Psykiatri. Januar Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatri. Januar 2013. Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE"

Transkript

1 Januar 2013 Psykiatri Virksomhedsplan 2013 RECOVERY FORBEDRINGSKULTUR SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB BØRN I PSYKIATRIEN DIALOG OG SAMARBEJDE

2 Grafisk design: RegionH Design Foto: Phillip Drago Jørgensen Januar 2013 Billederne i værdigrundlaget med patienter og medarbejdere viser situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri.

3 FORORD Region Hovedstadens Psykiatri er en psykiatri i forandring og udvikling på alle områder. Vi har de seneste år arbejdet på at forbedre behandlingen, styrke forskning og samarbejdet med patienterne og pårørende. Vi har omstillet og omorganiseret organisationen, forbedret arbejdsformer og iværksat store byggerier. Der er meget, vi kan være stolte af. Vi er nået rigtig langt, og vi skal hele tiden blive bedre. Vi har sat mange skibe i søen, og det har afspejlet sig i de foregående års virksomhedsplaner. Vi er nu ved en ny fase for udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor vi skal fokusere indsatsen. Virksomhedsplanen for 2013 skal bringe os endnu et skridt nærmere visionerne for fremtidens psykiatri. Virksomhedsplanen for 2013 fokuserer på de områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at nå visionerne om at få patientens ønsker og mål i centrum. I 2013 er det målet, at vi får sat recovery på dagsordenen i hele Region Hovedstadens Psykiatri, og at vi får skabt rammerne for, at hele hospitalet arbejder med forbedringer. Det er endvidere målet, at patienterne i højere grad oplever sammenhængende og sikre patientforløb, og at der kommer øget fokus på børn i psykiatrien. Sidst, men ikke mindst skal vi sætte fokus på dialog, tillid og ledelse. Efter et år med stort fokus på medicineringspraksis i psykiatrien, er der nu brug for at at genskabe tillid indadtil, udadtil og i forhold til vores politiske ledelse. Der skal internt være tillid til at man kan gå til sin leder, hvis man er bekymret over en udvikling, patienterne skal være trygge ved at søge behandling hos os, og politikerne skal have tillid til at vi arbejder efter visionerne for fremtidens psykiatri. Virksomhedsplanen sætter retningen og fastlægger målene for Det er ambitiøse, men realistiske mål, og jeg forventer, at der ved årets udgang skal være sket forandringer, som patienter, politikere og vi selv i psykiatrien kan mærke forandringer, som giver mere og bedre behandling og en endnu bedre arbejdsplads. Virksomhedsplanen er blevet til i et samarbejde med ledelserne i Region Hovedstadens Psykiatri ved lederkonferencer og i dialog med ledere og medarbejdere i Psyk-MED. God arbejdslyst. Martin Lund 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISIONER, VÆRDIER OG RAMMER 5 INDSATSOMRÅDER I 2013 PATIENTEN I CENTRUM 7 Recovery 8 Forbedringskultur 9 Sammenhængende og sikre patientforløb 11 Børn i psykiatrien 14 Dialog og samarbejde 15 AFSLUTNING 16 BILAG: TVÆRGÅENDE OPGAVER I VIRKSOMHEDSPLAN

5 VISIONER, VÆRDIER OG RAMMER Vores mission som psykiatrisk hospital er at forebygge, undersøge og behandle psykisk sygdom, for at helbrede eller forbedre livskvaliteten for patienterne. Med udgangspunkt i vores værdier vil vi arbejde for, at brugere, patienter og pårørende får den bedst mulige behandling og pleje og tage ansvar for at skabe sammenhængende forløb. Udredning, behandling og social støtte skal ske i en atmosfære af respekt, lydhørhed og samarbejde, og vi vil gå forrest i udviklingen af psykiatrien. MED MENNESKET I CENTRUM - FIRE VÆRDIER... - Faglighed - Respekt - Ansvar - Udvikling Region Hovedstadens Psykiatri, 2010 VISIONER FOR FREMTIDENS PSYKIATRI - En psykiatri med patienten i centrum - En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering - En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud - En psykiatri med let adgang til udredning og behandling - En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats - En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs - En psykiatri hvor tvang minimeres - En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere - En psykiatri i stimulerende fysiske rammer - En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse Tiltrådt af Regionsrådet december 2010 VISIONERNE FOR FREMTIDENS PSYKIATRI Retningen for udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri er fastlagt i visionerne for fremtidens psykiatri. Visionerne favner bredt og betyder, at vi skal arbejde med at udvikle vores indsats inden for en række områder. Det kræver forskellige typer indsatser lige fra udvikling af nye behandlingstilbud, mere forskning, nedbringelse af ventetider, til byggerier, fokus på recovery og udvikling af kulturen. REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI ET HOSPITAL I FORANDRING Visionerne har afspejlet sig i den udvikling, som Region Hovedstadens Psykiatri har gennemgået, siden vi blev etableret som ét hospital i Region Hovedstaden i Vi har de seneste år haft fokus på og gjort en stor indsats for at forbedre den psykiatriske behandling af borgere i Region Hovedstaden. Vi har været gennem store omstillinger på mange centre for at samle og styrke funktioner. Vi har udvidet behandlingstilbud og udviklet nye behandlingstilbud, særligt den opsøgende psykiatriske indsats er styrket. Vi har bestået to akkrediteringer som ét hospital, og vi har i forberedelserne udviklet fælles kliniske vejledninger på en lang række områder, så patienterne får en ensartet behandling. Vi har de seneste år også øget forskningsaktiviteten markant, og der er etableret nye professorater, så vi nu har otte professorater. 5

6 UDVIKLING I BUDGET, KAPACITET OG AKTIVITET BUDGET - Fra 2,9 mia. kr. i 2007 til 2,9 mia. kr. i 2012 (i 2012-priser) KAPACITET - Fra 396 senge i lukket afsnit i 2007 til 444 i Fra 1092 senge i åbent afsnit i 2007 til 748 i Fra 9 OP team i 2007 til 20 i 2013 (inkl. 5 akut team) - Fra 4 OPUS team i 2007 til 10 i 2013 AKTIVITET - Fra behandlede patienter i 2008 til i Fra ambulante besøg i 2008 til i 2011 Også organisatorisk er der sket store ændringer både på tværs af Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri. Der er etableret ét ansættelsesområde for hele regionen fra It og HR-området er samlet i to tværregionale virksomheder, og der er indført et nyt økonomiog logistiksystem (Reflex). Alt det nye har givet og giver fortsat betydelige driftsmæssige udfordringer. It vil fortsat være en udfordring i 2013, hvor der forsat skal arbejdes for at sikre en moderne og effektiv understøttelse af det kliniske arbejde. Forberedelsen af den nye sundhedsplatform vil kræve en stor indsats i hele organisationen. Indsatsen for at forbedre behandlingen, at omstille og omorganisere har afspejlet sig i de foregående års virksomhedsplaner. Vi skal arbejde videre med at konsolidere de mange indsatser, der er sat i gang de seneste år for at styrke patientbehandlingen og videreudvikle organisationen. Vi er nu ved en ny fase for udviklingen i Region Hovedstadens Psykiatri, hvor vi skal fokusere indsatsen på at forbedre patientbehandlingen. MERE OG BEDRE BEHANDLING I 2013 Udover visionerne er rammerne for udviklingen lagt i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 og budgettet for Vi har med budget 2013 fået tildelt ressourcer, så vi kan behandle flere og dermed reducere ventelisterne. Vi styrker i 2013 de ambulatorier, der tilbyder pakkeforløb for patienter med ikke-psykotiske lidelser, hvor der er længst ventetid. For at imødekomme behovet for hurtigere og bedre diagnostik, etablerer vi fem diagnostiske enheder ved PC Hvidovre, PC Glostrup, PC København, PC Ballerup og PC Nordsjælland. For at øge tilgængeligheden holder vi aftenåbent i tre distriktspsykiatriske centre. Vi udvider også i børne- og ungdomspsykiatrien. Vi etablerer yderligere to OPUS-teams og et akutteam, og vi udvider den psykiatriske udrykningstjeneste til hele regionen (undtaget Bornholm). Vi etablerer desuden følge-hjem-ordning ved alle akutmodtagelser for patienter, der har ikke brug for døgnbehandling, men har brug for en akut ambulant psykiatrisk indsats. Spiseforstyrrelsesområdet skal samles og styrkes for at kunne gå forrest i udviklingen af behandling og forskning på området. Samlingen af tilbuddene til voksne vil blive gennemført, når der er bygget nye rammer til enheden ved PC Ballerup. Samlingen af tilbuddene til børn og unge vil ske inden for rammerne af det nye samlede børne- og ungdomspsykiatriske center og enheden vil blive placeret på Bispebjerg. I 2013 fortsætter forberedelsen og gennemførelsen af en række store ombygninger og nybyggerier i Region Hovedstadens Psykiatri for at forbedre og modernisere de fysiske rammer. 6

7 INDSATSOMRÅDER I 2013 PATIENTEN I CENTRUM Virksomhedsplanen for 2013 fokuserer på de områder, hvor der er behov for en særlig indsats for at nå visionerne. Overskriften for indsatsområderne er patienten i centrum og de konkrete indsatsområder er: Recovery Forbedringskultur Sammenhængende og sikre patientforløb Børn i psykiatrien Dialog og samarbejde let arbejder med forbedringer, at patienterne i højere grad oplever sammenhængende og sikre patientforløb, at der kommer øget fokus på børn i psykiatrien og at dialog og samarbejde styrkes. Det kræver en stor indsats i hele Region Hovedstadens Psykiatri både af den enkelte medarbejder og leder og på tværs af organisationen. Indsatsområderne er beskrevet nedenfor. Målet er, at vi i 2013 får sat recovery på dagsordenen på alle centre, at vi får skabt rammerne for, at hele hospita- 7

8 RECOVERY RECOVERY Visionerne for fremtidens psykiatri tager udgangspunkt i, at patienten er i centrum for alt, hvad vi gør. Det betyder, at patienten skal være beslutningstager i hele behandlingsforløbet også når det er svært, f.eks. når patienten behandles under tvang. Region Hovedstadens Psykiatri skal tilbyde patienten hjælp til at opstille og nå individuelle og meningsfulde mål for tilværelsen. I sundhedsvæsenet er der stigende grad fokus på patient empowerment at understøtte patientens egne styrker og muligheder for at føle sig i kontrol over eget liv, og hvordan sundhedsvæsenet bedst kan bruge patientens styrker i behandlingen. I børne- og ungdomspsykiatrien har man gennem flere år arbejdet med, hvordan man bedst styrker det enkelte barn eller den enkelte unge. I voksenpsykiatrien er fokus på patientens egen recoveryproces, og hvordan behandlingen og medarbejderne i psykiatrien kan understøtte denne. I indsatsen på de socialpsykiatriske tilbud i regionen er recovery og psykosocialt rehabiliteringsarbejde centralt. I 2013 skal vi sætte fokus på, hvordan vi kan integrere recoveryorienterede metoder i alle dele af behandlingen i voksenpsykiatrien, i børne- og ungdomspsykiatrien og på de sociale tilbud. Der er tale om en længere udviklingsproces, der vil udfor dre vores syn på patienten, på behandling og som vil betyde, at vi på nogle områder skal ændre praksis i psykiatrien. Der skal udvikles nye inddragelsesmetoder og -former, og der vil være brug for grundige drøftelser af muligheder og barrierer, dilemmaer og udfordringer, så både patientsikkerhed, faglighed og patienternes ønsker kan tilgodeses samtidig. En afgørende forudsætning for at styrke recovery og patientinddragelse er, at kompetencerne er på plads. I 2013 skal medarbejdere og ledere uddannes i metoder til recoveryorienteret behandling. Derudover skal vi undersøge, hvordan medarbejdere med brugerbaggrund kan bidrage til en behandling med fokus på recovery, og vi igangsætter initiativer til ansættelse og uddannelse af medarbejdere med brugerbaggrund. På alle centre skal vi derudover arbejde med inddragelse af pårørende dels i den enkelte patients behandling, dels gennem bedre information til og undervisning af pårørende. På tværs af hospitalet skal vi have bedre forståelse for de etiske og konkrete dilemmaer, som kan opstå i forbindelse med inddragelse af pårørende. Vi vil desuden i 2013 igangsætte fælles undervisning af pårørende i hele psykiatrien. Patienter og pårørende skal også inddrages direkte og tæt i udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri. I 2013 vil vi arbejde med, hvordan vi i stigende grad kan inddrage patienter og pårørende i den konkrete udvikling af patientforløb i Region Hovedstadens Psykiatri, blandt andet i lean-forløb og som medlemmer af faglige råd og udvalg. Der vil blive afholdt årlige dialogmøder med patienter og pårørende på alle centre ved metoden direkte patientfeedback. 8

9 FORBEDRINGS- KULTUR FORBEDRINGSKULTUR I 2011 startede PC Amager med Den Gode Psykiatriske Afdeling udviklingen af en forbedringskultur på centeret. Gennem blandt andet lean arbejder medarbejdere og ledere med at skabe mere sammenhæng i patienternes forløb. I 2012 begyndte også BUC Bispebjerg, PC Hvidovre og PC Nordsjælland lean-arbejde. Dermed er der nu fire centre, der arbejder med at udvikle en forbedringskultur gennem en solid ledelses- og organisationsudviklingsindsats. Flere andre centre har lean-indsatser i gang, og flere elementer af vores kvalitetsarbejde understøtter samme udvikling. I 2013 vil vi arbejde videre med at etablere en forbedringskultur i hele hospitalet. At være et hospital med en forbedringskultur indebærer, at det er en naturlig del af arbejdet at engagere sig i løbende forbedringer af processer og kvalitet. Forbedringer, som skaber øget værdi for patienterne. Vi skal fremadrettet arbejde med at gøre brug af de mange gode ideer, som både ledere, medarbejdere, patienter og pårørende har til løbende forbedringer af patientforløb og arbejdsgange. Vi skal arbejde med, at fejl bruges som grundlag for at lære og til at iværksætte forebyggende tiltag. Præmissen for at arbejde med løbende forbedringer er først og fremmest, at vi har en klar retning og ved, hvad der skaber værdi for patienterne. Vores strategier og retning skal omsættes til meningsfulde mål. Uden retning og mål ved vi ikke, hvad der er en forbedring, og uden målinger ved vi ikke, hvor vi skal forbedre. Vi skal bruge 2013 på en nærmere dialog om, hvad der skaber værdi for patienterne. Og vi skal løbende være i dialog om dette. Vi vil i 2013 udvikle en strategi for, hvordan vi på tværs af hele hospitalet skal arbejde med løbende, systematiske forbedringer. Vi skal i 2013 drøfte, hvilke yderligere overordnede tiltag, der er behov for, for at understøtte udviklingen mod en forbedringskultur og arbejde på, at der kommer den nødvendige it-understøttelse til at arbejde med målstyring og forbedringskultur. Vi kan ikke forvente flere ressourcer. Forbedringskulturen skal derfor være med til at sikre, at vi bruger de ressourcer, vi har, bedst muligt, så vi kan frigøre ressourcer til at behandle flere, skabe bedre sammenhæng og øge kvaliteten. Vi skal organisere vores opgaver, så de understøtter patienternes ønsker, behov og forløb. Patienters, pårørendes og medarbejderes ideer og viden skal gennem forskellige tiltag til bruger- og medarbejderdreven innovation være med til at forbedre patientbehandlingen. At arbejde med forbedringer fremmer erfaringsmæssigt engagementet og arbejdsglæden og det bliver mere tilfredsstillende at gå på arbejde. Konkret vil vi i 2013 bl.a. følge op på de dialogmøder, der er afholdt på centrene i 2012 om uhensigtsmæssige og ikke relevante krav i forhold til registrerings- og dokumentationspraksis. Herudover vil vi i 2013 arbejde med, hvordan vi i stigende grad kan inddrage patienter og pårørende i den konkrete udvikling af vores patientforløb. Vores mål om at blive et lean hospital er netop målet om at få implementeret en forbedringskultur. Lean understøtter, som metode og ledelsestilgang, særligt arbejdet med at integrere visionerne om patienten i centrum, sammenhængende forløb samt engagerede og kompetente medarbejdere. Lean-arbejdet skal samtidig, gennem fokus på at optimere patientforløbene og dermed fjerne spild, forbedre muligheden for at indfri de øvrige visioner om bl.a. let adgang til udredning og behandling, øget fokus på recovery, nedbringelse af tvang mv. For at skabe forbedringer skal vi også øge vores viden om, hvad der har effekt for patienten. Det vil vi gøre gennem forskning, der sikrer, at patienterne får den bedste diagnosticering og behandling og ved at udbrede forskningsresultaterne i den kliniske praksis. Vi skal 9

10 gennem vores forskning tilstræbe mest mulig evidens i diagnosticering og behandling. Alle centre udarbejder forskningshandleplaner for 2013 med angivelse af lokale forskningsinitiativer, der bidrager til at øge forskningsaktiviteten. Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje øges fra 10 mio. i 2012 til 15 mio. i Forbedringskultur skal være rammen om alt, hvad vi gør Arbejdet med at skabe en forbedringskultur er i gang, men der er et stort arbejde foran os, før forbedringskulturen er en forankret del af organisationskulturen i hele hospitalet. 10

11 SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB SAMMENHÆNGENDE OG SIKRE PATIENTFORLØB Vi vil i 2013 arbejde med at udvikle sammenhængende og sikre forløb for patienten. I 2012 har vi haft fokus på sammenhængende forløb gennem fælles drøftelser af kravene til fremtidens ambulante psykiatri. Disse drøftelser skal fortsætte i Derudover skal vi i 2013, i forlængelse af blandt andet medicinsagen, sætte fokus på patientsikkerhed. PATIENTSIKKERHED Patientsikkerhed har været og skal fortsat være et af fundamenterne i Region Hovedstadens Psykiatri. Patienterne skal kunne modtage behandling på hospitalet med tillid til, at personalet arbejder sikkert og effektivt, inden for rammerne af de kliniske vejledninger. Det gælder også på medicinområdet. Alle patienters medicinske behandling skal være i overensstemmelse med vejledningerne, og behandlingsplanerne skal være opdaterede og følge rammerne for løbende revurdering af medicin. Der skal, i samarbejde med patienter og pårørende, udarbejdes et kodeks for god medicinsk behandling for at kvalificere og sikre, at den medicinske behandlling fastlægges i samarbejde med patienten og eventuelt pårørende. I begyndelsen af 2013 vil det blive muligt at monitorere hvilken og hvor meget medicin, der ordineres til hver enkelt patient på sengeafsnit og i den ambulante psykiatri. Denne mulighed vil vi anvende til at sikre kvaliteten af den enkelte patients medicinske behandling. Der vil blive gennemført farmakologiske stuegange i hele psykiatrien. Farmakologiske eksperter vil i samarbejde med den behandlingsansvarlige overlæge vurdere og fastlægge den medicinske behandlingsstrategi for udvalgte patienter med en kompleks medicinprofil som grundlag for læring og iværksættelse af nye tiltag. Det fælles ansvar på tværs af alle faggrupper, der er involveret i medicineringen, skal styrkes, og vi vil styrke kompetenceudviklingen inden for psykofarmakologi. Den løbende indsats for at udvikle og forbedre patientsikkerheden i psykiatrien fortsætter i 2013, hvor der skal være særligt fokus på at forebygge selvmord. Vi har udviklet kliniske vejledninger og redskaber på baggrund af evidens og best practice, og der er igangsat initiativer for at sikre de fysiske rammer. Men der er fortsat patienter, der begår selvmord under indlæggelse eller lige efter indlæggelse. I første halvår af 2013 vil arbejdet med selvmordsforebyggelse derfor blive evalueret for at udarbejde en ny samlet selvmordsforebyggelsesplan. Vi skal blive bedre til at inddrage de pårørende i selvmordsforebyggelsen. Vi skal styrke kompetenceudvikling og implementere eksisterende vejledninger, herunder ringehjem ordningen i første uge efter udskrivning. Der skal desuden ses på muligheden for at udvikle og anvende andre metoder for at forbedre selvmordsvurderingen af den enkelte patient. PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING Visionerne for fremtidens psykiatri lægger vægt på en psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud, hvor patienten tilbydes en kombination af medicinsk behandling, terapeutisk behandling og psykosociale interventioner. I 2013 vil vi styrke den psykoterapeutiske behandling, så det bliver en tilgængelig og integreret del af behandlingen af alle psykiatriske lidelser i hele Region Hovedstadens Psykiatri. Udviklingen af den psykoterapeutiske behandling bliver forankret i den nyetablerede komité for psykoterapi. Første opgave for komiteen vil være at definere psykoterapeutisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri. Forståelsen skal tage udgangspunkt i betydningen af det kommunikative aspekt i psykiatrisk arbejde i alle enheder. Komiteen vil komme med forslag til, hvordan både behandling, forskning og udvikling på området kan styrkes. Patienter vil indgå i komiteen. Fokus vil være på at sikre en solid forskningsbaseret udvikling gennem 11

12 udbygning af forskningssamarbejdet og udbygning af vores webbaserede behandlingsevalueringssystemer. Desuden vil vi sætte fokus på kompetenceudvikling bredt inden for det psykoterapeutiske område. SAMMENHÆNGENDE FORLØB En af visionerne for fremtidens psykiatri er, at patienterne skal opleve effektive, sammenhængende og velkoordinerede forløb. Sammenhængende forløb kræver sammenhæng både internt i psykiatrien og i samarbejdet mellem sektorerne. På en stor del af det ambulante område har vi i løbet af de sidste år udviklet og implementeret pakkeforløb. I 2013 skal de nationale pakkeforløb implementeres. Herunder skal der udvikles og implementeres pakkeforløb for børne- og ungdomspsykiatrien. Den betydelige udvikling og styrkelse, der er sket inden for den ambulante psykiatri i de seneste år, har bidraget til at reducere ventetiderne og har sikret, at der er en langt bredere vifte af tilbud. Udbygningen er sket ved at etablere mange forskellige nye typer ambulante tilbud. Hele det ambulante område gennemgås nu samlet for at kunne komme med forslag til, hvordan de ambulante tilbud skal se ud i fremtiden, så patienterne får en bedre og mere målrettet behandling med sammenhæng i patientforløbene og mellem tilbuddene. Midt i 2013 forventer vi at have en plan for udviklingen og organiseringen af det ambulante område, der tager udgangspunkt i patientens behov. Den fremtidige organisering skal sikre sammenhæng i patientens samlede forløb dvs. mellem de ambulante tilbud og mellem stationær og ambulant behandling og sammenhæng mellem sektorerne. Mere end halvdelen af ressourcerne til behandling bruges i Region Hovedstadens Psykiatri på behandling akut og under indlæggelse. Det drejer sig om de mest syge patienter. Udviklingen af det ambulante område skal ske integreret med udviklingen af behandlingen under indlæggelse. I 2013 skal der på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri være en dialog om, hvordan behandlingen under indlæggelse skal udvikles, så patienter oplever en behandling, hvor der er den nødvendige faglige indsats, tid og kompetencer til at behandle og støtte patienten. Patientforløbet skal tage udgangspunkt i patientens recoveryproces, også i akutfasen, og tvang skal reduceres. Sammenhængende forløb for patienterne kræver også et tæt samarbejde mellem Region Hovedstadens Psykiatri og andre sektorer. Vi vil udvikle shared care modeller for flere områder både i forhold til praksissektoren, misbrugsområdet og i forhold til samarbejdet med kommunerne om borgere i botilbud. I samarbejde med kommuner og praksissektoren, skal der udvikles indsatser for at få borgere uden for arbejdsmarkedet i beskæftigelse blandt andet som led i den nye førtidspensionsreform. 12

13 Der er igangsat en række samarbejdsprojekter mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommuner. I 2013 vil vi arbejde med at styrke det konkrete daglige samarbejde med kommunerne om de konkrete patientforløb og samarbejdet med botilbud om behandling af patienter. I forlængelse af medicinsagen er der gennemført en undersøgelse af medicinering af beboere på botilbud, og der er lavet handleplaner, der skal sikre, at medicineringen lever op til kravene. Det kommer til at kræve et tæt samarbejde mellem de psykiatriske centre, de botilbud, de betjener og kommunerne. Region Hovedstadens Psykiatri driver selv tre tilbud for nogle af de patienter med størst behov for hjælp. Vi må på dette område gå forrest i udviklingen af samarbejdet. De socialpsykiatriske tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri vil fortsat blive styrket gennem implementeringen af strategien for Region Hovedstadens Psykiatris sociale tilbud. Der vil være særligt fokus på brug af metoder i det psykosociale rehabiliteringsarbejde, udvikling af nye metoder, samt skabelse af systematisk viden om metodernes anvendelse og effekt. Vi iværksætter en afklaringsproces af specialisering i tilbuddene, herunder differentieringen mellem tilbuddene. 13

14 BØRN I PSYKIATRIEN BØRN I PSYKIATRIEN Ved årsskiftet i 2013 blev børne- og ungdomspsykiatrien samlet under én ledelse. Formålet er at skabe ét stort børne- og ungdomspsykiatrisk center i Region Hovedstaden, som kan styrke udredning, behandling, uddannelse og forskning. Børne- og Ungdomspsykiatrien skal spille en større rolle i udviklingen af den samlede psykiatri. I hele Region Hovedstaden sættes i 2013 fokus på børn. Regionsrådet har afsat midler til arbejdet med en børnepolitik, og der er bl.a. fokus på forebyggelse og mistrivsel blandt børn. Vi bidrager til udvikling af dette område i forhold til børn i psykiatrien - både børn og unge, der har en psykisk sygdom og børn og unge, der færdes i psykiatrien, fordi forældre, søskende eller kammerater er psykisk syge. Børn skal forstås og hjælpes på egne præmisser, og vi skal være opmærksomme på, om patienterne har børn, og være klar til at tale med familier om psykisk sygdom og dens betydning for børns hverdag. I samarbejde med Psykiatri Skåne gennemføres et projekt for at udvikle og styrke kompetencer og samarbejde mellem personale og samarbejdspartnere i forhold til en forbedret indsats for børn som pårørende i psykiatrien. Derudover styrker vi forskningen i børns psykiske sygdomme. 14

15 DIALOG OG SAMARBEJDE DIALOG OG SAMARBEJDE Region Hovedstadens Psykiatri skal være et spændende og udviklende sted at arbejde, hvor vi med udgangspunkt i en stærk faglighed tager ansvar for patienter og pårørende, men også for hinanden og vores fælles arbejdsmiljø. Derfor vil vi i 2013 fortsætte arbejdet med at styrke arbejdsmiljøet, herunder arbejde med social kapital og at forebygge vold og trusler. Der vil i hele Region Hovedstadens Psykiatri blive sat fokus på, hvad der skaber arbejdsglæde. Region Hovedstadens Psykiatri har gennemgået en meget stor udvikling og forandring de sidste fem år. Mange har oplevet forandringerne tæt på, og det er gået stærkt. Vi skal også fremover udvikle og forbedre os. Men det er vigtigt, at vi finder tid og skaber rum for dialog om de udfordringer, forandringerne giver, og de dilemmaer, man som medarbejder og leder står i undervejs. Dialog om rammer, retning og behandling kræver et stort ledelsesmæssigt fokus og indsats både i direktionen og på centrene i Region Hovedstadens Psykiatri. Derfor stiller vi store krav til ledere på alle niveauer. Krav om modig, faglig ledelse. Ledere i Region Hovedstadens Psykiatri skal gå forrest i udviklingen af en forbedringskultur ved at blande sig, intervenere, søge dialogen og tage ansvar. Kommunikation er en central del af ledelsesopgaven og et afgørende element i patientbehandlingen. Vi skal hele tiden arbejde med åben kommunikation og dermed sikre, at alle trygt kan sige til, hvis man oplever noget, der ikke er i orden, hvis der er noget man ikke forstår eller, hvis man er i tvivl om retningen. På tværs af hele Region Hovedstadens Psykiatri skal vi arbejde på fremme dialog og samarbejde, så kliniske og etiske dilemmaer og konkrete og praktiske problemer og udfordringer, som opleves i det daglige, kan blive drøftet med ledere, kolleger, tillidsrepræsentanter og direktionen. Det er centerchefernes ansvar at sikre, at der på alle centre er feedbacksystemer, fora for faglige drøftelser, og at der kommunikeres om mål, retning og rammer. Direktionen har igangsat en dialog om aktuelle problemstillinger på dialogmøder på centrene. Disse dialogmøder skal fortsætte i Derudover skal vi se på, hvilke andre initiativer, der er brug for. Dialogen skal ud i hele organisationen. Både politikere og medarbejdere ønsker en tættere dialog mellem klinikere og politikere som grundlag for at skabe fremtidens psykiatri. Det skal vi blandt andet gøre ved at gennemføre anbefalingerne fra den arbejdsgruppe om kommunikationsveje og visioner i psykiatrien, der blev nedsat i forlængelse af medicinsagen. Vi skal forbedre formidlingen og kommunikationen om visionerne. Vi skal desuden fremme kommunikationsvejene i psykiatrien mellem klinikere og politikere blandt andet ved at psykiatriudvalget besøger de psykiatriske centre og drøfter forskellige aktuelle temaer med medarbejdere og ledere. 15

16 AFSLUTNING Virksomhedsplanens indsatsområder omfatter hele hospitalet og vil afspejle sig i såvel den daglige praksis som de udviklingsprojekter, der igangsættes på tværs og på de enkelte centre. På det enkelte center vil der blive arbejdet med indsatsområderne i forhold til centerets eget udgangspunkt og behov. Virksomhedsplanen danner således også grundlaget for de resultataftaler, hvert center indgår med direktionen. De tværgående opgaver i 2013 kan ses i bilagets oversigt over de større tværgående indsatser, der igangsættes i

17 BILAG - TVÆRGÅENDE OPGAVER I VIRKSOMHEDSPLAN 2013 INDSATSOMRÅDE I VIRKSOMHEDSPLAN OPGAVE Indledning Opfølgning budget 2013 Recovery Recovery Recovery Recovery Forbedringskultur Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Sammenhængende og sikre patientforløb Børn i psykiatrien Dialog og samarbejde Dialog og samarbejde Strategi for patientinddragelse Recovery Medarbejdere med brugerbaggrund Inddragelse af pårørende Strategi for forbedringskultur Medicinsk behandling Selvmordsforebyggelsesplan Psykoterapeutisk behandling Pakkeforløb børne- og ungdomspsykiatrien Ambulant psykiatri Behandling under indlæggelse Shared care Strategi for socialpsykiatriske tilbud i RHP (implementering) Børn i psykiatrien Arbejdsmiljø Dialog og kommunikation 17

18 Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg København Ø Tlf: Psykiatri Billederne i Virksomhedsplanen med patienter og personale viser situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Ordre nr: 17045

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri

Virksomhedsplan 2014. Psykiatri Januar 2014 Psykiatri Virksomhedsplan 2014 Forbedringskultur Recovery Flere skal behandles Sammenhængende patientforløb Bedre behandling og mindre tvang Dialog, samarbejde og involvering Grafisk design:

Læs mere

Et spørgsmål om tillid

Et spørgsmål om tillid PsykiatriNyt SÆRNUMMER Leder Et spørgsmål om tillid I fredags kom Sundhedsstyrelsen med den længe ventede vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. Beskeden er klar: Der er sket

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI

Region Hovedstaden. Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI Region Hovedstaden Visioner for FREMTIDENS PSYKIATRI FORORD Region Hovedstaden har ansvaret for at diagnosticere, behandle og rehabilitere mennesker med psykisk sygdom. Det er et meget kompliceret sundhedsvidenskabeligt

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik

Psykiatri. Arbejdsmiljøpolitik 2013 FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING. Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik 2013 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Arbejdsmiljøpolitik Arbejdsmiljøpolitik for Region Hovedstadens Psykiatri Arbejdsmiljøpolitikken blev godkendt i Psyk-MED d. 24. august

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Aftale for Social- og Handicapcentret

Aftale for Social- og Handicapcentret Aftale for Social- og Handicapcentret Overskrifter for aftalens mål Fælles mål: 1 Borgeren i centrum via rehabilitering 2 Faglig og økonomisk bæredygtighed ved hjælp af mål og opfølgning Øvrige mål: 3

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 30, indgang 16 D, 1, 2400 København NV

Læs mere

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde

PSYKIATRIUDVALGET. Tirsdag den 16. maj 2013. Kl. 16.30 18.30. på regionsgården i mødelokale H 6 og 7. 9. møde D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRIUDVALGET Tirsdag den 16. maj 2013 Kl. 16.30 18.30 på regionsgården i mødelokale H 6 og 7 9. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A)

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre

Psykiatri. VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre Psykiatri VELKOMMEN til ADHD klinikken information til forældre 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Behandlingsansvarlig

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Skovvængets Virksomhedsplan 2012

Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Skovvængets Virksomhedsplan 2012 Driftsenhedens navn Skovvænget Adresse Ballerup Boulevard 2 Post nr. og by 2750 Ballerup Ejerforhold Region Hovedstadens Psykiatri Leder Forstander Bo Christoffersen Telefon

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse

REFERAT. Dagsordenspunkter: Møde i: Forum for ledelse og uddannelse REFERAT Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: 200719092 Dato/tidspunkt: 5. maj 2015, kl. 8.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg, lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose

Psykiatri. VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose Psykiatri VELKOMMEN til OPUS - et behandlingstilbud for unge med psykose 2Billederne i pjecen viser patienter og medarbejdere i situationer fra hverdagen i Region Hovedstadens Psykiatri. Navn: Kontaktlæge:

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020

Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Løft af det danske sundhedsvæsen: 1,9 mia. i 2016 og 15 mia. frem mod 2020 Endnu flere skal overleve kræft Ældre patienter og borgere med kroniske sygdomme skal have bedre behandling og pleje Nye lægemidler

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013

Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb. Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Behandlingstilbud i RHP -pakkeforløb Præsentation til samordningsudvalg Byen 2013 Disposition Baggrund og formål Udvikling af pakkeforløb Eksempel på et pakkeforløb Udfordringer med pakkeforløb Monitorering

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital

REFERAT. Deltagere: Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen. Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 3864 0000 Direkte 38640078 Fax 3864 0007 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 18. november 2015

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Rigshospitalet Onkologisk Klinik. Strategi 2015. Kræftbehandling i særklasse. Strategi 2015-2017. Onkologisk Klinik Rigshospitalet Strategi 2015 Rigshospitalet Onkologisk Klinik Kræftbehandling i særklasse Strategi 2015-2017 Onkologisk Klinik Rigshospitalet Onkologisk Klinik: Kræftbehandling i særklasse - Strategi 2015-2017 Onkologisk

Læs mere

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015

Psykiatri. Virksomhedsplan 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Psykiatri Virksomhedsplan 2015 3 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 FOKUS & FORENKLING FORBEDRING INDHOLD Forord... 05 Indledning... 09 Forbedringer med værdi for patienten... 10 Strategiske indsatsområder... 12 - Driftmål...

Læs mere

Kære medarbejdere, beboere og pårørende

Kære medarbejdere, beboere og pårørende Ringbo projektet Kære medarbejdere, beboere og pårørende Alle os på Ringbo skal i den kommende tid være med til at udvikle det psykiatriske behandlingstilbud. Vi er udvalgt og sammen med en række dygtige

Læs mere

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende.

sundhedsvæsens bankende hjerte. Uden Jer ville væsnet gå i stå. disse ofte komplekse problemstillinger til patienter og pårørende. Sundhedsminister Astrid Krags tale på Lægemødet 2013 (Det talte ord gælder) [Indledning dialogen med borgeren] Jeg vil gerne sige tak for invitationen til at indlede jeres 131. lægemøde. Jeg har set frem

Læs mere

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet.

Det fremgår af Danske Regioners bidrag til ny sundhedspolitik, at der skal udvikles nye samarbejds- og organisationsformer i sundhedsvæsenet. Nye samarbejds- og organisationsformer 25-02-2013 Sag nr. 12/697 Dokumentnr. 50213/12 Papiret beskriver, hvordan regionerne vil arbejde med nye samarbejds- og organisationsformer, herunder det fremadrettede

Læs mere

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder

Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Systematik i invitation til behandlingsplansmøder Erfaringer med inddragelse af indlagte patienter i arbejdet med egen behandlingsplan Psykiatrisk Center Nordsjælland Helsingør Udviklingschef Gitte Busch

Læs mere

Bruger-, patientog pårørendepolitik

Bruger-, patientog pårørendepolitik Bruger-, patient- og pårørendepolitik Oktober 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden Bruger-, patientog pårørendepolitik Hvorfor en bruger-, patientog pårørendepolitik? Inddragelse af brugere, patienter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team

Psykiatri. VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team Psykiatri VELKOMMEN til OP teamet Opsøgende psykiatrisk team 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN OP team står for Opsøgende Psykiatrisk team. Det er et intensivt ambulant behandlingstilbud

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18

Kræftens Bekæmpelses høringssvar på Region Sjællands udkast til Sundhedsaftale 2015-18 14. september 2014 Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Att.: Kvalitet og Udvikling Område Sjælland Område Sjælland Ringstedgade 71 4700 Næstved Tel +45 +45 2646 www.cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES

Læs mere

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016

Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 Udvalg: Demens rette indsats til rette tid 05 Ældre Initiativer for målopnåelse kan iværksættes indenfor det eksisterende budget. Der vil blive sat fokus på dette gennem samarbejde med følgende interessenter:

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder

God behandling i sundhedssektoren. Erklæring om patienters rettigheder God behandling i sundhedssektoren Erklæring om patienters rettigheder PatientLægeForum 2003 PatientLægeForum: Den Almindelige Danske Lægeforening De Samvirkende Invalideorganisationer Diabetesforeningen

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

PsykiatriNyt VIRKSOMHEDSPLAN 2012. Leder 2 Indledning 3 En styrket sundhedsfaglig indsats 5

PsykiatriNyt VIRKSOMHEDSPLAN 2012. Leder 2 Indledning 3 En styrket sundhedsfaglig indsats 5 PsykiatriNyt VIRKSOMHEDSPLAN 2012 Virksomhedsplan 2012 Særnummer Indhold Leder 2 Indledning 3 En styrket sundhedsfaglig indsats 5 Den ambulante psykiatri organisering og indhold 5 Accelererede og sammenhængende

Læs mere

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden

D.6. januar 2016. Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden D.6. januar 2016 Kære Psykiatriudvalg for Region Hovedstaden Først skal vi takke for den mulighed, vi har fået for at redegøre for de udfordringer,vi ser ved ydelsesregistreringerne i Psykiatrien og som

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen

Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunernes fælles rolle udviklingen af nære sundhedsvæsen Kommunerne har i en årrække haft en væsentlig rolle på sundhedsområdet, en rolle som ikke bliver mindre i fremtiden. I den fortsatte udvikling

Læs mere

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2

Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 4. december 2012 Kl. 15.00 17.00 på regionsgården i mødelokale H 2 5. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 6. december 2011 Sag nr. Emne: bilag Udvalget vedrørende sammenhæng og kvalitet i sundhed UDVALGET VEDRØRENDE SAMMENHÆNG OG KVALITET I SUNDHED - forslag

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område

Den Fælles Kvalitetsmodel. Kvalitetsudvikling på det sociale område Den Fælles Kvalitetsmodel Kvalitetsudvikling på det sociale område Statusrapport om Den Fælles Kvalitetsmodel Maj 2006 Udgivet af: Kvalitetsenheden Økonomi- og Sekretariatsafdelingen Psykiatri-og Socialforvaltningen

Læs mere

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017

Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Årsplan for Region Hovedstadens Psykiatri 2017 Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Den vigtigste opgave er at yde højt kvalificeret udredning og behandling, som skaber

Læs mere

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg

Værdier. Plejehjemmet Falkenberg. et godt sted at være! www.falkenberg.helsingor.dk 12. Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Falkenberg Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Falkenberg Værdier på Plejehjemmet Falkenberg Center for omsorg og ældre Plejehjemmet Falkenberg Falkenbergvej 30 A 3140 Ålsgårde tlf.: 4928 1501 - fax: 4928 1512

Læs mere

Dialogforum. 23. november 2015

Dialogforum. 23. november 2015 Dialogforum 23. november 2015 Projektleder Marie Løkke og underviser med brugererfaring Mads Lange Skolen for Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Ballerup Hvor kommer Skolen for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland

Stillings- og personprofil. Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Stillings- og personprofil Centerchef Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri September 2015 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri Adresse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015

Socialdemokraterne. S-nyt 2014.2. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014. 5 Det ny psykiatrisygehus åbner 2015 Socialdemokraterne S-nyt 2014.2 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. oktober 2014 2 Et budget med gode fingeraftryk Region Sjællands budget på næsten 18 mia. kr. er aftalt

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup

Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Onsdag den 30. marts 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center Ballerup, Ballerup Boulevard 2, 2750 Ballerup Møde nr. 4 Medlemmer:

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Strategi for Region Hovedstaden Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

Strategi for Region Hovedstaden Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING November 2010 Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Strategi for Region Hovedstaden Psykiatris sociale tilbud til sindslidende med komplekse problemstillinger For perioden 2010-2015 FAGLIGHED ANSVAR

Læs mere

Den aktive borger under rehabilitering

Den aktive borger under rehabilitering Den aktive borger under rehabilitering Fokus på rehabiliteringen af mennesker i den erhvervsaktive alder Civiløkonom, ergoterapeut Jette Schjerning, HA, HD, MScOT Innovation & Samarbejde Rehabilitering

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8.

Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H7 og H8. DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesager PSYKIATRIUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H7 og H8 Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Psykiatriudvalget mødesag - Måling af

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune:

Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Center for Socialpsykiatri, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Socialpsykiatri (CfS) arbejder ud fra nedenstående faglige rehabiliterings-tilgang: Psykosocial

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst. Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Øst Karin Højen Johannesen & Michael Bech-Hansen Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Øst Psykiatrien Øst Roskilde, Lejre, Greve, Solrød, Køge, Stevns, Faxe

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Psykiatriplan 2012-2014

Psykiatriplan 2012-2014 Psykiatriplan 2012-2014 Indhold Forord 2 Sådan læses psykiatriplanen 2 Vision og mission 2 Værdigrundlag 2 Målgruppe 3 Mål 1: Færre på førtidspension 4 Mål 2: Samarbejde på tværs 4 Mål 3: Opkvalificering

Læs mere