SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI"

Transkript

1 SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

2 Et byggeris værdi og omdømme kan øges via en grøn certificering Denne pjece gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer på det Danske marked. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion - Hvorfor en grøn certificering? Certificeringer - DGNB - LEED - BREAM - Svanen Andre - CRADLE TO CRADLE - ACTIVE HOUSE

3 Indledning I forlængelse af klima og miljødebatten, er det efterhånden gået op for de fleste aktører i dansk byggeri, at bæredygtighed er et begreb der er kommet for at blive. Co2 målsætninger, energirammer, miljølovgivning osv. er med til at motivere byggeriet til at sætte højere standarder for hvordan vi forvalter vores klodes sparsomme ressourcer. Bæredygtighed er et bredt og komplekst begreb, og der er mange meninger om hvad det egentlig indebærer samt hvordan en bygning bliver bæredygtig. Mere og mere ambitiøse energikrav og lovgivning vedrørende bygningers energiforbrug betyder at det er svært at udføre tidssvarende bygninger uden at integrere vedvarende energi i bygningens design. Generelt kan det siges, at grønne certificeringer er for dem der ønsker at gå længere end gældende lovgivning, og som ønsker at profilere deres byggeri særligt igennem bæredygtige tiltag. En certificering er således et målbart og konkret redskab til at påvise og profilere de tiltag man som bygherre, ejendomsudvikler, ingeniør eller arkitekt kan gøre i forbindelse med bæredygtighed. Samtidig er det diverse aktørers mulighed for at være på forkant med lovgivning, og dermed udfører bygninger der vil, bevare deres værdi over tid. Det er således mange potentielle fordele ved at certificere sit byggeri. Miljøcertificerede udlejningsejendomme har en højere udlejningsgrad, en højere leje, en højere salgsværdi og en længere levetid*. Det kan tilføjes, at miljøcertificerede bygninger som hovedregel også har et bedre indeklima, mindre afgasning og en væsentligt mindre miljømæssig belastning. Det har betydning for velvære og produktivitet og kan være et led i både lejernes og investorernes CSR-politik. En bæredygtighedscertificeret bygning sender således et tydeligt signal til omverden om et grønt byggeri, der går forrest, når det gælder miljøspørgsmål. Denne rapport gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer på det danske marked. Solcellers kvalitative rolle i et byggeris samlede bæredygtighed vil altid være en projektspecifik afvejning af forskellige parametre, og følgende skal derfor betragtes som vejledende. HVORFOR EN GRØN CERTIFICERING? Bygherre: For bygherre kan et certificeret byggeri medvirke til en forøget udlejningsgrad og en større mulighed at bevarer salgsværdien over tid. Generelt vil certificerede byggerier været designet med godt indeklima, sunde materialer samt vedvarende energikilder og minimalt ressourceforbrug. Dette gør dem robuste i forhold til eksempelvis stigende energikrav og energipriser, hvilket også medvirker til en øget værdi af byggeriet. For offentlige bygherre er certificerede bygninger herudover en mulighed for at fremvise en harmoniseret og målbar standard for bæredygtighed, der går længere end gældende lovgivning Rådgiver: For rådgivere kan en certificeringsproces medvirke til positiv omtale samt øget viden om bæredygtighed. En certificering kan være et redskab der på en målbar måde kommunikere hvilke tiltag der er taget i forbindelse med rådgivning og kan således være et nyttigt redskab til at kommunikere de ydelser der er udført. Leverandører: Producenter der kan dokumenterer en god miljøpraksis vil i stigende grad have en markedsfordel. Mange af de bagvedliggende metodikker der anvendes til at dokumenterer bæredygtighed for produkter er herudover de samme som anvendes på bygninger, eksempelvis livscyklusanalyse, og der vil derfor være en naturlig sammenhæng imellem grønne produkter og byggerier. *

4 DGNB INDLEDNING Der findes i dag flere certificeringsordninger, der hver giver deres bud på, hvordan bæredygtighed i byggeri kan måles. I Danmark har Green Building Council valgt, at vi skal lægge os op ad den tyske certificeringsordning, DGNB. 1. Miljømæssig kvalitet 2. Økonomisk kvalitet DGNB blev introduceret i 2009 og er dermed en forholdsvis ny ordning. Systemet er baseret på tre ligeværdige søjler i form af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, der alle tre vægter lige meget. Hertil kommer en analyse af den procesmæssige og tekniske kvalitet. DGNB certificerer byggerier ud fra et holistisk perspektiv, baseret på fem overordnede kriteriegrupper. I de fem grupper tilstræbes: 1. Miljømæssig kvalitet - byggeri med lavt ressourceforbrug og med lave emissioner af miljøbelastende stoffer for bygningens samlede levetid. 2. Økonomisk kvalitet - byggeri med lave totalomkostninger for bygningens samlede levetid. 3. Sociokulturel og funktionel kvalitet 3. Sociokulturel og funktionel kvalitet - byggeri med højt niveau af brugsfunktionalitet og design samt sundhedsfremmende komfort. 4. Teknisk kvalitet - byggeri med højt niveau af teknisk design if.t. sikkerhed og vedligeholdelse. 4. Teknisk kvalitet 5. Proceskvalitet 5. Proceskvalitet - byggeri med veltilrettelagt og veludført planlægnings- og konstruktionsfase. Indenfor de fem gruppe er der en række underkriterier som der hver især gives point indenfor. Når de opnåede point tælles sammen kan en bygning, alt efter hvor godt den præsterer, certificeres med bronze, sølv eller guld. For at kunne opnå en certificering kræves således fokus på både social miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Overblik over DGNB systemet

5 RELEVANTE KRITERIER I forbindelse med opnåelse af DGNB certificering kan solceller indgå som et vigtigt element til at opnå point indenfor miljømæssig kvalitet kriteriegruppen. Vurderingen af den miljømæssige kvalitet i DGNB er især bygget op omkring en LCA en livscyklus analyse. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt, eksempelvis et byggemateriale. At miljøaftrykket vurderes i et livscyklusperspektiv medfører en analyse af byggeriets miljømæssige aftryk indenfor både fremstilling, brug, bortskaffelse og evt. genanvendelse. Metoden indebærer en vurdering af diverse bygningsdele indenfor en defineret tidsperiode og kvalificeres ved at den certificerede bygning sammenlignes med et lignende byggeri. Kriterium 1-5 (Samlet miljøaftryk): Kriterierne fra 1-5 vurderer bygningens samlede miljømæssige fodaftryk med udgangspunkt i en LCA analyse. Der optjenes således point ved at have et så lille miljøaftryk som muligt. Herunder gennemgås kort de forskellige kriterier. - Formålet med kriterium 1 er at reducere det globale opvarmningspotentiale (GWP) - også kaldet drivhuseffekten. Som indikator anvendes emission af CO2 på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 2 er at reducere potentialet for ozonnedbrydning, og dermed UV stråling. Som indikator anvendes emission af R11-ævivalenter på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 3 er at reducere atmosfæriske sporgasser, også kaldt summer smog. Som indikator anvendes emission af C2H4- ævivalenter på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 4 er at reducere risikoen for forsuring af jord, luft og vand der ofte udsættes for syrepåvirkning. Som indikator anvendes emission af SO2-ævivalenter på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 5 er at reducere eutrofiering, som fører til forøget algevækst, iltsvind og fiskedød. Reduktion af dette opnås via en reduktion af indholdet af næringssalte som udledes til søer og vandløb fra industri og landbrug. Som indikator anvendes emission af PO4- ævivalenter på baggrund af LCA en. Alle disse kriterier har i et livcyklusperspektiv at gøre med anvendelsen af energi, da det vurderes hvorvidt den energi et byggeri forbruger igennem både produktion, drift og nedtagning/renovering er skadelig for miljøet. Solceller nævnes specifikt i forbindelse med LCA metoden som, værende en faktor der skal modregnes i el-behovet til bygningsdrift. Solenergi tæller således positivt i forhold til at vurdere bygnings miljøaftryk under brug. Solceller vil således kunne have en positiv indflydelse på den samlede LCA opgørelse, og således byggeriets interessenter i at opnå point i kriterium 1-5. Kriterium (Energiforbrug): Kriterierne fokuserer på forholdet imellem fossilt versus vedvarende energiforbrug og er således yderst relevante i forhold til brugen af solceller. Indenfor begge kriterier opereres der med primærenergi der er et begreb, der bruges i forbindelse med energirammeberegninger. Forskellige energiformer vægtes forskelligt i beregningen da ikke alle energiformer er lige belastenede. - I kriterium 10 gives der point for at nedsætte forbruget af primær energi fra ikke-vedvarende energiressourcer. LCA en benytter referenceværdier for el og fjernvarme i Danmark, dvs. at energibehovet ikke afhængigt af bygningens geografiske placering da der regnes med gennemsnitstal for hele Danmark. Ved at anvende solenergi på byggeriet, eller som en del af produktionerne af byggematerialer, vil det selvsagt være muligt at nedsætte forbruget af fossile brændsler, og således optjene point. - I kriterium 11 gives der point for at minimere det primære energiforbrug samt for at forøge procenten af vedvarende energikilder. For begge kriterier gælder det, at der udføres en beregning af energibehovet for den aktuelle bygning, og resultatet heraf sammenlignes med en referencebygning. For kriterium 10 gælder det, at et lavere energiforbrug i forhold til standardværdien vil give en bedre performance. Vedvarende energikilder som f.eks. solceller vil således give et positivt udfald, da disse modregnes energiforbruget (dog kan forbruget aldrig blive mindre end 0). For kriterium 11 gælder det, at jo større procentdel af vedvarende energiressourcer der indgår i beregningen i forhold til det samlede energiforbrug, jo bedre performance. Her er solceller et oplagt valg til at forøge denne mængde.

6 SOLCELLERS INDFLYDELSE De nævnte kriterier er centrale indenfor miljøkriteriegruppen, og er afgørende for den samlede pointscore og dermed mulighed for at blive certificeret. Indenfor alle kriterierne gives der point på en skala fra Alle kriterier vægter dog ikke lige tungt, og hvert kriterium har således en såkaldt relevansfaktor der beskriver hvad de opnåede point skal ganges med i den samlede vurdering. Kriterium 1 - Potentiale for global opvarmning (GWP) har den højeste relevansfaktor, nemlig 3, hvilket vil sige at de opnåede point skal ganges med 3. Det samme har kriterium 10 - Primær, ikke vedvarende, energiforbrug mens kriterium 11 - Totalt primærenergiforbrug samt vedvarende primær energiforbrug har en relevansfaktor på 2. Disse kriterier vægtes således alle højt i den samlede vurdering af byggeriets miljømæssige kvalitet. Indenfor DGNB vurderer man generelt den samlede kvalitet ved at sammenligne de registrerede effekter med et sammenligneligt byggeri. Dette sikrer at der kun gives toppoint til byggerier der udemærker sig i forhold tilsvarende byggerier, og at DGNB certificerede bygninger således adskiller sig positivt. Certificeringen er således en garant for den højeste standard af holistisk bæredygtighed. Generelt kan det siges, at jo tidligere i processen man inddrager et certificeringsforløb, jo mere værdi får man ud af de planlægningsredskaber en certificering indeholder. Hvis solceller indgår som en integreret del af et holistisk projektforløb, kombineret med eksempelvis andre bæredygtige energitiltag eller systemer der eksempelvis nedsætter brugen af kemikalier, kan teknologien spille en stor rolle i en DGNB certificering. 1. Miljømæssig kvalitet Solcellers inflydelse Samlet miljøaftryk Energiforbrug Egen (3XN) DGNB materiale - Danish green building council Overblik over DGNB systemet

7 LEED INDLEDNING Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) er et amerikansk udviklet certificeringssystem der bruges til at vurdere den samlede kvalitet af bæredygtige tiltag i en bygning. 1: Bæredygtig byggegrund 2: Vandeffektivitet 3: Energi og atmosfære 4: Materialer og ressourcer LEED kan benyttes både på eksisterende bygninger og nybyggeri, og den er tilpasset forskellige bygningstyper. Certificeringen tager udgangspunkt i amerikanske standarder, hvilke gør processen sværere i Danmark, men omvendt gør det lettere at sammenligne certificerede bygninger internationalt LEED systemet består af en række certificeringsspecifikationer tilpasset forskellige bygningstyper og regionale forhold. Grundsubstansen er dog et samlet certificeringssystem der, ligesom DGNB, er opdelt i en række kategorier hvor der gives point efter en række underkriterier. Herudover er der en række betingelser som byggeriet skal leve op til for at kunne komme i betragtning til en certificering. Kategorier og point varierer imellem eksempelvis bygnings- og byplanscertificering, men generelt består LEED af fem kategorier: 1: Bæredygtig byggegrund, 2: Vandeffektivitet, 3: Energi og atmosfære, 4: Materialer og ressourcer og 5: Indendørs luftkvalitet. Indenfor LEED s pointsystem kan der maksimalt opnås 110 point. Der kan certificeres i fire kategorier Platin opnås ved 80 point eller mere, guld opnås ved 60, sølv opnås ved 50 point mens en basis certificering opnås ved 40 point. 5: Indendørs luftkvalitet Overblik over LEED systemet

8 RELEVANTE KRITERIER Kategorien hvori solceller har afgørende indflydelse energi og atmosfære er den tungest vejende kategori og tæller for 35 % af den samlede certificering. Energi og atmosfære EA) Energi og atmosfære kategorien består af henholdsvis 3 betingelser (EAp)* og 6 underkategorier (EAc)*. De tre betingelser skal efterleves hvis bygningen overhovedet skal kunne opnå en certificering er: EAp1: Fundamental idriftsættelse af byggeriets energisystemer: Denne betingelse handler om opfølgning på idriftsættelse af energiinstallationer og dokumentering af deres performance. Dette skal gøres af uafhængig tredjepart. EAp2: Optimer energi performance: Med udgangspunkt i en defineret basislinje for bygningers energiforbrug skal byggerier der aspirerer til en LEED kunne dokumenterer en 10 % forbedring for nybyggerier og en 5 % forbedring for renovationer. Den fastlagte basislinje er baseret på standarder der er godkendt af USGBC (U.S Green Building Counsil). Dette kunne i en Dansk kontekst være bygningsreglementet. EAp3: Håndtering af kølemidler: Der skal ved projektets begyndelse udføres en plan for at udfase kølemidler i HVAC og R (Heating, Ventilation, AirCon og Refrigeration) systemer. Udover de tre betingelser indeholder energi og atmosfære kategorien seks underpunkter, hvor der medvirker til at vurdere hvor god en certificering bygningen kan opnå. De seks underpunkter er: EAc1: Optimal energi performance (op til 19 point): Formålet med den tungest vægtede underpunkt er at reducerer byggeriets samlede energiforbrug. Energiforbruget sammenholdes med en etableret basislinje (bygningsreglementet) og vurderes ved hjælp af en digital energisimuleringsmodel. Alle energibelastninger der indgår i bygningens drift skal indregnes. Jo større reducering i forhold til basislinjen jo flere point. EAc2: On-site vedvarende energi (op til 7 point): Formålet med underpunktet er at maksimere mængden af integrerede vedvarende energikilder, herunder PV. Med udgangspunkt i hvor stor en del af det samlede energiforbrug der dækkes af vedvarende energi, gives der tilsvarende point. Dækkes 13 % af energiforbruget eller over, gives der maksimumpoint. EAc3: Udvidet idriftsættelse (op til 2 point): Formålet er af initierer idriftsættelse tidligt i processen, for at sikre at energisystemer fungerer optimalt. Underpunktet er forbundet med betingelsen vedrørende idriftsættelse af byggeriets energisystemer, og vurderes ud fra samme kriterier. EAc4: Udvidet håndtering af kølemidler (Op til 2 point): Der gives ekstra point for et byggeri helt uden kølemidler eller ved at vælge HVAC komponenter der beviseligt har en minimal effekt på drivhuseffekten. EAc5: Afmåling og verificering (op til 3 point): Ved at implementerer en plan for en fortløbende afmåling af byggeriets energiforbrug i overensstemmelse med fastlagte standarder, kan der opnås ekstra point. EAc6: Grøn energi (Op til 2 point): Der gives point for at implementere off- site vedvarende energikilder. Minimumskravet er en toårig kontrakt på levering af vedvarende energi svarende til mindst 35% af bygningens forbrug. Udover energi og atmosfære kategorien kan solceller spille en rolle i LEED s selvstændige innovation i design kategori. IDc1: Innovation i design (op til 5 point) Denne kategori er projektgruppens mulighed for at opnå point for tiltag der enten går udover de beskrevne minimumskrav for LEED eller fort tiltag der ikke specifikt er dækket i LEED beskrivelserne. Dette kunne eksempelvis være innovative systemer eller byggekomponenter hvor solceller er integrereret. *EAp = Energy and Atmosphere prerequisite *EAc = Energy and Atmosphere credits Sebastian Eberl, DGNB VS. LEED: A COMPARATIVE ANALYSIS, Technische Universität München,

9 SOLCELLERS INDFLYDELSE LEED har et stort fokus på energi (ca. 35 %) og PV vil således kunne være en væsentlig del af at opnå en certificering. Solceller vil tælle højest ved at være integreret i byggeriet (Jf. kriterium EAc2), og hvis de samtidig indgår som en del af en samlet plan om at optimere energiforbruget og maksimere forbruget af vedvarende energi. Solceller forholder sig direkte til LEED certificeringen på følgende måde: Nedsætning af energiforbruget (EAc1): Underkategorien handler basalt set om at nedsætte energiforbruget for bygningen, hvilket i sig selv ikke direkte har at gøre med vedvarende energi, men derimod kvalitet af eks. isolering, dagslys samt tekniske installationer. Det er dog muligt at modregne vedvarende energi imod bygningens energiforbrug, og dermed nedsætte det samlede forbrug i energisimuleringen. Dette kan eksempelvis gøres ved at integrere PV systemer, der således medvirker til point i kategorien. 35% Energi og atmosfære Optimering af vedvarende energi (EAc2): Dette er den underkategori hvor solceller er mest oplagte til at opnå point. Der gives således point for at anvende solceller, eller anden vedvarende energikilde, som en integreret del af byggeriet. Denne underkategori er den næstmest pointgivende, og solceller vil således kunne give et væsentligt bidrag. Herudover kan der opnås point hvis der laves innovative løsninger med solceller denne kategori er ikke på forhånd defineret, og det er således op til projektholdet at argumentere for hvorfor der skal opnås point her. Endelig kan solceller spille en rolle, hvis der leveres grøn energi til bygningen udefra eksempelvis i form af et smart grid. Solcellers inflydelse Nedsætning af energiforbruget Optimering af vedvarende energi

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Totaløkonomi og certificeringsordninger

Totaløkonomi og certificeringsordninger Totaløkonomi og certificeringsordninger Kim Haugbølle Aalborg Universitet InnoBYG, AAU-CPH, 30. januar 2013 khh@sbi.aau.dk Disposition Introduktion Principper Certificeringsordninger DGNB Opsamling 2 Introduktion

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg?

Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI. De digitale dage, UCN 11.04.2013. Hvem er jeg? Hvad omfatter en DGNB-certificering? DGNB-konsulent Tine Steen Larsen, UCN act2learn TEKNOLOGI De digitale dage, UCN 11.04.2013 Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building Council Denmark Certificeret

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING

RENOVERING AF RÆKKEHUS. Amdi Worm Teknologisk Institut ACTIVE HOUSE EVALUERING RENOVERING AF RÆKKEHUS ACTIVE HOUSE Amdi Worm Teknologisk Institut EVALUERING 0 Indholdsfortegnelse Active House radar, evaluering... 2 Introduktion... 2 Radar resultater... 2 Beskrivelse af rækkehuset

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017

DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 DRIFTSENERGI OG INDLEJRET ENERGI DANVAK DAGEN 5. APRIL 2017 SENIORFORSKER HARPA BIRGISDÓTTIR ? Hvilken rolle spiller indlejret energi og drivhusgasser i bygninger i Danmark i dag? 2 Nyeste tal Kontor Parcelhus

Læs mere

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed

Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav. CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Vandinstallationer og komponenter til fremtidens krav CE-mærkning samt Byggevareforordningens fokus på bæredygtighed Ny byggevareforordning Den nye Byggevareforordning (CPR) har erstattet det gamle byggevaredirektiv

Læs mere

Bæredygtighed i energirenovering

Bæredygtighed i energirenovering Bæredygtighed i energirenovering 7. November 0 Præsenteret af: Henrik Poulin Teknologisk Institut Center for bæredygtigt byggeri sektioner Bæredygtighedsgruppen Certificering og kontrol Byggelaboratoriet

Læs mere

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER

INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER INTRO TIL VEJLEDNINGSINDSATS PÅ BÆREDYGTIGHEDSOMRÅDET LCA OG LCC VÆRKTØJER HARPA BIRGISDOTTIR, SENIORFORSKER, SBI Byggepolitisk strategi initiativ 31 Bæredygtighedspakke med en række vejledninger til opførelse

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member

2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member KPMG Flintholm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Vision - at byggeriet: 1. Afspejler KPMG s værdier 2. Viser KPMG som en dynamisk dansk og international ti virksomhed 3. Viser KPMG

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 251 Offentligt N O T AT 27. april 2015 Center for Bygninger Resumé af høringsnotat vedrørende nyt bygningsreglement (BR15) Indledning Bygningsreglementet

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Byggesocietetets Sundhedsudvalg, 26.08.15 Vibeke Grupe Larsen Områdechef Bæredygtighed, NCC Construction 8/27/2015 NCC Construction,

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Fabriksbetongruppen? Brancheforening for fabriksbetonproducenter i Dansk Beton Dansk Beton er en sektion

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Active House - AktivHus Danmark. 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S

Active House - AktivHus Danmark. 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S Active House - AktivHus Danmark 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S Active House - en vision Active House er visionen om at skabe sunde og mere komfortable

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Get Up, Green Up COWI

Get Up, Green Up COWI Get Up, Green Up COWI Hvorfor DK-GBC og DGNB? Mette Qvist, Green Building Council Denmark Byggeri og miljø Byggesektoren er vigtig for miljø og ressourcer 42% energiforbrug i Europa 35% drivhusgas i

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Udviklingstendenser frem mod BR 2020

Udviklingstendenser frem mod BR 2020 Udviklingstendenser frem mod BR 2020 2020 på vej mod 2050 2050 er frygtelig langt at kigge fremad, men dagens nybyggerier skal være fuldt funktionsdygtige i 2050 Vi har to vigtige pejlemærker for 2050:

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi. Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi Leonora Charlotte Malabi Eberhardt ErhversPhD studerende 2 Agenda 1. Den teknologiske udvikling og materialernes betydning 2. Et eksempel på et cirkulært

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist

Green Building Council Denmark. DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Green Building Council Denmark DGNB Danmark erfaringer og fremtid v. Mette Qvist Måling af bæredygtighed Hvordan? Ønske om en dansk tilgang International respekt Afprøvning af 4 bæredygtighedscertificeringsordninger

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri

Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri Udbud og bæredygtigt offentligt byggeri AaK Bygninger stiller krav til bæredygtighed i de kommunale projekter v/bygningschef Peter Munk, Aalborg Kommune AaK Udvikling Befolkningsudviklingen 2016-2028 stiger

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

ANVENDELSE AF BIM MODELLER TIL BÆREDYGTIGHEDS-CERTIFICERING 2011/09/26 ANVENDELSE AF BIM MODELLER TIL BÆREDYGTIGHEDS-CERTIFICERING

ANVENDELSE AF BIM MODELLER TIL BÆREDYGTIGHEDS-CERTIFICERING 2011/09/26 ANVENDELSE AF BIM MODELLER TIL BÆREDYGTIGHEDS-CERTIFICERING ANVENDELSE AF BIM MODELLER TIL BÆREDYGTIGHEDS-CERTIFICERING AGENDA 1. Introduktion 2. Certificeringsmetoder og procesforløb 3. Simuleringsmuligheder metoder sværhedsgrad præcision 4. Konklusion HVEM ER

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

DGNB Eksisterende kontorbygninger NBE formiddagsmøde d. 13. september Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark

DGNB Eksisterende kontorbygninger NBE formiddagsmøde d. 13. september Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark DGNB Eksisterende kontorbygninger NBE formiddagsmøde d. 13. september 2016 Thomas Fænø Mondrup Green Building Council Denmark Agenda Generelt om Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB for eksisterende

Læs mere

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin

»DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer. Jens Rolin »DGNB-certificering af EAL Odense - Erfaringer Jens Rolin 2016-09-30 Agenda 1. Præsentation 2. Status 3. Tanker og indledende planlægning af DGNB certificering 4. Dokumentation af delkriterie 5. Erfaringer

Læs mere

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013

HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, juni, 2013 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer, 2013 24. juni, 2013 Alt bæredygtigt byggeri, både nybyggeri og renovering forudsætter, at man tænker helhedsorienteret

Læs mere

Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus

Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus Evalueringsrapport af bæredygtigheds-kursus INDHOLDSFORTEGNELSE Kursusindhold side 3 Baggrund og formål side 3 Forløb side 3 Deltagere side 3 Evaluering side 4 Udbytte side 4 Konklusion og anbefaling side

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

»DGNB-certificering og hospitalsbyggeri

»DGNB-certificering og hospitalsbyggeri »DGNB-certificering og hospitalsbyggeri Maj Agerbæk Jakobsen Seniorkonsulent DGNB Auditor, LEED Green Associate, BREEAM International Assessor og BREEAM Nor Revisor »Agenda 1. Hvorfor bæredygtighed 2.

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Energy Renovation of Existing Buildings. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Energy Renovation of Existing Buildings Diskussionsoplæg om Klimaløsninger i Workshop Gruppe 2 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Tre drivende faktorer for energibesparelser Klima Det er værre, end vi

Læs mere

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energieffektivisering af bygninger. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energieffektivisering af bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Krav til bygninger nu og fremover Bygningsreglementet blev strammet i 2006 for nye bygninger med omkring 25 % for eksisterende bygninger

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) - vores bidrag til BREEAM certificeringssystemet - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger udgør op til

Læs mere

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig

Bæredygtige byggevarer. Chefkonsulent Anette Berrig Bæredygtige byggevarer Chefkonsulent Anette Berrig abg@danskbyggeri.dk Hvem er Dansk Beton? Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation) Blevet stiftet

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) med innovativ didaktik.

Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) med innovativ didaktik. Naturvidenskabeligt grundforløb (NV) med innovativ didaktik. Om innovation: Uddrag fra innovationsopgaven af AT, UVM, 2014 Ved et forslag til en innovativ løsning forstås, at forslaget tilfører den konkrete

Læs mere

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv

Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Arkitektur og bæredygtighed i dansk boligbyggeri Konference i Dansk Arkitektur Center den 8. januar 2004 Byggeriets ressourceforbrug i globalt perspektiv Claus Pilvang, NIRAS 1 Claus Pilvang Regeringens

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Arkitektur og energi

Arkitektur og energi Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Danmarks

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU

Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem. Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Kommunernes udfordringer over de næste 10 år ifm. overgang til nyt energisystem Katherine Richardson Professor og Prodekan, KU Overordnede budskaber: 1. Energiforsyningssikkerhed og klimaproblematikken

Læs mere

Miljøindikatorer - for bygninger

Miljøindikatorer - for bygninger Miljøindikatorer - for bygninger Klaus Hansen Energi og Miljø SBi Fokus Aktuel situation i DK og EU Energi- og materialeforbrug CEN om miljøvurdering af bygninger og byggevarer LCA og miljøindikatorer

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed

Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Etablering og drift af rådgivningsvirksomhed Bæredygtigt og energieffektivt byggeri Præsenteret af Flemming J. Kristensen President Leif Hansen Inc. EUR ING, LEED AP Agenda Præsentation af LHE Etablering

Læs mere

Mangler forsidebillede (baggrund) Hvad er energi- og miljørigtigt byggeri?

Mangler forsidebillede (baggrund) Hvad er energi- og miljørigtigt byggeri? Mangler forsidebillede (baggrund) Hvad er energi- og miljørigtigt byggeri? Selvbyggede halmhuse med muldtoiletter i økologiske kollektiver? Grimme bygninger som er alt for dyre at bygge!? Selvbyggede

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere