FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARET. Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret"

Transkript

1 Historisk tidslinje for ligebehandlings- og mangfoldighedstiltag i forsvaret Forsvaret har historisk fulgt gældende lovgivning, hvad angår udvikling af ligebehandling og mangfoldighed. I dag er forsvarets personelpolitiske arbejde omkring ligebehandling og mangfoldighed centralt forankret i Forsvarskommandoen. Hertil har forsvaret tradition for udarbejdelse af handlingsplaner for ligebehandling og mangfoldighed, der bliver til i samarbejde med personelforeningerne. Nedenstående materiale udgør et historisk udsnit af primært centrale tiltag og initiativer, der gennem tiden har fremmet ligebehandling og mangfoldighed i forsvaret. Materialet omfatter langt fra alle tiltag og samarbejdsfora, der knytter sig til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet. Men materialet inkluderer hovedpunkter, der kan medvirke til at give et overblik over forsvarets tidstypiske arbejde med området i en historisk kontekst. Materialet omfatter særligt kvinder i uniform og etniske minoriteter 1 da disse grupper historisk set særligt har været markant underrepræsenteret i forsvaret. År Tiltag/initiativ Kort beskrivelse 1962 Kvinder får mulighed for at blive Fra 1962 har kvinder kunne blive soldat i forsvaret. soldat i forsvaret Ansættelse af kvinder på kontrakt. I 1971 begyndte ansættelse af kvinder på kontrakt. Herfra skete en gradvist opbygning af militære stillinger til de kontraktansatte kvinder. De første kvinder i forsvaret var konstabel- og befalingsmandselever Kvinder på officersskolerne. I 1974 begyndte de første kvinder på officersskolerne. Loven gav ikke kvinder mulighed for at besætte stillinger, hvor der var risiko for, at de skulle deltage i direkte kamphandlinger. Kvinder blev derfor anvendt som konstabler og sergenter i stabsfunktioner i hæren, ved søværnet og i flyvevåbnet samt inden for uddannelsesområdet Forsøgsordninger i kampenheder. I perioden gennemførte forsvaret en række forsøgsordninger i forskellige kampenheder i forsvarets tre værn Kvinders mulighed for tjeneste i kampenheder. I 1988, blev det muligt for kvinder at gøre tjeneste i egentlige kampenheder og -funktioner. 1 Etniske minoriteter er et mindretal, hvis kulturelle identitet adskiller sig fra flertalsbefolkningen i det land, hvor de bor. I staten er etniske minoriteter defineret som indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Det er samme definition, som anvendes af Danmarks Statistik og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ikke-vestlige lande er lande uden for EU, Norden, USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 1

2 1989 Arbejdsgruppe vedrørende ligestilling Underudvalget vedrørende ligestilling (ULIS) Kvinders mulighed for at blive jagerpiloter Handlingsplaner for mangfoldighed og ligebehandling indføres i forsvaret. På møde den 16. februar 1989 i forsvarets kontaktudvalg blev det bestemt, at en arbejdsgruppe skulle oprettes og udarbejde et oplæg til drøftelse af ligestillingsforhold inden for forsvarskommandoens område. I 1990 blev ULIS oprettet. ULIS var et underudvalg af Forsvarskommandoens samarbejdsudvalg (FKO SU). Formålet var at tilsikre reel ligestilling på alle niveauer, og tilsikre at ligestilling integreres som en del af forsvarets personelpolitik. Selvom kvinder indtil 1992 kunne indgå i kampenheder, var det i 1992 at kvinder fik mulighed for at blive jagerpiloter i flyvevåbnet. Siden 1993 har forsvaret udarbejdet handlingsplaner for mangfoldighedsområdet. Den nuværende i rækken er den 5. Den er gældende for erne sidste del Reinterviewordning. I denne periode indførte forsvaret systematisk reinterview for alt personel der er udvalgt til job og uddannelse via forsvaret for at forebygge utidig afgang Individuelle bedømmelser. I 1997 blev det formelt anbefalet, at alt civilt kvindeligt personel i forbindelse med medarbejdersamtaler bedømmes og udvikles, således at egnet personel motiveres til at søge uddannelse og job på højere funktionsniveau. Som tiltag til dette initiativ blev der i december 1997 indført medarbejdersamtaler for civilt personel på manuelt niveau, således at der gennemføres medarbejdersamtaler med alt civilt personel på manuelt niveau i dag Undersøgelse: Revision af antagelseskrav. I 1998 iværksættes en undersøgelse af, hvilke prøver mænd og kvinder ikke består ved antagelsesprøverne til frivillig uddannelse i forsvaret. Efter gennemførelse af undersøgelsen blev der i 1998 foretaget en revision af blandt andet de fysiske antagelseskrav, der har medført at antallet af optagne kvinder er steget Underudvalg vedrørende ligebehandling af personel på forsvarets arbejdspladser (ULIB). I 1998 blev ULIB oprettet. Det formaliserede formål med udvalget var som følgende: At bidrage til fremme udvikling som sikre at alle uanset køn, race, hudfarve religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, national, social og etnisk oprindelse får samme muligheder for ansættelse, uddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår i øvrigt Værnepligtslignende vilkår. I april 1998 blev det muligt for kvinder at aftjene på værnepligtslignende vilkår i forsvaret Politik vedrørende grænser for uønsket adfærd. I 1999 udarbejdede og udgav forsvaret en politik, der angiver grænserne for uønsket adfærd i relation til seksuel chikane ved forsvarets myndigheder. Dertil blev der udarbejdet regler for 2

3 indgivelse af klager, herunder at det blev gjort muligt at indgive klager uden om kommandovejen Placering af kvinder og etniske minoriteter i synlige funktioner. I 2001 iværksatte forsvaret et initiativ, der tilstræbte at placere kvalificerede kvinder og etniske minoriteter i synlige funktioner i forsvaret. Ligeledes blev det formelt ønsket tilsikret, at kvinder og medarbejdere med anden etnisk oprindelse blandt andet deltager i orienteringer om forsvarets uddannelser m.m. Til understøttelse af tiltaget ansatte forsvaret i informatører - 2 kvinder og 1 mand med anden etnisk baggrund. Informatørerne skulle være synlige i forsvarets udadvendte rekrutteringsaktiviteter Pjece om mangfoldighed i ansættelsesproceduren Undersøgelse om krænkende adfærd Reinterviewordning for kvinder på værnepligtslignende vilkår. I 2002 blev der i regi af ULIB udarbejdet en pjece om Mangfoldighed i ansættelsesproceduren med fokus på etniske minoriteter. Pjecen blev udsendt i februar I 2003 iværksatte forsvaret en undersøgelse om omfanget og arten af kønskrænkende adfærd i forsvaret. I 2003 oprettede forsvaret en reinterviewordning for kvinder på værnepligtslignende vilkår. Årsagen var, at der blandt kvinder var konstateret en større afgang i utide end ved mænd. Tiltaget blev gennemført som en forsøgsordning på 2 år med henblik på at justere udvælgelses- og uddannelsesprocessen for at forebygge utidig afgang Vejledning, inden for områderne helligdage, kost, bøn, sygdom, død og begravelse. I 2003 udsendte Forsvarskommandoen en vejledning, hvori Forsvarskommandoen inden for områderne helligdage, kost, bøn, sygdom, død og begravelse synliggjorde det ønskede omfang af imødekommenhed overfor religiøst begrundede praktiske ønsker og behov, der måtte opstå inden for Forsvarskommandoen myndighedsområde. Der er alene tale om en vejledning og ikke en bestemmelse eller befaling, men Forsvarskommandoen havde i sin følgeskrivelse til vejledningen understreget, at hensigten med vejledningen er, at der skal foreligge konkrete begrundelser for ikke at imødekomme eventuelle ønsker fremsat af medarbejderen inden for dette område Forsvarets Personelpolitik. I 2003 indskrives ligebehandling formelt i Forsvarets Personelpolitik. Den indeholder fra dette år 2 afsnit, der beskriver forsvarets syn på ligebehandling og medarbejdere af anden etnisk oprindelse. Afsnittene benævnes: Ligebehandling, og Forsvaret, medarbejder og tro Offentliggørelse af muslimske og jødiske helligdage i Forsvarskommandobefaling. Fra 2003 bliver der hvert år i en Forsvarskommandobefaling offentliggjort, på hvilke datoer de islamiske og de jødiske helligdage falder i det pågældende år, idet det af vejledningen fremgår: I Danmark er de dage, der i Folkekirken fastsættes som 3

4 helligdage, arbejdsfri. Medarbejdere, der arbejder på disse dage, kompenseres herfor. Såfremt det kan indpasses i tjenesten skal medarbejdere, der tilhører andre trossamfund end Folkekirken, have fri på de dage, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage, idet den enkelte selv betaler for fridagen. Værnepligtige, der tilhører et trossamfund udenfor Folkekirken, skal, såfremt det kan indpasses i tjenesten, meddeles orlov/tjenestefrihed efter ansøgning på de dage, der ifølge det pågældende trossamfunds kalender, er fastsat som helligdage Undersøgelse om diskrimination af etniske minoriteter. I 2004 iværksatte Forsvarsministeriet en undersøgelse, der havde til formål at afdække, hvorvidt sessionsprøven utilsigtet diskriminerede unge med anden etnisk baggrund. Undersøgelsen blev gennemført af Institut for Militærpsykologi, samarbejde med sessionsmyndighederne. Undersøgelsen viste, at sessionsprøven ikke utilsigtet diskriminerer nydanskere Oplysningskampagne. I 2004 gennemførte forvaret, som et led i Integrationsministeriets kampagne Brug for alle unge, en oplysningskampagne som blev til i samarbejde med politiet, forsvaret og rednings- og sikringstjenesten. Kampagnen gik ud på at oplyse de unge med anden etnisk baggrund og deres forældre om uddannelses- og jobmulighederne i det uniformerede erhverv, herunder uddannelses- og jobmulighederne i forsvaret Fokus på krænkende adfærd. I 2004 oprettede forsvaret Organisationen for Personlig Rådgivning. Organisationen eksisterer også i dag. Den skal bidrage til, at krænkende adfærd håndteres ansvarligt, passende og med respekt for de involverede personer. Baggrunden for oprettelse af organisationen var, at Forsvarskommandoen den 7. maj 2003 fik overdraget resultatet af føromtalte undersøgelse i 2003 om omfanget og arten af kønskrænkende adfærd i forsvaret. Undersøgelsen viste, at kvinderne i forsvaret i stort omfang blev udsat for kønskrænkende adfærd, ligesom andre former for krænkende adfærd var udbredt. Resultatet af undersøgelsen blev af Forsvarskommandoen betragtet som uacceptabelt og et udtryk for ubalance i det psykiske arbejdsmiljø samt som et tegn på, at der skal gøres en ekstra indsats overfor krænkende adfærd i generel forstand Integrations- og oplæringsstillinger. I 2005 foranstaltede Forsvarskommandoen som led i Personalestyrelsen kampagne om integrations- og oplæringsstillinger oprettelse af 2 stillingsnormer for Integrations- og oplæringsstillinger. Stillingsnormerne var aktive frem til Forsvarets Dag for kvinder. Den 1. januar 2006 blev Forsvarets Dag etableret. Fra denne dato får alle unge 18-årige kvinder en invitation til dagen. Det var første gang forsvaret fik mulighed for, at henvende sig 4

5 direkte til de unge kvinder og informere og rådgive dem om de forskellige job- og uddannelsesmuligheder, som forsvaret kan tilbyde. Da de værnepligtige er en vigtig rekrutteringsplatform for forsvaret, vurderedes denne ordning at udgøre et væsentligt potentiale i forhold til at øge andelen af militært ansatte kvinder. Herunder er en række initiativer udviklet for at tiltrække flere kvinder. Blandt andet kan nævnes Kvinder til stede: På Forsvarets Dag tilstræbes der at være tjenstgørende kvinder tilstede, da de ofte bedre kan besvare de unge kvinders spørgsmål. Orienteringsdag for kvinder: Der er lavet særlige inspirationsdage udelukkende for kvinder, der som bliver afholdt fem forskellige steder i Danmark. Videointerviews: Der er udarbejdet forskellige videoindslag, der som inspiration og information viser interview med kvinder i forsvaret. Informationsmateriale: Forsvaret har lavet særlige brochurer, der henvender sig specifikt til kvinder. Forsvaret på Twitter: Man kan stille spørgsmål og følge hverdagen hos tre officerer og tre studerende i forsvaret via twitter Kompetenceledelse i forsvarets ledelsesuddannelser Forsvarets kompetenceudviklingsog bedømmelsessystem (FOKUS). I 2006 iværksatte forsvaret uddannelse, som skal bibringe chefer og ledere indsigt i faktorer, der fremmer ligebehandling og udøvelse af mangfoldighedsledelse. Uddannelseselementerne blev integreret i faget Ledelse på alle forsvarets grund- og videreuddannelser for officerer og sergenter. I 2007 blev FOKUS iværksat. FOKUS er forsvarets kompetenceudviklings- og bedømmelsessystem. Det er et køns-, etnicitets-, alders og seksualitetsneutralt system, der understøtter kompetenceudviklingen af den enkelte ansatte i forsvaret. Det blev af Forsvarskommandoen befalet til implementering i april Det skal på sigt omfatte alle fastansatte medarbejdere og er derfor udviklet i tæt samarbejde med alle medarbejdergrupper Mangfoldighed i Kommuner og Stat (MIKS) Underudvalget for Personelpolitik og Ligebehandling (UPERLIB) Fra indgik forsvaret i en række arbejdsgrupper i Personalestyrelsens MIKS samarbejdsforum. Heri samarbejdede forsvaret med en række kommuner og statslige myndigheder med henblik på videndeling og udvikling af ny viden om mangfoldighedsområdet. I 2008 blev UPERLIB oprettet, og udvalget eksisterer fortsat. Det består af repræsentanter fra Forsvarskommandoen og personelorganisationerne. Formålet med udvalget er, at følge og 5

6 udvikle politik i relation til ligebehandling og mangfoldighed Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed og Ligebehandling Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed og Ligebehandling blev udarbejdet i regi af Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs Underudvalg vedrørende Ligebehandling i Forsvaret. Den udgjorde i perioden den overordnede ramme for forsvarets aktiviteter på mangfoldighedsområdet Charter for flere kvinder i ledelse. Forsvarschefen underskrev i april 2009 Charter for flere kvinder i ledelse. Charteret er en aftale om at konkretisere arbejdet med at få flere kvindelige ledere i forsvaret. Charteret er udarbejdet i et samarbejde med offentlige og private virksomheder og er et led i regeringens arbejde for at få flere kvinder i ledelse. Det indeholder ikke bestemte mål eller metoder, der skal anvendes. Der kan således tages hensyn til den underskrivende virksomheds vilkår i fastsættelsen af, hvilke mål der tilstræbes at nå og hvordan Undersøgelse om diskrimination af homoseksuelle I 2009 blev et studie iværksat om forhold for homoseksuelle i forsvaret. Studiet konkluderede, at homoseksuelle generelt har det rigtig godt i forsvaret, og at der ikke er problemer med at være åben om at have en anden seksualitet Taking the lead. Fra har forsvaret deltaget i projektet Taking the Lead. Projektet er et samarbejdsprogram mellem foreninger, myndigheder, fonde og virksomheder om - blandt nydanske unge i alderen år - at skabe aktive medborgere og rollemodeller i Danmark Forsvarsforlig En prioritering af kvinder indgår i forsvarsforlig Eksempelvis er det anført på side 13: "Forligspartierne er enige om, at forsvaret skal videreudvikle de nuværende initiativer for at sikre en højere procentandel af kvindelige ansatte. Derudover fremgår det, at der fortsat skal være fokus på de kulturelle eller traditionsrelaterede forhold i forsvaret, der kan påvirke mulighederne for at rekruttere og fastholde kvindelige medarbejdere" Foreningen Nydansker. I 2010 fik forsvaret medlemskab af Foreningen Nydansker Forsvarskommandoens handlingsplan for ligebehandling I 2011 udkommer Forsvarskommandoens handlingsplan for ligebehandling Planen indeholder 14 tiltag for henholdsvis kvinder og etniske minoriteter. Derudover 2 Som statslig myndighed er Forsvarskommandoen og underlagte myndigheder forpligtet til at følge cirkulære om aftale om samarbe jde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner. Forsvarskommandoen har som følge heraf etableret en samarbejdsstruktur for området, som består af et hovedsamarbejdsudvalg og en række underudvalg, hvoraf dette udgør Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs underudvalg vedrørende Personelpolitik og Ligebehandling (UPERLIB). I forbindelse med samarbejdsudvalgets drøftelser om ligestilling og forebyggelse af direkte og indirekte forskelsbehandling er udvalget underlagt lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2006 om lige løn til mænd og kvinder, lovbekendtgørelse nr af 19. september 2007 om ligestilling mellem mænd og kvinder samt lovbekendtgørelse nr. 626 af 29. september 1987 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv. I regi af UPERLIB drøftes udviklingen af forsvarets personalepolitik, hvori forsvaret forholder sig til mangfoldighed. Dvs. at der udarbejdes oplæg til retningslinjer og politikker vedrørende udviklingen af en personalepolitik, som fremmer ligebehandling og mangfoldighed til godkendelse i Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalg. 6

7 stedfæster og beskriver handlingsplanen forsvarets formelle tilgang til og måling af ligebehandling og mangfoldighed Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik Ultimo april 2011 offentliggjorde Forsvarsministeren Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik. Politikken er gældende for alle myndigheder under forsvarsministeriets område og indeholder 14 tiltag for kvinder i uniform og etniske minoriteter MIA-prisen Den 6. april 2011 vandt forsvaret årets MIAPRIS. MIAPRISEN uddeles af Institut for Menneskerettigheder for forsvarets syn på og strukturerede arbejde med ligebehandling og mangfoldighed. MIAPRISEN er Danmarks eneste erhvervspris, der gives for at arbejde målrettet med ligebehandling og mangfoldighed i arbejdslivet. Vindere af MIAPRISEN udvælges af en uafhængig dommerkomité. Den er sammensat, så den repræsenterer både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og eksperter i ledelse og ligebehandlingslovgivningen. I komitéen sidder repræsentanter fra Dansk Industri, Dansk Erhverv, Personalestyrelsen, Landsorganisationen i Danmark, Beskæftigelsesministeriet, Kommunernes Landsforening og Ligebehandlingsudvalget. Dommerkomitéens egen begrundelse for at forsvaret skulle have MIAPRISEN, kan citeres som følgende: Forsvaret har lavet en imponerende strategisk indsats for at systematisere og organisere en meget omfattende mangfoldighedsindsats. I en organisation med ansatte er det nødvendigt at gå struktureret til værks, og det er forsvarets handlingsplan for mangfoldighed et meget inspirerende bevis på. Foruden en klar og tydelig holdning til mangfoldighed i personelpolitikken, er der også udarbejdet klare retningslinjer for chikane og diskrimination blandt forsvarets ansatte. Forsvaret har blandt andet haft stor succes med oprettelsen af en central rådgivning for diskriminerende adfærd Oprettelse af særlig internetside om mangfoldighed 2012 Afsatte pladser til særlig motiverede kvinder Primo 2012 blev der oprettet en særlig side på om mangfoldighed, der beskriver forsvarets værdipolitik og indsats for området. Siden blev bl.a. oprettet på baggrund en lang række henvendelser fra medier, studerende mv. der ønskede mere information om forsvarets arbejde med og afspejling de værdipolitiske forhold om mangfoldighed, der knytter sig til forsvarets opgavegrundlag. I 2012 fik kvinder fortrinsret til 25 procent af pladserne som værnepligtig. Pladserne deles med unge mænd, der har trænet sig til en særlig god fysisk form. At sætte kvinderne forrest i den halvandet år lange kø til at 7

8 aftjene værnepligt frivilligt var resultatet af seneste forsvarsforlig. Heri besluttede forligspartierne alle partier minus Enhedslisten at særligt motiverede unge skal have fortrin til de pladser til værnepligtige, der bliver til rådighed fra Det konkretiserede forsvaret til, at forsvaret skal søge at øge andelen af kvinder. Kvinder, der ikke er tvunget til at aftjene værnepligt, men skriver kontrakt frivilligt, anses som særligt motiverede Sex og Samfunds årlige kampagne Som det fremgår af Forsvarskommandoen handlingsplan indgår forsvaret aktivt i kommunikation af forsvarets syn på og arbejde med mangfoldighed. Som led heri indgik forsvarets tilgang til mangfoldighed og syn på forskellighed bl.a. i Sex og Samfunds undervisningsmateriale ifm. Sex og Samfunds medieomtalte landsdækkende årlige kampagne, Uge Sex, for gymnasie-, htxog hhx-elever Præcisering af forsvarets personelpolitik vedrørende ligebehandling I 2012 præciserede Forsvarskommandoen forsvarets personelpolitik for forsvarets myndigheder i tilfælde af en myndigheds ønske om arrangementer, hvor kvinder eller mænd fremstilles i forbindelse med seksuelt betonede elementer, hvortil forsvarets lokaliteter eller ressourcer ønskes anvendt. Skrivelsen blev fremsendt på baggrund af en række henvendelser fra myndigheder i forsvaret, hvorfra Forsvarskommandoen er blevet adspurgt om, hvorvidt der måtte afholdes arrangementer på forsvarets lokaliteter for soldater, hvor kvinder blev fremstillet seksuelt. Hertil uddyber skrivelsen, at Forsvarskommandoen støtter, at forsvarets myndigheder har mulighed for at afholde arrangementer på forsvarets etablissementer af underholdende karakter, der styrker sammenhold. Forsvarskommandoen blander sig ikke i, hvad forsvarets ansatte arrangerer i privat regi. Men Forsvarskommandoen tillader ikke, at forsvarets lokaliteter eller ressourcer anvendes til eller i forbindelse med arrangementer, hvor kvinder eller mænd i større eller mindre grad fremstilles seksuelt Oprettelse af formelle lokale mangfoldighedsfunktioner 2012 Iværksættelse af lokale handlingsplaner 2012 Nordic Center for Gender in Military operations (NCGM) Forsvarskommandoen anmodede primo 2012 alle niveau II myndigheder om at oprette en lokal koordinerings- og implementeringsfunktion for mangfoldighed bestående af en eller flere personer. Formålet er, at hver myndighed fremadrettet har en formel central funktion i myndigheden for varetagelse af ligebehandling og mangfoldighed. Som følge af Forsvarsministeriets mangfoldighedspolitik blev der i 2012 i forsvarets niveau II myndigheder udarbejdet lokale handlingsplaner med fokus på kvinder og etniske minoriteter. I januar 2012 blev NCGM oprettet i Sverige. Centret arbejder med missionsforberedende træning og uddannelse i relation til FN resolution 1325 vedrørende køn. Sverige er torvholder for 8

9 indsatsen, der foregår i overensstemmelse med Norge, Finland og Danmark som samarbejdspartnere NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) arbejdsgruppe for mangfoldghed 2012 Forsvaret deltager i Fastholdelseskaravanen I april 2012 blev der oprettet en arbejdsgruppe for mangfoldighed i regi af NORDEFCO. Arbejdsgruppen har til formål at videndele samt sikre samarbejde om relevante fælles nordiske emner relateret til mangfoldighed. Gruppen har repræsentanter fra hhv. Danmark, Norge, Sverige og Finland. Fastholdelseskaravanen er et projekt under Ministeriet for Børn og Undervisning. Projektet har fokus på at få flere, især etniske minoritets unge, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. 9

Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet

Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet Nuværende tiltag relateret til ligebehandlings- og mangfoldighedsområdet Nedenstående mainstreamede tiltag bidrager udover forsvarets øvrige tiltag og politik til at styrke og fremme hhv. ligebehandling

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING

VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING VEJEN TIL BEDRE OPGAVELØSNING FORSVARSMINISTERIETS MANGFOLDIGHEDSPOLITIK INDHOLD FORORD 1. BAGGRUND & FAKTA 2. MANGFOLDIGHEDSPOLITIK - rammen for indsatsen 3. UDFORDRINGER 3.1. KVINDER 3.2. ETNISKE MINORITETER

Læs mere

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe

Hvad er dette? Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe 02/02/06 page 1 Hvad er dette? Det er uddannelsesmateriale. Du kan bruge det selv eller du kan bruge det som del af en gruppe Det fortæller dig om diskrimination (uretfærdig behandling) på arbejdet. 02/02/06

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold.

Tabel 1 opsummerer, i hvilket omfang Finansministeriets koncern arbejder med de adspurgte ligestillingsforhold. Notat 27. oktober 2005 Finansministeriets ligestillingsrapport 2005 Finansministeriets koncern består af departementet, Økonomistyrelsen, Personalestyrelsen og Slots- og Ejendomsstyrelsen. Institutionerne

Læs mere

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar

Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse. Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Budskaber fra toplederboardet om mangfoldighedsledelse Din udfordring som topleder du har et personligt ansvar Oktober 2008 2 Mangfoldighed I Kommuner og Stat MIKS KL, Personalestyrelsen og syv statslige

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere

Kravspecifikation. vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere Bilag A: Kravspecifikation Kravspecifikation vedr. Survey om medborgerskab blandt unge Københavnere 1 1. Opgavens baggrund og formål Formålet med opgaven er at undersøge medborgerskab blandt unge københavnere,

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007)

Underbilag 9 til Bilag 29 AGPU Delrapport om kompetenceudvikling af forsvarets kortest uddannede (27062007) Initiativer til synliggørelse af AMU systemet overfor medarbejdere, chefer/ledere og udstikkere, og initiativer til håndtering af barrierer omkring anvendelsen af AMU. Initiativer til synliggørelse af

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse:

2.A. Beskriv de måltal I har fastsat for kvinder i ledelse: Indberetning om charter for flere kvinder i ledelse 2012 Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.lige.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post lige@lige.dk I forbindelse med tilslutning

Læs mere

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET:

Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Initiativoversigt LIGESTILLING SOM EN BASAL RET: Fejring af 100-året for 1915-Grundloven: Regeringen har afsat 7. mio. til at markere 100-året for kvinders valgret i Danmark. Regeringen og Folketinget

Læs mere

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov?

4. Hvor gammel skal man være for at kunne købe alkohol i butikkerne? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? 1. Kan kvinder og mænd tage lige lang forældreorlov? Information: Efter fødslen har moren ret til 14 ugers barselsorlov, mens faren har ret til 2 ugers fædreorlov. Derudover har forældre ret til hver at

Læs mere

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi

Bilag 21. Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 21 Delrapport vedrørende forsvarets rekrutteringsstrategi Indholdsfortegnelse Indledning 2 Identifikation af

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Middelfart Kommune 1 Indhold Status om ligestilling fra Middelfart Kommune 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Middelfart Kommune Vores gode eksempler for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere

Juni 2012. Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere Juni 2012 Værd at vide om forskelsbehandling - en guide til jobcentermedarbejdere SIDE 03 Indledning 1. Hvad er forskelsbehandling? Forskelsbehandling på en arbejdsplads er ulovligt. Men forskelsbehandling

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012

FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORSVARSKOMMANDOENS HOVEDSAMARBEJDSUDVALGS RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDSVIRKSOMHEDEN I FORSVARET AF MARTS 2012 FORORD Forsvarskommandoens Hovedsamarbejdsudvalgs retningslinjer for samarbejdsvirksomheden

Læs mere

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske

Kan du være DIG SELV. på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske homopjece:layout 1 09/08/07 9:38 Side 1 Kan du være DIG SELV på jobbet? Information om bøsser og lesbiske i arbejdslivet fra LO og Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske Indledning I Danmark har vi alle

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS)

Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) 1. Baggrund: Søværnets arbejdsgruppe flere kvinder i ledelse (AG KVILS) Med afsæt i forsvarsministerens underskrift af Charter for flere kvinder i ledelse og Forsvarskommandoens Handlingsplan for Mangfoldighed

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd og kvinder 2005. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 24. august 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Redegørelse til offentligheden for ligestilling mellem mænd

Læs mere

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED

FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOENS HANDLINGSPLAN FOR LIGEBEHANDLING OG MANGFOLDIGHED 2011 2012 Indholdsfortegnelse Indledning og afgrænsning s. 1 Opbygning af handlingsplanen s. 2 Baggrund for handlingsplanen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011.

Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE. - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Status på BASELINERAPPORT CHARTER FOR KVINDER I LEDELSE - FINANSFORBUNDETS SEKRETARIAT 31. december 2011. Charter for flere kvinder i ledelse Der skal flere kvinder i ledelse i offentlige og private virksomheder.

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Rekruttering af kvinder til politi og forsvar

Rekruttering af kvinder til politi og forsvar Rekruttering af kvinder til politi og forsvar 1 2 Rekruttering af kvinder til politi og forsvar Susanne Branner Jespersen 3 Rekruttering af kvinder til politi og forsvar Susanne Branner Jespersen 1. udgave

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.)

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Til samtlige ministerier og styrelser mv.) Generelle bemærkninger Finansministeriet og Offentligt Ansattes

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Integrations- og medborgerskabspolitik

Integrations- og medborgerskabspolitik Integrations- og medborgerskabspolitik Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 31. januar 2015 Integrations- og medborgerskabspolitik Radikale Venstre har en vision om en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund

Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Side 1 af 6 22.06.15 22:31 Kommuner får flere og flere ansatte med ikke-vestlig baggrund Kontakt Journalist RASMUS GIESE JAKOBSEN: RAGJ@kl.dk Andelen af kommunalt ansatte med ikkevestlig baggrund er steget

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK

Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Aftale om kompetenceudvikling KOMPETENCEUDVIKLING.DK Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden mv.... 3 Aftale 1. Formål... 5 2. Anvendelsesområde... 5 3. Strategisk og systematisk

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003

Økonomi- og Erhvervsministeriets. Ligestillingsrapport. November 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriets Ligestillingsrapport November 2003 Revideret januar 2004 1 1. Indledning Det fremgår af Ligestillingslovens 5, at alle ministerier samt statslige institutioner og virksomheder

Læs mere

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt

Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Møde i styregruppen for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt Referat af møde den 24. april 2006, Holmens Kanal 22 Til stede: Thomas Børner, Socialministeriet Agnete Andersen, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT

CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT CHARTER FOR FLERE KVINDER I LEDELSE BASELINERAPPORT Indledning Udenrigsministeriet har tiltrådt charteret, fordi mangfoldighed er et vigtigt strategisk indsatsområde for ministeriet. Det er ministeriets

Læs mere

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund

Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund Marianne Skytte Workshop: Fokus på anbragte og anbringelsestruede nydanske børn Seminar om marginaliserede nydanske børn og unge torsdag den 21. august

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2012 LIGESTILLING MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE Baggrund for ligestillingspolitikken Københavns Kommune betragter mangfoldighed som et aktiv. Fremme af ligestilling med hensyn til

Læs mere

Den lille grønne om LGBT

Den lille grønne om LGBT Den lille grønne om LGBT Om kønsidentitet og seksuel orientering LGBT Danmark Indhold 1. To dimensioner 2. Kønsidentitet 3. Seksuel orientering 4. Ligebehandling 1. To dimensioner N V Ø S Et tankeeksperiment:

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet

Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet Udenrigsministeriets bidrag til ligestillingsministerens redegørelse om ligestillingsarbejdet 1. Udenrigsministeriets interne ligestillingsarbejde Ministeriets handlingsplaner på området Ministeriet har

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned

Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Rekruttering af informanter med etnisk minoritetsbaggrund udfordringer og lessons learned Annemette Nielsen og Maria Kristiansen Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere