Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013"

Transkript

1 orsigtig tekst Udgangspunktet for det statslige delloft for driftsudgifter 25. juni 2013 Det statslige delloft for driftsudgifter tager afsæt i udgifterne på finansloven for 2013 under driftsloftet, som samlet set udgør 184,0 mia. kr., jf. bilag 1. Inkl. korrektioner for ændret skøn for EU-bidraget og opsplitning af konti på Forsvarsministeriets og Transportministeriets område udgør 2013-udgangspunktet 184,9 mia. kr., jf. tabel 1. Tabel 1 Fastsættelse af 2013-udgangspunkt for det statslige delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 2013 Udgifter på FL13 under driftsloft, jf. tabel 2 184,0 Ændret skøn for EU-bidrag 1,1 Opsplitning af drift og anlæg: forsvar -1,7 Opsplitning af drift og anlæg: vej og bane 1,6 I alt 184,9 Ændret skøn for EU-bidraget EU s ændringsbudget indebærer en stigning i udgifterne til EU- og momsbidraget med 1,1 mia. kr. i 2013 i forhold til budgetteringen på finansloven for Det justerede skøn er indarbejdet i grundlaget for KP13. De højere udgifter i 2013 har ingen betydning for skønnene over EU-bidragene i , som danner udgangspunkt for fastsættelsen af udgiftslofterne. Opsplitning af drift og anlæg Det fremgår af forsvarsforliget , at: Af hensyn til gennemsigtigheden i forsvarets økonomi gennemføres fra Finanslov 2014 en opsplitning af forsvarets bevillingsstruktur på ca. 16 nye hovedkonti. Som konsekvens heraf skal anlægsudgifterne på Forsvarsministeriets område ikke længere figurere på driftsrammen og skal derfor flyttes ud af udgiftslofterne. Dette reducerer udgangspunktet for loftfastsættelsen med 1,7 mia. kr. i Derudover foretages en opsplitning af en række konti på Transportministeriets område, så udgifterne til drifts- og vedligeholdelse af vejnettet og jernbanen henføres til udgiftslofterne. Dette påvirker fastsættelsen af udgiftslofter i Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene med 1,6 mia. kr. i 2013.

2 Side 2 af 25 Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn Mio. kr. (2013- priser) Departementet 88, Særlige regeringsinitiativer 0, Vederlag og repræsentationstillæg til ministre 30, Tilskud 0, Reserver og budgetregulering 0, Rigsombudsmanden i Grønland 11, Rigsombudsmanden på Færøerne 10, Udenrigstjenesten 1.811, Regeringens fællesudgifter vedrørende EU-formandskabet 0, Regeringens fællesudgifter vedrørende FN's Klimakonference (COP15) 0, Indtægter fra borgerserviceydelser -55, Institut for Menneskerettigheder - Danmarks Nationale 38, Dansk Institut for Internationale Studier 27, Ikke-lovbundne tilskud til internationale formål og institutioner 39, Bilateralt naboskabsprogram 0, Reserver og budgetregulering 0, Nordisk Ministerråd 142, Fredsbevarende operationer mv. under de Forenede Nationer 324, Øvrige organisationer 255, Den Europæiske Investeringsbank -0, Reserver 132, Udviklingslande i Afrika 2.561, Udviklingslande i Asien og Latinamerika 1.473, Personelbistand 351, Danidas erhvervsindsatser 492, Blandede kreditter 0, Lånebistand -21, Øvrig bistand 660, Overgangsbistand til vestlige Balkan 0, Naboskabsprogram 200, Bistand gennem civilsamfundsorganisationer 1.053, Miljø- og klimabistand i udviklingslande mv. 813, Forskning og oplysning i Danmark mv. 431, International udviklingsforskning 60, De Forenede Nationers Udviklingsprogram (UNDP) 496, De Forenede Nationers Børnefond (UNICEF) 165, HIV/AIDS, Befolknings- og Sundhedsprogrammer 565, FN programmer for landsbrugsudvikling 0, Globale Miljøprogrammer 0, FN's øvrige udviklingsprogrammer og diverse multilaterale bidrag 141, Verdensbankgruppen 770, Regionale udviklingsbanker 7, Regionale udviklingsfonde, gældslettelsesinitiativer og øvrige fonde 557, Bistand gennem Den europæiske Union (EU) 601, Multilateral regional- og genopbygningsbistand 0, Indsatser vedr. stabilitet og sikkerhed 0,0

3 Diverse multilaterale bidrag 0, Generelle bidrag til internationale humanitære organisationer 615, Humanitære bidrag til akutte og langvarige kriser 0, Humanitære bidrag til partnere i akutte og langvarige kriser 885, Eksportstipendiater 43, Særlige eksportfremmetilskud 52, Departementet 186, Effektivisering af offentlige institutioner 81, DREAM-Gruppen 1, Reserver og budgetregulering 6, Digitaliseringsstyrelsen 136, Fonden for Velfærdsteknologi 20, Fremme af digital forvaltning 48, Netværkssamfundet 23, Borger.dk 51, Digital signatur 31, Statens Administration 48, Fleksjobordning i staten mv. 0, Barselsfonden 374, Flere EUD-elever i staten 0, Regulering vedr. tipsfonde 341, Renteindtægter mv. -0, Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S 0, Moderniseringsstyrelsen 161, Personalepolitiske initiativer 0, Ledelsespolitiske initiativer 6, Statens Center for Kompetenceudvikling 19, Udviklings- og omstillingsfonden 0, Kompetencefonden 41, Initiativer vedr. kompetenceudvikling 0, Fonden til udvikling af statens arbejdspladser 21, Fælles kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne 0, Decentral kompetenceudvikling som led i trepartsaftalerne 0, Europa-Parlamentet 0, Lønforskud 0, Udlånte statstjenestemænd 0, Statens It 328,8 Side 3 af Ministeriet for Børn og Undervisnings fond til undervisning of folkeoplysning, oplysningsforbund m.fl. samt ungdomsformål 0, Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål 0, Administration af tipsfonde 0, Kulturministeriets fond til idrætsorganisationer mv. 0, Kulturministeriets fond til kulturelle formål mv. 0, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers fond til forskningsformål 0, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 0, Miljøministeriets fond til friluftsliv 0, Social- og Integrationsministeriets fond til sociale formål 0, Generelt tilskud til Grønlands Selvstyre 3.624, Tilskud til Grønlands hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen 0, Tilskud til Grønlands Selvstyre i forbindelse med liberalisering af spilleområdet 38, Generelt tilskud til Færøernes hjemmestyre 624,1

4 Tilskud til Færøernes hjemmestyre i forbindelse med nedlæggelse af bonuspuljen 8, Tilskud til projekter på Færøerne 0, Bidrag til EU vedrørende moms og BNI , Departementet 180, Renter, Erhvervs- og Vækstministeriet 0, Reserver og budgetregulering 28, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 192, Forskellige indtægter under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen -5, Tilskud til Dansk Varefakta Nævn 0, Forbrugerrådet 18, Udbudsportalen 0, Erhvervsstyrelsen 389, LæsInd-tilskudsordning 0, Teleklagenævnet 0, Forskellige indtægter under Erhvervsstyrelsen -13, Vejnings- og målingsfonden 0, Patent- og Varemærkestyrelsen 0, Reserve til sager hos Forbrugerombudsmanden 0, Sikkerhedsstyrelsen 14, Tilskud til Ædelmetalkontrollen mv. 3, Akkreditering 4, Fyrværkerisikkerhed 0, Finanstilsynet 0, Forskellige tilskud 0, Tilskud til standardisering mv. 24, Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester i Danmark og Grønland 56, Reserver og budgetregulering på overførselsrammen 0, Markedsmodningsfonden 128, Grøn vækst-initiativ 0, Program for brugerdreven innovation 0, Iværksætteri- og innovationsinitiativer 15, Væksthusene og grønt iværksætterhus 19, Design 16, Kultur- og oplevelsesøkonomi 2, Byggeri 0, Hjemmeservice 14, Reserve til grøn omstillingsfond 40, Vækstfonden 33, Eksport Kredit Fonden* -29, Afvikling af ophørte tilskuds-, garanti- og støtteordninger -0, Værftsstøtte 0, Afvikling af Investeringsfonden for Vækstmarkeder 0, Afvikling af diverse lån mv. (administreret af Statens Administration) -0, Markedsføring af Danmark 8, Turismeinitiativer 117, Danmarks deltagelse i verdensudstillinger 0, Regionaludvikling mv. 18, Europæiske Socialfond - programperiode , Europæiske Socialfond - programperiode , Regional erhvervsudvikling 0, Søfartsstyrelsen 271, Den Maritime Havarikommission 4,1 Side 4 af 25

5 Det Statslige Lodsvæsen 0, Velfærdsforanstaltninger, forsikring mv. 2, Forskellige tilskud 5, Departementet 200, Landsskatteretten 69, Klagegebyr 0, Retssager mv. 69, Reserver og budgetregulering 0, SKAT 5.143, Spillemyndigheden 3, Godtgørelser mv. 130, Delvis kompensation for købsmoms for almennyttige foreninger 156, Reserver og budgetregulering 2, Forsøgsordning for socialt udsatte grupper 0, Departementet 165, De Økonomiske Råd 28, CPR-administrationen 0, Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut 0, AFI - Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner og Regioner 35, Analyse- og forskningsarbejde vedr. det kommunale og regionale område 0, Partistøtte 105, Reserver og budgetregulering -0, Regional statsforvaltning 442, Børnesagkyndige undersøgelser 13, Børneloven m.v. 6, Værgevederlag 5,9 Side 5 af Anlægspulje til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolerne 0, Tilskud til færgedrift 2, Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner 0, Kommunale og regionale lønningsnævn og Det Kommunale og Regionale Løndatakontor 12, Danmarks Statistik 270, Departementet 248, Retshjælpsinstitutioner mv. 21, Civilstyrelsen 91, Opsøgende retshjælp 2, Retslægerådet 11, Politiklagemyndigheden 20, Flygtningenævnet 64, Udlændingenævnet 15, Datatilsynet 22, Informations- og uddannelsesaktiviteter for bistandsværger 0, Reserver og budgetregulering 58, Strafferetspleje mv. 473, Politiet og den lokale anklagemyndighed mv , Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. 125, Den Centrale Anklagemyndighed 297, Politiklagenævn 0, Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 27, Det Kriminalpræventive Råd 8, Rådet for Sikker Trafik 16,3

6 Udlændingesager 47, Politiets Efterretningstjeneste 559, Direktoratet for Kriminalforsorgen 143, Kriminalforsorgen i anstalter og frihed 2.863, Domstolsstyrelsen 72, Retterne 1.614, Procesbevillingsnævnet 17, Tinglysning 105, Sagsgodtgørelser mv. 88, Fri proces og udgifter til advokathjælp 465, Erstatninger 2, Udlændingestyrelsen 217, Digitaliseringsinitiativer 47, Det fælles europæiske visuminformationssystem 6, Drift og tilpasning af indkvarteringssystemet 332, Indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. 678, Tilskud og samarbejdspartnere 19, Medlemsbidrag til internationale organisationer samt transporter til Danmark 16, Bistand til afviste asylansøgeres tilbagevenden til hjemlandet 0, Adgang til arbejdsmarkedet og udflytning fra asylcentre mv. 218, Omstillingsreserve vedrørende flygtninge og indvandrere 28, Departementet 153, Forsvarsministeriets Interne Revision 9, Reserver og budgetregulering -3, Forsvarskommandoen , Hjemmeværnet 489, Forsvarets Efterretningstjeneste 589, Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v. 260, Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram 139, Farvandsvæsenet 0, Redningsberedskabet 492, Beredskabsforbundet 13, Militærnægteradministrationen 0, Departementet 59, Ejendomsoplysninger mv. 7, Indtægter i relation til Huseftersynsordningen -0, Digital adgang til oplysninger ifm. ejendomshandel (DIADEM) -1, Omstillingsinitiativer mv. 2, Reserver og budgetregulering 7, Administrationsgebyr vedrørende almene boliger -16, Administrationsudgifter til støttet byggeri og byfornyelse 0, Støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 22, Boliger til yngre fysisk handicappede 0, Tilskud til opførelse af boliger til demente 0, Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter 2, Grundkapital 0, Boligsocialt Udviklingscenter 2, Støtte til boligsocial indsats 63, Støtte til startboliger til unge 40, Lige muligheder 0, Indsats i ghettoområder 26, Indsats i udsatte boligområder 15,0 Side 6 af 25

7 Forsøg i det almene boligbyggeri 10, Energibesparelser i den almene boligsektor 20, Afskrivninger på lån til almene boliger mv. 17, Støtte til andelsboliger 0, Støtte til private ungdomsboliger 0, Støtte til privat udlejningsbyggeri 0, Administrationsgebyr vedrørede friplejeboliger -0, Støtte til friplejeboliger 81, Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger 9, Rentebidrag til andelsboliger 0, Refusion vedrørende kommunal anvisningsret 0, Afskrivninger på lån til private boliger mv. 0, Byfornyelse 273, Ydelsesstøtte til forbedringsarbejder 0, Rentesikring til sanering 0, Saneringslån og saneringstilskud -1, Rente- og afdragsbidrag til forbedringsarbejder 0, Oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 5, Udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 5, Afskrivninger på lån vedrørende byfornyelse mv. 1,0 Side 7 af Hensættelse vedrørende støtte til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper 0, Hensættelse vedrørende boliger til yngre fysisk handicappede 0, Hensættelse vedrørende forbedring og udbygning af boliger til personer med handicap 0, Hensættelse vedrørende støtte til startboliger til unge 0, Hensættelse vedrørende forsøg i det almene boligbyggeri 0, Hensættelse vedrørende energibesparelser i den almene boligsektor 0, Hensættelse vedrørende støtte til private ungdomsboliger 0, Hensættelse vedrørende støtte til friplejeboliger 0, Hensættelse vedrørende tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til friplejeboliger 0, Hensættelse vedrørende refusion vedrørende kommunal anvisningsret 0, Hensættelse vedrørende byfornyelse 0, Hensættelse vedrørende rentesikring til sanering 0, Hensættelse vedrørende rente- og afdragsbidrag til forbedringssarbejder 0, Hensættelse vedrørende bygningsfornyelse i særlig kvarterløftsindsats 0, Hensættelse vedrørende målrettet byfornyelsesindsats 0, Hensættelse vedrørende oplysning og vejledning vedrørende byfornyelse og boliger 0, Hensættelse vedrørende udredning og forsøg vedrørende byfornyelse 0, Forebyggelse af kriminalitet mv. i socialt udsatte boligområder 8, Etablering og styrkelse af særlig lokal beskæftigelse 0, Indsats vedrørende socialt belastede områder 0, Bypolitiske initiativer 0, Etablering af lokale integrationspartnerskaber 0, Udmøntning af Byudvalgets forslag mv. 0, Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktsprogrammet 52, Støtte til udvikling af landdistrikterne under Fiskeriudviklingsprogrammet 8, Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne 22, Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne 0, Afskrivninger på lån vedrørende landdistrikter mv. 1,0

8 Departementet 152, Støtte til foreninger mv. 0, Socialministeriets Tilskudskontor 0, Psykolognævnet 1, Koncernfælles funktioner 46, Evaluerings-, analyse-, forsknings- og oplysningsvirksomhed 0, Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af indvandrere og flygtninge 0, Rådet for socialt udsatte 6, Ankestyrelsen 136, Børnerådet 7, Det Centrale Handicapråd 5, Pensionsstyrelsen 77, Socialstyrelsen 154, Rådgivning og udredning 138, Familiestyrelsen 0, Gebyr ved ansøgning om navneændringer -8, Parrådgivning 2, Videnscentre 0, Tilskud til Hjælpemiddelinstituttet 0, Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem 0, Udvikling af pensionsberegner 6, Reserve til arbejdsskadeerstatning mv. 0, Foreninger mv. 2, Udlånte tjenestemænd 0, Reserver og budgetregulering** 145, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 44, Center for selvmordsforskning 3, Center for frivilligt socialt arbejde 9, Frivilligrådet 3, Strategisk forskningsprogram for velfærdsforskning 0, Omstillingsinitiativer mv. 15, Frivilligt socialt arbejde 52, Indsats for og forebyggelse af børn og unges sociale problemer 0, Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 16, Mere viden om mennesker med handicap 5, Rammebeløb til handicappede mv. 13, Udviklingsarbejde på handicapområdet - Nye og nemmere veje 0, Den Fælles Tolkeløsning 43, Frivilligt arbejde inden for det sociale felt 43, Fonden Socialøkonomi 0, Tilskud til Livslinien 5, Tilbud om frivilligt arbejde som led i ungdomsuddannelser 1, Behandling af overgreb 0, Informations- og oplysningskampagne om demens 0, Initiativer til forebyggelse af magtanvendelse 0, Dag- og aktiveringstilbud til yngre demente 0, Udvikling af socialt arbejde og brugerinddragelse 0, Evaluering af det sociale område 0, Genoptræning 0, Fountain House 0, Fællesudgifter vedrørende institutionsområdet 0, Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation 0,0 Side 8 af 25

9 Forsknings- og udviklingsaktiviteter på det sociale område 0, Efteruddannelse 0, Udvikling af efteruddannelse 0, Handlekraftig indsats 5, Udvikling og etablering af børnehuse 11, Forebyggelsesstrategi og inklusion 10, Unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner -13, Reservation til anbringelsesreformen 28, Børnefamilieydelse til udsendte i 3. lande 1, Udvikling af reservebedsteforældreordning til pasning 0, Centrale initiativer i forbindelse med Barnets Reform 19, Task-force vedr. vejledning til kommuner om unge- og forældrepålægget 0, Samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb mv. 20, Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter 4, Udgifter til advokatbistand 14, Center for Ligebehandling af Handicappede 0, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet 10, Handicappulje. Koloniophold m.v. for handicappede børn, unge og deres forældre 11, Styrket indsats på botilbud mv. 0, Undervisning af døvblinde 1, Døvefilm 7, Sociale teknologier for mennesker med funktionsnedsættelser 5, Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med handicap 3, Fribefordring af handicappede mv. 3, Forbedring og udbygning af handicappedes botilbud 0, Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb mod handicappede 0, Tilbud til demente og andre svage ældre 0, Tilskud til organisationer, foreninger og institution 6, Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv. 504, Kofoeds Skole 37, Møltrup Optagelseshjem 9, Tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter 0, Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle overgreb 0, Psykologbehandling til seksuelt misbrugte 4, Sociale tilbud til personer med sindslidelser 51, Akutte tilbud til sindslidende 0, Styrkelse af socialpsykiatrien 2, Sundhed til socialt udsatte 0, Styrket indsats for sindslidende 37, Psykiatriaftale , Pulje til oprettelse af lokale/kommunale udsatteråd 0, Særlig indsats for de svagest stillede børn og unge mv. 0, Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet 0, Midlertidig genhusning af Danner 0, National civilsamfundsstrategi 26, Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område 26, Lige Muligheder 0, Støtte til kvinder på vej ud af prostitution 6, Handleplan for hjemløse 0, Center for Rusmiddelforskning 10, Forstærket indsats over for kriminelle og kriminalitetstruede unge 5, Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte 0,0 Side 9 af 25

10 Centrale initiativer i forbindelse med styrket indsats mod ungdomskriminalitet 9, Hjemløsestrategi 3, Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder 0, Aktivitetstilbud på væresteder mv. 3, Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg 0, Pulje til socialt udsatte grupper 119, Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd 11, Social aktivering af socialt udsatte grupper mv. 0, Pulje til istandsættelse af væresteder for udsatte grupper 0, Pulje til ældre- og pensionsområdet 37, Genoptrænings- og akutpladser til demente og ældre 0, Med familien i centrum 0, Forældreprogrammer m.v. 0, Initiativer for socialt udsatte grønlændere i Danmark 14, Negativ social arv 0, Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 15 år 0, Bedre og mere fleksibel hjemmehjælp 0, Udviklings-, opfølgnings- og kvalitetsikringsprojekter på hjemmehjælpsområdet 2, Udvikling af bedre ældrepleje 0, Initiativer vedrørende kvalitetsreformen 0, Pulje vedrørende sikrede pladser 0, Bedre overgang til voksenlivet - en styrkelse af efterværnsindsatsen 24, Én indgang for alle børn 5, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på børneområdet 7, Udviklingsarbejde vedrørende mål og dokumentation 0, Faglige kvalitetsoplysninger 0, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på ældre- og pensionsområdet 0, Tilskud til organisationer og foreninger mv. på området for socialt udsatte 3, Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer på udsatteområdet 0, Det Fælles Ansvar II 0, Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. 78, Overgangsordning 62, Udviklingsinitiativer 57, National handlingsplan om demens 4, Tilskud til frivillige organisationers uddeling af julehjælp 6, Tilskud til frivillige organisationers sociale indsatser 0, Rollemodeller og frivillig integrationsindsats 0, Særlig indsats for børn og unge 8, Tilskud vedrørende indvandrere og flygtninge 32, Styrkelse af integrations- og repatrieringsindsatsen 11, Styrket indsats over for kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund 2, Formidling af viden 0, Opkvalificering af kommuner mv. 1, Styrkelse af sammenhængskraften og forebyggelse af radikalisering 2, Tilskud til det frivillige integrationsarbejde 27, Styrket informationsindsats i forhold til repatrieringsordningen 0, Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og foreningsliv 0, Styrkelse af den kommunale indsats over for utilpassede unge 0, Forældreuddannelse 0, Styrket indsats over for socialt udsatte flygtninge og indvandrere 0, Venskabsfamilier og lektiehjælp 0, Den frivillige integrationsindsats 0,0 Side 10 af 25

11 Grundtilskud 401, Hjælp til repatriering*** 70, Departementet 146, Sundhedsstyrelsen 233, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark 0, National Sundheds-IT 0, Lægemiddelstyrelsen 0, Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 0, Patientombuddet 15, Patientskadeankenævnet 0, Erstatninger vedrørende lægemiddelskader 52, Lægemiddelskadeerstatningsordningen, drift af 1, Lægemiddelskadeankenævnet 0, Erstatninger til Boneloc-patienter 0, Fællessekretariat for Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité 10, Det Etiske Råd 0, Den Nationale Videnskabsetiske Komite 0, Medlemskab af Verdenssundhedsorganisationen 10, Medlemsbidrag til Verdenssundhedsorganisationen 23, Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig 27, Informations- og uddannelsesaktiviteter for patientrådgivere 0, Reserver og budgetregulering -337, Reserver og budgetregulering 0, Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 45, Pulje til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte 0, Pulje til styrket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke børn og unge 0, Forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressources 36, Forebyggelse af ludomani 8, Styrket pårørendeindsats 9, Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4, Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 4, Pulje til børn og unge med kronisk sygdom 3, Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7, Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 4, Pulje til initiativer til forebyggelse af uønsket graviditet mv. 0,0 Side 11 af Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed ift. udsatte grupper, etniske minoriteter og unge 10, Forskellige tilskud 0, Kvalificering af træningstilbud til svært handicappede børn og unge 0, Pulje til sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkampagner og styrket behandlingsindsats mod alkoholmisbrug 0, Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved 7, Forebyggelse af astma hos børn 5, Sundhedsplejen - og anden tidlig, tværfaglig indsats 0, Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier 0, Tilskud til udvidet vejledning af astmapatienter 3, Pulje til målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere 0, Pulje til at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelse af narkotikaproblemer på Vesterbro i København 0, Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte grupper 0, Tilskud til Julemærkehjem 3,5

12 Tilskud til Sex & Sundhed 2,1 Tilskud til sundhedsfremmende initiativer for unge uden for uddannelsessystemet ,0 Side 12 af Pulje til kommunale forsøgsprojekter og etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner 31, Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne 0, Tilskud til sundhedsfremme og forebyggende modelprojekter for gruppen af social udsatte stof- og alkoholdmisbrugere 0, Behandling med lægeordineret heroin 66, Modelkommuneprojekt om unge og narko 0, Forsøg med sundhedsrum 9, Initiativer på narkotikaområdet, hvor "Københavner-modellen 4, Pulje til understøttelse af kommunal indsats i forbindelse med oprettelse og drift af stofindtagelsesrum 10, Videreuddannelse af medicinsk personale 58, Efteruddannelse af praktiserende læger 0, Nordiska høgskolan för folkhälsovetenskap 5, Opgaver vedrørende Statens Institut for Folkesundhed 12, Videns- og forskningscenter for alternativ behandling 0, Tilskud til forskning o.l. i alternativ behandling 0, Tilskud til styrkelse af den kliniske kræftforskning 0, Analyse- og oplysningsvirksomhed 2, Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede 0, Forskning i almen praksis 7, Pulje til forskning i slidgigt 0, Kennedy Centret - Nationalt forsknings- og rådgivning 0, Diætpræparater 0, Nationalt Videnscenter for Demens 4, IARC 9, Statens Serum Institut 62, Statens Serum Institut - Sundhedsdata og IT 148, Sygesikring af søfarende 0, Sygesikring i øvrigt 270, Apotekervæsenets udligningsordning, bidrag -62, Apotekervæsenets udligningsordning, tilskud og erstatninger 62, Tilskud til Region Hovedstaden 34, Tilskud til forskningsopgaver 66, Tilskud til MTV- og evalueringsprojekter 0, Pulje til NSF-patienter 0, Forgiftningsrådgivning 9, Styrkelse af sundhedsberedskabet 0, Tilskud til fremme af dannelse af kvalitetsnetværk indenfor sygehusvæsnet 0, Tilskud fra ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi 0, Styrket indsats for sindslidende - Handlingsplan for psykiatri 85, Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehus 0, Sektorprogrammer m.v. 0, Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse 0, "Lær at leve med" - program for angst og depression 1, Pulje til centrale initiativer i psykiatrien 12, Rehabiliteringstilbud for Parkinson patienter 3, Diverse tilskud 21, Rehabilitering/genoptræning for udsatte patienter med hjerneskade 41, Pulje til styrket indsats for unge med hjerneskade 25,7

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau

Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Afgrænsning af det statslige delloft for driftsudgifter på hovedkontoniveau Tabel 1 Delloft for drift Hovedkonto Navn 05.11.01 Departementet 05.11.02 Særlige regeringsinitiativer 05.11.03 Vederlag og repræsentationstillæg

Læs mere

Tabel 401 (side 1 af 5)

Tabel 401 (side 1 af 5) Tabel 401 (side 1 af 5) Specifikation af statens finanser, driftsudgifter, netto 1. Dronningen 61,5 62,4 64,3 1. Statsydelse 61,5 62,4 64,3 2. Medlemmer af det kongelige hus 20,1 20,4 21,1 1. Årpenge 20,1

Læs mere

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008

Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Bilag 1 14. maj 2008 Oversigt over statslige indtægter fra salg af varer og tjenester (standardkonto 11) på finansloven for 2008 Hovedkonto Underkonto Mio. kr. 03 Folketinget Total -4,6 031101 Folketinget

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC

14 Økonomistyrelsen (løncenter for GRP 010) ØSC Bølge 1 Piloter og selvstændige styrelser Bølge 2 Består af ØSC Bølge 3 Består af selvejende og Stat udenfor ØSC Gruppe Gruppe_Navn ØSC Bølge 1 Aarhus Universitet Bølge 3 3 Arbejdsskadestyrelsen ØSC Bølge

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013

2012 Udgivet den 21. december 2012 FINANSLOV. for finansåret 2013 Lovtidende B 2012 Udgivet den 21. december 2012 19. december 2012. Nr. 3. FINANSLOV for finansåret 2013 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 21 Kulturministeriet 21. Kulturministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 21. Kulturministeriet... 4 4 21. Kulturministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268

FINANSLOV. Tekst. for finansåret 2012. Finansmin. j.nr.: 12/00268 FINANSLOV for finansåret 2012 Tekst 21 Finansmin. j.nr.: 12/00268 Finanslov for finansåret 2012 kan endvidere ses på Økonomistyrelsens Internet-adresse http://www.oes-cs.dk under punktet Bevillingslove

Læs mere

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v.

Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Bekendtgørelse om statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering m.v. Kapitel 1 Formål og indhold 1. Formålet med statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 17 Beskæftigelsesministeriet 17. Beskæftigelsesministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 17. Beskæftigelsesministeriet... 4 4 17. Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år.

Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Tema: Uddannelsesministeriets digitaliseringsfokus de kommende år. Uddannelsesministeriets ressortområde 8 universiteter 7 professionshøjskoler + Danmarks Medie og Journalisthøjskole og Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013

DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 Dokument oprettet 12. november 2012 Sag 2-2012-01447 Dok. 103019/me DH-notat: Handicappolitiske aspekter i Finanslov 2013 DH s sekretariat har gennemgået finanslovsaftalen for 2013og beskriver i dette

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet

Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet Folkeoplysnings-relevante ansatte i Undervisningsministeriet - en liste over ansatte i Undervisningsministeriet, som beskæftiger sig med spørgsmål, der er relevante for DFS og DFS medlemsorganisationer

Læs mere

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006.

Finansudvalget. Oversigt 1: Kommende aktstykker til Finansudvalget i perioden maj-august 2006. Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 19 Offentligt Notat 25. april 2006 UPC, JSA/PFA J. nr. 10-286 Oversigt over kommende aktstykker til Finansudvalget Oversigten omfatter de aktstykker, som ministerierne

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan?

En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? En vidensbaseret social indsats - hvorfor og hvordan? Almannastovens 40 års jubilæum Knud Aarup Direktør for Socialstyrelsen 8. maj 2015 Hvad vil jeg sige noget om? 1. Socialsektoren og dens betydning

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning.

Finanslov 2015. Nedenfor beskrives de nye elementer, som har kommunal betydning. NOTAT Finanslov 2015 Regeringen har den 13. november indgået finanslovsaftale for 2015 med SF og Enhedslisten. Finansloven indeholder nye initiativer for i alt 14.661 mio. kr. i 2015-2018. Centrale nye

Læs mere

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

FAMILIEFORHOLD OG CIVILRET. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love Adoptionslov: Lov nr. 279 af 7/6 1972, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7/10 2014 ændret ved lov

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 Hovedrapport Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Oktober 2014 Indhold Hovedrapport... 1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1

Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Regulering af de generelle tilskud til kommunerne Bilag 1 Mio. kr. Korrigeret pulje 2014 Foreløbig pulje 2015 BO 2016 BO 2017 (14-pl) (15-pl) (15-pl) (15-pl) I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2013

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere