Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet"

Transkript

1 Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet Nedenstående mainstreamede tiltag bidrager udover forsvarets øvrige tiltag og politik til at styrke og fremme hhv. ligebehandling og mangfoldighed i forsvaret. Tiltagene, der jf. handlingsplanen, belyses ift. kvinder og etniske minoriteter, er inddelt i fire sammenhængende forhold, som 1) forsvaret anser for vigtige fokusområder og som 2) udgør målparametre for forsvarets samlede indsats 1 : 1) Rekruttering 2) Arbejdspladsen: Trivsel og karriere 3) Udvikling og empiri 4) Internationalt samarbejde 1) Rekruttering: Særligt for kvinder: Forsvarets rekrutteringsmesser og kampagner: Når forsvaret gennemfører rekrutteringskampagner og udarbejder oplysningsmateriale, bliver kvinder tænkt ind som en del af målgruppen. Når Forsvarets rekruttering (RA2) entrerer med diverse reklamebureauer i den forbindelse fremgår det således eksplicit, at det færdige produkt har begge køn som sin målgruppe. Det afspejler sig bl.a. i billedvalg, medievalg og budskaber, således at forsvaret præsenteres som en arbejdsplads for både kvinder og mænd. Internetside: Forsvaret har oprettet en særlig internetside med information om forsvaret for kvinder 2. 1 Som beskrevet i handlingsplanen. 2 Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 1

2 Kvinder til stede: På Forsvarets Dag, som sessionen hedder nu, skal der gerne være tjenstgørende kvinder tilstede da de ofte bedre kan besvare de unge kvinders spørgsmål. Orienteringsdag for kvinder: Forsvaret har en særlig inspirationsdag udelukkende for kvinder. Den afholdes 2-3 gange om året fem forskellige steder i Danmark 3. Videointerview: Der er udarbejdet forskellige videoindslag, der som inspiration og information viser interview med kvinder i forsvaret 4. Informationsmateriale: Forsvaret har lavet særlige brochurer, der henvender sig specifikt til kvinder 5. 2 gange årligt sendes en brochure om forsvarets uddannelser til alle kvinder der er fyldt 18 år. Anden kommunikation: Via intern og ekstern portrættering af kvinder ansat i forsvaret 6 Kønsneutral udvælgelse til internationale operationer (INTOPS): Under sammensætningen af INTOPS og udstikning i forbindelse med disse processer, foretages der bevidst ikke en decideret køns- og kvoteprioritering. Der udvælges i tråd med forsvarets minoritetsneutrale tilgang efter princippet: bedst egnet til jobbet. Udstikkerne forsøger til enhver tid at planlægge INTOPS udsendelser ligeligt blandt personellet, således også kvindeligt personel. Som nævnt i afsnittet om Måltal for kvinder og etniske minoriteter i forsvaret sker der en ligelig udvælgelse ift. hvor mange kvinder der er i forsvaret. Særligt for etniske minoriteter: 3 Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 4 Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 5 Den kan downloades på følgende internetlink: 6 Som beskrevet i handlingsplanen. 2

3 Taking the lead: Forsvaret deltager i projektet Taking the Lead, der er et samarbejdsprogram mellem foreninger, myndigheder, fonde og virksomheder om - blandt nydanske unge i alderen år - at skabe aktive medborgere og rollemodeller i Danmark 7. Forsvarets rekrutteringsmesser Rekrutteringsmateriale: Forsvaret har udarbejdet læsevenligt rekrutteringsmateriale for grupper der ikke måtte være vant til at søge job i forsvaret eller er usikre på, hvorledes man skriver en ansøgning til forsvaret. Information vedr. statsborgerskab: Forsvaret har undersøgt og opstillet de juridiske bindinger og muligheder ift. ansættelse af borgere, der ikke har dansk statsborgerskab. Det gøres, da det kan være kriminelt for flere etniske minoriteter at arbejde for et andet lands forsvar. Ansættelsesprocedure for ansættelse af medarbejdere uden dansk statsborgerskab: Forsvaret har udarbejdet en særlig procedurebeskrivelse for ansættelse og udsendelse af personer med andet statsborgerskab end dansk. Anden kommunikation: Via intern og ekstern portrættering af etniske minoriteter ansat i forsvaret 8 Medlemskab og rekruttering via foreningen Nydansker: Forsvaret er medlem af Foreningen Nydansker 9 og har herigennem bl.a. mulighed for rådgivning og videndeling i udviklingen af mangfoldighedsinitiativer. Qua 7 Man kan læse mere on Taking the Lead på følgende internetlink: 8 Som beskrevet i handlingsplanen. 9 Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Formålet med foreningen er at nedbryde barriererne mellem nydanskerne og arbejdsmarkedet. Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 3

4 medlemskabet annoncere forsvaret, udover de gængse annonceringskanaler, relevante civile stillinger i forsvaret på foreningens hjemmeside. Det sker via en skrivelse om forsvaret, således at deres medlemmer nemt og hurtigt kan få indsigt i forsvaret. Med til skrivelsen hører et link til aktuelle stillinger i forsvaret. Foreningen sørger i tillæg hertil for, at forsvarets stillingsopslag når ud til en lang række etniske foreninger. Forsvaret søger via denne rekrutteringskanal 1) at nå ud til potentielle etniske ansøgere, der muligvis ikke har set forsvarets opslag i aviser eller andre nyhedsmedier og 2) at sende et signal om at forsvaret er for alle. 2) Arbejdspladsen: arbejdsmiljø og faglig udvikling Kvinder og etniske minoriteter: Tiltag mod krænkende adfærd: Organisationen af personlige rådgivere i forsvaret arbejder med henblik på at forebygge og om muligt helt at stoppe krænkende adfærd i forsvaret. Som konsekvens heraf er målet også at bl.a. allerede ansatte kvinder og etniske minoriteter forbliver i forsvaret 10. FOKUS kompetence og bedømmelsessystem: FOKUS er forsvarets nuværende kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem, der er taget i brug ved alle myndigheder i forsvaret den Det skal på sigt omfatte alle fastansatte medarbejdere og er derfor udviklet i tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper. Det er et køns-, etnicitetets-, alders og seksualitetsneutralt system, der understøtter kompetenceudviklingen af den enkelte ansatte i forsvaret. Arbejdsklimamåling AKM: AKM er forsvarets system til måling og udvikling af arbejdsklimaet i forsvarets enheder og erstatter den psykiske del af arbejdspladsvurderingerne (APV). Med bestemmelserne der trådte i kraft 1. januar 2009, er det besluttet, at alle enheder ved Forsvaret skal foretage en 10 Man kan læse mere om KA-rådgiverne på følgende intranetlink: 4

5 AKM-måling hvert andet år. AKM kan bl.a. være med til at identificere de behov og ønsker, den enkelte medarbejder måtte have i enheden, og giver desuden både arbejdsplads og medarbejdere mulighed for at identificere og handle på potentielle problemer, før det er for sent. Ved at sætte fokus på arbejdsklimaet i enheden gennem målingens resultater, kan man skabe højere tilfredshed og motivation blandt medarbejderne, ligesom man gennem styrket ledelse og samarbejde kan optimere kvaliteten i opgaveløsningen. Ledelsen er pålagt at evaluere og følge op på de lokale opgørelser, og med til de lokale rapporter og svarfordelingen følger en vejledning til den lokale chef om, hvordan hun/han kan følge op på positive og negative forhold i svarene. Specifikt ift. ligebehandling og mangfoldighed måles der samlet og kønsfordelt på følgende parametre: 1) 'Vores arbejdsindsats anerkendes uafhængig af køn, alder, baggrund, m.m.' : Samarbejde. 2) 'Alle behandles lige respektfuldt uanset køn, alder, baggrund m.m.'. 11 Oversigt over religiøse helligdage: I Danmark er det stadfæstet ved lov, at de dage der i Folkekirken fastsættes som helligdage, er arbejdsfri. Forsvaret har valgt at sætte fokus på og for så vidt muligt efterkomme ønsker om fridage ift. andre trosretninger. Såfremt det kan indpasses i tjenesten, skal medarbejdere, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken, have fri på de dag, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage, idet den enkelte selv betaler for fridage. For værnepligtige der tilhørere andre trossamfund end Folkekirken vil der, i den udstrækning tjenesten tillader det, kunne meddeles orlov/tjenstefrihed efter ansøgning. Forsvaret udarbejder i slutningen af hvert år en kalenderoversigt over helligdage for to af de største religioner Jødedommen og Islam 12. Kalenderoversigten fremsendes til myndighederne i forsvaret Man kan læse nærmere om AKM på følgende intranetside: (I AKM 2010 af fremgår det, at langt størstedelen af både kvinder og mænd i forsvaret føler, at man ift. samarbejde anerkendes uafhængig af køn, alder, baggrund, m.m., og at man ift. det sociale miljø behandles lige respektfuldt uanset køn, alder, baggrund m.m.' ) 12 Fastættelsen af de årlig helligdage sker i samarbejde med Det Mosaiske Trossamfund og Det Islamiske Trossamfund. 13 Kilde: Forsvarskommandobefaling nr.: fra den

6 Ledelsesevaluering: Forsvarets ledelsesevaluering fungerer i sammenhæng med FOKUS. Der vil også skulle foregå ledelsesevaluering som en styrkelse af forsvarets ledelsesgrundlag. Arbejdet med aktivt at udvikle ledelsesindsatsen i forsvarets lokale myndigheder skal hertil øge ligebehandling og mangfoldighed ved at understøtte målet om via medarbejdernes trivsel og effektivitet ved at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, blandt andet gennem systematisk anvendelse af evaluerings- og opfølgningsværktøjer. De afledte effekter af god ledelse vil være øget arbejdsmotivation og mindsket sygefravær samt evnen til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. De målbare effekter af ledelsesevaluering vil kunne registreres på, om medarbejderne og lederne oplever, at ledelse tages alvorligt og håndteres på en konstruktiv måde. Ansatte under socialt kapitel: Myndigheder under Forsvarskommandoen har pt. en kvote fastsat af Beskæftigelsesministeriet på 350 ansatte under socialt kapitel. Ultimo 2009 havde myndighederne under Forsvarskommandoen i alt 588 ansatte under socialt kapitel. Fordelingen er hertil 535 ansatte i fleksjob, 19 ansatte i løntilskudsordningen samt 34 ansatte i skånejob og øvrige ordninger. Feltrationer uden svinekød Feltrationer for vegetarer Barselskontoret: Der ydes rådgivning til kvinder og mænd ifm. barsel. Barselskontoret har endvidere for at tilgodese begge køn udarbejdet lettilgængeligt materiale samt foldere specifikt til både mænd og kvinder med de seneste regler for barsel 14. Særligt for kvinder: 14 Man kan læse nærmere om barselskontoret på følgende intranetsti: 6

7 Reinterview for kvinder der afgår fra basisuddannelserne: Kvinder der afgår fra de militære basisuddannelser i forsvaret interviewes af en psykolog ift. afdækning af årsagerne til afgang. Det sker for at afdække de reelle årsager til afgang 15. Det bruges til at forbedre uddannelserne og afdække evt. problemer. 3) Udvikling og empiri Kvinder og etniske minoriteter: Reinterviews for medarbejdere: For at forbedre forsvaret som arbejdsplads interviewes ansatte, der uforudset afgår fra deres stilling. Ordningen søger endvidere at afdække hvilke incitamenter, der kunne få de fratrædende til at vende tilbage til forsvaret. Endelig er undersøgelsen anvendt til at indhente de fratrædendes råd til bedre fastholdelse. Mangfoldighedsnetværk: Jf. handlingsplanen har Personelpolitiksektionen oprettet et internt mangfoldighedsnetværk af relevante ressource og videnspersoner i forsvaret. Netværket skal bidrage til videndeling, sparring og fokus ift. ligebehandling og mangfoldighed. Personelstrategisektionen: Oprettelsen af ligebehandling og mangfoldighed som et selvstændigt politikområde i Personelstrategisektionen (PSA1) er et tiltag i sig selv og udtryk for, at man mainstreamer politikarbejdet på området i både national og international sammenhæng. KA1 dialogværktøj med myndighedschefer: Jf. handlingsplanen har koordinationssektionen (KA1) i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) indført mangfoldighed og ligebehandling som selvstændige punkter i deres opfølgningssamtaler med chefer i forsvarets myndigheder. Det gøres for at 15 Eksempelvis har den seneste analyse 01. juli 2010 påvist, at der ikke blandt årsagerne til afgang er tale om problemer med kønsdiskriminering på uddannelserne, men at afgangen generelt har at gøre med, at de fysiske forhold var for svære for de kvinder, der afgår. 7

8 skabe fokus samt at få en status på, hvorledes chefen ser på ligebehandling og mangfoldighed. Underudvalget for Personelpolitik og ligebehandling (UPERLIB): Dette udvalg bestående af repræsentanter fra fagforeninger og forsvaret selv har gennem en årrække medvirket til udviklingen af forsvarets personelpolitik på området. Forsvarskommandoens handlingsplaner for ligebehandling og mangfoldighed: Forsvaret udarbejder handlingsplaner med et tidsperspektiv på 2-3 år. 4) Internationalt samarbejde: Særligt ift. kønsperspektiver: NATO samarbejde: Herunder aktiv deltagelse i: o 1) NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP). o 2) Arbejdsgruppen for rettigheder vedrørende Lesbian, Gay, Bisexuals, Transsexuals (LGBT). Resolution 1325: Som nævnt i handlingsplanen er resolution 1325 vedtaget for NATO-landene mhp. at tilsikre sikkerhed for kvinder samt lige muligheder for faglig udvikling - med særligt fokus på missionsområderne. Forsvaret arbejder med implementering af resolutionen i en række sammenhænge. Den overordnede tilgang er: o Hensynet til kvinder og børn i missionsområderne både i relation til beskyttelse og inddragelse er væsentlige elementer i en sammenhængende tilgang til missionen. Kønsperspektivet hænger snævert sammen med øvrige kulturelt betingede hensyn, som danske 8

9 styrker må tage i missionsområderne. Udgangspunktet er det aktuelle landområdes kultur og tilgangen er således afhængig af missionen. o For at opnå størst mulig praktisk effekt indarbejdes kønsperspektivet som en naturlig og integreret del af øvrige aktiviteter, uddannelse, dokumenter mv. Målet er at opnå effekt via påvirkning af adfærd og holdninger. o Undervisning: Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet har samlet de kulturelle kompetencer i Videncenter for Kultur. Instituttet søger at være på forkant med kulturel viden ift. potentielle indsættelsesområder og indsamle beredskabsviden. Gennemførelse af kulturforedrag/uddannelse: Alle får to timers foredrag. Chefer og nøglepersonel (herunder CIMIC) får et 1 dags kursus. Sprogofficerer og OMLT 16 får 5 dages kursus. Som en del af sprogofficersuddannelsen får de studerende også et modul, der gør dem i stand til at fungere som Cultureal Effects Officer, der vil være en direkte rådgivningsfunktion til den militære ledelse. Missionsforberedende uddannelse: Institut for Sprog gennemfører, som nævnt ovenfor, forskellige kulturforedrag. Derudover uddanner hold 1 hold 3, mens hold 2 uddanner hold 4. o Lessons learned: Gennemføres pt. værnsvis med bl.a. LL-seminarer. 16 OMLT står for Operational Mentoring and Laison Team. 9

10 Herunder gruppearbejde CIMIC, hvilket er meget væsentligt, eftersom CIMIC-enhederne er nogen af dem, der har størst kontakt til lokalbefolkningen 17. Ovenstående liste er aktuelt implementerede tiltag. Listen inkluderer imidlertid ikke alle tiltag på området, men skal virke som eksempler på mainstreaming af mangfoldighed og ligebehandling i praksis i forsvaret. For nærmere information ligebehandling og mangfoldighed i forsvaret kan der tages kontakt til: Henrik Sønderskov Specialkonsulent Forsvarskommandoen Personelstrategisektionen (PSA1) 17 For nærmere information om forsvarets arbejde med resolution 1325, henvises til specialkonsulent og souchef Lars Ploug, Forsvarskommandoen. 10

FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED - Sammenfatning af handlingsplanen 2011-2012 Indholdsfortegnelse Indledning s. 1 Afgrænsning og struktur for handlingsplanen

Læs mere

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte:

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte: Indledning Det egentlige ligestillingsarbejde inden for Forsvarsministeriets ressort er delegeret til myndigheder og institutioner under departementet. Ca. 93 % af personellet hører under Forsvarskommandoens

Læs mere

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret

FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret Forsvaret har historisk fulgt gældende lovgivning, hvad angår udvikling af ligebehandling og mangfoldighed. I dag er forsvarets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering

Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Nydanskere i bevægelse - fastholdelse, avancering og nyrekruttering Erfaringsopsamling fra Virksomhedsturné til 100 virksomheder i efteråret 2008 - virksomhedernes kapacitet og behov og turnékonceptets

Læs mere

Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret.

Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret. Forsvaret har historisk fulgt gældende lovgivning, hvad angår udvikling af ligebehandling og mangfoldighed. I dag er forsvarets

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Lyngby-Taarbaek Kommune

Lyngby-Taarbaek Kommune Lyngby-Taarbaek Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Svendborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Politiet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet)

Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Aarhus Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 (samlet) Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Ja Nej 2. Har I målsætninger

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED 2011 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og afgrænsning s. 1 Opbygning af handlingsplanen s. 2 Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015

Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy

Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Cphbusiness - Copenhagen Business Academy Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Solrød Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarskommandoen 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarskommandoen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarskommandoen Vores gode eksempler for

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Naturstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007

FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 NOTAT FORSVARETS PSYKOLOGISKE STØTTEFORANSTALTNINGER 9. marts 2007 Resume Dette notat beskriver den aktuelle status for de udviklede støtteforanstaltninger, der er rettet mod medarbejdere og pårørende

Læs mere

MIKS-konferencens formål

MIKS-konferencens formål MIKS-konferencens formål 1. At tilskynde offentlige arbejdspladser til i højere grad at arbejde systematisk med mangfoldighed og integration. 2. At styrke offentlige ledere i udviklingen af strategier

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Holstebro Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED 2011 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og afgrænsning s. 1 Opbygning af handlingsplanen s. 2 Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aarhus Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Side 1 af 6 EE88-9NRM-6TTP KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Næstved Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Statens Museum for Kunst

Statens Museum for Kunst Statens Museum for Kunst Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005

Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 Socialministeriets ligestillingsrapport 2005 1. Indledning Socialministeriets ligestillingsrapport sammenfatter ligestillingsforholdene på de 7 institutioner under Socialministeriet, der har mere end 50

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse

Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Nyhedsbrev nr. 1 Netværk om mangfoldighedsledelse Dette nyhedsbrev er det første i en række nyhedsbreve om ledelse af mangfoldighed og de emner, der ligger inden for området. Nyhedsbrevet bliver udgivet

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater DMI Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Skive Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Kolding Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme

Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Designskolen Kolding

Designskolen Kolding Designskolen Kolding Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Vejen Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

https://interview.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.coreresponden...

https://interview.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.coreresponden... Side 1 af 5 WVJ3-FALL-71LS Kommunernes indberetning af ligestillingsredegørelser 2017 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Furesø Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Randers Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Lemvig Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?p... Side 1 af 6 M68L-36RQ-8WT1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Socialstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 5 WW8E-CKZM-6SMK KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Hørsholm Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnskommandoen Hjemmeværnskommandoen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Værnsfælles Forsvarskommando

Værnsfælles Forsvarskommando Værnsfælles Forsvarskommando Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Esbjerg Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren

Bilag 1. Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Bilag 1 Interviewguide 1: Gruppeinterview Jonsstruplejren Før interviewet: Kort præsentation af mig selv. Kort forklaring af afhandlingens emne. Hvorfor interviewet blev optaget og filmet. Hvad der bliver

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015

Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Totalrapport_Ligestilling Roskilde Kommune 2015 Hvilken funktion har du? Hvilken afdeling kommer du fra? Handlinger på personaleområdet: 1. Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af mænd og kvinder

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006

FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 Forsvarsudvalget FOU alm. del - Bilag 143 Offentligt NOTAT FORSVARETS STØTTEORDNING TIL TIDLIGERE UDSENDTE SOLDATER 26. april 2006 BT og Ekstra Bladet omtaler den 25. og den 26. april 2006 drabet og drabsforsøget

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement

Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Miljø- og Fødevareministeriets departement det tidligere FVM s departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet?

1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? Indberetning af ligestillingsredegørelse 2017 Politikker på personaleområdet 1. Har I en politik for arbejdet med ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet? 2. Har I eller måltal for ligestilling

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Køge Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015. Ligestillingsredegørelserne

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris departement LIGESTILLINGSREDEGØRELSE 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Søfartsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i

Læs mere