Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet"

Transkript

1 Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet Nedenstående mainstreamede tiltag bidrager udover forsvarets øvrige tiltag og politik til at styrke og fremme hhv. ligebehandling og mangfoldighed i forsvaret. Tiltagene, der jf. handlingsplanen, belyses ift. kvinder og etniske minoriteter, er inddelt i fire sammenhængende forhold, som 1) forsvaret anser for vigtige fokusområder og som 2) udgør målparametre for forsvarets samlede indsats 1 : 1) Rekruttering 2) Arbejdspladsen: Trivsel og karriere 3) Udvikling og empiri 4) Internationalt samarbejde 1) Rekruttering: Særligt for kvinder: Forsvarets rekrutteringsmesser og kampagner: Når forsvaret gennemfører rekrutteringskampagner og udarbejder oplysningsmateriale, bliver kvinder tænkt ind som en del af målgruppen. Når Forsvarets rekruttering (RA2) entrerer med diverse reklamebureauer i den forbindelse fremgår det således eksplicit, at det færdige produkt har begge køn som sin målgruppe. Det afspejler sig bl.a. i billedvalg, medievalg og budskaber, således at forsvaret præsenteres som en arbejdsplads for både kvinder og mænd. Internetside: Forsvaret har oprettet en særlig internetside med information om forsvaret for kvinder 2. 1 Som beskrevet i handlingsplanen. 2 Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 1

2 Kvinder til stede: På Forsvarets Dag, som sessionen hedder nu, skal der gerne være tjenstgørende kvinder tilstede da de ofte bedre kan besvare de unge kvinders spørgsmål. Orienteringsdag for kvinder: Forsvaret har en særlig inspirationsdag udelukkende for kvinder. Den afholdes 2-3 gange om året fem forskellige steder i Danmark 3. Videointerview: Der er udarbejdet forskellige videoindslag, der som inspiration og information viser interview med kvinder i forsvaret 4. Informationsmateriale: Forsvaret har lavet særlige brochurer, der henvender sig specifikt til kvinder 5. 2 gange årligt sendes en brochure om forsvarets uddannelser til alle kvinder der er fyldt 18 år. Anden kommunikation: Via intern og ekstern portrættering af kvinder ansat i forsvaret 6 Kønsneutral udvælgelse til internationale operationer (INTOPS): Under sammensætningen af INTOPS og udstikning i forbindelse med disse processer, foretages der bevidst ikke en decideret køns- og kvoteprioritering. Der udvælges i tråd med forsvarets minoritetsneutrale tilgang efter princippet: bedst egnet til jobbet. Udstikkerne forsøger til enhver tid at planlægge INTOPS udsendelser ligeligt blandt personellet, således også kvindeligt personel. Som nævnt i afsnittet om Måltal for kvinder og etniske minoriteter i forsvaret sker der en ligelig udvælgelse ift. hvor mange kvinder der er i forsvaret. Særligt for etniske minoriteter: 3 Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 4 Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 5 Den kan downloades på følgende internetlink: 6 Som beskrevet i handlingsplanen. 2

3 Taking the lead: Forsvaret deltager i projektet Taking the Lead, der er et samarbejdsprogram mellem foreninger, myndigheder, fonde og virksomheder om - blandt nydanske unge i alderen år - at skabe aktive medborgere og rollemodeller i Danmark 7. Forsvarets rekrutteringsmesser Rekrutteringsmateriale: Forsvaret har udarbejdet læsevenligt rekrutteringsmateriale for grupper der ikke måtte være vant til at søge job i forsvaret eller er usikre på, hvorledes man skriver en ansøgning til forsvaret. Information vedr. statsborgerskab: Forsvaret har undersøgt og opstillet de juridiske bindinger og muligheder ift. ansættelse af borgere, der ikke har dansk statsborgerskab. Det gøres, da det kan være kriminelt for flere etniske minoriteter at arbejde for et andet lands forsvar. Ansættelsesprocedure for ansættelse af medarbejdere uden dansk statsborgerskab: Forsvaret har udarbejdet en særlig procedurebeskrivelse for ansættelse og udsendelse af personer med andet statsborgerskab end dansk. Anden kommunikation: Via intern og ekstern portrættering af etniske minoriteter ansat i forsvaret 8 Medlemskab og rekruttering via foreningen Nydansker: Forsvaret er medlem af Foreningen Nydansker 9 og har herigennem bl.a. mulighed for rådgivning og videndeling i udviklingen af mangfoldighedsinitiativer. Qua 7 Man kan læse mere on Taking the Lead på følgende internetlink: 8 Som beskrevet i handlingsplanen. 9 Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Formålet med foreningen er at nedbryde barriererne mellem nydanskerne og arbejdsmarkedet. Man kan læse nærmere på følgende internetlink: 3

4 medlemskabet annoncere forsvaret, udover de gængse annonceringskanaler, relevante civile stillinger i forsvaret på foreningens hjemmeside. Det sker via en skrivelse om forsvaret, således at deres medlemmer nemt og hurtigt kan få indsigt i forsvaret. Med til skrivelsen hører et link til aktuelle stillinger i forsvaret. Foreningen sørger i tillæg hertil for, at forsvarets stillingsopslag når ud til en lang række etniske foreninger. Forsvaret søger via denne rekrutteringskanal 1) at nå ud til potentielle etniske ansøgere, der muligvis ikke har set forsvarets opslag i aviser eller andre nyhedsmedier og 2) at sende et signal om at forsvaret er for alle. 2) Arbejdspladsen: arbejdsmiljø og faglig udvikling Kvinder og etniske minoriteter: Tiltag mod krænkende adfærd: Organisationen af personlige rådgivere i forsvaret arbejder med henblik på at forebygge og om muligt helt at stoppe krænkende adfærd i forsvaret. Som konsekvens heraf er målet også at bl.a. allerede ansatte kvinder og etniske minoriteter forbliver i forsvaret 10. FOKUS kompetence og bedømmelsessystem: FOKUS er forsvarets nuværende kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem, der er taget i brug ved alle myndigheder i forsvaret den Det skal på sigt omfatte alle fastansatte medarbejdere og er derfor udviklet i tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper. Det er et køns-, etnicitetets-, alders og seksualitetsneutralt system, der understøtter kompetenceudviklingen af den enkelte ansatte i forsvaret. Arbejdsklimamåling AKM: AKM er forsvarets system til måling og udvikling af arbejdsklimaet i forsvarets enheder og erstatter den psykiske del af arbejdspladsvurderingerne (APV). Med bestemmelserne der trådte i kraft 1. januar 2009, er det besluttet, at alle enheder ved Forsvaret skal foretage en 10 Man kan læse mere om KA-rådgiverne på følgende intranetlink: 4

5 AKM-måling hvert andet år. AKM kan bl.a. være med til at identificere de behov og ønsker, den enkelte medarbejder måtte have i enheden, og giver desuden både arbejdsplads og medarbejdere mulighed for at identificere og handle på potentielle problemer, før det er for sent. Ved at sætte fokus på arbejdsklimaet i enheden gennem målingens resultater, kan man skabe højere tilfredshed og motivation blandt medarbejderne, ligesom man gennem styrket ledelse og samarbejde kan optimere kvaliteten i opgaveløsningen. Ledelsen er pålagt at evaluere og følge op på de lokale opgørelser, og med til de lokale rapporter og svarfordelingen følger en vejledning til den lokale chef om, hvordan hun/han kan følge op på positive og negative forhold i svarene. Specifikt ift. ligebehandling og mangfoldighed måles der samlet og kønsfordelt på følgende parametre: 1) 'Vores arbejdsindsats anerkendes uafhængig af køn, alder, baggrund, m.m.' : Samarbejde. 2) 'Alle behandles lige respektfuldt uanset køn, alder, baggrund m.m.'. 11 Oversigt over religiøse helligdage: I Danmark er det stadfæstet ved lov, at de dage der i Folkekirken fastsættes som helligdage, er arbejdsfri. Forsvaret har valgt at sætte fokus på og for så vidt muligt efterkomme ønsker om fridage ift. andre trosretninger. Såfremt det kan indpasses i tjenesten, skal medarbejdere, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken, have fri på de dag, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage, idet den enkelte selv betaler for fridage. For værnepligtige der tilhørere andre trossamfund end Folkekirken vil der, i den udstrækning tjenesten tillader det, kunne meddeles orlov/tjenstefrihed efter ansøgning. Forsvaret udarbejder i slutningen af hvert år en kalenderoversigt over helligdage for to af de største religioner Jødedommen og Islam 12. Kalenderoversigten fremsendes til myndighederne i forsvaret Man kan læse nærmere om AKM på følgende intranetside: (I AKM 2010 af fremgår det, at langt størstedelen af både kvinder og mænd i forsvaret føler, at man ift. samarbejde anerkendes uafhængig af køn, alder, baggrund, m.m., og at man ift. det sociale miljø behandles lige respektfuldt uanset køn, alder, baggrund m.m.' ) 12 Fastættelsen af de årlig helligdage sker i samarbejde med Det Mosaiske Trossamfund og Det Islamiske Trossamfund. 13 Kilde: Forsvarskommandobefaling nr.: fra den

6 Ledelsesevaluering: Forsvarets ledelsesevaluering fungerer i sammenhæng med FOKUS. Der vil også skulle foregå ledelsesevaluering som en styrkelse af forsvarets ledelsesgrundlag. Arbejdet med aktivt at udvikle ledelsesindsatsen i forsvarets lokale myndigheder skal hertil øge ligebehandling og mangfoldighed ved at understøtte målet om via medarbejdernes trivsel og effektivitet ved at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, blandt andet gennem systematisk anvendelse af evaluerings- og opfølgningsværktøjer. De afledte effekter af god ledelse vil være øget arbejdsmotivation og mindsket sygefravær samt evnen til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. De målbare effekter af ledelsesevaluering vil kunne registreres på, om medarbejderne og lederne oplever, at ledelse tages alvorligt og håndteres på en konstruktiv måde. Ansatte under socialt kapitel: Myndigheder under Forsvarskommandoen har pt. en kvote fastsat af Beskæftigelsesministeriet på 350 ansatte under socialt kapitel. Ultimo 2009 havde myndighederne under Forsvarskommandoen i alt 588 ansatte under socialt kapitel. Fordelingen er hertil 535 ansatte i fleksjob, 19 ansatte i løntilskudsordningen samt 34 ansatte i skånejob og øvrige ordninger. Feltrationer uden svinekød Feltrationer for vegetarer Barselskontoret: Der ydes rådgivning til kvinder og mænd ifm. barsel. Barselskontoret har endvidere for at tilgodese begge køn udarbejdet lettilgængeligt materiale samt foldere specifikt til både mænd og kvinder med de seneste regler for barsel 14. Særligt for kvinder: 14 Man kan læse nærmere om barselskontoret på følgende intranetsti: 6

7 Reinterview for kvinder der afgår fra basisuddannelserne: Kvinder der afgår fra de militære basisuddannelser i forsvaret interviewes af en psykolog ift. afdækning af årsagerne til afgang. Det sker for at afdække de reelle årsager til afgang 15. Det bruges til at forbedre uddannelserne og afdække evt. problemer. 3) Udvikling og empiri Kvinder og etniske minoriteter: Reinterviews for medarbejdere: For at forbedre forsvaret som arbejdsplads interviewes ansatte, der uforudset afgår fra deres stilling. Ordningen søger endvidere at afdække hvilke incitamenter, der kunne få de fratrædende til at vende tilbage til forsvaret. Endelig er undersøgelsen anvendt til at indhente de fratrædendes råd til bedre fastholdelse. Mangfoldighedsnetværk: Jf. handlingsplanen har Personelpolitiksektionen oprettet et internt mangfoldighedsnetværk af relevante ressource og videnspersoner i forsvaret. Netværket skal bidrage til videndeling, sparring og fokus ift. ligebehandling og mangfoldighed. Personelstrategisektionen: Oprettelsen af ligebehandling og mangfoldighed som et selvstændigt politikområde i Personelstrategisektionen (PSA1) er et tiltag i sig selv og udtryk for, at man mainstreamer politikarbejdet på området i både national og international sammenhæng. KA1 dialogværktøj med myndighedschefer: Jf. handlingsplanen har koordinationssektionen (KA1) i Forsvarets Personeltjeneste (FPT) indført mangfoldighed og ligebehandling som selvstændige punkter i deres opfølgningssamtaler med chefer i forsvarets myndigheder. Det gøres for at 15 Eksempelvis har den seneste analyse 01. juli 2010 påvist, at der ikke blandt årsagerne til afgang er tale om problemer med kønsdiskriminering på uddannelserne, men at afgangen generelt har at gøre med, at de fysiske forhold var for svære for de kvinder, der afgår. 7

8 skabe fokus samt at få en status på, hvorledes chefen ser på ligebehandling og mangfoldighed. Underudvalget for Personelpolitik og ligebehandling (UPERLIB): Dette udvalg bestående af repræsentanter fra fagforeninger og forsvaret selv har gennem en årrække medvirket til udviklingen af forsvarets personelpolitik på området. Forsvarskommandoens handlingsplaner for ligebehandling og mangfoldighed: Forsvaret udarbejder handlingsplaner med et tidsperspektiv på 2-3 år. 4) Internationalt samarbejde: Særligt ift. kønsperspektiver: NATO samarbejde: Herunder aktiv deltagelse i: o 1) NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP). o 2) Arbejdsgruppen for rettigheder vedrørende Lesbian, Gay, Bisexuals, Transsexuals (LGBT). Resolution 1325: Som nævnt i handlingsplanen er resolution 1325 vedtaget for NATO-landene mhp. at tilsikre sikkerhed for kvinder samt lige muligheder for faglig udvikling - med særligt fokus på missionsområderne. Forsvaret arbejder med implementering af resolutionen i en række sammenhænge. Den overordnede tilgang er: o Hensynet til kvinder og børn i missionsområderne både i relation til beskyttelse og inddragelse er væsentlige elementer i en sammenhængende tilgang til missionen. Kønsperspektivet hænger snævert sammen med øvrige kulturelt betingede hensyn, som danske 8

9 styrker må tage i missionsområderne. Udgangspunktet er det aktuelle landområdes kultur og tilgangen er således afhængig af missionen. o For at opnå størst mulig praktisk effekt indarbejdes kønsperspektivet som en naturlig og integreret del af øvrige aktiviteter, uddannelse, dokumenter mv. Målet er at opnå effekt via påvirkning af adfærd og holdninger. o Undervisning: Institut for Sprog ved Forsvarsakademiet har samlet de kulturelle kompetencer i Videncenter for Kultur. Instituttet søger at være på forkant med kulturel viden ift. potentielle indsættelsesområder og indsamle beredskabsviden. Gennemførelse af kulturforedrag/uddannelse: Alle får to timers foredrag. Chefer og nøglepersonel (herunder CIMIC) får et 1 dags kursus. Sprogofficerer og OMLT 16 får 5 dages kursus. Som en del af sprogofficersuddannelsen får de studerende også et modul, der gør dem i stand til at fungere som Cultureal Effects Officer, der vil være en direkte rådgivningsfunktion til den militære ledelse. Missionsforberedende uddannelse: Institut for Sprog gennemfører, som nævnt ovenfor, forskellige kulturforedrag. Derudover uddanner hold 1 hold 3, mens hold 2 uddanner hold 4. o Lessons learned: Gennemføres pt. værnsvis med bl.a. LL-seminarer. 16 OMLT står for Operational Mentoring and Laison Team. 9

10 Herunder gruppearbejde CIMIC, hvilket er meget væsentligt, eftersom CIMIC-enhederne er nogen af dem, der har størst kontakt til lokalbefolkningen 17. Ovenstående liste er aktuelt implementerede tiltag. Listen inkluderer imidlertid ikke alle tiltag på området, men skal virke som eksempler på mainstreaming af mangfoldighed og ligebehandling i praksis i forsvaret. For nærmere information ligebehandling og mangfoldighed i forsvaret kan der tages kontakt til: Henrik Sønderskov Specialkonsulent Forsvarskommandoen Personelstrategisektionen (PSA1) 17 For nærmere information om forsvarets arbejde med resolution 1325, henvises til specialkonsulent og souchef Lars Ploug, Forsvarskommandoen. 10

FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret

FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret Forsvaret har historisk fulgt gældende lovgivning, hvad angår udvikling af ligebehandling og mangfoldighed. I dag er forsvarets

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED 2011 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og afgrænsning s. 1 Opbygning af handlingsplanen s. 2 Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen

Forsvarets Personelpolitik. Forsvarskommandoen Forsvarets Personelpolitik Forsvarskommandoen Indledning Forsvarets Personelpolitik udkommer nu i en revideret udgave og repræsenterer den opdaterede referenceramme for politikker og hensigter inden for

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed

Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Bilag 3 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Notat vedr. forsvarets rekrutteringspotentiale samt forsvarets nuværende rekrutteringsvirksomhed Underbilag: Notat fra Epinion om værnepligtens betydning for

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013

Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Evalueringsgruppen Rapport vedrørende evaluering af veteranpolitikken Juni 2013 Indholdsfortegnelse Resumé...4 1 Indledning...6 2 Evalueringen...8 2.1 Evalueringens målsætning...8 2.2 Evalueringsgruppen...8

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede

Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Dato 30. oktober 2007 Bilag 29 Delrapport vedrørende kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Feasibility studie af:

Feasibility studie af: Feasibility studie af: Rekrutteringsprojekt for ledige nydanskere med højere eller akademisk uddannelse. Rapporten er udarbejdet af: 100 mand til 100 virksomheder Hundige, 2003. 1. Resume. Denne feasibility

Læs mere

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster

Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster Personalepolitik for CELF Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland - Falster CELF er dannet ved en fusion mellem CEUS og EUC Lolland med virkning fra 1. januar 2008. Den foreliggende personalepolitik

Læs mere

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER

MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an al MANUAL TIL MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING FOR HR KONSULENTER an MANUAL TIL HR KONSULENTER MANGFOLDIGHEDSLEDELSE OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING ual Institut for Menneskerettigheder Tilrettelæggelse

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd.

Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd. Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010. Mission. Vision. Strategi. Værdier. Adfærd. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Det vi vil og det vi gør 2007 til 2010 Mission Vision Strategi Værdier Taktik Adfærd Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 1 2 Mission... 2 2.1 Vedtægter...2

Læs mere

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd

En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder og mænd Indholdsfortegnelse En ligelønsguide til virksomheder, der vil arbejde med at fremme lige løn mellem kvinder

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE

MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE MIA PRISEN 2012 BEST PRACTICE INDHOLD BEST PRACTICE 3 ØGE MANGFOLDIGHEDEN 4 Etnicitet 4 Alder 7 handicap 8 seksuel orientering 9 køn 9 Alle Diskriminationsgrunde 11 FASTHOLDE MANGFOLDIGHEDEN 12 Etnicitet

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere