for mødet den , kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for mødet den 11.10.2012, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø"

Transkript

1 DAGSORDEN, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter ( ) 2. Godkendelse af dagsorden ( ) 3. Formandens meddelelser ( ) 4. Godkendelse af bydelsplan ( ) 5. Høring om Ressource- og affaldsplan ( ) 6. Høring om Københavns kommunes skybrudsplan ( ) 7. Høring om nedlæggelse af dækningsgrave ( ) 8. Høring om sammensætning af klubfællesskaber ( ) 9. Høringer på børne og ungeområdet ( ) 10. Valg til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser ( ) 11. Valg til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen ( ) 12. Deltagelse i priskomite for uddeling af Kultur Østerbro pris ( ) 13. Evt. ( )

2 DAGSORDEN 1. Borgernes 20 minutter ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget afholder Borgernes 20 minutter, hvor borgerne kan stille forslag og spørgsmål til lokaludvalget. LØSNING Østerbro Lokaludvalg afholder Borgernes 20 minutter 1

3 2. Godkendelse af dagsorden ( ) INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender dagsorden for mødet. LØSNING Østerbro Lokaludvalg godkender dagsorden for mødet. 2

4 3. Formandens meddelelser ( ) 1. Meddelelser fra Mødeforum 2. Forslag til aflysning lokaludvalgsmøde 8. november Det foreslås at aflyse Østerbro Lokaludvalgs ordinære møde den 8. november 2012, og således kun have et møde den 22. november, med behandling af både puljeansøgninger og politiske sager. 3. Borgermøde om metro til Nordhavn 23. oktober 2012 Københavns Kommune afholder borgermøde om metro til Nordhavn den 23. oktober 2012 kl i Østerbrohuset, Århusgade Indbrudskampagne i december Center for Sikker By planlægger i samarbejde med politiet en uge lang indbrudskampagne i december, og som forsøges koordineret med Det Kriminalpræventive Råd, der lancerer en landsdækkende nabohjælp kampagne. Sidste år kørte CSB, politi og Brønshøj-Husum Lokaludvalg en kampagne i Tingbjerg, der viste sig som en stor succes, bl.a. med uddeling af handlingskort for hvordan man kan undgå indbrud, og hvad man gør hvis man får indbrud. I år udvides kampagne til at foregå i hele byen, og alle lokaludvalg vil blive inviteret til at deltage og/eller lave lokale arrangementer med uddeling af handlingskort. 5. Invitation til fejring af Health 2020 onsdag d. 31. okt. kl Sundhed og Omsorgsforvaltningen inviterer i samarbejde med Sund By netværket og Bispebjerg Lokaludvalg til fejring af, at Danmark har tilsluttet sig Health 2020, en fælles europæisk politisk ramme med det mål at styrke borgernes sundhed og velvære. Fejringen foregår onsdag den 31. oktober 2012 kl i Dansekapellet, Bispebjerg Torv 1, 2400 København NV. 6. Affaldsforsøg videreudvikles i hele byen Østerbro Lokaludvalg har fået en forespørgsel fra Center for Park og Natur angående deltagelse i og videreudvikling af et forsøg der har kørt henover sommeren bl.a. i Kildevældsparken, med opstilling af containere frem for små skraldespande. Center for Park og Natur oplyser at de bruger ca. 60 % af deres tid på at samle skrald, og at man fremadrettet ønsker at bruge mindre tid på affaldsindsamling og mere tid på reel parkforskønnelse. Forsøget er udset til at skulle fortsætte, udvides og videreudvikles i resten af byen, og forvaltningen vil gerne inddrage lokaludvalgsmedlemmernes specifikke viden om lokalområdet, så der kan findes gode 3

5 løsninger. Lokaludvalgsmedlemmer kan henvende sig eller kommentere på forsøget til Anton Mikkel Thorsen, i Center for Park og Natur. 7. Status på informationspulje Formanden har godkendt brug af puljemidler på 1080,00 kr. fra informationsbevilling til et spam-filter på hjemmesiden, hvor kommentarfunktionen har været druknet i mærkelige spamsvar. Derudover vil der blive anvendt kr. fra puljen til ekstra annoncer for puljemiddelfristen den 22. oktober, så flest mulig vil kunne nå at søge. Status er således at der på de afsat under informationsbevillingen er forbrugt i alt ,96 kr. BILAG Invitation til fejring af Health 2020 Stop indbrud - start snakken handlingskort 4

6 4. Godkendelse af bydelsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal godkende Østerbro Bydelsplan inden den sendes ind i sin endelige form til Center for Byudvikling. INDSTILLING OG BESLUTNING Formandskabet indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender den samlede bydelsplan for Østerbro, jf. bilag: Udkast til endelig bydelsplan for Østerbro_ at Lokaludvalget godkender, at Koordinationsudvalget i samarbejde med sekretariatet kan foretage redaktionelle ændringer i planen indtil den 25. oktober, hvor planen overdrages til Økonomiforvaltningen PROBLEMSTILLING Lokaludvalget har siden 1. februar 2012 arbejdet med bydelsplanen for Østerbro, der rummer en vision og udviklingsstrategi, lokaludvalgets 11 projektforslag under de tre temaer i Kommuneplan 2011, samt et appendiks. Lokaludvalget skal godkende den samlede plan inden den overdrages til Økonomiforvaltningen den 25. oktober Økonomiforvaltningen forestår derefter den videre bearbejdning i forhold til korrekturlæsning, layout og opsætning. Lokaludvalget skal samtidig godkende, at koordinationsudvalget i samarbejde med sekretariatet kan foretage mindre justeringer og redaktionelle ændringer i planen indtil den 25. oktober, såfremt dette skulle vise sig nødvendigt. LØSNING Lokaludvalget skal godkende bydelsplanen i sin helhed. De mindre justeringer og redaktionelle ændringer koordinationsudvalget vil foretage, kan omhandle små rettelser og tilføjelser i visionstekst og i de enkelte projektbeskrivelser (Jf. rød markeret tekst i bilag: Udkast til endelig bydelsplan for Østerbro_051012). Samt enkelte illustrationer, fotos og kort, der endnu ikke er klargjort. Visionsafsnit 1.1 eftersendes pr. mail og statistik over socialøkonomiske faktorer fordelt på kvarterer udleveres på lokalmødet den 11. oktober Økonomiforvaltningen udarbejder et appendiks på baggrund af kommentarerne fra fagforvaltningerne. Hvis lokaludvalget ønsker at svare på kommentarerne, skal det fremgå af de enkelte projektbeskrivelser. Fagforvaltningernes kommentarer har været sendt til de enkelte projektgrupper. 5

7 Rapport med hovedkonklusioner fra Kulturhus spørgeskemaundersøgelse på hjemmesiden foreligger desværre ikke på nuværende tidspunkt, men disse kunne eventuelt også være relevante at indføje i projektbeskrivelsen for Kulturcenterprojektet i Bydelsplanen. ØKONOMI Status for midler til bydelsplanlægningen Bevilget beløb kr. Disponeret pr ,53 Resterende beløb ,47 Af det resterende beløb er kr. bevilget til Kulturnatsarrangementet den og derudover skal påregnes udgifter til tryk af Bydelsplanen i 700 eksemplarer. VIDERE PROCES Bydelsplanen finpudses indtil den 25. oktober 2012, hvor den overdrages til Center for Byudvikling. Bydelsplanen præsenteres for borgerne på Kulturnatten den 12.oktober Lokaludvalget skal selv forestå trykningen af planen. I lokaludvalgsregi forestår der i de kommende måneder et arbejde i forhold til at få tilrettelagt lokaludvalgets videre arbejde med bydelsplanprojekterne. Den foreløbige videre proces mht. Borgerrepræsentationens behandling af planen: ØU 15. januar 2013 første behandling (med foretræde) Høring af fagudvalg (16. jan. 26. feb. 13) Budgetseminarer start marts (KFU dog 21. feb.) ØU midt marts Borgerrepræsentationens endelige behandling (forventeligt 17. april 2013) BILAG Bydelsplan

8 5. Høring om Ressource- og affaldsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til Ressourceog affaldsplan INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljøfejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Ressource- og affaldsplan. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til Ressourceog affaldsplan 2018, med svarfrist den 19. oktober Med Ressource- og Affaldsplan 2018 har Københavns Kommune udarbejdet en plan, der sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for sortering for borgerne. Affald er ikke bare noget, der skal kasseres, men en værdifuld ressource, og derfor har kommunen valgt at kalde planen for en ressource- og affaldsplan. Planen består af en målsætningsdel, en planlægningsdel og en kortlægningsdel. Målsætningsdelen indeholder planens overordnede visioner og mål, mens du i planlægningsdelen kan læse om planens initiativer i detaljer. Kortlægningsdelen indeholder et overblik over økonomien på affaldsområdet, data for affaldsmængderne samt fremskrivninger af affaldsmængderne frem til LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i sit møde den 27. september De udmærkede målsætninger fra målsætningsdelen går igen i planlægningsdelen, og det er alt sammen såre godt. Det er rigtigt set, at mange forskellige indsatser skal tages, og at de skal sættes ind på samme tid. Det, mange borgere umiddelbart vil blive glade for, er målet om at etablere stilfærdige containere til glas. Det, der let kan skabe misstemning, er besværlige ordninger for sortering i den enkelte lejlighed. Borgerne efterspørger mere genbrug og flere beholdere, men vi kan også konstatere, at der adfærdsmæssigt er et stykke vej igen, til ejendommenes beboere gider komprimere papkasserne osv. 7

9 Den anvendte systematik i ressource- og affaldsplanen er lidt imponerende. De mange skematiske informationer i planens tre dele viser, at man på affaldsområdet er nået så langt, at man kan målsætte og detaljere på hvert indsatsniveau. Summen af oplysninger er dermed uoverskuelig, og på Østerbro, hvor lokaludvalget hidtil ikke har beskæftiget sig meget med affaldsemnet, er vi ikke i stand til at udøve en konstruktiv kritik af planen, men vil betragte den som et udmærket opslagsværk, hvor den gensidige diskussion med bl.a. kommunen må sætte ind på projektniveau. Det er godt nok. I øjeblikket drøfter Lokaludvalget og Miljøpunkt Østerbro at vælge affaldsområdet på beboer- og karréplan som et af det kommende års temaer i miljøpunktets årsplan, ligesom det også overvejes, om lokaludvalget selv skal tage temaet op men da mere med sigte på at få etableret en kvartergenbrugsplads eller to. Da lokaludvalget for nogle år siden - efter borgermøder - gik ind for at etablere genbrugspladsen ved Bellmannsgade/Borgervænget på Østerbro, indgik det i lokaludvalget argumentation, at der måtte etableres flere genbrugspladser og kvarterpladser i København og på Frederiksberg, så trafikpresset på den nye genbrugsplads på Østerbro ville blive reduceret med tiden. Kommunens bestræbelser for at udbrede genbrugspladser af forskellig type bør derfor fortsætte, og den nye interesse for ressourcegenanvendelse og reduceret affaldsafbrænding bør fortsætte og stimuleres. Lokaludvalget havde således helst set, ganske som Borgerrepræsentationen, at den kommende nye kapacitet for affaldsforbrænding på Amagerværkerne blev mindre end i det kompromis med omegnskommunerne, der måtte indgås. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Kun elektronisk: Ressource og affaldsplan - kortlægning Ressource og affaldsplan - målsætninger Ressource og affaldsplan - planlægning 8

10 6. Høring om Københavns kommunes skybrudsplan ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til skybrudsplan. INDSTILLING OG BESLUTNING Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om Københavns kommunes skybrudsplan. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om Københavns kommunes forslag til skybrudsplan, med frist for svar den 17. oktober Skybrudsplanen fastlægger de overordnede rammer for, hvordan de store vandmængder under skybrud skal håndteres, så de ikke gør skade. Det vil tage 20 år at gennemføre de tiltag, der skal sikre dette. I planen er byen blevet inddelt i en række oplande. Indenfor hver af disse skal der udpeges løsninger, der kan håndtere skybrudsvand. Desuden indeholder planen beskrivelser af principper for valg af metoder og en anbefalet rækkefølge af indsatsen. Endelig indeholder planen en oversigt over, hvor de 3,8 milliarder kroner, som planen koster at gennemføre, skal komme fra. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i deres møde den 27. september Fagudvalget ser Skybrudsplanen som et helt væsentligt dokument til sikring af København mod skybrud. Det er den hidtil bedste oversigt, og den letter forståelsen både af, hvad der er det nødvendige niveau for skybrudssikring og af, hvordan der med fordel kan handles. Vi er enige i, at den store milliardudgift over et antal år er lille, målt i forhold til blot det seneste skybrud vi har oplevet, og som ramte Østerbro hårdt. Skybrudsplanen er resultat af en sektortankegang, baseret på de hovedaktører (her KE), der tænkes at udføre de væsentlige dele at skybrudssikringen. Men set i forhold til den samlede klimaudfordring, bør det endnu klarere fremgå, at den kommende vandafledning i høj grad tænkes sammen med behovet for at begrønne byen, tagene og facaderne for at begrænse den fremtidige stærkere opvarmning af byens veje og bygninger, en opvarmning der i de varme storbyer allerede koster menneskeliv. De nævnte elementer har desuden betydning for at sinke regnvandets vej til 9

11 kloakkerne ved det normale regnvejr, som der ventes mere af og, som i følge Skybrudsplanens målsætningsdel ikke kan rummes i kloakken. Selvom disse elementer måske ikke indgår i KE s tankegang, skal de med. Vandløbskortet på målsætningsdelens side 24 viser den opdeling af byen i overordnede oplande for vandafstrømningen, som må og skal være udgangspunktet for den planlægning, der skal til. På det mere detaljerede niveau er der tale om et antal lokale flodsystemer, der netop volder vanskelighederne lokalt. Derfor er vi meget tilfredse med, at næste skridt er planer for indsatsen i de enkelte oplande, og det er her bydelenes egne planer kommer ind og kan bidrage til vandafledningen eller tilpasses hertil. Vi tror på Østerbro, det er rigtigt vurderet, at byen kan leve med en maksimal 100-års grænse, der siger, at op til 10 cm regnvand i gaderne giver en minimal risiko for at få fyldt kældrene igen forudsat, at grundejerne selv gør en konkret indsats og vejprofilet rettes til de mange steder, det bliver nødvendigt. Det rejser imidlertid en ny udfordring at såvel husejere som andre aktører udformer de nødvendige detaljerede ændringer på en sådan måde, at de ikke begrænser men øger tilgængeligheden over vej og ind og ud af bygninger for de på forskellig måde handicappede borgere. Skal dette gøres ordentligt, kan der være brug for at anvende lidt af fortovsbredden, og det stiller igen krav om tilstrækkelige og ofte øgede fortovsbredder. Østerbro Bydelsplan 2013 vil indeholde flere vejprofilprojekter, der er udformet sådan, at disse veje eller dele af vejforløb kan indgå i kommunens svar på de store skybrud og den stigende regnmængde. Projektet for en omprofilering af Strandboulevarden og pladsdannelsen på Carl Nielsens Allé er eksempler herpå. På Østerbro ser vi gerne, at regnvandet i videste omfang håndteres synligt i terrænniveau og gadeniveau. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Kun elektronisk Københavns kommunes forslag til Skybrudsplan 10

12 7. Høring om nedlæggelse af dækningsgrave ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til Høring om nedlæggelse af dækningsgrave INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fagudvalget for teknik og miljø indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget godkender udkast til høringssvar om nedlæggelse af dækningsgrave. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg er af Teknik og Miljøudvalget blevet bedt om at tage stilling til Høring om nedlæggelse af dækningsgrave i lokalområdet, med svarfrist den 30. oktober Teknik- og Miljøudvalget vedtog på møde den 30. april 2012 at nedlægge en række dækningsgrave/bunkers i kommunen. Teknik- og Miljøudvalget har efterfølgende i møde den 10. september 2012 ændret beslutningen, således at de berørte Lokaludvalg og borgere skal høres, inden beslutningen træder i kraft, og at man gerne så dækningsgravene på Sjælør Boulevard inkluderet i prioriteringen. En del af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 30. april var en prioriteret liste over hvilke dækningsgrave, der skal nedlægges (bilag om anlægsprioritering). De overslag, der er udarbejdet for nedlæggelsen af den enkelte dækningsgrav er vejledende, da der endnu ikke er indhentet konkrete priser hos en entreprenør. Det betyder, at listen, der fremgår af bilaget, er forvaltningens bud på, hvor mange dækningsgrave, der forventes nedlagt indenfor bevillingsrammen. Dækningsgravene nedlægges i den rækkefølge, der fremgår af listen. LØSNING Fagudvalget for teknik og miljø har behandlet sagen i møde den 27. september Fagudvalget indstiller, At dækningsgravene i A.L. Drewsens Vej ikke nedlægges, for nedlægges de, vil en væsentlig og stilfærdig overgang mellem den tætte og højt bebyggede del af Østerbro syd for Nordre Frihavnsgade og det lave kvarter syd herfor blive ødelagt, og en af Østebros kvaliteter forsvinde. Hele det lave kvarter tilbyder i forvejen parkeringsmuligheder langt udover det helt lokale behov, og der er derfor ikke er en parkeringsmæssig begrundelse for at fjerne dækningsgravene. 11

13 Dækningsgravene ligger ubenyttede og aflåste hen, og der er behov for at vurdere, hvordan dækningsgravenes to rum kan bruges som øvelokale eller lignende. Lokaludvalget deltager gerne i en sådan vurdering. At dækningsgravene i Classens Have ikke nedlægges. Dækningsgravene med deres beplantning danner i dag en sand eventyrverden for børn. Det må derfor anbefales at undlade nedbrydning og i stedet at indrette nogle små stiforløb eller lignende op over dækningsgravene, så de kan bidrage yderligere til legen. Lokaludvalget har fået flere henvendelser om at droppe nedlægningen og er enig med borgerne. Så vidt bekendt bliver dækningsgravene anvendt. Anlægget er stort med 15 rum og kunne blive meget spændende under terræn, hvis der sker en mindre bearbejdning. Det kunne være et senere projekt. Classens Have ligger i Indre By Bydel men helt op til Østerbro Bydel. Østerbro Lokaludvalg har derfor orienteret Indre By Lokaludvalg om indholdet i dette høringssvar. ØKONOMI - VIDERE PROCES Efter høringsfristens udløb udarbejder forvaltningen en fornyet indstilling til Teknik- og Miljøudvalget, der forventes forelagt i december Den fysiske nedlæggelse af dækningsgravene vil blive igangsat i foråret BILAG Kun elektronisk Anlægsprioritering nedlæggelse af dækningsgrave Orienteringsskrivelse om nedlæggelse af dækningsgrave TMU ang høring om nedlæggelse af dækningsgrave 12

14 8. Høring om sammensætning af klubfællesskaber ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høring om sammensætning af klubfællesskaber. INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalgt tager stilling til Fagudvalget for børn og unges indstilling til høringssvar om sammensætning af klubfællesskaber. PROBLEMSTILLING Der er på Københavns Kommunes høringsportal lagt en høring op om sammensætning af klubfællesskaber med svarfrist den 12. oktober Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til høringen, hvori lokaludvalget er høringsberettiget og ikke høringspligtige. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på møde den 13. juni 2012 forslag til principper, forudsætninger og proces for en ny ungestruktur med klubfællesskaber og, at forvaltningen efter sommerferien skulle fremlægge et forslag til konkrete klubfællesskaber i hele kommunen, således at der så vidt muligt var et klubfællesskab i alle lokalområder. På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til sammensætning af 15 klubfællesskaber og 4 alternative forslag til disse. Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 29. august 2012 behandlet indstillingen "Klubfællesskaber" og besluttede at sende indstillingen i høring. LØSNING Fagudvalget for børn og unge afholder møde den 9. oktober 2012, hvori de har mulighed for at behandle sagen. Da Fagudvalgsformanden er bortrejst, indstiller formanden at Lokaludvalget tager stilling til sagen jf. behandling på fagudvalgets møde. BILAG Kun elektronisk Høring om klubfællesskaber 13

15 9. Høringer på børne og ungeområdet ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til behandling af 3 høringer på børne- og ungeområdet. INDSTILLING OG BESLUTNING FormandenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år. 2. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om Målsætninger og budgetmodel på klubområdet. 3. at Lokaludvalget på baggrund af fagudvalget for børn og unges indstilling forholder sig til Høring om Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber. PROBLEMSTILLING Der er på Københavns Kommunes høringsportal lagt 3 høringer op på børne- og ungeområdet, som ikke har kunnet nå at behandles i fagudvalget for børn og unges tidligere møder, og som ikke kan vente til næste lokaludvalgsmøde, hvis der skal svares rettidigt. Idet fagudvalgsformanden er bortrejst og fagudvalget først afholder møde den 9. oktober 2012 har formanden for Østerbro Lokaludvalg besluttet at udarbejde en indstilling, hvorpå fagudvalget har mulighed for at behandle sagerne og få dem fremlagt for lokaludvalget. Målsætninger og budgetmodel på klubområdet høringsfrist den 2. Nov Klubberne skal udgøre rammen for et attraktivt børne- og ungdomsliv, hvor meningsfulde aktiviteter, sociale fællesskaber og god voksenkontakt bidrager til, at de større børn og unge udvikler sig til livsduelige, demokratiske samfundsborgere. For at kunne opnå dette mål er der sat en udvikling i gang, så klubberne bliver fagligt og økonomisk gearet til at håndtere de unges behov og ønsker på tværs af byen. For at understøtte den nye klubstruktur med klubfællesskaber og håndtere de meget forskellige opgaver, som klubberne varetager, og som udspringer af de forskellige sociale problemstillinger, der findes i de forskellige områder af byen, har forvaltningen udarbejdet forslag til opdatering af de eksisterende målsætninger fra 2006 for klubberne samt forslag til en ny budgetmodel for ungdomsklubberne 14

16 Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år høringsfrist 2. Nov For at mindske chanceuligheden i København har Pædagogisk Kvalitetsudvalg foreslået at øge de sociale normeringer og samtidig udvide ordningen, så den gælder hele 0-13 årsområdet og ikke kun 0-5 årsområdet. De sociale normeringer koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem, så disse børn oplever en kvalitativ pædagogisk forskel. Ressourcerne følger dermed de udsatte børn. Styrket samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber høringsfrist 16.nov.2012 I januar 2012 blev der nedsat en styregruppe, bestående af de faglige organisationer KLF, SKK, BUPL og LFS, samt interesseorganisationerne KFO og Skole & Forældre, København. Styregruppens formål var at undersøge mulighederne for at styrke samarbejdet mellem skoler, institutioner og klubber. På baggrund af praktikernes forslag til styrket samarbejde har forvaltningen udarbejdet forslag til "Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber", samt forslag til en implementeringsplan for, hvordan realiseringen af målene kan ske. De seks overordnede mål vil fungere som omdrejningspunkter på en årlig samarbejdskonference: 1) børn og unges kulturfællesskaber, 2) udsatte børn og unge, 3) overgange, 4) fælles fokus og fælles sprog, 5) ledelsesmæssig forankring af samarbejdet, 6) forvaltningens implementeringsindsatser. LØSNING Fagudvalget for børn og unge tager stilling til de 3 høringer fra Københavns Kommunes høringsportal, hvori lokaludvalget er høringsberettiget, men ikke høringspligtige. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Se ovenstående link på Københavns Kommunes hjemmeside 15

17 16

18 10. Valg til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af repræsentant til projektgruppe i områdefornyelsen om bedre forbindelser INDSTILLING OG BESLUTNING Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som repræsentant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem som suppleant til områdefornyelsens projektgruppe om bedre forbindelser PROBLEMSTILLING Områdefornyelsen besluttede på møde den at igangsætte et projekt om bedre forbindelser. Baggrunden er at Skt. Kjelds Kvarter er omkranset af trafikerede gader, der besværliggør adgangen til de rekreative områder, som ligger omkring kvarteret. Trafikproblemerne og de vanskelige forbindelser kan ikke løses inden for rammerne af områdefornyelsen. Både trafikmæssigt og økonomisk skal løsningerne ses i en samlet københavnsk sammenhæng. Målet er således at skabe opmærksomhed om de trafikale problemer og dermed inspirere Københavns Kommune og fonde til at støtte etableringen af bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds Kvarter og fra Skt. Kjelds Kvarter til de omkringliggende områder. Områdefornyelsen vil i et utraditionelt samarbejde med kunstnere og andre kreativt tænkende mennesker undersøge og afprøve forskellige metoder til at skabe bedre forbindelser - som et supplement til trafikeksperternes løsninger. Organisation En projektgruppe der skal arbejde med udgangspunkt i vedhæftede projektbeskrivelse. Af projektbeskrivelsen fremgår det at områdefornyelsen vil invitere en repræsentant fra Lokaludvalget med i projektgruppen og vi beder derfor Lokaludvalget om at udpege en repræsentant til projektgruppen. Medlemmer af projektgruppen: John Christensen, repræsentant for og medlem af styregruppen i områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter og beboer i området Mads Uldall, projektchef områdefornyelsen Skt. Kjelds kvarter 17

19 Anne Lærke Jørgensen, Center for Trafik Repræsentant fra Lokaludvalget LØSNING Lokaludvalget vælger en person til at sidde i projektgruppen om bedre forbindelser internt i Skt. Kjelds kvarter og fra kvarteret til de omkringliggende rekreative områder. Projektgruppen vil være ansvarlig for projektets samlede fremdrift. Det forventes at gruppen mødes et par gange inden jul, og efter behov i forhold til de ideer der kommer frem. Projektgruppen vil således også være ansvarlig for at nedsætte arbejdsgrupper og gennemføre borgerdialog omkring de bedre forbindelser i og omkring Skt. Kjelds kvarter, og disse vil være åbne for alle interesserede. Hvis man således har ideer eller lyst til at deltage i arbejdet om bedre forbindelser kan man tage kontakt til den overordnede projektgruppe. ØKONOMI - VIDERE PROCES - BILAG Projektbeskrivelse Bedre forbindelser 18

20 11. Valg til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til valg af to lokaludvalgsmedlemmer som repræsentanter til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget vælger to lokaludvalgsmedlemmer til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. 2. at Lokaludvalget vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer som suppleanter til styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen. PROBLEMSTILLING Der er indgået forlig på Københavns Rådhus om Københavns Kommunes budget for I budgetaftalen indgår Kulturhus på Østerbro, hvori det fremgår, at: I forlængelse af BR s beslutning den 15. juni 2005 om salg af Beauvaisgrunden er parterne enige om at etablere et kulturcenter i sammenhæng med Kildevældsskole på Østerbro. På den baggrund har Områdefornyelsens styregruppe besluttet at nedsætte en styregruppe for etableringen af Kulturcenter på Kildevældsskolen. Områdefornyelsens styregruppe har selv udpeget 2 medlemmer, og beder Kildevældsskolen, Østerbro Lokaludvalg og Kultur Østerbro om også at stille med to repræsentanter hver. LØSNING Østerbro Lokaludvalg vælger 2 lokaludvalgsmedlemmer til at repræsentere lokaludvalget i den kommende styregruppe for Kulturcenter på Kildevældsskolen, og to suppleanter. Styregruppen har til formål at stå for den indledende beskrivelse af kulturcentrets profil, dvs. hvilke aktiviteter der forventes at finde sted, hvilke funktioner eller tilbud skal det indeholde mv. Denne proces er allerede påbegyndt i forbindelse med dels bydelsplanlægningen og dels den borgerdialogproces Østerbro Lokaludvalg og områdefornyelsen har samarbejdet/samarbejder om. En nærmere beskrivelse af kulturcentret er en forudsætning for at Kultur og Fritidsforvaltningen kan få frigivet midler til den egentlige programmering og gennemførsel af arkitektkonkurrence. VIDERE PROCES Områdefornyelsen vil gerne være vært ved det første møde, hvor den videre proces og arbejdsdeling aftales. En målsætning kunne være at levere et fælles notat inden jul. 19

21 12. Deltagelse i priskomite for uddeling af Kultur Østerbro pris ( ) Østerbro Lokaludvalg skal tage stilling til forespørgsel om deltagelse i priskomite for en ny årlig Kultur Østerbro pris fra Kultur Østerbro. INDSTILLING OG BESLUTNING Formanden for fagudvalget for kultur og fritid indstiller til Østerbro Lokaludvalg, 1. at Lokaludvalget beslutter at deltage i dommerkomité til en årlig Kultur Østerbro Pris 2. at Lokaludvalget vælger et lokaludvalgsmedlem til at sidde i dommerkomiteen til Kultur Østerbro Pris. PROBLEMSTILLING Østerbro Lokaludvalg har fået en henvendelse fra Kultur Østerbro om mulighederne for et samarbejde med Lokaludvalget om et nyt Østerbro initiativ, hvori også Østerbro Avis og Danske Bank indgår. Tanken er at indstifte en årlig Kultur Østerbro Pris, som skal gå til en forening på Østerbro der i særlig grad har udmærket sig i årets løb. Borgerne skal være med til at nominere de potentielle prismodtagere, hvorefter en dommerkomite udvælger vinderen under stort ståhej - og prisen overrækkes ved en højprofileret festlighed i Krudttønden. Formålet er at sætte fokus på kultur og foreningslivet på Østerbro. Dommerkomiteen kan f.eks. bestå af en repræsentant fra Lokaludvalget, en fra Østerbro Avis, en fra Kultur Østerbro, en fra banken, og kulturborgmester Pia Allerslev, som har indvilliget. Kultur Østerbro står for konceptudvikling, tilrettelæggelse, administration og afvikling af arrangementet, avisen vil stå for PR, banken har tilbudt at tilvejebringe kr. til selve prisen. Derudover vil der være udgifter til i størrelsesordenen til markedsføring, afstemning, præsentation og afvikling, dvs. til gennemførsel af afstemning og prisoverrækkelse. Sidstnævnte beløb vil vi være interesseret i at ansøge Lokaludvalget om. LØSNING Fagudvalget for kultur og fritid har ikke nået at behandle forespørgslen, da fagudvalgsmødet den 2. oktober 2012 blev aflyst. Formanden for fagudvalget for kultur og fritid vil afholde møde med chef for Kultur Østerbro, Mogens Holm, på mandag den 8. oktober 2012, bl.a. med henblik på afklaring af de økonomiske rammer for indstiftelsen. 20

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 22.11.2012, kl. 17:30 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2012-151630) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2012-170303) 2 3. Formandens

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65

AMAGER VEST LOKALUDVALG. for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 REFERAT for mødet den 20.11.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-157603) 1 2. Status på lokaludvalgets puljemidler november 2012 (2012-11076) 2 3.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bydelsplan 2012-2013 4. Oversigt over lokaludvalgets puljemidler juni 2012 5. Ekstern puljemiddelansøgning, Amager Børneteaterfestival (BIFUK)

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 28. april 2010 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-60207) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-60838) 3. Broåbningspolitik (2010-61985) 4. Cykelrute over Christianshavn - høringssvar (2010-60159) 5. Gratisordning for cykler med havnebuslinjerne

Læs mere

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200)

for mødet den 29.03.2011, kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) , kl. 17:30 i Lundtoftegade 87 1. Godkendelse af dagsorden (2011-35200) 2. Meddelelser (2011-35200) 3. Bydelsplan (2011-35200) 4. Sikker By uge (2011-35200) 5. Trafikforsøg på Elmegade (2011-35200) 6.

Læs mere

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189)

4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter (2010-8189) , kl. 18:30 i 1. Borgerbesøg og -henvendelser (2010-8189) 2. Godkendelse af dagsorden (2010-8189) 3. Bydelsplanarbejdet (2010-8189) 4. Godkendelse af anbefaling om interessegrupper og antal repræsentanter

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34

for mødet den 25. august 2010 kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 OFFENTLIGT 1. Åben spørgetid (2010-84153) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-84184) 3. Udkast til ny integrationspolitik (2010-122559) 4. Bemærkninger til ansøgning om etablering af broer jr. kystbeskyttelsesloven

Læs mere

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

for mødet den 28. september 2011 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2011-133081) 2. Referat og dagsorden (2011-133089) 3. Bydelsplanen - høringssvar (2011-129511) 4. Forslag til Kommuneplan 2011 - høringssvar (2011-133388) 5. Affaldsregulativer - høringssvar

Læs mere

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65

DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 DAGSORDEN For mødet d. 21. september, kl. 18.30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkes Vej 65 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Klaus Bondam introducerer den nye integrationspolitik.

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681)

PROTOKOL. for mødet den 20.08.2009, kl. 18:30 i. 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) PROTOKOL, kl. 18:30 i 1. Godkendelse af dagsorden (2009-107681) 2. Bydelsplanarbejdet (2009-107681) 3. Krimsvej lokalplan (2009-107681) 4. Orientering vedr. sagen om datatilsynet (2009-107681) 5. Fordeling

Læs mere

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 20.04.2010, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 , kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2010-58396) 2. Procedure for udbetaling af puljemidler (2010-57613) 3. Indstilling. Ansøgning Amager Idrætsdag fra Nabocenter

Læs mere

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011

Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 Protokol for mødet i Amager Øst Lokaludvalg den 22.09.2011 1. Borgerbesøg og henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Høring Lokalplanforslag, Amagerforbrændingen (Miljø & Plan) 4. Høring Kommuneplanforslag

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:40 Mødested: Mødelokale 4, Bytoften Deltagere: Karl Haahr, Keld Jacobsen,

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning

Evaluering af regelsættet for klimatilpasning Evaluering af regelsættet for klimatilpasning August 2014 RAPPORT Forfatter: Susanne Krawack Rapporten er støttet af: Realdania Tel: +45 29 89 67 00 info@concito.dk www.concito.dk Indledning Efter voldsomme

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere