Region Hovedstadens Psykiatri Opfølgning på satspuljen for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstadens Psykiatri Opfølgning på satspuljen for"

Transkript

1 Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt Økonomi- og Planlægningsafdelingen Kristineberg København Ø. Telefon Direkte Fax Mail Web Dato: 26. august 2016 Region Hovedstadens Psykiatri Opfølgning på satspuljen for Region Hovedstadens Psykiatri er i henvendelse fra Sundheds- og Ældreministeriet af 27. maj 2016 blevet bedt om at redegøre for den konkrete anvendelse af midlerne fra den ekstraordinære satspulje Nedenfor følger redegørelsen for realiseringen af de konkrete indsatser. 1. Mere kapacitet af høj kvalitet 1.1 Kortere ventetider Fra 1. september 2015 blev patienter med psykisk sygdom ligestillet med somatiske patienter og dermed omfattet af en udrednings- og behandlingsret. Dette indebærer ret til en afsluttet udredning inden for en måned og differentieret ret til behandlingsopstart inden for en eller to måneder efter udredning. Fra 1. oktober 2016 bliver også behandlingsretten skærpet til én måned. Siden 2014 har Region Hovedstadens Psykiatri arbejdet intensivt med at nedbringe ventelisterne. Med ressourceløftet fra den ekstraordinære satspulje er det blevet muligt at udbygge behandlingskapaciteten og dermed nedbringe ventelisterne yderligere. Figur 1: Gennemsnitlig ventetid, januar 2014-marts 2016

2 Som det fremgår af ovenstående figur, er der sket en tydelig reduktion af ventetiderne til udredning og behandling for både børn og unge samt for voksne. Samtidig med ventelistenedbringelsen har Region Hovedstadens Psykiatri gennem de seneste år oplevet en markant stigning i antallet af patienter i behandling. Stigningen fra 2009 til 2015 er på 24 %, og de seneste to år har den været på 7 % årligt. Psykiatrien forventer ikke, at udviklingen vil stagnere, og behandlingskapaciteten vil således også de kommende år komme under pres. Som følge deraf er det vurderingen, at kapacitetsudbygninger også vil være nødvendige i årene fremover. Dette både i form af investeringer i de fysiske rammer og ved at ansætte flere behandlere Private samarbejdshospitaler Arbejdet med at nedbringe ventetiden er foretaget gennem flere indsatser, bl.a. ved at indgå samarbejdsaftaler med privathospitaler. Region Hovedstadens Psykiatri har samarbejdsaftaler med 4 private hospitaler. Ved visiteringsprocessen bliver det vurderet, hvorvidt behandlingsretten kan overholdes inden for regionens egen kapacitet. Vurderes dette ikke at være muligt, bliver patienten henvist til behandling på et privat samarbejdshospital Anvendelsen af den private kapacitet Der har i 1. halvår 2016 været 105 henvisninger fra Psykiatriens Centrale Visitation (CVI) til de private samarbejdshospitaler, 92 fra børne- og ungdomspsykiatrien og 13 fra voksenpsykiatrien. 1.2 Flere ansatte og mere tværfaglighed Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af ansatte inden for forskellige personalegrupper. Tallene dækker over månedslønnede medarbejdere (timelønnede er ikke medregnet) og er opgjort i hele årsværk Udvikling i ansættelser i psykiatrien opdelt på forskellige personalegrupper Tabel 1: Udviklingen i antal årsværk 2015 og 2016 Personalegruppe Ultimo 2015* Medio 2016* Difference Andet sundhedspersonale Ergoterapeuter Fysioterapeuter Lægepersonale Pædagogisk personale Psykologer Socialrådgivere SOSU-personale Sygeplejersker Sum *Indeholder personale, der var ansat henholdsvis ultimo 2015 og juni 2016 Side 2

3 Bemærk, at Region Hovedstadens Psykiatri samtidig med tilførslen af ressource fra den ekstraordinære satspulje, har været nødsaget til at gennemføre store omstruktureringer og besparelser i forbindelse med budget 2015 og Sammensætning af personalegrupper Af nedenstående figur ses personalesammensætningen, hvoraf det fremgår at knap to tredjedele af det behandlende personale er sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter. Figur 2: Personalegruppernes sammensætning, juni Mere behandling af høj kvalitet Formålet med satspuljeaftalen er at understøtte, at mennesker med psykiske lidelser får hurtig diagnostik, udredning og behandling af høj kvalitet. Desuden, at indsatsen ensartes, så man over hele landet kan være sikker på at blive mødt med den samme behandling af høj kvalitet. Danske Regioner har derfor udarbejdet en række anbefalinger for, hvordan der kan ske en styrkelse af kvaliteten i psykiatrien. Dette er blandt andet sket ved at indføre landsdækkende pakkeforløb med det formål at øge kvaliteten og effektiviteten i psykiatrien. Målet er bedre forløb for patient og pårørende samt flere gode leveår for psykisk syge Arbejdet med pakkeforløbene De første pakkeforløb blev udarbejdet tilbage i 2012, og blev implementeret i en periode på seks måneder. Pakkeforløbene har været gældende siden 1. januar I første omgang er der fokuseret på ambulante pakkeforløb på hovedfunktionsniveau inden for det ikke-psykotiske område plus en udredningspakke til patienter med uklare symptomer. Arbejdet med udarbejdelsen af pakkeforløb for de resterende ikkepsykotiske områder er påbegyndt, ligesom de forskellige nye pakkeforløb for incident og prævalent skizofreni Side 3

4 1.3.2 Implementerede pakkeforløb Foreløbig er der implementeret 15 pakkeforløb på det voksenpsykiatriske område og 6 inden for børne- og ungdomspsykiatrien. Nedenfor fremgår det inden for hvilke områder, der er implementeret pakkeforløb. Behandlingspakker for voksne ADHD Angst og social fobi Prævalent skizofreni Incident skizofreni Bipolar affektiv sindslidelse Depressiv enkeltepisode Periodisk depression Spiseforstyrrelser PTSD Evasiv forstyrrelse Emotionel ustabilitet Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion OCD Forløbsbeskrivelse retspsykiatri Udredningspakke Kilde: Danske Regioner Behandlingspakker for børn og unge ADHD Depression Udviklingsforstyrrelse Anoreksi OCD Udredningspakke Andelen af patienter der indgår i pakkeforløb fordelt på den enkelte pakke Det er Region Hovedstaden Psykiatris Centrale Visitation (CVI), der forestår fordelingen af patienterne til de enkelte pakkeforløb. Fordeling af antal henvisninger til de enkelte pakkeforløb fremgår af figuren nedenfor. Figur 3: Henvisninger på pakkeforløb, 1. halvår 2016 Side 4

5 1.4 Øget effektivitet og ressourceanvendelse Region Hovedstadens Psykiatri er i gang med en større omstilling, som indebærer udbygning og udvikling af den ambulante kapacitet, styrkelse af fagligheden, nedbringelse af tvang samt sikring af en fortsat effektiv anvendelse af ressourcerne. På trods af, at Region Hovedstadens Psykiatri ikke ydelsesafregnes er der meget fokus på aktivitet. Der udarbejdes interne aktivitetsbudgetter med henblik på at fastsætte mål for aktiviteten Arbejdsindsatser i forhold til forbedret ressourceudnyttelse Region Hovedstadens Psykiatri arbejder med forbedringskultur på alle niveauer, med henblik på at forbedre behandlingen og samarbejdet omkring de fælles mål for psykiatrien. Det overordnede mål er løbende og systematisk at skabe værdi for patienten. Forbedringskulturen hjælper med til, at der fokuseres på prioritering, effektivisering af arbejdsgange og på at fastholde de forbedringer, der løbende opnås. Der arbejdes med en fortsat forbedring af arbejdsmetoder og en væsentlig del af arbejdet er at inddrage brugerne og sikre ensartethed i behandlingstilbud, behandlingsformer og arbejdsgange. Forbedringsarbejdet sikrer, at de opnåede forbedringer implementeres i hele organisationen. Gennem en sammenhængende målstyringssløjfe med koordinerede, ugentlige forbedringsmøder i hele organisationen optimeres driften, hvorefter læring og resultater forbedres på tværs af organisationen Antal patienter pr. behandler opdelt på ambulant/stationær behandling Region Hovedstadens Psykiatri har gennemført og er fortsat i gang med en større omstilling med henblik på at udbygge og udvikle den ambulante kapacitet. Omstillingen fra indlæggelse til ambulant behandling i eget nærmiljø er påbegyndt og den lokale ambulante psykiatris akutte og intensive udgående funktioner er blevet udbygget for at skulle forebygge og erstatte indlæggelse. Dette afspejles i nedenstående tabel, hvor data over antallet af patienter i behandling fra 1. halvår 2015 og 1. halvår 2016 fremgår. Tabellen viser en reduktion i antallet af patienter i stationær behandling, og samtidig en stigning i antallet af patienter i ambulant behandling. Samme mønster gør sig gældende for behandlerantallet, der er reduceret i den stationære behandling og øget i den ambulante. Samtidig forholder antallet af patienter pr. behandler inden for både ambulant og stationær behandling sig på nogenlunde samme niveau, hvis man sammenligner data fra 1. halvår 2015 med 1. halvår Oversigt over antal patienter pr. behandler opdelt på ambulant/stationær behandling Stationære Afvigelse Antal behandlere Antal patienter Patienter pr. behandler 19,53 19,27-0,26 Side 5

6 Ambulante Afvigelse Antal behandlere Antal ambulante og tværfaglige besøg (1. halvår) Behandlerbesøg pr. arbejdsdag 2,5 2,6 0,1 Antal patienter Patienter pr. behandler 24,63 24,48-0,15 * Behandlere er opgjort på forskellig vis inden for stationær og ambulant behandling. - Stationære behandlere indbefatter læger og psykologer - Ambulante behandlere indbefatter alle, der kan registrere ydelser Antal kontakter pr. behandler opdelt på ambulant behandling Kontakter defineres her som situationer, hvor behandleren mødes med patienten, og i første halvår 2016 har der været ambulante og tværfaglige besøg/kontakter. Der er budgetteret med behandlere, heri også medregnet fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det giver et gennemsnitligt antal besøg pr. behandler på 262 kontakter for første halvår 2016, hvilket svarer til ca. 44 kontakter pr. behandler om måneden. Antal kontakter pr. behandler er omkring 2,6 pr. arbejdsdag (i modellen regnes der med 202 arbejdsdage pr. behandler pr. år, da der således tages højde for ferie, sygefravær, kurser og lignende). Det konkrete præstationskrav beregnes ud fra nogle gennemsnitsbetragtninger om, hvor mange patienter en behandler bør se pr. dag. I beregningen af budgetterne differentieres der mellem fem forskellige ambulatorietyper, som indgår med forskellig vægtning. De fem ambulatorietyper er: psykoterapeutiske ambulatorier, distriktspsykiatriske teams, OPUS-teams (samt ældre psykiatriske ambulatorier, der har samme aktivitets norm som OPUS-ambulatorierne), OP- /akutteams og børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier. Oversigt over måltal for gennemsnitligt antal ydelser pr. behandler pr. dag, fordelt på de forskellige ambulatorietyper. Side 6

7 1.5 Øget aktivitet, bedre tilgængelighed og udvidede åbningstider Øget og bedre tilgængelighed for patienterne På to af regionens psykiatriske centre er der igangsat forsøg med udvidede ambulante akutteams. De to teams har mulighed for at rykke ud til patienter og behandle dem i deres nærmiljø alle dage mellem klokken Akutteamene er et supplement til den akutte behandling, som dækkes af psykiatriens 5 døgnåbne akutmodtagelser. Derudover er der startet forsøg op med fleksible OP-teams, også kaldet FACT-teams, på henholdsvis PC København og PC Nordsjælland. FACT-teams er kendetegnet ved en fleksibel behandlingsindsats og kan imødekomme patienternes ofte svingende behandlingsbehov, hvornår og hvor der måtte være behov for det Konkrete initiativer for bedre arbejdsgange mv. En af de overordnede målsætninger i Region Hovedstadens Psykiatri er, at flere patienter skal behandles bedre. Derfor arbejdes der med at udvikle en forbedringskultur, hvor der løbende arbejdes med forbedring af behandling og arbejdsgange. I de seneste år er der etableret grundlag for, at hele organisationen kan arbejde med lean som metode til at skabe løbende forbedringer til gavn for patienterne og skabe en god stabil drift. Hele organisationen arbejder med forbedringer og brugen af leanværktøjer. Lean understøtter som metode og ledelsestiltag særligt arbejdet med at integrere visionerne om patienten i centrum, sammenhængende forløb samt engagerede og kompetente medarbejdere. Leanarbejdet sikrer samtidig gennem fokus på optimering af patientforløbene og dermed minimering af spild en forbedring af muligheden for at indfri de øvrige visioner om bl.a. let adgang til udredning og behandling, øget fokus på recovery, nedbringelse af tvang mv. Region Hovedstadens Psykiatri er godt i gang med udviklingen, men der er et stort arbejde i at få forbedringskulturen forankret i organisationskulturen, som også de kommende år vil kræve en stor indsats. 1.6 Nedbringelse af overdødelighed I Region Hovedstadens Psykiatri er der stort fokus på patientsikkerhed, herunder reducering af overdødelighed, sikring af korrekt medicinering, nedsættelse af tvang, forebyggelse af fald mv Arbejdet med nedbringelse af overdødelighed Den forventede levetid for patienter med svær psykisk sygdom er i dag år kortere end for befolkningen som helhed. Årsagerne til dette skal findes i øget forekomst af selvmord, ulykker, og det forhold, at flere psykiatriske patienter også lider af somatiske sygdomme, som resultat af levevilkår/livsstil eller bivirkninger ved medicinsk behandling. Side 7

8 Region Hovedstadens Psykiatri er meget opmærksom på problematikken omkring den kortere forventede levetid og har bl.a. udarbejdet en plan for nedbringelse af overdødeligheden hos mennesker med svær psykisk sygdom. Målet er at udvikle og afprøve en dansk samarbejdsmodel, som skal sikre en klar opgavefordeling mellem almen praksis, psykiatrien, speciallæger og kommuner samt sikre, at patienterne oplever et sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer. For at undgå at psykiatriske patienter bliver tabt i systemet. Derudover deltager Region Hovedstadens Psykiatri også i det nationale kvalitetsprojekt Sikker Psykiatri, hvor hensigten er at finde måder at forbedre behandlingen, så denne er mere sikker og af højere kvalitet, inden for de givne rammer. Sikker Psykiatri har til formål at reducere forekomsten af uventede dødsfald og forekomsten af utilsigtede hændelser. Projektet gennemfører i praksis en række patientsikkerhedspakker afstemt med nationale mål og kvalitetsmål samt øvrige projekter i psykiatrien, sådan at der skabes synergi med det øvrige kvalitetsarbejde. Ifølge data fra patientregistreringssystemet døde 19 patienter under indlæggelse i For første halvår 2016 er der registreret 9 døde Samarbejdet på tværs af psykiatriske og somatiske afdelinger Psykiatrien kan frit rekvirere tilsyn fra somatikken, og omvendt, når det vurderes nødvendigt. Derudover er der mere formaliseret samarbejde om mange patientgrupper fx patienter med spiseforstyrrelser. 1.7 Bedre sammenhæng og færre akutte indlæggelser I Region Hovedstadens Psykiatri arbejdes der med en række tiltag for at imødekomme patienternes ønsker og behov for sammenhængende indlæggelser samt forebyggelse af akutte indlæggelser. I 2015 var der i alt akutte indlæggelser, hvor der i første halvår 2016 kun har været Der er startet forsøg med akut hjemmebehandling på to af Region Hovedstadens psykiatriske centre, som et forsøg på at forebygge (gen-)indlæggelser. Det primære formål er at muliggøre løbende tilpasning af behandlingstilbuddets intensitet til patientens behov i stedet for at flytte patienten frem og tilbage mellem tilbud afhængigt af patientens tilstand. På tre af Region Hovedstadens psykiatriske centre er der etableret 7 ekstra senge, som forsøg med brugerstyrede senge, finansieret af en konkret satspuljebevilling jf. satspuljeaftalen Bevillingen udløber med udgangen af Erfaringer fra Norge viser, at akutte gen- og indlæggelser kan reduceres væsentligt, hvis patienterne har mulighed for at indlægge sig selv i såkaldte brugerstyrede senge. Tilbuddet er rettet mod patienter i ambulant behandling, som vil kunne indlægge sig selv direkte på et - af patienten i forvejen - kendt sengeafsnit i op til fem døgn. Formålet er at tage sygdomsforværringen i opløbet, og dermed undgå længerevarende indlæggelser. Såfremt forsøget viser gode resultater, skal det vurderes om tilbuddet skal fortsætte og udbredes i hele regionen. Side 8

9 1.7.1 Samarbejdet mellem den regionale psykiatri og de kommunale tilbud, jf. bl.a. sundhedsaftaler Region Hovedstadens Psykiatri afprøver nye samarbejdsformer i det tværsektorielle samarbejde mellem psykiatri og kommuner. Eksempler herpå er: Psykiatriens Hus, der er etableret i et samarbejde mellem Københavns Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Formålet med projektet er at arbejde med én indgang for borgere med psykisk sygdom til både kommunale støttetilbud og regionale behandlingstilbud. Der er desuden fokus på at arbejde med samlokalisering og fælles ledelse mellem kommune og region. Etablering af fælles teams, der er sammensat af medarbejdere fra både region og kommune, der leverer en udgående/opsøgende og integreret indsats til beboere på et botilbud. Teamet fungerer desuden kompetenceudviklende ift. personalet på botilbud og som brobygger ift. døgnafsnit på det psykiatriske center i hvis optageområde, botilbuddet er beliggende. De to teams skal desuden udvikle en kompetencecentermodel, der danner baggrund for udrulning af tilbuddet til andre botilbud. Psykiatrisk gadeplansteam, hvor Region Hovedstadens Psykiatri i samarbejde med Københavns Kommune har etableret et psykiatrisk gadeplansteam, der er målrettet hjemløse i Københavns Kommune, hvor der er mistanke om samtidig psykisk sygdom. Teamet er udgåede og møder de hjemløse, der hvor de opholder sig. Gadeplansteamet samarbejder især med Københavns Kommunes Hjemløseenhed samt forskellige herberger og natcafeer i København. 1.8 Større sikkerhed for patienter og ansatte Arbejdet omkring større sikkerhed for patienter og ansatte Region Hovedstadens Psykiatri har generelt stor fokus på patientsikkerhed og på at sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Som følge af den ekstraordinære tildeling af satspuljemidler er der bl.a. udbudt en række opkvalificerende kurser for medarbejdere. Se punkt De øvrige initiativer på området er finansieret på anden vis. 1.9 Systematisk inddragelse af patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri har siden 2014 arbejdet målrettet med strategien På vej mod brugerdeltagelse i psykiatrien. Strategien skal sikre, at der samarbejdes systematisk og innovativt med brugerne i alle dele af psykiatrien. Brugere er både patienter, voksne som børn, deres familier og netværk. I 2016 arbejdes der videre med en række driftsmål, der alle har til formål at skabe værdi for patienten. Et par af Region Hovedstadens målsætninger for 2016 er bl.a. at opnå en patienttilfredshed på minimum 95 % og at minimum 90 % af alle behandlingsplaner udarbejdes sammen med patienten. Side 9

10 1.9.1 Igangsatte initiativer angående inddragelse af patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri har gennem en årrække haft fokus på den recoveryorienterede tilgang og vil også fremover arbejde videre med at sikre deltagelse og inddragelse af patienter og pårørende. På alle niveauer i organisationen vil der blive arbejdet med at forbedre patientens deltagelse i eget forløb samt inddragelse af pårørende. Partnerskab og ligeværd er ligeledes fokusområder i Medarbejdere med brugerbaggrund/recoverymentorer Antallet af ansatte med brugerbaggrund øges løbende. Ansatte med brugerbaggrund skaber håb i hverdagen og fungerer som rollemodeller for patienter, pårørende og medarbejdere i forhold til, at det er muligt at komme sig. Medarbejderne kan både være tidligere og nuværende brugere af psykiatrien. I børne- og ungdomspsykiatrien er der for projektmidler ansat forældrementorer. Projektet løber frem til ultimo Region Hovedstadens Psykiatri er gået forrest i at finde nye veje til at inddrage brugerne på alle niveauer i organisationen. Således deltager ansatte med brugerbaggrund blandt andet i samtlige beslutningsforaer, på enkelte centre er brugerne med på afsnittets ugentlige tavlemøde sammen med personalet, og der er som nævnt etableret forældrepanel mv. Denne strategi og erfaringerne med at inddrage brugerne viser positive resultater og Region Hovedstadens Psykiatri vil i fremtiden fortsætte involveringen af brugerne, så der sikres en systematisk og vedvarende dialog. Recoveryskolen Recoveryskolen er et pilotprojekt, der startede op i 2015, og er tilknyttet PC Ballerup og Kompetencecentret for Rehabilitering og Recovery. Ved at skabe rum for gensidig læring mellem patienter, pårørende og personale, sikres en ligeværdig erfaringsudveksling på tværs. Recoveryskolen skal udvikle og tilbyde recoveryorienteret og co-produceret kompetenceudvikling for både patienter, pårørende og medarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri. Skolen har til formål, at patienter, pårørende og medarbejdere i fællesskab udvikler kompetencer, der understøtter mulighederne for at komme sig og/eller leve bedst muligt med psykisk sygdom. 2. Flere og bedre kompetencer på psykiatriområdet Region Hovedstadens Psykiatri skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor den faglige kompetenceudvikling og læring er en del af hverdagen. Der sættes derfor fokus på kompetenceudvikling gennem plan for strategisk kompetenceudvikling for at sikre, at den igangværende kompetenceudvikling støtter retningen og strategien. Medarbejdere og ledere skal være klædt på til at varetage deres opgaver bedst muligt. Udover at indgå i den regionale indsats med sikring af medarbejderressourcer vil Region Hovedstadens Psykiatri fortsætte en række indsatser for at styrke medarbejdere og lederes kompetencer. Side 10

11 2.1 Generelle tværfaglige kompetencer hos alle faggrupper baseret på evidensbaserede metoder Anvendelse af personaleressource med henblik på øget fysisk aktivitet For at sikre patienterne en behandling af høj kvalitet uden brug af tvang er der de seneste år brugt mange ressourcer på at ombygge sengeafsnit og udearealer med henblik på at skabe bedre rammer for fysisk udfoldelse. Sideløbende er der afsat midler til uddannelse af aktivitetskonsulenter. Uddannelsen er et forløb på 2x2 dage, og giver medarbejderne kompetencer til at tilrettelægge strukturerede fysiske aktiviteter. Det er hovedsageligt social- og sundhedsassistenter, som bliver uddannet til aktivitetskonsulenter, da aktivitetsområdet i forvejen indgår som en del af deres uddannelse. Under overskriften flere og bedre kompetencer i psykiatrien er der således blevet uddannet en række deciderede aktivitetskonsulenter. Derudover er der på en række lukkede sengeafsnit ansat aktivitetsmedarbejdere hvis primære formål er at skabe aktivitet med patienterne. Det skal her bemærkes at dette ikke er varige midler, hvorfor opnormeringen af aktivitetsmedarbejder ikke er en permanent løsning Opkvalificerende initiativer vedr. fx recovery, dialog, systematisk patient- og pårørendeinddragelse mv. Projektet omkring Recoveryskolen, der er nærmere beskrevet i punkt er et opkvalificerende initiativ, der vedrører både recovery, dialog samt systematisk patientog pårørendeinddragelse. På Recoveryskolen har alle parter mulighed for at møde hinanden på samme niveau og lære noget af hinanden. 2.2 Specialiserede kompetencer hos medarbejderstaben Beskrivelse af opkvalificerende initiativer vedr. fx konflikthåndtering, deeskalering mv. Region Hovedstadens Psykiatri har særlig fokus på opkvalificering i forebyggelse og håndtering af konflikter. Derfor udbydes der en række kurser i at forebygge og håndtere konfliktfulde samt voldsomme episoder med patienter. Kursusaktiviteterne har i 2015 og 2016 været finansieret af midlerne fra den ekstraordinære satspulje. Region Hovedstadens Psykiatri uddanner, eksaminerer og opkvalificerer i øvrigt løbende interne vedligeholdelsesinstruktører, der har som opgave at opkvalificere og vedligeholde kollegernes kompetencer inden for forebyggelse og håndtering af vold og trusler. Side 11

12 2.2.2 Beskrivelse af specialiserede kompetencer hos specifikke faggrupper, fx uddannelse af specialsygeplejersker, specialpsykologer m.fl. Akutsygeplejersker Region Hovedstadens Psykiatri har i samarbejde med professionshøjskolen UCC etableret en akutuddannelse for sygeplejersker i psykiatrikontekst. Baggrunden for etablering af uddannelsen er at sikre, at den akutte indsats i psykiatrien styrkes. Uddannelsen forløber planmæssigt og indtil videre er der uddannet 47 akutsygeplejersker. Endnu et hold er i gang med deres forløb. Efter endt uddannelse vil akutsygeplejersker kunne varetage udvalgte opgaver, som i dag varetages af læger. Et forsøg er igangsat på PC Nordsjælland, hvor akutsygeplejerskerne nu varetage ECT-behandlingen. Tidligere var det en læge og sygeplejersker der stod for behandlingen. Nu er det således akutsygeplejersken, patienten og anæstesilægen, der deltager. Specialsygeplejersker Ligeledes er der afsat puljemidler til at styrke indsatsen omkring specialsygeplejerskerne. Man har øget optaget med 10 sygeplejersker pr. hold, og centrene tilbydes kompensation for den arbejdskraft de mister, mens sygeplejersken er fraværende på afsnittet pga. videreuddannelsen. DAT-team Af satspuljemidlerne i 2016 er der udmøntet 1,2 mio. kr. til hjælp til etablering af et DAT-team, som kan uddanne personale fra intensive afsnit i behandlingen af selvskadende adfærd hos patienter. Formålet er at nedbringe anvendelsen af tvang for den samlede patientgruppe. Side 12

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget.

Indledning Der skal afgives en midtvejsstatus på sundhedsaftalerne til Sundhedskoordinationsudvalget. Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 10.

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING Borgerne i Region Hovedstaden skal opleve vores hospitalsvæsen som ét hospital, hvor patienternes INDHOLD Forord... 05

Læs mere

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien

Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien Regeringen 20. juni 2014 Venstre Dansk Folkeparti Socialistisk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen for perioden 2015-2018 til psykiatrien 1. Et betydeligt løft

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen

Ulighed i sundhed. Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Ulighed i sundhed Overdødelighed blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Kortere middellevetid blandt psykisk syge sammenlignet med normal befolkningen Gennemsnitligt 20 år tidligere for

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland

Notat om debatoplæg fra Danske Regioner - status for Region Sjælland Notat om debatoplæg fra - status for Region Sjælland Baggrund Bestyrelsen i har anmodet landets regioner om at drøfte pejlemærker for de kommende års udvikling på psykiatriområdet. Regionsrådenes bidrag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk behandling (beretning

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Psykiatrien i Budget 2016

Psykiatrien i Budget 2016 Psykiatrien i Budget 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Særlige forhold vedr. budgetprocessen for 2015... 3 2 Bortfald af finansiering af projekter efter ophør af satspuljen 2012 2015... 5

Læs mere

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Udfordringer i implementering af pakkeforløb - Erfaringer fra Region Hovedstadens Psykiatri Oplæg ved vicedirektør Peter Treufeldt 31. august 2012 i Region Syddanmark Dagsorden 1. Baggrund for implementering

Læs mere

Temadag om Førtidspensionsreform

Temadag om Førtidspensionsreform Temadag om Førtidspensionsreform Visioner for og erfaringer med samarbejdet fra psykiatrien Konst. psykiatridirektør Susanne Jensen Region Nordjylland 2 Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet 1. Hvor mange

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering

Dette notat indeholder en samlet oversigt over igangværende tværsektorielle projekter på psykiatriområdet. Projekt Regi Status Finansiering Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 4511 2020 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: LPP Dato: 28. september

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed?

Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Anna Paldam Folker, forskningschef, seniorrådgiver, ph.d. anpf@si-folkesundhed.dk Kan vi ændre på den sociale ulighed i sundhed? Om sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Session om

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland

HØRINGSUDKAST. Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland HØRINGSUDKAST Visions- og Udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland 2018 2023 VISIONS- OG UDVIKLINGSPLAN FOR PSYKIATRIEN Visions- og udviklingsplan 2018-2023 for Psykiatrien i Region Sjælland bygger

Læs mere

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK

REGION SJÆLLANDS KVALITETSPOLITIK REGION SJÆLLANDS REGION SJÆLLANDS 1 Introduktion til Region Sjællands Kvalitetspolitik I Region Sjælland arbejder vi struktureret og målrettet med kvalitet og sikrer, at vi leverer ydelser af høj kvalitet

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kvalitet for og med patienten

Kvalitet for og med patienten Kvalitet for og med patienten Region Syddanmarks Kvalitetsprogram Region Syddanmarks Kvalitetsprogram er en fælles ramme for de fem sygehus i regionen. Ambitionen med programmet er at skabe større værdi

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge

Psykiatrien. Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund. Michael Schmidt, ledende overlæge Psykiatrien Tanker om psykiatriens udvikling og samspillet med det omgivende samfund Michael Schmidt, ledende overlæge Psykisk sygdom i Danmark 200.000 lider af depression 250.000 har en angstlidelse 80.000

Læs mere

Den fortsatte udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Psykiatriudvalg Center for Sundhed

Den fortsatte udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Psykiatriudvalg Center for Sundhed Den fortsatte udvikling af psykiatrien i Region Hovedstaden Maj 2016 Region Hovedstadens Psykiatriudvalg Region Hovedstadens Psykiatriudvalg Center for Sundhed Den fortsatte udvikling af psykiatrien i

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020

Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Dato: 27. februar 2015 Notat i forbindelse med Psykiatriplan 2015 2020 Resume - vision Psykiatriplan 2015-2020 er på vej i høring. Den indeholder visioner og målsætninger for, hvordan behandlingspsykiatrien

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 965 Offentligt NOTAT Til: Sundheds- og Ældreministeriet, Primær Sundhed Fra: Region Sjælland, Psykiatrien Status på ekstraordinær

Læs mere

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge

Generel projektinformation for satspuljeprojekt. Brugerstyrede Senge Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge August 2015 Generel projektinformation for satspuljeprojekt Brugerstyrede Senge Indhold Projekttitel, -varighed og -organisering.. 2

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer

Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Sådan har vi gjort i Region Hovedstaden - når opgavedeling både bidrager til højere kvalitet og bedre udnyttelse af økonomiske ressourcer Oplæg v/ Bente Ourø Rørth, hospitalsdirektør ved Nordsjællands

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Hvornår er nok, nok? Hvornår er den psykiatriske patient færdigbehandlet hos fysioterapeuten?

Hvornår er nok, nok? Hvornår er den psykiatriske patient færdigbehandlet hos fysioterapeuten? Hvornår er nok, nok? Hvornår er den psykiatriske patient færdigbehandlet hos fysioterapeuten? Mie Frydenlund Feilberg Fagfestival, Region Syd Oktober 2016 Psykiatripakker - 1 Regionerne implementerede

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: Dato: 18. november 2013 Redegørelse for status i Region Syddanmarks ift. fokusområderne i regeringens psykiatriudvalg

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner

Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Behandling af dobbeltdiagnose patienter i Region H. Struktur, pakkeforløb, koordinerende indsatsplaner Klinikchef Anne Thalsgård Jørgensen Afdeling M, PC-SHH D. 13.11.2014 Strukturen for behandlingen af

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere