FORSLAG. Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. Lokalplan nr. 1111. Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse. Center for Plan og Byg"

Transkript

1 Center for Plan og Byg August 2014 Lokalplan nr Kommuneplantillæg nr. 10 Rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse FORSLAG

2 Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner skal sikre den fremtidige udvikling i et område samt give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en lokalplan fastsætter byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. HVORNÅR KAN/SKAL DER UDARBEJDES EN LOKALPLAN? Der skal udarbejdes en lokalplan, før der udføres større anlægs- eller byggearbejder, eller når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Byrådet kan udarbejde en lokalplan, når det skønnes nødvendigt af andre hensyn. HVEM HENVENDER MAN SIG TIL NÅR MAN ØNSKER AT DER SKAL UDAR- BEJDES EN LOKALPLAN? Når der ønskes opført et større byggeri eller ændret på anvendelsen af en eller flere ejendomme, indledes der først drøftelser med Plan og Byg. Når behovet for en lokalplan er afklaret, og der er opnået enighed om et projekt, forelægges sagen for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget i form af en redegørelse af byggeønske. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget afgør om behandlingen af lokalplanen skal sættes i gang. Herefter bliver den forhandlede lokalplan behandlet i hhv. Økonomiudvalget og Byrådet. HVORDAN ER EN LOKALPLAN OPBYGGET? Redegørelse Baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens indhold. Herudover redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensation fra andre myndigheder. Planbestemmelser Er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Matrikelkort Viser afgrænsningen af pågældende område i forhold til skel. Arealanvendelseskort Viser hvordan området er disponeret. Kortet hænger sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende. Illustrationsskitse Viser eksempel på, hvordan bebyggelse og anlæg kan se ud. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke bindende.

3 Offentliggørelse Offentlig fremlæggelse: Lokalplanforslaget fremlægges i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2014 til den 26. oktober Indsigelser eller kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 27. oktober Materialet skal sendes til: Slagelse Kommune Plan og Byg Dahlsvej Korsør 3

4 Rammelokalplan - hvad er det? Rammelokalplanen er i sin natur en lokalplan, og den er derfor reguleret af planloven. Men den er samtidig en benævnelse for en lokalplan, der i sin detaljeringsgrad er placeret i mellem kommuneplanens rammebestemmelser og de mere detaljerede og byggeretsgivende projektlokalplaner. Rammelokalplanen har til formål at udstikke nogle helt overordnede retningslinjer, så man derved kan fastholde, som i dette tilfælde, en vision for anvendelsen af et større område - men uden at blive meget specifik. Typisk fordi udviklingen forventes at ske relativt langsomt, og det er et ønske, at man - på detailniveau - kan justere planen i forhold til de faktiske behov, der viser sig over tid. Rammelokalplanen kan bruges i den indledende dialog med bygherrer, men hvis området - eller en del af området - ønskes udnyttet, vil det kræve, at der udarbejdes en egentlig projektlokalplan. Den vil i så fald skulle igennem en helt normal procedure for lokalplanlægning, herunder den offentlige høringsfase, der giver borgerne mulighed for at kommentere planforslaget. Rammelokalplanen kan også bruges til at styre byggemodningen i et område, fordi den definerer delområder og primære vejudlæg. 4

5 Indholdsfortegnelse INDHOLD Offentliggørelse... 3 Indledning...6 Redegørelse... 6 Forhold til anden planlægning...8 Eksisterende forhold...9 Fremtidig anvendelse...9 Visualiseringer Natur, miljø og klima...12 Forsyningsforhold...12 Tilgængelighed...13 Bevaring...13 Tilladelse fra andre myndigheder...14 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...14 Matrikelkort...16 Bestemmelser Vedtagelsespåtegning Kortbilag... 21

6 Redegørelse Visionen Byrådet har udtrykt følgende vision for området, der er omfattet af denne rammelokalplan: Slagelse Kommune vil i en periode over år udvikle Tidselbjerget; en ny og unik bydel med plads til boliger, der bindes sammen af et grønt, rekreativt strøg, og hvor bæredygtighed er tænkt mest muligt ind i flest mulige projekter. Indledning Rammelokalplanen udarbejdes for at fastsætte retningslinjer for disponering af arealet inden for Tidselbjerg-området, der er beliggende i Slagelses nordlige udkant og har en størrelse på ca. 45 ha. Området tænkes - i overensstemmelse med visionen - udviklet som en ny bæredygtig bydel med plads til boliger, hvor aktivt udeliv forenes med miljø- og energirigtige boliger i grønne omgivelser. Beliggenhed Rammeområdet ligger i Slagelses nordøstlige udkant og knytter sig mod syd til et eksisterende boligområde bestående af traditionelle, større typehuse fra perioden omkring Området afgrænses af Holbækvej mod øst, Slagstrupvej mod nord, Rosenkildevej mod vest og Valmuevej mod syd. Areal Ca m² Hvedevej, der skærer sig igennem landskabet 6

7 Redegørelse Forhold til anden planlægning Kommuneplan 2013 Kommuneplanens retningslinjer Kommuneplanen foreskriver, at arealer til byudvikling skal udlægges i umiddelbar tilknytning til eksisterende byzone og udvikles indefra og ud, så der sikres forskel mellem by og land, og så det undgås, at bebyggelse spredes i det åbne land. Boliger Nye boligområder skal være tilgængelige i forhold til skoler og dagsinstitutioner, arbejdspladser, butikker, fritidsaktiviteter og grønne og rekreative områder samt til de omgivende landskaber. Mindst 10% af nye områder til åben-lav boligbebyggelse og mindst 20% af områder til tæt-lav boligbebyggelse skal anvendes til opholds- og friarealer for området. der fastsætter ny bygningshøjde, svarende til denne lokalplans bestemmelser. 1.2R11 Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifik: Rekreativt grønt område Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: By- og landzone Rammelokalplanen er i strid med kommuneplanens rammeområde 1.2R11 for så vidt angår fastsættelsen af kommuneplanrammens afgrænsning. I førnævnte kommuneplantillæg indgår derfor samtidig en nødvendig justering af afgrænsningen, så den er i overensstemmelse med rammelokalplanen. Overfladevand skal indgå som rekreativt element i nye boligområder, og det skal sikres, at energi- og ressourcebesparende byggeri fremmes. Kravene til byggeriets ressourceforbrug skal sammentænkes med varmeplanlægningen. Kommuneplanens rammedel Lokalplanen omhandler en del af kommuneplanens rammeområder 1.2B15 og 1.2R11, hvorom gælder: 1.2B15 Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse specifik: Blandet boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma etageantal og højde: 1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav Rammelokaplanen er i strid med kommuneplanens rammeområde 1.2B15 for så vidt angår fastsættelsen af bygningshøjder. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, Rammeområde 1.2B15 og 1.2R11 Gældende lokalplaner Der er ingen gældende lokalplaner inden for rammelokalplanens afgrænsning, der dog støder op til to planer: Lokalplan almene plejeboliger ved Rosenkildevej i Slagelse. Lokalplanforslag boliger ved Holbækvej 45, Slagelse. 7

8 Redegørelse Området omkranses af det åbne landskab, og beplantningen giver karakter. Fra flere steder i området har man gode kig ud over landskabet. 8

9 Redegørelse Eksisterende forhold Eksisterende bebyggelse Inden for rammelokalplanens område er der registreret enkelte boliger (ca. 12), der i videst mulig udstrækning forventes at indgå i fremtidige planer. Der er primært tale om mindre, ældre landejendomme, typisk i 1½ etage. På et tilstødende areal er der i opført 144 plejeboliger i 1-2 etager. De ejendomme, der ikke er bebyggede, anvendes i dag til landbrugsformål eller som naturlige, udyrkede arealer. Trafikale forhold Området afgrænses af Rosenkildevej mod vest, Slagstrupvej mod nord, Holbækvej mod øst og Valmuevej mod syd. Området vejbetjenes desuden inde fra af den nordsydgående akse, Hvedevej, der i dag er anlagt som grusvej med forbindelse fra Valmuevej til Slagstrupvej samt Rosenkildevej via Hirsevej. Kollektiv trafikbetjening Området busbetjenes ved lokalplanforslagets vedtagelse af ruterne 437, 490 og 420R langs Holbækvej i øst og af rute 903 langs Rosenkildevej mod vest. Landskabelige og rekreative forhold Rammelokalplanens område er i kommuneplanen inddelt i et boligområde i syd og et rekreativt område i nord. Hele området er relativt stærkt kuperet med det højeste punkt, Tidselbjerg, i øst på 48,5 m. Tidselbjerg falder markant mod vest og til dels syd og danner dermed et bakkedrag, der er et væsentligt landskabselement. Mod Slagstrupvej, mod nord, falder terrænet 24 m, hvilket giver en flot udsigt over landskabet. Arealet neden for bakken danner et naturligt, sammenhængende område, et dalstrøg, der i et vist omfang opsamler regnvandet. Fremtidig anvendelse Byudvikling Projektet ligger i klar forlængelse af byrådets politik om at have fokus på bæredygtighed og attraktive bosætningsmuligheder. Med Tidselbjerget gives mulighed for at koncentrere gode initiativer relateret til både byen, naturen og boligen i ét område. Med nærhed til eksisterende parcelhuskvarter i syd mod Valmuevej, vil lokalplanområdet blive udbygget i etaper fra syd mod nord ud fra tanken om at skabe en sammenhængende bystruktur, hvor opfattelsen af byens udstrækning flyttes udad over tid. Planen for området er, at der etableres nye boliger med et varieret udtryk, så der er mulighed for at tiltrække flere forskellige målgrupper, og så man sikrer et mangfoldigt miljø. Zonestatus Overgangen mellem landzone og byzone skærer tværs igennem området med byzone i syd og landzone i nord. I takt med udarbejdelsen af projektlokalplaner for de enkelte delområder, vil områder, der i dag ligger i landzone, blive overført til byzone. Områdets anvendelse Området anvendes som nævnt primært til ny boligbebyggelse med de fællesfaciliteter, der følger heraf. Der skal som udgangspunkt være plads til nytænkning, og især inden for klima- og miljøforbedrende samt energibesparende tiltag, vil der være mulighed for at udfolde sig. Der skal være plads til naturen i området, og der afsættes areal til et stort grønningsområde, der binder arealet sammen fra syd til nord. Det vil primært være her, man finder de fælles, rekreative funktioner. I det omfang, det kan indpasses uden genevirkning for omgivelserne, kan der etableres mindre, miljøforbedrende anlæg, som f.eks. centrale solcelle- og jordvarmeanlæg. Vejforhold Den nuværende Hvedevej, der går som en nord-sydgående akse gennem området fastholdes som stamvej i området, hvor 9

10 Redegørelse den sydelige bebyggelse primært ledes til Valmuevej, mens den nordlige ledes til Rosenkildevej. Det nuværende tracé tænkes anvendt som delt cykel- og gangsti, mens et nyt kørespor, med trafikdæmpende foranstaltninger anlægges i separat tracé vest for den nuværende vej. Samtidig vil vejprofilet skulle rumme mulighed for afledning af vejvand til grøfter. Fra Hvedevej fordeles trafikken, både biler, cykler og gående, til de enkelte delområder via mindre fordelingsveje og boligveje i takt med at delområderne udbygges. Den primære vejtilslutning vil ske hhv. mod syd på Valmuevej og mod vest på Rosenkildevej. Ved en fuld udbygning af området, kan det være nødvendigt at supplere med en tilslutning til Holbækvej, afhængigt af trafikmønsteret på det tidspunkt. Nye udstykninger langs Holbækvej skal vejbetjenes inde fra lokalplanområdet, så snart byggemodning og vejanlæg gør det muligt. Langs dalstrøget vil et internt stiforløb lede fra syd til nord og videre ud i det omkringliggende landskab, blandt andet med forbindelse op til skovrejsningsområdet mod nordvest. Desuden skal detailplanlægningen sikre, at der etableres tværgående øst-vestgående stiforbindelser gennem bebyggelsen. Bebyggelsens omfang og placering Der vil være mulighed for både at bygge tæt-lav (række- eller klyngehuse), åben/ lav (parcelhuse) og enktelte punkthuse, så området tilpasser sig et bredere segment. Bebyggelsesplanprincippet vil være forskelligt fra delområde til delområde. Hvor der er større åbenhed i områdets sydlige del, vil der i den nordligste bydannelse blive bygget tættere og højere for at opnå fornemmelsen af en lille ny bydel med sin egen identitet. Derudover vil der af hensyn til bygningernes fodaftryk og rummene mellem husene være mulighed for at bygge højere end i andre boliger i byernes udkant. Bebyggelsens ydre fremtræden Denne lokalplan er en rammelokalplan, og den skal virke over lang tid. Derfor indeholder den ikke egentlige bestemmelser om bebyggelsernes ydre fremtræden. Det vil blive reguleret af lokalplanerne for de enkelte delområder. Det er dog et ønske, at der åbnes for muligheden for at bygge moderne og mere utraditionelt, end det tidligere har været set i Slagelse Kommune. Ubebyggede arealer Områdets karakteristiske landskab bevares og understreges af udlægget af den nye bebyggelse. Hvedevej bevares som rygrad gennem bebyggelsen og er med til at beskrive det bakkede landskab, og lavningerne bevares ubebyggede mens de højereliggende områder bebygges - og længst ude og højt oppe forstærkes oplevelsen af højde, ved at give mulighed for at bygge lidt højere. Det lavestliggende område, dalstrøget, udgør en samlende blå/grøn lunge gennem bebyggelsen. Det er her, vandet får lov at stå og vente på nedsivning, og det er her, man kan anlægge rekreative elementer som oplevelsesstier, legepladser etc. Den detaljerede udformning skal ske i takt med udbygningen af området, og det vil i høj grad være op til bygherre og beboere, hvordan detaljeringen af de grønne områder bliver. Det skal tilstræbes, at mindst muligt areal befæstes. På den måde kan man understøtte, at mest muligt overfladevand kan sive ned i jorden uden yderligere afløb. Inspiration, Anebjerg - vist med tilladelse fra Skanderborg Kommune 10

11 Redegørelse Visualisering For at give et indtryk af, hvordan området vil kunne se ud, når det er fuldt udbygget, er der udarbejdet nogle simple 3D-illustrationer, der indikerer de rumlige forhold og giver et billede af, hvordan området kan disponeres. Det skal understreges, at der kun er tale om en skitse, der ikke er udtryk for den endelige udformning. 11

12 Redegørelse Natur, miljø og klima Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger i et område for særlige drikkevandsinteresser (OSD). Området er omfattet af den statslige grundvandskortlægning, som forventes færdiggjort i Der må generelt ikke benyttes kemikalier ved bekæmpelse af ukrudt inden for området. Undtagelsesvis kan kommunen give tilladelse til at bekæmpe bjørneklo med kemikalier. Inden for lokalplanområdet findes to mindre søer, der er registreret som 3-områder i henhold til naturbeskyttelsesloven. Bebyggelse og anlæg samt afledning af overfladevand inden for lokalplanens område skal ske på en sådan måde, at det ikke vil have nogen indvirkning på 3-området. De to 3-registrerede søers tilstand må ikke ændres. Hvis der anlægges nye vandløb eller ændres i de eksisterende vandløb i forbindelse med afledning af regnvand, skal der ansøges om dette hos vandløbsmyndigheden. Jordbund Erfaringsmæssigt er det kendt, at jordbunden i området visse steder er leret, og nedsivning sker kun langsomt. For at afdække eventuelle, særlige problemer som følge af jordbundsforholdene, skal der gennemføres jordbundsundersøgelser forud for en realisering af de enkelte projekter i området. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, nr. 316 af 5. maj 2004 skal der udarbejdes en miljøscreening, når en myndighed i medfør af lovgivningen, tilvejebringer planer og programmer eller foretager ændringer, med mindre planen kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokal plan eller alene indeholder mindre ændringer. Der skal kun gennemføres en miljøvurdering hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirken på miljøet. Slagelse Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget og har vurderet, at der ikke skal foretages en miljøvurdering af lokalplanforslaget, da der ikke forekommer væsentlige indvirkninger på miljøet. Screeningsrapporten kan rekvireres hos Slagelse Kommune. Retslige klager over afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden fire uger fra offentliggørelsen. En retslig klage kan være, om der er tale om en plan, der er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, jf. lovens bilag eller om at procedurereglerne ikke er overholdt. En eventuel klage skal sendes til eller Slagelse Kommune, Planlægning, Dahlsvej 3, 4220 Korsør. Slagelse Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet. Hvis der under byggearbejderne konstateres forurening, skal kommunens miljøkontor underrettes. Området er ikke omfattet af kommunens områdeklassificering. Jord som opgraves og flyttes fra matriklen skal forinden anmeldes til Slagelse Kommune i henhold til Bekendtgørelse nr af jf. 2 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. I forbindelse med at ejer eller bruger udfører bygge- og anlægsarbejde på grunden, skal Jordforureningsloven 72b overholdes. Støj og lugt Områdets anvendelse som boligområde skønnes ikke at støjpåvirke omgivelserne i særlig grad. Tilsvarende medfører anvendelsen i sig selv heller ikke lugtgener. Trafikstøj fra Holbækvej vil kunne påvirke bebyggelsen, og det skal i forbindelse med det enkelte projekt vurderes, om der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger. Lavenergi Nybyggeri skal etableres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 12

13 Redegørelse Der må anvendes alternative opvarmningskilder, som solceller og jordvarme. Omfanget heraf fastlægges i de enkelte projektlokalplaner for delområderne. Der skal indtænkes energibesparende løsninger, hvor det er muligt - f.eks. centrale opladningsstandere til elbiler og lavenergibelysning på offentlige arealer. Byrådet kan dispensere fra kravet om tilslutning til kollektiv varmeforsyning, såfremt der er tale om godkendt lavenergibyggeri. Affald Ejendomme inden for rammelokalplanens område er omfattet af Slagelse Kommunes regulativ for husholdningsaffald Bæredygtighedskatalog For at opnå højest mulige grad af bæredygtigthed i området, skal Slagelse Kommune udarbejde et bæredygtighedskatalog, der beskriver, hvordan bæredygtighed i praksis kan indtænkes i de enkelte bebyggelser. Bæredygtighedskataloget bør laves, så det er klart senest, når første delområde tages i brug. Desuden bør det jævnligt revideres, så det er justeret i forhold til de til enhver tid gældende regler og muligheder inden for bæredygtigt byggeri. Forsyningsforhold Kloakplanlægning/betjening Lokalplanområdet skal seperatkloakeres, og spildevandet ledes og sluttes til SK Forsynings kloakforsyning. Overfladevand skal håndteres som LARløsning, det vil sige, at det skal forsinkes og afledes lokalt til nedsivning via regnvandsbassiner inden for rammelokalplanens område. I tilfælde af opstuvning af vand, skal der planlægges for overløb til dræn eller kloak. Vandforsyning Lokalplanområdet forsynes af SK Vand A/S. Der må ikke bygges hen over forsyningsledninger, og SK Forsyning skal til enhver tid have adgang til reparationer af disse. Varmeplanlægning Området er i gældende varmeplan udlagt til den lokale naturgasforsyning. Tilgængelighed Handicapforhold/tilgængelighed Alle vej-, sti- og parkeringsarealer skal anlægges i overensstemmelse med DS 105 Udearealer for alle. Der skal være lige tilgængelighed for alle. Vej- og stiarealer skal etableres, så færdsel i området kan ske med mindst mulige gene for beboerne - og med mest mulig tryghed. Samtidig skal der skabes særligt gode forhold for cyklister og fodgængere, så det bliver naturligt og let at tage cyklen frem for bilen. Bevaring Fredning og bevaringsværdighed Området er ikke omfattet af hverken beskyttelseslinjer eller fredninger og indeholder ikke bevaringsværdige bygninger. For at underbygge tanken om en bæredygtig bydel, skal der foretages færrest mulige indgreb på det eksisterende, herunder bør eksisterende bygninger bevares, så vidt det er muligt. Arkæologi Museum Vestsjælland har i forbindelse med de tilstødende lokalplaner udtalt, at der kendes til aktiviteter af arkæologisk interesse i området generelt. Der ligger i området mindst én nedlagt landsby fra middelalderen. Den strækker sig ind i denne rammelokalplans område. I forbindelse med nedgravning af ledning til overfladevand mod nord er det konstateret, at der ligger spor af bebyggelser fra jernalderen og oldtiden generelt i området for det hidtil undersøgte. 13

14 Redegørelse Det anbefales at indhente museets udtalelse jf. museumslovens 25 forud for jordarbejder for at imødegå unødige udgifter til arkæologiske undersøgelser og standsninger af jordarbejderne, jf. museumslovens 27. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 11. august 2014 og til forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil den 11. august Henvendelser vedrørende spørgsmål eller fund skal rettes til: MUSEUM VESTSJÆLLAND, Arkæologi Klosterstræde Holbæk Tlf.: Tilladelse fra andre myndigheder Naturgas-transmissionslinje Nord for (uden for) lokalplanområdet ligger en af de store naturgas-transmissionslinjer, der går gennem landet. Det betyder, at der er en udvidet sikkerhedszone, der berører den nordligste del af lokalplanområdet. En afklaring af, præcis hvor og hvor meget, der må bygges skal ske i dialog med Energinet Danmark. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil forslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de arealer, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold jf.lov om planlægning 17 stk. 1. Forbuddet omfatter også bebyggelse og anvendelse, der er i overensstemmelse med forslaget. Det skyldes, at forslaget kan blive ændret under processen. En byggetilladelse, der er udstedt før planforslaget bliver offentliggjort, berøres ikke. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet dog tillade, at en ejendom bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, hvis visse forudsætninger er opfyldt. 14

15 15

16 85b b b b ue hp a 91a a 89d a a b a b 142a a 21hu mb 8a 134e 94e 96b 85a 116a a 142b 161a 69hv a r 7000kk 7000hh 7000ff 118a 7000gg 7000ii 96a 89b 136b 7000ll b 89a 94b 94d 7000gd a 90b 121f 134b 161b 134c 120f 124f 121g 69dæ 91b 123i 120g 121b 124b 7000bb 120c 120b 134d 121e 123k 7000aa 120a 123d 124c 123f 120d 123b 120e 131c 123e 123g 121c 121d 69df 123c 69dg 69cp hn 7000go 109a 124a 147c 69ig 21hq 143b Slagelse Markjorder Hvedevej Holbækvej Rosenkildevej Valmuevej Hirsevej Kløvervej Valmuevej KORTBILAG 1 Matrikelkort Lokalplan nr Signaturforklaring Optagne veje lokalplanafgrænsning Jordstykker (matrikler) EJERLAV 1:5.000 Mål

17 Bestemmelser I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse 587 af 27. maj 2013) fastsættes følgende lokalplanbestemmelser for det område, som er beskrevet i lokalplanens 2. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er, 1.1 at udlægge området som boligområde med tilhørende fællesfaciliteter. 1.2 at sikre udlæg af primære vej- og stiforløb samt grønne områder i området. 1.3 at udbygningen af området sker på en måde, der tilgodeser miljøforbedring og klimatilpasning bedst muligt. 2 Område og zonestatus 2.1 Området er afgrænset som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matr. nr. 69ue, 90a, 90b, 91a, 91b, 94a, 94e, 95, 96a, 96b, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 111a, 111b, 113, 114, 115, 116a, 116b, 118a, 118b, 130, 138, 139, 140, 141, 142a, 142b, 143a, 143b, 144, 479, 480 samt dele af matr. nr. 92, 486, 7000ii, 7000kk og 7000ll, alle af Slagelse Markjorder. 2.2 Zonestatus ændres ikke ved denne lokalplan. Senere ændringer vil følge projektlokalplaner for de enkelte delområder. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområderne 1-6 må kun anvendes til boligformål og tilhørende fællesfaciliteter. 3.2 Delområde 7 anvendes som rekreativt areal. 3.3 Delområde 8 anvendes som rekreativt areal med mulighed for begrænset landbrugsdrift. 3.4 Delområde 9 er defineret som vejareal. 4 Vej-, sti- og parkeringsforhold 4.1 Lokalplanområdet skal overordnet set vejbetjenes af Hvedevej som primærvej med forbindelse til Rosenkildevej og mindre fordelingsveje ind til respektive boligområder. 4.2 Hvedevej og Hirsevej skal udbygges, så de kan rumme bilkørsel i begge retninger samt delt sti til cyklister og fodgængere. 4.3 Hvedevejs tilslutning til Valmuevej skal udformes, så der opnås størst mulig trafiksikkerhed ved ind- og udkørsel. 4.4 Nærmere bestemmelser vedrørende fordelingsvejene ind til boligområderne skal fastlægges i de efterfølgende projektlokalplaner. 4.5 For åben/lav bebyggelse skal der udlægges arealer til parkering svarende til 2 p-pladser pr. bolig på egen grund inkl. plads i carport/garage. For tæt/ lav bebyggelse skal der udlægges 1½ p-plads pr. bolig på egen grund eller ud for egen indgang. 4.6 Veje og stier skal indpasses i det naturlige terræn, således at de i videst mulige omfang følger dette. 4.7 Der kan etableres fælles funktioner i direkte forbindelse med Hvedevej, f.eks. renovation, elbil-opladning, lånecykelgarage etc. 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35 % for lokalplanområdet som helhed. 5.2 I delområderne 1, 2, 3 og 6 må der etableres åben/lav og tæt/lav bebyggelse i op til 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 m. 5.3 I delområde 4 må der etableres tæt/lav bebyggelse med en maksimal højde på 10 m. 17

18 5.4 I delområde 5 må der etableres bebyggelse i op til 3 etager og med en maksimal højde på 12 m, der karakteriseres som etageboliger. 5.5 Bebyggelsesprocenter for de enkelte bebyggelsestyper angives således: Åben/lav: Ma. 15% Tæt/lav: Ma. 50% Etageboliger: Ma. 100% Der er tale om vejledende, maksimale bebyggelsesprocenter, der i de enkelte projektlokalplaner kan reduceres. 5.6 Bebyggelse i delområderne 1-6 skal i videst mulig omfang følge det naturlige terræn. 5.7 Nybyggeri skal, i det omfang det er omfattet af bygningsreglementets regler om lavenergi, etableres som lavenergibyggeri, jf. det til enhver tid gældende bygningsreglement. 7.6 Adgangs- og tilkørselsarealer skal være udformet, så bebyggelsen kan benyttes af personer med handicap. 8 Ophævelse af servitutter og lokalplaner 8.1 Det skal i forbindelse med de enkelte projeklokalplaner undersøges, om de vil medføre krav om ophævelse af servitutter. 8.2 Der er ved rammelokalplanens vedtagelse ikke behov for ophævelse af lokalplaner inden for rammelokalplanens område. 8.3 Fremtidige projektlokalplaner inden for rammelokalplanens område ophæver ikke rammelokalplanens bestemmelser men skal underlægge sig disse. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Nærmere bestemmelser vedrørende bebyggelsernes ydre fremtræden fastlægges i projektlokalplanerne for de respektive delområder. 7 Ubebyggede arealer 7.1 I delområderne 1-6 må der i mindre klynger etableres sol- og jordvarmeanlæg. 7.2 Fællesarealer skal udlægges til grønne områder med opholds- og legemuligheder. 7.3 Grønningsområdet i delområde 7 skal friholdes for bebyggelse og indeholde fælles, rekreative funktioner. 7.4 Delområde 8 anvendes som hidtil, det vil sige hvor landbrugsdrift er muligt. 7.5 Stier og fællesanlæg skal i relevant omfang indeholde LAR-løsninger og omfatte permeable belægninger, åbne grøfter og kanaler og regnvandssøer. 18

19 19

20 Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 25. august 2014 På byrådets vegne Stén Knuth / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 20

21 Valmuevej Hvedevej Rosenkildevej 6 7 Hirsevej Holbækvej Hvedevej Valmuevej Signaturforklaring Lokalplanafgrænsning Delområde Vejudlæg 3-registrering Maks. bygningshøjde 8,5 m Maks. bygningshøjde 10 m Maks. bygningshøjde 12 m Rekreativt område Landbrugsområde KORTBILAG 2 Arealanvendelseskort Lokalplan nr Mål 1:5.000

22

23 Center for Plan Plan og Byg og Byg August 2014Juli 2014 Tillæg nr. 10 til Slagelse Kommuneplan 2013 FORSLAG

24 Gældende rammebestemmelser Lokalplanen omhandler rammeområderne 1.2B15, Tidselbjerget og 1.2R11, Grøn ring, Rosenkildeparken/Valmuevej, hvorom gælder: Nye rammebestemmelser Forslaget forudsætter, at der tilvejebringes kommuneplantillæg nr. 10, hvor gældende afgrænsninger og rammebestemmelser ændres til følgende: 1.2B15 Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse specifikt: Blandet boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma etageantal og højde: 1½ etage for åben lav, 2 etager for tæt lav 1.2B15 Anvendelse generelt: Boligområde Anvendelse specifikt: Blandet boligområde Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: Byzone Bebyggelsesprocent: 35 for området som helhed Ma bygningshøjde: Åben/lav ma. 8,5 m, tæt/lav ma. 10 m og etageboliger, ma. 12 m. 1.2R11 Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifikt: Rekreativt grønt område Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: By- og landzone 1.2R11 (ændret afgrænsning) Anvendelse generelt: Rekreativt område Anvendelse specifikt: Rekreativt grønt område Zonestatus: By- og landzone Fremtidig zonestatus: By- og landzone Udsnit af rammeområde 1.2B15 og 1.2R11 Udsnit af rammeområde 1.2B15 og 1.2R11 2

25 Vedtagelsespåtegning Foreløbig vedtaget i Slagelse byråd i henhold til 24 i lov om planlægning. Den 25. august 2014 På byrådets vegne Stén Knuth / Søren Lund Hansen Borgmester Kommunaldirektør 3

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1113 Kommuneplantillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020. Dagligvarebutik, Borgergade 1 i Vemmelev.

FORSLAG. Lokalplan nr. 1113 Kommuneplantillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020. Dagligvarebutik, Borgergade 1 i Vemmelev. Planlægning September 2012 Lokalplan nr. 1113 Kommuneplantillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Dagligvarebutik, Borgergade 1 i Vemmelev FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN? Lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Forslag Lokalplan nr. 1051

Forslag Lokalplan nr. 1051 PLAN ERHVERV November 2008 Forslag Lokalplan nr. 1051 Boligbebyggelse i Frølunde Landsby, nord. HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke.

Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Offentlig bekendtgørelse den 1.4.2014 af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Blandet byområde ved Stationsvej i Mørke. Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 26.03.2014

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere