Afgifter bremser genbrug af energi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgifter bremser genbrug af energi"

Transkript

1 Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det skyldes, at energiafgifterne modvirker den økonomiske tilskyndelse til at udnytte virksomhedernes produktion af overskudsvarme. Ny undersøgelse dokumenterer, at vi ved en effektiv udnyttelse kunne genanvende energi, svarende til det årlige elforbrug i cirka parcelhuse. Stort potentiale i overskudsvarme Terajoule (TJ) < Potentialet i uudnyttet overskudsvarme fra industriens produktion Kilde Energistyrelsen Potentiale for ekstern udnyttelse af overskudsvarme Potentiale for intern udnyttelse af overskudsvarme Samlet potentiale for udnyttelse af overskudsvarme

2 DI indsigt Februar 09 SIDE 2 Danske virksomheder sender overskudsvarme fra produktionen til en værdi på mellem 1,2 mia. kr. og 1,5 mia. kr. op gennem skorstenen til ingen verdens nytte. Overskudsvarmen på i alt 5000 terajoule (TJ), svarende til det årlige elforbrug i cirka parcelhuse, kunne ellers alternativt have været anvendt til at opvarme virksomhedernes produktionslokaler, kontor m.v. eller afsættes til brug i fjernvarmenettet. Ved at udnytte overskudsvarmen kunne man også bidrage til opfyldelse af den politiske målsætning om at øge energiudnyttelsen med 20 pct. frem til 2020 og dermed også til gavn for klimaet. Analysen af potentialet i den industrielle overskudsvarme bygger på en ny undersøgelse fra Energistyrelsen. På baggrund af samme undersøgelse, viser DI s beregninger, at den nuværende afgift på salg af overskudsvarme reelt gør virksomhedernes investeringer i udnyttelse af overskudsvarme urentable. Potentialet i udnyttelse af overskudsvarme skal bl.a. ses i lyset af, at EU og Danmark har opstillet ambitiøse mål om energieffektivisering. Fra politisk hold sigtes der på at øge energiudnyttelsen med 20 pct. i 2020, sammenlignet med i dag. Samtidig har et politisk flertal i Danmark også besluttet, at bruttoenergiforbruget skal reduceres med fire pct. frem til 2020 og med to pct. frem til 2011 i forhold til forbruget i Ambitiøse målsætninger om øget energieffektivitet Energieffektivisering er anerkendt som en af de mest omkostningseffektive måder at reducere udledningen af drivhusgasser på, og udnyttelse af industriel overskudsvarme medvirker til en mere effektiv anvendelse af energi. En ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at der er potentiale i både at udnytte overskudsvarmen internt i virksomhederne og eksternt i forhold til at afsætte overskudsvarmen til fjernvarmenettet. Potentiale for intern udnyttelse Virksomhedernes interne udnyttelse til rumvarmeforbrug m.v. er vurderet ud fra bruttoenergiforbruget i Undersøgelsen viser et samlet rumvarmeforbrug på cirka terajoule per år og et samlet elforbrug til tryklufts- og køleanlæg på cirka terajoule ud af et samlet bruttoenergiforbrug på i alt cirka terajoule per år.

3 DI indsigt Februar 09 SIDE 3 Industriens energiforbrug Forbrug i terajoule (TJ) i Industriens totale bruttoenergiforbrug heraf rumvarmeforbrug heraf elforbrug til tryklufts- og køleanlæg < Kilde Energistyrelsen Potentialet for at udnytte overskudsvarme fra tryklufts- og køleanlæg til rumvarmeformål er stort. Ifølge Energistyrelsens undersøgelse kan potentiale gøres op til terajoule per år, fordelt med terajoule per år fra trykluftanlæg og 278 terajoule per år fra køleanlæg. Herudover skønnes det, at der er et yderligere potentiale på ca. 500 terajoule per år for at udnytte overskudsvarme fra processer som tørring, inddampning, destillation og kogning primært fra føde-, drikke- og tobaksindustrien samt kemisk industri og plastindustri. Det svarer til 10 pct. af industriens samlede elforbrug til tryklufts- og køleanlæg. Alt i alt viser undersøgelsen, at der er et ikke udnyttet potentiale for intern udnyttelse af overskudsvarme på cirka terajoule per år. Særligt potentiale i overskudsvarme fra tryklufts- og køleanlæg Potentiale for ekstern udnyttelse Virksomhedernes muligheder for ekstern udnyttelse af overskudsvarme er vurderet ud fra blandt andet en gennemgang af de geografiske muligheder for at udnytte overskudsvarmen fra de mest energiforbrugende virksomheder i Danmark. Antagelsen er, at 10 pct. af brændselsforbruget kan genvindes og sælges som overskudsvarme til nærliggende fjernvarmeværker. Undersøgelsen opgør det ikke udnyttede potentiale for ekstern udnyttelse af overskudsvarme til terajoule per år. Undersøgelsen viser dermed, at der er et samlet urealiseret potentiale for øget energieffektivisering i industrien på cirka terajoule per år et urealiseret potentiale, der kunne bidrage til at realisere målsætningen om en 20 pct. mere effektiv energiudnyttelse i pct. af brændselsforbruget kan genanvendes terajoule overskudsvarme mistes hvert år

4 DI indsigt Februar 09 SIDE 4 Betydning af overskudsvarmeafgiften I dag betaler virksomhederne en overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen sælges til en nærliggende varmeforsyning. Der er to satser: > 32,5 pct. af det samlede vederlag for varmeleverance for lette industriprocesser. > 40 pct. af det samlede vederlag for varmeleverance for tunge processer. Det vil sige, at der betales en yderligere afgift på 7,5 pct., når der er tale om overskudsvarme fra energiintensive processer. Dertil kommer en fast afgift på 54,41 kr. pr. gigajoule (2009-priser) ved intern udnyttelse af overskudsvarmen. Energistyrelsens undersøgelse understreger, at overskudsvarmeafgiften i sig selv udgør en barriere for udnyttelse af overskudsvarme, fordi rentabiliteten ved investere i energisparende teknologi forringes af afgiften. Potentialet for udnyttelse af overskudsvarme vil derfor stige, hvis disse afgifter nedsættes eller helt afskaffes. Når virksomhederne skal gennemføre et overskudsvarmeprojekt, udarbejder de en vurdering af rentabiliteten i investeringen. Rentabiliteten udtrykker forholdet mellem værdien af den årlige driftsbesparelse over anlæggets samlede levetid og de samlede omkostninger ved investeringen. Rentabiliteten er afgørende for at kunne vurdere, om investeringen nu og her står mål med værdien af besparelserne over tid. Samtidig har netop investeringshorisonten stor betydning, da denne type anlægsprojekter som regel skal kunne lønne sig på kort sigt. Overskudsvarmeafgift begrænser energieffektiviseringspotentialet Lønsomheden skal være til stede Energistyrelsens undersøgelse giver et eksempel på, hvordan en investering en CO 2 varmepumpe til genanvendelse af overskudsvarme ser ud. Tilbagebetalingstiden i investeringen vises med og uden afgift på overskudsvarme. Eksemplet viser, at overskudsvarmeafgiften reducerer værdien af den årlige besparelse ved at investere i en CO 2 varmepumpe med kr. Det skyldes, at afgiften er en ekstra omkostning, som kommer oven i investeringsomkostningen. Dermed hæmmes lønsomheden i projektet af afgiften. Afgift er en ekstraomkostning

5 DI indsigt Februar 09 SIDE 5 Økonomien i et overskudsvarmeprojekt Investering i en CO 2 varmepumpe Årlig driftsudgift inden påbegyndelse af projektet: kr. per år. Med den nuværende afgift på overskudsvarme Hvis afgiften på overskudsvarme fjernes Udgift til el og vand til køletårne kr kr. Udgift til el til varmepumpe kr kr. Indtægt fra salg af overskudsvarme kr kr. Afgift af overskudsvarme på 40 pct. af indtægten fra salget af overskudsvarme kr. 0 kr. Udgit til drift og vedligehold kr kr. Samlet driftsudgift efter investeringen kr kr. Besparelse i forhold til tidligere årlig driftsudsgift kr kr. Investeringens størrelse kr kr. Tilbagebetalingstid i projektet 18,1 år 3,0 år < Bemærkning: Beregning af simpel tilbagebetalingstid udtrykker alene, hvor lang tid det vil tage at betale investeringen tilbage. Ved anvendelse af en mere detaljeret annuitetsberegning vil tilbagebetalingstiden reelt blive længere. Kilde Energistyrelsen og DI-beregninger Hvis man afskaffede afgiften ville tilbagebetalingstiden i eksemplet være cirka tre år frem for cirka 18 år. Tilskyndelsen til at realisere det betydelige potentiale for udnyttelse af industriel overskudsvarme modvirkes dermed af afgiften og bliver således en barriere for at opnå en 20 pct. mere effektiv udnyttelse af energien frem mod Det er en yderligere pointe, at virksomhederne allerede har betalt CO 2 - afgifter eller købt kvoter for den energi, som kan genanvendes. Med virkning fra 1. januar 2009 er CO 2 -afgiften øget til 150 kr./ton CO 2, hvilket er på niveau med kvoteprisen på det europæiske marked for CO 2 -kvoter, uanset om energien anvendes til tunge eller lette processer eller til rumvarme. Dermed vil tilskyndelsen til at generere overskudsvarme fra industriprocesser forsvinde. Kortere tilbagebetalingstid Overskudsvarmeafgift leder til dobbeltbeskatning Afgifter på genanvendelse af procesenergi til rumvarme m.v. er en dobbeltbeskatning af den samme energi. Det gælder uanset, om den industrielle produktion er kraft/varme eller produkt/varme. Dobbeltbeskatning af en sådan overskudsvarme leder i sig selv til mere CO 2 -udledning, vanskeliggør Danmarks muligheder for at leve op til sin CO 2 -reduktionsforpligtelse og modvirker energisparemålsætningerne. artiklen udgives af DI i samarbejde med FIH

6 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne

Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne Billigere energi, bedre miljø - grøn omlægning af energiafgifterne 13. april 2012 RAPPORT Der vil være betydelige klimamæssige gevinster i en mere hensigtsmæssig udformning af de høje danske energiafgifter.

Læs mere

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme

Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Skatteministeriets og Energistyrelsens undersøgelse af barrierer for udnyttelse af industriel overskudsvarme Juni 2006 1. Sammenfatning I Regeringens handlingsplan for en fornyet energispareindsats tilkendegives

Læs mere

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug

VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI. Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug VedvarendeEnergi HURTIG OMSTILING TIL VEDVAREN- DE ENERGI Hurtig omstilling til vedvarende energi. Industri og Landbrug November 2013 Projektnummer: 881 Version: 1. udgave 2013 Udarbejdet af: CJE og PMP

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST

FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST Organisation for erhvervslivet Juni 2010 FOR FÅ VÆLGER UDDANNELSER DER GIVER VÆKST AF KONSULENT SARAH GADE HANSEN, DI, SGA@DI.DK Flere unge med en videregående uddannelse vil bidrage til at øge produktiviteten

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference

Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 24. august 2009 AEL Artikel til Det Miljøøkonomiske Råds Konference 2009 Energibesparelser i dansk energi - og klimapolitik - præsentation af en samlet evaluering Forfattere Anders Larsen; Ea Energianalyse

Læs mere

Energibesparelser i erhvervslivet

Energibesparelser i erhvervslivet Energibesparelser i erhvervslivet - Ud over rampen Oktober 2012 Baggrundsnotat til IDAs Klimaplan 2050 2 Indhold Forord... 3 Potentialerne for energibesparelser... 4 Energieksperter vurderer potentialerne...

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007

Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 klima radikal plan Radikale Venstres folketingsgruppe - november 2007 5. november 2007 Radikal Klimaplan VK-regeringens nedskæringer og passivitet gennem seks år er slået igennem i statistikken. Tallene

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner:

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner: RESUME 14. april 2009 Offentlige investeringer til gavn for klimaet I forbindelse med den økonomiske krise har flere lande arbejdet med muligheden for at kombinere offentlige vækstpakker med en satsning

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet

Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 21 Danske brancher klarer sig dårligere end i udlandet Af Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Særlige danske branchestrukturer kan ikke forklare den svage

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding

Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding Det fremtidige grundlag for affaldsforbrænding i Hjørring 23-05-2011 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web:

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1

Dansk Fjernvarme 24-04-2013 1 Afgifter og økonomi for eldrevne varmepumper i fjernvarmesystemer version 2014 Dansk Fjernvarme JT 24-04-2013 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Disponering... 3 Konklusion og anbefaling...

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler:

Læs mere