Rådgivning vedr. valg af fremtidig serviceløsning Notat til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådgivning vedr. valg af fremtidig serviceløsning Notat til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. oktober 2014"

Transkript

1 Rådgivning vedr. valg af fremtidig serviceløsning Notat til Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 22. oktober 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Forskellige former for udbud af rengøring... 4 Indsats- vs. udfaldsbaseret rengøring... 4 Det offentlige marked for rengøring... 4 Programmeret rengøring... 6 Eksempel på programkode: Frekvensrengøring... 7 DS/INSTA 800 baseret rengøring... 8 Kvalitetsniveauer... 8 Objektgrupper... 8 Urenhedsgrupper... 8 Samlinger... 8 Lokalestørrelse og tilgængelighed... 9 Eventuel omlægning til DS/INSTA Indsats- eller udfaldsbaseret rengøring? Indsats Udfald Frekvensrengøring eller programmeret rengøring? Udbudsform - begrænset eller offentligt udbud? Anbefaling vedr. kvalitetsbeskrivelser og kravspecifikation Bilag: Eksempel på frekvensrengøring Bilag: Eksempel på tegning Side 2 af 22

3 Indledning I overordnede punkter vil oplægget indeholde: Forskellige former for udbud af rengøring; indsatsbaseret kontra udfaldsbaseret rengøring Forskellene på hhv. frekvensrengøring og programmeret rengøring. Anbefaling vedr. kvalitetsbeskrivelser og kravspecifikation for fase 2 (udbudsforretning). Dansk Servicerådgivning vil i ovennævnte punkter inddrage vore erfaringer fra udbud hos andre offentlige myndigheder, herunder især andre kommuner. Side 3 af 22

4 Forskellige former for udbud af rengøring Indsats- vs. udfaldsbaseret rengøring Som udgangspunkt kan man definere og planlægge rengøring ud fra to forskellige systemer: - Et udfaldsbaseret system, der tager udgangspunkt i det ønskede resultat (fx DS/INSTA 800). På forhånd definerer man hvor rent et givent lokale skal være efter rengøringens udførelse, og overlader det til leverandøren/personalet at vurdere hvilken indsats, der skal leveres for at nå frem til dette. Fordelene vil være, at man ikke behøver at sætte sig ind i andet end det ønskede resultat. - Et indsatsbaseret system, der tager udgangspunkt den indsats leverandøren/personalet skal levere for at opnå det ønskede resultat. Man definerer selv hvor mange gange den enkelte rengøringsfunktion skal udføres i mere eller mindre detaljeret grad, og overlader det kun til leverandøren/personalet at levere det aftalte. Fordelene bliver, at man 1. kan planlægge og beregne en given rengøring, dens udførelse og omkostning og 2. at man forholdsvis enkelt kan vurdere, om en rengøringsydelse leveres eller ej. Det offentlige marked for rengøring Tre væsentligste systemer dækker over 95% af den offentlige rengøring. Det drejer sig om de to indsatsbaserede systemer: Programmeret rengøring Frekvensrengøring og det udfaldsbaserede system: Rengøring i h. t. DS/INSTA 800 Side 4 af 22

5 Det offentlige marked for rengøringsydelser er traditionelt bygget op omkring den indsatsbaserede rengøring, selvom der i de senere år dog er flere og flere rengøringskontrakter, som udbydes i henhold til DS/INSTA 800. Vi har ikke præcist og detaljeret kendskab til fordelingen imellem de enkelte systemer, men vurderer at omkring 15% af markedet er udbudt i henhold til DS/INSTA 800 og ca. 80% fordeler sig på de indsatsbaserede systemer programmeret rengøring og frekvensrengøring. Viborg Kommune anvendte programmeret rengøring ved seneste udbudsrunde. For så vidt angår kommunerne er den altovervejende del af rengøringen udbudt som indsatsbaseret. Der er dog få kommuner, som anvender DS/INSTA 800, som ellers primært anvendes i sundhedssektoren, hvor der er meget fokus på hygiejnen og meget høje krav til dokumentation i forhold til rengøringskvalitet. Side 5 af 22

6 Programmeret rengøring Ved programmeret rengøring forstås et indsatsbaseret rengøringssystem, som angiver den aktivitet, som Leverandøren skal udføre i løbet af en uge. Den aktivitet, der skal udføres i et givent lokale beskrives med en 3-cifret programkode. Eksempel på programkode: 521 Kodens 1. ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres rengøringsaktiviteter i lokalet - altså fem gange. Kodens 2. ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres grundig gulvrengøring - altså to gange. Kodens 3. ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres grundig inventarrengøring - altså også én gang. Differencen mellem det første ciffer og andet ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres let rengøring af gulv. I dette tilfælde er det tre gange (5 minus 2). Differencen mellem det første ciffer og tredie ciffer angiver, hvor mange gange om ugen der skal udføres let rengøring af inventar. I dette tilfælde er det fire gange (5 minus 1). Den væsentligste årsag til dette systems udbredelse er, at det er entydigt og let forståeligt gennem kodens få enkle elementer. Det er hurtigt at få overblik over, hvad man kan forvente udført i ethvert lokale, fordi koden altid er simpel. Men i og med, at der jo kan være forskel på fx. inventarobjekters rengøringsbehov i et og samme lokale (dørhåndtaget til stuen og fodlisterne i samme lokale fx), og at der kan være mere periodiske (sjældnere) rengøringsbehov (ovenpå loftslamper eller højtsiddende hylder fx), er der behov for et mere detaljeret rengøringsplanlægningssystem. Den programmerede rengøring kan således udvides til en detaljeret rengøringsbeskrivelse fx i form af et frekvensskema, hvor hver eneste rengøringsfunktion frekvensfastsættes, deraf frekvensrengøring. Side 6 af 22

7 Frekvensrengøring Frekvensrengøring er som den programmerede rengøring et indsatsbaseret rengøringssystem, som beskriver aktiviteten og frekvenserne for udførelse af rengøringen. Der defineres en række frekvenser (f. eks. F1-F4), hvori de forskellige lokaletyper indplaceres. For hver af disse frekvenser beskrives nøje og meget detaljeret hvor ofte hver eneste rengøringsfunktion og opgave skal udføres. Frekvensrengøring anvendes fx. i Holstebro Kommune Såfremt Viborg Kommune vil anvende frekvensrengøringssystemet, skal der udarbejdes frekvensoversigter for hver institutionstype, ligesom hvert enkelt fysisk lokale skal tildeles en frekvens. Et eksempel på en frekvensoversigt (i dette tilfælde for en administrationsbygning) forefindes som bilag. Side 7 af 22

8 DS/INSTA 800 baseret rengøring DS/INSTA 800 er et rengøringssystem, der fastlægger og bedømmer rengøringskvalitet. Leverandøren/personalet skal i DS/INSTA 800 levere rengøringsydelser i forhold til mængden af urenheder, der må være tilbage efter endt rengøring. DS/INSTA 800 er en fælles nordisk standard, der anvendes til at fastlægge og give en bedømmelse af rengøringskvaliteten ud fra et entydigt defineret kvalitetskrav. Der tages i DS/INSTA 800 udgangspunkt i en række definitioner; Kvalitetsniveauer Lokalerne inddeles i kvalitetsniveauer 1-5, hvor niveau 5 er det højeste. Objektgrupper DS/INSTA 800 opdeler hele lokalet i 4 objektgrupper: inventar, vægge, gulve og lofter. De svigt, der bliver observeret, bliver omtalt som urenheder. Urenhedsgrupper Urenheder opdeles i 2 urenhedsgrupper: Urenhedsgruppe 1 er affald og løst snavs, støv og pletter. Urenhedsgruppe 2 er fladsnavs. Fladesnavs er urenheder, der ikke har et afgrænset område, fx kalk, sæbefedt, våde gulve, striber efter fx aftørring på overflader m.m. Samlinger Urenheder der observeres i urenhedsgruppe 1, optælles i samlinger. En samling er et defineret afgrænset areal på 0,5 x 0,5 m. Urenheder, der optælles i urenhedsgruppe 2, angives i % af alle objektgruppens overflader. Side 8 af 22

9 Lokalestørrelse og tilgængelighed Når et lokale vurderes, er lokalestørrelsen af stor vigtighed, da lokalestørrelserne angiver, hvor mange urenheder, der må være i et givent lokale. Der anvendes følgende 4 lokalestørrelser: Lokaler til og med 15 m 2 Lokaler større end 15 m 2 og op til 35 m 2 Lokaler større end 35 m 2 og op til 60 m 2 Lokaler større end 60 m 2 og op til 100 m 2 Ligeledes skelnes der mellem, om de observerede samlinger er på tilgængelige steder (Tg) eller svært tilgængelige steder (Stg). Når kontrollen er udført, optælles alle samlinger, og ud fra et skema 1 over total antal tilladte samlinger på de forskellige kvalitetsniveauer og i forskellige lokalestørrelser, kan det via et på forhånd fastlagt skema konstateres, hvorvidt lokalet er godkendt eller afvist. Der forefindes i standarden DS/INSTA 800 en nærmere definition af, hvad ovennævnte indbefatter 2. Eventuel omlægning til DS/INSTA 800 Såfremt Viborg Kommune ønsker at igangsætte en omlægning til DS/INSTA 800 vil det være en tidskrævende proces. Der skal i udgangspunktet foretages indledende målinger af den nuværende rengøring i henhold til standarden og foretages en drøftelse heraf med henblik på fastlæggelse af kvalitetskravene, herunder: 1 DS/INSTA udgave Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Tabel 4. Side DS/INSTA udgave Rengøringskvalitet - System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. Afsnit 3. Side 7-9. Side 9 af 22

10 Hhv. positiv og/eller negativ afgrænsning af objekter, der omfattes af rengøringen samt indgår i DS/INSTA 800 kvalitetsmålingerne. Kvalitetsprofilskema med lokaletyper opdelt på kvalitetsprofiler og med angivelse af antal tilladte samlinger (AQL). Tilknyttede serviceopgaver, der skal udføres (opgaver, der ikke indgår i DS/INSTA 800 kvalitetsmålingerne). Eventuelle tillægskrav vedrørende en eller flere urenhedstyper. Eventuel opdeling af lokaler i flere separate inspektionsenheder. Fastlæggelse af fremgangsmåde og betingelser for kontrol. Fastlæggelse af hvem der foretager kvalitetskontrollen og tidspunktet for kontrollen. Omfang og hyppighed af kontrollen (standarden indebærer komplet stikprøvekontrol minimum 1 kontrol pr. kvartal). Fastlæggelse af metode til udvælgelse af inspektionsenheder og lagdeling, hvis det er relevant. Side 10 af 22

11 Indsats- eller udfaldsbaseret rengøring? Indsats De indsatsbaserede rengøringssystemer er velkendte af hele rengøringsbranchen og anvendes under alle omstændigheder til beregning af den nødvendige rengørings tid, også selvom leverancen er udfaldsbaseret. Udbydes en indsatsbaseret rengøring gives således mulighed for at man følger med i, om der planlægges og leveres den samme indsats, som der er indgået aftale på. Den aktuelle tidshorisont for indgåelse af aftale med ny rengøringsleverandør forudsætter et udbud af indsatsbaseret rengøring. Viborg Kommunes nuværende leverandør er opsagt, så en eventuel omlægning til udfaldskrav vil udfordre de tidsmæssige begrænsninger, som ligger implicit i udbudsreglerne. Udfald Ved en omlægning til udfaldskrav, vil det i høj grad være de større aktører på rengøringsmarkedet (især dem med sygehuserfaring), som vil kunne byde ind på opgaven. Det kunne desuden tale for en omlægning til udfaldskrav, at det ville give mulighed for et øget fokus på innovation og kvalitet i rengøringens udførelse. Indførelse af funktionskrav (som f. eks. DS/INSTA 800) i udbud kan give mere rum til nytænkning, når rengøring skal udføres. Men det kræver en solid indføring i standarden og et grundigt forarbejde, for funktionskravene bør under ingen omstændigheder formuleres for løse. Eksempelvis vil en formulering som lokalet skal fremstå pænt og rent efter rengøringens udførelse ikke kunne stå alene. Ved indførelse af DS/INSTA 800 bliver rengøringskvaliteten indiskutabel, og hele kvalitetsopfølgningen systematiseret i henhold til standarden. Endvidere er det muligt at stille krav om certificering af både rengøringsledere og - planlægningsfunktionen, således at rengøringsselskaberne kan dokumentere, at de ledelsesmæssige ressourcer er tilstede. Side 11 af 22

12 Blandt ulemperne ved en omlægning til DS/INSTA 800 er naturligvis opstartsomkostningerne ved en omlægning, den delvise begrænsning af markedet samt de krav, standarden stiller til kommunens egen organisation (vidensniveau/fortrolighed med standarden). Nedenfor udvalgte eksempler på andre kommuners valg af rengøringssystemer i tidens løb: Kommune Aabenraa Kommune Holstebro Kommune Silkeborg Kommune Roskilde Kommune Nordfyns Kommune Hedensted Kommune Svendborg Kommune Skanderborg Kommune Greve Kommune Sorø Kommune Hørsholm Kommune Randers Kommune Vejen Kommune Haderslev Kommune Rengøringssystem Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Udfaldsbaseret Programmeret rengøring Programmeret rengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Frekvensrengøring Side 12 af 22

13 Frekvensrengøring eller programmeret rengøring? Frekvensbaseret rengøring er en videreudvikling af den programmerede rengøring, som adskiller sig ved, at der i det enkelte lokale, eller for grupperinger i en eller flere lokaletyper, opstilles helt individuelle hyppigheder for alle de ønskede forskellige arbejdsoperationer og objekter/overflader. Frekvenserne kan fastlægges (og dermed også beregnes) fra én gang årligt til flere gange dagligt. I et sådant system kan det naturligvis være noget vanskeligere at overskue, med hvilken hyppighed den enkelte aktivitet skal udføres i det enkelte lokale og på det enkelte objekt, set i forhold til programmeret rengøring. Til gengæld giver systemet langt større muligheder for en bedre differentiering ift. de enkelte rengøringsopgaver, og således i den sidste ende en rengøringsaftale, der er mere gennemsigtig og kontrollerbar for både leverandør og de enkelte udbudte enheders brugere. Frekvensoversigt og rengøringsbeskrivelse kan sammen med ajourført tegningsmateriale, evt. farvelagt ift. frekvensprogram, vedlægges det materiale, der efter kontraktindgåelse tilgår den enkelte enheds kontaktperson (nuværende servicemanual), så den indkøbte rengøringsydelse er synlig og kendt i detaljen på hver enkelt enhed. Kravspecifikationsmateriale bør samlet set omfatte det, man med gode erfaringer anvender andre steder, herunder fx. i Holstebro Kommune; - Ajourført tegningsmateriale og lokaleoversigter farvelagt efter frekvenser (Eksempel vedlagt i bilag) - Frekvensoversigt (Se bilag) - Rengøringsbeskrivelse (Se bilag) Side 13 af 22

14 Udbudsform - begrænset eller offentligt udbud? Ved offentligt udbud forstås, at udbudsproceduren tilrettelægges således, at alle interesserede kan afgive tilbud. Ordregivende myndighed kan altså ikke begrænse antallet af tilbudsgivere på forhånd. Ved begrænset udbud opdeles udbuddet i 2 faser, en prækvalifikationsfase for udvælgelse af tilbudsgivere, og en efterfølgende fase, hvor udbudsmaterialet udsendes til de valgte tilbudsgivere, som afgiver tilbud på opgaven. Ud af de seneste 20 kommunale rengøringsudbud er 3 offentlige udbud og 17 begrænsede udbud; Kommune Bornholms Regionskommune Aabenraa Kommune Gladsaxe Kommune Varde Kommune Vordingborg Kommune Guldborgsund Kommune Favrskov Kommune Hedensted Kommune Svendborg Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune Fredensborg Kommune Randers Kommune Slagelse Kommune Herlev Kommune Langeland Kommune Vallensbæk Kommune Roskilde Kommune Kalundborg Kommune Greve Kommune Udbudsform Offentligt udbud Offentligt udbud Offentligt udbud Side 14 af 22

15 Anbefalinger Dansk Servicerådgivning anbefaler således: 1. At der under de givne omstændigheder udbydes et indsatsbaseret rengøringssystem 2. At der omlægges fra programmeret rengøring til frekvensrengøring 3. At der i fase 2 fastlægges et standard rengøringsniveau udtrykt ved kravspecifikation indeholdende; - en generel frekvensoversigt for hver af de forskellige typer af enheder (daginstitutioner, skoler, administration o.s.v.) (Dansk Servicerådgivning udarbejder forslag) - en generel rengøringsbeskrivelse for hver af de forskellige typer af enheder (daginstitutioner, skoler, administration o.s.v.) (Dansk Servicerådgivning udarbejder forslag) - ajourført tegningsmateriale/lokaleoversigter med tilføjelse af frekvenskode på alle lokaler (Dansk Servicerådgivning udarbejder forslag) 4. At det detaljerede materiale i form af frekvensoversigt, rengøringsbeskrivelse og tegninger som gøres tilgængeligt for hver eneste af de omfattede enheder. 5. At Viborg Kommune anvender udbudsformen begrænset udbud. Side 15 af 22

16 Bilag: Eksempel på frekvensrengøring FREKVENSOVERSIGT - RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. FREKVENSPROFIL 1 (F1) Bad Forrum v. toilet Hall Indgang Køkken Omklædning Toilet Vindfang Vindfang/garderobe FREKVENSPROFIL 2 (F2) Elevator Gang Garderobe Kantine Køkken Laboratorium Reception Spiserum Trappe Venterum FREKVENSPROFIL 3 (F3) Aktivitetsrum Biograf Byrådssal Ekspedition Forsendelse Gang Information Kontor Kopirum Læserum Mødelokale Operatørrum Ophold Personaleophold Samtalerum Trappe Værksted Udlån FREKVENSPROFIL 4 (F4) Arkiv Depot Teknikrum Tørrerum Værksted Bemærk: Lokaler, som ikke er direkte nævnt under de enkelte frekvenser, placeres, hvor disse rengøringsfrekvensmæssigt hører naturligt til. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den angivne frekvens på lokaleoversigterne samt på nærværende frekvensoversigt, vil det til enhver tid være frekvensen på lokaleoversigterne, som er den gældende. Side 16 af 22

17 INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - Frekvensprofil F1 F2 F3 F4 INVENTARRENGØRING (indtil 180 cm) Udluftning (hvis mulig) daglig daglig daglig 1 x mdl. Lys slukkes, døre/vinduer lukkes og evt. låses efter endt rengøring daglig daglig daglig 1 x mdl. Håndvaske med tilhørende armatur, spejl, hylde, fliser, dispenser etc. rengøres daglig daglig daglig 1 x mdl. Håndklædeark/-papir/-ruller, toiletpapir og sæbe opfyldes/suppleres daglig daglig daglig 1 x mdl. Anden sanitet (wc-kummer, urinaler) rengøres daglig Fliser og armaturer i baderum/toiletter renholdes daglig Køkkenvaske/stålvaske med tilhørende armatur, rist/si i vask, fliser etc. rengøres daglig daglig daglig 1 x mdl. Afkalkning af sanitære områder 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x årl. Askebægre, papirkurve og affaldsbeholdere tømmes/rengøres og evt. plastposer udskiftes. Affald bringes til container. daglig daglig daglig 1 x mdl. Frie bordflader og skuffemoduler, skrivebordplader m/tilbehør samt øvrige bordplader rengøres daglig daglig daglig 1 x mdl. Whiteboards og kridtrende rengøres daglig daglig daglig - Pletter på internt glas i vægge, skabslåger (udvendig) og døre fjernes incl. indgangspartier ind- og udvendig daglig daglig 1 x ugl. - Pletter på skabssider og hårde hvidevarer (udvendig) fjernes daglig daglig daglig 1 x mdl. Spindelvæv fjernes (op til 350 cm) daglig daglig daglig 1 x mdl. Frie flader på vindueskarme, vandrette vinduesrammer, vinduesplader og bundstykker rengøres daglig 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Side 17 af 22

18 INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - Frekvensprofil F1 F2 F3 F4 INVENTARRENGØRING (indtil 180 cm) Lavtsiddende/-nedhængte lamper, og bordlamper rengøres daglig 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Dørgreb rengøres og pletter på dørflader fjernes daglig 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Dørflader, gerigter og karme rengøres 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Knagerækker og åbne garderobeskabe rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Gelændere, vangere, balustre rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Frie flader/kanter på hylder, reoler, skabe, kabelkasser, elkontakter og brandsæt rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. Edb-udstyr inkl. tastatur, skærmdele og skærmglas samt overflader på kopimaskiner, overheadprojektorer regnemaskiner og øvrige kontormaskiner o.l. afstøves 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. - Telefoner aftørres på alle udvendige flader 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. - Paneler ved gulv rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Løst snavs på stolesæder fjernes daglig daglig daglig 1 x mdl. Polstrede møbler børstes/støvsuges 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x kvt. Sæde og ryg på stole rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x kvt. Renholdelse af vaskbare vægflader successivt successivt successivt successivt Kanter på billeder og opslagstavler rengøres 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Billeder mm. rengøres/pudses 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Bord- og stoleben rengøres 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Udluftningsriste rengøres 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x mdl. 1 x kvt. Radiatorer rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. 1 x kvt. Øvrigt løst og fast inventar (indtil nåhøjde ca. 1,8 meter) rengøres 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. 1 x mdl. Side 18 af 22

19 INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - Frekvensprofil F1 F2 F3 F4 GULVRENGØRING HÅRDE GULVE Let gulvrengøring - 3 x ugl. 4 x ugl. - Grundig gulvrengøring 5 x ugl. 2 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. TÆPPEBELAGTE GULVE Let gulvrengøring - 3 x ugl. 4 x ugl. - Grundig gulvrengøring 5 x ugl. 2 x ugl. 1 x ugl. 1 x ugl. Pletfjerning successivt successivt successivt successivt MÅTTER 5 x ugl. 5 x ugl. 5 x ugl. 1 x ugl. PERIODISK RENGØRING Højtsiddende lamper, armaturer og udluftningsriste rengøres (mellem 1,8 meter og op til ca. 3,0 meter) 1 x mdl. 1 x kvt. 1 x kvt. 1 x årl. Indvendige vinduesrammer og -sprosser rengøres (op til ca. 3,0 meter) 1 x mdl. 1 x kvt. 1 x kvt. 1 x årl. Støvsugning af persienner/lamelgardiner 1 x mdl. 1 x kvt.. 1 x kvt. 1 x årl. Højtsiddende rør, kanter og flader, m.m. rengøres (mellem 1,8 meter og op til ca. 3,0 meter) 1 x mdl. 1 x kvt. 1 x kvt. 1 x årl. Side 19 af 22

20 GULVRENGØRINGSMETODER: HÅRDE GULVE: INSTRUKTION RENGØRINGSSERVICE ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - BASISYDELSER - LET - STØVSUGNING/TØRMOPNING OG PLETFJERNING 1. Støvsugning eller tørmopning for fjernelse af synligt løst snavs på hele gulvarealet. 2. Fastsiddende pletter fjernes. GRUNDIG - STØVSUGNING/TØRMOPNING OG GRUNDIG GULVVASK (MED IBLØDSÆTNING OG BEARBEJDNING) 1. Støvsugning eller tørmopning af hele gulvet for fjernelse af løst snavs. 2. Fladmoppen dyppes i rengøringsvand (vand med relevant middel) a. Rengøringsvand fordeles på hele gulvet (selvvirke) b. Hele gulvet bearbejdes i relevant omfang for fjernelse af fladesnavs og fastsiddende pletter m.m. c. Det snavsede rengøringsvand på hele gulvet tørres op med ren fladmoppe. Dette vil sige bearbejdning af hele gulvet med minimum 4 metoder - 1 tør og 3 våde metoder. 3. I forbindelse med grundig gulvvask udføres 1 x ugl. rengøring af løst monteret gulvriste (begge sider) med tilhørende synlige del af afløb. Ovenstående kan hvor det er relevant erstattes af vask med gulvvaskemaskine samt kantvask. TÆPPEBELAGTE GULVE: LET - STØVSUGNING 1. Opsamle affald som ikke kan opsuges af støvsuger. 2. Støvsugning for fjernelse af synligt løst snavs på frie flader GRUNDIG - STØVSUGNING 1. Opsamle affald som ikke kan opsuges af støvsuger. 2. Grundig støvsugning af hele gulvarealet. MÅTTER: Måtter renholdes ved støvsugning eller rystes/bankes og kanter rengøres. Der rengøres under måtten. GENERELT: Hvor køreplader/køreunderlag og lignende forekommer vaskes disse i forbindelse med grundig gulvrengøring. Side 20 af 22

21 INSTRUKTION ADMINISTRATION OG BIBLIOTEK MV. - INSTRUKTIONER OG DEFINITIONER - Instruktioner for serviceopgavernes udførelse: Alle serviceopgaver skal udføres under størst mulig hensyntagen til almindelige leverandør- og producentanvisninger, samt til opnåelse af den bedst mulige kvalitet samtidig med mindst mulig miljøbelastning, inkl. arbejdsmiljø for servicemedarbejderne. De valgte metoder skal ligeledes virke mindst muligt nedslidende på de overflader/emner der skal rengøres. Alle serviceopgaver skal udføres under hensyntagen til de til enhver tid gældende vejledninger eller påbud fra myndigheder og branchesikkerhedsråd. Serviceopgaver der ikke udføres: Følgende er ikke indeholdt i rengørings-og vinduespoleringsopgaven, med mindre andet fremgår af kalkulationsoplysningerne: Oprydning af diverse borde, skabe, skranke og lignende samt sætte inventar på plads. Rydde borde, vindueskarme, hylder, reoler, garderober samt oven på skabe. Indvendig rengøring af skabe, skuffer og lignende. Oprydning og indsamling af service. Renholdelse/opvask af service, løst køkkenudstyr/-inventar Opstoling Fjerne/bortskaffe grovaffald, stort og/eller tungt affald, hvis det ikke er placeret i affaldsbeholdere. Renholdelse af personlig lokaleudsmykning. Blomsterpasning og -vanding. Fjernelse af ledninger og andre løse effekter, så som tasker, skiftesko, papkasser, materialer og lignende fra gulvarealer. Teknisk renhold af alle former for teknisk udstyr og apparatur eller dele heraf, dog eksklusive edb-udstyr inkl. tastatur, mus, skærmdele og skærmglas samt overflader på telefoner, kopimaskiner, overheadprojektorer regnemaskiner og øvrige kontormaskiner o.l. som afstøves. Definitioner: Affald: Fastsiddende pletter: Fladesnavs: Frie flader: uden at Løst snavs: Rengøres: Urenheder, der kan samles op. Eksempelvis papirstumper, blade, cigaretskod m.m. Fastsiddende urenheder, som ikke skyldes skade eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse på afgrænsede områder af en overflade. Eksempelvis fedt, fingeraftryk, olie, snavsede skridmærker, vandpletter, kalk, rust, kaffepletter. Fastsiddende urenheder, som ikke skyldes skade eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse på afgrænsede områder af en overflade (det vil sige sammenhængende urenheder på et større areal) Eksempelvis ophobet eller nedtrådt snavs, plejemidler, kalkog rustbelægninger og lignende. Ved frie flader forstås umiddelbart tilgængelige flader, hvor der kan udføres rengøring flytte objekter. Ved løst snavs forstås urenheder eller spild, som ikke har hæftet sig til overfladen. Eks: -Aske, grus, hår, insekter, spindelvæv, krummer, støv m.m. (tørt) -Pløre, væske, snesjap m.m. (flydende) Med rengøres menes, at emnet efter udført rengøring skal fremstå synsmæssigt og hygiejnisk rent under hensyntagen til lokale- og inventartype, samt til objektets/overfladens type og beskaffenhed. Side 21 af 22

22 Bilag: Eksempel på tegning Side 22 af 22

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Papirkurve og madameposer rengøres/tømmes og evt. plastposer udskiftes, affald bringes til container borde Lavt hængende lamper Dørgreb og pletter ved disse aftørres Pletter på internt glas

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION PROFIL (F1) Toilet Klinikområder FREKVENSOVERSIGT RENGØRINGSSERVICE PROFIL (F2) PROFIL (F3) PROFIL (F4) Venteværelse Kontorer Mødelokaler Personalerum PROFIL 5 (F5) Bemærk: Lokaler, som ikke er direkte

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1, affald bringes til container borde Lavt hængende lamper Dørgreb og pletter ved disse aftørres Pletter på internt glas i vægge og døre fjernes - inkl. indgangspartier ind - og udvendig Håndvaske/stålvaske

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Papirkurve, madameposer og affaldsbeholdere /tømmes og evt. plastposer og kontakter afstøves/-aftørres Gelændere Dørgreb og pletter på

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Papirkurve og madameposer rengøres/tømmes og evt. plastposer udskiftes Vindueskarme, lavthængende lamper og kontakter afstøves/-aftørres

Læs mere

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar:

FREKVENS 1. Daglig rengøring Ugentlig rengøring Periodisk rengøring Inventar: FREKVENS 1 Papirkurve rengøres/tømmes og evt. plastposer udskiftes, affald bringes til comtainer borde Lavthængende lamper Dørgreb og pletter ved disse aftørres Pletter på internt glas i vægge og døre

Læs mere

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800

DS-INSTA 800. Formål med INSTA 800 DS-INSTA 800 Kontrakter på kvalitetsbaserede ydelser Udarbejedet af Britta Hansen 12.12.06 Dansk Cleaning Service København lufthavn syd 2791 Dragør Formål med INSTA 800 Formålet med INSTA 800 er at beskrive

Læs mere

Arbejdsplaner & personlig planlægning

Arbejdsplaner & personlig planlægning Arbejdsplaner & personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser

Kvalitetsledelse af jeres rengøringsydelser Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsrengøring på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kom godt i gang med standarder Kvalitetsledelse

Læs mere

Rengøringsplanlægning:

Rengøringsplanlægning: Rengøringsplanlægning: Indholdsfortegnelse: Hvad er en arbejdsplanlægning... 2 Omlægning af arbejdet... 3 Tidsberegning - hvordan fastsættes tiden... 3 opmåling... 4 rengøringsstandard... 5 lokaletype,

Læs mere

Oplæg til fastlæggelse af rengøringssystemer og -forudsætninger

Oplæg til fastlæggelse af rengøringssystemer og -forudsætninger Oplæg til fastlæggelse af rengøringssystemer og -forudsætninger Foruden Renhedsgradssystemet som Ringsted Kommune anvender i dag, har Dansk Servicekonsulent beskrevet to yderligere systemer som følger

Læs mere

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014 Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 04 efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 45 del 0 Rapport over intern ekstern audit på Amager Hospital Indhold. Resultatskema af intern ekstern audit.

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

Bilag 1. Tilbudsliste drift af toiletter. Tilbudsgiver: Dato: Tilbudsgivers underskrift:

Bilag 1. Tilbudsliste drift af toiletter. Tilbudsgiver: Dato: Tilbudsgivers underskrift: Tilbudsliste drift af toiletter Bilag 1 Tilbudsgiver: Årligt vederlag rengøring (jf. det beskrevne arbejde i rengøringsprogrammet bilag 6). Alle beløb for rengøring og bortskaffelse af affald beregnes

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Rengøringsmanual. Januar 2015. Side 1 af 17. Bilag 5, Rengøringsmanual

Rengøringsmanual. Januar 2015. Side 1 af 17. Bilag 5, Rengøringsmanual Rengøringsmanual Januar 2015 Bilag 5, Rengøringsmanual Side 1 af 17 1 HVEM HAR ANSVARET FOR RENGØRINGSAFTALEN? Det er Vej- og Ejendomscenter, der for Ringsted Kommune har det overordnede ansvar for leverandøraftalen

Læs mere

TILBUDSRUNDE RENGØRING

TILBUDSRUNDE RENGØRING VUC Lyngby Oktober 2015 TILBUDSRUNDE RENGØRING Tilbudsbeskrivelse for rengøring ved VUC Lyngby Indhold Generelle forhold vedrørende tilbudsrunden... 2 Tavshedspligt og åbning af tilbuddene... 2 Tilbudsfrist...

Læs mere

Side 1 af 25. Leveringsaftalebilag 4. Kundens opgavebeskrivelse

Side 1 af 25. Leveringsaftalebilag 4. Kundens opgavebeskrivelse Side 1 af 25 Leveringsaftalebilag 4 Kundens opgavebeskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 af 25 1. Vejledning... 3 2. Anvendte rengøringstekniske definitioner... 3 3. Opgavebeskrivelsens overordnede omfang

Læs mere

Arbejdsplaner og personlig planlægning

Arbejdsplaner og personlig planlægning Arbejdsplaner og personlig planlægning Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet giver et indblik i planlægningen af en rengøringsassistents arbejdsdag. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

ServiceManual November 2015

ServiceManual November 2015 ServiceManual November 2015 Om ServiceAftalen i Fredensborg Kommune HVEM HAR ANSVARET FOR RENGØRINGSAFTALEN? Det er Kommunale Ejendomme, der har det overordnede ansvar for at der er det fornødne grundlag

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE (AS) RENGØRING AF CIVICA S AFD HUNDERUPPARKEN SKOVSBOVÆNGET 5230 ODENSE M

ARBEJDSBESKRIVELSE (AS) RENGØRING AF CIVICA S AFD HUNDERUPPARKEN SKOVSBOVÆNGET 5230 ODENSE M ARBEJDSBESKRIVELSE (AS) RENGØRING AF CIVICA S AFD. 10 - HUNDERUPPARKEN SKOVSBOVÆNGET 5230 ODENSE M Revideret d. 8.6.2016 Arbejdsbeskrivelse for af 18 opgange, 1 vaskeri, 1 selskabslokale og 1 bestyrelseslokale:

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens hospitaler Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej nr. 50

Læs mere

Kvalitet i rengøring SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Sonja Jakobsen, AMU-Fyn Jette Nissen, ZBC December 2015

Kvalitet i rengøring SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Sonja Jakobsen, AMU-Fyn Jette Nissen, ZBC December 2015 SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Sonja Jakobsen, AMU-Fyn Jette Nissen, ZBC December 2015 Undervisningsministeriet (December 2015). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10

Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Hovedrapport Ekstern Audit Rengøringskvalitet og hygiejne Region Hovedstaden Hospitaler Efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 2451 del 10 Indhold 1. Introduktion. 2. Rammer for auditeringen. 2.1 Tidsrum

Læs mere

Region Syddanmark. Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10. Afrapportering 1. rapport 2014

Region Syddanmark. Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10. Afrapportering 1. rapport 2014 Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10 Afrapportering 1. rapport 2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse Rapportopdeling... 4 Rapport... 4 Bilagsoversigt... 4 1. Rapport del 1...

Læs mere

Lærerværelse:Emma Nielsen

Lærerværelse:Emma Nielsen Lærerværelse:Emma Nielsen Lister i vinduer tørres af Lamper og el lister tørres af Reol tømmes og tørres af (vask gulv under) Borde tørres af Computer tørres af Pudse vinduer indvendigt Fod lister tørres

Læs mere

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS

Odense Universitetshospital/Svendborg. Ekstraordinær kontrol Januar Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS Odense Universitetshospital/Svendborg Ekstraordinær kontrol Januar 2016 Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10 Afrapportering Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3

Læs mere

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital

Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Hovedrapport Ekstern Audit 2016 Regions Hovedstadens Psykiatriske Hospital Rengøring- og hygiejnekvalitet Efter standarderne DS INSTA 800 og DS 2451-10 Udarbejdet af Danish Consulting Service Banemarksvej

Læs mere

TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse

TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse R80 TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse Toiletbygninger er konstruktioner af træ, glasfiber mursten eller metal indeholdende toiletter og evt., pusleborde, bade og andre faciliteter, der

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder Rengøring og arbejdsmiljø i billeder Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med dette hæfte informere og oplyse om de grundlæggende arbejdsmiljøforhold i form af billeder og

Læs mere

Elementbeskrivelser toiletrenhold

Elementbeskrivelser toiletrenhold Vejdirektoratet, Driftsområdet Side 1 af 5 Elementbeskrivelser toiletrenhold Element Indvendigt toiletrenhold Tømningsfaciliteter til toiletter i bus Tømningsfaciliteter til toiletter i campingvogn Tømning

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 3. udgave 2011-03-14 Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality System for establishing and assessing cleaning quality DS/INSTA

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Metoder R E N G Ø R I N G S H Å N D B O G O G M E T O D E B E S K R I V E L S E F O R M E D A R B E J D E R E I S O R T T I L H V I D T

Metoder R E N G Ø R I N G S H Å N D B O G O G M E T O D E B E S K R I V E L S E F O R M E D A R B E J D E R E I S O R T T I L H V I D T Metoder R E N G Ø R I N G S H Å N D B O G O G M E T O D E B E S K R I V E L S E F O R M E D A R B E J D E R E I S O R T T I L H V I D T Introduktion 2 Denne håndbog er udarbejdet af Driftsafdelingen i

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Kolding Sygehus.

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Kolding Sygehus. Sygehus Lillebælt Vejle Sygehus Kabbeltoft 25 7100 Vejle Att.: Martin Fejring 6. februar 2013 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Kolding Sygehus. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM 12. maj 2010 914700\146558\10105406.doc Side

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange

Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Vibeke Bang Olsen Januar 2014 Undervisningsministeriet (januar 2014). Materialet er udviklet af Serviceerhvervenes

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte

Praktisk hjælp og støtte og støtte Ydelsestype og støtte Ydelsens Serviceloven 83, stk.1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Pjece om god rengøring i pleje- og ældreboliger. Ældre KViK. til KViKKE medarbejdere

Pjece om god rengøring i pleje- og ældreboliger. Ældre KViK. til KViKKE medarbejdere Marts 2012 Pjece om god rengøring i pleje- og ældreboliger F O A F A G O G A R B E J D E Ældre KViK til KViKKE medarbejdere Kravspecifikation og Vejledning for infektionshygiejnisk Kvalitetsrengøring i

Læs mere

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet

Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Dansk standard DS/INSTA 800 2. udgave 2006-03-13 COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR OR Rengøringskvalitet System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet Cleaning quality Measuring system

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Aftørres med våd klud, aftørres derefter med tør klud.

Aftørres med våd klud, aftørres derefter med tør klud. Hvad menes med Afstøves. Aftørres. Afvaskes. Edb-udstyr (incl. tastatur og skærm) afstøves. Gulvvask med optørring. Gulve under måtter. Gulve under flytbare reoler. Gulvet under flytbare legekasser. Håndklædepapir,

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

RENGØRINGSANALYSE. Marts 2009

RENGØRINGSANALYSE. Marts 2009 RENGØRINGSANALYSE Marts 2009 Randers Kommune Leveringssted: Laksetorvet 8900 Randers C Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Baggrund... 3 Opgavebeskrivelse...3 Forløb... 3 Fremsendelsestidspunkt...

Læs mere

Professionel rengøring og serviceydelser

Professionel rengøring og serviceydelser Professionel rengøring og serviceydelser Hvad kan vi tilbyde? Renice service er et rengøringsfirma der tilbyder serviceydelser til alle former for virksomheder. Vores kunder skal opleve os som en stabil,

Læs mere

KL Udbud af rengøring og vinduespolering

KL Udbud af rengøring og vinduespolering Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse KL Udbud af rengøring og vinduespolering København den 25. september 2003 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning og udbudsbetingelser... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen

Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen Funktionsudbud - erfaringer v/ afdelingschef Lars Olaf Larsen P-Hus Randers Regionshospital Hobro Tinglysningsret Ørstedskolen Rudkøbing Frederikshavn Byskole Frederikshavn Byskole Vildbjerg Skole Erfaring

Læs mere

Evaluering af rengøringsudbud

Evaluering af rengøringsudbud Evaluering af rengøringsudbud Indhold Hovedresultater... Undersøgelsens besvarelser... Oplevelse af rengøringsstandard... Status for rengøringsplaner, mærkater og kvalitetsrapporter... 5 Tid på samarbejde

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem.

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 2.2.1 Praktiske opgaver Indsats med henblik på at sikre/udføre praktiske opgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social Service 83 Hvem

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro.

Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på Regionshospitalet Holstebro. Lægårdvej 12 7500 Att.: Martin S. Johansen. 26. maj 2014 Vedr. Kvalitetskontrol af rengøringen på. Under henvisning til aftale fremsendes hermed en skriftlig sammenfatning af ovennævnte kvalitetskontrol,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp

Ydelsesbeskrivelse. for. Praktisk hjælp Ydelsesbeskrivelse for Praktisk hjælp 2010 Forord...3 Visitation...3 Rengøring...4 Tøjvask...6 Indkøbsordning...7 Ydelser...8 Øvrige opgaver...8 Fleksibel hjemmehjælp...9 Forord Praktisk hjælp skal gives

Læs mere

INSTA 800 RAPPORT V-ADM-FR9 Administrationen - Frederiksgade 9 (20-03-2015)

INSTA 800 RAPPORT V-ADM-FR9 Administrationen - Frederiksgade 9 (20-03-2015) KUNDE STIKPRØVE LOKALER V-ADM-FR9 Administrationen - Fr Frederiksgade 9 4690 Haslev TIDSPUNKT SKEMA 20-03-2015 06:00 20-03-2015 09:16 150318 07: INSTA800 Kontrol AQL 4,0% AC 3 LOKALER TEK.GODK AFVIST 32

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte

Praktisk hjælp og støtte og støtte Ydelsestype og støtte Ydelsens Serviceloven 83, stk.1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller.

Forvaltning af aftalen varetages af Teknik og Drift med bistand af ServiceConsult som ekstern controller. Notat Rengøring og vinduespolering i Allerød Kommune Rengøring og vinduespolering på de kommunale lokaliteter 1, har siden den 1. november 2015 været udført af Forenede Service A/S. Baggrunden for aftalen

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER

STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER STANDARD FOR MALERBEHANDLINGER OG FARVER Side 1 af 14 DTU Standard for malerbehandlinger og farver Version 3.0 - Juli 2017 Udarbejdet af: Udgivet af: Ansvarlig: Rekvireres:, Bygningssektionen Synne Remvig

Læs mere

Beskrivelse af kontrolskema for rengøring for Sygehus Vendsyssel - Udgave 01/01-2014

Beskrivelse af kontrolskema for rengøring for Sygehus Vendsyssel - Udgave 01/01-2014 Lokaletyper med kvalitetsniveau, hygiejneniveau og rengøringsinstruktion Reng inst Hygiejne niveau 5 og Kvalitetsniveau 5 5.01 Fødestue, Præmaturstue og Kuvøsestue 5.02 Intensivstue efter udskrivning og

Læs mere

Værdighedspolitikker for ældreplejen

Værdighedspolitikker for ældreplejen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundheds- og ældreministeren T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til samtlige kommuner Dato: 22. december 2015 Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

INSTA 800 RAPPORT 301 000 VESTSKOLEN afd. Vibeeng (20-03-2015)

INSTA 800 RAPPORT 301 000 VESTSKOLEN afd. Vibeeng (20-03-2015) KUNDE STIKPRØVE LOKALER 301 000 VESTSKOLEN afd. Vib Vibeeng Alle 2 4690 Haslev TIDSPUNKT SKEMA 20-03-2015 06:00 20-03-2015 09:16 150318 07: INSTA800 Kontrol AQL 4,0% AC 3 LOKALER TEK.GODK AFVIST 32 - (207)

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Syddanmark. Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS Afrapportering 2. rapport 2015

Region Syddanmark. Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS Afrapportering 2. rapport 2015 Kvalitetssikring af rengøringen efter DS/INSTA 800 og DS 2451-10 Afrapportering 2. rapport 2015 Side 1 af 58 Indholdsfortegnelse Rapportopdeling... 5 Rapport... 5 Bilagsoversigt... 5 Rapport del 1: Ledelsesresumé...

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Inventarrengøring. Gulvrengøring. Vinduespolering

Inventarrengøring. Gulvrengøring. Vinduespolering Lokation: Tåstrupmøllevej 5 Bilag A Selskab: Service Areal m 2 : 1443 Antal toiletter: 7 Antal baderum/brusere: 11 tilgængelige arbejdsflader. 5/u 5/u 5/u 5/u samt vægge omkring lyskontakter 5/u 5/u 5/u

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere