Rådgivning vedr. valg af fremtidig serviceløsning Notat til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning vedr. valg af fremtidig serviceløsning Notat til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. oktober 2014"

Transkript

1 Rådgivning vedr. valg af fremtidig serviceløsning Notat til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forskellige former for udbud af rengøring... 4 Indsats- vs. udfaldsbaseret rengøring... 4 Det offentlige marked for rengøring... 4 Programmeret rengøring... 6 Eksempel på programkode: Frekvensrengøring... 7 DS/INSTA 800 baseret rengøring... 8 Kvalitetsniveauer... 8 Objektgrupper... 8 Urenhedsgrupper... 8 Samlinger... 8 Lokalestørrelse og tilgængelighed... 9 Eventuel omlægning til DS/INSTA Indsats- eller udfaldsbaseret rengøring? Indsats Udfald Frekvensrengøring eller programmeret rengøring? Udbudsform - begrænset eller offentligt udbud? Anbefaling vedr. kvalitetsbeskrivelser og kravspecifikation Bilag: Eksempel på frekvensrengøring Bilag: Eksempel på tegning Side 2 af 22

3 Indledning I overordnede punkter vil oplægget indeholde: Forskellige former for udbud af rengøring; indsatsbaseret kontra udfaldsbaseret rengøring Forskellene på hhv. frekvensrengøring og programmeret rengøring. Anbefaling vedr. kvalitetsbeskrivelser og kravspecifikation for fase 2 (udbudsforretning). Dansk Servicerådgivning vil i ovennævnte punkter inddrage vore erfaringer fra udbud hos andre offentlige myndigheder, herunder især andre kommuner. Side 3 af 22

4 Forskellige former for udbud af rengøring Indsats- vs. udfaldsbaseret rengøring Som udgangspunkt kan man definere og planlægge rengøring ud fra to forskellige systemer: - Et udfaldsbaseret system, der tager udgangspunkt i det ønskede resultat (fx DS/INSTA 800). På forhånd definerer man hvor rent et givent lokale skal være efter rengøringens udførelse, og overlader det til leverandøren/personalet at vurdere hvilken indsats, der skal leveres for at nå frem til dette. Fordelene vil være, at man ikke behøver at sætte sig ind i andet end det ønskede resultat. - Et indsatsbaseret system, der tager udgangspunkt den indsats leverandøren/personalet skal levere for at opnå det ønskede resultat. Man definerer selv hvor mange gange den enkelte rengøringsfunktion skal udføres i mere eller mindre detaljeret grad, og overlader det kun til leverandøren/personalet at levere det aftalte. Fordelene bliver, at man 1. kan planlægge og beregne en given rengøring, dens udførelse og omkostning og 2. at man forholdsvis enkelt kan vurdere, om en rengøringsydelse leveres eller ej. Det offentlige marked for rengøring Tre væsentligste systemer dækker over 95% af den offentlige rengøring. Det drejer sig om de to indsatsbaserede systemer: Programmeret rengøring Frekvensrengøring og det udfaldsbaserede system: Rengøring i h. t. DS/INSTA 800 Side 4 af 22

5 Det offentlige marked for rengøringsydelser er traditionelt bygget op omkring den indsatsbaserede rengøring, selvom der i de senere år dog er flere og flere rengøringskontrakter, som udbydes i henhold til DS/INSTA 800. Vi har ikke præcist og detaljeret kendskab til fordelingen imellem de enkelte systemer, men vurderer at omkring 15% af markedet er udbudt i henhold til DS/INSTA 800 og ca. 80% fordeler sig på de indsatsbaserede systemer programmeret rengøring og frekvensrengøring. Viborg Kommune anvendte programmeret rengøring ved seneste udbudsrunde. For så vidt angår kommunerne er den altovervejende del af rengøringen udbudt som indsatsbaseret. Der er dog få kommuner, som anvender DS/INSTA 800, som ellers primært anvendes i sundhedssektoren, hvor der er meget fokus på hygiejnen og meget høje krav til dokumentation i forhold til rengøringskvalitet. Side 5 af 22

6 Programmeret rengøring Ved programmeret rengøring forstås et indsatsbaseret rengøringssystem, som angiver den aktivitet, som Leverandøren skal udføre i løbet af en uge. Den aktivitet, der skal udføres i et givent lokale beskrives med en 3-cifret programkode. Eksempel på programkode: 521 Kodens 1. ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres rengøringsaktiviteter i lokalet - altså fem gange. Kodens 2. ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres grundig gulvrengøring - altså to gange. Kodens 3. ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres grundig inventarrengøring - altså også én gang. Differencen mellem det første ciffer og andet ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres let rengøring af gulv. I dette tilfælde er det tre gange (5 minus 2). Differencen mellem det første ciffer og tredie ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres let rengøring af inventar. I dette tilfælde er det fire gange (5 minus 1). Den væsentligste årsag til dette systems udbredelse er, at det er entydigt og let forståeligt gennem kodens få enkle elementer. Det er hurtigt at få overblik over, hvad man kan forvente udført i ethvert lokale, fordi koden altid er simpel. Men i og med, at der jo kan være forskel på fx. inventarobjekters rengøringsbehov i et og samme lokale (dørhåndtaget til stuen og fodlisterne i samme lokale fx), og at der kan være mere periodiske (sjældnere) rengøringsbehov (ovenpå loftslamper eller højtsiddende hylder fx), er der behov for et mere detaljeret rengøringsplanlægningssystem. Den programmerede rengøring kan således udvides til en detaljeret rengøringsbeskrivelse fx i form af et frekvensskema, hvor hver eneste rengøringsfunktion frekvensfastsættes, deraf frekvensrengøring. Side 6 af 22

7 Frekvensrengøring Frekvensrengøring er som den programmerede rengøring et indsatsbaseret rengøringssystem, som beskriver aktiviteten og frekvenserne for udførelse af rengøringen. Der defineres en række frekvenser (f. eks. F1-F4), hvori de forskellige lokaletyper indplaceres. For hver af disse frekvenser beskrives nøje og meget detaljeret hvor ofte hver eneste rengøringsfunktion og opgave skal udføres. Frekvensrengøring anvendes fx. i Holstebro Kommune Såfremt Viborg Kommune vil anvende frekvensrengøringssystemet, skal der udarbejdes frekvensoversigter for hver institutionstype, ligesom hvert enkelt fysisk lokale skal tildeles en frekvens. Et eksempel på en frekvensoversigt (i dette tilfælde for en administrationsbygning) forefindes som bilag. Side 7 af 22

8 DS/INSTA 800 baseret rengøring DS/INSTA 800 er et rengøringssystem, der fastlægger og bedømmer rengøringskvalitet. Leverandøren/personalet skal i DS/INSTA 800 levere rengøringsydelser i forhold til mængden af urenheder, der må være tilbage efter endt rengøring. DS/INSTA 800 er en fælles nordisk standard, der anvendes til at fastlægge og give en bedømmelse af rengøringskvaliteten ud fra et entydigt defineret kvalitetskrav. Der tages i DS/INSTA 800 udgangspunkt i en række definitioner; Kvalitetsniveauer Lokalerne inddeles i kvalitetsniveauer 1-5, hvor niveau 5 er det højeste. Objektgrupper DS/INSTA 800 opdeler hele lokalet i 4 objektgrupper: inventar, vægge, gulve og lofter. De svigt, der bliver observeret, bliver omtalt som urenheder. Urenhedsgrupper Urenheder opdeles i 2 urenhedsgrupper: Urenhedsgruppe 1 er affald og løst snavs, støv og pletter. Urenhedsgruppe 2 er fladsnavs. Fladesnavs er urenheder, der ikke har et afgrænset område, fx kalk, sæbefedt, våde gulve, striber efter fx aftørring på overflader m.m. Samlinger Urenheder der observeres i urenhedsgruppe 1, optælles i samlinger. En samling er et defineret afgrænset areal på 0,5 x 0,5 m. Urenheder, der optælles i urenhedsgruppe 2, angives i % af alle objektgruppens overflader. Side 8 af 22

9 Lokalestørrelse og tilgængelighed Når et lokale vurderes, er lokalestørrelsen af stor vigtighed, da lokalestørrelserne angiver, hvor mange urenheder, der må være i et givent lokale. Der anvendes følgende 4 lokalestørrelser: Lokaler til og med 15 m 2 Lokaler større end 15 m 2 og op til 35 m 2 Lokaler større end 35 m 2 og op til 60 m 2 Lokaler større end 60 m 2 og op til 100 m 2 Ligeledes skelnes der mellem, om de observerede samlinger er på tilgængelige steder (Tg) eller svært tilgængelige steder (Stg). Når kontrollen er udført, optælles alle samlinger, og ud fra et skema 1 over total antal tilladte samlinger på de forskellige kvalitetsniveauer og i forskellige lokalestørrelser, kan det via et på forhånd fastlagt skema konstateres, hvorvidt lokalet er godkendt eller afvist. Der forefindes i standarden DS/INSTA 800 en nærmere definition af, hvad ovennævnte indbefatter 2. Eventuel omlægning til DS/INSTA 800 Såfremt Viborg Kommune ønsker at igangsætte en omlægning til DS/INSTA 800 vil det være en tidskrævende proces. Der skal i udgangspunktet foretages indledende målinger af den nuværende rengøring i henhold til standarden og foretages en drøftelse heraf med henblik på fastlæggelse af kvalitetskravene, herunder: 1 DS/INSTA udgave Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Tabel 4. Side DS/INSTA udgave Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Afsnit 3. Side 7-9. Side 9 af 22

10 Hhv. positiv og/eller negativ afgrænsning af objekter, der omfattes af rengøringen samt indgår i DS/INSTA 800 kvalitetsmålingerne. Kvalitetsprofilskema med lokaletyper opdelt på kvalitetsprofiler og med angivelse af antal tilladte samlinger (AQL). Tilknyttede serviceopgaver, der skal udføres (opgaver, der ikke indgår i DS/INSTA 800 kvalitetsmålingerne). Eventuelle tillægskrav vedrørende en eller flere urenhedstyper. Eventuel opdeling af lokaler i flere separate inspektionsenheder. Fastlæggelse af fremgangsmåde og betingelser for kontrol. Fastlæggelse af hvem der foretager kvalitetskontrollen og tidspunktet for kontrollen. Omfang og hyppighed af kontrollen (standarden indebærer komplet stikprøvekontrol minimum 1 kontrol pr. kvartal). Fastlæggelse af metode til udvælgelse af inspektionsenheder og lagdeling, hvis det er relevant. Side 10 af 22

11 Indsats- eller udfaldsbaseret rengøring? Indsats De indsatsbaserede rengøringssystemer er velkendte af hele rengøringsbranchen og anvendes under alle omstændigheder til beregning af den nødvendige rengørings tid, også selvom leverancen er udfaldsbaseret. Udbydes en indsatsbaseret rengøring gives således mulighed for at man følger med i, om der planlægges og leveres den samme indsats, som der er indgået aftale på. Den aktuelle tidshorisont for indgåelse af aftale med ny rengøringsleverandør forudsætter et udbud af indsatsbaseret rengøring. Viborg Kommunes nuværende leverandør er opsagt, så en eventuel omlægning til udfaldskrav vil udfordre de tidsmæssige begrænsninger, som ligger implicit i udbudsreglerne. Udfald Ved en omlægning til udfaldskrav, vil det i høj grad være de større aktører på rengøringsmarkedet (især dem med sygehuserfaring), som vil kunne byde ind på opgaven. Det kunne desuden tale for en omlægning til udfaldskrav, at det ville give mulighed for et øget fokus på innovation og kvalitet i rengøringens udførelse. Indførelse af funktionskrav (som f. eks. DS/INSTA 800) i udbud kan give mere rum til nytænkning, når rengøring skal udføres. Men det kræver en solid indføring i standarden og et grundigt forarbejde, for funktionskravene bør under ingen omstændigheder formuleres for løse. Eksempelvis vil en formulering som lokalet skal fremstå pænt og rent efter rengøringens udførelse ikke kunne stå alene. Ved indførelse af DS/INSTA 800 bliver rengøringskvaliteten indiskutabel, og hele kvalitetsopfølgningen systematiseret i henhold til standarden. Endvidere er det muligt at stille krav om certificering af både rengøringsledere og - planlægningsfunktionen, således at rengøringsselskaberne kan dokumentere, at de ledelsesmæssige ressourcer er tilstede. Side 11 af 22

12 Blandt ulemperne ved en omlægning til DS/INSTA 800 er naturligvis opstartsomkostningerne ved en omlægning, den delvise begrænsning af markedet samt de krav, standarden stiller til kommunens egen organisation (vidensniveau/fortrolighed med standarden). Nedenfor udvalgte eksempler på andre kommuners valg af rengøringssystemer i tidens løb: Kommune Aabenraa Kommune Holstebro Kommune Silkeborg Kommune Roskilde Kommune Nordfyns Kommune Hedensted Kommune Svendborg Kommune Skanderborg Kommune Greve Kommune Sorø Kommune Hørsholm Kommune Randers Kommune Vejen Kommune Haderslev Kommune Rengøringssystem Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Udfaldsbaseret Programmeret rengøring Programmeret rengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Side 12 af 22

13 Frekvensrengøring eller programmeret rengøring? Frekvensbaseret rengøring er en videreudvikling af den programmerede rengøring, som adskiller sig ved, at der i det enkelte lokale, eller for grupperinger i en eller flere lokaletyper, opstilles helt individuelle hyppigheder for alle de ønskede forskellige arbejdsoperationer og objekter/overflader. Frekvenserne kan fastlægges (og dermed også beregnes) fra én gang årligt til flere gange dagligt. I et sådant system kan det naturligvis være noget vanskeligere at overskue, med hvilken hyppighed den enkelte aktivitet skal udføres i det enkelte lokale og på det enkelte objekt, set i forhold til programmeret rengøring. Til gengæld giver systemet langt større muligheder for en bedre differentiering ift. de enkelte rengøringsopgaver, og således i den sidste ende en rengøringsaftale, der er mere gennemsigtig og kontrollerbar for både leverandør og de enkelte udbudte enheders brugere. Frekvensoversigt og rengøringsbeskrivelse kan sammen med ajourført tegningsmateriale, evt. farvelagt ift. frekvensprogram, vedlægges det materiale, der efter kontraktindgåelse tilgår den enkelte enheds kontaktperson (nuværende servicemanual), så den indkøbte rengøringsydelse er synlig og kendt i detaljen på hver enkelt enhed. Kravspecifikationsmateriale bør samlet set omfatte det, man med gode erfaringer anvender andre steder, herunder fx. i Holstebro Kommune; - Ajourført tegningsmateriale og lokaleoversigter farvelagt efter frekvenser (Eksempel vedlagt i bilag) - Frekvensoversigt (Se bilag) - Rengøringsbeskrivelse (Se bilag) Side 13 af 22

14 Udbudsform - begrænset eller offentligt udbud? Ved offentligt udbud forstås, at udbudsproceduren tilrettelægges således, at alle interesserede kan afgive tilbud. Ordregivende myndighed kan altså ikke begrænse antallet af tilbudsgivere på forhånd. Ved begrænset udbud opdeles udbuddet i 2 faser, en prækvalifikationsfase for udvælgelse af tilbudsgivere, og en efterfølgende fase, hvor udbudsmaterialet udsendes til de valgte tilbudsgivere, som afgiver tilbud på opgaven. Ud af de seneste 20 kommunale rengøringsudbud er 3 offentlige udbud og 17 begrænsede udbud; Kommune Bornholms Regionskommune Aabenraa Kommune Gladsaxe Kommune Varde Kommune Vordingborg Kommune Guldborgsund Kommune Favrskov Kommune Hedensted Kommune Svendborg Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune Fredensborg Kommune Randers Kommune Slagelse Kommune Herlev Kommune Langeland Kommune Vallensbæk Kommune Roskilde Kommune Kalundborg Kommune Greve Kommune Udbudsform Offentligt udbud Offentligt udbud Offentligt udbud Side 14 af 22

15 Anbefalinger Dansk Servicerådgivning anbefaler således: 1. At der under de givne omstændigheder udbydes et indsatsbaseret rengøringssystem 2. At der omlægges fra programmeret rengøring til frekvensrengøring 3. At der i fase 2 fastlægges et standard rengøringsniveau udtrykt ved kravspecifikation indeholdende; - en generel frekvensoversigt for hver af de forskellige typer af enheder (daginstitutioner, skoler, administration o.s.v.) (Dansk Servicerådgivning udarbejder forslag) - en generel rengøringsbeskrivelse for hver af de forskellige typer af enheder (daginstitutioner, skoler, administration o.s.v.) (Dansk Servicerådgivning udarbejder forslag) - ajourført tegningsmateriale/lokaleoversigter med tilføjelse af frekvenskode på alle lokaler (Dansk Servicerådgivning udarbejder forslag) 4. At det detaljerede materiale i form af frekvensoversigt, rengøringsbeskrivelse og tegninger som gøres tilgængeligt for hver eneste af de omfattede enheder. 5. At Viborg Kommune anvender udbudsformen begrænset udbud. Side 15 af 22

16 Bilag: Eksempel på frekvensrengøring FREKVENSOVERSIGT - RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. FREKVENSPROFIL 1 (F1) Bad Forrum v. toilet Hall Indgang Køkken Omklædning Toilet Vindfang Vindfang/garderobe FREKVENSPROFIL 2 (F2) Elevator Gang Garderobe Kantine Køkken Laboratorium Reception Spiserum Trappe Venterum FREKVENSPROFIL 3 (F3) Aktivitetsrum Biograf Byrådssal Ekspedition Forsendelse Gang Information Kontor Kopirum Læserum Mødelokale Operatørrum Ophold Personaleophold Samtalerum Trappe Værksted Udlån FREKVENSPROFIL 4 (F4) Arkiv Depot Teknikrum Tørrerum Værksted Bemærk: Lokaler, som ikke er direkte nævnt under de enkelte frekvenser, placeres, hvor disse rengøringsfrekvensmæssigt hører naturligt til. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den angivne frekvens på lokaleoversigterne samt på nærværende frekvensoversigt, vil det til enhver tid være frekvensen på lokaleoversigterne, som er den gældende. Side 16 af 22

17 INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - Frekvensprofil F1 F2 F3 F4 INVENTARRENGØRING (indtil 180 cm) Udluftning (hvis mulig) daglig daglig daglig 1 x mdl. Lys slukkes, døre/vinduer lukkes og evt. låses efter endt rengøring daglig daglig daglig 1 x mdl. Håndvaske med tilhørende armatur, spejl, hylde, fliser, dispenser etc. rengøres daglig daglig daglig 1 x mdl. Håndklædeark/-papir/-ruller, toiletpapir og sæbe opfyldes/suppleres daglig daglig daglig 1 x mdl. Anden sanitet (wc-kummer, urinaler) rengøres daglig Fliser og armaturer i baderum/toiletter renholdes daglig Køkkenvaske/stålvaske med tilhørende armatur, rist/si i vask, fliser etc. rengøres daglig daglig daglig 1 x mdl. Afkalkning af sanitære områder 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x årl. Askebægre, papirkurve og affaldsbeholdere tømmes/rengøres og evt. plastposer udskiftes. Affald bringes til container. daglig daglig daglig 1 x mdl. Frie bordflader og skuffemoduler, skrivebordplader m/tilbehør samt øvrige bordplader rengøres daglig daglig daglig 1 x mdl. Whiteboards og kridtrende rengøres daglig daglig daglig - Pletter på internt glas i vægge, skabslåger (udvendig) og døre fjernes incl. indgangspartier ind- og udvendig daglig daglig 1 x ugl. - Pletter på skabssider og hårde hvidevarer (udvendig) fjernes daglig daglig daglig 1 x mdl. Spindelvæv fjernes (op til 350 cm) daglig daglig daglig 1 x mdl. Frie flader på vindueskarme, vandrette vinduesrammer, vinduesplader og bundstykker rengøres daglig 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Side 17 af 22

18 INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - Frekvensprofil F1 F2 F3 F4 INVENTARRENGØRING (indtil 180 cm) Lavtsiddende/-nedhængte lamper, og bordlamper rengøres daglig 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Dørgreb rengøres og pletter på dørflader fjernes daglig 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Dørflader, gerigter og karme rengøres 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Knagerækker og åbne garderobeskabe rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Gelændere, vangere, balustre rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Frie flader/kanter på hylder, reoler, skabe, kabelkasser, elkontakter og brandsæt rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. Edb-udstyr inkl. tastatur, skærmdele og skærmglas samt overflader på kopimaskiner, overheadprojektorer regnemaskiner og øvrige kontormaskiner o.l. afstøves 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. - Telefoner aftørres på alle udvendige flader 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. - Paneler ved gulv rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Løst snavs på stolesæder fjernes daglig daglig daglig 1 x mdl. Polstrede møbler børstes/støvsuges 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x kvt. Sæde og ryg på stole rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x kvt. Renholdelse af vaskbare vægflader successivt successivt successivt successivt Kanter på billeder og opslagstavler rengøres 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Billeder mm. rengøres/pudses 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Bord- og stoleben rengøres 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Udluftningsriste rengøres 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Radiatorer rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x kvt. Øvrigt løst og fast inventar (indtil nåhøjde ca. 1,8 meter) rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Side 18 af 22

19 INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - Frekvensprofil F1 F2 F3 F4 GULVRENGØRING HÅRDE GULVE Let gulvrengøring - 3 x ugl. 4 x ugl. - Grundig gulvrengøring 5 x ugl. 2 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. TÆPPEBELAGTE GULVE Let gulvrengøring - 3 x ugl. 4 x ugl. - Grundig gulvrengøring 5 x ugl. 2 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. Pletfjerning successivt successivt successivt successivt MÅTTER 5 x ugl. 5 x ugl. 5 x ugl. 1 x ugl. PERIODISK RENGØRING Højtsiddende lamper, armaturer og udluftningsriste rengøres (mellem 1,8 meter og op til ca. 3,0 meter) 1 x mdl. 1 x kvt. 1 x kvt. 1 x årl. Indvendige vinduesrammer og -sprosser rengøres (op til ca. 3,0 meter) 1 x mdl. 1 x kvt. 1 x kvt. 1 x årl. Støvsugning af persienner/lamelgardiner 1 x mdl. 1 x kvt.. 1 x kvt. 1 x årl. Højtsiddende rør, kanter og flader, m.m. rengøres (mellem 1,8 meter og op til ca. 3,0 meter) 1 x mdl. 1 x kvt. 1 x kvt. 1 x årl. Side 19 af 22

20 GULVRENGØRINGSMETODER: HÅRDE GULVE: INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - LET - STØVSUGNING/TØRMOPNING OG PLETFJERNING 1. Støvsugning eller tørmopning for fjernelse af synligt løst snavs på hele gulvarealet. 2. Fastsiddende pletter fjernes. GRUNDIG - STØVSUGNING/TØRMOPNING OG GRUNDIG GULVVASK (MED IBLØDSÆTNING OG BEARBEJDNING) 1. Støvsugning eller tørmopning af hele gulvet for fjernelse af løst snavs. 2. Fladmoppen dyppes i rengøringsvand (vand med relevant middel) a. Rengøringsvand fordeles på hele gulvet (selvvirke) b. Hele gulvet bearbejdes i relevant omfang for fjernelse af fladesnavs og fastsiddende pletter m.m. c. Det snavsede rengøringsvand på hele gulvet tørres op med ren fladmoppe. Dette vil sige bearbejdning af hele gulvet med minimum 4 metoder - 1 tør og 3 våde metoder. 3. I forbindelse med grundig gulvvask udføres 1 x ugl. rengøring af løst monteret gulvriste (begge sider) med tilhørende synlige del af afløb. Ovenstående kan hvor det er relevant erstattes af vask med gulvvaskemaskine samt kantvask. TÆPPEBELAGTE GULVE: LET - STØVSUGNING 1. Opsamle affald som ikke kan opsuges af støvsuger. 2. Støvsugning for fjernelse af synligt løst snavs på frie flader GRUNDIG - STØVSUGNING 1. Opsamle affald som ikke kan opsuges af støvsuger. 2. Grundig støvsugning af hele gulvarealet. MÅTTER: Måtter renholdes ved støvsugning eller rystes/bankes og kanter rengøres. Der rengøres under måtten. GENERELT: Hvor køreplader/køreunderlag og lignende forekommer vaskes disse i forbindelse med grundig gulvrengøring. Side 20 af 22

21 INSTRUKTION ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - INSTRUKTIONER OG DEFINITIONER - Instruktioner for serviceopgavernes udførelse: Alle serviceopgaver skal udføres under størst mulig hensyntagen til almindelige leverandør- og producentanvisninger, samt til opnåelse af den bedst mulige kvalitet samtidig med mindst mulig miljøbelastning, inkl. arbejdsmiljø for servicemedarbejderne. De valgte metoder skal ligeledes virke mindst muligt nedslidende på de overflader/emner der skal rengøres. Alle serviceopgaver skal udføres under hensyntagen til de til enhver tid gældende vejledninger eller påbud fra myndigheder og branchesikkerhedsråd. Serviceopgaver der ikke udføres: Følgende er ikke indeholdt i rengørings-og vinduespoleringsopgaven, med mindre andet fremgår af kalkulationsoplysningerne: Oprydning af diverse borde, skabe, skranke og lignende samt sætte inventar på plads. Rydde borde, vindueskarme, hylder, reoler, garderober samt oven på skabe. Indvendig rengøring af skabe, skuffer og lignende. Oprydning og indsamling af service. Renholdelse/opvask af service, løst køkkenudstyr/-inventar Opstoling Fjerne/bortskaffe grovaffald, stort og/eller tungt affald, hvis det ikke er placeret i affaldsbeholdere. Renholdelse af personlig lokaleudsmykning. Blomsterpasning og -vanding. Fjernelse af ledninger og andre løse effekter, så som tasker, skiftesko, papkasser, materialer og lignende fra gulvarealer. Teknisk renhold af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf, dog eksklusive edb-udstyr inkl. tastatur, mus, skærmdele og skærmglas samt overflader på telefoner, kopimaskiner, overheadprojektorer regnemaskiner og øvrige kontormaskiner o.l. som afstøves. Definitioner: Affald: Fastsiddende pletter: Fladesnavs: Frie flader: uden at Løst snavs: Rengøres: Urenheder, der kan samles op. Eksempelvis papirstumper, blade, cigaretskod m.m. Fastsiddende urenheder, som ikke skyldes skade eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse på afgrænsede områder af en overflade. Eksempelvis fedt, fingeraftryk, olie, snavsede skridmærker, vandpletter, kalk, rust, kaffepletter. Fastsiddende urenheder, som ikke skyldes skade eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse på afgrænsede områder af en overflade (det vil sige sammenhængende urenheder på et større areal) Eksempelvis ophobet eller nedtrådt snavs, plejemidler, kalkog rustbelægninger og lignende. Ved frie flader forstås umiddelbart tilgængelige flader, hvor der kan udføres rengøring flytte objekter. Ved løst snavs forstås urenheder eller spild, som ikke har hæftet sig til overfladen. Eks: -Aske, grus, hår, insekter, spindelvæv, krummer, støv m.m. (tørt) -Pløre, væske, snesjap m.m. (flydende) Med rengøres menes, at emnet efter udført rengøring skal fremstå synsmæssigt og hygiejnisk rent under hensyntagen til lokale- og inventartype, samt til objektets/overfladens type og beskaffenhed. Side 21 af 22

22 Bilag: Eksempel på tegning Side 22 af 22

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Rengøringsmanual. Januar 2015. Side 1 af 17. Bilag 5, Rengøringsmanual

Rengøringsmanual. Januar 2015. Side 1 af 17. Bilag 5, Rengøringsmanual Rengøringsmanual Januar 2015 Bilag 5, Rengøringsmanual Side 1 af 17 1 HVEM HAR ANSVARET FOR RENGØRINGSAFTALEN? Det er Vej- og Ejendomscenter, der for Ringsted Kommune har det overordnede ansvar for leverandøraftalen

Læs mere

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014 Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 04 efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 45 del 0 Rapport over intern ekstern audit på Amager Hospital Indhold. Resultatskema af intern ekstern audit.

Læs mere

Bilag 1. Tilbudsliste drift af toiletter. Tilbudsgiver: Dato: Tilbudsgivers underskrift:

Bilag 1. Tilbudsliste drift af toiletter. Tilbudsgiver: Dato: Tilbudsgivers underskrift: Tilbudsliste drift af toiletter Bilag 1 Tilbudsgiver: Årligt vederlag rengøring (jf. det beskrevne arbejde i rengøringsprogrammet bilag 6). Alle beløb for rengøring og bortskaffelse af affald beregnes

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 2. udgave 2006-03-13 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR OR Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality Measuring system

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

KL Udbud af rengøring og vinduespolering

KL Udbud af rengøring og vinduespolering Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse KL Udbud af rengøring og vinduespolering København den 25. september 2003 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning og udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4.

Notat. Statusnotat for rengøring i Børn og Unge med særligt fokus på udbud af rengøring Børn og Unge udvalget. Århus Kommune. Den 4. Notat Emne Til Kopi til Statusnotat for rengøring i med særligt fokus på udbud af rengøring udvalget Nis Schultz Den 4. februar 2010 Århus Kommune I er rengøring af skoler, dagtilbud, specialtilbud og

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385 Udbudsmateriale Rengøring EU-udbud 2006/S 30-033175 info@serviceconsult-56822385 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler... 3 1.2 Inddeling

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal

Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Vurdering og grænsedragning af rengøringen i Ringsted Svømmehal Ringsted Kommune Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1.1 Indledning... 2 1.2 Rengøringsopgavens omfang... 2 1.3 Praktisk opdeling... 4 1.4 Hygiejne

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Rengøringsservice Kantineservice 18.01 Rengøringsservice 2 3 Hvem kan bruge aftalen Frivillig aftale Målrettet kommuner, regioner, selvejende institutioner og halvoffentlige

Læs mere

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde.

Det drejer sig om en virksomhed med hårde store gulvarealer, mange trapper og lokaler med mange tunge stole og borde. CASE RENGØRING 1 CASE RENGØRING Situation nr. 1 I rengøringsselskabet Tornado rejses der ved et møde mellem medarbejdere og ledelse en række spørgsmål i forbindelse med rengøringen hos et af selskabets

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner

Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner Udbudsmateriale vedrørende EU-udbud på rengøring og vinduespolering i Fredensborg-Humlebæk og Karlebo Kommuner EU-udbud 2005/S 127-125997 Side 1 af 63 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser.... 4 1.1

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Griffenfeldsgade 37B, st.th 22 København V Andelsboligforeningen: AB Griffenfeldsgade 37-39 22 København V Administrator:

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009

Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Beskrivelse af ombygningsarbejdet på Ravnholtskolen 2009 Bygning nr. 5 Indgangsparti m.v. mod vej. Ny aut. alufacadedør (niveaufri)ved indgang komplet med tilpasning af højtsiddende vinduesparti Aut. indv.

Læs mere

Vedligeholdelsesstandard

Vedligeholdelsesstandard Side 1 af 12 sider Om kravene til vedligeholdelse af din bolig Hvordan er standarden ved indflytning? Hvordan skal standarden være når du flytter? Hvad skal du betale for? DAB Side 2 af 12 sider Afdelingens

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX

Omfangsvurdering. i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Omfangsvurdering i forbindelse med brand i Helårsbolig XXXXXXXXXXXXXX Denne omfangsvurdering beskriver den nødvendige rengøring af bygningsdele og konstruktioner for at opnå et rent og lugtfrit resultat

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1

Udbud af rengøring. VitaPark. Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Udbud af rengøring VitaPark Dokumentnr.: 727-2012-139813 side 1 Indledning Odder Kommune udbyder hermed opgaven med rengøring i Bygningskomplekset VitaPark, beliggende Randlevvej 2, 8300 Odder.. Rengøringen

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit.

Den faste tilbudssum afgives i henhold til bestemmelserne i udbudsmaterialet, samt specifikationer i nærværende tilbudslistes enkelte afsnit. FORSIDE På grundlag af det udleverede udbudsmateriale iht. Udbudsbrev af 2015-04-01 - tilbyder undertegnede at præstere alle arbejder og leverancer som henhører under Den faste tilbudssum afgives i henhold

Læs mere

Vejledning i udbud af rengøringsopgaver November 2012

Vejledning i udbud af rengøringsopgaver November 2012 Vejledning i udbud af rengøringsopgaver November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 5 2 Udbud

Læs mere

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk

Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Din sikkerhed: Allergen kontrolleret parfumer Aroma - en duft af velvære - til vands, til lands og i luften www.pro-ren.dk Aroma - en duft af velvære PRO-REN er den førende samarbejdspartner, når det gælder

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00

ØKONOMIOVERSIGT. Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00. Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 ØKONOMIOVERSIGT Faste services: Vederlag pr. måned vedr. trappevask Kr. 1.531,00 SAMLET VEDERLAG PR. MÅNED Kr. 1.531,00 Vederlag vedr. vinduespolering pr. gang. Kr. 825,00 Ekstraopgaver: Vederlag vedr.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Renovering af klubhus

Renovering af klubhus Renovering af klubhus Status De eksisterende omklædningsrum findes i to bygninger. Den ældste er det første klubhus, der er opført i 1958, og den anden bygning er opført i 1984 med kælder. Lokalerne har

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere