for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter ( ) 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 3. Formandens meddelelser ( ) 4. Godkendelse af bydelsplan ( ) 5. Høring om Ressource- og affaldsplan ( ) 6. Høring om Københavns kommunes skybrudsplan ( ) 7. Høring om nedlæggelse af dækningsgrave ( ) 8. Høring om sammensætning af klubfællesskaber ( ) 9. Høringer på børne og ungeområdet ( ) 10. Valg til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser ( ) 11. Valg til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen ( ) 12. Deltagelse i priskomite for uddeling af Kultur Østerbro pris ( ) 13. Evt. ( )

2 DAGSORDEN 1. Borgernes 20 minutter ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget afholder Borgernes 20 minutter, hvor borgerne kan stille forslag og spørgsmål til lokaludvalget. LØSNING Østerbro Lokaludvalg afholder Borgernes 20 minutter 1

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet. LØSNING Østerbro Lokaludvalg godkender dagsorden for mødet. 2

4 3. Formandens meddelelser ( ) 1. Meddelelser fra Mødeforum 2. Forslag til aflysning lokaludvalgsmøde 8. november Det foreslås at aflyse Østerbro Lokaludvalgs ordinære møde den 8. november 2012, og således kun have et møde den 22. november, med behandling af både puljeansøgninger og politiske sager. 3. Borgermøde om metro til Nordhavn 23. oktober 2012 Københavns Kommune afholder borgermøde om metro til Nordhavn den 23. oktober 2012 kl i Østerbrohuset, Århusgade Indbrudskampagne i december Center for Sikker By planlægger i samarbejde med politiet en uge lang indbrudskampagne i december, og som forsøges koordineret med Det Kriminalpræventive Råd, der lancerer en landsdækkende nabohjælp kampagne. Sidste år kørte CSB, politi og Brønshøj-Husum Lokaludvalg en kampagne i Tingbjerg, der viste sig som en stor succes, bl.a. med uddeling af handlingskort for hvordan man kan undgå indbrud, og hvad man gør hvis man får indbrud. I år udvides kampagne til at foregå i hele byen, og alle lokaludvalg vil blive inviteret til at deltage og/eller lave lokale arrangementer med uddeling af handlingskort. 5. Invitation til fejring af Health 2020 onsdag d. 31. okt. kl Sundhed og Omsorgsforvaltningen inviterer i samarbejde med Sund By netværket og Bispebjerg Lokaludvalg til fejring af, at Danmark har tilsluttet sig Health 2020, en fælles europæisk politisk ramme med det mål at styrke borgernes sundhed og velvære. Fejringen foregår onsdag den 31. oktober 2012 kl i Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV. 6. Affaldsforsøg videreudvikles i hele byen Østerbro Lokaludvalg har fået en forespørgsel fra Center for Park og Natur angående deltagelse i og videreudvikling af et forsøg der har kørt henover sommeren bl.a. i Kildevældsparken, med opstilling af containere frem for små skraldespande. Center for Park og Natur oplyser at de bruger ca. 60 % af deres tid på at samle skrald, og at man fremadrettet ønsker at bruge mindre tid på affaldsindsamling og mere tid på reel parkforskønnelse. Forsøget er udset til at skulle fortsætte, udvides og videreudvikles i resten af byen, og forvaltningen vil gerne inddrage lokaludvalgsmedlemmernes specifikke viden om lokalområdet, så der kan findes gode 3

5 løsninger. Lokaludvalgsmedlemmer kan henvende sig eller kommentere på forsøget til Anton Mikkel Thorsen, i Center for Park og Natur. 7. Status på informationspulje Formanden har godkendt brug af puljemidler på 1080,00 kr. fra informationsbevilling til et spam-filter på hjemmesiden, hvor kommentarfunktionen har været druknet i mærkelige spamsvar. Derudover vil der blive anvendt kr. fra puljen til ekstra annoncer for puljemiddelfristen den 22. oktober, så flest mulig vil kunne nå at søge. Status er således at der på de afsat under informationsbevillingen er forbrugt i alt ,96 kr. BILAG Invitation til fejring af Health 2020 Stop indbrud - start snakken handlingskort 4

6 4. Godkendelse af bydelsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal godkende Østerbro Bydelsplan inden den sendes ind i sin endelige form til Center for Byudvikling. INDSTILLING OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender den samlede bydelsplan for Østerbro, jf. bilag: Udkast til endelig bydelsplan for Østerbro_ at Lokaludvalget godkender, at Koordinationsudvalget i samarbejde med sekretariatet kan foretage redaktionelle ændringer i planen indtil den 25. oktober, hvor planen overdrages til Økonomiforvaltningen PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har siden 1. februar 2012 arbejdet med bydelsplanen for Østerbro, der rummer en vision og udviklingsstrategi, lokaludvalgets 11 projektforslag under de tre temaer i Kommuneplan 2011, samt et appendiks. Lokaludvalget skal godkende den samlede plan inden den overdrages til Økonomiforvaltningen den 25. oktober Økonomiforvaltningen forestår derefter den videre bearbejdning i forhold til korrekturlæsning, layout og opsætning. Lokaludvalget skal samtidig godkende, at koordinationsudvalget i samarbejde med sekretariatet kan foretage mindre justeringer og redaktionelle ændringer i planen indtil den 25. oktober, såfremt dette skulle vise sig nødvendigt. LØSNING Lokaludvalget skal godkende bydelsplanen i sin helhed. De mindre justeringer og redaktionelle ændringer koordinationsudvalget vil foretage, kan omhandle små rettelser og tilføjelser i visionstekst og i de enkelte projektbeskrivelser (Jf. rød markeret tekst i bilag: Udkast til endelig bydelsplan for Østerbro_051012). Samt enkelte illustrationer, fotos og kort, der endnu ikke er klargjort. Visionsafsnit 1.1 eftersendes pr. mail og statistik over socialøkonomiske faktorer fordelt på kvarterer udleveres på lokalmødet den 11. oktober Økonomiforvaltningen udarbejder et appendiks på baggrund af kommentarerne fra fagforvaltningerne. Hvis lokaludvalget ønsker at svare på kommentarerne, skal det fremgå af de enkelte projektbeskrivelser. Fagforvaltningernes kommentarer har været sendt til de enkelte projektgrupper. 5

7 Rapport med hovedkonklusioner fra Kulturhus spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt, men disse kunne eventuelt også være relevante at indføje i projektbeskrivelsen for Kulturcenterprojektet i Bydelsplanen. ØKONOMI Status for midler til bydelsplanlægningen Bevilget beløb kr. Disponeret pr ,53 Resterende beløb ,47 Af det resterende beløb er kr. bevilget til Kulturnatsarrangementet den og derudover skal påregnes udgifter til tryk af Bydelsplanen i 700 eksemplarer. VIDERE PROCES Bydelsplanen finpudses indtil den 25. oktober 2012, hvor den overdrages til Center for Byudvikling. Bydelsplanen præsenteres for borgerne på Kulturnatten den 12.oktober Lokaludvalget skal selv forestå trykningen af planen. I lokaludvalgsregi forestår der i de kommende måneder et arbejde i forhold til at få tilrettelagt lokaludvalgets videre arbejde med bydelsplanprojekterne. Den foreløbige videre proces mht. Borgerrepræsentationens behandling af planen: ØU 15. januar 2013 første behandling (med foretræde) Høring af fagudvalg (16. jan. 26. feb. 13) Budgetseminarer start marts (KFU dog 21. feb.) ØU midt marts Borgerrepræsentationens endelige behandling (forventeligt 17. april 2013) BILAG Bydelsplan

8 5. Høring om Ressource- og affaldsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til Ressourceog affaldsplan INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljøfejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Ressource- og affaldsplan. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til Ressourceog affaldsplan 2018, med svarfrist den 19. oktober Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan. Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i sit møde den 27. september De udmærkede målsætninger fra målsætningsdelen går igen i planlægningsdelen, og det er alt sammen såre godt. Det er rigtigt set, at mange forskellige indsatser skal tages, og at de skal sættes ind på samme tid. Det, mange borgere umiddelbart vil blive glade for, er målet om at etablere stilfærdige containere til glas. Det, der let kan skabe misstemning, er besværlige ordninger for sortering i den enkelte lejlighed. Borgerne efterspørger mere genbrug og flere beholdere, men vi kan også konstatere, at der adfærdsmæssigt er et stykke vej igen, til ejendommenes beboere gider komprimere papkasserne osv. 7

9 Den anvendte systematik i ressource- og affaldsplanen er lidt imponerende. De mange skematiske informationer i planens tre dele viser, at man på affaldsområdet er nået så langt, at man kan målsætte og detaljere på hvert indsatsniveau. Summen af oplysninger er dermed uoverskuelig, og på Østerbro, hvor lokaludvalget hidtil ikke har beskæftiget sig meget med affaldsemnet, er vi ikke i stand til at udøve en konstruktiv kritik af planen, men vil betragte den som et udmærket opslagsværk, hvor den gensidige diskussion med bl.a. kommunen må sætte ind på projektniveau. Det er godt nok. I øjeblikket drøfter Lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro at vælge affaldsområdet på beboer- og karréplan som et af det kommende års temaer i miljøpunktets årsplan, ligesom det også overvejes, om lokaludvalget selv skal tage temaet op men da mere med sigte på at få etableret en kvartergenbrugsplads eller to. Da lokaludvalget for nogle år siden - efter borgermøder - gik ind for at etablere genbrugspladsen ved Bellmannsgade/Borgervænget på Østerbro, indgik det i lokaludvalget argumentation, at der måtte etableres flere genbrugspladser og kvarterpladser i København og på Frederiksberg, så trafikpresset på den nye genbrugsplads på Østerbro ville blive reduceret med tiden. Kommunens bestræbelser for at udbrede genbrugspladser af forskellig type bør derfor fortsætte, og den nye interesse for ressourcegenanvendelse og reduceret affaldsafbrænding bør fortsætte og stimuleres. Lokaludvalget havde således helst set, ganske som Borgerrepræsentationen, at den kommende nye kapacitet for affaldsforbrænding på Amagerværkerne blev mindre end i det kompromis med omegnskommunerne, der måtte indgås. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Kun elektronisk: Ressource og affaldsplan - kortlægning Ressource og affaldsplan - målsætninger Ressource og affaldsplan - planlægning 8

10 6. Høring om Københavns kommunes skybrudsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til skybrudsplan. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Københavns kommunes skybrudsplan. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til skybrudsplan, med frist for svar den 17. oktober Skybrudsplanen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette. I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor hver af disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i deres møde den 27. september Fagudvalget ser Skybrudsplanen som et helt væsentligt dokument til sikring af København mod skybrud. Det er den hidtil bedste oversigt, og den letter forståelsen både af, hvad der er det nødvendige niveau for skybrudssikring og af, hvordan der med fordel kan handles. Vi er enige i, at den store milliardudgift over et antal år er lille, målt i forhold til blot det seneste skybrud vi har oplevet, og som ramte Østerbro hårdt. Skybrudsplanen er resultat af en sektortankegang, baseret på de hovedaktører (her KE), der tænkes at udføre de væsentlige dele at skybrudssikringen. Men set i forhold til den samlede klimaudfordring, bør det endnu klarere fremgå, at den kommende vandafledning i høj grad tænkes sammen med behovet for at begrønne byen, tagene og facaderne for at begrænse den fremtidige stærkere opvarmning af byens veje og bygninger, en opvarmning der i de varme storbyer allerede koster menneskeliv. De nævnte elementer har desuden betydning for at sinke regnvandets vej til 9

11 kloakkerne ved det normale regnvejr, som der ventes mere af og, som i følge Skybrudsplanens målsætningsdel ikke kan rummes i kloakken. Selvom disse elementer måske ikke indgår i KE s tankegang, skal de med. Vandløbskortet på målsætningsdelens side 24 viser den opdeling af byen i overordnede oplande for vandafstrømningen, som må og skal være udgangspunktet for den planlægning, der skal til. På det mere detaljerede niveau er der tale om et antal lokale flodsystemer, der netop volder vanskelighederne lokalt. Derfor er vi meget tilfredse med, at næste skridt er planer for indsatsen i de enkelte oplande, og det er her bydelenes egne planer kommer ind og kan bidrage til vandafledningen eller tilpasses hertil. Vi tror på Østerbro, det er rigtigt vurderet, at byen kan leve med en maksimal 100-års grænse, der siger, at op til 10 cm regnvand i gaderne giver en minimal risiko for at få fyldt kældrene igen forudsat, at grundejerne selv gør en konkret indsats og vejprofilet rettes til de mange steder, det bliver nødvendigt. Det rejser imidlertid en ny udfordring at såvel husejere som andre aktører udformer de nødvendige detaljerede ændringer på en sådan måde, at de ikke begrænser men øger tilgængeligheden over vej og ind og ud af bygninger for de på forskellig måde handicappede borgere. Skal dette gøres ordentligt, kan der være brug for at anvende lidt af fortovsbredden, og det stiller igen krav om tilstrækkelige og ofte øgede fortovsbredder. Østerbro Bydelsplan 2013 vil indeholde flere vejprofilprojekter, der er udformet sådan, at disse veje eller dele af vejforløb kan indgå i kommunens svar på de store skybrud og den stigende regnmængde. Projektet for en omprofilering af Strandboulevarden og pladsdannelsen på Carl Nielsens Allé er eksempler herpå. På Østerbro ser vi gerne, at regnvandet i videste omfang håndteres synligt i terrænniveau og gadeniveau. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Kun elektronisk Københavns kommunes forslag til Skybrudsplan 10

12 7. Høring om nedlæggelse af dækningsgrave ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til Høring om nedlæggelse af dækningsgrave INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om nedlæggelse af dækningsgrave. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg er af Teknik og Miljøudvalget blevet bedt om at tage stilling til Høring om nedlæggelse af dækningsgrave i lokalområdet, med svarfrist den 30. oktober Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 30. april 2012 at nedlægge en række dækningsgrave/bunkers i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende i møde den 10. september 2012 ændret beslutningen, således at de berørte Lokaludvalg og borgere skal høres, inden beslutningen træder i kraft, og at man gerne så dækningsgravene på Sjælør Boulevard inkluderet i prioriteringen. En del af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. april var en prioriteret liste over hvilke dækningsgrave, der skal nedlægges (bilag om anlægsprioritering). De overslag, der er udarbejdet for nedlæggelsen af den enkelte dækningsgrav er vejledende, da der endnu ikke er indhentet konkrete priser hos en entreprenør. Det betyder, at listen, der fremgår af bilaget, er forvaltningens bud på, hvor mange dækningsgrave, der forventes nedlagt indenfor bevillingsrammen. Dækningsgravene nedlægges i den rækkefølge, der fremgår af listen. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i møde den 27. september Fagudvalget indstiller, At dækningsgravene i A.L. Drewsens Vej ikke nedlægges, for nedlægges de, vil en væsentlig og stilfærdig overgang mellem den tætte og højt bebyggede del af Østerbro syd for Nordre Frihavnsgade og det lave kvarter syd herfor blive ødelagt, og en af Østebros kvaliteter forsvinde. Hele det lave kvarter tilbyder i forvejen parkeringsmuligheder langt udover det helt lokale behov, og der er derfor ikke er en parkeringsmæssig begrundelse for at fjerne dækningsgravene. 11

13 Dækningsgravene ligger ubenyttede og aflåste hen, og der er behov for at vurdere, hvordan dækningsgravenes to rum kan bruges som øvelokale eller lignende. Lokaludvalget deltager gerne i en sådan vurdering. At dækningsgravene i Classens Have ikke nedlægges. Dækningsgravene med deres beplantning danner i dag en sand eventyrverden for børn. Det må derfor anbefales at undlade nedbrydning og i stedet at indrette nogle små stiforløb eller lignende op over dækningsgravene, så de kan bidrage yderligere til legen. Lokaludvalget har fået flere henvendelser om at droppe nedlægningen og er enig med borgerne. Så vidt bekendt bliver dækningsgravene anvendt. Anlægget er stort med 15 rum og kunne blive meget spændende under terræn, hvis der sker en mindre bearbejdning. Det kunne være et senere projekt. Classens Have ligger i Indre By Bydel men helt op til Østerbro Bydel. Østerbro Lokaludvalg har derfor orienteret Indre By Lokaludvalg om indholdet i dette høringssvar. ØKONOMI - VIDERE PROCES Efter høringsfristens udløb udarbejder forvaltningen en fornyet indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, der forventes forelagt i december Den fysiske nedlæggelse af dækningsgravene vil blive igangsat i foråret BILAG Kun elektronisk Anlægsprioritering nedlæggelse af dækningsgrave Orienteringsskrivelse om nedlæggelse af dækningsgrave TMU ang høring om nedlæggelse af dækningsgrave 12

14 8. Høring om sammensætning af klubfællesskaber ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om sammensætning af klubfællesskaber. INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalgt tager stilling til Fagudvalget for børn og unges indstilling til høringssvar om sammensætning af klubfællesskaber. PROBLEMSTILLING Der er på Københavns Kommunes høringsportal lagt en høring op om sammensætning af klubfællesskaber med svarfrist den 12. oktober Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høringen, hvori lokaludvalget er høringsberettiget og ikke høringspligtige. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 13. juni 2012 forslag til principper, forudsætninger og proces for en ny ungestruktur med klubfællesskaber og, at forvaltningen efter sommerferien skulle fremlægge et forslag til konkrete klubfællesskaber i hele kommunen, således at der så vidt muligt var et klubfællesskab i alle lokalområder. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til sammensætning af 15 klubfællesskaber og 4 alternative forslag til disse. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. august 2012 behandlet indstillingen "Klubfællesskaber" og besluttede at sende indstillingen i høring. LØSNING Fagudvalget for børn og unge afholder møde den 9. oktober 2012, hvori de har mulighed for at behandle sagen. Da Fagudvalgsformanden er bortrejst, indstiller formanden at Lokaludvalget tager stilling til sagen jf. behandling på fagudvalgets møde. BILAG Kun elektronisk Høring om klubfællesskaber 13

15 9. Høringer på børne og ungeområdet ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til behandling af 3 høringer på børne- og ungeområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING FormandenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år. 2. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om Målsætninger og budgetmodel på klubområdet. 3. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber. PROBLEMSTILLING Der er på Københavns Kommunes høringsportal lagt 3 høringer op på børne- og ungeområdet, som ikke har kunnet nå at behandles i fagudvalget for børn og unges tidligere møder, og som ikke kan vente til næste lokaludvalgsmøde, hvis der skal svares rettidigt. Idet fagudvalgsformanden er bortrejst og fagudvalget først afholder møde den 9. oktober 2012 har formanden for Østerbro Lokaludvalg besluttet at udarbejde en indstilling, hvorpå fagudvalget har mulighed for at behandle sagerne og få dem fremlagt for lokaludvalget. Målsætninger og budgetmodel på klubområdet høringsfrist den 2. Nov Klubberne skal udgøre rammen for et attraktivt børne- og ungdomsliv, hvor meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt bidrager til, at de større børn og unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere. For at kunne opnå dette mål er der sat en udvikling i gang, så klubberne bliver fagligt og økonomisk gearet til at håndtere de unges behov og ønsker på tværs af byen. For at understøtte den nye klubstruktur med klubfællesskaber og håndtere de meget forskellige opgaver, som klubberne varetager, og som udspringer af de forskellige sociale problemstillinger, der findes i de forskellige områder af byen, har forvaltningen udarbejdet forslag til opdatering af de eksisterende målsætninger fra 2006 for klubberne samt forslag til en ny budgetmodel for ungdomsklubberne 14

16 Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år høringsfrist 2. Nov For at mindske chanceuligheden i København har Pædagogisk Kvalitetsudvalg foreslået at øge de sociale normeringer og samtidig udvide ordningen, så den gælder hele 0-13 årsområdet og ikke kun 0-5 årsområdet. De sociale normeringer koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem, så disse børn oplever en kvalitativ pædagogisk forskel. Ressourcerne følger dermed de udsatte børn. Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber høringsfrist 16.nov.2012 I januar 2012 blev der nedsat en styregruppe, bestående af de faglige organisationer KLF, SKK, BUPL og LFS, samt interesseorganisationerne KFO og Skole & Forældre, København. Styregruppens formål var at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber. På baggrund af praktikernes forslag til styrket samarbejde har forvaltningen udarbejdet forslag til "Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber", samt forslag til en implementeringsplan for, hvordan realiseringen af målene kan ske. De seks overordnede mål vil fungere som omdrejningspunkter på en årlig samarbejdskonference: 1) børn og unges kulturfællesskaber, 2) udsatte børn og unge, 3) overgange, 4) fælles fokus og fælles sprog, 5) ledelsesmæssig forankring af samarbejdet, 6) forvaltningens implementeringsindsatser. LØSNING Fagudvalget for børn og unge tager stilling til de 3 høringer fra Københavns Kommunes høringsportal, hvori lokaludvalget er høringsberettiget, men ikke høringspligtige. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Se ovenstående link på Københavns Kommunes hjemmeside 15

17 16

18 10. Valg til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af repræsentant til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som repræsentant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som suppleant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser PROBLEMSTILLING Områdefornyelsen besluttede på møde den at igangsætte et projekt om bedre forbindelser. Baggrunden er at Skt. Kjelds Kvarter er omkranset af trafikerede gader, der besværliggør adgangen til de rekreative områder, som ligger omkring kvarteret. Trafikproblemerne og de vanskelige forbindelser kan ikke løses inden for rammerne af områdefornyelsen. Både trafikmæssigt og økonomisk skal løsningerne ses i en samlet københavnsk sammenhæng. Målet er således at skabe opmærksomhed om de trafikale problemer og dermed inspirere Københavns Kommune og fonde til at støtte etableringen af bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds Kvarter og fra Skt. Kjelds Kvarter til de omkringliggende områder. Områdefornyelsen vil i et utraditionelt samarbejde med kunstnere og andre kreativt tænkende mennesker undersøge og afprøve forskellige metoder til at skabe bedre forbindelser - som et supplement til trafikeksperternes løsninger. Organisation En projektgruppe der skal arbejde med udgangspunkt i vedhæftede projektbeskrivelse. Af projektbeskrivelsen fremgår det at områdefornyelsen vil invitere en repræsentant fra Lokaludvalget med i projektgruppen og vi beder derfor Lokaludvalget om at udpege en repræsentant til projektgruppen. Medlemmer af projektgruppen: John Christensen, repræsentant for og medlem af styregruppen i områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter og beboer i området Mads Uldall, projektchef områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter 17

19 Anne Lærke Jørgensen, Center for Trafik Repræsentant fra Lokaludvalget LØSNING Lokaludvalget vælger en person til at sidde i projektgruppen om bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds kvarter og fra kvarteret til de omkringliggende rekreative områder. Projektgruppen vil være ansvarlig for projektets samlede fremdrift. Det forventes at gruppen mødes et par gange inden jul, og efter behov i forhold til de ideer der kommer frem. Projektgruppen vil således også være ansvarlig for at nedsætte arbejdsgrupper og gennemføre borgerdialog omkring de bedre forbindelser i og omkring Skt. Kjelds kvarter, og disse vil være åbne for alle interesserede. Hvis man således har ideer eller lyst til at deltage i arbejdet om bedre forbindelser kan man tage kontakt til den overordnede projektgruppe. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Projektbeskrivelse Bedre forbindelser 18

20 11. Valg til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af to lokaludvalgsmedlemmer som repræsentanter til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger to lokaludvalgsmedlemmer til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. 2. at Lokaludvalget vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer som suppleanter til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. PROBLEMSTILLING Der er indgået forlig på Københavns Rådhus om Københavns Kommunes budget for I budgetaftalen indgår Kulturhus på Østerbro, hvori det fremgår, at: I forlængelse af BR s beslutning den 15. juni 2005 om salg af Beauvaisgrunden er parterne enige om at etablere et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskole på Østerbro. På den baggrund har Områdefornyelsens styregruppe besluttet at nedsætte en styregruppe for etableringen af Kulturcenter på Kildevældsskolen. Områdefornyelsens styregruppe har selv udpeget 2 medlemmer, og beder Kildevældsskolen, Østerbro Lokaludvalg og Kultur Østerbro om også at stille med to repræsentanter hver. LØSNING Østerbro Lokaludvalg vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer til at repræsentere lokaludvalget i den kommende styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen, og to suppleanter. Styregruppen har til formål at stå for den indledende beskrivelse af kulturcentrets profil, dvs. hvilke aktiviteter der forventes at finde sted, hvilke funktioner eller tilbud skal det indeholde mv. Denne proces er allerede påbegyndt i forbindelse med dels bydelsplanlægningen og dels den borgerdialogproces Østerbro Lokaludvalg og områdefornyelsen har samarbejdet/samarbejder om. En nærmere beskrivelse af kulturcentret er en forudsætning for at Kultur og Fritidsforvaltningen kan få frigivet midler til den egentlige programmering og gennemførsel af arkitektkonkurrence. VIDERE PROCES Områdefornyelsen vil gerne være vært ved det første møde, hvor den videre proces og arbejdsdeling aftales. En målsætning kunne være at levere et fælles notat inden jul. 19

21 12. Deltagelse i priskomite for uddeling af Kultur Østerbro pris ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forespørgsel om deltagelse i priskomite for en ny årlig Kultur Østerbro pris fra Kultur Østerbro. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget beslutter at deltage i dommerkomité til en årlig Kultur Østerbro Pris 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem til at sidde i dommerkomiteen til Kultur Østerbro Pris. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har fået en henvendelse fra Kultur Østerbro om mulighederne for et samarbejde med Lokaludvalget om et nyt Østerbro initiativ, hvori også Østerbro Avis og Danske Bank indgår. Tanken er at indstifte en årlig Kultur Østerbro Pris, som skal gå til en forening på Østerbro der i særlig grad har udmærket sig i årets løb. Borgerne skal være med til at nominere de potentielle prismodtagere, hvorefter en dommerkomite udvælger vinderen under stort ståhej - og prisen overrækkes ved en højprofileret festlighed i Krudttønden. Formålet er at sætte fokus på kultur og foreningslivet på Østerbro. Dommerkomiteen kan f.eks. bestå af en repræsentant fra Lokaludvalget, en fra Østerbro Avis, en fra Kultur Østerbro, en fra banken, og kulturborgmester Pia Allerslev, som har indvilliget. Kultur Østerbro står for konceptudvikling, tilrettelæggelse, administration og afvikling af arrangementet, avisen vil stå for PR, banken har tilbudt at tilvejebringe kr. til selve prisen. Derudover vil der være udgifter til i størrelsesordenen til markedsføring, afstemning, præsentation og afvikling, dvs. til gennemførsel af afstemning og prisoverrækkelse. Sidstnævnte beløb vil vi være interesseret i at ansøge Lokaludvalget om. LØSNING Fagudvalget for kultur og fritid har ikke nået at behandle forespørgslen, da fagudvalgsmødet den 2. oktober 2012 blev aflyst. Formanden for fagudvalget for kultur og fritid vil afholde møde med chef for Kultur Østerbro, Mogens Holm, på mandag den 8. oktober 2012, bl.a. med henblik på afklaring af de økonomiske rammer for indstiftelsen. 20

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2011-55508) 2. Referat og dagsorden (2011-55506) 3. Bydelsplanen: Afsnittene fælles med Indre By Lokaludvalg (2011-54056) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-53269) T

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808)

for mødet den 20.09.2011, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2011-116808) 2. Orientering om nyt medlem i Amager Vest Lokaludvalg (2011-116808) 3. Ansøgning -genbehandling:

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87

REFERAT. for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 REFERAT for mødet den 21.11.2013, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Spørgsmål fra borgere og oplæg (2013-0249729) 1 2. Godkendelse af dagsordenen (2013-0249744) 2 3. Oplæg om Københavnertunnelen (2013-0249823)

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.

Kvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde. Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse

Læs mere

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1

Rød skrift = ændringsforslag efter de seneste fagudvalgsmøder. Andet udkast til årsplan 2015 - Kgs. Enghave Lokaludvalg 1 Andet udkast til ÅRSPLAN 2015 Årsplanen er inddelt i fem overordnede områder: Et for hvert af de tre fagudvalg, et på tværs af udvalgene og et for sekretariatsdriften. Hvert område er opdelt på aktivitets/projekt-niveau.

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 28.08.2014, kl. 17:00 i KW3, Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. DAGSORDEN for mødet den 28.08.2014, kl. 17:00 i KW3, Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 28.08.2014, kl. 17:00 i KW3, Krausesvej 3, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minnutter (2014-0127735) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2014-0127735) 2 3. Høring om

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Projektbeskrivelse Borgermillionen

Projektbeskrivelse Borgermillionen Til: Teknik- og Miljøudvalget UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 14. marts 2013 Tlf. dir.: 4477 3208 E-mail: eim@balk.dk Kontakt: Erik Sassersen Møller Sagsnr: 2013-6258 Dok.nr: 2013-44536 Projektbeskrivelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice

27-11-2006. Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice NOTAT MED INDSTILLING Bilag 2 - Koncept for Fælles Borgerservice I forbindelse med budgetforliget for 2007 blev det besluttet, at samle borgerbetjeningen i lokalområdet på en adresse. Visionen er at skabe

Læs mere

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej

2.2.2. Udlejning efter ombygning: Triumfvej og Buddingevej Referat fra dialogmøde 2012 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 08.06.2012, kl. 8.00 9.30 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale

Dagsorden. Udvalget for Miljø og Natur. Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 (i umiddelbar forlængelse af fællesmødet) Mødelokale Dagsorden Udvalget for Miljø og Natur Mødedato 19. november 2009 kl. 18.00 Mødelokale Korsør Renseanlæg, Slagelse Landevej 30, Korsør Fraværende Åbne sager 5 Lukkede sager Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M.

EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. EJERSTRATEGI 2014-2017 FOR VIRKSOMHEDER INDEN FOR TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET M.M. Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer 6-1-2014 2012-26903 2013-183605 Baggrund og afgrænsning Køge

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden. Regionsbestyrelsesmøde Start: mandag den 19. januar 2009 kl. 14-19.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj.

Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Forslag til projekt for klimatilpasning af AAB afdeling 20, Brønshøj. Sted: AAB afd. 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk

Læs mere