Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni 2015."

Transkript

1 Roche A/S Industriholmen Hvidovre København, den 23. juli 2015 AFGØRELSE Vedr.: Aa , Nordic IPF Workshop Baggrund: Granskningsmandspanelet udtog til kontrol ovenstående arrangement, anmeldt af Roche A/S den 30. juni Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet umiddelbart stred mod ENLI s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (Reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring første gang den 2. juli Roche har den 9. samt 21. juli 2015 svaret i sagen. Granskningsmandspanelets vurdering: Efter gennemført høring, har Granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler er overtrådt: Reklamekodeksets 13, stk. 7 og stk. 10 samt 21, stk. 4 Begrundelse: Granskningsmandspanelet skal bemærke, at der med denne høring er foretaget en vurdering af: 1. Program 2. Mødested 3. Repræsentation 4. Anmeldelsen Granskningsmandspanelet skal bemærke, at vurderingen af ovenstående forhold ikke er ensbetydende med en vurdering af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. Roche har oplyst, at der er tale om en workshop arrangeret af Roche Norge med deltagere fra de 4 skandinaviske lande. Ad program: Det følger af Reklamekodeksets 13, stk. 1, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sund-

2 hedsperson faglig information og uddannelse i form af betaling af de direkte udgifter til fagligt relevante kurser, konferencer, efteruddannelse og lign., som sundhedspersoner deltager i eller afholder. I disse aktiviteter skal der indgå lægemiddelinformation eller anden faglig information, som er faglig relevant for deltagerne. Roche har bekræftet, at programpunktet Patient case præsenteres af læge Ole Hilberg, og at han selv har udvalgt patient cases uden Roche A/S indblanding. Granskningsmandspanelet har på denne baggrund ingen bemærkninger til programmet, jf. Reklamekodeksets 13, stk. 1. Ad mødested: Det følger af Reklamekodeksets 13, stk. 3, at blandt andet alle kongresser, som organiseres eller sponseres af, eller på vegne af, en lægemiddelvirksomhed, skal finde sted på et mødested, som er passende i forhold til aktivitetens hovedformål. Det følger endvidere af Reklamekodeksets 13, stk. 10, at lægemiddelvirksomhederne skal undgå at benytte mødesteder, som er kendte for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. Af vejledningen til Reklamekodeksets 13, stk. 10 følger, at Ankenævnet den 21. september 2011 har udtalt - som senest er bekræftet den 12. februar 2015 af Ankenævnet at mødestedet, herunder bl.a. dets almindelige omdømme, indretning og beliggenhed, ikke i sig selv må være en faktor, der i væsentligt omfang positivt vil kunne påvirke deltagernes beslutning om deltagelse i det faglige arrangement. Der må derfor udvises betydelig forsigtighed ved valg af mødested, så der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at mødestedet er underordnet det faglige formål. Som udgangspunkt vil det ikke være i overensstemmelse med Reklamekodeksets 13, stk. 10 at afholde faglige arrangementer på eksempelvis 5-stjernede hoteller, gourmetrestauranter (forstået som restauranter, der er tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden eller tilsvarende anerkendelse i sammenlignelige uvildige kvalitetsbedømmelser), slotte og herregårde [fremhævet her], golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), bådfarter mv. Det er i denne forbindelse ikke afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement rent faktisk får adgang til de pågældende fritidsog underholdningsaktiviteter eller i øvrigt får luksuriøs forplejning. Afgørende er, om det planlagte mødested i almindeligt omdømme er kendt for sine underholdningsfaciliteter, er ekstravagant og/eller luksuriøs, jf. Reklamekodeksets 13, stk. 10. Af hjemmesiden for Losby Gods (http://www.losbygods.no/) kan ses, at stedet har flere konferencefaciliteter, hvorfor Granskningsmandspanelet ser stedet for i overensstemmelse med Reklamekodeksets 13, stk. 3. Roche har anført, at Losby Gods er et almindelig brugt kursus- og konference sted i Norge, der ligger 30 minutters kørsel fra Gardermoen lufthavn. Losby Gods er et 4 stjernet hotel, og Roche Norge har tidligere brugt Losby Gods, som mødested til konferencer og internationale møder i overensstemmelse med Legemiddelindustrien (LMI) Norge og EFPIAs gældende regelsæt. Det er derfor Roche A/S opfattelse, at Losby Gods ikke signalerer luksus og/eller ekstravagance og er sammenlignelig med andre 4 stjernede hoteller i Oslo mht. indretning og faciliteter til kurser og konferencer og i fremtoningen af hotelværelser.

3 Endvidere, har Roche A/S i samarbejde med Roche Norge, ved valg af mødested, vurderet at Losby Gods ikke er kendt for sine fritids- og underholdningsaktiviteter, men i højere grad kendt som et kursus- og konference sted. Ydermere, er Losby Gods ikke er alment kendt i Danmark. Desuden, er der i valg af mødested, lagt vægt på den geografiske placering af Losby Gods, for at sikre kort transport tid for de nordiske deltagere fra Gardermoen til mødestedet. Roche har efterfølgende været i kontakt med deres kollegaer i Roche Norge, som har været i dialog med LMI (Norge). Således oplyser Roche A/S, at Losby Gods er godkendt til afholdelse af møder, da det ikke er et eksklusivt mødested. Desværre kan stedet dog ikke benyttes i golfsæsonen (uanset om mødedeltagerne spiller golf eller ej), hvilket Roche Norge desværre ikke har været opmærksomme på, hvorfor mødet nu flyttet. Af hjemmesiden for Losby Gods ses, at ejendommen blev opført i 1850 som en godsbygning med hensigt til at blive benyttet som jagtslot, hvor Meyer familien, som ejede godset, kunne invitere til rekreation og underholdning for hovedstadens elite. Det er Granskningsmandspanelets vurdering, at anvendelse af et gods signalerer luksus og ekstravagance på lige fod med slotte og herregårde. Anvendelse af gods tilfører som udgangspunkt noget ekstra, der er unikt og kulturhistorisk, og som på alle måder går væsentligt ud over, hvad der kan antages at være nødvendigt for afholdelse af et fagligt arrangement. Denne praksis har Granskningsmandspanelet også tidligere truffet afgørelser ud fra, jf. bl.a. Aa som er offentliggjort på Ved søgninger på internettet ses stedet rated med alt fra 3 til 5 stjerner. Der findes ikke en overvægt af 5- stjernet ratings, og Granskningsmandspanelet finder derfor ikke, at stedet bør opfattes som et 5-stjernet mødested. Dette ændrer dog ikke på, at stedet er at betragte som et gods, og derved signalerer luksus og ekstravagance. Dette understreges yderligere af, at stedet i sit navn benytter ordet gods, nemlig Losby Gods. Ankenævnet har udtalt (i sin udtalelse af 21. september 2011), at når der som i Reklamekodeksets 13, stk. 10 om valg af mødested gøres undtagelser fra forbuddet mod økonomiske fordele, må det fortolkes i lyset af Reklamekodeksets 1, stk. 2, litra a). Ifølge denne bestemmelse skal lægemiddelvirksomhederne til enhver tid opretholde høje etiske standarder, ligesom salgsfremmende foranstaltninger aldrig må være af en sådan art, at de bringer lægemiddelindustrien i miskredit eller mindsker tilliden til den. Dette indebærer, at undtagelserne fra forbuddet mod økonomiske fordele må fortolkes restriktivt. Der må derfor udvises betydelig forsigtighed ved valg af mødested, så der ikke kan rejses berettiget tvivl om, at mødestedet er underordnet det faglige formål. Når et mødested derfor skal vurderes ud fra dets almindelige omdømme, er det Granskningsmandspanelets opfattelse, at dette skal ske med udgangspunkt i, at der er tale om nationale regler for Danmark, og at de derfor omhandler, hvordan industrien kan opfattes i Danmark. Dette medfører, at omtaler af Losby Gods som et gods efter dansk opfattelse sender et signal om luksus og ekstravagance, hvorfor der ved benyttelse af et sted som Losby Gods som mødested skal foreligge særlige konkrete omstændigheder, der kan berettige denne brug frem for andre alternativer, som ikke sender et sådan signal.

4 Roche har oplyst, at Losby Gods ligger 30 minutters kørsel fra Gardermoen lufthavn, og at valget af Losby Gods har været for at sikre kort transport tid for de nordiske deltagere (fra Gardermoen til mødestedet). Ved søgninger på internettet kan ses, at der fra Gardermoen lufthavn er ca. 40 km til Losby Gods. Til sammenligning er der ca. 35 km til Oslo centrum, hvor der formodes at være flere mødestedsalternativer, som ikke signalerer luksus og ekstravagance, som Losby Gods. Granskningsmandspanelet finder derfor ikke denne begrundelse alene tilstrækkelig til benyttelse af Losby Gods. Granskningsmandspanelet har bedt Roche fremlægge dokumentation for tidligere aktive godkendelser fra LMI (Norge) på brugen af Losby Gods, herunder detaljerne omkring disse arrangementer. Dette er imidlertid ikke fremlagt af Roche, hvorfor Granskningsmandspanelet ikke kan tillægge denne oplysning betydning i vurderingen. Det er således Granskningsmandspanelets vurdering, at lægemiddelvirksomheder bør afholde sig fra at benytte gods som Losby Gods til faglige møder, med mindre konkrete omstændigheder taler med særlig vægt for at vælge netop et mødested som dette med en særlig signalværdi. Sådanne omstændigheder kan fx være krav om specifikke faciliteter eller logistiske omstændigheder, som alternative relevante mødesteder i eller nær Gardermoen lufthavn, herunder Oslo by som Roche referer til, ikke kan tilbyde. Det fremgår ikke af anmeldelsen eller Roches høringssvar, at der foreligger sådanne konkrete omstændigheder i denne sag. Granskningsmandspanelet fastholder derfor en overtrædelse af Reklamekodeksets 13, stk. 10 for benyttelse af Losby Gods til mødet. Granskningsmandpanelet anerkender, at Losby Gods også er kendt for golf-faciliteter, jf. Ankenævnets udtalelse om golfhoteller, som er i strid med Reklamekodeksets regler at benytte, og at dette burde være fremgået af høringsskrivelsen af den 2. juli Roche har dog i seneste høringssvar anerkendt problemet omkring dette for Losby Gods, hvorfor Granskningsmandspanelet ikke sender sagen i høring igen herpå, men træffer direkte afgørelse om overtrædelse af Reklamekodeksets 13, stk. 10 herfor, da en høring ikke anses at kunne ændre herpå. Granskningsmandspanelet har noteret sig, at Roche har oplyst, at mødet er flyttet. Roche har dog ikke oplyst nærmere om, hvornår mødet er flyttet til eller rammerne for det nye møde. Granskningsmandspanelet noterer derfor indeværende anmeldte arrangement som aflyst, og kan derfor tilslutte sig Roches angivelse om, at mødet skal anmeldes på ny, når det er besluttet hvornår og hvordan det skal gennemføres. Ad repræsentation: Af Reklamekodeksets 13, stk. 7 følger, at alle former for repræsentation, der ydes til sundhedspersoner, skal holdes på et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med den reklamemæssige eller faglige aktivitet. Som generel regel må den repræsentation, der ydes, ikke overstige det beløb, som modtagere ansat i sundhedssektoren, normalt ville være parate til at betale selv. Overnatning Som anført i vejledningen til 13, stk. 7 finder de generelle bemærkninger i Ankenævnets meddelelse af 21. september 2011 vedrørende valg af mødested for faglige arrangementer tilsvarende anvendelse for valg af sted for overnatning, jf. AN

5 Overnatning er anført til at foregå på Losby Gods. Der er anført en pris pr. person på DKK herfor. Roche har efterfølgende oplyst, at de er norske kroner, hvilket svarer til DKK. Roche har lavet en sammenligning på andre 4-stjernede hotellet i Oslo: Radisson Blu Scandinavian Hotel Oslo, 1.405,86 DKK pr. person Hotel Bristol Oslo, NOK (1.312,21 DKK) pr. person Saga Hotel Oslo, NOK (1.312,21 DKK) pr. person Det er Granskningsmandspanelets vurdering, at - uagtet at prisen afspejler niveauet for andre 4-stjernet hoteller i Oslo - afspejler overnatning på et luksuriøst sted som Losby Gods ikke en betalt repræsentation på et rimeligt niveau og af alminidelig standard, og dette er derfor ikke i overensstemmelse med Reklamekodeksets 13, stk. 7, jf. ovenstående ad mødested. Forplejning I anmeldelsen er angivet betalt bespisning for DKK, men Roche har efterfølgende præciseret, at der er tale om NOK, svarende til DKK, som fordeler sig: Torsdag d. 20. august 2015 Frokost lufthavn pr. person Kaffe/the pr. person Frugt pr. person Dagens 3-retters middag Drikkevarer Fredag d. 21. august 2015 Kaffe/the pr. person Frugt pr. person Frokostbuffet Drikkevarer Total pris for forplejning pr. person 150 NOK 36 NOK 35 NOK 465 NOK 200 NOK 36 NOK 35 NOK 355 NOK 100 NOK NOK (1.162 DKK) Af Reklamekodeksets 13, stk. 8 følger, at virksomheder ikke må give eller tilbyde måltider (mad og drikkevarer) til sundhedspersoner, undtagen i de tilfælde, hvor værdien af sådanne måltider ikke overstiger de beløbslofter, der er fastsat herfor af lægemiddelbrancheorganisationerne i de enkelte europæiske lande. For Norge er anført 795 NOK for aftensmåltid samt 165 NOK for frokost (på sundhedspersonens arbejdsplads). Med præciseringen er det Granskningsmandspanelets opfattelse, at Reklamekodeksets 13, stk. 7 og stk. 8 er dokumenteret overholdt, i det da angive beløb anses for at afspejle et rimeligt niveau. Rejse I anmeldelsen er anført, at der betales for transport til i alt DKK, og at dette sker med afrejse den 20. august kl 11:45 med ankomst kl 12:50 og hjemrejse den 21. august kl 17:25 med ankomst kl 18:25. Roche har bekræftet, at der er tale om rejse på økonomiklasse. På denne baggrund har Gransknings-

6 mandspanelet ingen bemærkninger til rejsen, jf. Reklamekodeksets 13, stk. 7. Ad. Anmeldelsen Det følger af Reklamekodeksets 21, stk. 4, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. Der har med anmeldelsen ikke været angivet tilstrækkelige oplysninger til, at Granskningsmandspanelet har kunnet lavet en fuldstændig vurdering af sagen, eksempelvis angivelse af forholdene omkring forplejning, hvorfor det er Granskningsmandpanelets opfattelse, at Reklamekodeksets 21, stk. 4 ikke er overholdt. Da der er tale om en administrativ overtrædelse, jf. 2, stk. 1, i Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI, har Granskningsmandspanelet vurderet, at en høring alene på dette grundlag ikke vil have indflydelse på sagens udfald. Idet den konkrete overtrædelse alene kan medføre en påtale, har Granskningsmandspanelet på den baggrund truffet afgørelse uden at foretage høring af denne overtrædelse, jf. 9, stk. 9, i Sagsbehandlingsregler for ENLI. Afgørelse: Roche A/S findes således at have overtrådt Reklamekodeksets 13, stk. 7 og stk. 10 samt 21, stk. 4 og pålægges som følge heraf sanktioner. Granskningsmandspanelet skal bemærke, at indestående vurdering ikke nødvendigvis er ensbetydende med en vurdering af alle individuelle forhold i den fremsendte aktivitet. Der skal gøres opmærksom på, at Granskningsmandspanelet kun vurderer anmeldelsen ud fra de regelsæt, som falder under ENLI s kompetence. Sanktion: Henset til at mødet må anses for aflyst i dens nuværende angivne ramme, gives der en samlet bøde på kr. for overtrædelse af Reklamekodeksets 13, stk. 7 og stk. 10, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 5, litra d. Påtale for overtrædelse af Reklamekodeksets 21, stk. 4, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 2, stk. 1. Pålæg om at afgive underskrevet tilsagn om, at Roche A/S ikke har til hensigt at gentage overtrædelsen, jf. Sanktions- og gebyrregulativet for ENLI 1, stk. 2. Hensigtserklæring til underskrift vedlagt. Faktura fremsendes. Ankevejledning: Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI 11, stk. 1.

7 Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online på anmeldersitet via Fristen regnes fra den dag, afgørelse afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes ikke. Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på. Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis virksomheden ikke gives medhold i ankesagen, og der maksimalt idømmes en sanktion i form af påtale, pålægges et gebyr på kr. plus moms, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7, stk. 10. Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis virksomheden ikke gives medhold i anken, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7, stk. 9. En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. Med venlig hilsen Christina Jensen Juridisk granskningsmand

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa-2013-6188, 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog

Læs mere

Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse

Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse XXXXX København, den 19. december 2011 Vedr.: Aa-2011-0971, Anmeldelse af Nordic Breakfast Meeting ifm. ECTRIMS + ACTRIMS i Amsterdam, Holland - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014. LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab-2014-1439, DSCF s årsmøde 2014 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde,

Læs mere

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien

Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien Årsberetning 2011 Nyt nævn Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) blev etableret i dets nuværende form af Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet:

Sagens omstændigheder: I den påklagede afgørelse af 25. oktober 2004 hedder det blandt andet: Kendelse af 19. juni 2006 (J.nr. 04-259.072). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival

Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg. Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Adelgade 44 8660 Skanderborg 02-11- 2010 TILSYNET Fribilletter til Skanderborg Festival Skanderborg Kommune er af en borger og i pressen blevet mødt med en påstand

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Efterregulering af boligstøtte

Efterregulering af boligstøtte Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Efterregulering af boligstøtte November 2008 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste

Finanstilsynet. 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Finanstilsynet 30. maj 2011 BØRS J.nr. ste Denne vejledning har til formål at oplyse udsteder af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked om de pligter, som de har til at offentliggøre oplysninger

Læs mere