xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014"

Transkript

1 Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx København, den 22. januar 2014 Vedr.: Aa , 5th Int. Immunology Summit, Hilton Prague - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående 5th Int. Immunology Summit, anmeldt af Xxxxxxxxxxx den 20. december Mødet afholdes i Prag på Hotel Hilton Prague den marts Granskningsmandspanelet vurderede på det foreliggende grundlag, at arrangementet stred mod ENLI s regelgrundlag, jf. Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset). Sagen blev derfor sendt i høring den 7. januar Xxxxxxxxxxx har den 17. januar 2014 svaret i sagen. Xxxxxxxxx x har i forbindelse med deres høringssvar bl.a. oplyst følgende: Beløbet til overnatning på 1600 kr. dækker to overnatninger. Dvs. at hver overnatning er angivet til 800 kr. per person inkl. morgenmad. Det er nødvendigt med to overnatninger, da det videnskabelige program begynder kl.8.30 om lørdagen, og det derfor ikke vil være muligt for de fleste deltagere at ankomme den dag, det faglige program starter. Mødestedet Hotel Hilton Prague er valgt, da det ligger centralt, og der vil deltage ca personer fra en række europæiske lande. Endvidere har det være en forudsætning, at der både er et stort mødelokale samt ca. 20 mindre mødelokaler til break-out sessions, samt at der er overnatningsmulighed for samtlige deltagere. Det har derfor ikke umiddelbart været muligt at finde andre alternative hoteller i Prag. De angivne 3000 kr. til repræsentation dækker over en række andre forhold end bespisning for to aftener. Det fremgår af den fremlagte dokumentation, at middagene afregnes med hhv. 56 og 60 EUR per person. Endvidere dækker de 3000 kr. også omkostninger til transport og mødepakke. Granskningsmandspanelets vurdering: Efter gennemført høring, har granskningsmandspanelet genvurderet sagen og fundet, at følgende regler er overtrådt: Reklamekodeksets 23, stk. 4.

2 Begrundelse: Det faglige indhold, 13, stk. 1 Det følger af 13, stk. 1 i reklamekodekset, at lægemiddelvirksomheder kan give eller tilbyde en sundhedsperson faglig information og uddannelse om lægemidler i form af betaling af de direkte udgifter til kurser samt andre faglige og videnskabelige aktiviteter, som sundhedspersoner deltager i eller afholder. Det fremgår af vejledningen til 13, stk. 1 i reklamekodekset, at kravet om faglighed af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet (NSL) har været fortolket således, at kun specifikke sundhedsfaglige aktiviteter har kunnet godkendes. Det indebærer, at arrangementer skal have et videreuddannelsesmæssigt sigte for sundhedspersoner, f.eks. faglige indlæg om sygdomme, sygdomsområder, produkter, behandlingsmetoder, faglige kongresser og symposier. Det er granskningsmandspanelets opfattelse, at denne praksis er i overensstemmelse med såvel formål som ordlyd af 13, stk. 1 i reklamekodekset. Det er fortsat granskningsmandspanelets vurdering, at det faglige program for arrangementet, på baggrund af de indsendte oplysninger, anses for at være overvejende sundhedsfagligt, og derfor i overensstemmelse med reklamekodeksets 13, stk. 1. Granskningsmandspanelet har dermed ingen yderligere bemærkninger til det faglige program ved 5th International Immunology Summit. Mødested, 13, stk. 9 Af reklamekodeksets 13, stk. 9 fremgår, at lægemiddelvirksomheder skal undgå at benytte mødesteder, som er kendt for deres underholdningsfaciliteter, er ekstravagante og/eller luksuriøse. Ankenævnet har den 21. september 2011 udtalt, at: Som udgangspunkt vil det ikke være i overensstemmelse med Reklamekodeks 13, stk. 9 at afholde faglige arrangementer på eksempelvis 5-stjernede hoteller (fremhævet her), gourmetrestauranter (forstået som restauranter, der er tildelt en eller flere stjerner i Michelin-guiden eller tilsvarende anerkendelse i sammenlignelige uvildige kvalitetsbedømmelser), slotte og herregårde, golfhoteller, ski- og badehoteller (i sæsonen), bådfarter mv. Det er i denne forbindelse ikke afgørende, om deltagerne i det faglige arrangement rent faktisk får adgang til de pågældende fritids- og underholdningsaktiviteter eller i øvrigt får luksuriøs forplejning. Afgørende er, om det planlagte mødested i almindeligt omdømme er kendt for sine underholdningsfaciliteter, er ekstravagant og/eller luksuriøs, jf. Reklamekodeks 13, stk. 9., jf. vejledningen til kodeksets 13, stk. 9. Det fremgår ligeledes af vejledningen til reklamekodekset 13, stk. 9, at mødestedet skal være på et rimeligt niveau og af almindelig standard. Ved vurderingen af, om et konkret mødested opfylder kravene til rimeligt niveau og almindelig standard, må der foretages en samlet vurdering af en række relevante forhold i relation til det pågældende mødested, herunder navnlig pris, beliggenhed, faciliteter, klassificering og alternative mødesteder til rådighed i lokalområdet. Granskningsmandspanelet har ved søgninger på internettet funder flere hoteludbudssider, hvor Hotel Hilton Prague er kategoriseret som et 5-stjernet hotel, heriblandt siderne og Det bemærkes, at bookingsitet booking.com på forespørgsel har oplyst, at det er hotellerne selv, der er ansvarlige for de oplysninger, der fremgår af sitet. Granskningsmandspanelet har endvidere ved søgninger på internettet kunnet finde flere alternative mødesteder i Prag, der ikke er 5-stjernede, og som ikke på samme måde signalerer luksus eller ekstravagance. Det er granskningsmandspanelets vurdering, at der skal foreligge særlige konkrete omstændigheder, f.eks. logistiske forhold, der specifikt kan begrunde valget af et mødested Hotel Hilton Prague, der som udgangspunkt anses som luksuriøst, idet hotellet fremstår som et 5-stjernet hotel, og derved i strid med reklamekodeksets 13, stk. 9.

3 Det er Granskningsmandspanelet vurdering, at de af Xxxxxxxxxx fremlagte oplysninger findes at være tilstrækkelig begrundelse for, at Hotel Hilton Prague kan anvendes i den konkrete situation, og at der dermed er oplyst sådanne konkrete omstændigheder af logistisk karakter, der kan begrunde, at mødestedet i dette tilfælde er et 5-stjernet hotel. Repræsentation 13, stk. 7 Overnatning Det følger af reklamekodeksets 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til sundhedspersoner, skal have et rimeligt niveau og være nøje begrænset til hovedformålet med mødet, herunder tidsmæssigt underordnet i forhold til den reklamemæssige eller faglige aktivitet. Som generel regel må den repræsentation, der ydes, ikke overstige det beløb, modtagere, som er anset i sundhedssektoren, normalt ville være parat til at betale selv. Det følger af vejledningen til reklamekodeksets 13, stk. 7, at der herved skal forstås et almindeligt standardniveau, og altså ikke luksus eller på anden måde ekstravagant. Det fremgår af den af Xxxxxxxxxx indsendte invitation, at der vil være afgang til Prag om morgenen den 15. marts eller om aftenen den 14. marts, og at hjemrejsen til København vil ske den 16. marts om aftenen. Xxxxxxxxxx har oplyst, at overnatningen i forbindelse med mødet tillige finder sted på Hotel Hilton Prague. Xxxxxxxxxx har oplyst en pris på overnatning på kr. per nat. Som nævnt ovenfor, fremstår Hotel Hilton Prague som 5-stjernet på flere hoteludbudssider, og det er derfor Granskningsmandspanelets opfattelse, at hotellet i almindeligt omdømme må anses at være ekstravagant og/eller luksuriøs karakteri strid med reklamekodekset 13, stk. 7. Granskningsmandspanelet har ved søgninger på internettet kunnet finde adskillelige alternative hoteller, der ligeledes ligger centralt placeret i Prag, og som ikke er 5-stjernede og som har en pris, der ligger under kr. pr. nat. Granskningsmandspanelet har på baggrund af det fremlagte materiale fra Xxxxxxxxxx vurderet, at de efterfølgende oplysninger om 800 kr. per person per overnatning ikke findes at væres i strid med reklamekodekset 13, stk. 7, da det på vurderes, at der er tale om et rimeligt niveau. Bespisning Det følger af reklamekodekset 13, stk. 7, at alle former for repræsentation, der ydes til sundhedspersoner, skal have et rimeligt niveau, og at det ikke må overstige det beløb, sundhedspersoner normalt ville være parate til selv at betale. Det er yderligere præciseret i vejledningen til reklamekodekset 13, stk. 7, at niveauet for en rimelig repræsentation altid vurderes i forhold til det konkrete arrangement. ENLI har den 31. maj 2013 tilkendegivet i et nyhedsbrev samt i vejledningen til reklamekodekset, at Granskningsmandspanelet i forhold til bespisning opererer med en tommelfingerregel, hvorefter der efter min. 2 timers fagligt møde kan tilbydes en middag for max. 500 kr. I forhold til en samlet mødepakke, har Ankenævnet i afgørelsen S- 1963/10 af den 21. september 2011 fundet, at en mødepakkepris på kr. 700 var acceptabelt for et møde varende 2+ timer med efterfølgende middag (denne pris var inklusiv forplejning under mødet, lokaleleje samt efterfølgende middag). Xxxxxxxxxx har i forbindelse med anmeldelsen af arrangementet den 20. december 2013 oplyst, at de samlede udgifter til bespisning per person vil være kr. Det er ikke nærmere oplyst, hvad beløbet indeholder, og om det gælder for 2 eller 2 ½ dage. Granskningsmandspanelet vurderer umiddelbart, at kr. for bespisning i to dage ikke befinder sig på et rimeligt niveau i henhold reklamekodekset 13, stk. 7, og nævnets praksis der var gældende på anmeldelsestidspunktet.

4 EFPIA har den 24. juni 2013 vedtaget den såkaldte Disclosure Code, som betyder, at der vil blive implementeret en række ændringer i det danske reklamekodeks. I forbindelse med implementeringen er der med virkning fra den 1. januar 2014 blevet indført nye beløbslofter for bespisning af sundhedspersoner. Dette betyder, at virksomhederne ikke må give eller tilbyde måltider til sundhedspersoner, undtagen i de tilfælde, hvor værdien af sådanne måltider ikke overstiger et af følgende beløbslofter: 400 kr. for frokost, 700 kr. for middag eller kr. for bespisning ved heldagsmøder/konferencer mv. De nævnte beløbslofter gælder alene for bespisning i Danmark. Ved måltider i andre europæiske lande gælder de beløbslofter, der er fastsat herfor af lægemiddelbrancheorganisationerne i disse lande. EFPIA har endnu ikke offentliggjort samtlige beløbslofter i de respektive europæiske lande, men Granskningsmandspanelet har fået oplyst, at Tjekkiet formentlig vil operere med et beløbsloft på 55 Euro (ca. 410 dkk.) per sundhedsperson per dag, når arrangementet afholdes i Tjekkiet. Xxxxxxxxxx har i forbindelse med sit høringssvar tilkendegivet, at de angivne 3000 kr. til repræsentation dækker over en række andre forhold end to middage, og har bl.a. fremlagt dokumentation herfor. Granskningsmandspanelet har på denne baggrund vurderet, at den valgte repræsentation i det konkrete tilfælde er i overensstemmelse med reklamekodekset 13, stk. 7, og har derfor ikke yderligere bemærkninger til dette punkt. Anmeldelse Det følger af 23, stk. 4 (tidligere 21, stk. 4) i reklamekodekset, at virksomheden har pligt til at sikre, at anmeldelsen er fuldt oplyst, og at alle relevante bilag er fremsendt. Det har været nødvendigt for granskningsmandspanelets vurdering af sagen, at Xxxxxxxxxx har fremsendt yderligere oplysninger undervejs i sagen, idet de anmeldte forhold ikke alene har kunnet belyse en overholdelse af reglerne i reklamekodekset. Det er derfor granskningsmandspanelets vurdering, at reklamekodeksets 23, stk. 4 ikke er overholdt. Afgørelse: Xxxxxxxxxx findes således at have overtrådt reklamekodeksets 23, stk. 4 og pålægges som følge heraf sanktioner. Sanktion: Påtale for overtrædelse af reklamekodeksets 23, stk. 4, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 2, stk. 1. Ankevejledning: Afgørelsen kan ankes til Ankenævnet, jf. Sagsbehandlingsregler for ENLI 9 stk. 1. Anke skal ske inden 21 arbejdsdage og sker online via Fristen regnes fra den dag, afgørelse afsiges, og den pågældende dag tæller som 1. dag. Weekend- og helligdage medregnes ikke. Anken skal indeholde en redegørelse for de synspunkter og oplysninger, som anken støttes på. Bemærk, at såfremt der gives medhold, er anken gebyrfri. Hvis sanktion gives i form af påtale pålægges et gebyr på 5.000kr. plus moms, hvis ankesagen tabes, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7, stk. 3. Ved sanktion i form af bøde pålægges et gebyr på 50 % af bødens størrelse idømt af Ankenævnet, hvis

5 ankesagen tabes, og hvis bøden nedsættes, pålægges et gebyr på 50 % af det nedsatte beløb, jf. Sanktions- og gebyrregulativ for ENLI 7, stk. 2. En anke har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Kopi af den endelige afgørelse vil blive fremsendt til Sundhedsstyrelsen til orientering. Med venlig hilsen Julie Holtum Qvist Juridisk granskningsmand

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014. LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab-2014-1439, DSCF s årsmøde 2014 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde,

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIA s gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 26. juni 2014 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 20. januar 2015 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005.

Finanstilsynets foreløbige konklusioner vedrørende undersøgelsen blev drøftet med K på møder den 12. november 2004 og den 10. januar 2005. Kendelse af 22. juni 2006 (J.nr. 2005-0002559). Påbud om berigtigelse af realkreditlån ophævet Lov om realkreditlån og realkreditobligationer og bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. oktober 2013 (J.nr. 2013-0033525). Tilladelse til at

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2007 vedrørende det daværende Ribe Amtsråds studietur til København den 31. marts 1. april 2006. Foranlediget af omtale på DR s hjemmeside den 3. september 2006

Læs mere