Erhvervslivets energiforbrug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervslivets energiforbrug"

Transkript

1 Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer ud i dag, hvad er de væsentligste energimæssige udfordringer fremadrettet, og hvilke forhold er særligt vigtige at tage højde for i forbindelse med en omlægning af de økonomiske rammer? Fokus er både på produktionserhvervene som omfatter fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, gartneri og fiskeri og handels- og serviceerhverv som omfatter engroshandel, detailhandel og privatservice. Offentlig service er ikke inkluderet. - Hvilke økonomiske incitamenter er nødvendige for at produktionsvirksomheder gennemfører flere energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi? - Hvordan skabes incitamenter til at foretage de nødvendige omlægninger samtidigt med at virksomhedernes konkurrenceevne opretholdes? - Hvordan kan afgifts- og tilskudssystemet understøtte udviklingen af den danske clean tech industri? - Hvordan kan der gives stærkere tilskyndelse til at udnytte virksomhedernes overskudsvarme uden at deres energieffektivitet forringes? Produktionserhvervenes endelige energiforbrug udgjorde ifølge Energistyrelsens energistatistik knap 140 PJ i Forbruget har ligget nogenlunde konstant på ca. 170 PJ årligt siden 1980, men er de sidste par år faldet en del. Faldet skal bl.a. ses i lyset af den økonomiske krise. Der er over tid sket en betydelig omlægning mellem energiarterne. I 1980 stod olie for 2/3 af energiforbruget, men siden da er oliens rolle reduceret gradvist, således at olie i dag udgør under 1/3 af energiforbruget. Reduktionen i olieanvendelse opvejes af særligt øget naturgasanvendelse (ca. 30 PJ i 2010) og øget anvendelse af el (ca. 38 PJ i 2010). Fjernvarme- og biomasseforbruget er ligeledes steget. Erhvervslivet er omfattet af regeringens langsigtede målsætning om, at energi- og transportsystemet skal være omstillet til 100 % vedvarende energi i Størstedelen af erhvervslivets energiforbrug ligger indenfor fremstillingserhvervene, dog

2 er det således, at mere end halvdelen af det samlede olieforbrug på ca. 44 PJ er indenfor landbrug og fiskeri, hvor det anvendes til køretøjer, landbrugsmaskiner og fiskerfartøjer. Energiforbruget indenfor de private handels- og serviceerhverv ligger i alt på ca. 60 PJ. Forbruget domineres af el og fjernvarme, mens gas- og olieanvendelsen er forholdsvist moderat (ca. 7 PJ hhv. 1,5 PJ årlig). Omstillingen væk fra fossile brændsler vurderes at blive vanskeligst indenfor landbrug og fiskeri, hvor tekniske løsninger formentlig vil være de samme som i transportsektoren, dvs. biobrændstoffer, eldrift og eventuelt brint. Øget anvendelse af el, biomasse og eventuelt fjernvarme vil derimod enkelt kunne erstatte naturgas og olie til produktion af procesvarme, hvis de nødvendige incitamenter er til stede. Fleksibel anvendelse af el til procesvarme (fx dampproduktion på el) vil på sigt kunne levere et vigtigt bidrag til integration af vindkraft. Produktionserhvervene kan desuden få en vigtig rolle som aftagere af biogas, hvis udbygningen med biogas for alvor tager fart i de kommende år. Mange analyser har peget på, at der et meget betydeligt samfundsøkonomisk potentiale for energibesparelser i erhvervslivet. Rapporten Energibesparelser i erhvervslivet opgør det samlede besparelsespotentiale til 15 % ved 4 års tilbagebetalingstid og til 32 % ved 10 års tilbagebetalingstid og evalueringen af energiselskabernes energispareindsats fra 2012 peger netop på, at samfundsøkonomien er positiv i den af indsatsen, som retter sig mod erhverv. Endelig er der et betydeligt potentiale for at udnytte mere overskudsvarme fra industrien både til eksterne formål (salg af fjernvarme evt. via varmepumper) og interne formål (fx ved anvendelse af varmegenvinding). Nuværende afgiftsforhold Afgifterne på erhvervenes energiforbrug varierer kraftigt. Kun enkelte serviceerhverv betaler høje energiafgifter, svarende til afgiftsniveauet for husholdningerne, på alt energiforbrug, mens alle sektorer betaler høje energiafgifter på rumvarme. Ligeledes

3 betales høje afgifter på benzin og diesel (bortset fra i landbruget). Afgifter på brændsler På en række andre anvendelser (såkaldt let og tung proces), er energiafgifterne meget lavere, i størrelsesordenen 9 kr./gj (i 2013). Afgifterne udgør her ca. 1/10 af energiprisen. Til sammenligning er afgiftsniveauet omtrent ligeså stort som energiprisen for energiforbrug anvendt i husholdninger. Indenfor landbrug, gartnerier og skovbrug er energiafgiften blot ca. 1 kr./gj. Afgifter på el Elafgift og eldistributionsbidrag udgør i alt ca. 4 øre/kwh for procesvirksomheder. Landbrug, gartnerier og skovbrug mv. kan dog få godtgjort afgifterne fuldt ud undtagen 1 øre pr. kwh til eldistributionsbidrag. Energispareafgiften på elforbrug, som tidligere hed CO2- afgift, udgør 6,4 øre/kwh og godtgøres som udgangspunkt ikke. Dog har virksomheder mulighed for at søge om tilskud til betaling af afgiften, hvis de opfylder bestemte kriterier. CO2- afgifter Virksomheder over en vis størrelse indenfor for bl.a. metalindustri, pap og papirindustri, og cement-, glas- og keramiske (tegl) virksomheder er omfattet af EU s CO2- kvotesystem. Kvotevirksomheder skal "betale" for deres CO2- udledning med CO2- kvoter. Virksomhederne tildeles gratiskvoter efter en produkt- benchmarking. Brancher, der er særligt udsat for udflytning (høj risiko for carbon leakage) modtager flest gratis kvoter. Erhvervsvirksomheder, der ikke er kvoteomfattede, betaler CO2- afgift på godt 150 kr./ton CO2. Der er dog indført et bundfradrag i CO2- afgiften for virksomheder med tung proces. Kvoteomfattede virksomheder kan opnå fuld godtgørelse af CO2- afgiften af kvoteomfattet varme og forbrug af gas, kul og olie. PSO- tarif Erhvervslivet betaler desuden PSO tarif på elforbrug, dog gives en rabat til virksomheder med særligt højt elforbrug. Revision af EU minimumsbeskatning EU kommissionen har fremsat forslag om harmoniseret EU energibeskatning som skal bestå af et energibeskatningselement og et CO2- beskatningselement baseret på en kvotepris på 15o kr. per ton (20 per ton). For naturgas vil CO2- beskatningselementet svare til en afgift på knap 9 kr./gj, mens minimumsenergibeskatningselementet fortsat vil være meget lavt for energi anvendt til procesvarme (ca. 1 kr./gj). Det er pt. uafklaret hvornår (om), direktivet vil træde i kraft. Parlamentet stemte således imod i kommissionens direktivforslag i april 2012 Energispareforpligtelser Energiselskaberne energispareforpligtelser udgør et meget væsentligt virkemiddel i forholdt til at sikre energibesparelser i erhvervslivet. Spareforpligtelsen i 2012 svarer til ca. 1,5 % af energiselskabernes årlige salg og forpligtelserne vil blive øget fremadrettet således, at de i perioden vil være dobbelt så store som i dag. En meget stor del af spareforpligtelsen indfris ved, at give tilskud til forbrugere og erhvervsvirksomheder som gennemfører energibesparelser. Tilskuddene ligger typisk på 30 øre/kwh førsteårsbesparelse (ca. 100 kr./gj). Energibesparelserne finansieres via en tarif på energiforbrug, og omkostningerne til at gennemføre besparelsesindsatsen

4 Eksempler på dilemmaer og barrierer fungerer derfor også som en lille skat på energi (ca. 1,5 kr./gj i dag). Pulje til fremme af VE I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 er det besluttet at etablere en pulje på 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014, der fastholdes frem mod Puljen skal fremme anvendelse af vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Støtten gives som anlægstilskud til projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energi eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til disse konverteringsprojekter. Derudover indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier. Afgifter på overskudsvarme På grund af den store forskel mellem afgifterne på brændsler brugt til procesvarme i forhold til brændsler brugt til rumvarme, er der indført særlige regler for procesvarme genindvundet til rumvarme. Reglerne er komplicerede, men betyder kort fortalt, at virksomhederne ved varmegenvinding til rumvarme betaler en energiafgift på samme niveau som afgiften på rumvarme. Afgifter og konkurrenceevne Højere energiafgifter i erhvervene kan være et effektivt tiltag til at sikre flere energibesparelser og vil også kunne sikre en omstilling væk fra fossile brændsler. Problemet ved at pålægge erhvervslivet højere afgifter er, at de forringer konkurrenceevne (i hvert fald på kort sigt) med risiko for at produktion og arbejdspladser flytter til udlandet. Dette er en særlig udfordring for virksomheder, der både er energiintensive og udsat for international konkurrence. To virkemidler, som er sat i spil for at løse ovenstående udfordring, er netop energiselskaberne energispareindsats, som giver et kraftigt incitament til at gennemføre energibesparelser, og de nye tilskud til at omstille til vedvarende energi, som indgår i Energiaftalen. Spørgsmålet er imidlertid, om disse systemer hensigtsmæssigt løser udfordringen eller om afgifter, kvotesystemer eller lignende systemer vil være mere effektive. Evalueringen af energiselskabernes indsats er positiv for indsatsen i erhvervslivet, men peger samtidigt på at additionaliteten af de gennemførte energibesparelser i gennemsnit er under 50 %. Hvordan kan afgifter og tilskud understøtte marked for grøn vækst for danske virksomheder? I tillæg til spørgsmålet om beskatningen af de energiforbrugende virksomheder er det også relevant at spørge til, hvordan afgifts- og tilskudssystemet samlet set kan understøtte udviklingen af den danske clean tech industri. Kan afgiftssystemet bidrage til at fremme bæredygtige energiløsninger med henblik på salg i udlandet og hvor højt bør dette vægtes i forhold til at fastholde de konventionelle industriers konkurrenceevne? Incitamenter til at udnytte overskudsvarme En reduktion i afgifterne på overskudsvarme kunne bidrage til at sikre en større udnyttelse af potentialet. Det vil isoleret set give bedre incitamenter til udnyttelse af overskudsvarme, men kan samtidigt skabe en skævvridning i afgiftsstrukturen, som giver tilskyndelse til dårligere energiudnyttelse i virksomhederne, hvilket modvirker besparelsen ved udnyttelsen af overskudsvarme.

5 Beregning af provenu fra diesel: samlet provenu fra olie på 9,1 mia. kr. fratrukket provenu fra olie i husholdninger og handel/service på 1,2 mia. kr. (21 PJ*58 kr./gj) drive.dk/samfund/politik/2012/3/30/bilafgifterne- omlaegges- - - maaske!.aspx salg.aspx Nye salgstal fra Danmarks Statistik viser, at 2011 ikke blev det jubelår, elbilbranchen lagde op til i begyndelsen af året. I løbet af året blev der blot indregistreret 465 elbiler. Referencer: Dansk Energi Analyse A/S og Viegand & Maagøe ApS (2010)Energibesparelser i erhvervslivet Ea Energianalyse, NIRAS, Viegand og Maagøe (2012). Evaluering af energiselskabernes energispareaktiviteter. Energistyrelsen (2009). Virksomhedsrentabel udnyttelse af overskudsvarme, samt afdækning af evt. potentiale i tax.htm

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

- med fokus på fjernvarme

- med fokus på fjernvarme Forslag til ny struktur for CO2- og energiafgifter i Danmark Forslag til ny struktur for CO 2 - og energiafgifter i Danmark - med fokus på fjernvarme Udarbejdet af Ea Energianalyse for Fjernvarme Fyn,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne

Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt. Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 156 Offentligt Energiafgift for erhverv og konkurrenceevne Marts 2011 I. Sammenfatning... 2 II. Indledning... 42 III. Oversigt over forbrug af energi i Danmark

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL

KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL KAPITEL III AFGIFTSSTRUKTUR OG KLIMAMÅL III.1 Indledning Nogle energiafgifter virker ikke velbegrundede CO 2 -mål Fokus på det nationale ansvar Dansk energi- og klimapolitik indeholder nogle vigtige målsætninger,

Læs mere

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE

INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE INNOVATION JOBSKABELSE KONKURRENCEEVNE 2 INDLEDNING Energibesparelser er blevet et dansk særkende. Vi har forstået, at en forbedring af vores boliger med energibesparende virkemidler gør boligen både bedre

Læs mere

Erhvervslivets energipriser

Erhvervslivets energipriser Erhvervslivets energipriser Oktober 2000 2 3 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Konklusioner og resumé...5 Kapitel 2 Målsætninger og regler...9 2.1 Målsætninger...9 2.2 Afgiftsregler...14 Kapitel 3 Energipolitiske

Læs mere

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler:

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 R 16 Offentligt Redegørelse nr. R 16 (20/5 2014) Folketinget 2013-14 Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Energipolitisk

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken

Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken Energipolitisk redegørelse 2014 Klima-, energi- og bygningsministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 20. maj 2014. 1. De europæiske rammer og udfordringer En ramme for EU s klima- og

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

Dansk klima- og energilovgivning hvordan?

Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Dansk klima- og energilovgivning hvordan? Af professor, dr.jur. Ellen Margrethe Basse, formand for Aarhus Universitets klimapanel og leder af klimasekretariatet I. Den engelske hhv. den skotske klimalov...2

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014

Gassen i klemme HMN Naturgas 05 november 2014 HMN Naturgas 05 november 2014 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen, Senior Economist Camilla Ringsted, Economist Indholdsfortegnelse Sammenfatning 4 1 Gevinster ved senere udfasning

Læs mere

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv

Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Ea Energianalyse Energiforbrug og -besparelser i produktionserhverv Sektoranalyse Produktionserhverv Udarbejdet af RISØ DTU og Ea Energianalyse September 2009 2 Klimakommissionen Sektoranalyse: Produktionserhverv

Læs mere