 0, Sikkerhedsstyrelsen 14, Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. 3, Akkreditering 4, Fyrværkerisikkerhed 0, Finanstilsynet 0, Forskellige tilskud 0, Tilskud til standardisering mv. 24, Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland 56, Reserver og budgetregulering på overførselsrammen 0, Markedsmodningsfonden 128, Grøn vækst-initiativ 0, Program for brugerdreven innovation 0, Iværksætteri- og innovationsinitiativer 15, Væksthusene og grønt iværksætterhus 19, Design 16, Kultur- og oplevelsesøkonomi 2, Byggeri 0, Hjemmeservice 14, Reserve til grøn omstillingsfond 40, Vækstfonden 33, Eksport Kredit Fonden* -29, Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger -0, Værftsstøtte 0, Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder 0, Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) -0, Markedsføring af Danmark 8, Turismeinitiativer 117, Danmarks deltagelse i verdensudstillinger 0, Regionaludvikling mv. 18, Europæiske Socialfond - programperiode , Europæiske Socialfond - programperiode , Regional erhvervsudvikling 0, Søfartsstyrelsen 271, Den Maritime Havarikommission 4,1 Side 4 af 25

5 Det Statslige Lodsvæsen 0, Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. 2, Forskellige tilskud 5, Departementet 200, Landsskatteretten 69, Klagegebyr 0, Retssager mv. 69, Reserver og budgetregulering 0, SKAT 5.143, Spillemyndigheden 3, Godtgørelser mv. 130, Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger 156, Reserver og budgetregulering 2, Forsøgsordning for socialt udsatte grupper 0, Departementet 165, De Økonomiske Råd 28, CPR-administrationen 0, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut 0, AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 35, Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område 0, Partistøtte 105, Reserver og budgetregulering -0, Regional statsforvaltning 442, Børnesagkyndige undersøgelser 13, Børneloven m.v. 6, Værgevederlag 5,9 Side 5 af Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne 0, Tilskud til færgedrift 2, Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner 0, Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor 12, Danmarks Statistik 270, Departementet 248, Retshjælpsinstitutioner mv. 21, Civilstyrelsen 91, Opsøgende retshjælp 2, Retslægerådet 11, Politiklagemyndigheden 20, Flygtningenævnet 64, Udlændingenævnet 15, Datatilsynet 22, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger 0, Reserver og budgetregulering 58, Strafferetspleje mv. 473, Politiet og den lokale anklagemyndighed mv , Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. 125, Den Centrale Anklagemyndighed 297, Politiklagenævn 0, Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 27, Det Kriminalpræventive Råd 8, Rådet for Sikker Trafik 16,3

6 Udlændingesager 47, Politiets Efterretningstjeneste 559, Direktoratet for Kriminalforsorgen 143, Kriminalforsorgen i anstalter og frihed 2.863, Domstolsstyrelsen 72, Retterne 1.614, Procesbevillingsnævnet 17, Tinglysning 105, Sagsgodtgørelser mv. 88, Fri proces og udgifter til advokathjælp 465, Erstatninger 2, Udlændingestyrelsen 217, Digitaliseringsinitiativer 47, Det fælles europæiske visuminformationssystem 6, Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet 332, Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 678, Tilskud og samarbejdspartnere 19, Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark 16, Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet 0, Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. 218, Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere 28, Departementet 153, Forsvarsministeriets Interne Revision 9, Reserver og budgetregulering -3, Forsvarskommandoen , Hjemmeværnet 489, Forsvarets Efterretningstjeneste 589, Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. 260, Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram 139, Farvandsvæsenet 0, Redningsberedskabet 492, Beredskabsforbundet 13, Militærnægteradministrationen 0, Departementet 59, Ejendomsoplysninger mv. 7, Indtægter i relation til Huseftersynsordningen -0, Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) -1, Omstillingsinitiativer mv. 2, Reserver og budgetregulering 7, Administrationsgebyr vedrørende almene boliger -16, Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse 0, Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 22, Boliger til yngre fysisk handicappede 0, Tilskud til opførelse af boliger til demente 0, Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter 2, Grundkapital 0, Boligsocialt Udviklingscenter 2, Støtte til boligsocial indsats 63, Støtte til startboliger til unge 40, Lige muligheder 0, Indsats i ghettoområder 26, Indsats i udsatte boligområder 15,0 Side 6 af 25

7 Forsøg i det almene boligbyggeri 10, Energibesparelser i den almene boligsektor 20, Afskrivninger på lån til almene boliger mv. 17, Støtte til andelsboliger 0, Støtte til private ungdomsboliger 0, Støtte til privat udlejningsbyggeri 0, Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger -0, Støtte til friplejeboliger 81, Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger 9, Rentebidrag til andelsboliger 0, Refusion vedrørende kommunal anvisningsret 0, Afskrivninger på lån til private boliger mv. 0, Byfornyelse 273, Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder 0, Rentesikring til sanering 0, Saneringslån og saneringstilskud -1, Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder 0, Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 5, Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 5, Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. 1,0 Side 7 af Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 0, Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede 0, Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap 0, Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge 0, Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri 0, Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor 0, Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger 0, Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger 0, Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger 0, Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret 0, Hensættelse vedrørende byfornyelse 0, Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering 0, Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder 0, Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats 0, Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats 0, Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 0, Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 0, Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder 8, Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelse 0, Indsats vedrørende socialt belastede områder 0, Bypolitiske initiativer 0, Etablering af lokale integrationspartnerskaber 0, Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. 0, Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet 52, Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet 8, Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne 22, Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne 0, Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. 1,0

8 Departementet 152, Støtte til foreninger mv. 0, Socialministeriets Tilskudskontor 0, Psykolognævnet 1, Koncernfælles funktioner 46, Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed 0, Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge 0, Rådet for socialt udsatte 6, Ankestyrelsen 136, Børnerådet 7, Det Centrale Handicapråd 5, Pensionsstyrelsen 77, Socialstyrelsen 154, Rådgivning og udredning 138, Familiestyrelsen 0, Gebyr ved ansøgning om navneændringer -8, Parrådgivning 2, Videnscentre 0, Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet 0, Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem 0, Udvikling af pensionsberegner 6, Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. 0, Foreninger mv. 2, Udlånte tjenestemænd 0, Reserver og budgetregulering** 145, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 44, Center for selvmordsforskning 3, Center for frivilligt socialt arbejde 9, Frivilligrådet 3, Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning 0, Omstillingsinitiativer mv. 15, Frivilligt socialt arbejde 52, Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer 0, Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 16, Mere viden om mennesker med handicap 5, Rammebeløb til handicappede mv. 13, Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje 0, Den Fælles Tolkeløsning 43, Frivilligt arbejde inden for det sociale felt 43, Fonden Socialøkonomi 0, Tilskud til Livslinien 5, Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser 1, Behandling af overgreb 0, Informations- og oplysningskampagne om demens 0, Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse 0, Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente 0, Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse 0, Evaluering af det sociale område 0, Genoptræning 0, Fountain House 0, Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet 0, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 0,0 Side 8 af 25

9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område 0, Efteruddannelse 0, Udvikling af efteruddannelse 0, Handlekraftig indsats 5, Udvikling og etablering af børnehuse 11, Forebyggelsesstrategi og inklusion 10, Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner -13, Reservation til anbringelsesreformen 28, Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 1, Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning 0, Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform 19, Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget 0, Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. 20, Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter 4, Udgifter til advokatbistand 14, Center for Ligebehandling af Handicappede 0, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet 10, Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre 11, Styrket indsats på botilbud mv. 0, Undervisning af døvblinde 1, Døvefilm 7, Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser 5, Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap 3, Fribefordring af handicappede mv. 3, Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud 0, Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede 0, Tilbud til demente og andre svage ældre 0, Tilskud til organisationer, foreninger og institution 6, Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. 504, Kofoeds Skole 37, Møltrup Optagelseshjem 9, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter 0, Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb 0, Psykologbehandling til seksuelt misbrugte 4, Sociale tilbud til personer med sindslidelser 51, Akutte tilbud til sindslidende 0, Styrkelse af socialpsykiatrien 2, Sundhed til socialt udsatte 0, Styrket indsats for sindslidende 37, Psykiatriaftale , Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd 0, Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. 0, Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet 0, Midlertidig genhusning af Danner 0, National civilsamfundsstrategi 26, Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område 26, Lige Muligheder 0, Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 6, Handleplan for hjemløse 0, Center for Rusmiddelforskning 10, Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge 5, Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte 0,0 Side 9 af 25

10 Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet 9, Hjemløsestrategi 3, Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder 0, Aktivitetstilbud på væresteder mv. 3, Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg 0, Pulje til socialt udsatte grupper 119, Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd 11, Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. 0, Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper 0, Pulje til ældre- og pensionsområdet 37, Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre 0, Med familien i centrum 0, Forældreprogrammer m.v. 0, Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark 14, Negativ social arv 0, Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år 0, Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 0, Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet 2, Udvikling af bedre ældrepleje 0, Initiativer vedrørende kvalitetsreformen 0, Pulje vedrørende sikrede pladser 0, Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen 24, Én indgang for alle børn 5, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet 7, Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation 0, Faglige kvalitetsoplysninger 0, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet 0, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte 3, Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet 0, Det Fælles Ansvar II 0, Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. 78, Overgangsordning 62, Udviklingsinitiativer 57, National handlingsplan om demens 4, Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp 6, Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser 0, Rollemodeller og frivillig integrationsindsats 0, Særlig indsats for børn og unge 8, Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge 32, Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen 11, Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund 2, Formidling af viden 0, Opkvalificering af kommuner mv. 1, Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering 2, Tilskud til det frivillige integrationsarbejde 27, Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen 0, Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv 0, Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge 0, Forældreuddannelse 0, Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere 0, Venskabsfamilier og lektiehjælp 0, Den frivillige integrationsindsats 0,0 Side 10 af 25

11 Grundtilskud 401, Hjælp til repatriering*** 70, Departementet 146, Sundhedsstyrelsen 233, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark 0, National Sundheds-IT 0, Lægemiddelstyrelsen 0, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 0, Patientombuddet 15, Patientskadeankenævnet 0, Erstatninger vedrørende lægemiddelskader 52, Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af 1, Lægemiddelskadeankenævnet 0, Erstatninger til Boneloc-patienter 0, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 10, Det Etiske Råd 0, Den Nationale Videnskabsetiske Komite 0, Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen 10, Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen 23, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 27, Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere 0, Reserver og budgetregulering -337, Reserver og budgetregulering 0, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 45, Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte 0, Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge 0, Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressources 36, Forebyggelse af ludomani 8, Styrket pårørendeindsats 9, Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4, Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 4, Pulje til børn og unge med kronisk sygdom 3, Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7, Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 4, Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv. 0,0 Side 11 af Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge 10, Forskellige tilskud 0, Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge 0, Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug 0, Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved 7, Forebyggelse af astma hos børn 5, Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats 0, Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier 0, Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter 3, Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere 0, Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemer på Vesterbro i København 0, Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper 0, Tilskud til Julemærkehjem 3,5

12 Tilskud til Sex & Sundhed 2,1 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet ,0 Side 12 af Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner 31, Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne 0, Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af social udsatte stof- og alkoholdmisbrugere 0, Behandling med lægeordineret heroin 66, Modelkommuneprojekt om unge og narko 0, Forsøg med sundhedsrum 9, Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen 4, Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum 10, Videreuddannelse af medicinsk personale 58, Efteruddannelse af praktiserende læger 0, Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap 5, Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed 12, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling 0, Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling 0, Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning 0, Analyse- og oplysningsvirksomhed 2, Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede 0, Forskning i almen praksis 7, Pulje til forskning i slidgigt 0, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning 0, Diætpræparater 0, Nationalt Videnscenter for Demens 4, IARC 9, Statens Serum Institut 62, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT 148, Sygesikring af søfarende 0, Sygesikring i øvrigt 270, Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag -62, Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger 62, Tilskud til Region Hovedstaden 34, Tilskud til forskningsopgaver 66, Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter 0, Pulje til NSF-patienter 0, Forgiftningsrådgivning 9, Styrkelse af sundhedsberedskabet 0, Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet 0, Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi 0, Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri 85, Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehus 0, Sektorprogrammer m.v. 0, Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse 0, "Lær at leve med" - program for angst og depression 1, Pulje til centrale initiativer i psykiatrien 12, Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter 3, Diverse tilskud 21, Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade 41, Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade 25,7

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn 05.11.01 Departementet 05.11.02 Særlige regeringsinitiativer 05.11.03 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 16 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Tekst 3 Indholdsfortegnelse 16. Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018

Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Satspuljen - projektoversigt: 2013 til 2018 Beløb er angivet i mio. kr. uden PL-regulering. Ved fremregning skal beløbene tillægges PL-regulering fra de enkelte projekters puljeår og frem til opgørelsesåret

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 7 Finansministeriet 7. Finansministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 7. Finansministeriet... 4 4 7. Finansministeriet Realøkonomisk oversigt:

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2009. Finansmin. j.nr.: 09-209 FINANSLOV for finansåret 2009 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 09-209 Finanslov for finansåret 2009 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove og

Læs mere

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Aftale om udmøntning af satspuljen for 2015 Nyt kapitel Der er den 7. november 2014 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2015. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Finansudvalget 2011-12 L 1 7 Bilag 6 Offentligt Ændringsforslag Til 6 Udenrigsministeriet B. Bevillinger Udgift Indtægt --- Mio. kr. --- Udenrigstjenesten m.v. 6.11. Udenrigstjenesten mv. 01. Udenrigstjenesten

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 6 Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 6. Udenrigsministeriet... 4 4 Realøkonomisk oversigt: 6. Udenrigsministeriet

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Regeringens resultater. Folketingsåret 2012/13

Regeringens resultater. Folketingsåret 2012/13 Regeringens resultater Folketingsåret 2012/13 Maj 2013 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2012/13 Maj 2013 6 Forord Den økonomiske krise har vist sig både længere og dybere, end mange troede. Selvom

Læs mere

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet

Forslag til finanslov for finansåret 2015. Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet Forslag til finanslov for finansåret 2015 Tekst og anmærkninger 6. Udenrigsministeriet 6. Udenrigsministeriet Tekst 3 6. Udenrigsministeriet Realøkonomisk oversigt: A. Oversigter. Mio. kr. Nettotal Udgift

Læs mere

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008

Aftaler om Finansloven for 2008. Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 Aftaler om Finansloven for 2008 Marts 2008 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 14 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Tekst 3 Indholdsfortegnelse 14. Ministeriet

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 29 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet 29. Klima-, Energiog Bygningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet...

Læs mere

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004

REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 REGERINGENS RESULTATER oktober 2003 maj 2004 Regeringen Redaktionens afslutning 26. maj 2004 Forord Inden vi tog fat på dette folketingsår fremlagde regeringen i august 2003 et supplerende regeringsgrundlag

Læs mere

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC Bølge 1 Piloter og selvstændige styrelser Bølge 2 Består af ØSC Bølge 3 Består af selvejende og Stat udenfor ØSC Gruppe Gruppe_Navn ØSC Bølge 1 Aarhus Universitet Bølge 3 3 Arbejdsskadestyrelsen ØSC Bølge

Læs mere

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12

Regeringens resultater. Folketingsåret 2011/12 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Regeringens resultater Folketingsåret 2011/12 Maj 2012 2 Forord Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund

Læs mere

Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1

Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1 Dokumentation af erhvervsstøttedatabasen 1 August 2006 Martin Windelin, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Jan V. Hansen, Det Økonomiske Råds Sekretariat Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Metode 3 2.1

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014)

Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Finansloven for 2015 (13. november 2014) 1 Aftale om finansloven for 2015 Nyt kapitel Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Maj 2006 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2005 Maj 2006 Regeringen Redaktionens afslutning 24. maj 2006 Forord Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå

Læs mere

Aftaler om finansloven for 2015

Aftaler om finansloven for 2015 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 November 2014 Aftaler om finansloven for 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen

Læs mere

Budgetbemærkninger Budget 2015

Budgetbemærkninger Budget 2015 Budgetbemærkninger Budget 2015 Indhold Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling...- 3 Oversigt over udvalgsområde...- 3 Opgaver...- 4 Generelt...- 4 Målsætning...- 5 Væsentlige anlægsprojekter...-

Læs mere

Regeringens resultater

Regeringens resultater Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Juni 2008 Regeringen Regeringens resultater Oktober 2007 Juni 2008 Regeringen Redaktionens afslutning 3. juni 2008 Forord Folketingsåret 2007-2008 har været

Læs mere

regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010

regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010 regeringens resultater Oktober 2009 Juni 2010 REGERINGEN Juni 2010 Forord I folketingsåret 2009-2010 har håndteringen af den økonomiske

Læs mere