FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret"

Transkript

1 Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret Forsvaret har historisk fulgt gældende lovgivning, hvad angår udvikling af ligebehandling og mangfoldighed. I dag er forsvarets personelpolitiske arbejde omkring ligebehandling og mangfoldighed centralt forankret i Forsvarskommandoen. Hertil har forsvaret tradition for udarbejdelse af handlingsplaner for ligebehandling og mangfoldighed, der bliver til i samarbejde med personelforeningerne. Nedenstående materiale udgør et historisk udsnit af primært centrale tiltag og initiativer, der gennem tiden har fremmet ligebehandling og mangfoldighed i forsvaret. Materialet omfatter langt fra alle tiltag og samarbejdsfora, der knytter sig til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet. Men materialet inkluderer hovedpunkter, der kan medvirke til at give et overblik over forsvarets tidstypiske arbejde med området i en historisk kontekst. Materialet omfatter særligt kvinder i uniform og etniske minoriteter 1 da disse grupper historisk set særligt har været markant underrepræsenteret i forsvaret. År Tiltag/initiativ Kort beskrivelse 1962 Kvinder får mulighed for at blive Fra 1962 har kvinder kunne blive soldat i forsvaret. soldat i forsvaret Ansættelse af kvinder på kontrakt. I 1971 begyndte ansættelse af kvinder på kontrakt. Herfra skete en gradvist opbygning af militære stillinger til de kontraktansatte kvinder. De første kvinder i forsvaret var konstabel- og befalingsmandselever Kvinder på officersskolerne. I 1974 begyndte de første kvinder på officersskolerne. Loven gav ikke kvinder mulighed for at besætte stillinger, hvor der var risiko for, at de skulle deltage i direkte kamphandlinger. Kvinder blev derfor anvendt som konstabler og sergenter i stabsfunktioner i hæren, ved søværnet og i flyvevåbnet samt inden for uddannelsesområdet Forsøgsordninger i kampenheder. I perioden gennemførte forsvaret en række forsøgsordninger i forskellige kampenheder i forsvarets tre værn Kvinders mulighed for tjeneste i kampenheder. I 1988, blev det muligt for kvinder at gøre tjeneste i egentlige kampenheder og -funktioner. 1 Etniske minoriteter er et mindretal, hvis kulturelle identitet adskiller sig fra flertalsbefolkningen i det land, hvor de bor. I staten er etniske minoriteter defineret som indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det er samme definition, som anvendes af Danmarks Statistik og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ikke-vestlige lande er lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 1

2 1989 Arbejdsgruppe vedrørende ligestilling Underudvalget vedrørende ligestilling (ULIS) Kvinders mulighed for at blive jagerpiloter Handlingsplaner for mangfoldighed og ligebehandling indføres i forsvaret. På møde den 16. februar 1989 i forsvarets kontaktudvalg blev det bestemt, at en arbejdsgruppe skulle oprettes og udarbejde et oplæg til drøftelse af ligestillingsforhold inden for forsvarskommandoens område. I 1990 blev ULIS oprettet. ULIS var et underudvalg af Forsvarskommandoens samarbejdsudvalg (FKO SU). Formålet var at tilsikre reel ligestilling på alle niveauer, og tilsikre at ligestilling integreres som en del af forsvarets personelpolitik. Selvom kvinder indtil 1992 kunne indgå i kampenheder, var det i 1992 at kvinder fik mulighed for at blive jagerpiloter i flyvevåbnet. Siden 1993 har forsvaret udarbejdet handlingsplaner for mangfoldighedsområdet. Den nuværende i rækken er den 5. Den er gældende for erne sidste del Reinterviewordning. I denne periode indførte forsvaret systematisk reinterview for alt personel der er udvalgt til job og uddannelse via forsvaret for at forebygge utidig afgang Individuelle bedømmelser. I 1997 blev det formelt anbefalet, at alt civilt kvindeligt personel i forbindelse med medarbejdersamtaler bedømmes og udvikles, således at egnet personel motiveres til at søge uddannelse og job på højere funktionsniveau. Som tiltag til dette initiativ blev der i december 1997 indført medarbejdersamtaler for civilt personel på manuelt niveau, således at der gennemføres medarbejdersamtaler med alt civilt personel på manuelt niveau i dag Undersøgelse: Revision af antagelseskrav. I 1998 iværksættes en undersøgelse af, hvilke prøver mænd og kvinder ikke består ved antagelsesprøverne til frivillig uddannelse i forsvaret. Efter gennemførelse af undersøgelsen blev der i 1998 foretaget en revision af blandt andet de fysiske antagelseskrav, der har medført at antallet af optagne kvinder er steget Underudvalg vedrørende ligebehandling af personel på forsvarets arbejdspladser (ULIB). I 1998 blev ULIB oprettet. Det formaliserede formål med udvalget var som følgende: At bidrage til fremme udvikling som sikre at alle uanset køn, race, hudfarve religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse får samme muligheder for ansættelse, uddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår i øvrigt Værnepligtslignende vilkår. I april 1998 blev det muligt for kvinder at aftjene på værnepligtslignende vilkår i forsvaret Politik vedrørende grænser for uønsket adfærd. I 1999 udarbejdede og udgav forsvaret en politik, der angiver grænserne for uønsket adfærd i relation til seksuel chikane ved forsvarets myndigheder. Dertil blev der udarbejdet regler for 2

3 indgivelse af klager, herunder at det blev gjort muligt at indgive klager uden om kommandovejen Placering af kvinder og etniske minoriteter i synlige funktioner. I 2001 iværksatte forsvaret et initiativ, der tilstræbte at placere kvalificerede kvinder og etniske minoriteter i synlige funktioner i forsvaret. Ligeledes blev det formelt ønsket tilsikret, at kvinder og medarbejdere med anden etnisk oprindelse blandt andet deltager i orienteringer om forsvarets uddannelser m.m. Til understøttelse af tiltaget ansatte forsvaret i informatører - 2 kvinder og 1 mand med anden etnisk baggrund. Informatørerne skulle være synlige i forsvarets udadvendte rekrutteringsaktiviteter Pjece om mangfoldighed i ansættelsesproceduren Undersøgelse om krænkende adfærd Reinterviewordning for kvinder på værnepligtslignende vilkår. I 2002 blev der i regi af ULIB udarbejdet en pjece om Mangfoldighed i ansættelsesproceduren med fokus på etniske minoriteter. Pjecen blev udsendt i februar I 2003 iværksatte forsvaret en undersøgelse om omfanget og arten af kønskrænkende adfærd i forsvaret. I 2003 oprettede forsvaret en reinterviewordning for kvinder på værnepligtslignende vilkår. Årsagen var, at der blandt kvinder var konstateret en større afgang i utide end ved mænd. Tiltaget blev gennemført som en forsøgsordning på 2 år med henblik på at justere udvælgelses- og uddannelsesprocessen for at forebygge utidig afgang Vejledning, inden for områderne helligdage, kost, bøn, sygdom, død og begravelse. I 2003 udsendte Forsvarskommandoen en vejledning, hvori Forsvarskommandoen inden for områderne helligdage, kost, bøn, sygdom, død og begravelse synliggjorde det ønskede omfang af imødekommenhed overfor religiøst begrundede praktiske ønsker og behov, der måtte opstå inden for Forsvarskommandoen myndighedsområde. Der er alene tale om en vejledning og ikke en bestemmelse eller befaling, men Forsvarskommandoen havde i sin følgeskrivelse til vejledningen understreget, at hensigten med vejledningen er, at der skal foreligge konkrete begrundelser for ikke at imødekomme eventuelle ønsker fremsat af medarbejderen inden for dette område Forsvarets Personelpolitik. I 2003 indskrives ligebehandling formelt i Forsvarets Personelpolitik. Den indeholder fra dette år 2 afsnit, der beskriver forsvarets syn på ligebehandling og medarbejdere af anden etnisk oprindelse. Afsnittene benævnes: Ligebehandling, og Forsvaret, medarbejder og tro Offentliggørelse af muslimske og jødiske helligdage i Forsvarskommandobefaling. Fra 2003 bliver der hvert år i en Forsvarskommandobefaling offentliggjort, på hvilke datoer de islamiske og de jødiske helligdage falder i det pågældende år, idet det af vejledningen fremgår: I Danmark er de dage, der i Folkekirken fastsættes som 3

4 helligdage, arbejdsfri. Medarbejdere, der arbejder på disse dage, kompenseres herfor. Såfremt det kan indpasses i tjenesten skal medarbejdere, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken, have fri på de dage, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage, idet den enkelte selv betaler for fridagen. Værnepligtige, der tilhører et trossamfund udenfor Folkekirken, skal, såfremt det kan indpasses i tjenesten, meddeles orlov/tjenestefrihed efter ansøgning på de dage, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage Undersøgelse om diskrimination af etniske minoriteter. I 2004 iværksatte Forsvarsministeriet en undersøgelse, der havde til formål at afdække, hvorvidt sessionsprøven utilsigtet diskriminerede unge med anden etnisk baggrund. Undersøgelsen blev gennemført af Institut for Militærpsykologi, samarbejde med sessionsmyndighederne. Undersøgelsen viste, at sessionsprøven ikke utilsigtet diskriminerer nydanskere Oplysningskampagne. I 2004 gennemførte forvaret, som et led i Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge, en oplysningskampagne som blev til i samarbejde med politiet, forsvaret og rednings- og sikringstjenesten. Kampagnen gik ud på at oplyse de unge med anden etnisk baggrund og deres forældre om uddannelses- og jobmulighederne i det uniformerede erhverv, herunder uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret Fokus på krænkende adfærd. I 2004 oprettede forsvaret Organisationen for Personlig Rådgivning. Organisationen eksisterer også i dag. Den skal bidrage til, at krænkende adfærd håndteres ansvarligt, passende og med respekt for de involverede personer. Baggrunden for oprettelse af organisationen var, at Forsvarskommandoen den 7. maj 2003 fik overdraget resultatet af føromtalte undersøgelse i 2003 om omfanget og arten af kønskrænkende adfærd i forsvaret. Undersøgelsen viste, at kvinderne i forsvaret i stort omfang blev udsat for kønskrænkende adfærd, ligesom andre former for krænkende adfærd var udbredt. Resultatet af undersøgelsen blev af Forsvarskommandoen betragtet som uacceptabelt og et udtryk for ubalance i det psykiske arbejdsmiljø samt som et tegn på, at der skal gøres en ekstra indsats overfor krænkende adfærd i generel forstand Integrations- og oplæringsstillinger. I 2005 foranstaltede Forsvarskommandoen som led i Personalestyrelsen kampagne om integrations- og oplæringsstillinger oprettelse af 2 stillingsnormer for Integrations- og oplæringsstillinger. Stillingsnormerne var aktive frem til Forsvarets Dag for kvinder. Den 1. januar 2006 blev Forsvarets Dag etableret. Fra denne dato får alle unge 18-årige kvinder en invitation til dagen. Det var første gang forsvaret fik mulighed for, at henvende sig 4

5 direkte til de unge kvinder og informere og rådgive dem om de forskellige job- og uddannelsesmuligheder, som forsvaret kan tilbyde. Da de værnepligtige er en vigtig rekrutteringsplatform for forsvaret, vurderedes denne ordning at udgøre et væsentligt potentiale i forhold til at øge andelen af militært ansatte kvinder. Herunder er en række initiativer udviklet for at tiltrække flere kvinder. Blandt andet kan nævnes Kvinder til stede: På Forsvarets Dag tilstræbes der at være tjenstgørende kvinder tilstede, da de ofte bedre kan besvare de unge kvinders spørgsmål. Orienteringsdag for kvinder: Der er lavet særlige inspirationsdage udelukkende for kvinder, der som bliver afholdt fem forskellige steder i Danmark. Videointerviews: Der er udarbejdet forskellige videoindslag, der som inspiration og information viser interview med kvinder i forsvaret. Informationsmateriale: Forsvaret har lavet særlige brochurer, der henvender sig specifikt til kvinder. Forsvaret på Twitter: Man kan stille spørgsmål og følge hverdagen hos tre officerer og tre studerende i forsvaret via twitter Kompetenceledelse i forsvarets ledelsesuddannelser Forsvarets kompetenceudviklingsog bedømmelsessystem (FOKUS). I 2006 iværksatte forsvaret uddannelse, som skal bibringe chefer og ledere indsigt i faktorer, der fremmer ligebehandling og udøvelse af mangfoldighedsledelse. Uddannelseselementerne blev integreret i faget Ledelse på alle forsvarets grund- og videreuddannelser for officerer og sergenter. I 2007 blev FOKUS iværksat. FOKUS er forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem. Det er et køns-, etnicitets-, alders og seksualitetsneutralt system, der understøtter kompetenceudviklingen af den enkelte ansatte i forsvaret. Det blev af Forsvarskommandoen befalet til implementering i april Det skal på sigt omfatte alle fastansatte medarbejdere og er derfor udviklet i tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper Mangfoldighed i Kommuner og Stat (MIKS) Underudvalget for Personelpolitik og Ligebehandling (UPERLIB) Fra indgik forsvaret i en række arbejdsgrupper i Personalestyrelsens MIKS samarbejdsforum. Heri samarbejdede forsvaret med en række kommuner og statslige myndigheder med henblik på videndeling og udvikling af ny viden om mangfoldighedsområdet. I 2008 blev UPERLIB oprettet, og udvalget eksisterer fortsat. Det består af repræsentanter fra Forsvarskommandoen og personelorganisationerne. Formålet med udvalget er, at følge og 5

6 udvikle politik i relation til ligebehandling og mangfoldighed Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed og Ligebehandling Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed og Ligebehandling blev udarbejdet i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs Underudvalg vedrørende Ligebehandling i Forsvaret. Den udgjorde i perioden den overordnede ramme for forsvarets aktiviteter på mangfoldighedsområdet Charter for flere kvinder i ledelse. Forsvarschefen underskrev i april 2009 Charter for flere kvinder i ledelse. Charteret er en aftale om at konkretisere arbejdet med at få flere kvindelige ledere i forsvaret. Charteret er udarbejdet i et samarbejde med offentlige og private virksomheder og er et led i regeringens arbejde for at få flere kvinder i ledelse. Det indeholder ikke bestemte mål eller metoder, der skal anvendes. Der kan således tages hensyn til den underskrivende virksomheds vilkår i fastsættelsen af, hvilke mål der tilstræbes at nå og hvordan Undersøgelse om diskrimination af homoseksuelle I 2009 blev et studie iværksat om forhold for homoseksuelle i forsvaret. Studiet konkluderede, at homoseksuelle generelt har det rigtig godt i forsvaret, og at der ikke er problemer med at være åben om at have en anden seksualitet Taking the lead. Fra har forsvaret deltaget i projektet Taking the Lead. Projektet er et samarbejdsprogram mellem foreninger, myndigheder, fonde og virksomheder om - blandt nydanske unge i alderen år - at skabe aktive medborgere og rollemodeller i Danmark Forsvarsforlig En prioritering af kvinder indgår i forsvarsforlig Eksempelvis er det anført på side 13: "Forligspartierne er enige om, at forsvaret skal videreudvikle de nuværende initiativer for at sikre en højere procentandel af kvindelige ansatte. Derudover fremgår det, at der fortsat skal være fokus på de kulturelle eller traditionsrelaterede forhold i forsvaret, der kan påvirke mulighederne for at rekruttere og fastholde kvindelige medarbejdere" Foreningen Nydansker. I 2010 fik forsvaret medlemskab af Foreningen Nydansker Forsvarskommandoens handlingsplan for ligebehandling I 2011 udkommer Forsvarskommandoens handlingsplan for ligebehandling Planen indeholder 14 tiltag for henholdsvis kvinder og etniske minoriteter. Derudover 2 Som statslig myndighed er Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder forpligtet til at følge cirkulære om aftale om samarbe jde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Forsvarskommandoen har som følge heraf etableret en samarbejdsstruktur for området, som består af et hovedsamarbejdsudvalg og en række underudvalg, hvoraf dette udgør Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs underudvalg vedrørende Personelpolitik og Ligebehandling (UPERLIB). I forbindelse med samarbejdsudvalgets drøftelser om ligestilling og forebyggelse af direkte og indirekte forskelsbehandling er udvalget underlagt lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2006 om lige løn til mænd og kvinder, lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007 om ligestilling mellem mænd og kvinder samt lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. I regi af UPERLIB drøftes udviklingen af forsvarets personalepolitik, hvori forsvaret forholder sig til mangfoldighed. Dvs. at der udarbejdes oplæg til retningslinjer og politikker vedrørende udviklingen af en personalepolitik, som fremmer ligebehandling og mangfoldighed til godkendelse i Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg. 6

7 stedfæster og beskriver handlingsplanen forsvarets formelle tilgang til og måling af ligebehandling og mangfoldighed Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik Ultimo april 2011 offentliggjorde Forsvarsministeren Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik. Politikken er gældende for alle myndigheder under forsvarsministeriets område og indeholder 14 tiltag for kvinder i uniform og etniske minoriteter MIA-prisen Den 6. april 2011 vandt forsvaret årets MIAPRIS. MIAPRISEN uddeles af Institut for Menneskerettigheder for forsvarets syn på og strukturerede arbejde med ligebehandling og mangfoldighed. MIAPRISEN er Danmarks eneste erhvervspris, der gives for at arbejde målrettet med ligebehandling og mangfoldighed i arbejdslivet. Vindere af MIAPRISEN udvælges af en uafhængig dommerkomité. Den er sammensat, så den repræsenterer både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og eksperter i ledelse og ligebehandlingslovgivningen. I komitéen sidder repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Personalestyrelsen, Landsorganisationen i Danmark, Beskæftigelsesministeriet, Kommunernes Landsforening og Ligebehandlingsudvalget. Dommerkomitéens egen begrundelse for at forsvaret skulle have MIAPRISEN, kan citeres som følgende: Forsvaret har lavet en imponerende strategisk indsats for at systematisere og organisere en meget omfattende mangfoldighedsindsats. I en organisation med ansatte er det nødvendigt at gå struktureret til værks, og det er forsvarets handlingsplan for mangfoldighed et meget inspirerende bevis på. Foruden en klar og tydelig holdning til mangfoldighed i personelpolitikken, er der også udarbejdet klare retningslinjer for chikane og diskrimination blandt forsvarets ansatte. Forsvaret har blandt andet haft stor succes med oprettelsen af en central rådgivning for diskriminerende adfærd Oprettelse af særlig internetside om mangfoldighed 2012 Afsatte pladser til særlig motiverede kvinder Primo 2012 blev der oprettet en særlig side på om mangfoldighed, der beskriver forsvarets værdipolitik og indsats for området. Siden blev bl.a. oprettet på baggrund en lang række henvendelser fra medier, studerende mv. der ønskede mere information om forsvarets arbejde med og afspejling de værdipolitiske forhold om mangfoldighed, der knytter sig til forsvarets opgavegrundlag. I 2012 fik kvinder fortrinsret til 25 procent af pladserne som værnepligtig. Pladserne deles med unge mænd, der har trænet sig til en særlig god fysisk form. At sætte kvinderne forrest i den halvandet år lange kø til at 7

8 aftjene værnepligt frivilligt var resultatet af seneste forsvarsforlig. Heri besluttede forligspartierne alle partier minus Enhedslisten at særligt motiverede unge skal have fortrin til de pladser til værnepligtige, der bliver til rådighed fra Det konkretiserede forsvaret til, at forsvaret skal søge at øge andelen af kvinder. Kvinder, der ikke er tvunget til at aftjene værnepligt, men skriver kontrakt frivilligt, anses som særligt motiverede Sex og Samfunds årlige kampagne Som det fremgår af Forsvarskommandoen handlingsplan indgår forsvaret aktivt i kommunikation af forsvarets syn på og arbejde med mangfoldighed. Som led heri indgik forsvarets tilgang til mangfoldighed og syn på forskellighed bl.a. i Sex og Samfunds undervisningsmateriale ifm. Sex og Samfunds medieomtalte landsdækkende årlige kampagne, Uge Sex, for gymnasie-, htxog hhx-elever Præcisering af forsvarets personelpolitik vedrørende ligebehandling I 2012 præciserede Forsvarskommandoen forsvarets personelpolitik for forsvarets myndigheder i tilfælde af en myndigheds ønske om arrangementer, hvor kvinder eller mænd fremstilles i forbindelse med seksuelt betonede elementer, hvortil forsvarets lokaliteter eller ressourcer ønskes anvendt. Skrivelsen blev fremsendt på baggrund af en række henvendelser fra myndigheder i forsvaret, hvorfra Forsvarskommandoen er blevet adspurgt om, hvorvidt der måtte afholdes arrangementer på forsvarets lokaliteter for soldater, hvor kvinder blev fremstillet seksuelt. Hertil uddyber skrivelsen, at Forsvarskommandoen støtter, at forsvarets myndigheder har mulighed for at afholde arrangementer på forsvarets etablissementer af underholdende karakter, der styrker sammenhold. Forsvarskommandoen blander sig ikke i, hvad forsvarets ansatte arrangerer i privat regi. Men Forsvarskommandoen tillader ikke, at forsvarets lokaliteter eller ressourcer anvendes til eller i forbindelse med arrangementer, hvor kvinder eller mænd i større eller mindre grad fremstilles seksuelt Oprettelse af formelle lokale mangfoldighedsfunktioner 2012 Iværksættelse af lokale handlingsplaner 2012 Nordic Center for Gender in Military operations (NCGM) Forsvarskommandoen anmodede primo 2012 alle niveau II myndigheder om at oprette en lokal koordinerings- og implementeringsfunktion for mangfoldighed bestående af en eller flere personer. Formålet er, at hver myndighed fremadrettet har en formel central funktion i myndigheden for varetagelse af ligebehandling og mangfoldighed. Som følge af Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik blev der i 2012 i forsvarets niveau II myndigheder udarbejdet lokale handlingsplaner med fokus på kvinder og etniske minoriteter. I januar 2012 blev NCGM oprettet i Sverige. Centret arbejder med missionsforberedende træning og uddannelse i relation til FN resolution 1325 vedrørende køn. Sverige er torvholder for 8

9 indsatsen, der foregår i overensstemmelse med Norge, Finland og Danmark som samarbejdspartnere NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) arbejdsgruppe for mangfoldghed 2012 Forsvaret deltager i Fastholdelseskaravanen I april 2012 blev der oprettet en arbejdsgruppe for mangfoldighed i regi af NORDEFCO. Arbejdsgruppen har til formål at videndele samt sikre samarbejde om relevante fælles nordiske emner relateret til mangfoldighed. Gruppen har repræsentanter fra hhv. Danmark, Norge, Sverige og Finland. Fastholdelseskaravanen er et projekt under Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har fokus på at få flere, især etniske minoritets unge, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. 9

Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret.

Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret. Forsvaret har historisk fulgt gældende lovgivning, hvad angår udvikling af ligebehandling og mangfoldighed. I dag er forsvarets

Læs mere

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER.

STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 324 Offentligt Bilag til besvarelsen af FOU-spørgsmål 324 STATUSOVERSIGT FOR MANGFOLDIGHEDSPOLITIKKENS 14 INITIATIVER. Initiativ 1. Der oprettes

Læs mere

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse

CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse CPR-opgørelse af medarbejderstabens oprindelse Vejledning til arbejdsgivere om mulighederne for at anvende CPR oplysninger til en opgørelse over medarbejderes oprindelse. Hvorfor en vejledning om CPR-opgørelse

Læs mere

Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet

Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet Nedenstående mainstreamede tiltag bidrager udover forsvarets øvrige tiltag og politik til at styrke og fremme hhv. ligebehandling

Læs mere

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte:

Følgende myndigheder og institutioner under Forsvarsministeriet har mere end 50 ansatte: Indledning Det egentlige ligestillingsarbejde inden for Forsvarsministeriets ressort er delegeret til myndigheder og institutioner under departementet. Ca. 93 % af personellet hører under Forsvarskommandoens

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet

Ligestillingsrapport 2015 fra. Forsvarsministeriet Ligestillingsrapport 2015 fra Indledning Traditionelt forbindes s kerneydelser med fysisk orienteret arbejde, hvilket bl.a. afspejles i, at særligt det militære område er forholdsvist mandsdomineret. lægger

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED - Sammenfatning af handlingsplanen 2011-2012 Indholdsfortegnelse Indledning s. 1 Afgrænsning og struktur for handlingsplanen

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarskommandoen 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarskommandoen 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarskommandoen Vores gode eksempler for

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Region Midtjylland Mangfoldighedspolitikken for Region Midtjylland er udformet på baggrund af input fra regionsrådet og ledelses- og MEDsystemet. Politikken er behandlet i Regions-MEDudvalget

Læs mere

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige. men vi skal alle have lige muligheder. Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER

MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER MENNESKER ER FORSKELLIGE MEN VI SKAL ALLE HAVE LIGE MULIGHEDER DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL MANGFOLDIGHED OG LIGESTILLING Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling

Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Dansk Sygeplejeråds holdninger til mangfoldighed og ligestilling Mennesker er forskellige - men vi skal alle have lige muligheder Layout:

Læs mere

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret

Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret Udenrigsministeriet Juridisk Tjeneste, Menneskerettighedskontoret stinsv@um.dk jtmr@um.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Hjemmeværnet 1 Indhold Status om ligestilling fra Hjemmeværnet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Hjemmeværnet Vores gode eksempler for Hjemmeværnet 6 P E

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET

FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SPERSPEKTIVET FORDELE OG ULEMPER VED MANGFOLDIGHED SET ET MENNESKE- RETTIGHEDS FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948) Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder Og enhver har krav på

Læs mere

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel

Fra forskelsbehandling til fælles trivsel Fra forskelsbehandling til fælles trivsel LO-fagbevægelsens holdning til forskelsbehandling og diskrimination på baggrund af etnisk eller national oprindelse, race, tro, religion og hudfarve. Marts 2012

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det

Print og gem indberetningsskemaet. Ligestillingspolitik på forvaltningsområ det Page 1 of 5 Print og gem indberetningsskemaet Den endelige indberetning fremgår nedenstående side. For at kunne dokumentere indberetning af ligestillingsredegørelsen, bedes du gemme denne kvitteringsside

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Middelfart Kommune Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes ligestillingsredegørelser i 2015.

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011

Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 Familie på mange måde opsamling fra Temadag. FIU-ligstilling 2011 I arbejdslivet antager vi ofte en enshed vi antager implicit, at alle har de samme behov, arbejder ens og skal behandles på samme måde.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvarsministeriets Personalestyrelse Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse

Forsvarskommandoen. Militærtjeneste. - et kompetenceløft til videreuddannelse Forsvarskommandoen Militærtjeneste - et kompetenceløft til videreuddannelse Udgiver: Forsvarskommandoen November 2002 Layout: Tanja Weikop Foto: Leif Ernst Tryk: From & co. 2 3 3 3 4 4 Indledning Uddannelse

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen,

Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Finansministeriets ligestillingsrapport 2003 5. november 2003 5. kt. MSV / ALW J.nr. 000-7 Til Finansministeriets ressort hører departementet og tre styrelser; Personalestyrelsen, Slots- og Ejendomsstyrelsen,

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1.

Indstilling. Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 1. oktober 2009 Videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats Århus Kommune Borgmesterens

Læs mere

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG

APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ OG KØBENHAVNS UNIVERSITET Bestyrelsesmøde nr. 69, den 29. oktober 2013 Pkt. 9B. Bilag 1 Københavns Universitets bestyrelse SAGSNOTAT 3. OKTOBER 2013 Vedr.: APV 2012 Initiativer på KU-niveau HR ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Tal og fakta om social kontrol i Danmark. Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del Bilag 57 Offentligt Tal og fakta om social kontrol i Danmark Ved Ditte Wenzel Sekretariatschef Landsorganisation af Kvindekrisecentre Kort om LOKK LOKKs formål:

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Forsvarsministeriets departement

Forsvarsministeriets departement Forsvarsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet

Ligestillingsrapport til Ligestillingsministeriet Notat Ligestillingsministeriet, Ligestillingsafdelingen Skindergade 38, 2. Postboks 40 1002 København K Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 30. oktober 2003 104 MAJ, lokaltelefon 24321 Personale- og Sekretariatskontoret

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart

Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Dato: 8. september 2014 Sagsnr. 2013-6575 Vejledning til indberetning Sprogvurdering og sprogstimulering af børn i alderen omkring 3 år og indtil skolestart Indhold Hvilke kommuner skal indberette?...

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER

RET TIL AT VÆRE DEN, DU ER SFs LGBT-POLITIK Juli 2011 Side 1 SF ønsker et mangfoldigt samfund, hvor mennesker har størst mulig frihed til at udfolde sig. Det gælder også individets mulighed for at udvikle sin seksuelle identitet

Læs mere

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Ligestillingsrapport 2013 fra. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Ligestillingsrapport 2013 fra Ifølge ligestillingslovens 5, stk. 1 skal ministerier, statslige institutioner og statslige virksomheder med mere end 50 ansatte hvert andet år inden den 1. september udarbejde

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse

Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indberetningsskema i relation til Charter for flere kvinder i ledelse Indledning Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på syv områder: 1.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Værnsfælles Forsvarskommando

Værnsfælles Forsvarskommando Værnsfælles Forsvarskommando Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde

Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde Mål 1: Arbejde Flere indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse skal i arbejde I 2012 var der et gab på 27 procentpoint i beskæftigelse for de 25-64-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE.

VFKBST U BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG FRA FORSVARETS LEDER- OG MELLEMLEDERUDDANNELSER DER GENNEMFØRES VED SIDEN AF HA- VENDE TJENESTE. Værnsfælles Forsvarskommando Danneskiold-Samsøes Allé 1 1434 København K

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Det Inkluderende Samfund

Det Inkluderende Samfund Det Inkluderende Samfund Institut for Menneskerettigheder Efter indstilling fra Institut for Menneskerettigheder (IMR) blev et Ligebehandlingsudvalg den 24. april 2003 nedsat af Rådet for Menneskerettigheder

Læs mere