Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v."

Transkript

1 Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. Dansk Psykolog Forening er meget enig i, at Psykologloven trænger revision og takker for muligheden for at bidrage med et høringssvar. Indledende bemærkninger om, og grundlæggende problemer med, loven. Psykologloven fungerer naturligvis som et afgørende grundlag for psykologernes virke ligesom titelbeskyttelsen, autorisationen samt borgernes klageadgang samlet tjener væsentlige forbrugerbeskyttelseshensyn. I praksis bringes psykologloven oftest i anvendelse i forbindelse med Psykolognævnets afgørelser, hvor psykologer har udført arbejde i relation til sager, hvor forældre er i konflikt om samvær eller bopæl for et fælles barn efter en skilsmisse, eller i sager hvor en myndighed overvejer tvangsanbringelse og hvor psykologens vurdering af forældreevne udgør vigtige akter i sagen. I sådanne sager er det afgørende for det videre forløb for både forældre og børn, at der skabes klarhed om den psykologfaglige kvalitet af det arbejde, som psykologen har udført. Det er imidlertid Dansk Psykolog Forenings vurdering, at udkastet til revision af psykologloven understøtter en praksis som ikke er egnet til at skabe ro omkring familien og barnets videre udvikling. Loven sikrer ikke i tilstrækkelig grad, at man efter en nævnsafgørelse ikke efterlader parterne med tvivl om, hvorvidt en afgørelse om kritik af psykologen er et tegn på, at psykologens samlede vurdering er forkert. Ligeledes sikrer revisionen langt fra, at nævnets vurdering af den psykologfaglige kvalitet er bedst mulig. Lovens manglende klarhed omkring den psykologfaglige kvalitet af sagerne og den foreslåede offentliggørelse af psykologers navne i forbindelse med afgørelser, skaber samtidig en uacceptabel retsstilling for de pågældende psykologer. Behovet for revision af loven gør sig særligt gældende af følgende årsager: 1) Den eksisterende lovgivning er helt utidssvarende og er ikke fulgt med den meget omfattende udvikling af psykologprofessionen siden lovens tilblivelse. I dag arbejder psykologer indenfor mangfoldige og højt specialiserede fagområder, der omfatter psykologbehandling og psykoterapi, børnefaglige undersøgelser, organisations- og ledelsesudvikling, neuropsykologisk udredning, assistance ved hjernekirurgi, diagnostik af psykiske lidelser og meget mere. 2) Lovens kriterier for udtalelse af kritik af psykologens arbejde er ganske uklare, og det er ikke i hverken psykologloven eller via relateret lovgivning muligt for psykologen at få klare retningslinjer for, hvordan loven overholdes og fx kritik og mere alvorlige sanktioner undgås. Dette betyder, at borgere såvel som psykologer efterlades uden overblik over retstilstanden på området.

2 3) Psykolognævnets sammensætning tillader ikke, at der sikres en tilstrækkelig bredde i sagkyndige nævnsmedlemmernes kvalifikationsgrundlag i forhold til dels at foretage materiel sagsbehandling i de meget vanskelige og konfliktfyldte sager, som nævnet oftest behandler og ej heller at rumme den meget store bredde, som aktuelt findes i psykologernes specialiserede virkeområder. Det er imidlertid Dansk Psykolog Forenings vurdering, at udkastet til revision af loven er meget langt fra at løse ovenstående problemstillinger. Høringssvaret er bygget op således, at vi indledningsvist påpeger de mere alvorlige og overordnede mangler i udkastet til revision af Psykologloven og herefter følger en række naturligvis væsentlige, men dog mindre, bemærkninger til lovens indhold og paragraffer. Generelle betragtninger Titelbeskyttelsen og borgernes mulighed for at klage til offentlig myndighed over autoriserede psykologer står meget centralt for både fagets udøvelse og for beskyttelsen af borgerne i Danmark. Dansk Psykolog Forening er meget tilfredse med at se, at bestemmelserne om titelbeskyttelsen samt klageadgang er præciseret i udkastet til revision af loven. Hovedparten af de klager, som Psykolognævnet behandler, omhandler opgaver, som psykologen har løst i relation til sager, hvor der er truffet afgørelser om forældremyndighed, samvær og tvangsfjernelse. Det betyder, at motivet for at finde fejl i sagens akter, herunder psykologens arbejde, kan være ganske betydeligt. Dette uden at motivet nødvendigvis relaterer sig til den materielle/faglige kvalitet af psykologens arbejde, men fordi det kan handle om hel eller delvis fratagelse af retten til at se sine børn samt konflikter i relation til den anden forælder i forbindelse med en skilsmisse. Psykologloven udgør dermed et væsentligt grundlag for sikring af kvaliteten af det arbejde, som udføres i sager, hvor de mest indgribende foranstaltninger overfor børn og forældre overvejes og besluttes. I udkastet til revision foreslås indført en pligt for Psykolognævnet til offentliggørelse af sanktioner med navns nævnelse. Dette betragter Dansk Psykolog Forening umiddelbart som er en naturlig udvikling i retning af mere åbenhed og gennemsigtighed for borgerne. Foreningen mener dog samtidig, at retssikkerhedsmæssige hensyn forudsætter at man med indførelse af offentliggørelse bør indføre en samtidig skærpelse af kravene til kvalitet i sagsbehandlingen, herunder sammensætningen af Psykolognævnet eller relaterede organer, samt udvikle klarhed om kriterier for tildeling af kritik. I den forbindelse vil vi endvidere påpege, at vi er vidende om, at et stigende antal ikke autoriserede psykologer nedsætter sig med egen praksis på områder, der ligner de autoriseredes arbejdsområder. Disse psykologer er ikke omfattet af psykolognævnets tilsynsvirksomhed, og de kan ikke indklages. Dansk Psykolog Forening hilser det velkomment at ændringsforslaget overordnet set indeholder præcisering, opstramning og oprydning af den eksisterende lov. Det betyder, at forslaget indeholder en modernisering af loven i form af en lettere struktur hvorved nævnets kompetence og organisering bliver tydeliggjort. Der lægges som nævnt ovenfor samtidigt op til at loven bliver strammet op i form af en styrkelse af nævnets tilsynsvirksomhed, herunder at der foreslås et skærpet tilsyn såfremt psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel virksomhed.

3 Det samlede billede af udkastet er derfor to-fold. På den ene side er der fremskridt i den måde loven generelt fremstår på. På den anden side er der sket en meget utilstrækkelig sikring af, at den materielle sagsbehandling fremover bliver af fornøden kvalitet ligesom der ikke er sikret klarhed for alle parter om kriterier for kritik. Opgaven med at sikre grundlaget for afgørelser i tilsynssager anses dermed langt fra løst. Manglende klarhed om kriterier for kritik Lovrevisionen lægger op til at øge gennemsigtigheden for borgerne/ klienterne i form af styrkelsen af nævnets tilsynsvirksomhed, hvilket tydeliggøres af forslaget om at offentliggøre navnene på de psykologer, der gives alvorlig kritik. Det flugter med udviklingen i sundhedsvæsenet i øvrigt og kan ses som en styrkelse af borgernes/ klienternes retsstilling, og i sidste ende valg af psykolog. Traditionelt set har Psykolognævnet forholdt sig til de mere formelle sider af sin tilsynsrolle i relation til de sager nævnet har behandlet og uddelt kritik på baggrund af. Det har haft til formål at styrke etikken i udøvelsen af faget og haft et pædagogisk sigte i forhold til den enkelte psykolog, der har modtaget kritik. Det er typisk sket på grundlag af bestemmelserne i paragrafferne 12 og 16. DP er af medlemmer gentagne gange blevet gjort opmærksom på, at de pågældende har haft vanskeligt ved at identificere og forstå selve grundlaget for kritikken. Lovrevisionen ændrer desværre ikke afgørende på dette punkt. Det er i den forbindelse et led i varetagelsen af helt grundlæggende retssikkerhedssyn, at sådanne regler og retningslinjer, som også efter forarbejderne til den oprindelige lovs kapitel 2 i sagens natur kunne forandres over tid, er tilgængelige og har en rimelig grad af klarhed. Nævnets beretninger har gennem årene på sin vis gennemgået dele af disse principper. Disse gennemgange glimrer imidlertid ikke ved deres klarhed og indebærer ikke i tilstrækkelig grad en forudsætning for anvendelse af sanktioner som offentliggørelse, der kan risikere at ødelægge en psykologs levebrød helt eller delvist. I den forbindelse er det afgørende for psykologerne, at det af nævnets afgørelser fremgår, om eventuel kritik indbefatter kritik af kvaliteten af det psykologfaglige arbejde, eller om kritikken angår formelle/processuelle forhold. Dette er vigtigt af hensyn til gennemsigtigheden ikke mindst i alvorlige forældresager, hvor både forældre og børn har behov for at vide, om en fejlagtig afgørelse beror på psykologfaglige fejl eller på formelle fejl. Ministeriet vurderer, at bestemmelsen kan have betydning hvor det arbejde der er udført for en opdragsgiver, og hvor opdragsgiveren har en interesse i en vurdering af det udførte arbejde. Som eksempel peges på, at hvor nævnet har udtalt kritik af at en psykologs optegnelser er mangelfuldt, men hvor det ikke har betydning for indholdet og kvaliteten af den børnesagkyndige erklæring som psykologen har udarbejdet. Her mener vi samtidig, at det ikke blot skal være en hjemmel, men enten en pligt til at udtale sig om kvaliteten af arbejdet eller, at det sker som udgangspunkt. Ikke slet ikke kun af hensyn til en evt. opdragsgiver, men i meget høj grad også af hensyn til de involverede borgeres overblik over implikationer af nævnets afgørelse især i sager om samvær og forældrekompetence. På andre fagområder findes lovgrundlag, som kan danne grundlag for nævnsafgørelser, hvilket for andre nævn kan retfærdiggøre, at der i den lovgivning, der regulerer selve nævnets praksis ikke sker en egentlig operationalisering af de regler, som kan afgøres overtrådt. Grundlaget for Advokatnævnets afgørelser er

4 f.eks. dels de rammer, som følger direkte af retsplejeloven, herunder de lovbestemte regler om god advokatskik, ligesom retsplejeloven forudsætter, at Advokatsamfundet løbende vedtager og ajourfører de advokatetiske regler, som på baggrund af praksislangt mere detaljeret beskriver advokatens pligter i en lang række typiske situationer. Sundhedsvæsenets disciplinærnævn varetager tilsvarende sin virksomhed som klagesagsbehandlende myndighed på grundlag af de ganske detaljerede regler, der fremgår af sundhedslovens kapitel 4-7 og 9. Regler, der fastsætter bestemmelser om informeret samtykke, hjemmel til indgreb i selvbestemmelsen, rettigheder til materiale, tavshedspligt og komplicerede regler om videregivelse af personfølsomme oplysninger til forskellige formål. Regler som er langt mere detaljerede, end psykologlovens regulering. En sådan tilstødende lovgivning, der kunne fungere som grundlag for Psykolognævnets afgørelser findes ikke og det er derfor ikke muligt for hverken borger eller psykolog at orientere sig i det. At psykologen skal udvise omhu og uhildethed eller omhu og samvittighedsfuldhed jf. 12 hhv. 16, som er de paragraffer, der lægges til grund for nævnets afgørelser, er helt utilstrækkeligt som grundlag for afgørelser såvel som vejledning i god psykologskik. I det omfang, som hidtil, at kritikken ikke er offentliggjort og karakteren af afgørelserne har haft et pædagogisk sigte, over for den enkelte, men ikke mindst generelt over for fagets udøvere, har det i nogen grad været til at leve med, men betydningen af den manglende klarhed og præcision vil blive helt forandret, når kritikken kan blive forbundet med meget alvorlige følger for den enkelte psykolog. Vi har det udgangspunkt, at den bedste sanktion vil være en sanktion som samtidig virker påbydende men også rehabiliterende, proaktivt udviklingsfremmende i forhold til tilegnelsen af de fornødne fagligheder, som fremover kan sikre modtageren af psykologfaglige ydelser hos den sanktionerede psykolog både retsstilling og en nødvendig kvalitet i patientbehandlingen. Første skridt for den mulighed vil altid være at et klart grundlag for at kunne forstå og videre forholde sig aktivt til at sikre sig forudsætningerne for at undgå sager, der fører til kritik. Offentliggørelsen med den indbyggede stigmatisering i offentligheden vil potentielt kunne medføre alvorlige følger for de pågældende psykologer, og vægten i loven flyttes derfor fra at tjene et udviklingsaspekt for faget til at fokusere på kontrol og sanktion af den enkelte psykolog. Det skærper utvetydigt kravene til det grundlag afgørelserne baserer sig på. Det imødekommer lovrevisionen ikke og derved følges offentliggørelsesbestemmelserne ikke af fornøden gennemsigtighed for de indklagede. Det er Dansk Psykolog Forenings vurdering, at indførelsen af offentliggørelse bør følges op af en tilsvarende styrkelse af den indklagede psykologs retsstilling, ikke mindst fordi det har været et betydeligt problem i nævnets hidtidige praksis og samtidig ikke er sikret i revisionsudkastet. Det gør sig gældende for klagesagsbehandling for andre fagområder, at der er tilstødende lovgivning, der kan fungere som vejledning og grundlag for afgørelser, men det gør sig ikke gældende hér. Først og fremmest er det ikke sikret, at kriterierne for kritik operationaliseres, dernæst er det ikke sikret, at afgørelserne indeholder en bare nogenlunde præcis begrundelse for kritikken samt at grundlaget for afgørelsen fremstår langt mere klart, end hidtil, hvor det i nævnets konkrete praksis har vist sig ganske vanskeligt at gennemskue. Dansk Psykolog Forening finder det samlet set meget problematisk, at der hjemles til at straffe på grundlag af regler eller mangel på samme, som ikke er offentliggjorte, tilgængelige eller har rimelig klarhed.

5 Manglende sikring af kvalitet i den materielle/sagkyndige del af sagsbehandlingen I udkastet til lovrevision er der reduceret i antallet at nævnsmedlemmer. Der er fortsat 2 nævnsmedlemmer udpeget af Dansk Psykolog Forening. Med revisionen vil der fremover være 4 nævnsmedlemmer og en nævnsformand. Nævnsformanden vil samtidig være daglig og faglig leder af det sekretariat, som forbehandler sager til nævnet, hvilket i sig selv må betragtes som et opmærksomhedspunkt. Formandens mulighed for at træffe afgørelser mellem nævnets møder bør således udelukkende omfatte sager af forvaltningsmæssig karakter. I revisionen foreslås, at det forudsættes at nævnsformanden er jurist. Der stilles ikke kvalifikationskrav til andre personer i hverken nævn eller sekretariat. Der er således ingen garanti for, at der er sagkyndige (psykologer) nævnsmedlemmer, selvom der indføres skærpelse af tilsynsopgaven med psykologens professionsfaglige virksomhed. Dansk Psykolog Forening er bekymret for, at det forhold, at man alene stiller juridiske kvalifikationskrav til nævnsformanden, men ikke overhovedet forholder sig til sagkyndige (psykologfaglige) kvalifikationskrav til andre nævnsmedlemmer eller sekretariatet, er udtryk for en administrativt baseret og skæv opfattelse af kvalifikationskravene i de alvorlige sager, som nævnet skal behandle og derfor vil afspejle sig i nævnets fremtidige praksis. Altså, at der ikke blot lægges hovedvægt på juridiske kompetencer, men at disse er de eneste som tillægges egentlig vægt. Herunder ikke mindst i forberedelsen af sager til nævnet, hvor der slet ikke sikres sagkyndige kvalifikationer anvendt i sagsbehandlingen. Dansk Psykolog Forening forudser en betydelig risiko for, at dette vil vise sig i nævnets fremtidige praksis ved at den del af sagsbehandlingen, som baseres på sagkundskab ikke får den fornødne kvalitet. Netop den sagkyndige vurdering af sagens genstand er helt afgørende i sager, hvor der klages over psykologvirksomhed, som har været en del af alvorlige sager om samvær og forældremyndighed ligesom de er helt afgørende for, at der kan skabes gennemsigtighed og genkendelighed for borger såvel som psykolog for det gældende retsgrundlag i afgørelser om tilsyn og faglige påbud. Forudsat, at der i loven stilles kvalifikationskrav om uddannelsesbaggrund (psykolog, cand.psych) til de nævnsmedlemmer, som Dansk Psykolog Forening udpeger, er det naturligvis positivt, at de to psykologer tillægges større formel vægt i nævnets afgørelser, end hidtil. Vægten svarer herefter umiddelbart til andre nævn, herunder Advokatnævnet og Revisornævnet. En ganske betydelig og for kvaliteten af den sagkyndige sagsbehandling afgørende - forskel er imidlertid antallet af nævnsmedlemmer og dermed muligheden for at sikre fornøden bredde i de sagkyndige kvalifikationer, som nævnet har til sin rådighed med henblik på at sikre, at nævnssammensætningen hænger sammen med myndighedens materielle beføjelser. I Advokatnævnet er der 9 advokater og 9 offentlighedsmedlemmer og 1 højesteretsdommer. I Revisornævnet er der 12 ordinære nævnsmedlemmer hvoraf 6 skal være revisorer og 6 skal være repræsentanter for regnskabsbrugere. I Advokatnævn som i Revisornævn er der den samme vægt mellem sagkyndige hhv. offentlighedsmedlemmer, som i forslaget til Psykolognævnets sammensætning men der samtidig er en langt bedre sikring af, at bredden i fagområder er repræsenteret, hvilket ikke gør sig gældende i det aktuelle forslag til revision af psykologloven. Dette gør sig oven i købet gældende, selvom Advokatnævnet ikke fører fagligt tilsyn, hvilket Psykolognævnet jo skal. Tilsvarende er det med 2 offentlighedsmedlemmer slet ikke muligt at sikre repræsentation af en passende bredde i de interessentgrupper, som er modtagere af psykologernes ydelser for eksempel er forældrene, som den overvejende del af sagerne handler om, slet ikke repræsenteret.

6 Med revisionen foreslås mulighed for, at ét nævnsmedlem kan kræve ekstern sagkyndig vurdering. Der er dog ikke indskrevet bestemmelser om hvilken kvalitet eller kontinuitet en sådan vurdering skal baseres på, ej heller hvordan den eller de pågældende udvælges eller med hvilken systematik inddragelsen sker. Det er Dansk Psykolog Forenings vurdering, at der med udkastet til lovrevisionen er en helt utilstrækkelig sikring af, at fornøden sagkundskab er til rådighed ved nævnets afgørelser og foreningen betvivler stærkt muligheden for, at der i fremtiden vil ske en sagkyndig sagsbehandling af fornøden kvalitet. Mulige løsningsforslag Men indførelsen af offentliggørelsen forudsættes dels en langt bedre sikring af nævnets adgang til sagkyndig viden, herunder bredden heri, samt en langt bedre sikring af psykologens retsstilling i afgørelser om tilsyn og faglige påbud. Nævnets arbejdsfelt er endog meget bredt og kræver en tilsvarende bredde i særligt de psykologfaglige afvejninger af de materielle forhold ved en klage. Til sammenligning kan nævnes at både revisornævnet og advokatnævnet trækker på en langt bredere kreds af medlemmer, når de sammensættes. Dansk psykolog Forening har følgende forslag til løsninger: Sikring af adgang til sagkyndig viden: 2 offentlighedsmedlemmer + 2 sagkyndige medlemmer er helt utilstrækkeligt til at sikre bredden i både interessentmassen såvel som de mange specialiserede fagområder, som psykologerne arbejder indenfor. Forslag til løsning: 1. Psykolognævnet bør bestå af flere medlemmer. Det vurderes umiddelbart at være tilstrækkeligt med 4 sagkyndige + 4 lægmænd, blandet andet med Sundheds- og Ældreministeriets deltagelse, eller 2. Der knyttes et psykologfagligt råd til nævnet til at belyse og vurdere de psykologfaglige (materielle) aspekter ved sagerne. En tilsvarende løsning er kendt fra Norge, hvor en egentlig faglig kvalitetssikrende instans i form af en national børnesagkyndig kommission efterser og godkender alle erklæringer indenfor sit område. Operationalisering af kriterier for kritik Nævnets afgørelser hviler fortsat ikke på kriterier for tildeling af kritik, som er offentlige og gennemskuelige. Forslag til løsning: Der nedsættes et udvalg med repræsentanter for nævnet og Dansk Psykolog Forening med opgaven at konkretisere de bestemmelser, der kan tildeles kritik ud fra. Bestemmelsen om offentliggørelse udskydes samtidig til Psykolognævnet har konkretiseret grundlaget hvorunder kritik tildeles i en form, der samtidig kan kommunikeres bredt til de autoriserede psykologer.

7 Nedenfor følger konkrete vurderinger og forslag i samme rækkefølge som de er angivet i lovforslaget. Kommentarer til nr. 2 I forhold til de sager vi har set hvor en ikke-psykolog reklamerer med psykologisk rådgivning, ønsker vi at få ind i bemærkningerne til loven, at der ved en konkret vurdering af sagen skal anlægges en vurdering svarende til den der anlægges i markedsføringsloven. Det betyder, at der skal foretages en vurdering af om navnet på virksomheden eller den ydelse, der udbydes er egnet til at vildlede (for)brugerne. I forhold til psykologer kunne man med fordel anlægge samme betragtning om vildledning som i markedsføringsloven. Dette ligger desuden i forarbejderne til gældende lov. Kommentarer til nr. 8 Tilsyn I forslagets 2a, stk. 1 er en stramning, idet nævnet skal føre tilsyn med psykologers faglige virksomhed udøvet af autoriserede psykologer samt autoriserede psykologers egnethed til udøvelse af erhvervet. Her er DP s stillingtagen som nævnt ovenfor afhængig af nævnets sammensætning (se nærmere nedenfor under punkt 17 og 24). Vi har brug for en præcisering af at klage over ikke- autoriserede psykologer skal rettes til Sundhedsstyrelsen. Vi foreslår derfor at det indskrives i loven. jf. bemærkninger til punkt 19. 2b, stk. 2 omhandler nævnets mulighed for at kunne anmode arbejdsgiver om at afgive oplysninger, som nævnet finder er nødvendige for at gennemføre nævnets tilsyn. I forbindelse med afkrævning af oplysninger fra arbejdsgiver er DP bekymret for, om arbejdsgiver bliver unødvendigt involveret i en tilsynssag. Hvis arbejdsgiver bliver involveret kan det ikke udelukkes, at det efterfølgende uretmæssigt kan få ansættelsesretlige konsekvenser for psykologen ligesom det er nærliggende at forestille sig, at eventuelle interessemodsætninger mellem arbejdsgiver og psykolog vil blive en del af arbejdsgiverens fremlæggelse for nævnet. 2c om kritik og alvorlig kritik. Med lovforslaget bliver det tydeliggjort at nævnet kan give kritik og alvorlig kritik, hvilket får en særlig betydning når det samtidig fastlægges at nævnets afgørelser skal kunne offentliggøres. Hermed må kravene til både det materielle grundlag for bedømmelsen i nævnet og eventuelt også den processuelle fremgangsmåde ved behandlingen i nævnet skærpes. Det stiller således væsentlige krav til kvaliteten af nævnets afgørelse. Det er derfor afgørende for DP, at der stilles store krav til klarhed, tilgængelighed og forudsigelighed i de normer psykolognævnet håndhæver når de træffer afgørelse.

8 DP mener, at der er behov for at der sker en opstramning og præcisering af nævnets bedømmelsesgrundlaget. Det kan fx ske ved at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Dansk Psykolog Forening, som får til opgave at foretage en omfattende beskrivelse, præcisering og eksemplificering af de grundlæggende fagetiske principper som man ønsker Psykolognævnet skal påse overholdelsen af. En sådan beskrivelse kan tage udgangspunkt i nævnets hidtidige praksis. I Forslagets 2c, stk. 3 indføres en hjemmel for nævnet til at udtale kritik eller alvorlig kritik, supplerende skal udtale sig om kritikkens betydning for psykologens arbejde. Ministeriet vurderer, at bestemmelsen kan have betydning hvor det arbejde der er udført for en opdragsgiver, og hvor opdragsgiveren har en interesse i en vurdering af det udførte arbejde. Som eksempel peges på, at hvor nævnet har udtalt kritik af at en psykologs optegnelser er mangelfuldt, men hvor det ikke har betydning for indholdet og kvaliteten af den børnesagkyndige erklæring som psykologen har udarbejdet. DP s holdning vil igen her være betinget af tilstedeværelsen af psykologfaglig sagkundskab i nævnets regi (jf. indledning samt vores bemærkninger til nr. 24 nedenfor). Forslagets 2d og indeholder en adgang til nævnet for at iværksætte skærpet tilsyn med en autoriseret psykolog. Denne bestemmelse ligger i forlængelse af nævnets generelle pligt til at føre almindeligt tilsyn med autoriserede psykologer. Bestemmelsen giver nævnet mulighed for at føre skærpet tilsyn med en psykolog, såfremt nævnet finder, at den pågældende har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel faglig virksomhed. Bestemmelsen om skærpet tilsyn er omfattet af den foreslåede bestemmelse om offentliggørelsesordning jf. ovenfor. Såfremt nævnet sammensættes på en tilfredsstillende måde vil bestemmelsen om tilsyn være god, men bestemmelsen om offentliggørelse kan diskuteres. Forslagets 2e indeholder en hjemmel for nævnet til at kunne pålægge en psykolog et fagligt påbud, hvis psykologen har udvist alvorlig eller gentagen kritisabel adfærd. DP s holdning til hjemlen om faglige påbud er positiv, for så vidt det sikres, at vurderingen af behovet og karakteren af et fagligt påbud understøttes af en nævnssammensætning eller et tilknyttet psykologfagligt råd, som sikrer kvaliteten af de sagkyndige vurderinger, der ligger til grund for afgørelser om påbud, herunder karakteren heraf. Generelt om nævnets sagsbehandling DP oplever ind i mellem, at der ikke er klarhed over det faktuelle grundlag hvorfra nævnet skal træffes deres afgørelse. DP forslår derfor, at der indsættes en bestemmelse om at psykologen skal høres over et udkast til afgørelse inden nævnet træffer endelig afgørelse. Kommentarer til nr. 13 om fratagelse af autorisation I forlængelse af præciseringen om muligheden for at indhente en skriftlig erklæring fra Retslægerådet ( 4, 1. pkt.) bør der i tråd med den professionsudvikling, som er sket siden lovens implementering - tilføjes, at en sådan erklæring ligeledes kan indhentes hos psykologer, i særdeleshed når der er tale om psykiske forhold, herunder vurdering af funktionsevne samt evt. diagnostiske overvejelser. Der har indtil nu været usikkerhed om hvorvidt proceduren for fratagelse af autorisation rent juridisk var holdbar med den ordlyd bestemmelsen har. Vi skal derfor opfodre til at det bliver sikret, at bestemmelsen

9 får den rette ordlyd så formålet med bestemmelsen også kan gennemføres juridisk set og i overensstemmelse med bestemmelsens formål. Kommentarer til nr. 17 om offentliggørelse Efter 11b skal Psykolognævnet som noget nyt offentliggøre afgørelser om alvorlig kritik, skærpet tilsyn og påbud. Dvs. de mere alvorlige sager. Ordningen svarer til offentliggørelsesordninger på sundhedsområdet. Det er ligeledes her DP s holdning, at hvis der skal ske offentliggørelse af Psykolognævnets afgørelser, så er det nødvendigt, at Psykolognævnet har de rette faglige kompetencer til at træffe deres afgørelse. Derfor er det afgørende hvilken sammensætningen Psykolognævnet har, jf bemærkninger side 1-3 af dette høringssvar. Desuden er det afgørende, at psykologer har kendskab til den praksis hvorefter Psykolognævnet træffer deres afgørelse. Se vores bemærkninger til pkt. 8 samt side 1-3 i dette høringssvar. I de almindelige bemærkninger nævnes dette som en fordel for den psykolog, der har modtaget alvorlig kritik, påbud eller skærpet tilsyn, ved at klienter, opdragsgivere mv. har mulighed for at se baggrunden og begrundelsen for sanktionen. Denne styrkelse af borgernes/ Klienternes retsstilling bliver imidlertid netop ikke fulgt op af en tilsvarende styrkelse af en indklaget psykologs retsstilling. Skulle det være en fordel for den indklagede psykolog, ville det i det mindste forudsætte, dels at afgørelserne fremover både vil indeholde en langt mere præcis begrundelse og dels at grundlaget for afgørelsen fremstår langt mere klart. På dette afgørende punkt er lovrevisionen endnu ikke nået i mål. Kommentarer til nr. 19 om sundhedspersoner Af den nuværende 13 fremgår det, at klager over en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet indbringes for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det foreslås at bestemmelsen ophæves og i stedet indføres en vejledningsforpligtelse for Psykolognævnet når nævnet modtager en klage der hører til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Det er vores oplevelse, at der mangler viden på området, hvilket betyder, at psykologer ofte ikke i praksis bliver anerkendt som sundhedspersoner, når de arbejder inden for sundhedsområdet, selvom de er det. Det er et stort problem. Derfor er der behov for en tydeliggørelse i loven af, at psykologer er sundhedspersoner. Derfor er det også vores anbefaling at bestemmelsen ikke ophæves, men at der sker en præcisering af bestemmelsen, så den ikke er misvisende. Det er desuden vores oplevelse, at der er forvirring på området i forhold til hvor klagerne hører til. Derfor er det vores anbefaling, at man laver en samlet bestemmelse som tydeliggør, hvor de forskellige klager hører til. Vi foreslår, at bestemmelsen indeholder følgende: 1. Henvendelser over en autoriseret psykologs virksomhed skal af klager rettes til Psykolognævnet.

10 2. Klager over en autoriseret psykologs virksomhed inden for Sundhedsvæsenet skal af klager indbringes for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. 3. Klager over en ikke-autoriseret psykologs virksomhed kan af klager evt. indbringes for Etiknævnet under Dansk Psykolog Forening, hvis klagen falder inden for Etiknævnets regler. 4. Klager over en ikke-autoriseret psykologs virksomhed inden for Sundhedsvæsenet skal af klager rettes til Sundhedsstyrelsen. Kommentarer til nr om ordnede optegnelser / journalpligt Vi har ingen bemærkninger til, at der sker en opdeling af bestemmelsen. Generelt oplever vi dog, at der er stor brug for oplysning i forhold til journalpligt. Det ville derfor være godt med en præcisering af forpligtelserne i bemærkninger til loven eller i form af en opdateret vejledning på området. Fx er der tvivl om, hvilke regler psykologen skal følge når vedkommende arbejder inden for sundhedsområdet. Der kan også være tvivl om, hvem journalen tilhører alt efter hvor psykologen er ansat. Psykologen er i henhold til Psykologloven uden undtagelse forpligtet til at føre journal, men hvem ejer journalen, når psykologen er ansat i henholdsvis offentlig eller privat ansættelse? Der er set eksempler på, at offentligt ansatte psykologer er pålagt at føre journal i et fælles journalsystem efter ansættelsesmyndighedens anvisning, og på private arbejdsgivere/hospitaler, som gør gældende at journalerne er deres ejendom. I disse situationer kan psykologen ikke leve op til tidligere klienters ret til aktindsigt, når journalerne tilhører andre. Dansk Psykolog Forening skal derfor foreslå, at spørgsmålet afklares, og en løsning kan være, at det i lovbemærkninger eller via vejledning slås fast, at en psykolog har ret til at føre, medtage og få udleveret de journaloptegnelser, som vedkommende har ført. Kommentarer til nr. 24 sammensætning af Psykolognævnet Vi henviser til de indledende og overordnede bemærkninger, hvor nævnets sammensætning er behandlet, og skal blot gentage her, at dette vurderes meget afgørende for nævnets fremtidige praksis. 17, stk. 5 fastslår en beskikkelsesperiode på 4 år med mulighed for genbeskikkelse én gang. For at sikre nævnets kontinuitet omkring viden og praksis er det vores anbefaling at alle medlemmer ikke udskiftes på samme tid, men at halvdelen at nævnet derimod udskiftes efter 2 år. Fx ved at udskifte ét medlem der er udpeget af Dansk Psykologforening og ét medlem der er udpeget af klint/arbejdsgiver. Kommentarer til nr. 29 og 30 om tavshedspligt På nuværende tidspunkt kan Psykolognævnet ikke tage stilling til spørgsmål om brud på tavshedspligten. Psykolognævnet har oplyst at de ikke behandler spørgsmål om tavshedspligt, idet henvisning i loven refererer til straffeloven. Det er DP s opfattelse at dette punkt bør præciseres således at nævnet kan tage stilling til dette, da tavshedspligt er et essentielt område for psykologer. Derfor er det vores anbefaling at nævnet skal kunne tage stilling til spørgsmål omkring tavshedspligt.

11 Dansk Psykolog Forening mener derudover helt principielt, at psykologer qua selve grundlaget for den psykologiske metode, der fordrer fuld fortrolighed mellem klient og psykolog, bør omfattes af bestemmelserne vedrørende tavshedspligt svarende til det der gælder præster og advokater. Kommentarer til nr. 31 om orientering og vejledning 21b, stk. 2 er ny og fastsætter en forpligtelse for Psykolognævnet til at vejlede borgerne om muligheden for at indgive klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvilket vi ikke har bemærkninger til. Vi oplever dog også, at der er et stor behov for at Psykolognævnet vejleder psykologer og andre borgere om autorisationsordningen, klagesagerne ved Psykolognævnet og Psykolognævnets retspraksis generelt. Vi foreslår derfor, at der indsættes et nyt afsnit: Stk. 3. Psykolognævnet skal vejlede borgere og psykologer indenfor Psykolognævnets kompetenceområde. Med venlig hilsen Dansk Psykolog Forening

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16.

I det følgende berøres kun de der ændres. De øvrige ændres ikke og videreføres som hidtil, hvorfor de ikke er nævnt. Som eksempel her på er 12 og 16. Kommentarer til høring over forslag til ændring af psykologloven Den 13. september 2016 Læsevejledning: Ved gennemlæsning af dette notat med kommentarer til bemærkningerne, vil det være en god idé at læse

Læs mere

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2017 Udgivet den 23. maj maj Nr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 22. maj 2017. Nr. 496. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. over

Kommenteret høringsnotat. over Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 52 Bilag 1 Offentligt Enhed Lovkoordinering og Internationale Forhold Sagsbehandler Birgitte Buchwald Jørgensen og Maria Schultz Koordineret med Sagsnr. 2016-1465

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. Til lovforslag nr. L 52 Folketinget 2016-17 Betænkning afgivet af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget den 2. februar 2017 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv.

Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. Høringssvar fra Børns Vilkår vedr. Forslag til Lov om Ændring af lov om Social Service Kontinuitet i anbringelsen mv. 1. Indledende bemærkninger Børns Vilkår er meget positive overfor lovforslagets overordnede

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 8. november 2007 hedder det: Kendelse af 22. april 2008 (J.nr. 2007-0014802). Anmodning om aktindsigt i tilsynssager ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt Offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.

Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr. Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Att. Mads Kirkegaard Den 15. januar 2015 Ref.: SNR Medlems nr.: Sagsnr.: Dansk Sygeplejeråds høringssvar vedrørende: Høring over

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009.

Psykologuævnet. Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi. Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 402 Offentligt Pn Psykologuævnet Til modtagerne: Juni 2010 J.nr.: 2010-277 tsi Hermed følger beretning for Psykolognævnets virksomhed i perioden 2006-2009. Beretningen

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk

Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk Ankestyrelsen Att.: Hannah Brandt Vejledninger@ast.dk og cap@sm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen

Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent, cand.jur. Louise Villumsen Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cc: lvi@ftnet.dk, mae@ftnet.dk 4. december 2013 Lovudkast

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om psykologer m.v. Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager,

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om psykologer m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om psykologer m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om psykologer m.v. (Offentliggørelse af tilsynssager, adgang til at give påbud, ændring af Psykolognævnets sammensætning m.v.) 1 I lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet

Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet 20-3. Forvaltningsret 12.1 2.4. Et sygehus vurdering af afgørelser fra Patientklagenævnet Ledelsen på et sygehus udarbejdede en redegørelse for et patientforløb som havde været bedømt af Patientklagenævnet.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring.

Det Etiske Råd takker for det fremsendte lovforslag i høring. Dato: 12. oktober 2017 Sagsnr.: SJ-STD- MOA.DKETIK Dok.nr.: 449540 Sagsbeh.: MOA.DKETIK Ørestads Boulevard 5 Bygning 37K, st. 2300 København S M: kontakt@etiskraad.dk W: www.etiskraad.dk Vedr. Det Etiske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 23. november 2016 (J.nr. 2016-12037). Finanstilsynets afslag

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Begrundelse for lovændringen I begrundelsen for lovændringen anføres det i bemærkninger, at lovændringen primært har til formål at præciserer nogle ansvarsforhold vedrørende

Læs mere

Høringssvar til "Udkast til redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling"

Høringssvar til Udkast til redegørelse om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling Indenrigs- og Sundhedsministeriet Internationalt samarbejde og Retsstilling Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Carlo V. Andersen 16. august 2010 tb@danskepatienter.dk Høringssvar til "Udkast til

Læs mere

januar 2014

januar 2014 2014-1 Afgørelser med kritik af sundhedspersoner blev offentliggjort, op til halvandet år efter at de var truffet. Offentlighedsperioden på to år kunne ikke forkortes. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune

Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet. Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Rammer for pårørendesamarbejde Handicap- og psykiatriområdet, Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri

September Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune. Center for Handicap og Psykiatri September 2014 Rammer for pårørendesamarbejde på handicap- og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Værdigrundlag Hvem er pårørende?

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013

Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne. 29. oktober 2013 2013-21 Anvendelse af GPS og andre personlige alarm- og pejlesystemer over for psykisk handicappede voksne En far klagede på vegne af sin voksne søn, som han også var værge for, over, at et kommunalt bo-

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009.

Udkast til reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéens høring af 15. december 2009. Komitéen for god Selskabsledelse Sekretariatet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. Sendt til: cg-komite@eogs.dk København, den 4. februar 2010 Udkast til reviderede Anbefalinger

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 1 2010 Udarbejdet af: Fagchef Jørgen Kyed Dato: 1. januar 2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse

Gældende formulering. Forslag til ny bekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 668 af 28. juni 2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed sammenholdt med revideret forslag af 23. juli 2008 til ny bekendtgørelse Gældende formulering Forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

KLAGESAG HVAD GØR JEG?

KLAGESAG HVAD GØR JEG? KLAGESAG HVAD GØR JEG? Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Etisk udvalg Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Resume Fysioterapeuter er forpligtede til at efterleve autorisationslovens

Læs mere