for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter ( ) 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 3. Formandens meddelelser ( ) 4. Godkendelse af bydelsplan ( ) 5. Høring om Ressource- og affaldsplan ( ) 6. Høring om Københavns kommunes skybrudsplan ( ) 7. Høring om nedlæggelse af dækningsgrave ( ) 8. Høring om sammensætning af klubfællesskaber ( ) 9. Høringer på børne og ungeområdet ( ) 10. Valg til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser ( ) 11. Valg til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen ( ) 12. Deltagelse i priskomite for uddeling af Kultur Østerbro pris ( ) 13. Evt. ( )

2 DAGSORDEN 1. Borgernes 20 minutter ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget afholder Borgernes 20 minutter, hvor borgerne kan stille forslag og spørgsmål til lokaludvalget. LØSNING Østerbro Lokaludvalg afholder Borgernes 20 minutter 1

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet. LØSNING Østerbro Lokaludvalg godkender dagsorden for mødet. 2

4 3. Formandens meddelelser ( ) 1. Meddelelser fra Mødeforum 2. Forslag til aflysning lokaludvalgsmøde 8. november Det foreslås at aflyse Østerbro Lokaludvalgs ordinære møde den 8. november 2012, og således kun have et møde den 22. november, med behandling af både puljeansøgninger og politiske sager. 3. Borgermøde om metro til Nordhavn 23. oktober 2012 Københavns Kommune afholder borgermøde om metro til Nordhavn den 23. oktober 2012 kl i Østerbrohuset, Århusgade Indbrudskampagne i december Center for Sikker By planlægger i samarbejde med politiet en uge lang indbrudskampagne i december, og som forsøges koordineret med Det Kriminalpræventive Råd, der lancerer en landsdækkende nabohjælp kampagne. Sidste år kørte CSB, politi og Brønshøj-Husum Lokaludvalg en kampagne i Tingbjerg, der viste sig som en stor succes, bl.a. med uddeling af handlingskort for hvordan man kan undgå indbrud, og hvad man gør hvis man får indbrud. I år udvides kampagne til at foregå i hele byen, og alle lokaludvalg vil blive inviteret til at deltage og/eller lave lokale arrangementer med uddeling af handlingskort. 5. Invitation til fejring af Health 2020 onsdag d. 31. okt. kl Sundhed og Omsorgsforvaltningen inviterer i samarbejde med Sund By netværket og Bispebjerg Lokaludvalg til fejring af, at Danmark har tilsluttet sig Health 2020, en fælles europæisk politisk ramme med det mål at styrke borgernes sundhed og velvære. Fejringen foregår onsdag den 31. oktober 2012 kl i Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV. 6. Affaldsforsøg videreudvikles i hele byen Østerbro Lokaludvalg har fået en forespørgsel fra Center for Park og Natur angående deltagelse i og videreudvikling af et forsøg der har kørt henover sommeren bl.a. i Kildevældsparken, med opstilling af containere frem for små skraldespande. Center for Park og Natur oplyser at de bruger ca. 60 % af deres tid på at samle skrald, og at man fremadrettet ønsker at bruge mindre tid på affaldsindsamling og mere tid på reel parkforskønnelse. Forsøget er udset til at skulle fortsætte, udvides og videreudvikles i resten af byen, og forvaltningen vil gerne inddrage lokaludvalgsmedlemmernes specifikke viden om lokalområdet, så der kan findes gode 3

5 løsninger. Lokaludvalgsmedlemmer kan henvende sig eller kommentere på forsøget til Anton Mikkel Thorsen, i Center for Park og Natur. 7. Status på informationspulje Formanden har godkendt brug af puljemidler på 1080,00 kr. fra informationsbevilling til et spam-filter på hjemmesiden, hvor kommentarfunktionen har været druknet i mærkelige spamsvar. Derudover vil der blive anvendt kr. fra puljen til ekstra annoncer for puljemiddelfristen den 22. oktober, så flest mulig vil kunne nå at søge. Status er således at der på de afsat under informationsbevillingen er forbrugt i alt ,96 kr. BILAG Invitation til fejring af Health 2020 Stop indbrud - start snakken handlingskort 4

6 4. Godkendelse af bydelsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal godkende Østerbro Bydelsplan inden den sendes ind i sin endelige form til Center for Byudvikling. INDSTILLING OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender den samlede bydelsplan for Østerbro, jf. bilag: Udkast til endelig bydelsplan for Østerbro_ at Lokaludvalget godkender, at Koordinationsudvalget i samarbejde med sekretariatet kan foretage redaktionelle ændringer i planen indtil den 25. oktober, hvor planen overdrages til Økonomiforvaltningen PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har siden 1. februar 2012 arbejdet med bydelsplanen for Østerbro, der rummer en vision og udviklingsstrategi, lokaludvalgets 11 projektforslag under de tre temaer i Kommuneplan 2011, samt et appendiks. Lokaludvalget skal godkende den samlede plan inden den overdrages til Økonomiforvaltningen den 25. oktober Økonomiforvaltningen forestår derefter den videre bearbejdning i forhold til korrekturlæsning, layout og opsætning. Lokaludvalget skal samtidig godkende, at koordinationsudvalget i samarbejde med sekretariatet kan foretage mindre justeringer og redaktionelle ændringer i planen indtil den 25. oktober, såfremt dette skulle vise sig nødvendigt. LØSNING Lokaludvalget skal godkende bydelsplanen i sin helhed. De mindre justeringer og redaktionelle ændringer koordinationsudvalget vil foretage, kan omhandle små rettelser og tilføjelser i visionstekst og i de enkelte projektbeskrivelser (Jf. rød markeret tekst i bilag: Udkast til endelig bydelsplan for Østerbro_051012). Samt enkelte illustrationer, fotos og kort, der endnu ikke er klargjort. Visionsafsnit 1.1 eftersendes pr. mail og statistik over socialøkonomiske faktorer fordelt på kvarterer udleveres på lokalmødet den 11. oktober Økonomiforvaltningen udarbejder et appendiks på baggrund af kommentarerne fra fagforvaltningerne. Hvis lokaludvalget ønsker at svare på kommentarerne, skal det fremgå af de enkelte projektbeskrivelser. Fagforvaltningernes kommentarer har været sendt til de enkelte projektgrupper. 5

7 Rapport med hovedkonklusioner fra Kulturhus spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt, men disse kunne eventuelt også være relevante at indføje i projektbeskrivelsen for Kulturcenterprojektet i Bydelsplanen. ØKONOMI Status for midler til bydelsplanlægningen Bevilget beløb kr. Disponeret pr ,53 Resterende beløb ,47 Af det resterende beløb er kr. bevilget til Kulturnatsarrangementet den og derudover skal påregnes udgifter til tryk af Bydelsplanen i 700 eksemplarer. VIDERE PROCES Bydelsplanen finpudses indtil den 25. oktober 2012, hvor den overdrages til Center for Byudvikling. Bydelsplanen præsenteres for borgerne på Kulturnatten den 12.oktober Lokaludvalget skal selv forestå trykningen af planen. I lokaludvalgsregi forestår der i de kommende måneder et arbejde i forhold til at få tilrettelagt lokaludvalgets videre arbejde med bydelsplanprojekterne. Den foreløbige videre proces mht. Borgerrepræsentationens behandling af planen: ØU 15. januar 2013 første behandling (med foretræde) Høring af fagudvalg (16. jan. 26. feb. 13) Budgetseminarer start marts (KFU dog 21. feb.) ØU midt marts Borgerrepræsentationens endelige behandling (forventeligt 17. april 2013) BILAG Bydelsplan

8 5. Høring om Ressource- og affaldsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til Ressourceog affaldsplan INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljøfejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Ressource- og affaldsplan. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til Ressourceog affaldsplan 2018, med svarfrist den 19. oktober Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan. Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i sit møde den 27. september De udmærkede målsætninger fra målsætningsdelen går igen i planlægningsdelen, og det er alt sammen såre godt. Det er rigtigt set, at mange forskellige indsatser skal tages, og at de skal sættes ind på samme tid. Det, mange borgere umiddelbart vil blive glade for, er målet om at etablere stilfærdige containere til glas. Det, der let kan skabe misstemning, er besværlige ordninger for sortering i den enkelte lejlighed. Borgerne efterspørger mere genbrug og flere beholdere, men vi kan også konstatere, at der adfærdsmæssigt er et stykke vej igen, til ejendommenes beboere gider komprimere papkasserne osv. 7

9 Den anvendte systematik i ressource- og affaldsplanen er lidt imponerende. De mange skematiske informationer i planens tre dele viser, at man på affaldsområdet er nået så langt, at man kan målsætte og detaljere på hvert indsatsniveau. Summen af oplysninger er dermed uoverskuelig, og på Østerbro, hvor lokaludvalget hidtil ikke har beskæftiget sig meget med affaldsemnet, er vi ikke i stand til at udøve en konstruktiv kritik af planen, men vil betragte den som et udmærket opslagsværk, hvor den gensidige diskussion med bl.a. kommunen må sætte ind på projektniveau. Det er godt nok. I øjeblikket drøfter Lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro at vælge affaldsområdet på beboer- og karréplan som et af det kommende års temaer i miljøpunktets årsplan, ligesom det også overvejes, om lokaludvalget selv skal tage temaet op men da mere med sigte på at få etableret en kvartergenbrugsplads eller to. Da lokaludvalget for nogle år siden - efter borgermøder - gik ind for at etablere genbrugspladsen ved Bellmannsgade/Borgervænget på Østerbro, indgik det i lokaludvalget argumentation, at der måtte etableres flere genbrugspladser og kvarterpladser i København og på Frederiksberg, så trafikpresset på den nye genbrugsplads på Østerbro ville blive reduceret med tiden. Kommunens bestræbelser for at udbrede genbrugspladser af forskellig type bør derfor fortsætte, og den nye interesse for ressourcegenanvendelse og reduceret affaldsafbrænding bør fortsætte og stimuleres. Lokaludvalget havde således helst set, ganske som Borgerrepræsentationen, at den kommende nye kapacitet for affaldsforbrænding på Amagerværkerne blev mindre end i det kompromis med omegnskommunerne, der måtte indgås. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Kun elektronisk: Ressource og affaldsplan - kortlægning Ressource og affaldsplan - målsætninger Ressource og affaldsplan - planlægning 8

10 6. Høring om Københavns kommunes skybrudsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til skybrudsplan. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Københavns kommunes skybrudsplan. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til skybrudsplan, med frist for svar den 17. oktober Skybrudsplanen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette. I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor hver af disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i deres møde den 27. september Fagudvalget ser Skybrudsplanen som et helt væsentligt dokument til sikring af København mod skybrud. Det er den hidtil bedste oversigt, og den letter forståelsen både af, hvad der er det nødvendige niveau for skybrudssikring og af, hvordan der med fordel kan handles. Vi er enige i, at den store milliardudgift over et antal år er lille, målt i forhold til blot det seneste skybrud vi har oplevet, og som ramte Østerbro hårdt. Skybrudsplanen er resultat af en sektortankegang, baseret på de hovedaktører (her KE), der tænkes at udføre de væsentlige dele at skybrudssikringen. Men set i forhold til den samlede klimaudfordring, bør det endnu klarere fremgå, at den kommende vandafledning i høj grad tænkes sammen med behovet for at begrønne byen, tagene og facaderne for at begrænse den fremtidige stærkere opvarmning af byens veje og bygninger, en opvarmning der i de varme storbyer allerede koster menneskeliv. De nævnte elementer har desuden betydning for at sinke regnvandets vej til 9

11 kloakkerne ved det normale regnvejr, som der ventes mere af og, som i følge Skybrudsplanens målsætningsdel ikke kan rummes i kloakken. Selvom disse elementer måske ikke indgår i KE s tankegang, skal de med. Vandløbskortet på målsætningsdelens side 24 viser den opdeling af byen i overordnede oplande for vandafstrømningen, som må og skal være udgangspunktet for den planlægning, der skal til. På det mere detaljerede niveau er der tale om et antal lokale flodsystemer, der netop volder vanskelighederne lokalt. Derfor er vi meget tilfredse med, at næste skridt er planer for indsatsen i de enkelte oplande, og det er her bydelenes egne planer kommer ind og kan bidrage til vandafledningen eller tilpasses hertil. Vi tror på Østerbro, det er rigtigt vurderet, at byen kan leve med en maksimal 100-års grænse, der siger, at op til 10 cm regnvand i gaderne giver en minimal risiko for at få fyldt kældrene igen forudsat, at grundejerne selv gør en konkret indsats og vejprofilet rettes til de mange steder, det bliver nødvendigt. Det rejser imidlertid en ny udfordring at såvel husejere som andre aktører udformer de nødvendige detaljerede ændringer på en sådan måde, at de ikke begrænser men øger tilgængeligheden over vej og ind og ud af bygninger for de på forskellig måde handicappede borgere. Skal dette gøres ordentligt, kan der være brug for at anvende lidt af fortovsbredden, og det stiller igen krav om tilstrækkelige og ofte øgede fortovsbredder. Østerbro Bydelsplan 2013 vil indeholde flere vejprofilprojekter, der er udformet sådan, at disse veje eller dele af vejforløb kan indgå i kommunens svar på de store skybrud og den stigende regnmængde. Projektet for en omprofilering af Strandboulevarden og pladsdannelsen på Carl Nielsens Allé er eksempler herpå. På Østerbro ser vi gerne, at regnvandet i videste omfang håndteres synligt i terrænniveau og gadeniveau. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Kun elektronisk Københavns kommunes forslag til Skybrudsplan 10

12 7. Høring om nedlæggelse af dækningsgrave ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til Høring om nedlæggelse af dækningsgrave INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om nedlæggelse af dækningsgrave. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg er af Teknik og Miljøudvalget blevet bedt om at tage stilling til Høring om nedlæggelse af dækningsgrave i lokalområdet, med svarfrist den 30. oktober Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 30. april 2012 at nedlægge en række dækningsgrave/bunkers i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende i møde den 10. september 2012 ændret beslutningen, således at de berørte Lokaludvalg og borgere skal høres, inden beslutningen træder i kraft, og at man gerne så dækningsgravene på Sjælør Boulevard inkluderet i prioriteringen. En del af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. april var en prioriteret liste over hvilke dækningsgrave, der skal nedlægges (bilag om anlægsprioritering). De overslag, der er udarbejdet for nedlæggelsen af den enkelte dækningsgrav er vejledende, da der endnu ikke er indhentet konkrete priser hos en entreprenør. Det betyder, at listen, der fremgår af bilaget, er forvaltningens bud på, hvor mange dækningsgrave, der forventes nedlagt indenfor bevillingsrammen. Dækningsgravene nedlægges i den rækkefølge, der fremgår af listen. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i møde den 27. september Fagudvalget indstiller, At dækningsgravene i A.L. Drewsens Vej ikke nedlægges, for nedlægges de, vil en væsentlig og stilfærdig overgang mellem den tætte og højt bebyggede del af Østerbro syd for Nordre Frihavnsgade og det lave kvarter syd herfor blive ødelagt, og en af Østebros kvaliteter forsvinde. Hele det lave kvarter tilbyder i forvejen parkeringsmuligheder langt udover det helt lokale behov, og der er derfor ikke er en parkeringsmæssig begrundelse for at fjerne dækningsgravene. 11

13 Dækningsgravene ligger ubenyttede og aflåste hen, og der er behov for at vurdere, hvordan dækningsgravenes to rum kan bruges som øvelokale eller lignende. Lokaludvalget deltager gerne i en sådan vurdering. At dækningsgravene i Classens Have ikke nedlægges. Dækningsgravene med deres beplantning danner i dag en sand eventyrverden for børn. Det må derfor anbefales at undlade nedbrydning og i stedet at indrette nogle små stiforløb eller lignende op over dækningsgravene, så de kan bidrage yderligere til legen. Lokaludvalget har fået flere henvendelser om at droppe nedlægningen og er enig med borgerne. Så vidt bekendt bliver dækningsgravene anvendt. Anlægget er stort med 15 rum og kunne blive meget spændende under terræn, hvis der sker en mindre bearbejdning. Det kunne være et senere projekt. Classens Have ligger i Indre By Bydel men helt op til Østerbro Bydel. Østerbro Lokaludvalg har derfor orienteret Indre By Lokaludvalg om indholdet i dette høringssvar. ØKONOMI - VIDERE PROCES Efter høringsfristens udløb udarbejder forvaltningen en fornyet indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, der forventes forelagt i december Den fysiske nedlæggelse af dækningsgravene vil blive igangsat i foråret BILAG Kun elektronisk Anlægsprioritering nedlæggelse af dækningsgrave Orienteringsskrivelse om nedlæggelse af dækningsgrave TMU ang høring om nedlæggelse af dækningsgrave 12

14 8. Høring om sammensætning af klubfællesskaber ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om sammensætning af klubfællesskaber. INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalgt tager stilling til Fagudvalget for børn og unges indstilling til høringssvar om sammensætning af klubfællesskaber. PROBLEMSTILLING Der er på Københavns Kommunes høringsportal lagt en høring op om sammensætning af klubfællesskaber med svarfrist den 12. oktober Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høringen, hvori lokaludvalget er høringsberettiget og ikke høringspligtige. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 13. juni 2012 forslag til principper, forudsætninger og proces for en ny ungestruktur med klubfællesskaber og, at forvaltningen efter sommerferien skulle fremlægge et forslag til konkrete klubfællesskaber i hele kommunen, således at der så vidt muligt var et klubfællesskab i alle lokalområder. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til sammensætning af 15 klubfællesskaber og 4 alternative forslag til disse. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. august 2012 behandlet indstillingen "Klubfællesskaber" og besluttede at sende indstillingen i høring. LØSNING Fagudvalget for børn og unge afholder møde den 9. oktober 2012, hvori de har mulighed for at behandle sagen. Da Fagudvalgsformanden er bortrejst, indstiller formanden at Lokaludvalget tager stilling til sagen jf. behandling på fagudvalgets møde. BILAG Kun elektronisk Høring om klubfællesskaber 13

15 9. Høringer på børne og ungeområdet ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til behandling af 3 høringer på børne- og ungeområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING FormandenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år. 2. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om Målsætninger og budgetmodel på klubområdet. 3. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber. PROBLEMSTILLING Der er på Københavns Kommunes høringsportal lagt 3 høringer op på børne- og ungeområdet, som ikke har kunnet nå at behandles i fagudvalget for børn og unges tidligere møder, og som ikke kan vente til næste lokaludvalgsmøde, hvis der skal svares rettidigt. Idet fagudvalgsformanden er bortrejst og fagudvalget først afholder møde den 9. oktober 2012 har formanden for Østerbro Lokaludvalg besluttet at udarbejde en indstilling, hvorpå fagudvalget har mulighed for at behandle sagerne og få dem fremlagt for lokaludvalget. Målsætninger og budgetmodel på klubområdet høringsfrist den 2. Nov Klubberne skal udgøre rammen for et attraktivt børne- og ungdomsliv, hvor meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt bidrager til, at de større børn og unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere. For at kunne opnå dette mål er der sat en udvikling i gang, så klubberne bliver fagligt og økonomisk gearet til at håndtere de unges behov og ønsker på tværs af byen. For at understøtte den nye klubstruktur med klubfællesskaber og håndtere de meget forskellige opgaver, som klubberne varetager, og som udspringer af de forskellige sociale problemstillinger, der findes i de forskellige områder af byen, har forvaltningen udarbejdet forslag til opdatering af de eksisterende målsætninger fra 2006 for klubberne samt forslag til en ny budgetmodel for ungdomsklubberne 14

16 Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år høringsfrist 2. Nov For at mindske chanceuligheden i København har Pædagogisk Kvalitetsudvalg foreslået at øge de sociale normeringer og samtidig udvide ordningen, så den gælder hele 0-13 årsområdet og ikke kun 0-5 årsområdet. De sociale normeringer koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem, så disse børn oplever en kvalitativ pædagogisk forskel. Ressourcerne følger dermed de udsatte børn. Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber høringsfrist 16.nov.2012 I januar 2012 blev der nedsat en styregruppe, bestående af de faglige organisationer KLF, SKK, BUPL og LFS, samt interesseorganisationerne KFO og Skole & Forældre, København. Styregruppens formål var at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber. På baggrund af praktikernes forslag til styrket samarbejde har forvaltningen udarbejdet forslag til "Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber", samt forslag til en implementeringsplan for, hvordan realiseringen af målene kan ske. De seks overordnede mål vil fungere som omdrejningspunkter på en årlig samarbejdskonference: 1) børn og unges kulturfællesskaber, 2) udsatte børn og unge, 3) overgange, 4) fælles fokus og fælles sprog, 5) ledelsesmæssig forankring af samarbejdet, 6) forvaltningens implementeringsindsatser. LØSNING Fagudvalget for børn og unge tager stilling til de 3 høringer fra Københavns Kommunes høringsportal, hvori lokaludvalget er høringsberettiget, men ikke høringspligtige. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Se ovenstående link på Københavns Kommunes hjemmeside 15

17 16

18 10. Valg til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af repræsentant til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som repræsentant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som suppleant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser PROBLEMSTILLING Områdefornyelsen besluttede på møde den at igangsætte et projekt om bedre forbindelser. Baggrunden er at Skt. Kjelds Kvarter er omkranset af trafikerede gader, der besværliggør adgangen til de rekreative områder, som ligger omkring kvarteret. Trafikproblemerne og de vanskelige forbindelser kan ikke løses inden for rammerne af områdefornyelsen. Både trafikmæssigt og økonomisk skal løsningerne ses i en samlet københavnsk sammenhæng. Målet er således at skabe opmærksomhed om de trafikale problemer og dermed inspirere Københavns Kommune og fonde til at støtte etableringen af bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds Kvarter og fra Skt. Kjelds Kvarter til de omkringliggende områder. Områdefornyelsen vil i et utraditionelt samarbejde med kunstnere og andre kreativt tænkende mennesker undersøge og afprøve forskellige metoder til at skabe bedre forbindelser - som et supplement til trafikeksperternes løsninger. Organisation En projektgruppe der skal arbejde med udgangspunkt i vedhæftede projektbeskrivelse. Af projektbeskrivelsen fremgår det at områdefornyelsen vil invitere en repræsentant fra Lokaludvalget med i projektgruppen og vi beder derfor Lokaludvalget om at udpege en repræsentant til projektgruppen. Medlemmer af projektgruppen: John Christensen, repræsentant for og medlem af styregruppen i områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter og beboer i området Mads Uldall, projektchef områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter 17

19 Anne Lærke Jørgensen, Center for Trafik Repræsentant fra Lokaludvalget LØSNING Lokaludvalget vælger en person til at sidde i projektgruppen om bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds kvarter og fra kvarteret til de omkringliggende rekreative områder. Projektgruppen vil være ansvarlig for projektets samlede fremdrift. Det forventes at gruppen mødes et par gange inden jul, og efter behov i forhold til de ideer der kommer frem. Projektgruppen vil således også være ansvarlig for at nedsætte arbejdsgrupper og gennemføre borgerdialog omkring de bedre forbindelser i og omkring Skt. Kjelds kvarter, og disse vil være åbne for alle interesserede. Hvis man således har ideer eller lyst til at deltage i arbejdet om bedre forbindelser kan man tage kontakt til den overordnede projektgruppe. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Projektbeskrivelse Bedre forbindelser 18

20 11. Valg til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af to lokaludvalgsmedlemmer som repræsentanter til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger to lokaludvalgsmedlemmer til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. 2. at Lokaludvalget vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer som suppleanter til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. PROBLEMSTILLING Der er indgået forlig på Københavns Rådhus om Københavns Kommunes budget for I budgetaftalen indgår Kulturhus på Østerbro, hvori det fremgår, at: I forlængelse af BR s beslutning den 15. juni 2005 om salg af Beauvaisgrunden er parterne enige om at etablere et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskole på Østerbro. På den baggrund har Områdefornyelsens styregruppe besluttet at nedsætte en styregruppe for etableringen af Kulturcenter på Kildevældsskolen. Områdefornyelsens styregruppe har selv udpeget 2 medlemmer, og beder Kildevældsskolen, Østerbro Lokaludvalg og Kultur Østerbro om også at stille med to repræsentanter hver. LØSNING Østerbro Lokaludvalg vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer til at repræsentere lokaludvalget i den kommende styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen, og to suppleanter. Styregruppen har til formål at stå for den indledende beskrivelse af kulturcentrets profil, dvs. hvilke aktiviteter der forventes at finde sted, hvilke funktioner eller tilbud skal det indeholde mv. Denne proces er allerede påbegyndt i forbindelse med dels bydelsplanlægningen og dels den borgerdialogproces Østerbro Lokaludvalg og områdefornyelsen har samarbejdet/samarbejder om. En nærmere beskrivelse af kulturcentret er en forudsætning for at Kultur og Fritidsforvaltningen kan få frigivet midler til den egentlige programmering og gennemførsel af arkitektkonkurrence. VIDERE PROCES Områdefornyelsen vil gerne være vært ved det første møde, hvor den videre proces og arbejdsdeling aftales. En målsætning kunne være at levere et fælles notat inden jul. 19

21 12. Deltagelse i priskomite for uddeling af Kultur Østerbro pris ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forespørgsel om deltagelse i priskomite for en ny årlig Kultur Østerbro pris fra Kultur Østerbro. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget beslutter at deltage i dommerkomité til en årlig Kultur Østerbro Pris 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem til at sidde i dommerkomiteen til Kultur Østerbro Pris. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har fået en henvendelse fra Kultur Østerbro om mulighederne for et samarbejde med Lokaludvalget om et nyt Østerbro initiativ, hvori også Østerbro Avis og Danske Bank indgår. Tanken er at indstifte en årlig Kultur Østerbro Pris, som skal gå til en forening på Østerbro der i særlig grad har udmærket sig i årets løb. Borgerne skal være med til at nominere de potentielle prismodtagere, hvorefter en dommerkomite udvælger vinderen under stort ståhej - og prisen overrækkes ved en højprofileret festlighed i Krudttønden. Formålet er at sætte fokus på kultur og foreningslivet på Østerbro. Dommerkomiteen kan f.eks. bestå af en repræsentant fra Lokaludvalget, en fra Østerbro Avis, en fra Kultur Østerbro, en fra banken, og kulturborgmester Pia Allerslev, som har indvilliget. Kultur Østerbro står for konceptudvikling, tilrettelæggelse, administration og afvikling af arrangementet, avisen vil stå for PR, banken har tilbudt at tilvejebringe kr. til selve prisen. Derudover vil der være udgifter til i størrelsesordenen til markedsføring, afstemning, præsentation og afvikling, dvs. til gennemførsel af afstemning og prisoverrækkelse. Sidstnævnte beløb vil vi være interesseret i at ansøge Lokaludvalget om. LØSNING Fagudvalget for kultur og fritid har ikke nået at behandle forespørgslen, da fagudvalgsmødet den 2. oktober 2012 blev aflyst. Formanden for fagudvalget for kultur og fritid vil afholde møde med chef for Kultur Østerbro, Mogens Holm, på mandag den 8. oktober 2012, bl.a. med henblik på afklaring af de økonomiske rammer for indstiftelsen. 20

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum

Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT 05-11-2009 Bilag 1 - Vedtægter for områdefornyelsen i Husum Vedtægter for styregruppen for områdefornyelse i Husum 1 Navn Styregruppen for Områdefornyelse i Husum Sagsnr.

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø PROTOKOL, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-30622) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-30558) 3. Formandens meddelelser (2011-30625) 4. Redegørelse og forslag

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger.

Sagsnr Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner. Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-03-2016 Hvidbog: Nyt koncept for bydelsplaner Kommenterede høringssvar fra lokaludvalg og forvaltninger. Forvaltninger Beskæftigelse-

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby

Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby NOTAT Bilag 3: Vedtægter for Områdefornyelsen Sundby 1 Navn Områdefornyelse Sundby Nord og Områdefornyelse Sundby Syd, samlet betegnelse Områdefornyelsen Sundby. 2 Baggrund Den 25. august 2016 besluttede

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen

Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i Nordvest samt oversigt over projekter i Kvarterplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 4: Politiske beslutninger om områdefornyelserne i samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske beslutninger

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 23.10.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 PROTOKOL, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-147171) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler oktober 2012 (2012-11076) 3. Status på bydelsplanen oktober

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel

1. Vision og Udviklingsstrategi for X bydel <Beskrivelse af vision for bydelen, status, tendenser og udviklingsprincipper for bydelen> KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 08-11-2011 Bilag 4 Udfyldelse af skabelon for bydelsplan med arbejdsdeling Proces: LU udfylder og afleverer til Center for Byudvikling

Læs mere

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( )

for mødet den , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden ( ) 2. Bydelsplanudkast ( ) 3. Puljemiddelansøgning ( ) , kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) 2. Bydelsplanudkast (2010-21462) 3. Puljemiddelansøgning (2010-21462) 1. Godkendelse af dagsorden (2010-21462) Formanden indstiller til Amager Øst

Læs mere

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

OKF Sikker By. Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen OKF Sikker By Brønshøj-Husum Lokaludvalg Kobbelvænget 65 2700 Brønshøj Telefon 3881 1049 Direkte telefon 26771049 E-mail kch@okf.kk.dk EAN nummer 5798009800176 Sammen om Byen besvarelse til Økonomiforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Helhedsorienteret, koordineret og

Helhedsorienteret, koordineret og Kommissorium for udarbejdelse af integrationspolitik I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at udarbejde et nyt forslag til en integrationspolitik igangsættes en involverende proces,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942

20-11-2009. Sagsnr. 2009-162510. Dokumentnr. 2009-710942 TIL: FRA: Teknik- og Miljøudvalget Center for Miljø/Mikkel Aarø-Hansen MØDE: 1. februar 2010 EMNE: Orientering om etablering af vindmøller som led i Københavns klimaplan Med udgangspunkt i Københavns Klimaplan

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur.

Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. Baggrund og status: hvis der i andre sammenhænge skal foretages investeringer i infrastruktur. Implementering af skybruds planer. SIGNATUR forslag. KLIMA team har bedt Nørrebro Lokaludvalg udpege 1-2 SIGNATUR projekter for hver af de 3 vandoplande Baggrund og status: Henover sommeren 2013 udarbejdede

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. , kl. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. i Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. 1. Godkendelse af dagsorden (2012-132304) 2. Orientering: Tryghedsindeks (2012-132304) 3. Orientering:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret

Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret Borgerrepræsentationen DAGSORDEN for Ordinært møde torsdag den 13. januar 2005 BR 7/05 Partnerskabsaftale med Fonden Realdania om fysisk udvikling af Mimersgade-kvarteret! " ##$" %$ $" %$&&'( '#%%#'(#'#

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen

Politisk drejebog. - Implementering af klimatilpasningsplanen Politisk drejebog - Implementering af klimatilpasningsplanen Baggrund Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur

Bilag 1. Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 1 Notat om klubfællesskaber og ledelsesstruktur Ledelsesstrukturen i den nye klubmodel er baseret på følgende forudsætninger:

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG

STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG STRANDBOULEVARDEN SOM GRØNT KLIMASTRØG 7 principper for udformningen af en ny strandboulevard Østerbro Lokaludvalg Vennemindevej 39 2100 København Ø 35 55 74 36 oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2011-16211) 2. Godkendelse af dagsorden (2011-16493) 3. Formandens meddelelser (2011-16494) 4. Høring om Københavns

Læs mere

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle

Tema 1: Lokaludvalgenes rolle KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By BILAG 6 Forslag til ændringer i lokaludvalgskonceptet Som opfølgning på evalueringen af lokaludvalg fra august 2010 har Økonomiforvaltningen

Læs mere

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG

NOTAT TIL POLITISKE UDVALG NOTAT TIL POLITISKE UDVALG 5. november 2014 ML Ver. 7 Høring af Affaldsplan 2014 Resume I forbindelse med høring af Affaldsplan 2014 er der indkommet 15 høringssvar fra borgere, boligforeninger, interesseorganisationer

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 5. november 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Bestyrelsen

Læs mere

Formål med undersøgelsen

Formål med undersøgelsen Formål med undersøgelsen I august-september 2015 gennemførte Center for Byudvikling (Økonomiforvaltningen) i samarbejde med Københavns Borgerpanel en spørgeskemaundersøgelse blandt københavnerne om deres

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen?

Charlotte Møller præsenterede konceptet for helhedsrenovering (jf. oplæg). Ann Urbrand: Er der en tidsplan for helhedsrenoveringen? KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for nye anlægsprojekter NOTAT Referat af møde i den lokale styregruppe den 22.9.14 Præsentation af ny projektleder fra KEJD Charlotte Møller præsenterede

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge

Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge S i d e 1 Model for Brugerinddragelse ved Kultur Christianshavn Islands Brygge Dette notat omhandler bruger- og borgerinddragelsen ved Kultur Christianshavn - Islands Brygges institutioner. Dokumentet

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958)

for mødet den 27.10.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsordenen (2011-145958) 2. Meddelelser (2011-145958) 3. Valg af ny næstformand (2011-145958) 4. Høring: Restaurationsplan (2011-145958) 5. Høring: Ældreråd

Læs mere

BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO

BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO BILAG13 FRITIDSCENTRE OMRÅDE INDRE BY / ØSTERBRO Organisering af fritidscentre i område Indre By/Østerbro Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar og anbefaler en ny løsningsmodel for organiseringen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid

Orientering om status for forsøg med fleksibel arbejdstid KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen, Koncernservice Center for Personalejura og HR Til Økonomiudvalget NOTAT Dato: 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0115588 Orientering om status for forsøg med fleksibel

Læs mere