BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44"

Transkript

1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år ( ) 1

2 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år ( ) Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt forslag til ny budgetmodel for tildeling af sociale normeringer på 0-13 års området skal sendes i høring. INDSTILLING OG BESLUTNING Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, 1. at forslag til ny budgetmodel for tildeling af sociale normeringer på 0-13 års området sendes i 5 ugers høring PROBLEMSTILLING For at mindske chanceuligheden i København har Pædagogisk Kvalitetsudvalg foreslået at øge de sociale normeringer og samtidig udvide ordningen, så den gælder hele 0-13 årsområdet og ikke kun 0-5 årsområdet. Der er nogle uhensigtsmæssigheder i den nuværende model for fordeling af bevillinger efter sociale normeringer. For det første fokuseres midlerne ikke i tilstrækkelig grad på de mest udsatte børn. I den nuværende model tæller børnene således med, når de blot er berørt af et socialt kriterium og udløser et enkelt point. For det andet tildeler den nuværende model store institutioner uforholdsmæssigt mange ressourcer. Dette skyldes, at så snart en institution er udvalgt tildeles der midler på basis af alle børnene i en institution. LØSNING Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny budgetmodel for at imødekomme ønskerne om at øge og udvide ordningen samt i højere grad at fokusere midlerne på de mest udsatte børn. I den nye model er der rettet op på ovenstående skævheder, og modellen er udvidet til at omfatte hele 0-13 års området. De sociale normeringer koncentreres om de institutioner, der enten har mange børn eller har en høj andel af børn fra socioøkonomisk dårligt stillede hjem, så disse børn oplever en kvalitativ pædagogisk forskel. Ressourcerne følger dermed de udsatte børn. En udvidelse af bevillingerne til sociale normeringer er mulig via de nye midler fra staten til 0-5 års området (se under afsnittet om økonomi). Følgende principper er således lagt til grund for den nye model: Midlerne skal ikke smøres for tyndt ud. Derudover fastholdes, at de tildelte midler har en størrelse, så de gør en kvalitativ forskel i forhold til børn-voksen-ratioen i de dagtilbud, der modtager støtte. Kriterierne for udvælgelsen af udsatte børn er uændrede. De blev vedtaget 25. januar 2012 af Børne- og Ungdomsudvalget, og de er som følger: Børn med socialpædagogisk eller foranstaltningsfriplads. Dette kriterium vægtes *5 og tæller derfor med 5 point. Børn med én forælder, der er enlig, og som på barnets fødselstidspunkt var under 26 år. Tæller med 1 point. Side 1

3 Børn, hvor bruttohusstandsindkomsten efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag er på eller under kr. Tæller med 1 point. Børn med mindst én forælder, som er arbejdsløs eller i øvrigt ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Tæller med 1 point. Børn, hvor forældrene alene har grundskoleuddannelse. Tæller med 1 point De institutioner, der har de mest belastede børn, skal tilgodeses; derfor er det kun børn, der har mere end et point, der indgår. Disse børn kaldes berørte børn. Det foreslås, at halvdelen af de samlede midler afsat til sociale normeringer udmeldes til de institutioner, som har det største antal af udsatte børn, mens den anden halvdel af midlerne udmeldes til de institutioner, som har den største andel af udsatte børn. En institution, der tildeles sociale normeringer, får således midler enten efter antal eller efter andel. Dermed sikres, at både store institutioner med et stort antal udsatte børn og små institutioner med en stor andel af udsatte børn får gavn af midlerne. En væsentlig forskel i den nye model er, at ressourcerne udelukkende tildeles institutionerne efter det antal børn, der opnår mindst 2 point i udvælgelseskriterierne. Dette sikrer, at det er de mest udsatte børn der tilgodeses. Satsen anbefales at være på kr. pr. udsat barn på 0-5 års området, kr. på fritidshjem og kr. på fritids og juniorklub i Dette sikrer, at de tildelte midler har en tilstrækkelig størrelse til at gøre en forskel i forhold til børn-voksen-ratioen. Samtidig medfører det relativt store beløb, at det ikke længere er nødvendigt med et minimumsbeløb som i den nuværende fordelingsmodel. Herunder er et eksempel på bevillingen til to udvalgte institutioner. Tabel 1. Eksempler på udvælgelse af en stor og en lille institution Type Antal berørte børn (mindst 2 point) Antal børn i alt Andel point ift alle børn kr. pr. berørt barn Udvalgt efter Stor inst , Antal Lille inst , Andel Midlerne anbefales udmeldt årligt, da der er en vis udskiftning i hvilke institutioner, der får sociale normeringer. En toårig udmelding, som er det, der er gældende i den nuværende model, vil medføre, at de nye institutioner, der ville være berettigede til sociale normeringer, ikke får tildelt midler, mens institutioner med en mindre socialt udsat børnegruppe bevarer den ekstra ressource af historiske årsager. Desuden udgør de sociale normeringer en relativt lille andel af de udmeldte bevillinger. Det foreslås, at midlerne øremærkes den enhed/institution, som via deres børnesammensætning har udløst midlerne. Dette sker efter politisk ønske om, at de mest udsatte børn i de mest udsatte institutioner får del i midlerne, samt at de benyttes på løn. Midlerne skal således anvendes til den generelle indsats i institutionen og der følges op på, om midlerne anvendes som beskrevet i indstillingen om evaluering af sociale normeringer (BUU 15/8-2012). Udover selve modellen anbefales følgende: Der reserveres midler til pædagogiske tiltag med tilknyttet forskning i perioden 2013 til Konkret foreslår forvaltningen, at der knyttes følgeforskning til i alt institutioner. Institutionerne udvælges med henblik på at få afdækket betydningen af især reduceret børnegruppestørrelse og opnormering af personale dvs. betydningen af to forskellige modeller for en forbedret voksen-barn-ratio. Det foreslås, at et antal af de institutioner, der er berettiget til sociale normeringer, får mulighed for at modtage en fast støtte over en treårig periode mod, at de indgår i et samarbejde med et eksternt forskningsmiljø. Sigtet er, at der skabes robust viden om, på hvilken måde og hvornår ratioen mellem voksne og børn påvirker barnets livschancer bedst. Det forskningsmiljø, der indgås samarbejde med, Side 2

4 vil selv skulle finansiere forskningsdelen, men vil få adgang til at samle data i et børnemiljø, der kan fastholde en særlig normering gennem længere tid. Herudover bør der udvælges et antal institutioner yderligere, hvortil der knyttes følgeforskning. Disse institutioner kan fokusere på andre faktorer i arbejdet med udsatte børns chancelighed som fx måltidets betydning og ernæringens sammenhæng med social udsathed, personalets uddannelsesniveau eller en udvidet indsats i forhold til forældresamarbejde. Der tilføres ekstra midler til støttepædagogområdet med henblik på støtteindsatser til konkrete udsatte børn med særlige pædagogiske behov. Samtidig ophæves den begrænsning i adgangen til støttepædagogtimer, som tidligere er indført for institutioner, der modtager sociale normeringer. Forslaget skal ses på baggrund af, at institutioner, der pga børnenes forældres socioøkonomiske status får tildelt social normering, også kan have børn med konkret behov for støtte. Der føres således 1,5 mio. kr. tilbage til støttepædagogtimer og området udvides yderligere med 0,4 mio. kr. Da ikke kun antallet af voksne, men også kvalitets- og kompetenceniveauet i den pædagogiske indsats har betydning for effekten af indsatsen, udmeldes en mindre del af bevillingerne til de enkelte institutioner (afhængig af institutionens størrelse, antal udsatte børn, det samlede antal medarbejdere mv.) til specifik kompetenceudvikling rettet mod arbejdet med udsatte børn. Kompetenceudviklingen skal i vid udstrækning gennemføres som læring i praksis, så den afstemmes og forholder sig til de konkrete udfordringer den enkelte institution står med. ØKONOMI Finansieringen ses af tabel 2. og er sammensat som følger: I 2013 er der allerede disponeret over 19,8 mio. kr. fordelt efter den nuværende fordelingsmodel på 0-5 års området. De 19,8 mio. kr. vil indgå i den nye model fra Der tilføres 38 mio.kr. fra nye midler fra staten i 2013 og Fra 2015 stiger midlerne til 40 mio. kr. I forbindelse med klyngestrukturen blev der indført indfasning til institutioner, der mistede mere end 5% på den nye model. Det blev i forbindelse med klyngemodellen besluttet, at disse midler skulle anvendes til sociale normeringer. De midler, der frigøres fra indfasningen, vurderes, at udgøre mellem 12,7 og 15,7 mio. kr. I alt er der således minimum 70,5 mio. kr. til sociale normeringer i Tabel 2. Midler til rådighed for sociale normeringer m.m Mio. kr Sociale 14,9 19,8 0 kompensationer/normeringer år (nuværende) Sociale normeringer 0-13 år 0 38,0 57,8 59,8 Minimum fra indfasningen fra klyngestrukturen 12,7 12,7 12,7 I alt før tildeling 14,9 70,5 70,5 72,5 Udover sociale normeringer: Støttepædagoger 1,9 1,9 1,9 Ramme reserveret til 2,6 2,6 pædagogiske tiltag med tilknyttet forskning 0,6 Side 3

5 Midlerne fordeles til de forskellige typer af pædagogiske tilbud på baggrund af den relative fordeling af lønsum på forskellige områder. Fordelingen ses af tabel 3. Tabel 3. Fordelingen af sociale normeringer på børnegrupper. Børnekategori Mio. kr. Vuggestue 32,1 Småbørn 0,3 Børnehave 23,2 Fritidshjem 10,8 Fritidsklub 2,6 Junior klub 1,5 i alt 70,5 I tabel 4 vises, hvor mange berørte børn og institutioner, der forventes at modtage sociale normeringer i 2014, når den nye model er trådt helt i kraft. Tabel 4 antal berørte børn og antal udvalgte institutioner og bevillingens størrelse. Berørte børn 0-5 års sats kr. 6-9 år sats kr år sats kr Antal inst Antal kr. i gennemsnit pr. institution Minimum Maksimum Det fremgår af bilag 1, hvor meget de enkelte institutioner ville få i 2014, når den gamle model er ophørt og efter det det nuværende datatræk medio Institutionerne er anonymiserede. VIDERE PROCES Indstillingen foreslås sendt i høring hos forældrebestyrelserne i de enkelte klynger, i kommunale institutioner udenfor klynger samt selvejende institutioner med 0-13 års børn og unge, de faglige organisationer (LFS og BUPL), Københavns Forældreorganisation (KFO) og paraplyorganisationerne for de selvejende instittuioner. Herefter fremlægges indstilling på baggrund af høringen for udvalget. Høringsperioden er 5 uger. En 5 ugers høring sikrer, at sagen kan nå 2. behandling i udvalget inden budgetudmeldingen for 2013 finder sted. Else Sommer /Sti Andreas Garde BESLUTNING Indstillingen blev godkendt. BILAG 1. Fordeling af sociale normeringer på daginstitutioner, fritidshjem og fritids- og juniorklubber Side 4

6 5 1. FORDELING AF SOCIALE NORMERINGER PÅ DAGINSTITUTIONER, FRITIDSHJEM OG FRITIDS- OG JUNIORKLUBBER

7 Daginstitution Område Normering børn Berørte Point Andel Udmelding Type Vanløse-Brønshøj , antal Vesterbro , antal Nørrebro , antal Bispebjerg , antal Bispebjerg , antal Vanløse-Brønshøj , antal Nørrebro , antal Valby , antal Bispebjerg , antal Østerbro , antal Østerbro , antal Nørrebro , antal Bispebjerg , antal Vanløse-Brønshøj , antal Vanløse-Brønshøj , antal Nørrebro , antal Bispebjerg , antal Valby , antal Vanløse-Brønshøj , antal Amager , antal Vesterbro , antal Valby , antal I alt for antal antal Vanløse-Brønshøj , andel Amager , andel Bispebjerg , andel Bispebjerg , andel Nørrebro , andel Valby , andel Nørrebro , andel Valby , andel Valby , andel Amager , andel Vanløse-Brønshøj , andel Vanløse-Brønshøj , andel Vesterbro , andel Nørrebro , andel Amager , andel Nørrebro , andel Bispebjerg , andel Amager , andel Nørrebro , andel Valby , andel Amager , andel Vanløse-Brønshøj , andel Nørrebro , andel Amager , andel Bispebjerg , andel Østerbro , andel Vesterbro , andel Valby , andel Vanløse-Brønshøj , andel Bispebjerg , andel Page 1 Side 5

8 Daginstitution Bispebjerg , andel Valby , andel Valby , andel Amager , andel Nørrebro , andel Valby , andel Vanløse-Brønshøj , andel Amager , andel Amager , andel Valby , andel Amager , andel Indre By , andel Nørrebro , andel Bispebjerg , andel Vesterbro , andel Vesterbro , andel Bispebjerg , andel Amager , andel Østerbro , andel Valby , andel Vesterbro , andel Østerbro , andel Vanløse-Brønshøj , andel Bispebjerg , andel Vanløse-Brønshøj , andel Valby , andel Amager , andel Vanløse-Brønshøj , andel I alt for andel andel Total Begge Page 2 Side 6

9 Fritidshjem Område Normering børn Berørte Point Andel Udmelding Type Indre By , antal Østerbro , antal Bispebjerg , antal Bispebjerg , antal Valby , antal Amager , antal Amager , antal I alt for antal antal Vesterbro , andel Valby , andel Amager , andel Bispebjerg , andel Vesterbro , andel Bispebjerg , andel Amager , andel Vesterbro , andel Amager , andel Vanløse-Brønshøj , andel Nørrebro , andel Amager , andel Bispebjerg , andel I alt for andel andel Total Begge Page 1 Side 7

10 F_J_klub Område Normering børn Berørte Point Andel Udmelding Type Amager , antal Indre By , antal Valby , antal I alt for antal antal Bispebjerg , andel Nørrebro , andel Amager , andel Vanløse-Brønshøj , andel Vesterbro , andel Nørrebro , andel Valby , andel Amager , andel Vesterbro , andel I alt for andel andel Total Begge Page 1 Side 8

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber.

Midlerne blev fordelt på 124 institutioner, svarende til 85 daginstitutioner, 26 fritidshjem/kkfo er og 13 fritids-/juniorklubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på sociale normeringer på 0-13 års området Pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne har afgørende

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 9. Ny budgetmodel for rengørings- og gårdmandsområdet på daginstitutioner (2011-41121) 1 BØRNE- OG

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Høringssvar: Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år

Høringssvar: Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år 1 Høringssvar: Budgetmodel for tildeling af sociale normeringer 0-13 år Indhold Joan Christensen (2300)... 1 Børnehaven Bellahøj (2700)... 2 Ungdomsgårdens institutioner (2700)... 2 Børnehuset Bavnehøj,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 17.08.2011, kl. 13:45 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Revideret budgetmodel på skoleområdet - differentierede elevsatser (2011-30880) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen

Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne

Læs mere

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget

Feriepasning i dagtilbud. / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Feriepasning i dagtilbud / 1. behandling af budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalget Baggrund - beskrivelse af forslaget De københavnske dagtilbud planlægger i dag sommerferieperioden ud fra, at alle institutioner

Læs mere

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

12-05-2011 Sagsnr. Sagsnr. 2011-66007. Til Børne- og Ungdomsudvalget. 2011-66007. Dokumentnr.

12-05-2011 Sagsnr. Sagsnr. 2011-66007. Til Børne- og Ungdomsudvalget. 2011-66007. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget. Bilag 1:Til- og fravalg indikatorer for potentiel negativ social arv, pointmodel, udmøntningsenhed,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 30.05.2012, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 8. Skoledistriktsændringer 2013-14 (2012-57812) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 8. Skoledistriktsændringer

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( )

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole ( ) BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. Høring om sammenlægning af Vanløse Skole og Hyltebjerg Skole (2015-0205278) Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til at sende forslag i høring om en sammenlægning af

Læs mere

Ny institutionsstruktur

Ny institutionsstruktur Ny institutionsstruktur KL-konference om de nye fritidstilbud 26. februar 2015 Gitte Lohse Områdechef BUF Nørrebro-Bispebjerg 1 Børne- og Ungdomsforvaltningens organisering Den nuværende fritidsstruktur

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)

Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) Chancelighed handler om, at børn uanset hjemmebaggrund skal have de

Læs mere

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler

Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler Punkt 3. Godkendelse af høringsgrundlag vedr. Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 2017-030246 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget at det godkendes som høringsgrundlag,

Læs mere

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1.

Data og udvikling i Københavns daginstitutioner. Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. Data og udvikling i Københavns daginstitutioner Gitte Abildlund Brorsen, Fagligt Center, Børne- og Ungdomsforvaltningen 1. marts 2017 Jeg vil fortælle jer om: 1. Vores vision, muligheder og udfordringer

Læs mere

Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud

Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud Højkvalitetsdagtilbud Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget d. 15. maj 2017 Bilag 7. Plancher vedr. højkvalitetsdagtilbud Følgende scenarier beskrives i tal, økonomi og faglig kvalitet 1) Flere ressourcepædagoger

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2: Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014 (Underudvalgets indstilling) 15-10-2013

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne. Til Socialudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Til Socialudvalget Bilag 2: Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014 (Underudvalgets indstilling) Indledning

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 12.10.2011, kl. 13:15 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 11. Justering af kriterier for tildeling af social kompensation (2011-66007) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. REFERAT for mødet den , kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/ Fremtidens Fritidstilbud ( ) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 10.12.2014, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 5. Fremtidens Fritidstilbud (2014-0242871) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 5. Fremtidens Fritidstilbud

Læs mere

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser

Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUF/Kapacitetsstyring NOTAT Bilag 2: Strategi for placering af modtagelsesklasser Dette bilag præsenterer forvaltningens strategi og principgrundlag for

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til Byrådet at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

3-årige 5-årige Børnehaveklasse

3-årige 5-årige Børnehaveklasse KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om sprogvurderinger På BUUs møde den 6.2.2013 under Eventuelt bad Cecilia Lonning- Skovgaard

Læs mere

Ret til en god start BUPL s udspil om tidlig indsats 2018

Ret til en god start BUPL s udspil om tidlig indsats 2018 Ret til en god start BUPL s udspil om tidlig indsats 2018 1 Alle børn har ret til en god start At blive i stand til at klare sig godt i livet handler ikke kun om fremtiden. Det handler i høj grad om at

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 7 Fremtidens Fritidstilbud ved Lergravsparkens Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser

Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Hvordan bruger kommunerne socioøkonomiske fordelingsmodeller på daginstitutionsområdet? Resultater fra to undersøgelser Fokus på kommunernes praksis 2 En stor del af de kommunale serviceudgifter bruges

Læs mere

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp

Børn snydt for to milliarder. Af: Mikkel Kamp Page 1 of 5 søg redaktion nyt job annoncer tema skriv til os print artikler leder noter opslagstavlen debat årgange 23/2008 Børn snydt for to milliarder I 2005 bevilgede regeringen to milliarder kroner

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET. for mødet den , kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 16.01.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 7. Organisering af fritidsinstitutionspladser ved Øster Farimagsgades Skole (2012-189010) 1 BØRNE-

Læs mere

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler

Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Sammenfatning af høringssvar vedr. udmøntning af kvalitetsmidler Regeringen har afsat 500 mio. til bedre normeringer og et kvalitetsløft i daginstitutioner til udmøntning i 2013, og Randers kommune har

Læs mere

Nye forhold til børnene -

Nye forhold til børnene - ALTERNATIVET FURESØ Nye forhold til børnene - Selvforvaltning og bemanding i daginstitutioner Furesø kommune 1 BAGGRUND Udvikling hvor der er kommet flere børn pr voksen Mindre barn-voksen kontakt Mindre

Læs mere

BILAG 67 VANLØSE SKOLE

BILAG 67 VANLØSE SKOLE BILAG 67 VANLØSE SKOLE Organisering af fritidsinstitutionen ved Vanløse Skole. Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT for mødet den 11.09.2013, kl. 13:00 i Rådhuset, stuen, værelse 43/44 4. 10. klasseområdet (2012-88366) 1 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET 4. 10. klasseområdet (2012-88366) Udvalget

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig

1) Hvilke særlige indsatser eksisterer der i tilknytning til tidlig KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Særlige indsatser i forbindelse med tidlig indsats Som udløber af temadrøftelsen om tidlig indsats på Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Projektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring

Projektkommissorium. Bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Bedre fordeling af børn i daginstitutioner Projektkommissorium Projektejer Pia Elgetti, Centerleder i Center for Børn og Læring Projektleder Udviklingskonsulent, CBL Revideret 9.7. 2018 Gitte Hæsum Version

Læs mere

INKLUSIONS- KOORDINATOR

INKLUSIONS- KOORDINATOR INKLUSIONS- KOORDINATOR Børne- og Ungdomsforvaltningens målsætning er at skabe de bedst mulige tilbud til alle børn og unge så de kan trives og udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Dette gøres blandt

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

Enhedspriser og produktivitet

Enhedspriser og produktivitet Enhedspriser og produktivitet Dagtilbud 0-5 års området // Børne- og Ungdomsforvaltningen Hovedkonklusioner Københavns har faldende enhedspriser i 2011 for både vuggestuer og børnehaver. Årsagen er indførslen

Læs mere

Evaluering af dialogfora for folkeskole, dagtilbud og ungeområdet

Evaluering af dialogfora for folkeskole, dagtilbud og ungeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Evaluering af dialogfora for folkeskole, dagtilbud og ungeområdet Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016

TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 / TEMADRØFTELSE OM ANVISNINGSREGLER, BOOK EN PLADS MV. Børne- og Ungdomsudvalget 23. november 2016 Disposition for temadrøftelsen Anvisningsreglerne i dag 1) Lovgivningsmæssige rammer 2) Anvisningsregler

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget

Læs mere

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner

Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Vejledning, skabelon og mål til udarbejdelse af klubbydelsplaner Denne vejledning er ment som en hjælp til udarbejdelsen af klubbydelsplanen gældende fra januar 2014 til januar 2016. Målgruppen for arbejdet

Læs mere

Baggrund, metode og opsamling af kvalitative data i forbindelse med evaluering af forsøgsordning for fritidscentre

Baggrund, metode og opsamling af kvalitative data i forbindelse med evaluering af forsøgsordning for fritidscentre KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 2. maj 2018 Baggrund, metode og opsamling af kvalitative data i forbindelse med evaluering af forsøgsordning for fritidscentre

Læs mere

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur

Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Bilag 1: Understøttelse af implementering af den nye struktur 1. Klyngeledelse Når de nye klynge- og netværksledelser tiltræder d. 1. august 2016,

Læs mere

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har den 30. januar 2018 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) Politikerspørgsmål om pasningsgaranti, prognoser mv. 5. februar 2018 Sagsnr. 2018-0047327 Dokumentnr.

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

Workshop Forældresamarbejde 29.februar 2018

Workshop Forældresamarbejde 29.februar 2018 Workshop Forældresamarbejde 29.februar 2018 Ved Sisse Winther Oreskov, Einar Gylling Dørup og Camilla Wessman Program Intro til workshop. Kort om sektorprojektet Indledning forældresamarbejde på dagsordenen

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 39 Fremtidens Fritidstilbud ved Holbergskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012

Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune. Gældende fra 1. januar 2012 Administrationsgrundlag for dagpleje-, daginstitutions-, SFO-, og klubområdet i Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 Godkendt af SBU den 10. januar 2012 1 Nærværende administrationsgrundlag omfatter

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Forord ! "! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! !" # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1#

Forord ! ! # # $!#% &%# ## '! #(#) ( '#!##! #! (#! ! # % & , # ( #, ''&-, *! 1# 1# Forord! "! $!% &% '! () ( '!! * *(! (! ( +!" $ % &,!( (, ''&-, (+,.',/(0 *! 1 1 ** ** 2"+3 2"+'3 Indhold Ulighed i børns livschancer''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Høj andel

Læs mere

Den kommunale dagpleje.

Den kommunale dagpleje. Sagsnr. 28.06.00-P16-1-18 Cpr. Nr. Dato 21-10-2018 Navn Sagsbehandler Johnni Steen Helt Høringsnotat om deltidspladser i kommunens dagtilbud med generel information om deltidspladser, forældrebetaling,

Læs mere

NOTAT: Kvalitetsredegørelse for dagtilbud. Sammensætningen af pædagogisk personale i dagtilbud

NOTAT: Kvalitetsredegørelse for dagtilbud. Sammensætningen af pædagogisk personale i dagtilbud Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 303387 Brevid. 2779637 Ref. JAMA Dir. tlf. 4631 4113 jannim@roskilde.dk NOTAT: Kvalitetsredegørelse for dagtilbud 3. maj 2018 På baggrund af Skole- og Børneudvalgets

Læs mere

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i revideret tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Dette bilag beskriver forvaltningens udkast til de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner

Læs mere

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole

Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Bilag 72 Fremtidens Fritidstilbud ved Katrinedals Skole Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud, fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy og Administrativt Ressourcecenter BILAG 15-09-2015 Sagsnr. 2015-0081469 Dokumentnr. 2015-0081469-18 Bilag 1. Teknisk gennemgang af nye

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

Evaluering af ressourcepædagoger

Evaluering af ressourcepædagoger Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evaluering af ressourcepædagoger Evalueringen tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov.

Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov. Bilag til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler/årligt behov. Budget: Budgettet til det enkelte projekt er skønnet i forbindelse med sikkerhedsinspektionerne på legepladsen foretaget

Læs mere

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr

3. august Sagsnr Status på pasningsgarantien august Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT 3. august 2018 Status på pasningsen august 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr

29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 29. august 2017 Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten Sagsnr. 2017-0295457 Dokumentnr. 2017-0295457-2 Forebyggende

Læs mere

Spørgeskema til leder-apv

Spørgeskema til leder-apv Kære leder Du sidder her med Børne- og Ungdomsforvaltningens leder-apv, der ved hjælp af nedenstående spørgeskema til institutions- og skoleledere kortlægger ledernes psykiske arbejdsmiljø. Det er KUN

Læs mere

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER

BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER BILAG 1 FRITIDSCENTRE OMRÅDE AMAGER Organisering af fritidscentre i område Amager Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN

BORGERREPRÆSENTATIONEN BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 29.03.2012, kl. 17:30 i Borgerrepræsentationens mødesal 14. Nedlæggelse af Hillerødgades Skole (2011-149188) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN 14. Nedlæggelse af Hillerødgades

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Forslag til anvendelse af midler fra puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Indledning og baggrund for puljen Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG

BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG BILAG 29 FRITIDSCENTRE OMRÅDE NØRREBRO/ BIS- PEBJERG Organisering af fritidscentre i område Nørrebro/Bispebjerg Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund at

Læs mere

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet. Du har i sommerferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 13. august 2018 Knud Holt Nielsen (Ø) Sagsnr. 2018-0206385 Dokumentnr. 2018-0206385-1 Politikerspørgsmål vedr. ansættelsesprocedurer på institutionsområdet

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer

Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer Punkt 3. Godkendelse: Løft af dagtilbudsområdet - sociale normeringer 2014-45827 Familie- og Socialudvalget indstiller, at Magistraten/byrådet godkender, at de afsatte midler til sociale normeringer i

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM

BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM BILAG 63 FRITIDSCENTRE OMRÅDE VANLØSE- BRØNSHØJ/HUSUM Organisering af fritidscentre i område Vanløse-Brønshøj/Husum Forvaltningen har gennemgået de modtagne høringssvar, og indstiller på denne baggrund

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410

Læs mere

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge.

Kapitel 28 Etablering og drift af klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. Til: Skoleudvalget Vedrørende etablering og drift af private tilbud for målgrupper, der svarer til målgrupperne i Furesø Kommunes Klub 789 og Ungehusene Uddrag af Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og

Læs mere

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.

I tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019

Læs mere

Stormøde KFO den 6.maj 2010

Stormøde KFO den 6.maj 2010 Stormøde KFO den 6.maj 2010 1. Velkomst: Alle bydele repræsenteret, skriv jer gerne på en liste, hvis i ønsker at blive kontaktet af pressen, høre mere om aktiviteter og KFOs arbejde. Husk også tilmelding

Læs mere

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Dagsorden Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15 Mødested: Mødelokale 5.04, Anlægsvej 4, Ejby Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Lukket dagsorden

Læs mere

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi

Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift.

Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 14-03-2014 Vejledning ved ønske om overgang fra kommunal til selvejende drift. I forbindelse med indførelsen af klynger og netværk

Læs mere

8. maj Status på pasningsgarantien maj Sagsnr

8. maj Status på pasningsgarantien maj Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressourcecenter NOTAT Status på pasningsen maj 2018 Baggrund På mødet den 21. februar 2018 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget sagen om

Læs mere

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal

BORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal BORGERREPRÆSENTATIONEN REFERAT for mødet den 19.06.2013, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 40. Medlemsforslag om uvildig undersøgelse af forekomsten af øv-dage (2013-92548) 1 BORGERREPRÆSENTATIONEN

Læs mere

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes.

I dette bilag beskrives det overordnet princip for tildeling af budget til skolerne, ligesom elementerne i budgetmodellen uddybes. Bilag 3. Budgetmodel Baggrund Flere kommuner har de seneste år gennemført udlægning af budget og visitationsansvar til skolerne. I Hillerød Kommune lægges en beslutning om udlægning af ny budget- og visitationsmodel

Læs mere