SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI"

Transkript

1 SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

2 Et byggeris værdi og omdømme kan øges via en grøn certificering Denne pjece gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer på det Danske marked. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion - Hvorfor en grøn certificering? Certificeringer - DGNB - LEED - BREAM - Svanen Andre - CRADLE TO CRADLE - ACTIVE HOUSE

3 Indledning I forlængelse af klima og miljødebatten, er det efterhånden gået op for de fleste aktører i dansk byggeri, at bæredygtighed er et begreb der er kommet for at blive. Co2 målsætninger, energirammer, miljølovgivning osv. er med til at motivere byggeriet til at sætte højere standarder for hvordan vi forvalter vores klodes sparsomme ressourcer. Bæredygtighed er et bredt og komplekst begreb, og der er mange meninger om hvad det egentlig indebærer samt hvordan en bygning bliver bæredygtig. Mere og mere ambitiøse energikrav og lovgivning vedrørende bygningers energiforbrug betyder at det er svært at udføre tidssvarende bygninger uden at integrere vedvarende energi i bygningens design. Generelt kan det siges, at grønne certificeringer er for dem der ønsker at gå længere end gældende lovgivning, og som ønsker at profilere deres byggeri særligt igennem bæredygtige tiltag. En certificering er således et målbart og konkret redskab til at påvise og profilere de tiltag man som bygherre, ejendomsudvikler, ingeniør eller arkitekt kan gøre i forbindelse med bæredygtighed. Samtidig er det diverse aktørers mulighed for at være på forkant med lovgivning, og dermed udfører bygninger der vil, bevare deres værdi over tid. Det er således mange potentielle fordele ved at certificere sit byggeri. Miljøcertificerede udlejningsejendomme har en højere udlejningsgrad, en højere leje, en højere salgsværdi og en længere levetid*. Det kan tilføjes, at miljøcertificerede bygninger som hovedregel også har et bedre indeklima, mindre afgasning og en væsentligt mindre miljømæssig belastning. Det har betydning for velvære og produktivitet og kan være et led i både lejernes og investorernes CSR-politik. En bæredygtighedscertificeret bygning sender således et tydeligt signal til omverden om et grønt byggeri, der går forrest, når det gælder miljøspørgsmål. Denne rapport gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer på det danske marked. Solcellers kvalitative rolle i et byggeris samlede bæredygtighed vil altid være en projektspecifik afvejning af forskellige parametre, og følgende skal derfor betragtes som vejledende. HVORFOR EN GRØN CERTIFICERING? Bygherre: For bygherre kan et certificeret byggeri medvirke til en forøget udlejningsgrad og en større mulighed at bevarer salgsværdien over tid. Generelt vil certificerede byggerier været designet med godt indeklima, sunde materialer samt vedvarende energikilder og minimalt ressourceforbrug. Dette gør dem robuste i forhold til eksempelvis stigende energikrav og energipriser, hvilket også medvirker til en øget værdi af byggeriet. For offentlige bygherre er certificerede bygninger herudover en mulighed for at fremvise en harmoniseret og målbar standard for bæredygtighed, der går længere end gældende lovgivning Rådgiver: For rådgivere kan en certificeringsproces medvirke til positiv omtale samt øget viden om bæredygtighed. En certificering kan være et redskab der på en målbar måde kommunikere hvilke tiltag der er taget i forbindelse med rådgivning og kan således være et nyttigt redskab til at kommunikere de ydelser der er udført. Leverandører: Producenter der kan dokumenterer en god miljøpraksis vil i stigende grad have en markedsfordel. Mange af de bagvedliggende metodikker der anvendes til at dokumenterer bæredygtighed for produkter er herudover de samme som anvendes på bygninger, eksempelvis livscyklusanalyse, og der vil derfor være en naturlig sammenhæng imellem grønne produkter og byggerier. * https://www.realdaniadebat.dk/erhvervsforum/pages/mereendetmærke.aspx

4 DGNB INDLEDNING Der findes i dag flere certificeringsordninger, der hver giver deres bud på, hvordan bæredygtighed i byggeri kan måles. I Danmark har Green Building Council valgt, at vi skal lægge os op ad den tyske certificeringsordning, DGNB. 1. Miljømæssig kvalitet 2. Økonomisk kvalitet DGNB blev introduceret i 2009 og er dermed en forholdsvis ny ordning. Systemet er baseret på tre ligeværdige søjler i form af social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, der alle tre vægter lige meget. Hertil kommer en analyse af den procesmæssige og tekniske kvalitet. DGNB certificerer byggerier ud fra et holistisk perspektiv, baseret på fem overordnede kriteriegrupper. I de fem grupper tilstræbes: 1. Miljømæssig kvalitet - byggeri med lavt ressourceforbrug og med lave emissioner af miljøbelastende stoffer for bygningens samlede levetid. 2. Økonomisk kvalitet - byggeri med lave totalomkostninger for bygningens samlede levetid. 3. Sociokulturel og funktionel kvalitet 3. Sociokulturel og funktionel kvalitet - byggeri med højt niveau af brugsfunktionalitet og design samt sundhedsfremmende komfort. 4. Teknisk kvalitet - byggeri med højt niveau af teknisk design if.t. sikkerhed og vedligeholdelse. 4. Teknisk kvalitet 5. Proceskvalitet 5. Proceskvalitet - byggeri med veltilrettelagt og veludført planlægnings- og konstruktionsfase. Indenfor de fem gruppe er der en række underkriterier som der hver især gives point indenfor. Når de opnåede point tælles sammen kan en bygning, alt efter hvor godt den præsterer, certificeres med bronze, sølv eller guld. For at kunne opnå en certificering kræves således fokus på både social miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Overblik over DGNB systemet

5 RELEVANTE KRITERIER I forbindelse med opnåelse af DGNB certificering kan solceller indgå som et vigtigt element til at opnå point indenfor miljømæssig kvalitet kriteriegruppen. Vurderingen af den miljømæssige kvalitet i DGNB er især bygget op omkring en LCA en livscyklus analyse. LCA er en metode til at vurdere, hvilke potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug der er knyttet til et produkt, eksempelvis et byggemateriale. At miljøaftrykket vurderes i et livscyklusperspektiv medfører en analyse af byggeriets miljømæssige aftryk indenfor både fremstilling, brug, bortskaffelse og evt. genanvendelse. Metoden indebærer en vurdering af diverse bygningsdele indenfor en defineret tidsperiode og kvalificeres ved at den certificerede bygning sammenlignes med et lignende byggeri. Kriterium 1-5 (Samlet miljøaftryk): Kriterierne fra 1-5 vurderer bygningens samlede miljømæssige fodaftryk med udgangspunkt i en LCA analyse. Der optjenes således point ved at have et så lille miljøaftryk som muligt. Herunder gennemgås kort de forskellige kriterier. - Formålet med kriterium 1 er at reducere det globale opvarmningspotentiale (GWP) - også kaldet drivhuseffekten. Som indikator anvendes emission af CO2 på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 2 er at reducere potentialet for ozonnedbrydning, og dermed UV stråling. Som indikator anvendes emission af R11-ævivalenter på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 3 er at reducere atmosfæriske sporgasser, også kaldt summer smog. Som indikator anvendes emission af C2H4- ævivalenter på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 4 er at reducere risikoen for forsuring af jord, luft og vand der ofte udsættes for syrepåvirkning. Som indikator anvendes emission af SO2-ævivalenter på baggrund af LCA en. - Formålet med kriterium 5 er at reducere eutrofiering, som fører til forøget algevækst, iltsvind og fiskedød. Reduktion af dette opnås via en reduktion af indholdet af næringssalte som udledes til søer og vandløb fra industri og landbrug. Som indikator anvendes emission af PO4- ævivalenter på baggrund af LCA en. Alle disse kriterier har i et livcyklusperspektiv at gøre med anvendelsen af energi, da det vurderes hvorvidt den energi et byggeri forbruger igennem både produktion, drift og nedtagning/renovering er skadelig for miljøet. Solceller nævnes specifikt i forbindelse med LCA metoden som, værende en faktor der skal modregnes i el-behovet til bygningsdrift. Solenergi tæller således positivt i forhold til at vurdere bygnings miljøaftryk under brug. Solceller vil således kunne have en positiv indflydelse på den samlede LCA opgørelse, og således byggeriets interessenter i at opnå point i kriterium 1-5. Kriterium (Energiforbrug): Kriterierne fokuserer på forholdet imellem fossilt versus vedvarende energiforbrug og er således yderst relevante i forhold til brugen af solceller. Indenfor begge kriterier opereres der med primærenergi der er et begreb, der bruges i forbindelse med energirammeberegninger. Forskellige energiformer vægtes forskelligt i beregningen da ikke alle energiformer er lige belastenede. - I kriterium 10 gives der point for at nedsætte forbruget af primær energi fra ikke-vedvarende energiressourcer. LCA en benytter referenceværdier for el og fjernvarme i Danmark, dvs. at energibehovet ikke afhængigt af bygningens geografiske placering da der regnes med gennemsnitstal for hele Danmark. Ved at anvende solenergi på byggeriet, eller som en del af produktionerne af byggematerialer, vil det selvsagt være muligt at nedsætte forbruget af fossile brændsler, og således optjene point. - I kriterium 11 gives der point for at minimere det primære energiforbrug samt for at forøge procenten af vedvarende energikilder. For begge kriterier gælder det, at der udføres en beregning af energibehovet for den aktuelle bygning, og resultatet heraf sammenlignes med en referencebygning. For kriterium 10 gælder det, at et lavere energiforbrug i forhold til standardværdien vil give en bedre performance. Vedvarende energikilder som f.eks. solceller vil således give et positivt udfald, da disse modregnes energiforbruget (dog kan forbruget aldrig blive mindre end 0). For kriterium 11 gælder det, at jo større procentdel af vedvarende energiressourcer der indgår i beregningen i forhold til det samlede energiforbrug, jo bedre performance. Her er solceller et oplagt valg til at forøge denne mængde.

6 SOLCELLERS INDFLYDELSE De nævnte kriterier er centrale indenfor miljøkriteriegruppen, og er afgørende for den samlede pointscore og dermed mulighed for at blive certificeret. Indenfor alle kriterierne gives der point på en skala fra Alle kriterier vægter dog ikke lige tungt, og hvert kriterium har således en såkaldt relevansfaktor der beskriver hvad de opnåede point skal ganges med i den samlede vurdering. Kriterium 1 - Potentiale for global opvarmning (GWP) har den højeste relevansfaktor, nemlig 3, hvilket vil sige at de opnåede point skal ganges med 3. Det samme har kriterium 10 - Primær, ikke vedvarende, energiforbrug mens kriterium 11 - Totalt primærenergiforbrug samt vedvarende primær energiforbrug har en relevansfaktor på 2. Disse kriterier vægtes således alle højt i den samlede vurdering af byggeriets miljømæssige kvalitet. Indenfor DGNB vurderer man generelt den samlede kvalitet ved at sammenligne de registrerede effekter med et sammenligneligt byggeri. Dette sikrer at der kun gives toppoint til byggerier der udemærker sig i forhold tilsvarende byggerier, og at DGNB certificerede bygninger således adskiller sig positivt. Certificeringen er således en garant for den højeste standard af holistisk bæredygtighed. Generelt kan det siges, at jo tidligere i processen man inddrager et certificeringsforløb, jo mere værdi får man ud af de planlægningsredskaber en certificering indeholder. Hvis solceller indgår som en integreret del af et holistisk projektforløb, kombineret med eksempelvis andre bæredygtige energitiltag eller systemer der eksempelvis nedsætter brugen af kemikalier, kan teknologien spille en stor rolle i en DGNB certificering. 1. Miljømæssig kvalitet Solcellers inflydelse Samlet miljøaftryk Energiforbrug Egen (3XN) DGNB materiale - Danish green building council Overblik over DGNB systemet

7 LEED INDLEDNING Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) er et amerikansk udviklet certificeringssystem der bruges til at vurdere den samlede kvalitet af bæredygtige tiltag i en bygning. 1: Bæredygtig byggegrund 2: Vandeffektivitet 3: Energi og atmosfære 4: Materialer og ressourcer LEED kan benyttes både på eksisterende bygninger og nybyggeri, og den er tilpasset forskellige bygningstyper. Certificeringen tager udgangspunkt i amerikanske standarder, hvilke gør processen sværere i Danmark, men omvendt gør det lettere at sammenligne certificerede bygninger internationalt LEED systemet består af en række certificeringsspecifikationer tilpasset forskellige bygningstyper og regionale forhold. Grundsubstansen er dog et samlet certificeringssystem der, ligesom DGNB, er opdelt i en række kategorier hvor der gives point efter en række underkriterier. Herudover er der en række betingelser som byggeriet skal leve op til for at kunne komme i betragtning til en certificering. Kategorier og point varierer imellem eksempelvis bygnings- og byplanscertificering, men generelt består LEED af fem kategorier: 1: Bæredygtig byggegrund, 2: Vandeffektivitet, 3: Energi og atmosfære, 4: Materialer og ressourcer og 5: Indendørs luftkvalitet. Indenfor LEED s pointsystem kan der maksimalt opnås 110 point. Der kan certificeres i fire kategorier Platin opnås ved 80 point eller mere, guld opnås ved 60, sølv opnås ved 50 point mens en basis certificering opnås ved 40 point. 5: Indendørs luftkvalitet Overblik over LEED systemet

8 RELEVANTE KRITERIER Kategorien hvori solceller har afgørende indflydelse energi og atmosfære er den tungest vejende kategori og tæller for 35 % af den samlede certificering. Energi og atmosfære EA) Energi og atmosfære kategorien består af henholdsvis 3 betingelser (EAp)* og 6 underkategorier (EAc)*. De tre betingelser skal efterleves hvis bygningen overhovedet skal kunne opnå en certificering er: EAp1: Fundamental idriftsættelse af byggeriets energisystemer: Denne betingelse handler om opfølgning på idriftsættelse af energiinstallationer og dokumentering af deres performance. Dette skal gøres af uafhængig tredjepart. EAp2: Optimer energi performance: Med udgangspunkt i en defineret basislinje for bygningers energiforbrug skal byggerier der aspirerer til en LEED kunne dokumenterer en 10 % forbedring for nybyggerier og en 5 % forbedring for renovationer. Den fastlagte basislinje er baseret på standarder der er godkendt af USGBC (U.S Green Building Counsil). Dette kunne i en Dansk kontekst være bygningsreglementet. EAp3: Håndtering af kølemidler: Der skal ved projektets begyndelse udføres en plan for at udfase kølemidler i HVAC og R (Heating, Ventilation, AirCon og Refrigeration) systemer. Udover de tre betingelser indeholder energi og atmosfære kategorien seks underpunkter, hvor der medvirker til at vurdere hvor god en certificering bygningen kan opnå. De seks underpunkter er: EAc1: Optimal energi performance (op til 19 point): Formålet med den tungest vægtede underpunkt er at reducerer byggeriets samlede energiforbrug. Energiforbruget sammenholdes med en etableret basislinje (bygningsreglementet) og vurderes ved hjælp af en digital energisimuleringsmodel. Alle energibelastninger der indgår i bygningens drift skal indregnes. Jo større reducering i forhold til basislinjen jo flere point. EAc2: On-site vedvarende energi (op til 7 point): Formålet med underpunktet er at maksimere mængden af integrerede vedvarende energikilder, herunder PV. Med udgangspunkt i hvor stor en del af det samlede energiforbrug der dækkes af vedvarende energi, gives der tilsvarende point. Dækkes 13 % af energiforbruget eller over, gives der maksimumpoint. EAc3: Udvidet idriftsættelse (op til 2 point): Formålet er af initierer idriftsættelse tidligt i processen, for at sikre at energisystemer fungerer optimalt. Underpunktet er forbundet med betingelsen vedrørende idriftsættelse af byggeriets energisystemer, og vurderes ud fra samme kriterier. EAc4: Udvidet håndtering af kølemidler (Op til 2 point): Der gives ekstra point for et byggeri helt uden kølemidler eller ved at vælge HVAC komponenter der beviseligt har en minimal effekt på drivhuseffekten. EAc5: Afmåling og verificering (op til 3 point): Ved at implementerer en plan for en fortløbende afmåling af byggeriets energiforbrug i overensstemmelse med fastlagte standarder, kan der opnås ekstra point. EAc6: Grøn energi (Op til 2 point): Der gives point for at implementere off- site vedvarende energikilder. Minimumskravet er en toårig kontrakt på levering af vedvarende energi svarende til mindst 35% af bygningens forbrug. Udover energi og atmosfære kategorien kan solceller spille en rolle i LEED s selvstændige innovation i design kategori. IDc1: Innovation i design (op til 5 point) Denne kategori er projektgruppens mulighed for at opnå point for tiltag der enten går udover de beskrevne minimumskrav for LEED eller fort tiltag der ikke specifikt er dækket i LEED beskrivelserne. Dette kunne eksempelvis være innovative systemer eller byggekomponenter hvor solceller er integrereret. *EAp = Energy and Atmosphere prerequisite *EAc = Energy and Atmosphere credits Sebastian Eberl, DGNB VS. LEED: A COMPARATIVE ANALYSIS, Technische Universität München,

9 SOLCELLERS INDFLYDELSE LEED har et stort fokus på energi (ca. 35 %) og PV vil således kunne være en væsentlig del af at opnå en certificering. Solceller vil tælle højest ved at være integreret i byggeriet (Jf. kriterium EAc2), og hvis de samtidig indgår som en del af en samlet plan om at optimere energiforbruget og maksimere forbruget af vedvarende energi. Solceller forholder sig direkte til LEED certificeringen på følgende måde: Nedsætning af energiforbruget (EAc1): Underkategorien handler basalt set om at nedsætte energiforbruget for bygningen, hvilket i sig selv ikke direkte har at gøre med vedvarende energi, men derimod kvalitet af eks. isolering, dagslys samt tekniske installationer. Det er dog muligt at modregne vedvarende energi imod bygningens energiforbrug, og dermed nedsætte det samlede forbrug i energisimuleringen. Dette kan eksempelvis gøres ved at integrere PV systemer, der således medvirker til point i kategorien. 35% Energi og atmosfære Optimering af vedvarende energi (EAc2): Dette er den underkategori hvor solceller er mest oplagte til at opnå point. Der gives således point for at anvende solceller, eller anden vedvarende energikilde, som en integreret del af byggeriet. Denne underkategori er den næstmest pointgivende, og solceller vil således kunne give et væsentligt bidrag. Herudover kan der opnås point hvis der laves innovative løsninger med solceller denne kategori er ikke på forhånd defineret, og det er således op til projektholdet at argumentere for hvorfor der skal opnås point her. Endelig kan solceller spille en rolle, hvis der leveres grøn energi til bygningen udefra eksempelvis i form af et smart grid. Solcellers inflydelse Nedsætning af energiforbruget Optimering af vedvarende energi

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer?

Agenda. Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Agenda Totaløkonomi i energineutralt byggeri Hvorledes sikres det beslutningsmæssige grundlag for CO-2 neutrale byggerier & renoveringer? Totaløkonomi i energineutralt byggeri Energiberegner Brugervenlig

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

27. Oktober 2012 www.oertoft.com

27. Oktober 2012 www.oertoft.com 1 Agenda Introduktion Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Keep it simpel simple løsninger Vester Voldgade 123 energiscreening I intentioner med renovering I vedvarende energiformer I indeklima I projektering

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS)

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems (GBCS) - vores bidrag til BREEAM certificeringssystemet - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger udgør op til

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Bæredygtige certificeringssystemer. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Vejleder: Claus Tejsner

Bæredygtige certificeringssystemer. 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Vejleder: Claus Tejsner Bæredygtige certificeringssystemer 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen VIA University College Vejleder: Claus Tejsner Stud. Nr. 122942 13-05-2013 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Claus

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014

Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Udbud af bæredygtigt byggeri en inspirationsfolder UDKAST 26-06-2014 Forord Denne folder er udarbejdet på basis af en serie workshops om Udbud & Bæredygtighed, som blev afholdt i Innobyg udviklingsprojektet

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i. Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Uddannelser udviklet af erhvervsskolerne i region Sjælland, Erhvervsakademi Sjælland samt Ingeniørhøjskolen i København Praktiske generelle oplysninger: Økonomi:

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008

Solceller. Byens Netværk, d. 17. september 2008 Solceller DONG Energy og solceller, Byens Netværk, d. 17. september 2008 - Hvorfor solceller - Nøgletal, forskning/udvikling m.m. - Politisk opbakning - Eksempler på anlæg - DONG Energy's ydelser - Spørgsmål?

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804

EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Ejer: Nr.: Udstedt: Gyldig til: [Firmanavn] MD-XXXXX-DA xx-xx-xxxx xx-xx-xxxx 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 Ejer: Papiruld Danmark A/S Nr.: MD-14002-DA Udstedt: 21-05-2014 Gyldig til: 21-05-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Råmaterialer

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland.

Danmark med regioner. Region Nordjylland. Region Midtjylland. Region Hovedstaden. Region Syddanmark. Region Sjælland. 2 www.regionmidtjylland. Herningsholm Erhvervsskole 25. juni 2013 Energioptimering af byggeri www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland Region Midtjylland Region Hovedstaden Region Syddanmark Region Sjælland

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012

Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Together we can do it. Niels Højmark-Nielsen Oktober 2012 Agenda Præsentation af YIT Præsentation af YIT s CAFM-system YIT s service MainManager system YIT Danmark 2 YIT A/S Præsentation af YIT A/S YIT

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek

Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Analyse af helhedsrenovering med ERT - EnergiRenoveringsTjek Energirenoveringer indeholder mange udfordringer. Succesfulde helhedsrenoveringer kræver ekstra meget omtanke og derfor kan man drage fordel

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan

Klimavenlig virksomhed. Hvorfor & Hvordan Klimavenlig virksomhed Hvorfor & Hvordan Det globale perspektiv Vores verden er truet af global opvarmning og klimaforandringer grundet øget drivhuseffekt For at undgå uoprettelig skade på naturen, skal

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år

Fremtidens huse. skal ikke holde i 100 år Fremtidens huse skal ikke holde i 100 år Danske leverandører skal på banen med præfabrikerede elementer, mener arkitekten der stablede klodserne til det mest omfattende passivhusbyggeri n Af Bjarne Madsen

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres

Tjenesteydelser fra virksomheder, der er certificerede efter EMAS, ISO14001 og OHSAS 18001 eller lignende skal prioriteres Politik Varer og tjenesteydelser skal være bæredygtige og opfylde minimumskrav til arbejdsløn, arbejdsforhold, arbejdsmiljø, miljø, klima, demokrati og social ansvarlighed. Tjenesteydelser fra virksomheder,

Læs mere

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter,

Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Bæredygtige bygninger og byggeri og virkelighedens udfordringer Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker, forfatter, Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000 5000 4000

Læs mere

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe

Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter. 1. juni 2011. v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Bygherreforeningens kick off seminar Aktuelle energispareaktiviteter 1. juni 2011 v/ projektchef Dorthe Bechmann, Viegand & Maagøe Hvor kommer jeg fra: Viegand & Maagøe: konsulentvirksomhed indenfor energibesparelser

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri

Commissioning Kvalitetsstyring af byggeri Kvalitetsstyring af byggeri Totaløkonomi i byggeprojekter Drift, vedligehold, opførelse, indeklima, afgifter, energiforbrug 1 Samordnet design og idriftsættelse Hvad vil vi opnå? Hvad er Commissioning?

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer

Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer Region Hovedstaden som bæredygtig indkøber Muligheder og udfordringer v/kirsten Jensen, Indkøbschef, Region Hovedstaden Seminar i Selskab for grøn teknologi den 7. december 2011 Region Hovedstaden som

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S

ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed. l a d i n g arkitekter + konsulenter A/S ENERGIFORBRUG - forventninger og virkelighed 1 4D - ét af verdens mest energieffektive byggeprojekter Bæredygtighed i 4 Dimensioner 2 Bag 4D projektet står: Nordkranen A/S By & Havn Lading arkitekter +

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg!

Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fjernkøling: det billige, stabile og CO2-venlige valg! Fordele ved fjernkøling Miljøfordele betydelig CO2-reduktion (op til 70 %) Lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ØKONOMIbesparelser på op

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Smart Energy eller Smart Energi

Smart Energy eller Smart Energi Smart Energy eller Smart Energi - hvad er det og nogle eksempler? v/göran Wilke, Exergi Partners Exergi - Energiens nytteværdi i grænselandet energieffektivisering, grøn IT og forbrugerindsigt Energipolitisk

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere