GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTBUDGETTER. Til ansøgere, konsulenter, revisorer m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTBUDGETTER. Til ansøgere, konsulenter, revisorer m.fl."

Transkript

1 GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTBUDGETTER Til ansøgere, konsulenter, revisorer m.fl. Juli 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ikke-tilskudsberettigede udgifter 4 3. Opstilling af udgiftsposter 4 4. Vurdering af udgiftsposter Løn Eksterne konsulenter og undervisere Materialer, formidling og information Transport kørselsgodtgørelse, rejser og ophold Husleje Administration Projektevaluering Revision Anskaffelse af IT-udstyr, andet udstyr og inventar Øvrige udgifter 9 5. Indtægter i projektet Medfinansiering Tilskud fra andre tilskudsgivere Moms Afskrivninger 10 2

3 1. Indledning Som ansøger af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal din virksomhed/kommune udarbejde et budget for hele projektperioden. Af projektbudgettet skal fremgå samtlige udgifter, eventuelle indtægter og eventuel med-/samfinansiering af projektet fra anden side. For alle udgifter gælder, at der skal være tale om dokumenterbare projektrelevante udgifter, dvs. udgifter, der er klart og direkte relateret til projektet. Udgifterne skal have et rimeligt niveau i forhold til aktivitetens omfang, og tilføre projektet en værdi, der står i rimeligt forhold til udgiftens niveau. Som ansøger skal du have i tankerne, at der er tale om offentlige midler. Det indebærer, at man altid skal være omkostningsbevidst og udvise skyldige økonomiske hensyn. Tilskuddet er et nettotilskud. Det betyder at tilskuddet ikke forøges, hvis medfinansieringen og/eller samfinansieringen bliver lavere end budgetteret og/eller de samlede udgifter blive højere end budgetteret, så der er ubalance mellem indtægter/tilskud og udgifter, Desuden betyder det, at tilskuddet nedsættes tilsvarende, hvis indtægter, medfinansiering eller samfinansiering bliver højere end budgetteret. Summen af nettotilskud, medfinansiering og/eller samfinansiering kan aldrig blive højere end summen af de faktisk dokumenterede udgifter. Din virksomhed/kommune må dog gerne for egne midler udvide projektet efter at tilsagnet er givet. I nogle tilfælde vil det være muligt at indsende en ansøgning om yderligere tilskud. En sådan ansøgning vil blive behandlet på lige fod med øvrige ansøgninger. Ansøgning om tillægstilsagn skal indeholde de samme formkrav til budget mv. som øvrige ansøgninger om tilskud. Med udsendelse af tilsagnsskrivelse godkender styrelsen det udarbejdede budget, og projektets økonomiske ansvarlige forpligter sig ved sin underskrift på tilsagnsskrivelsen til, at gennemføre projektet i overensstemmelse med bl.a. det godkendte budget. Når styrelsen har godkendt det endelige projektbudget, kan tilskudsmidlerne ikke flyttes til andre budgetposter uden forudgående skriftlig aftale med styrelsen. Du er altid velkommen til at henvende dig til styrelsen, hvis du har spørgsmål til regler og retningslinjer for tilskudsbevillinger. 3

4 2. Ikke-tilskudsberettigede udgifter Der er en række udgifter, som ikke dækkes. Det er fx: Udgifter som følge af myndighedskrav Udgifter som følge af aktiviteter, der ikke fremgår af ansøgningen Repræsentationsudgifter, gaver, præmier mv. Uforudsete udgifter Tabt fortjeneste i forbindelse med deltagelse i projektet (dette indebærer eksempelvis, at der skal budgetteres med de faktiske lønudgifter, og ikke de timepriser der normalt faktureres til) Udgifter til juridisk bistand Udgifter til aktiviteter i udlandet Udgifter til aktiviteter for udlændinge, som ikke er bosiddende i Danmark Udgifter til anskaffelse af fast ejendom Anlægsudgifter (fx ombygning og renovering) Dækning af underskud Støtte til enkeltpersoners underhold Aktiviteter, der fuldt ud er finansieret fra anden side Udgifter til anskaffelse og vedligehold af tjenestebiler 3. Opstilling af udgiftsposter I forbindelse med, at din virksomhed/kommune søger om tilskudsmidler, skal den økonomiansvarlige udarbejde et detaljeret budget for projektet. Budgettet skal omfatte alle de år projektet forventes at vare og alle de udgifter, der forventes at være forbundet med projektet. Styrelsen har udarbejdet en budgetskabelon, der kan benyttes til ansøgningen om tilskudsmidler. Hvis din virksomhed/kommune vil anvende jeres eget budgetskema, skal I være opmærksomme på, at budgetskemaet skal indeholde tilsvarende informationer og være opdelt på de udgiftsposter, som styrelsens budgetskabelon indeholder. I budgetskemaet skal hver udgiftspost deles op i en andel, der søges finansieret af styrelsen og evt. en andel, der medfinansieres af din kommune/virksomhed. Det er ikke et krav, at I selv bidrager med medfinansiering, men medfinansiering er en faktor, der har en positiv indflydelse på styrelsens vurdering af jeres ansøgning om tilskudsmidler. Til alle budgetposter, som der søges tilskud til, skal der udarbejdes en forklarende note. I noten skal der redegøres for hele den forventede udgift på udgiftsposten. Også den andel, der evt. medfinansieres/finansieres fra anden side. Noterne kan enten skrives ind i budgettet på samme måde som i styrelsens budgetskabelon, eller vedlægges som særskilte bilag. 4

5 I forhold til noten der relaterer sig til udgiftsposten Løn, kan det fx være relevant at medsende lønsedler, og i forhold til noten til udgiftsposten Eksterne konsulenter og undervisere kan det være relevant at medsende kopi af et tilbud fra en konsulent etc. Som ansøger og modtager af tilskudsmidler, skal din virksomhed/kommune til enhver tid kunne gøre rede for og dokumentere jeres forbrug i relation til projektet. Hvis der mangler oplysninger eller der er fejl i projektbudgettet, kan styrelsen og en evt. revisor tilknyttet projektet til enhver tid bede om yderligere korrekte oplysninger. Budgettet for projektet skal opstilles i henhold til følgende overordnede retningslinjer: Flerårige budgetter skal opdeles på kalenderår Budgettet skal indeholde samtlige udgifter, som er forbundet med projektet Kun nettoudgifter er tilskudsberettigede. Derfor skal eventuel medfinansiering, eventuelle tilskud fra andre tilskudsgivere og eventuelle indtægter også fremgå af budgettet Medfinansiering skal angives ud for de relevante budgetposter 4. Vurdering af udgiftsposter Inden styrelsen godkender projektbudgettet og udarbejder et tilsagn, vil styrelsen foretage en deltaljeret gennemgang af budgetposterne. Hvis budgettet indeholder udgiftsposter som ikke kan godkendes som tilskudsberettigede, vil I blive bedt om at indsende et tilrettet budget. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis En udgiftspost falder uden for puljens formål Udgiftsniveauet vurderes at være for højt i forhold til de planlagte aktiviteter (sammenlagt eller på nogle af budgetposterne) Ansøgningen kun delvis kan imødekommes I det følgende gennemgås de enkelte udgiftsposter og det forklares, hvilke regler der gælder for de enkelte udgiftsposter: 4.1 Løn 4.2 Eksterne konsulenter og undervisere 4.3 Materialer, formidling og information 4.4 Transport/kørselsgodtgørelse, rejser og ophold 4.5 Husleje 4.6 Administration 4.7 Projektevaluering 4.8 Revision 4.9 Anskaffelse af IT-udstyr, andet udstyr og inventar 4.10 Øvrige udgifter 5

6 4.1 Løn Lønudgifter til interne projektansatte skal specificeres med antal personer og deres funktioner (fx projektleder, projektdeltager etc.), antal arbejdstimer anvendt til projektet samt timeløn. Som dokumentation for den tid, der bruges til projektet, skal tilskudsmodtager altid foretage registrering af tiden. Dette kan foregå manuelt eller i et elektronisk tidsregistreringssystem, Tidsregistreringen skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af projektets slutregnskab. For beregning af lønudgifter gælder følgende: Lønudgifter for virksomhedens/kommunens egne medarbejdere beregnes som den dokumenterede årsløn divideret med antallet af årlige arbejdstimer og ganget med det faktiske antal timer, som forventes brugt på projektet. Udgifter til ATP, pension mv. kan medregnes. Lønnen må ikke overstige den overenskomstmæssige aflønning for tilsvarende arbejde i staten, kommunerne eller den private sektor. Hvis styrelsen vurderer, at lønudgiften overstiger den overenskomstmæssige løn, vil styrelsen bede tilskudsmodtager om dokumentation i form af lønsedler. Lønningerne kan fremskrives, så der tages højde for den forventede lønudvikling i de kommende år. Der ydes ikke dækning for løn under sygdom eller sygedagpenge. Der ydes ligeledes ikke kompensation i forbindelse med orlov (fx barsel). Der kan dog ydes dækning for løn til den medarbejder, der indtræder i projektet i stedet for den syge medarbejder/medarbejderen på orlov. Der ydes ikke tilskud til betalte fridage eller fravær. Lønudgifter må ikke indeholde bonusser, gratialer eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Der gives ikke tilskud til vikarer, der erstatter medarbejdere, der deltager i projektet, med mindre projektet ikke kan gennemføres uden. Regulering af lønudgifter og honorarer kan ikke ske efter det tidspunkt, hvor tildeling af tilskud har fundet sted. Der gives kun undtagelsesvis og i begrænset omfang tilskud til time- og dagpenge i forbindelse med projektansattes rejser. Ansøgning om tilskud til sådanne udgiftsposter skal indeholde specifikke begrundelser herfor. 4.2 Eksterne konsulenter og undervisere Eksterne konsulenter og undervisere skal tilføre projektet en værdi, der står i rimeligt forhold til udgifternes omfang. Ved vurdering af udgifter til konsulenter og undervisere skal følgende tages i betragtning: Den oplyste pris på eksterne konsulentydelser skal være baseret på et konkret indhentet prisoverslag. Hvis der benyttes flere forskellige konsulenter, skal disses ydelser beskrives hver for sig i budgettets noter. 6

7 Hvis konsulentydelsen erhverves hos en organisation eller et selskab, som tilskudsmodtager er koncernforbundet med, skal udgiften opgøres eksklusiv fortjeneste. Ved kørsel for konsulenter, kan der maksimalt beregnes ½ konsulenttimeløn pr. køretime. Hvis konsulenterne anvender privat bil, dækkes udgifterne hertil med en sats, der svarer til transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel (statens lave takst), se evt. afsnit 4.4. Vær opmærksom på, at timeprisen for konsulentydelser ikke må overstige markedsprisen for tilsvarende ydelser. 4.3 Materialer, formidling og information Materialer kan fx være bøger, kursusartikler, undervisningsmaterialer etc. Udgifterne til materialer skal specificeres i noterne. Udgifterne skal stå i rimeligt forhold til projektets formål og omfang. 4.4 Transport kørselsgodtgørelse, rejser og ophold Udgiften til transport- og kørselsgodtgørelse beregnes med udgangspunkt i statens cirkulære om tjenesterejseaftalen af 30. juni For transportudgifter gælder følgende: Offentlige befordringsmidler anvendes, hvor det er muligt og mest økonomisk hensigtsmæssigt. Hvis der anvendes privat bil, dækkes udgiften hertil med en sats, der svarer til transportgodtgørelse for almindelig godkendt kørsel (statens lave takst). Denne sats er i 2016 på 1,99 kr. pr. km. Ved kørsel i privat bil skal tilskudsmodtager altid føre kørebog, således at projektet overfor revisor kan dokumentere, hvor mange kilometer, der er kørt. Udgifterne til kørsel skal stå i et rimeligt forhold til projektets samlede udgifter. Der gives kun undtagelsesvis og i begrænset omfang tilskud til rejser, ophold og repræsentation. Ansøgning om tilskud til sådanne udgiftsposter skal indeholde specifikke begrundelser herfor. 4.5 Husleje Udgifter til husleje kan variere fra projekt til projekt. For projekter med et driftsagtigt formål, kan husleje udgøre en væsentlig budgetpost, mens udgiften til husleje bør ligge på et begrænset niveau for projekter med hovedvægt på f.eks. metodeudvikling. Ved vurdering af udgiften til husleje skal følgende overvejes: Udgiften til husleje skal stå i rimeligt forhold til projektets samlede udgifter. Hvis projektet har til huse i eksisterende lokaler hos ansøger, skal tilskuddet dække en forholdsmæssig andel af de samlede huslejeudgifter. 7

8 Den del af huslejeudgiften, som styrelsens tilskud skal dække kan f.eks. beregnes som antal m2 til projektet divideret med samlet antal m2 hos ansøger og ganget med husleje pr. m2. Hvis en anden beregningsmetode anvendes, skal dette fremgå af budgettets noter. 4.6 Administration Administration kan bestå af udgifter til telefon, internet, papir, porto mv. Lønudgifter til administration skal indregnes i posten Løn. Hvis administrationen udføres af eksterne konsulenter, skal udgiften hertil specificeres og konteres under Eksterne konsulenter. 4.7 Projektevaluering Projekter skal som udgangspunkt altid evalueres. Hvor omfangsrig evalueringen skal være, og om den skal udføres af en ekstern evaluator, afhænger bl.a. af projektets omfang og varighed. Styrelsen har med virkning fra 1. januar 2016 indført nye regler for evaluering af projekter. Det indebærer, at alle projekter med en bevilling på eller over 3 mio. kr., som udgangspunkt skal gøres til genstand for en ekstern evaluering. Vær opmærksom på, at timeprisen for konsulentydelser til evaluering ikke må overstige markedsprisen for tilsvarende ydelser. 4.8 Revision Alle tilskud til tilskudsmodtagere fra den offentlige sektor på 0,5 mio. kr. eller derover og alle tilskud til tilskudsmodtagere fra den private sektor på 0,25 mio. kr. eller derover, skal som udgangspunkt revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og det afsluttende projektregnskab skal være forsynet med en anmærkningsfri revisionspåtegning. Tilskud under 0,5 mio. kr. til tilskudsmodtagere fra den offentlige sektor og 0,25 mio. kr. til tilskudsmodtagere fra den private sektor, skal som udgangspunkt ikke revisionspåtegnes. Dog kan styrelsen altid forlange, at projektet eller dele af projektet, gøres til genstand for en revisionsgennemgang og/eller skal revisionspåtegnes. Styrelsen dækker som udgangspunkt udgifterne til revision, hvis revision er et krav ved projektets begyndelse. Udgiften skal fremgå af projektbudgettet og godkendes før projektstart. Hvis styrelsen undervejs i projektforløbet rejser krav om ekstra revision, skal udgifterne som udgangspunkt til den ekstra revision afholdes af tilskudsmodtager selv. Virksomheder, hvis regnskab revideres af Rigsrevisionen, kan ikke få tilskud til revision. Kommuner kan enten anvende Kommunernes Revision, eller andre kommunale revisionsorganer eller en uafhængig statsautoriseret eller registreret revisor. 8

9 4.9 Anskaffelse af IT-udstyr, andet udstyr og inventar Der kan i begrænset omfang ydes tilskud til anskaffelser og nødvendigt udstyr og inventar, hvis dette er i overensstemmelse med projektets formål. Hvis din virksomhed/kommune søger tilskud til anskaffelse af udstyr, skal det afvejes, om det er økonomisk mest hensigtsmæssigt at leje/lease eller købe udstyr. Hvis din virksomhed/kommune søger tilskud til leje/leasing af udstyr, må leje/leasingperioden maksimalt svare til projektets løbetid. Hvis din virksomhed/kommune søger tilskud til køb af udstyr, skal I vurdere, om projektperioden svarer til anskaffelsens regnskabsmæssige levetid. Hvis projektperioden er kortere end anskaffelsens regnskabsmæssige levetid, skal I vælge en af nedenstående to metoder til at sikre, at anskaffelsens restværdi tilfalder styrelsen: Tilskuddet til anskaffelsen kan gives som tilskud til selve indkøbet af udstyret/inventaret, dog således, at styrelsen kun giver tilskud til den del af anskaffelserne, der kan henføres til projektperioden. Som eksempel kan nævnes en PC, der i regnskabsmæssig sammenhæng har 3 års levetid. Hvis projektperioden kun er 1 år, vil en mulig model for tilskud være, at styrelsen giver et forholdsmæssigt tilskud til anskaffelsen i dette tilfælde altså et tilskud på 1/3 af prisen på Pc en. Tilskuddet kan gives til den fulde udgift til indkøbet af anskaffelsen. I denne situation skal din virksomhed/kommune tilbagebetale anskaffelsens restværdi ved projektets afslutning. Restværdi beregnes ved anvendelse af gældende afskrivningsregler og din virksomhed/kommune skal, når projektperioden udløber, købe/overtage anskaffelserne til en realistisk aktuel markedspris. Hvis restværdien vurderes at være høj, kan I vælge at indregne den forventede restværdi i det ansøgte beløb, således at der ved det endelige projektregnskab kun skal korrigeres for en eventuel difference mellem den forventede og den faktiske restværdi (se evt. afsnit 7 om afskrivninger og restværdi) Øvrige udgifter Hvis der er udgifter, som ikke er omfattet af de ovenstående udgiftsposter, skal de anføres under denne budgetpost. Udgifterne specificeres i noterne. 5. Indtægter i projektet Styrelsen yder tilskud til projektets nettoudgifter. Derfor skal alle projektrelaterede indtægter, som din virksomhed/kommune forventer af have, fremgå af budgettet. Der kan ikke ydes støtte til kommercielle projekter. Din virksomhed/kommune må således ikke budgettere med indtægter fra f.eks. salg af en bog, hvis udarbejdelsen af bogen er støttet af styrelsens tilskudsmidler. 9

10 5.1 Medfinansiering Medfinansiering skal fordeles på de enkelte budgetposter og budgetår. Styrelsen og/eller projektets revisor kan til enhver tid forlange at få dokumentation for samtlige indtægter og udgifter, der er afholdt i forbindelse med gennemførelse af projektet. Deltagerudgifter i form af dagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp m.v., som deltagerne evt. modtager under projektet, betragtes ikke som medfinansiering. 5.2 Tilskud fra andre tilskudsgivere Tilskud til projektet fra andre tilskudsgivere oplyses fordelt på år. Tilskud kan fx være midler fra fonde eller VEU-godtgørelse. 6. Moms Tilskud fra styrelsen er momsfritaget. Din virksomhed/kommune skal derfor ikke betale moms af tilskuddet. Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret, og dermed ikke har mulighed for at fradrage den købsmoms, der fremgår af de fakturaer, som virksomheden modtager ved køb af en vare eller tjenesteydelse, dækker styrelsen moms udgiften. Du skal i så fald lægge momsudgiften til de beløb, der angives ud for de forskellige budgetposter. Du skal også i de tilhørende noter på budgettet oplyse, at det angivne beløb er inkl. moms. Bemærk, at der kun skal lægges moms på indkøbte varer og tjenesteydelser. Udgiften til løn til din virksomheds egne medarbejdere skal for eksempel ikke tillægges moms. Ved tvivlsspørgsmål om moms, kan du - afhængig af, om I ansøger om midler til en privat virksomhed eller en offentlig myndighed. - kontakte SKAT eller Moderniseringsstyrelsen, der eventuelt refunderer moms. Såfremt refusionen af moms betyder, at de faktiske udgifter til projektet reduceres i forhold til det godkendte budget, skal styrelsen orienteres herom. Dette skal senest ske i forbindelse med det endelige projektregnskab. Det er ansøgers ansvar, at momsforholdene for projektet er afklaret, inden ansøgningen indsendes til styrelsen. 7. Afskrivninger Afskrivninger har betydning for projektets budget og regnskab, idet det påvirker, hvilke omkostninger din virksomhed/kommune har. Det er aktivets økonomiske levetid, der er afgørende for valg af afskrivningsmetode. 10

11 Der kan straksafskrives, hvis aktivet har en værdi under kr. (2016-niveau), hvis aktivets levetid er kortere end projektperioden, eller hvis aktivet ikke antages at have en reel værdi efter projektets afslutning. Straksafskrivninger svarer til, at indkøbet af aktivet finansieres af tilsagnet på samme måde som andre løbende udgifter vedr. projektet. Øvrige aktiver afskrives over aktivets forventede levetid. For projekter, hvor der afskrives på udstyr og inventar, skal afskrivningsmetoden og den konkrete afskrivningsberegning for hvert aktiv oplyses. Afskrivningsperioden omfatter kun den tid, projektet reelt anvender udstyret til projektet. Din virksomhed/kommune skal følge gældende regnskabslovgivning. Beregning af afskrivning for private tilskudsmodtagere følger reglerne for skattemæssige afskrivninger. Spørgsmål her til kan rettes til SKAT. Statsinstitutioner og regioner henvises til Økonomistyrelsens/Finansministeriets regelsæt. Kommunale ansøgere/tilskudsmodtagere henvises til Social- & Indenrigsministeriet. Styrelsen benytter som udgangspunkt den lineære afskrivningsmetode. Denne metode indebærer, at et aktiv afskrives med et lige stort beløb over alle afskrivningsårene. Et eksempel på den lineære afskrivningsmetode er, at en tilskudsmodtager ønsker at afskrive en PC over tre år. Pc en afskrives da med 1/3 af købssummen i hvert af de tre år. Hvis projektet løber over tre år er restværdien 0 kr. ved projektets afslutning fordi pc ens værdi er fuldt afskrevet. Hvis projektet løber over 2 år, er restværdien 1/3 af anskaffelsesprisen, når projektet ophører. Denne restværdi skal tilskudsmodtager medfinansiere (se også afsnit 4.9 om anskaffelse af it-udstyr, andet udstyr og inventar). Et andet eksempel kan være, at din virksomhed/kommune budgetterer med omkostninger til ITudstyr, som allerede er købt og betalt af arbejdspladsen. Hvis projektet f.eks. foregår i IT-udstyrets 2. og 3. leveår ud af en 5-årig afskrivningsperiode, er det rimeligt at budgettere med omkostninger til IT-udstyr, selv om udgiften er afholdt af arbejdspladsen, fordi udstyret ikke er fuldt afskrevet. Tilskudsberettigede små-aktiver som f.eks. Pc er og andet elektronisk små-udstyr vil som altovervejende hovedregel have en forventet levetid mellem 3-5 år. Her vil det altså være i orden at afskrive over f.eks. 3 år. Det er altid en god idé, at spørge din virksomhed/kommunes revisor til råds mht., hvad der er en rimelig afskrivningsperiode for de aktiver, der indgår i projektet. 11

GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTBUDGETTER. Til ansøgere, konsulenter, revisorer m.fl.

GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTBUDGETTER. Til ansøgere, konsulenter, revisorer m.fl. GUIDE TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTBUDGETTER Til ansøgere, konsulenter, revisorer m.fl. April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ikke-tilskudsberettigede udgifter 4 3. Opstilling af udgiftsposter

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer

Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Januar 2017 Vejledning til ansøgningsskema Udlodningsmidler 2017 Driftspuljen til landsdækkende ældreorganisationer Sundheds- og Ældreministeriet Sundhedsøkonomi Holbergsgade

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2015 15.64.07.10. Ansøgningsfrist 1. december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( )

Vejledning om ansøgning til Handicappuljen 2017 ( ) VEJ nr 9205 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud

Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud Vejledning til ansøgning om støtte fra Ansøgningspulje til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2016/2017) (FL 15.75.21.20.) Ansøgningsfristen er den 10. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013

Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94. Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen Det gode hverdagsliv for ældre i plejeboliger 15.75.30.94 Ansøgningsfrist d. 13. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Fanø Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608040 Fanø Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud Ansøgningsfrist d. 19. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af nødovernatningstilbud 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 19. september

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for det projekt, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. Pulje til busfremkommelighed Denne instruks for regnskab beskriver sammen med

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl

Ansøgningsfrist den 24. oktober 2017 kl VEJ nr 9879 af 18/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5697 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til Styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner 15.75.18.60 Ansøgningsfrist d. 23.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivillige organisationers uddeling af julehjælp FL VEJ nr 9651 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6223 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre er imødekommet. Tilskuddet udgør kr. Holstebro Kommune Aase Espersen Kirkestræde 11 7500 Holstebro Tilsagn fra puljen 14.62.06.10 til projekt Helhedsorienteret indsats til udsatte etniske minoritetsforældre, j.nr. 1059-023 Ansøgningen om

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Indledning Ansøgningspuljens formål Målgruppe Forventede resultater Ansøgerkreds... Vejledning til ansøgning om støtte i 2016 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (SærligSoc) 07.18.19.50. Ansøgningsfrist den 19. april 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger...

1 Indledning Baggrund Puljens formål og målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode Vurdering af ansøgninger... Sundheds- og Ældreministeriet Dato: xx. 2017 Puljeopslag Udvikling af bedre rammer om det gode måltid for ældre ( 16.65.30.35.) Ansøgningsfrist d. 15. november 2017 kl. 12:00 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender følgende metode for beregning af de indirekte omkostninger: Faktiske afholdte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL )

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL ) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til styrket uddannelsesindsats på sikrede institutioner (FL 15.75.18.60.) Ansøgningsfrist d. 15. april 2016 kl. 12:00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet.

Ansøgningen om støtte til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse er imødekommet. Randers Kommune Ole Andersen Jobcenter Regimentvej 10 8930 Randers NØ Tilsagn fra puljen 14.62.09.10 Målrettet beskæftigelsesindsats til projekt Flygtninge direkte i job - i brancher med flaskehalse, j.nr.1071-005.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00

Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra. Ansøgningsfrist 1. juni 2015 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte i 2015 fra Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Pavillon til midlertidige bolige til flygtninge er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Ringsted Kommune Susanne Frydenlund Nørregade 100 4100 Ringsted Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 Etablering af midlertidige boliger til flygtninge, j.nr.1072-002. Dato: 1-7-2016 Ansøgningen om støtte til

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse.

Sundhedsstyrelsen kan meddele, at projektet er bevilliget støtte. De nærmere forudsætninger og støttebeløb fremgår af vedlagte tilsagnsskrivelse. Bornholms Regionskommune Ullasvej 17 3700 Rønne Att. Lulu-Ann Jacobsen Michael Hansen Bager Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen vil gerne takke for ansøgningen om støtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72

Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til puljen sommerferiehjælp og opfølgende aktiviteter 15.75.10.72 Ansøgningsfristen er den 10. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg

Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Dato: 6. november 2015 Ansøgningsvejledning: Pulje til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg ( 15.75.30.62 Opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen)

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018)

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2017/2018) VEJ nr 9628 af 06/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6468 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum.

Egedal Kommune. Med venlig hilsen. Lone Vicki Petersen. Holbergsgade 6 DK-1057 København K. T F M W sum. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M kda@sum.dk W sum.dk Dato: 4. november 2016 Sagsbeh.: lvp Sags nr.: 1608002 Egedal Kommune Vedrørende ansøgning om støtte fra Sundheds-

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Budgetvejledning Revideret

Budgetvejledning Revideret Budgetvejledning Revideret 19-05-2010 Denne vejledning tjener som uddybende bilag til det obligatoriske budgetformat, der skal anvendes ved ansøgning om støtte til enkeltprojekter. Vejledningen kan ligeledes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr.

Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger er imødekommet. Tilskuddet udgør ,00 kr. Roskilde Kommune Postboks 100 4000 Roskilde Tilsagn fra puljen 14.52.15.10 til projekt Roskilde Kommune - Tilskud til midlertidige boliger, j.nr. 1072-124 Ansøgningen om støtte til projekt Roskilde Kommune

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere