FORSLAG. Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg"

Transkript

1 Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG

2 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastsætter byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. HVORNÅR KAN/SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. HVEM HENVENDER MAN SIG TIL NÅR MAN ØNSKER AT DER SKAL UDAR- BEJDES EN LOKALPLAN? Når der ønskes opført et større byggeri eller ændret på anvendelsen af en eller flere ejendomme, indledes der først drøftelser med Plan og Byg. Når behovet for en lokalplan er afklaret, og der er opnået enighed om et projekt, forelægges sagen for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i form af en redegørelse af byggeønske. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget afgør om behandlingen af lokalplanen skal sættes i gang. Herefter bliver den forhandlede lokalplan behandlet i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet. HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET? Redegørelse Baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensation fra andre myndigheder. Planbestemmelser Er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Matrikelkort Viser afgrænsningen af pågældende område i forhold til skel. Arealanvendelseskort Viser hvordan området er disponeret. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse Viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan se ud. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

3 Offentliggørelse Offentlig fremlæggelse: Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2014 til den 26. oktober Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 27. oktober Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Plan og Byg Dahlsvej Korsør 3

4 Rammelokalplan - hvad er det? Rammelokalplanen er i sin natur en lokalplan, og den er derfor reguleret af planloven. Men den er samtidig en benævnelse for en lokalplan, der i sin detaljeringsgrad er placeret i mellem kommuneplanens rammebestemmelser og de mere detaljerede og byggeretsgivende projektlokalplaner. Rammelokalplanen har til formål at udstikke nogle helt overordnede retningslinjer, så man derved kan fastholde, som i dette tilfælde, en vision for anvendelsen af et større område - men uden at blive meget specifik. Typisk fordi udviklingen forventes at ske relativt langsomt, og det er et ønske, at man - på detailniveau - kan justere planen i forhold til de faktiske behov, der viser sig over tid. Rammelokalplanen kan bruges i den indledende dialog med bygherrer, men hvis området - eller en del af området - ønskes udnyttet, vil det kræve, at der udarbejdes en egentlig projektlokalplan. Den vil i så fald skulle igennem en helt normal procedure for lokalplanlægning, herunder den offentlige høringsfase, der giver borgerne mulighed for at kommentere planforslaget. Rammelokalplanen kan også bruges til at styre byggemodningen i et område, fordi den definerer delområder og primære vejudlæg. 4

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Offentliggørelse... 3 Indledning...6 Redegørelse... 6 Forhold til anden planlægning...8 Eksisterende forhold...9 Fremtidig anvendelse...9 Visualiseringer Natur, miljø og klima...12 Forsyningsforhold...12 Tilgængelighed...13 Bevaring...13 Tilladelse fra andre myndigheder...14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...14 Matrikelkort...16 Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag... 21

6 Redegørelse Visionen Byrådet har udtrykt følgende vision for området, der er omfattet af denne rammelokalplan: Slagelse Kommune vil i en periode over år udvikle Tidselbjerget; en ny og unik bydel med plads til boliger, der bindes sammen af et grønt, rekreativt strøg, og hvor bæredygtighed er tænkt mest muligt ind i flest mulige projekter. Indledning Rammelokalplanen udarbejdes for at fastsætte retningslinjer for disponering af arealet inden for Tidselbjerg-området, der er beliggende i Slagelses nordlige udkant og har en størrelse på ca. 45 ha. Området tænkes - i overensstemmelse med visionen - udviklet som en ny bæredygtig bydel med plads til boliger, hvor aktivt udeliv forenes med miljø- og energirigtige boliger i grønne omgivelser. Beliggenhed Rammeområdet ligger i Slagelses nordøstlige udkant og knytter sig mod syd til et eksisterende boligområde bestående af traditionelle, større typehuse fra perioden omkring Området afgrænses af Holbækvej mod øst, Slagstrupvej mod nord, Rosenkildevej mod vest og Valmuevej mod syd. Areal Ca m² Hvedevej, der skærer sig igennem landskabet 6

7 Redegørelse Forhold til anden planlægning Kommuneplan 2013 Kommuneplanens retningslinjer Kommuneplanen foreskriver, at arealer til byudvikling skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og udvikles indefra og ud, så der sikres forskel mellem by og land, og så det undgås, at bebyggelse spredes i det åbne land. Boliger Nye boligområder skal være tilgængelige i forhold til skoler og dagsinstitutioner, arbejdspladser, butikker, fritidsaktiviteter og grønne og rekreative områder samt til de omgivende landskaber. Mindst 10% af nye områder til åben-lav boligbebyggelse og mindst 20% af områder til tæt-lav boligbebyggelse skal anvendes til opholds- og friarealer for området. der fastsætter ny bygningshøjde, svarende til denne lokalplans bestemmelser. 1.2R11 Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifik: Rekreativt grønt område Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: By- og landzone Rammelokalplanen er i strid med kommuneplanens rammeområde 1.2R11 for så vidt angår fastsættelsen af kommuneplanrammens afgrænsning. I førnævnte kommuneplantillæg indgår derfor samtidig en nødvendig justering af afgrænsningen, så den er i overensstemmelse med rammelokalplanen. Overfladevand skal indgå som rekreativt element i nye boligområder, og det skal sikres, at energi- og ressourcebesparende byggeri fremmes. Kravene til byggeriets ressourceforbrug skal sammentænkes med varmeplanlægningen. Kommuneplanens rammedel Lokalplanen omhandler en del af kommuneplanens rammeområder 1.2B15 og 1.2R11, hvorom gælder: 1.2B15 Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse specifik: Blandet boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma etageantal og højde: 1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav Rammelokaplanen er i strid med kommuneplanens rammeområde 1.2B15 for så vidt angår fastsættelsen af bygningshøjder. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, Rammeområde 1.2B15 og 1.2R11 Gældende lokalplaner Der er ingen gældende lokalplaner inden for rammelokalplanens afgrænsning, der dog støder op til to planer: Lokalplan almene plejeboliger ved Rosenkildevej i Slagelse. Lokalplanforslag boliger ved Holbækvej 45, Slagelse. 7

8 Redegørelse Området omkranses af det åbne landskab, og beplantningen giver karakter. Fra flere steder i området har man gode kig ud over landskabet. 8

9 Redegørelse Eksisterende forhold Eksisterende bebyggelse Inden for rammelokalplanens område er der registreret enkelte boliger (ca. 12), der i videst mulig udstrækning forventes at indgå i fremtidige planer. Der er primært tale om mindre, ældre landejendomme, typisk i 1½ etage. På et tilstødende areal er der i opført 144 plejeboliger i 1-2 etager. De ejendomme, der ikke er bebyggede, anvendes i dag til landbrugsformål eller som naturlige, udyrkede arealer. Trafikale forhold Området afgrænses af Rosenkildevej mod vest, Slagstrupvej mod nord, Holbækvej mod øst og Valmuevej mod syd. Området vejbetjenes desuden inde fra af den nordsydgående akse, Hvedevej, der i dag er anlagt som grusvej med forbindelse fra Valmuevej til Slagstrupvej samt Rosenkildevej via Hirsevej. Kollektiv trafikbetjening Området busbetjenes ved lokalplanforslagets vedtagelse af ruterne 437, 490 og 420R langs Holbækvej i øst og af rute 903 langs Rosenkildevej mod vest. Landskabelige og rekreative forhold Rammelokalplanens område er i kommuneplanen inddelt i et boligområde i syd og et rekreativt område i nord. Hele området er relativt stærkt kuperet med det højeste punkt, Tidselbjerg, i øst på 48,5 m. Tidselbjerg falder markant mod vest og til dels syd og danner dermed et bakkedrag, der er et væsentligt landskabselement. Mod Slagstrupvej, mod nord, falder terrænet 24 m, hvilket giver en flot udsigt over landskabet. Arealet neden for bakken danner et naturligt, sammenhængende område, et dalstrøg, der i et vist omfang opsamler regnvandet. Fremtidig anvendelse Byudvikling Projektet ligger i klar forlængelse af byrådets politik om at have fokus på bæredygtighed og attraktive bosætningsmuligheder. Med Tidselbjerget gives mulighed for at koncentrere gode initiativer relateret til både byen, naturen og boligen i ét område. Med nærhed til eksisterende parcelhuskvarter i syd mod Valmuevej, vil lokalplanområdet blive udbygget i etaper fra syd mod nord ud fra tanken om at skabe en sammenhængende bystruktur, hvor opfattelsen af byens udstrækning flyttes udad over tid. Planen for området er, at der etableres nye boliger med et varieret udtryk, så der er mulighed for at tiltrække flere forskellige målgrupper, og så man sikrer et mangfoldigt miljø. Zonestatus Overgangen mellem landzone og byzone skærer tværs igennem området med byzone i syd og landzone i nord. I takt med udarbejdelsen af projektlokalplaner for de enkelte delområder, vil områder, der i dag ligger i landzone, blive overført til byzone. Områdets anvendelse Området anvendes som nævnt primært til ny boligbebyggelse med de fællesfaciliteter, der følger heraf. Der skal som udgangspunkt være plads til nytænkning, og især inden for klima- og miljøforbedrende samt energibesparende tiltag, vil der være mulighed for at udfolde sig. Der skal være plads til naturen i området, og der afsættes areal til et stort grønningsområde, der binder arealet sammen fra syd til nord. Det vil primært være her, man finder de fælles, rekreative funktioner. I det omfang, det kan indpasses uden genevirkning for omgivelserne, kan der etableres mindre, miljøforbedrende anlæg, som f.eks. centrale solcelle- og jordvarmeanlæg. Vejforhold Den nuværende Hvedevej, der går som en nord-sydgående akse gennem området fastholdes som stamvej i området, hvor 9

10 Redegørelse den sydelige bebyggelse primært ledes til Valmuevej, mens den nordlige ledes til Rosenkildevej. Det nuværende tracé tænkes anvendt som delt cykel- og gangsti, mens et nyt kørespor, med trafikdæmpende foranstaltninger anlægges i separat tracé vest for den nuværende vej. Samtidig vil vejprofilet skulle rumme mulighed for afledning af vejvand til grøfter. Fra Hvedevej fordeles trafikken, både biler, cykler og gående, til de enkelte delområder via mindre fordelingsveje og boligveje i takt med at delområderne udbygges. Den primære vejtilslutning vil ske hhv. mod syd på Valmuevej og mod vest på Rosenkildevej. Ved en fuld udbygning af området, kan det være nødvendigt at supplere med en tilslutning til Holbækvej, afhængigt af trafikmønsteret på det tidspunkt. Nye udstykninger langs Holbækvej skal vejbetjenes inde fra lokalplanområdet, så snart byggemodning og vejanlæg gør det muligt. Langs dalstrøget vil et internt stiforløb lede fra syd til nord og videre ud i det omkringliggende landskab, blandt andet med forbindelse op til skovrejsningsområdet mod nordvest. Desuden skal detailplanlægningen sikre, at der etableres tværgående øst-vestgående stiforbindelser gennem bebyggelsen. Bebyggelsens omfang og placering Der vil være mulighed for både at bygge tæt-lav (række- eller klyngehuse), åben/ lav (parcelhuse) og enktelte punkthuse, så området tilpasser sig et bredere segment. Bebyggelsesplanprincippet vil være forskelligt fra delområde til delområde. Hvor der er større åbenhed i områdets sydlige del, vil der i den nordligste bydannelse blive bygget tættere og højere for at opnå fornemmelsen af en lille ny bydel med sin egen identitet. Derudover vil der af hensyn til bygningernes fodaftryk og rummene mellem husene være mulighed for at bygge højere end i andre boliger i byernes udkant. Bebyggelsens ydre fremtræden Denne lokalplan er en rammelokalplan, og den skal virke over lang tid. Derfor indeholder den ikke egentlige bestemmelser om bebyggelsernes ydre fremtræden. Det vil blive reguleret af lokalplanerne for de enkelte delområder. Det er dog et ønske, at der åbnes for muligheden for at bygge moderne og mere utraditionelt, end det tidligere har været set i Slagelse Kommune. Ubebyggede arealer Områdets karakteristiske landskab bevares og understreges af udlægget af den nye bebyggelse. Hvedevej bevares som rygrad gennem bebyggelsen og er med til at beskrive det bakkede landskab, og lavningerne bevares ubebyggede mens de højereliggende områder bebygges - og længst ude og højt oppe forstærkes oplevelsen af højde, ved at give mulighed for at bygge lidt højere. Det lavestliggende område, dalstrøget, udgør en samlende blå/grøn lunge gennem bebyggelsen. Det er her, vandet får lov at stå og vente på nedsivning, og det er her, man kan anlægge rekreative elementer som oplevelsesstier, legepladser etc. Den detaljerede udformning skal ske i takt med udbygningen af området, og det vil i høj grad være op til bygherre og beboere, hvordan detaljeringen af de grønne områder bliver. Det skal tilstræbes, at mindst muligt areal befæstes. På den måde kan man understøtte, at mest muligt overfladevand kan sive ned i jorden uden yderligere afløb. Inspiration, Anebjerg - vist med tilladelse fra Skanderborg Kommune 10

11 Redegørelse Visualisering For at give et indtryk af, hvordan området vil kunne se ud, når det er fuldt udbygget, er der udarbejdet nogle simple 3D-illustrationer, der indikerer de rumlige forhold og giver et billede af, hvordan området kan disponeres. Det skal understreges, at der kun er tale om en skitse, der ikke er udtryk for den endelige udformning. 11

12 Redegørelse Natur, miljø og klima Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er omfattet af den statslige grundvandskortlægning, som forventes færdiggjort i Der må generelt ikke benyttes kemikalier ved bekæmpelse af ukrudt inden for området. Undtagelsesvis kan kommunen give tilladelse til at bekæmpe bjørneklo med kemikalier. Inden for lokalplanområdet findes to mindre søer, der er registreret som 3-områder i henhold til naturbeskyttelsesloven. Bebyggelse og anlæg samt afledning af overfladevand inden for lokalplanens område skal ske på en sådan måde, at det ikke vil have nogen indvirkning på 3-området. De to 3-registrerede søers tilstand må ikke ændres. Hvis der anlægges nye vandløb eller ændres i de eksisterende vandløb i forbindelse med afledning af regnvand, skal der ansøges om dette hos vandløbsmyndigheden. Jordbund Erfaringsmæssigt er det kendt, at jordbunden i området visse steder er leret, og nedsivning sker kun langsomt. For at afdække eventuelle, særlige problemer som følge af jordbundsforholdene, skal der gennemføres jordbundsundersøgelser forud for en realisering af de enkelte projekter i området. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj 2004 skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed i medfør af lovgivningen, tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokal plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirken på miljøet. Slagelse Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget og har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da der ikke forekommer væsentlige indvirkninger på miljøet. Screeningsrapporten kan rekvireres hos Slagelse Kommune. Retslige klager over afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retslig klage kan være, om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, jf. lovens bilag eller om at procedurereglerne ikke er overholdt. En eventuel klage skal sendes til eller Slagelse Kommune, Planlægning, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Slagelse Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Hvis der under byggearbejderne konstateres forurening, skal kommunens miljøkontor underrettes. Området er ikke omfattet af kommunens områdeklassificering. Jord som opgraves og flyttes fra matriklen skal forinden anmeldes til Slagelse Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr af jf. 2 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejde på grunden, skal Jordforureningsloven 72b overholdes. Støj og lugt Områdets anvendelse som boligområde skønnes ikke at støjpåvirke omgivelserne i særlig grad. Tilsvarende medfører anvendelsen i sig selv heller ikke lugtgener. Trafikstøj fra Holbækvej vil kunne påvirke bebyggelsen, og det skal i forbindelse med det enkelte projekt vurderes, om der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger. Lavenergi Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 12

13 Redegørelse Der må anvendes alternative opvarmningskilder, som solceller og jordvarme. Omfanget heraf fastlægges i de enkelte projektlokalplaner for delområderne. Der skal indtænkes energibesparende løsninger, hvor det er muligt - f.eks. centrale opladningsstandere til elbiler og lavenergibelysning på offentlige arealer. Byrådet kan dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, såfremt der er tale om godkendt lavenergibyggeri. Affald Ejendomme inden for rammelokalplanens område er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald Bæredygtighedskatalog For at opnå højest mulige grad af bæredygtigthed i området, skal Slagelse Kommune udarbejde et bæredygtighedskatalog, der beskriver, hvordan bæredygtighed i praksis kan indtænkes i de enkelte bebyggelser. Bæredygtighedskataloget bør laves, så det er klart senest, når første delområde tages i brug. Desuden bør det jævnligt revideres, så det er justeret i forhold til de til enhver tid gældende regler og muligheder inden for bæredygtigt byggeri. Forsyningsforhold Kloakplanlægning/betjening Lokalplanområdet skal seperatkloakeres, og spildevandet ledes og sluttes til SK Forsynings kloakforsyning. Overfladevand skal håndteres som LARløsning, det vil sige, at det skal forsinkes og afledes lokalt til nedsivning via regnvandsbassiner inden for rammelokalplanens område. I tilfælde af opstuvning af vand, skal der planlægges for overløb til dræn eller kloak. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes af SK Vand A/S. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og SK Forsyning skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Varmeplanlægning Området er i gældende varmeplan udlagt til den lokale naturgasforsyning. Tilgængelighed Handicapforhold/tilgængelighed Alle vej-, sti- og parkeringsarealer skal anlægges i overensstemmelse med DS 105 Udearealer for alle. Der skal være lige tilgængelighed for alle. Vej- og stiarealer skal etableres, så færdsel i området kan ske med mindst mulige gene for beboerne - og med mest mulig tryghed. Samtidig skal der skabes særligt gode forhold for cyklister og fodgængere, så det bliver naturligt og let at tage cyklen frem for bilen. Bevaring Fredning og bevaringsværdighed Området er ikke omfattet af hverken beskyttelseslinjer eller fredninger og indeholder ikke bevaringsværdige bygninger. For at underbygge tanken om en bæredygtig bydel, skal der foretages færrest mulige indgreb på det eksisterende, herunder bør eksisterende bygninger bevares, så vidt det er muligt. Arkæologi Museum Vestsjælland har i forbindelse med de tilstødende lokalplaner udtalt, at der kendes til aktiviteter af arkæologisk interesse i området generelt. Der ligger i området mindst én nedlagt landsby fra middelalderen. Den strækker sig ind i denne rammelokalplans område. I forbindelse med nedgravning af ledning til overfladevand mod nord er det konstateret, at der ligger spor af bebyggelser fra jernalderen og oldtiden generelt i området for det hidtil undersøgte. 13

14 Redegørelse Det anbefales at indhente museets udtalelse jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne, jf. museumslovens 27. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 11. august 2014 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 11. august Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til: MUSEUM VESTSJÆLLAND, Arkæologi Klosterstræde Holbæk Tlf.: Tilladelse fra andre myndigheder Naturgas-transmissionslinje Nord for (uden for) lokalplanområdet ligger en af de store naturgas-transmissionslinjer, der går gennem landet. Det betyder, at der er en udvidet sikkerhedszone, der berører den nordligste del af lokalplanområdet. En afklaring af, præcis hvor og hvor meget, der må bygges skal ske i dialog med Energinet Danmark. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de arealer, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf.lov om planlægning 17 stk. 1. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt. 14

15 15

16 85b b b b ue hp a 91a a 89d a a b a b 142a a 21hu mb 8a 134e 94e 96b 85a 116a a 142b 161a 69hv a r 7000kk 7000hh 7000ff 118a 7000gg 7000ii 96a 89b 136b 7000ll b 89a 94b 94d 7000gd a 90b 121f 134b 161b 134c 120f 124f 121g 69dæ 91b 123i 120g 121b 124b 7000bb 120c 120b 134d 121e 123k 7000aa 120a 123d 124c 123f 120d 123b 120e 131c 123e 123g 121c 121d 69df 123c 69dg 69cp hn 7000go 109a 124a 147c 69ig 21hq 143b Slagelse Markjorder Hvedevej Holbækvej Rosenkildevej Valmuevej Hirsevej Kløvervej Valmuevej KORTBILAG 1 Matrikelkort Lokalplan nr Signaturforklaring Optagne veje lokalplanafgrænsning Jordstykker (matrikler) EJERLAV 1:5.000 Mål

17 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 1.1 at udlægge området som boligområde med tilhørende fællesfaciliteter. 1.2 at sikre udlæg af primære vej- og stiforløb samt grønne områder i området. 1.3 at udbygningen af området sker på en måde, der tilgodeser miljøforbedring og klimatilpasning bedst muligt. 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 69ue, 90a, 90b, 91a, 91b, 94a, 94e, 95, 96a, 96b, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 111a, 111b, 113, 114, 115, 116a, 116b, 118a, 118b, 130, 138, 139, 140, 141, 142a, 142b, 143a, 143b, 144, 479, 480 samt dele af matr. nr. 92, 486, 7000ii, 7000kk og 7000ll, alle af Slagelse Markjorder. 2.2 Zonestatus ændres ikke ved denne lokalplan. Senere ændringer vil følge projektlokalplaner for de enkelte delområder. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområderne 1-6 må kun anvendes til boligformål og tilhørende fællesfaciliteter. 3.2 Delområde 7 anvendes som rekreativt areal. 3.3 Delområde 8 anvendes som rekreativt areal med mulighed for begrænset landbrugsdrift. 3.4 Delområde 9 er defineret som vejareal. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Lokalplanområdet skal overordnet set vejbetjenes af Hvedevej som primærvej med forbindelse til Rosenkildevej og mindre fordelingsveje ind til respektive boligområder. 4.2 Hvedevej og Hirsevej skal udbygges, så de kan rumme bilkørsel i begge retninger samt delt sti til cyklister og fodgængere. 4.3 Hvedevejs tilslutning til Valmuevej skal udformes, så der opnås størst mulig trafiksikkerhed ved ind- og udkørsel. 4.4 Nærmere bestemmelser vedrørende fordelingsvejene ind til boligområderne skal fastlægges i de efterfølgende projektlokalplaner. 4.5 For åben/lav bebyggelse skal der udlægges arealer til parkering svarende til 2 p-pladser pr. bolig på egen grund inkl. plads i carport/garage. For tæt/ lav bebyggelse skal der udlægges 1½ p-plads pr. bolig på egen grund eller ud for egen indgang. 4.6 Veje og stier skal indpasses i det naturlige terræn, således at de i videst mulige omfang følger dette. 4.7 Der kan etableres fælles funktioner i direkte forbindelse med Hvedevej, f.eks. renovation, elbil-opladning, lånecykelgarage etc. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 % for lokalplanområdet som helhed. 5.2 I delområderne 1, 2, 3 og 6 må der etableres åben/lav og tæt/lav bebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 m. 5.3 I delområde 4 må der etableres tæt/lav bebyggelse med en maksimal højde på 10 m. 17

18 5.4 I delområde 5 må der etableres bebyggelse i op til 3 etager og med en maksimal højde på 12 m, der karakteriseres som etageboliger. 5.5 Bebyggelsesprocenter for de enkelte bebyggelsestyper angives således: Åben/lav: Ma. 15% Tæt/lav: Ma. 50% Etageboliger: Ma. 100% Der er tale om vejledende, maksimale bebyggelsesprocenter, der i de enkelte projektlokalplaner kan reduceres. 5.6 Bebyggelse i delområderne 1-6 skal i videst mulig omfang følge det naturlige terræn. 5.7 Nybyggeri skal, i det omfang det er omfattet af bygningsreglementets regler om lavenergi, etableres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 7.6 Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap. 8 Ophævelse af servitutter og lokalplaner 8.1 Det skal i forbindelse med de enkelte projeklokalplaner undersøges, om de vil medføre krav om ophævelse af servitutter. 8.2 Der er ved rammelokalplanens vedtagelse ikke behov for ophævelse af lokalplaner inden for rammelokalplanens område. 8.3 Fremtidige projektlokalplaner inden for rammelokalplanens område ophæver ikke rammelokalplanens bestemmelser men skal underlægge sig disse. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Nærmere bestemmelser vedrørende bebyggelsernes ydre fremtræden fastlægges i projektlokalplanerne for de respektive delområder. 7 Ubebyggede arealer 7.1 I delområderne 1-6 må der i mindre klynger etableres sol- og jordvarmeanlæg. 7.2 Fællesarealer skal udlægges til grønne områder med opholds- og legemuligheder. 7.3 Grønningsområdet i delområde 7 skal friholdes for bebyggelse og indeholde fælles, rekreative funktioner. 7.4 Delområde 8 anvendes som hidtil, det vil sige hvor landbrugsdrift er muligt. 7.5 Stier og fællesanlæg skal i relevant omfang indeholde LAR-løsninger og omfatte permeable belægninger, åbne grøfter og kanaler og regnvandssøer. 18

19 19

20 Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 25. august 2014 På byrådets vegne Stén Knuth / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 20

21 Valmuevej Hvedevej Rosenkildevej 6 7 Hirsevej Holbækvej Hvedevej Valmuevej Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Delområde Vejudlæg 3-registrering Maks. bygningshøjde 8,5 m Maks. bygningshøjde 10 m Maks. bygningshøjde 12 m Rekreativt område Landbrugsområde KORTBILAG 2 Arealanvendelseskort Lokalplan nr Mål 1:5.000

22

23 Center for Plan Plan og Byg og Byg August 2014Juli 2014 Tillæg nr. 10 til Slagelse Kommuneplan 2013 FORSLAG

24 Gældende rammebestemmelser Lokalplanen omhandler rammeområderne 1.2B15, Tidselbjerget og 1.2R11, Grøn ring, Rosenkildeparken/Valmuevej, hvorom gælder: Nye rammebestemmelser Forslaget forudsætter, at der tilvejebringes kommuneplantillæg nr. 10, hvor gældende afgrænsninger og rammebestemmelser ændres til følgende: 1.2B15 Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse specifikt: Blandet boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma etageantal og højde: 1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav 1.2B15 Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse specifikt: Blandet boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma bygningshøjde: Åben/lav ma. 8,5 m, tæt/lav ma. 10 m og etageboliger, ma. 12 m. 1.2R11 Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifikt: Rekreativt grønt område Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: By- og landzone 1.2R11 (ændret afgrænsning) Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifikt: Rekreativt grønt område Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: By- og landzone Udsnit af rammeområde 1.2B15 og 1.2R11 Udsnit af rammeområde 1.2B15 og 1.2R11 2

25 Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 25. august 2014 På byrådets vegne Stén Knuth / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 3

Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan

Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan Strategisk miljøvurdering, screening af Dragør Kommune affaldsplan Loven om miljøvurdering af planer og programmer 1 medfører, at der skal foretages en miljøscreening af affaldsplanen for nærmere vurdering

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum

Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Boligområde nord for VoldumRud Vej i Voldum Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto September 2015 FAVRSKOV KOMMUNE, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Efter 23 c

Læs mere

Miljøvurderingsscreening

Miljøvurderingsscreening Vækst og Plan 03.03.2015 Miljøvurderingsscreening Forslag til lokalplan 1143 Solcelleanlæg mellem Vestmotorvejen og Sorøvej med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 23 til Slagelse Kommuneplan 2013 Lokalplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning.

ejendomme, indledes der først drøftelser med Planlægning. Hvad er en lokalplan HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt, give borgerne og byrådet mulighed for, at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST

Miljøscreeningsskema. Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr UDKAST UDKAST Miljøscreeningsskema Tjekliste til miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 2016-03 Odsherred Kommune har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet en plan for en boligbebyggelse på ejendommen teglværkskrogen

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 2 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens

Læs mere

Bæredygtig byudvikling i Slagelse

Bæredygtig byudvikling i Slagelse Bæredygtig byudvikling i Slagelse Januar 2012 TIDSELBJERGET Bo i balance Visionen om et bedre sted at bo I Slagelse Kommune skal der være plads til at leve det hele liv - hele livet. Sådan udtrykker vores

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød

Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Blovstrød Kommuneplantillæg nr. 8 for række- og parcelhuse i det nye Status Høringen starter Høringen slutter Dato for vedtagelse Dato for ikrafttræden Baggrund Forslag XX.12.2016 XX.02.2017 dd.mm.åååå dd.mm.åååå

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE

TILLÆG NR. 1 TIL LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED SNERLEVEJ I GRØNNEMOSE Forslag til Tillæg nr. 1. til Lokalplan nr. 54 for et boligområde ved Snerlevej i Grønnemose Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplantillæggets baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 102 for nyt boligområde ved Esrogårdsvej, Gerlev Dato: Januar 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.:

Læs mere

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal en myndighed udarbejde en miljøvurdering af planer og programmer, der antages at kunne få væsentlig indvirkning

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15

Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 015 Dato: 14-01-2015 Sagsbehandler: Mkchr J.nr.: 01.02.15-P16-15 LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016

Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 Screening af Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Handlingsplan for Trafikstøj 2013-2016 er omfattet af 3, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 FOR KOMMUNEPLANRAMME 4.2.BE.1 POSTVÆNGET/TOFTEVEJ I HAARBY Kommuneplantillæg nr. 14 for Kommuneplanramme 4.2.BE.1 Postvænget/Toftevej i Haarby Indholdsfortegnelse Retsvirkninger... 3 REDEGØRELSE FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 Kommuneplantilæggets baggrund og redegørelse...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND

LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND LOKALPLAN 2.79 DAGLIGVAREBUTIK VED GL. RINGSTEDVEJ, HOLBÆK VEST FORSLAG VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG ÅBEN LAND Holbæk Byråd har den 8. marts 2017 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.79 Dagligvarebutik ved

Læs mere

Plan og Byg. August 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse

Plan og Byg. August 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse H/F Østervang Plan og Byg August 2014 Hvedevej Kløvervej Valmuevej Tidselbjergvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej Ndr.Ringgade Fægangen Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1/6 Screening for miljøvurdering af planforslag i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Udfyldning af nedenstående skema Skemaet kan udfyldes med følgende fem svarmuligheder: Til emner,

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER

SCREENING AF PLANER OG PROGRAMMER SCREEIG AF LAER OG ROGRAMMER lanens tilvejebringelse i forhold til lovgivningen Er planen lovpligtig 3 stk. 3 Er planen en undtagelse Der skal ikke udarbejdes miljøvurdering 3 stk. 1 nr. 1 3 stk. 2 Miljøvurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.:

Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Lokalplan nr. 095 for boliger ved Byvej 47 Dato: Oktober 2016 Sagsbehandler: rburv J.nr.: Dok. nr.: LÆSEVEJLEDNING Lov om

Læs mere

Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan , opland nr. 213, Sydbyen, Frederikssund ændringer vedr. afledning af regnvand.

Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan , opland nr. 213, Sydbyen, Frederikssund ændringer vedr. afledning af regnvand. Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan 2002 2009, opland nr. 213, Sydbyen, Frederikssund ændringer vedr. afledning af regnvand. Frederikssund Forsyning Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Andersen

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere